intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Công đoàn

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

32
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, những cải cách kinh tế diễn ra ngày càng sâu sắc hơn, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã thực sự đặt trường giáo dục trước những thách thức mới nhanh chóng, gia tăng áp lực cải cách quản lý giáo dục đại học trên các khía cạnh chính: khoa học, tài chính, tổ chức và nhân sự. Do đó, đòi hỏi các trường đại học phải thực sự có quyền tự chủ trong đào tạo. Đào tạo không chỉ theo kế hoạch của nhà nước, mà còn đào tạo theo hợp đồng với tổ chức sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của xã hội với khả năng của nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Công đoàn

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> <br /> KINH NGHIÏÅM TÛÅ CHUà CUÃA CAÁC T<br /> VA BAÂI HOÅC RUÁT RA CHO TRÛÚÂNG À<br /> NGUYÏÎN THÕ KIM THOA*<br /> Ngaây nhêån:05/03/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 20/03/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 13/04/2018<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng hiïån nay úã nûúác ta, caác caãi caách kinh tïë àang diïîn ra <br /> àïí hún, cuâng vúái cuöåc Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá 4 àaä thêåt sûå àùåt giaáo duåc àaåi hoåc trûúá<br /> tùng sûác eáp àöëi vúái caãi caách quaãn lyá giaáo duåc àaåi hoåc trïn caác mùåt chuã yïëu: khoa hoåc, taâi c<br /> caác trûúâng àaåi hoåc phaãi  thûåc sûå coá quyïìn tûå chuã trong cöng taác àaâo taåo. Àaâo taåo khöng chó th<br /> theo húåp àöìng vúái caác töí chûác sûã duång lao àöång, àaáp ûáng nhu cêìu xaä höåi vúái khaã nùng cuãa n<br /> Tûâ khoáa:<br />  Trûúâng àaåi hoåc, tûå chuã àaåi hoåc.<br /> EXPERIENCE AUTONOMY OF UNIVERSITIES AND LESSONS LEARNED FOR THE TR<br /> Abstract:<br />  In the conditions of market economy at present in our country, the economic reforms taking place<br /> more radical, with the Industrial Revolution 4th’ve really put education school before the new challenges is ra<br /> on management reform of higher education on the major aspects: scientific, financial, organizational and p<br /> requires universities to actually have autonomy in the training. Training not only according to state plans, b<br /> contracts with the employers organization, meet the needs of society with the ability of the school.<br /> Keywords: University, university autonomy.<br /> <br /> 1. Sûå cêìn thiïët phaãi tûå chuã cuãa caác trûúâng seä múã ra kyã nguyïn múái cuãa sûå lûåa choån caác phûúng<br /> àaåi hoåc úã Viïåt Nam hiïån nay aán àêìu tû kinh doanh, töëi ûu hoáa sûã duång caác nguöìn<br /> Trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng hiïån nay úã nûúác lûåc, thuác àêíy nùng suêët lao àöång vaâ hiïåu quaã, taåo<br /> ta, caác caãi caách kinh tïë àang diïîn ra möåt caách sêu bûúác àöåt phaá vïì töëc àöå phaát triïín, phaåm vi mûác àöå<br /> röång vaâ triïåt àïí hún nhùçm thaáo gúä nhûäng caãn trúã vïìtaác àöång laâm biïën àöíi cú baãn hïå thöëng saãn xuêët vaâ<br /> haânh chñnh. Àiïìu naây cuäng taåo ra möi trûúâng thuêån quaãn trõ xaä höåi caã chiïìu röång lêîn chiïìu sêu.<br /> lúåi, taác àöång vaâ tùng sûác eáp àöëi vúái caãi caách quaãn lyáNhû vêåy, Caách maång cöng nghiïåp 4.0 thêåt sûå àùåt<br /> giaáo duåc àaåi hoåc trïn caác mùåt chuã yïëu: khoa hoåc, taâigiaáo duåc àaåi hoåc trûúác nhûäng thaách thûác múái. Hoaåt<br /> chñnh, töí chûác vaâ nhên sûå. Do àoá, àaâo taåo cuãa caác àöång àaâo taåo vaâ nghiïn cûáu cuãa caác trûúâng àaåi hoåc<br /> trûúâng àaåi hoåc cuäng chõu sûå taác àöång cuãa caác quyseä phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng thay àöíi maånh meä caã vïì<br /> luêåt trong cú chïë thõ trûúâng, àùåc biïåt laâ quy luêåt tû duy, cú cêëu kiïën thûác, kyä nùng vaâ phûúng phaáp.<br /> cung cêìu, quy luêåt giaá trõ... Trûúâng àaåi hoåc àaâo taåo Vúái sûå thay àöíi nhanh choáng cuãa cöng nghïå, àoâi hoãi<br /> khöng chó àaáp ûáng nhu cêìu nhên lûåc cho khu vûåc giaáo duåc phaãi àem laåi cho ngûúâi hoåc caã tû duy nhûäng<br /> nhaâ nûúác maâ phaãi àaáp ûáng nhu cêìu moåi thaânh phêìnkiïën thûác kyä nùng múái, khaã nùng saáng taåo, thñch ûáng<br /> kinh tïë cuãa nïìn kinh tïë quöëc dên vaâ àaáp ûáng nhu cêìu vúái thaách thûác vaâ nhûäng yïu cêìu múái maâ caác phûúng<br /> hoåc têåp cuãa nhên dên. phaáp giaáo duåc truyïìn thöëng khöng thïí àaáp ûáng. Àêy<br /> Mùåt khaác, hiïån nay thïë giúái àang trong giai àoaån laâ thaách thûác lúán, àùåc biïåt trong böëi caãnh nïìn giaáo<br /> baãn lïì cuãa cuöåc Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá 4 duåc àaåi hoåc cuãa Viïåt Nam àaä vaâ àang böåc löå nhiïìu<br /> (Caách maång cöng nghiïåp 4.0), vúái àùåc trûng cú baãn haån chïë, caã nhûäng yïëu töë nïìn moáng vaâ phaát triïín.<br /> laâ sûå húåp nhêët giûäa caác lônh vûåc cöng nghïå, kyä thuêåt Àïí khùæc phuåc àûúåc sûác eáp cuãa nïìn kinh tïë thõ<br /> söë, sinh hoåc àïí giaãi quyïët nhûäng vêën àïì kinh tïë, xaä trûúâng, cuâng vúái nhûäng thaách thûác cuãa Caách maång<br /> höåi, sûå kïët húåp giûäa caác hïå thöëng aão vaâ thûåc, caác hïå<br /> thöëng kïët nöëi internet. Caách maång cöng nghiïåp 4.0 *  Trûúâng Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 43 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> cöng nghiïåp 4.0, àoâi hoãi caác trûúâng àaåi hoåc phaãi  töí chûác caác hoaåt àöång àaâo taåo, khoa hoåc, cöng nghïå,<br /> thûåc sûå coá quyïìn tûå chuã trong cöng taác àaâo taåo. Àaâotaâi chñnh, quan hïå quöëc tïë, töí chûác vaâ nhên sûå”.<br /> taåo khöng chó theo kïë hoaåch Nhaâ nûúác, maâ coân àaâo Luêåt Giaáo duåc ban haânh thaáng 7 nùm 2005 àaä àïì<br /> taåo theo húåp àöìng vúái caác töí chûác sûã duång lao àöång,cêåp àïën úã Àiïìu 14 vïì viïåc thûåc hiïån phên cöng, phên<br /> àaáp ûáng nhu cêìu hoåc têåp cuãa nhên dên vúái khaã nùng cêëp quaãn lyá giaáo duåc, tùng cûúâng quyïìn tûå chuã, tûå<br /> cuãa nhaâ trûúâng. chõu traách nhiïåm cuãa cú súã giaáo duåc.<br /> Möåt trong nhûäng àùåc trûng chñnh cuãa Tûå chuã àaåi Nghõ quyïët 14 cuãa Chñnh phuã (14/2005/NQ-CP<br /> hoåc laâ àaåi hoåc coá toaân quyïìn quyïët àõnh moåi vêën àïìban haânh ngaây 2 thaáng 11 nùm 2005) vïì àöíi múái cú<br /> thuöåc nhiïåm vuå, tûâ cöng taác töí chûác böå maáy, nhênbaãn vaâ toaân diïån giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam giai<br /> sûå, quaãn lyá, hoåc thuêåt, cú súã vêåt chêët, taâi chñnh, àõnhàoaån 2006 - 2020 cuäng khùèng àõnh têìm quan troång<br /> hûúáng phaát triïín vaâ caác chñnh saách liïn quan... nhùçm cuãa viïåc hoaân thiïån chñnh saách phaát triïín giaáo duåc<br /> taåo ra saãn phêím cuöëi cuâng laâ cung cêëp cho xaä höåiàaåi hoåc theo hûúáng baão àaãm quyïìn tûå chuã vaâ traách<br /> nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao, àuáng chuêín àêìu ra nhiïåm xaä höåi cuãa cú súã giaáo duåc àaåi hoåc, sûå quaãn lyá<br /> vaâ baãm àaãm tyã lïå ngûúâi töët nghiïåp coá viïåc laâm àaä cuãa Nhaâ nûúác vaâ vai troâ giaám saát, àaánh giaá cuãa xaä<br /> cöng böë; cuäng nhû àaâo taåo àûúåc con ngûúâi tinh hoa, höåi àöëi vúái giaáo duåc àaåi hoåc, theo àoá àöíi múái cú chïë<br /> coá nùng lûåc dêîn dùæt, saáng taåo, laâm thay àöíi möåtquaãn lyá cêìn chuyïín caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc cöng<br /> hoùåc nhiïìu lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi. Tûå chuã àaåi lêåp sang hoaåt àöång theo cú chïë tûå chuã, coá phaáp<br /> hoåc cuäng coá nghôa trûúâng àaåi hoåc phaãi vaâ sùén saâng nhên àêìy àuã, coá quyïìn quyïët àõnh vaâ chõu traách nhiïåm<br /> tûå chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vaâ xaä höåi vïì têët vïì àaâo taåo, nghiïn cûáu, töí chûác, nhên sûå vaâ taâi chñnh;<br /> caã moåi hoaåt àöång vaâ saãn phêím do mònh taåo ra. xoáa boã cú chïë böå chuã quaãn, xêy dûång cú chïë àaåi<br /> Taåi buöíi Höåi thaão “Tûå chuã àaåi hoåc - Cú höåi vaâ diïån súã hûäu nhaâ nûúác àöëi vúái caác cú súã giaáo duåc àaåi<br /> thaách thûác” diïîn ra ngaây 30/9/2016 úã Haâ Nöåi, Phoá hoåc cöng lêåp.<br /> Thuã tûúáng Vuä Àûác Àam àaä nhêën maånh yá nghôa vaâ Thöng tû liïn tõch cuãa Böå GD&ÀT vaâ Böå Nöåi vuå<br /> sûå cêìn thiïët cuãa tûå chuã àaåi hoåc, Phoá Thuã tûúáng àaä (07/2009/TTLT-BGDÀT-BNV thaáng 4 nùm 2009)<br /> chó roä, trong àöíi múái giaáo duåc àaåi hoåc, xu thïë chung hûúáng dêîn quyïìn tûå chuã, tûå chõu traách nhiïåm vïì<br /> laâ trao quyïìn tûå chuã cho caác trûúâng àaåi hoåc, muåc viïåc thûåc hiïån nhiïåm vuå, töí chûác böå maáy, biïn chïë<br /> àñch laâ àïí caác trûúâng sûã duång coá hiïåu quaã hún caácàöëi vúái àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp giaáo duåc vaâ àaâo<br /> nguöìn lûåc, phaãn ûáng töët trûúác caác taác àöång cuãa thõ taåo àaä nïu roä quyïìn tûå chuã cuãa àún võ trong viïåc xaác<br /> trûúâng luön thay àöíi vaâ nhûäng yïu cêìu múái cuãa xaä àõnh nhiïåm vuå xêy dûång kïë hoaåch vaâ töí chûác thûåc<br /> höåi. Theo Phoá Thuã tûúáng, Tûå chuã àaåi hoåc khöng chóhiïån; trong viïåc töí chûác böå maáy vaâ biïn chïë trong<br /> laâ tûå chuã vïì taâi chñnh, maâ khi quyïìn tûå chuã cuãa trûúâng<br /> àún võ; trong viïåc tuyïín duång, quaãn lyá vaâ sûã duång<br /> àaåi hoåc caâng lúán thò traách nhiïåm àöëi vúái xaä höåi caâng caán böå, cöng chûác, viïn chûác.<br /> cao. Traách nhiïåm khöng chó trong chêët lûúång àaâo Nghõ quyïët vïì àöíi múái giaáo duåc àaåi hoåc giai àoaån<br /> taåo maâ coân vúái caã sinh viïn, ngûúâi sûã duång lao àöång2010-2012 (söë 05-NQ/BCSÀ) cuãa Ban caán sûå Àaãng<br /> maâ coân vúái cöng chuáng, vúái Nhaâ nûúác. Böå GD& ÀT àaä nïu lïn caác giaãi phaáp cuå thïí vïì<br /> Tûå chuã àaåi hoåc khöng phaãi laâ möåt vêën àïì múái cöng taác quaãn lyá, cêìn phaát huy cao àöå tñnh tûå chuã,<br /> meã, maâ àaä chñnh thûác àûúåc àùåt ra taåi Viïåt Nam tûâtûå chõu traách nhiïåm, tûå kiïím soaát bïn trong cuãa<br /> nhûäng nùm àêìu cuãa thêåp niïn trûúác. Mùåc duâ vêåy, caác trûúâng, trïn cú súã caác quy àõnh cuãa nhaâ nûúác<br /> quaá trònh triïín khai mö hònh tûå chuã àaåi hoåc úã nûúác tavaâ cuãa caác trûúâng, tùng cûúâng cöng taác giaám saát<br /> hoaân toaân khöng dïî daâng. Trong gêìn möåt thêåp kyã vaâ kiïím tra cuãa nhaâ nûúác, cuãa xaä höåi vaâ cuãa baãn<br /> qua, vêën àïì tûå chuã trong giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam thên caác trûúâng. Thûåc hiïån quyïìn tûå chuã, tûå chõu<br /> àaä coá nhiïìu chuyïín biïën tñch cûåc. Tûâ chöî toaân thïí traách nhiïåm vïì thûåc hiïån nhiïåm vuå, töí chûác böå maáy,<br /> hïå thöëng giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam nhû möåt trûúângbiïn chïë àöëi vúái àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp trong<br /> àaåi hoåc lúán, chõu sûå quaãn lyá nhaâ nûúác chùåt cheä vïì lônh vûåc giaáo duåc vaâ àaâo taåo.<br /> moåi mùåt thöng qua Böå GD& ÀT, caác trûúâng àaåi hoåc Tiïëp theo àoá, Chó thõ 296 cuãa Thuã tûúáng Chñnh<br /> àaä dêìn àûúåc trao quyïìn tûå chuã, thïí hiïån qua caác vùn phuã vïì àöíi múái quaãn lyá giaáo duåc trong giai àoaån 2010-<br /> baãn phaáp quy cuãa Nhaâ nûúác: 2012 (296/CT-TTg, ngaây 27 thaáng 2 nùm 2010) cuäng<br /> Àiïìu lïå trûúâng àaåi hoåc, ban haânh theo Quyïët àõnh nïu roä viïåc àöíi múái quaãn lyá giaáo duåc àaåi hoåc bao<br /> söë 153/2003/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã úã göìm quaãn lyá nhaâ nûúác vïì giaáo duåc vaâ quaãn lyá cuãa<br /> Àiïìu 10 àaä nïu roä “trûúâng àaåi hoåc àûúåc quyïìn tûå caác cú súã àaâo taåo laâ khêu àöåt phaá àïí taåo ra sûå àöíi<br /> chuã vaâ tûå chõu traách nhiïåm theo quy àõnh cuãa phaáp múái toaân diïån cuãa giaáo duåc àaåi hoåc. Chó thõ àaä nïu<br /> luêåt vïì quy hoaåch, kïë hoaåch phaát triïín nhaâ trûúâng, roä traách nhiïåm vaâ chïë àöå cuãa nhaâ giaáo trong àaâo taåo<br /> <br /> 44 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc, quan hïå giûäa Ban giaám tin...) cuãa Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi. Cú cêëu töí chûác<br /> hiïåu, Höåi  àöìng trûúâng, Àaãng uãy, caác àoaân  thïí úãÀHQG nhû vêåy cho pheáp caác àún võ chuã àöång têåp<br /> trûúâng àïí tûâ àoá caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng thûåctrung caác nguöìn lûåc cho viïåc xêy dûång àöåi nguä caán<br /> hiïån quyïìn tûå chuã vaâ nghôa vuå tûå chõu traách nhiïåmböå, cú súã vêåt chêët... liïn quan àïën chuyïn ngaânh<br /> trûúác xaä höåi vaâ nhaâ nûúác theo quy àõnh cuãa Luêåtàaâo taåo, lônh vûåc nghiïn cûáu àùåc thuâ cuãa mònh.<br /> Giaáo duåc. Quaãn trõ trong Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi àûúåc thûåc<br /> Nghõ  quyïët  77/NQ-CP  cuãa  Chñnh  phuã  ngaây hiïån theo caách tiïëp cêån quaãn lyá saãn phêím àêìu ra,<br /> 24/10/2014 vïì àöíi múái cú chïë hoaåt àöång cuãa caác thûåc hiïån viïåc tùng quyïìn tûå chuã gùæn vúái viïåc nêng<br /> trûúâng àaåi hoåc cöng lêåp giai àoaån 2014 - 2017 theo cao tûå chõu traách nhiïåm cuãa caác àún võ; chêët lûúång<br /> hûúáng thñ  àiïím  tûå  chuã toaân diïån  laâ möåt  àöåt phaá kïët quaã/saãn phêím àûúåc giaám saát chùåt cheä dûåa vaâo<br /> trong nöî lûåc tòm hûúáng caãi caách hïå thöëng àaåi hoåccaác tiïu chñ àõnh lûúång. Àùåc biïåt laâ chêët lûúång caác<br /> cöng lêåp taåi Viïåt Nam; vaâ thûåc chêët laâ viïåc thñ àiïímàún võ àaâo taåo vaâ chûúng trònh giaáo duåc trong Àaåi<br /> trao quyïìn “tûå chuã, tûå chõu traách nhiïåm toaân diïån” hoåc quöëc gia Haâ Nöåi àûúåc giaám saát chùåt cheä thöng<br /> cho caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc trïn 3 phûúng diïån: qua hoaåt àöång kiïím àõnh chêët lûúång vúái caác böå Tiïu<br /> hoåc thuêåt, töí chûác - nhên sûå, taâi chñnh. chuêín Kiïím àõnh chêët lûúång trûúâng thaânh viïn vaâ<br /> Gêìn àêy nhêët laâ Dûå thaão Luêåt giaáo duåc àaåi hoåc khoa trûåc thuöåc Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi vaâ Tiïu<br /> àûúåc xêy dûång cuäng quan têm rêët nhiïìu àïën vêën àïì chuêín Kiïím àõnh chêët lûúång chûúng trònh giaáo duåc<br /> tûå chuã cuãa cú súã giaáo duåc àaåi hoåc. Quyïìn tûå chuã àaåitrong Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi vúái Quy àõnh vïì kiïím<br /> hoåc àûúåc coi laâ àaä àûúåc thïí hiïån úã nhiïìu àiïìu khoaãn àõnh chêët lûúång giaáo duåc trong Àaåi hoåc quöëc gia Haâ<br /> cuãa Dûå luêåt vïì Höåi àöìng trûúâng, Höåi àöìng quaãn trõ,Nöåi àûúåc xêy dûång khoa hoåc, thûåc hiïån àïìu àùån theo<br /> Hiïåu trûúãng, nhiïåm vuå vaâ quyïìn haån cuãa cú súã giaáocaác chu kyâ nghiïm tuác, àêìy àuã. Hún thïë nûäa, Àaåi<br /> duåc, tuyïín sinh, chûúng trònh giaáo duåc, vùn bùçng, hoåc quöëc gia Haâ Nöåi coân khuyïën khñch, àöång viïn<br /> hoåc phñ, lïå phñ tuyïín sinh, v.v... caác trûúâng thaânh viïn tham gia kiïím àõnh cuãa caác töí<br /> 2. Kinh nghiïåm tûå chuã àaåi hoåc cuãa möåt söë chûác kiïím àõnh quöëc tïë coá uy tñn nhùçm thuác àêíy<br /> trûúâng àaåi hoåc nhanh hún nûäa viïåc nêng cao chêët lûúång vaâ quaá<br /> 2.1. Kinh nghiïåm tûâ Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi trònh höåi nhêåp.<br /> Thûåc hiïån quyïìn tûå chuã àûúåc Nhaâ nûúác giao, 2.2. Kinh nghiïåm tûâ Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng<br /> Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi àaä thûåc hiïån phên cêëp quaãn Trûúâng àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng laâ trûúâng thûåc<br /> lyá theo hûúáng tùng quyïìn tûå chuã, tûå chõu traách nhiïåm hiïån tûå chuã taâi chñnh tûâ lêu, nïn viïåc tûå chuã vïì nhên<br /> xaä höåi cao trong caác lônh vûåc hoaåt àöång cuãa caác àún sûå, àêìu tû, mua sùæm cuäng àaä thûåc hiïån tûâng phêìn<br /> võ thaânh viïn vaâ caác àún võ trûåc thuöåc, bùçng viïåc ban trïn möåt söë lônh vûåc sau:<br /> haânh caác vùn baãn hûúáng dêîn phuâ húåp vúái nùng lûåc, *) Vïì múã ngaânh, chuyïn ngaânh àaâo taåo:<br /> àiïìu kiïån vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa tûâng àún võ Trûúác khi coá quyïët àõnh thñ àiïím, Trûúâng coá 30<br /> àöìng thúâi àaãm baão sûå chó àaåo, àiïìu phöëi, thöëng nhêëtngaânh àaâo taåo àaåi hoåc (maä ngaânh cêëp 4); 08 ngaânh<br /> vaâ kiïím tra giaám saát cuãa Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi vaâ àaâo taåo bêåc cao àùèng; 06 ngaânh àaâo taåo thaåc syä, 10<br /> thuác àêíy liïn thöng, liïn kïët toaân diïån giûäa caác àún ngaânh àaâo taåo tiïën sô theo hònh thûác Sandwich. Sau<br /> võ, sûã duång hiïåu quaã caác nguöìn lûåc chung, taåo thïm khi coá Quyïët àõnh 158/QÀ-TTg, Trûúâng àaä triïín khai<br /> giaá trõ gia tùng àïí nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã nghiïn cûáu, xêy dûång têët caã chûúng trònh àaâo taåo<br /> moåi hoaåt àöång. caác ngaânh bêåc àaåi hoåc, cao hoåc theo chuêín quöëc tïë<br /> Cú chïë quaãn lyá àiïìu haânh húåp lyá àûúåc hoaân thiïåntrïn cú súã chûúng trònh àaâo taåo cuãa caác trûúâng thuöåc<br /> vaâ phaát huy hiïåu quaã: Caác àún võ trûåc thuöåc Àaåi hoåcTOP 100 cuãa thïë giúái vaâ bùæt àêìu aáp duång àûa vaâo<br /> quöëc gia Haâ Nöåi àûúåc töí chûác vaâ hoaåt àöång theo cúgiaãng daåy tûâ Nùm hoåc 2016-2017 (caác chûúng trònh<br /> chïë tûå chuã, tûå chõu traách nhiïåm xaä höåi cao, múã vaâ naây vêîn àuã caác mön hoåc bùæt buöåc theo quy àõnh hiïån<br /> liïn thöng, liïn kïët, phaát huy lúåi thïë chuyïn mön hoáa nay cuãa Böå GD&ÀT).<br /> trong khuön khöí quaãn lyá vaâ àiïìu phöëi thöëng nhêët cuãa Bïn caånh àoá, Trûúâng àaä triïín khai xêy dûång vaâ<br /> ÀHQGHN, kïët húåp chùåt cheä àaâo taåo vaâ NCKH, phöëichuêín hoáa quy trònh vïì hoaåt àöång múã ngaânh caác<br /> húåp hiïåu quaã giûäa caác ngaânh, lônh vûåc, sûã duång chungtrònh àöå àaâo taåo àaåi hoåc vaâ sau àaåi hoåc; ban haânh<br /> àöåi nguä caán böå khoa hoåc (khoa hoåc tûå nhiïn, khoa Quy àõnh vïì hoaåt àöång múã ngaânh àaâo taåo trònh àöå<br /> hoåc xaä höåi vaâ nhên vùn, ngoaåi ngûä, lyá luêån chñnh trõ, àaåi hoåc vaâ sau àaåi hoåc; caác thuã tuåc quy trònh hûúáng<br /> giaáo duåc quöëc phoâng, giaáo duåc thïí chêët...) vaâ cú súãdêîn thûåc hiïån hoaåt àöång múã ngaânh; xêy dûång vaâ<br /> vêåt chêët - kyä thuêåt (phoâng thñ nghiïåm, thû viïån, kyácöng böë böå chuêín àêìu ra cho têët caã caác ngaânh,<br /> tuác xaá, phoâng têåp, sên baäi, haå têìng cöng nghïå thöng chuyïn ngaânh àaâo taåo àaåi hoåc, thaåc sô vúái tiïu chuêín<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 45 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> cao caã vïì kiïën thûác ngaânh, trònh àöå tiïëng Anh chuêín thaão quöëc tïë maâ Kyã yïëu àûúåc index búãi Thompson<br /> quöëc tïë, trònh àöå tin hoåc vùn phoâng chuêín MOS, kyä Reuter, Taylor and Francis hoùåc Springer.<br /> nùng thïí chêët, kyä nùng mïìm...  àïí baão àaãm rùçng Nhaâ trûúâng àaä thaânh lêåp UÃy ban àaåo àûác khoa<br /> sinh viïn àaáp ûáng àûúåc moåi yïu cêìu cuãa àún võ hoåc àïí àïì ra caác chñnh saách vaâ àiïìu khoaãn tham<br /> tuyïín duång. chiïëu, thêím àõnh caác vêën àïì liïn quan àïën àaåo àûác<br /> Àïën nay, Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng coá 15 ngaânh trong giaãng daåy vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc. Hiïån nay,<br /> àaâo taåo bêåc Tiïën sô; 12 ngaânh Thaåc sô; 37 ngaânh Àaåi Nhaâ  trûúâng  àaä  coá 43  nhoám  nghiïn  cûáu  troång<br /> hoåc; 16  chûúng  trònh  àaâo  taåo  chêët  lûúång  cao; àiïím, trong àoá coá 23 trûúãng nhoám laâ caác giaáo sû<br /> hún 10 Chûúng trònh liïn kïët quöëc tïë vaâ àaâo taåo cao ngûúâi nûúác ngoaâi hoùåc àang sinh söëng, laâm viïåc taåi<br /> àùèng (theo Luêåt giaáo duåc nghïì nghiïåp). Chêët lûúång nûúác ngoaâi. Trûúâng àaä thaânh lêåp 2 Taåp chñ tiïëng<br /> àaâo taåo cuãa Trûúâng àaä baão àaãm àuáng cam kïët vúáiAnh onlines toaân cêìu: Taåp chñ thöng tin vaâ viïîn thöng:<br /> xaä höåi khi 98,15% sinh viïn töët nghiïåp caác ngaânh coá JIT (àûúåc xuêët baãn búãi Nhaâ xuêët  baãn danh tiïëng<br /> viïåc laâm trong voâng 12 thaáng sau khi ra trûúâng vaâo Taylor and Francis, Anh Quöëc); Taåp chñ cöng nghïå<br /> nùm 2016. Nhiïìu ngaânh coá tyã lïå 100% sinh viïn ra tiïn tiïën vaâ tñnh toaán: JAEC, vúái muåc tiïu trong voâng<br /> trûúâng coá viïåc laâm. 3  àïën  5  nùm  seä  àûúåc  index  vaâo  Cú  súã  dûä  liïåu<br /> *) Vïì liïn kïët àaâo taåo vúái nûúác ngoaâi SCOPUS. Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng cuäng laâ àaåi hoåc<br /> Trûúâng àaä triïín khai chûúng trònh liïn kïët àaâo àêìu tiïn trang bõ “Siïu maáy tñnh”; xêy dûång Thû viïån<br /> taåo 3+1 vúái Àaåi hoåc Saxion (Haâ Lan), Àaåi hoåc Lunghwa chuyïn duång hiïån àaåi nhêët àêët nûúác àïí phuåc vuå nghiïn<br /> (Àaâi Loan); chûúng trònh 2+2 vúái Àaåi hoåc kyä thuêåt cûáu, àaâo taåo; vaâ söë hoáa hoaåt àöång àaåi hoåc bùçng<br /> Ostrava, Cöång hoâa Seác; chûúng trònh àaâo taåo tiïën sô ngên saách tûå coá cuãa Trûúâng.<br /> sandwich vúái caác trûúâng àaåi hoåc cuãa Cöång hoâa Seác. *) Vïì töí chûác böå maáy, nhên sûå<br /> Sau khi coá Quyïët àõnh 158/QÀ-TTg, Trûúâng àaä ban Hiïån nay, Trûúâng coá 5 cú súã taåi caác àõa phûúng<br /> haânh Quy chïë vïì hoaåt àöång liïn kïët àaâo taåo vúái cú göìm 15 khoa; 01 Viïån  húåp  taác  quöëc  tïë, 01 Viïån<br /> súã giaáo duåc nûúác ngoaâi vaâ tiïëp tuåc caác chûúng trònhnghiïn  cûáu; 17 Phoâng  -  Ban  -  Trung  têm  chûác<br /> àaâo taåo trïn. Hiïån àang triïín khai thïm chûúng trònh nùng; 01 Quyä  höî  trúå  phaát  triïín  khoa  hoåc  -  cöng<br /> liïn kïët àaâo taåo 2+2, 2.5+1.5, 3+1 vúái nhiïìu trûúâng nghïå, 02 taåp chñ khoa hoåc - cöng nghïå; 14 Trung têm<br /> àaåi hoåc thuöåc TOP 500 trïn thïë giúái. khoa hoåc - cöng nghïå; 1 cöng ty. Trûúâng coá hïå thöëng<br /> Àöìng thúâi vúái viïåc triïín khai xêy dûång vaâ àûa quaãn trõ àaâo taåo vaâ nghiïn cûáu àaåt chuêín chêët lûúång<br /> vaâo giaãng daåy theo chûúng trònh àaâo taåo cuãa caác ISO 9001:2015, àûúåc chûáng nhêån búãi DNV vaâ cöng<br /> trûúâng TOP 100, trûúâng cuäng àaä àaâm phaán àïí xêy nhêån cuãa UKAS, Vûúng quöëc Anh.<br /> dûång chûúng trònh liïn kïët àaâo taåo chung vúái caác Höåi àöìng trûúâng do Töíng Liïn àoaân Lao àöång<br /> àöëi taác quöëc tïë àïí cuâng cêëp song bùçng (Dual De- Viïåt Nam quyïët àõnh cöng nhêån theo Àiïìu lïå trûúâng<br /> grees), nhùçm taåo àiïìu kiïån àïí sinh viïn coá thïí hoåc àaåi hoåc, coá 17 thaânh viïn; Chuã tõch Töíng Liïn àoaân<br /> têåp liïn thöng taåi caác trûúâng nûúác ngoaâi vaâ sinh Lao àöång Viïåt Nam hiïån àang laâm Chuã tõch Höåi<br /> viïn nûúác ngoaâi cuäng coá thïí hoåc têåp liïn thöng taåi àöìng trûúâng. Töí chûác, quaãn lyá nhên sûå àûúåc thûåc<br /> Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng. hiïån theo phaáp luêåt vïì viïn chûác; àûúåc pheáp tuyïín<br /> *) Vïì nghiïn cûáu khoa hoåc: duång vaâ sûã duång àöåi nguä nhên sûå bao göìm caã ngûúâi<br /> Hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc cuãa Trûúâng àûúåc ngoaâi àöå tuöíi lao àöång coân àuã sûác khoãe vaâ nùng<br /> àêìu tû vaâ phaát triïín bùçng ngên saách tûå coá cuãa Trûúâng lûåc laâm viïåc.<br /> ngay tûâ àêìu; vaâ muåc tiïu hay kïët quaã nghiïn cûáu àaä Trûúâng cuäng àaä ban haânh Àïì aán võ trñ viïåc laâm<br /> choån ài theo tiïu chuêín quöëc tïë kïí tûâ nùm 2010. nùm 2015 vaâ giai àoaån 2016 - 2019, trïn cú súã àoá<br /> Ngoaâi viïåc àùåt muåc tiïu: “laâm àuáng ngay tûâ àêìu trong xaác àõnh töíng biïn chïë theo tûâng giai àoaån vaâ cú<br /> hoaåt àöång khoa hoåc-cöng nghïå”; Trûúâng àaä tûå thaânh cêëu nhên lûåc àaáp ûáng vúái yïu cêìu phaát triïín cuãa Nhaâ<br /> lêåp Quyä  phaát  triïín  khoa  hoåc  vaâ  cöng  nghïå trûúâng theo àõnh hûúáng àaåi hoåc nghiïn cûáu.<br /> (FOSTECT) àïí taâi trúå kinh phñ cho caác àïì taâi nghiïn Cöng taác quy hoaåch àöåi nguä nhên lûåc cuãa Trûúâng<br /> cûáu khoa hoåc, cho caác nhaâ khoa hoåc caã trong vaâ cuäng àûúåc chuá troång quan têm vïì söë lûúång vaâ chêët<br /> ngoaâi nûúác. Giúái khoa hoåc cuãa trûúâng khöng phaãi lûúång, Nhaâ trûúâng àaä töí chûác tuyïín duång thûúâng<br /> chó lïå thuöåc möåt chiïìu vaâo kinh phñ taâi trúå bïn ngoaâi xuyïn haâng thaáng; theo kïë hoaåch, quy trònh, quy àõnh;<br /> hay khaã nùng xin àïì taâi, taâi trúå; maâ nïëu gioãi, hoaânàaãm baão quy hoaåch, thûåc hiïån cöng khai caác tiïu<br /> toaân coá thïí àùng kyá sûã duång kinh phñ tûâ FOSTECT. chuêín vaâ nhu cêìu cuãa àún võ; töí chûác kiïím tra tay<br /> Cuäng nhû húåp taác triïåt àïí vúái caác àaåi hoåc haâng àêìunghïì giaáo viïn, viïn chûác haânh chñnh trong quy trònh<br /> thïë giúái hùçng nùm thûúâng xuyïn töí chûác caác Höåi tuyïín duång, tiïën haânh nhiïìu chñnh saách thu huát chuyïn<br /> <br /> 46 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> gia, nhaâ khoa hoåc, tiïën sô nûúác ngoaâi; nêng cao trònh quaãn lyá nhên sûå trong nhaâ trûúâng, cuå thïí laâ trao cho<br /> àöå giaãng viïn, nhên viïn toaân Trûúâng thöng qua caác Hiïåu trûúãng quyïìn tûå chuã hoaân toaân trong viïåc tuyïín<br /> chûúng trònh: hoåc têåp nêng cao chuyïn mön úã nûúác duång, böí nhiïåm, xaác àõnh mûác lûúng vaâ caác àaäi ngöå<br /> ngoaâi, hoåc têåp nêng cao kyä nùng tiïëng Anh bùæt buöåc khaác, cuäng nhû baäi nhiïåm caác nhên sûå chuã chöët trong<br /> cho giaãng viïn, viïn chûác nhû tñch cûåc xin hoåc böíng hïå thöëng, miïîn sao coá thïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu<br /> àïí àaâo taåo tiïën sô cho viïn chûác treã úã caác àaåi hoåcphaát triïín cuãa nhaâ trûúâng. Àöìng thúâi, giao cho Hiïåu<br /> TOP 500, coá chñnh saách buöåc toaân thïí giaãng viïn, trûúãng Nhaâ coá thêím quyïìn vaâ àiïìu kiïån àïí thu huát<br /> viïn chûác dûúái 55 tuöíi phaãi hoåc tiïëng Anh àïën IELTS: caác giaãng viïn vaâ caác nhaâ khoa hoåc gioãi vïì laâm viïåc,<br /> 5.5 nhùçm dïî daâng ài nûúác ngoaâi nêng cao trònh àöå böí nhiïåm hoå vaâo caác võ trñ xûáng àaáng vúái nùng lûåc;<br /> chuyïn mön vaâ tham gia chûúng trònh trao àöíi giaáo cuäng nhû coá thêím quyïìn loaåi boã nhûäng ngûúâi àang<br /> sû vúái caác àaåi hoåc haâng àêìu. Kïët quaã trong toaân thïí coá trong biïn chïë, thêåm chñ coá chûác vuå trong hïå<br /> hún 1300 viïn chûác cuãa Trûúâng, lûåc lûúång chuyïn thöëng nhûng khöng coá àuã nùng lûåc hoùåc traách nhiïåm<br /> mön chiïëm 900 ngûúâi vaâ trong söë naây, hún 50% laâ àïí thûåc hiïån töët cöng viïåc.<br /> tiïën sô/vaâ NCS giai àoaån cuöëi. Bïn caånh àoá, cêìn tùng cûúâng böå maáy àiïìu haânh<br /> Hêìu hïët caác hoaåt àöång quaãn trõ àaåi hoåc cuãa àaåivaâ quaãn lyá toaân böå hoaåt àöång cuãa nhaâ trûúâng, dûúái<br /> hoåc Tön Àûác Thùæng àaä àûúåc tin hoåc hoáa, quaãn lyá sûå chó àaåo cuãa Àaãng uãy, Ban giaám hiïåu cuâng vúái caác<br /> vêån haânh bùçng phêìn mïìm; àang xêy dûång hïå thöëng böå phêån chûác nùng tham mûu giuáp viïåc göìm: caác<br /> àaåi hoåc kyä thuêåt söë. Cöng taác giaám saát àûúåc thûåc phoâng, khoa, trung têm.<br /> hiïån thûúâng xuyïn. Caác quy àõnh, quy chïë àûúåc raâ Thûá hai, xêy dûång quyïìn  Tûå chuã vïì taâi chñnh: <br /> Tûå<br /> soaát töíng húåp sûãa àöíi böí sung, hoaân thiïån, àöìng böå chuã vïì taâi chñnh bao göìm tûå chuã vïì caác nguöìn thu,<br /> theo tinh thêìn Quyïët àõnh 158/QÀ-TTg vaâ phuâ húåp chi. Nghõ àõnh söë 43/2006/NÀ-CP ngaây 25/4/2006 <br /> vúái thûåc tiïîn hoaåt àöång. cuãa Chñnh phuã àaä noái àïën viïåc giao quyïìn tûå chuã taâi<br /> *) Vïì taâi chñnh, quaãn lyá taâi saãn vaâ àêìu tû mua sùæmchñnh cho caác “àún võ sûå nghiïåp dõch vuå cöng”, trong<br /> Tûâ lêu Trûúâng Àaåi hoåc Tön Àûác Thùæng àaä xêyàoá coá caác trûúâng àaåi hoåc. Hoåc phñ phaãi àuã buâ chi phñ<br /> dûång vaâ thûåc hiïån caác quy chïë chi tiïu nöåi böå, quy àaâo taåo, mûác hoåc phñ do caác trûúâng tûå quyïët àõnh,<br /> chïë sûã duång taâi saãn, quy chïë dên chuã cú súã, quy chïë tuy nhiïn mûác hoåc phñ cêìn tûúng quan vúái chêët lûúång<br /> cöng khai taâi chñnh, traách nhiïåm giaãi trònh cuå thïí. àaâo taåo àïí thu huát sinh viïn.<br /> Haâng nùm, Trûúâng raâ soaát, sûãa àöíi, böí sung caác Thûá ba, xêy dûång quyïìn  Tûå chuã trong tuyïín duång<br /> quy chïë trïn cú súã dên chuã, cöng khai taåi Höåi nghõ vaâ quaãn lyá àöåi nguä caán böå vaâ xaác àõnh àiïìu kiïån laâm<br /> caán böå, viïn chûác; traã lúâi caác chêët vêën vaâ giaám saát; viïåc cuãa hoå, <br /> àoá laâ Nhaâ trûúâng coá thïí chuã àöång tuyïín<br /> thûåc hiïån chïë àöå haåch toaán kïë toaán, thöëng kï, thöng choån, böë trñ giaãng viïn vaâ caán böå vaâo caác võ trñ lao<br /> tin, baáo caáo hoaåt àöång theo àuáng quy àõnh nhaâ nûúác. àöång cêìn thiïët, àöìng thúâi coá quyïìn tûå chuã trong viïåc<br /> Trûúâng thûåc hiïån àuáng caác quy àõnh nhaâ nûúác vïì xaác àõnh caác àiïìu kiïån cho caán böå vaâ àùåc biïåt giaãng<br /> àêìu tû vaâ quaãn lyá àêìu tû xêy dûång cú baãn, mua sùæm viïn laâm viïåc thuêån lúåi. Bïn caånh àoá, caác giaãng viïn<br /> trang thiïët bõ mùåc duâ nguöìn vöën khöng phaãi laâ Ngên cuäng coá quyïìn tham gia caác cöng viïåc khaác trong vaâ<br /> saách nhaâ nûúác. Cöng taác kiïím toaán àöåc lêåp àûúåc ngoaâi nhaâ trûúâng àïí taåo thïm thu nhêåp. Quyïìn tûå<br /> thûåc hiïån hùçng nùm. Kiïím toaán Nhaâ nûúác vaâ caác cú chuã trong tuyïín duång vaâ quaãn lyá àöåi nguä laâ àiïìu kiïån<br /> quan chûác nùng cuãa Töíng Liïn àoaân, Böå GD&ÀT, àïí Nhaâ trûúâng thûåc hiïån coá hiïåu quaã chûác nùng vaâ<br /> Böå taâi chñnh cuäng àõnh kyâ töí chûác caác hoaåt àöång nhiïåm vuå àaâo taåo cuãa Nhaâ trûúâng.<br /> kiïím toaán, kiïím tra, giaám saát taåi Trûúâng... Thu hoåc Àïí tuyïín duång vaâ quaãn lyá àöåi nguä caán böå coá hiïåu<br /> phñ àang thûåc hiïån theo Quyïët àõnh 158/QÀ-TTg quaã, Nhaâ trûúâng cêìn têån duång töëi àa trònh àöå chuyïn<br /> cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. mön cao cuãa nhûäng giaãng viïn coá trònh àöå, coá hoåc<br /> 3. Baâi hoåc kinh nghiïåm cho Trûúâng Àaåi hoåc haâm, hoåc võ àang cöng taác taåi trûúâng; àöìng thúâi nhanh<br /> Cöng àoaân trong tûå chuã àaåi hoåc choáng tuyïín duång vaâ phaát triïín àöåi nguä caán böå giaãng<br /> Tûâ kinh nghiïåm thûåc tiïîn cuãa möåt söë trûúâng àaåiviïn cú hûäu treã.<br /> hoåc vïì vêën àïì tûå chuã àaåi hoåc coá thïí ruát ra möåt söë baâi Thûá tû, xêy dûång quyïìn  Tûå chuã trong hoaåt àöång<br /> hoåc kinh nghiïåm cho Nhaâ trûúâng nhùçm àaåt àïën muåc àaâo taåo, tuyïín sinh, àoá laâ tûå chuã vïì tuyïín sinh; ngaânh<br /> àñch cú baãn nhêët laâ nêng cao àûúåc chêët lûúång vaâ àaâo taåo; chûúng trònh, giaáo trònh àaâo taåo; giaáo trònh<br /> hiïåu quaã àaâo taåo. hoåc liïåu, phûúng phaáp giaãng daåy, kiïím tra àaánh giaá<br />  Trûúác hïët, xêy dûång quyïìn  Tûå chuã trong quaãn lyá kïët quaã hoåc têåp cuãa sinh viïn, ...Trong àoá, tuyïín<br /> àiïìu haânh nhaâ trûúâng: Àiïìu kiïån àêìu tiïn àïí tûå chuã sinh laâ möåt khêu quan troång cuãa quaá trònh àaâo taåo,<br /> laâ cêìn coá nhûäng chñnh saách mang tñnh àöåt phaá vïì söë lûúång tuyïín sinh phaãi trïn cú súã nhu cêìu hoåc têåp,<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 47 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> nhu cêìu nhên lûåc cuãa xaä höåi, phuå thuöåc vaâo nùng lûåc3. Hoaâng Thõ Xuên Hoa:  Tûå chuã àaåi hoåc - Xu thïë cuãa phaát triïín, <br /> vïì cú súã vêåt chêët, àöåi nguä giaáo viïn, taâi chñnh, khaã VNU Media.<br /> nùng quaãn lyá giaãng daåy cuãa Nhaâ trûúâng. 4. Phan Thõ Bñch Nguyïåt:  Tûå chuã àaåi hoåc vaâ caác vêën àïì nhûác nhöëi<br /> Ngoaâi ra, Nhaâ trûúâng cêìn tûå chuã trong nghiïn cêìn lúâi giaãi, Höåi thaão “Tûå chuã Àaåi hoåc - Cú höåi vaâ thaách thûác” do<br /> cûáu vaâ xuêët baãn, giaãng daåy vaâ hûúáng dêîn hoåc viïn Hiïåp höåi caác trûúâng Àaåi hoåc,  Cao àùèng Viïåt Nam töí chûác ngaây<br /> cao hoåc, caác ûu tiïn trong nghiïn cûáu vaâ quyïìn tûå 30/9/2016.<br /> do xuêët baãn 5. Hoaâng Thõ Cêím Thûúng:  Giaãi phaáp tùng cûúâng tûå chuã àaåi hoåc<br /> Thûá nùm, xêy dûång quyïìn  Tûå chuã trong xaác àõnh úã Viïåt Nam, <br /> Taåp chñ Taâi chñnh, kyâ 1, söë thaáng 3/2017.<br /> caác chuêín mûåc vaâ phûúng phaáp àaánh giaá 6. Nguyïîn Minh Thuyïët:  Tûå chuã àaåi hoåc - Thûåc traång vaâ giaãi phaáp,<br /> Àöëi thoaåi Giaáo duåc Viïåt Nam lêìn thûá nhêët vúái chuã àïì Caãi caách<br /> Àïí àaãm baão quyïìn tûå chuã naây, Nhaâ trûúâng cêìn<br /> giaáo  duåc àaåi  hoåc  úã Viïåt Nam,<br />  ngaây 31/07  vaâ 01/08/2014 taåi<br /> xaác àõnh caác chuêín mûåc vaâ thûåc hiïån caác chuêín mûåc<br /> TP Höì Chñ Minh.<br /> àoá, coân viïåc àaánh giaá vaâ giaám saát viïåc thûåc hiïån caác<br /> 7.  https://baomoi.com/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-<br /> chuêín mûåc laâ traách nhiïåm cuãa caác cú quan quaãn lyá<br /> nghiep-4-0-doi-voi-co-so-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam-va-<br /> bïn ngoaâi. Vò vêåy, caác khoa, böå mön vaâ caác phoâng goi-y-chinh-sach-cho-viet-nam/c/23125511.epi;<br /> coá traách nhiïåm trong viïåc cuâng vúái Ban Giaám hiïåu 8.  http://vienphuongdong-ordi.vn/tu-chu-dai-hoc-cau-chuyen-<br /> xêy dûång caác chuêín mûåc vaâ thûåc hiïån nghiïm caác tu-thuc-tien-dai-hoc-ton-duc-thang-gsts-le-vinh-danh/.<br /> chuêín mûåc àoá.  Àöìng thúâi, Nhaâ trûúâng cuäng cêìn coá<br /> quyïìn tûå chuã trong caác chuêín mûåc hoåc thuêåt, nhû<br /> caác tiïu chuêín cuãa vùn bùçng, caác vêën àïì liïn quan<br /> àïën kiïím tra vaâ kiïím àõnh chêët lûúång.<br /> Tuy nhiïn, àïí thûåc hiïån coá hiïåu quaã nùm quyïìn tûå<br /> BÒNH ÀÙÈNGTGIÚÁI<br /> NAM...Úà VIÏÅ<br /> chuã ban àêìu trong nùm lônh vûåc hoaåt àöång chñnh trïn, (Tiïëp theo trang 60)<br /> Nhaâ trûúâng cêìn xaác àõnh mûác àöå tûå chuã nhêët àõnh cho3. Chñnh phuã (2009),  Nghõ àõnh Vïì trúå giuáp phaát triïín DNNVV, söë<br /> tûâng lônh vûåc tuây theo nhûäng thay àöíi cuãa àiïìu kiïån 56/2009/NÀ-CP.<br /> thõ trûúâng. Trûúác mùæt, nïn têåp trung vaâo quyïìn tûå 4. Cuåc phaát triïín doanh nghiïåp, Böå kïë hoaåch vaâ Àêìu tû (2014),<br /> chuã trong tuyïín duång vaâ quaãn lyá àöåi nguä caán böå, àoá laâSaách trùæng doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa Viïåt Nam nùm 2014,  Nhaâ<br /> chuá troång cöng taác quy hoaåch àöåi nguä nhên lûåc; Nhaâ xuêët  baãn Thöëng kï.<br /> trûúâng cêìn xêy dûång chuêín tuyïín duång àöåi nguä giaãng 5.  Hoaâng Vùn Hoa  (2012),  “Phaát  triïín àöåi  nguä nûä doanh  nhên<br /> trong thúâi kyâ àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ höåi<br /> viïn; xêy dûång quy trònh tuyïín duång caán böå húåp lyá; sûã<br /> nhêåp quöëc tïë”<br /> , Taåp chñ Phaát triïín kinh tïë, Söë 260, tr.2-9.<br /> duång, böë trñ àuáng ngûúâi, àuáng viïåc phuâ húåp vúái nùng6. Vuä Long,  “80% DNNVV do nûä laâm chuã khoá tiïëp cêån vöën vay: Vò<br /> lûåc, súã trûúâng cuãa möîi ngûúâi; cêìn quan têm vïì söë sao vêåy?”http://theleader.vn/80-doanh-nghiep-nho-va-vua-do-<br /> lûúång vaâ chêët lûúång, taåo dûång àöåi nguä maånh, àuã vïì n u - l a m - c h u - k h o - t i e p - c a n - v o n - v a y - v i - s a o - v a y -<br /> söë lûúång, khoãe vïì chêët lûúång; Nhaâ trûúâng cêìn xêy 20170927144259854.htm  [14:42,  27/09/2017].<br /> dûång kïë hoaåch, quy trònh, quy àõnh; àaãm baão quy 7.  OECD  (2012), Share,  size  and  industry  of  women-owned<br /> hoaåch, thûåc hiïån cöng khai caác tiïu chuêín vaâ nhu cêìu enterprises, in entrepreneurship at a Glance 2012,  OECD Pub-<br /> cuãa Nhaâ trûúâng; töí chûác kiïím tra trònh àöå, tay nghïì lishing.<br /> cuãa giaãng viïn, viïn chûác haânh chñnh theo quy trònh 8. Quöëc höåi (2006), <br /> Luêåt Bònh àùèng giúái  (Luêåt söë: 73/2006/QH11<br /> ngaây  29/11/2006).<br /> tuyïín duång, tiïën haânh nhiïìu chñnh saách thu huát chuyïn<br /> 9. Quöëc höåi (2017), Luêåt Höî trúå DNNVV  (Luêåt söë: 04/2017/QH14<br /> gia, nhaâ khoa hoåc, tiïën sô nûúác ngoaâi; nêng cao trònh ngaây  12/6/2017).<br /> àöå giaãng viïn, nhên viïn toaân Trûúâng. Coá nhû vêåy, 10. Thaão  Vi  (2017),  “Bònh  àùèng  giúái  laâ trung têm  cuãa  sûå  phaát<br /> Nhaâ trûúâng múái àaåt àûúåc muåc àñch cú baãn nhêët laâ triïín  kinh  tïë  vaâ  nguöìn  nhên lûåc”,  http://baodansinh.vn/binh-<br /> nêng cao chêët lûúång vaâ hiïåu quaã àaâo taåo, goáp phêìn dang-gioi-la-trung-tam-cua-su-phat-trien-kinh-te-va-nguon-<br /> taåo dûång vaâ cuãng cöë uy tñn, thûúng hiïåu Trûúâng Àaåi nhan-luc-d64821.html  [0:23  29/09/2017].<br /> Cöng àoaân trong hïå thöëng caác trûúâng àaåi hoåc Viïåt 11. Thuã  tûúáng  Chñnh phuã  (2017),  Quyïët  àõnh  Phï  duyïåt  Àïì aán<br /> Nam cuäng nhû trong khu vûåc.   “Höî  trúå  phuå  nûä  khúãi  nghiïåp  giai  àoaån 2017-2025”,  söë  939/<br /> QÀ-TTg ngaây  30/6/2017.<br /> Taâi liïåu tham khaão 12. Töíng cuåc Thöëng kï (2017), <br /> Niïn giaám thöëng  kï nùm 2016,<br /> Nhaâ xuêët baãn Thöëng kï.<br /> 1.  Luêåt Giaáo duåc àaåi hoåc 2012 vaâ cuå thïí hoáa hún trong Àiïìu lïå<br /> 13. VCCI vaâ USAID (2015), <br /> trûúâng àaåi hoåc ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 70/2014/QÀ- Dûä liïåu tûâ khaão saát Chó söë nùng lûåc<br /> TTg ngaây 10  thaáng 12  nùm  2014 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. caånh tranh cêëp tónh (PCI) nùm 2015, <br /> Baáo caáo khaão saát.<br /> 2. Nghõ quyïët 77/NQ-CP cuãa Chñnh phuã ngaây 24/10/2014 vïì àöíi 14. World  Bank  (2015). The  Enterprise  Survey:  Gender,<br /> Http://<br /> www.enterpriseserveys.org/data/exploretopics/gender [access-<br /> múái  cú chïë hoaåt  àöång  cuãa caác trûúâng àaåi  hoåc cöng  lêåp giai<br /> àoaån 2014-2017 theo hûúáng thñ àiïím tûå chuã toaân diïån. ing on july 15,  2016].<br /> <br /> 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2