intTypePromotion=3

Kỹ thuật chuẩn đoán - Các ví dụ nghiên cứu

Chia sẻ: Tai Tieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
94
lượt xem
26
download

Kỹ thuật chuẩn đoán - Các ví dụ nghiên cứu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lại quy trình khắc phục hư hỏng căn cứ vào 5 giai đoạn của phương pháp khắc phụ hư hỏng bằng các ví dụ về động cơ và ăn khớp khó của hệ thống truyền lực trong xe có hộp số tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chuẩn đoán - Các ví dụ nghiên cứu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Các ví dụ nghiên cứu Khái quát của chương Hãy học về quy trình khắc phục hư hỏng thông qua các quy trình cụ thể. -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t X¸c ®Þnh l¹i quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng c¨n cø vµo 5 giai ®o¹n cña ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng b»ng c¸ch dïng c¸c vÝ dô vÒ ®éng c¬ vµ ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong xe cã hép sè tù ®éng (A/T). • Khã khëi ®éng ®éng c¬ • Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i • §éng c¬ chÕt m¸y hoÆc m¸y giËt khÝ t¨ng tèc • C«ng suÊt kh«ng ®ñ • ¡n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong xe cã A/T (1/1) Khã khëi ®éng ®éng c¬ Kh¸i qu¸t C¸c h­ háng liªn quan ®Õn khëi ®éng ®éng c¬ s¬ bé ®­îc ph©n lo¹i theo 2 nhãm sau. • §éng c¬ kh«ng quay khëi ®éng ®­îc chÝnh x¸c • §éng c¬ quay khëi ®éng ®­îc nh­ng kh«ng næ m¸y mét c¸ch dÔ dµng. Khi lËp c¸c quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp khã khëi ®éng ®éng c¬, h·y chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau ®©y. • §Ó khëi ®éng ®éng c¬, tèc ®é quay khëi ®éng thÝch hîp vµ 3 yÕu tè cña ®éng c¬ lµ cÇn thiÕt. V× vËy, quan träng lµ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra mét c¸ch cã hÖ thèng ®Ó ph¸t hiÖn ra vÞ trÝ cña nguyªn nh©n h­ háng. • B»ng c¸ch dïng tèi ­u chøc n¨ng chÈn ®o¸n cña ECU ®éng c¬, th× viÖc kh¾c phôc h­ háng cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm B-1 cña “C¸c vÝ dô nghiªn cøu” cña PhÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng - file pdf) (1/1) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng quay khëi ®éng (1) §Ó khëi ®éng ®éng c¬, cÇn ®¹t ®­îc tèc ®é quay khëi ®éng nhÊt ®Þnh. Trong phÐp kiÓm tra nµy, h·y ph¸n ®o¸n xem tèc ®é cÇn ®Ó khëi ®éng m¸y cã duy tr× ®­îc hay kh«ng. (2) Khi tèc ®é quay khëi ®éng ®¹t yªu cÇu, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng vÒ sù ®¸nh löa, nhiªn liÖu vµ ¸p suÊt nÐn, chóng ®­îc xem nh­ lµ 3 yÕu tè cña ®éng c¬. (3) NÕu tèc ®é quay khëi ®éng ch­a ®¹t yªu cÇu do h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng, th× ®éng c¬ kh«ng thÓ næ m¸y ®­îc ngay c¶ c¸c t×nh tr¹ng cña ®éng c¬ lµ b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra H·y kiÓm tra tèc ®é quay khëi ®éng ®éng c¬ b×nh th­êng b»ng c¸ch dïng xe cã cïng chñng lo¹i vµ so s¸nh nã víi xe cña kh¸ch hµng. L-u ý: Tèc ®é quay khëi ®éng tèi thiÓu ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ lµ: • 60 ®Õn 120 vßng/phót (§éng c¬ x¨ng) • 50 ®Õn 150 vßng/phót (§éng c¬ diesel) (1/8) 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng quay khëi ®éng sau khi ®· thay ¾c quy Trong mét sè tr­êng hîp, nguyªn nh©n cña h­ háng do gÆp ph¶i vßng luÈn quÈn sau ®©y: §éng c¬ kh«ng khëi ®éng ®­îc $ Kh¸ch hµng khëi ®éng m¸y trong mét thêi gian dµi $ ¾c quy trë nªn yÕu (HÕt ®iÖn) $ Tèc ®é quay khëi ®éng l¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu Trong tr­êng hîp nµy, tr­íc hÕt h·y thay ¾c quy sau ®ã kiÓm tra tèc ®é quay khëi ®éng vµ kh¶ n¨ng khëi ®éng. Khi nã vÉn bÊt th­êng thËm chÝ ®· thay thÕ ¾c quy Khi kh«ng ®¹t ®­îc tèc ®é quay khëi ®éng, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng hÖ thèng khëi ®éng vµ kiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬. (2/8) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 3. KiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬ Khi ®éng c¬ quay khëi ®éng kh«ng chÝnh x¸c, cã hai nguyªn nh©n ®­îc nghi ngê, mét lµ h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng vµ hai lµ lùc c¶n quay ®éng c¬ qu¸ lín. Khi lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ b×nh th­êng H·y nghi ngê lµ cã h­ háng trong hÖ thèng khëi ®éng. Kh¶ n¨ng cña hÖ thèng khëi ®éng gi¶m vµ ®éng c¬ kh«ng thÓ quay khëi ®éng ®­îc chÝnh x¸c. Khi lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ kh«ng b×nh th­êng Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ qu¸ lín. HÖ thèng khëi ®éng lµ b×nh th­êng nh­ng lùc c¶n quay cña ®éng c¬ qu¸ lín, lµm cho ®éng c¬ kh«ng quay khëi ®éng ®­îc b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra lùc c¶n quay cña ®éng c¬ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng) (3/8) 4. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC chØ ra kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra kh¸c so víi h­ háng do kh¸ch hµng nªu ra. V× vËy, kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ kh«ng n»m trong khu vùc kh«ng cã m· DTC. M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a m· DTC ph¸t ra vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC kh«ng ph¸t ra Khi m· DTC kh«ng ph¸t ra, th× b¶n th©n ECU cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng chÝnh x¸c. V× vËy, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong m¹ch nguån hoÆc khu vùc liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) L-u ý: KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (4/8) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 5. X¸c nhËn c¸c triÖu chøng cña tr­êng hîp "khã khëi ®éng ®éng c¬" ThuËt ng÷ "khã khëi ®éng ®éng c¬" kh«ng nãi lªn nguyªn nh©n cña h­ háng. Nguyªn nh©n kh¸c nhau tuú thuéc vµo sù ®èt ch¸y ban ®Çu cã x¶y ra hay kh«ng hoÆc mÊt thêi gian l©u h¬n nh­ng vÉn khëi ®éng ®­îc. Trong giai ®o¹n nµy, nguyªn nh©n cña h­ háng ®­îc thu hÑp l¹i b»ng c¸ch hiÓu c¸c triÖu chøng cô thÓ cña "khã khëi ®éng ®éng c¬." C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khëi ®éng ®éng c¬ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (5/8) 6. KiÓm tra 3 yÕu tè Khi c¶ m· DTC kh«ng ph¸t ra vµ sù ch¸y ban ®Çu còng kh«ng xuÊt hiÖn, th× cã thÓ xem xÐt h­ háng lµ n»m trong ba yÕu tè c¬ b¶n. Trong phÇn "kiÓm tra 3 yÕu tè," thu hÑp nguyªn nh©n cña h­ háng sÏ hoÆc lµ yÕu tè ®¸nh löa, nhiªn liÖu hoÆc lµ yÕu tè ¸p suÊt nÐn. Tr­êng hîp ®éng c¬ x¨ng: • HÖ thèng ®¸nh löa Khi bugi ®¸nh löa yÕu hoÆc kh«ng ®¸nh löa, th× m· DTC liªn quan ®Õn tÝn hiÖu ®¸nh löa hoÆc vïng liªn quan sÏ kh«ng ph¸t ra. KÕt qu¶ lµ, h­ háng ®­îc ph¸n ®o¸n kh«ng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp nh­ng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa thø cÊp. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c¸c hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Ph¸n ®o¸n xem ¸p suÊt nhiªn liÖu cã t ån t¹i hay kh«ng, vßi phun cã ho¹t ®éng hay kh«ng. Khi ¸p suÊt nhiªn liÖu kh«ng t ån t¹i, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong b¬m nhiªn liÖu hoÆc vïng liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn ¸p suÊt nÐn sôt gi¶m g©y nªn khã khëi ®éng ®éng c¬. Trong tr­êng hîp nµy, tr­íc khi khã khëi ®éng ®éng c¬ x¶y ra, th× ch¹y kh«ng t¶i kÐm hoÆc c«ng suÊt kh«ng ®ñ còng g©y ra h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Tr­êng hîp víi ®éng c¬ diesel: • HÖ thèng sÊy nãng Khi h­ háng n»m trong hÖ thèng sÊy nãng, nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ n¹p sÏ t¨ng lªn kh«ng ®ñ. V× vËy, ®éng c¬ kh«ng næ m¸y ®­îc hoÆc lµ mÊt thêi gian dµi h¬n ®Ó khëi ®éng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra HÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Khi khã khëi ®éng ®éng c¬ do cÊp nhiªn liÖu vµo kh«ng ®ñ, th× s Ï khã cã thÓ c©n nh¾c r»ng h­ háng xuÊt hiÖn trong nhiÒu h¬n hai xilanh cïng mét lóc. §iÒu nµy lµ v× nguyªn nh©n h­ háng cã kh¶ n¨ng n»m trong c¸c chi tiÕt mµ nhiªn liÖu ®i qua sau khi ph©n phèi, nh­ vßi phun vµ èng ph©n phèi. V× vËy, nh÷ng chi tiÕt nµy kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n chÝnh cña h­ háng. Do ®ã, kiÓm tra mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c chi tiÕt ®Õn b¬m cao ¸p vµ thu h Ñp nguyªn nh©n h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn Trong ®éng c¬ diesel, nhiªn liÖu kh«ng ®­îc ®èt ch¸y trõ khi nã ®· ®­îc nÐn tèt, nhiªn liÖu kh«ng ch¸y, ®éng c¬ kh«ng næ m¸y ®­îc. Trong phÇn "KiÓm tra 3 yÕu tè," h·y kiÓm tra ¸p suÊt nÐn vµ ph¸n ®o¸n xem khÝ khi ®­îc hót vµo ®· ®­îc nÐn ®ñ hay ch­a. §iÒu quan träng lµ ph¶i xem xÐt kü l­ìng tr­êng hîp h­ háng cña hÖ thèng nÐn g©y ra khã khëi ®éng ®éng c¬ kh«ng x¶y ra chØ víi mét xi lanh háng, nh­ng nã l¹i háng 2 xi lanh trë lªn t¹i mét thêi ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Khã khëi ®éng ®éng c¬ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 7. Thu hÑp nguyªn nh©n c¨n cø vµo c¸c triÖu chøng Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng dùa vµo c¸c triÖu chøng ®ã lµ "mÊt thêi gian l©u h¬n ®Ó khëi ®éng ®éng c¬" vµ t×nh huèng "khã khëi ®éng ®éng c¬" xÈy ra. NÕu c¸c triÖu chøng lµ nghiªm träng, th× ®éng c¬ kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc thËm chÝ nÕu kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ nguyªn nh©n. §iÒu quan träng lµ cung cÊp tû lÖ khÝ-nhiªn liÖu (A/F) thÝch hîp ®Ó khëi ®éng ®éng c¬. Tû lÖ A/F ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng khëi ®éng cña ®éng c¬, v× vËy h·y thiÕt lËp thø tù ­u tiªn cña c¸c nguyªn nh©n mµ ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ A/F tuú thuéc vµo sù xuÊt hiÖn h­ háng. (7/8) Tham kh¶o Tham kh¶o Ph¸n ®o¸n tû lÖ A/F theo t×nh tr¹ng ­ít bugi Sau khi lµm s¹ch bug, ngõng quay khëi ®éng ®éng c¬ tr­íc khi ®éng c¬ næ m¸y vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng ­ít cña bugi. NÕu bugi ­ít, th× cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ tû lÖ A/F lµ nhá. Sù ph¸n ®o¸n nµy chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi t×nh tr¹ng ®éng c¬ tr­íc khi kiÓm tra bugi. ThËm chÝ khi tû lÖ A/F nh¹t, bugi trë nªn ­ít do thêi gian quay khëi ®éng l©u h¬n hoÆc bá m¸y vµ do ®ã, tû lÖ A/F cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ ®Ëm. V× vËy, kü thuËt viªn cÇn thiÕt ph¶i ph¸n ®o¸n c¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p nµy. (8/8) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Kh¸i qu¸t C¸c triÖu chøng h­ háng do kh«ng t¶i kÐm ®­îc ph©n lo¹i thµnh 2 nhãm. • §éng c¬ quay kh«ng ªm vµ ®éng c¬ rung. • Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng (tèc ®é cao, thÊp hoÆc dao ®éng lóc cao lóc thÊp). Khi lËp c¸c quy tr×nh ®Ó kh¾c phôc h­ háng vÒ ch¹y kh«ng t¶i kÐm, h·y chó ®Õn c¸c ®iÓm sau. • Trong tr­êng hîp cã trôc kh¾c vÒ kh«ng t¶i, ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng hoÆc khu vùc nguyªn nh©n h­ háng lµ kh¸c nhau rÊt lín tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng. §iÒu quan träng lµ tiÕn hµnh x¸c nhËn t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng vµ thu hÑp h­ háng ®ã lµ ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm hay trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem file pdf ®Ýnh kÌm C-1 trong ch­¬ng “vÝ dô nghiªn cøu” cña PhÇn “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng”) (1/1) Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. KiÓm tra ch¹y kh«ng t¶i kÐm §èi víi kh«ng t¶i kÐm, nguyªn nh©n cña h­ háng kh¸c nhau lÖ thuéc vÒ "ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm" hay "Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng.". V× vËy, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch hiÓu râ t×nh tr¹ng ch¹y kh«ng t¶i kÐm. Ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm Ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm lµ mét triÖu chøng khi m¸y quay kh«ng ªm vµ xuÊt hiÖn rung ®éng. Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng Tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng lµ mét triÖu chøng khi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng n»m trong ph¹m vi tiªu chuÈn. VÝ dô cô thÓ: • Tèc ®é kh«ng t¶i cao • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp • Tèc ®é kh«ng t¶i dao ®éng lóc cao lóc thÊp • Tèc ®é kh«ng t¶i ban ®Çu thÊp • Tèc ®é quay gi¶m xuèng khi t¶i cña ®éng c¬ thay ®æi vvv. Gîi ý: • ThËm chÝ khi triÖu chøng lµ kh«ng t¶i kh«ng ªm, tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng (tèc ®é kh«ng t¶i thÊp) thØnh tho¶ng cã thÓ g©y ra h­ háng. • §é rung cña m¸y trong ®éng c¬ diesel lµ lín h¬n so víi ®éng c¬ x¨ng khi xe ch¹y kh«ng t¶i nÕu kü thuËt viªn kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n, h·y ph¸n ®o¸n dùa vµo viÖc so s¸nh víi xe kh¸c cïng lo¹i. (1/9) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 2. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC biÓu thÞ sù kh¸c th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra lµ kh¸c víi h­ háng kh¸ch hµnh nªu ra. V× vËy, h·y kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. • M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n cña h­ háng kh«ng n»m trong khu vùc kh«ng cã m· DTC. • M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ ph¸t ra cña DTC vµ triÖu chøng h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi y: KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2/9) 3. KiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt xilanh H·y ph¸n ®o¸n h­ háng xem hoÆc lµ " ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh" hay "¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh". C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c©n b»ng c«ng suÊt xilanh (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) §éng c¬ x¨ng: • Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®èi víi 3 yÕu tè cña ®éng c¬ trong xilanh ®ã. • Khi h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®èi víi tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu. §éng c¬ Diesel: • Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng dùa vµo sù kh¸c nhau lµ c«ng suÊt xilanh m¹nh hay yÕu trong khi kiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt xilanh. • Khi h­ háng ¶nh h­ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y kiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng ®Õn 3 yÕu tè ®éng c¬. (3/9) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 4. KiÓm tra 3 yÕu tè cña ®éng c¬ x¨ng Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ nµo ®ã, nã cã thÓ ®­îc xem xÐt mét trong 3 yÕu tè trong ®éng c¬. H·y thu hÑp h­ háng ë hoÆc lµ hÖ thèng ®¸nh löa, hÖ thèng nhiªn liÖu hoÆc yÕu tè ¸p suÊt nÐn. • HÖ thèng ®¸nh löa Khi bugi ®¸nh löa yÕu hoÆc kh«ng ®¸nh löa, th× m· chÈn ®o¸n liªn quan ®Õn tÝn hiÖu ®¸nh löa hoÆc vïng liªn quan kh«ng xuÊt hiÖn. KÕt qu¶ lµ kh«ng ®­îc ph¸n ®o¸n h­ háng ë trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp mµ n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa thø cÊp. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nhiªn liÖu Ph¸n ®o¸n xem vßi phun cã ho¹t ®éng hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • HÖ thèng nÐn Dïng ®ång hå ®o ®o ¸p suÊt nÐn. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (4/9) 5. KiÓm tra 3 yÕu tè cña ®éng c¬ diesel Khi h­ háng chØ ¶nh h­ëng ®Õn mét xilanh cô thÓ, h·y thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng c¨n cø vµo c«ng suÊt cña xilanh, nghÜa lµ, nã chØ ra c«ng suÊt m¹nh hay yÕu, trong viÖc c©n b»ng c«ng suÊt xi lanh. (1) Khi mét xi lanh lµ m¹nh, thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng c¨n cø vµo t×nh tr¹ng khÝ x¶. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) Khi khÝ x¶ lµ b×nh th­êng Sù ®èt ch¸y ®­îc coi lµ b×nh th­êng, v× vËy h·y kiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu ®Ó x¸c ®Þnh l­îng phun nhiªn liÖu tõ vßi phun cã ®ñ hay kh«ng vv.. • Rß rØ nhiªn liÖu trong èng phun nhiªn liÖu. • Háng vßi phun • Háng b¬m cao ¸p Khi x¶ ra lµ khãi tr¾ng Xem xÐt ®©y lµ tr­êng hîp bá m¸y, v× vËy h·y kiÓm tra c¸c hÖ thèng nÐn vµ sÊy nãng xem cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc nguyªn nh©n lµ sù ®èt ch¸y kh«ng b×nh th­êng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2) Khi chØ cã c«ng suÊt cña mét xi lanh lµ m¹nh, th× ph¶i xem ¸p suÊt næ lµ nguyªn nh©n. NÕu l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng lªn, th× h·y xem xÐt h­ háng cña hÖ thèng nhiªn liÖu. • Háng vßi phun • Háng b¬m cao ¸p l-u y: Khi l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng lªn, th× l­îng khãi ®en còng t¨ng d­íi c¸c t×nh tr¹ng t¨ng ga ®ét ngét khi ®éng c¬ kh«ng cã t¶i vµ tiÕng gâ m¸y sÏ xuÊt hiÖn. (5/9) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 6. KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu cña ®éng c¬ x¨ng Khi h­ háng ¶nh h­íng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, ®iÒu quan träng khi kh¾c phôc h­ háng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ xem tû lÖ A/F lµ ®Ëm hay nh¹t. Trong viÖc kiÓm tra nµy, h·y tiÕn hµnh kiÓm tra A/F vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªn liÖu (A/F) (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (6/9) 7. KiÓm tra khÝ x¶ trong ®éng c¬diesel Khi h­ háng ¶nh h­íng ®Õn tÊt c¶ c¸c xilanh, h·y kiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng ®Õn mét trong ba yÕu tè cña ®éng c¬. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Khi cã khãi tr¾ng x¶ ra Khi nhiÖt ®é thÊp, tiÕng gâ m¸y xuÊt hiÖn trong vµi phót ngay sau khi ®éng c¬ khëi ®éng. Khi khãi tr¾ng ®­îc x¶ ra, h·y kiÓm tra chøc n¨ng sau khi sÊy. Gîi ý: Khi cã h­ háng trong chøc n¨ng sau khi sÊy, thêi gian ®¸nh l öa trÔ trë nªn dµi h¬n, tiÕng gâ m¸y cña ®éng c¬ diesel t¨ng lªn vµ khãi tr¾ng sÏ xuÊt hiÖn. Khi kh«ng cã khãi tr¨ng x¶ ra NÕu kh«ng khÝ ®­îc trén víi nhiªn liÖu, l­îng phun nhiªn nhiªn kh«ng æn ®Þnh. ¸p suÊt nÐn kh«ng ®ñ còng g©y ra ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ªm, v× vËy h·y kiÓm tra c¸c hÖ thèng nhiªn liÖu vµ nÐn. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra • KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) • KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • KiÓm tra hÖ thèng nÐn (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (7/9) 8. Thu hÑp h­ háng dùa vµo t×nh tr¹ng tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng b×nh th­êng Khi tèc ®é kh«ng t¶i cao hoÆc dao ®éng xuÊt hiÖn, th× l­u l­îng khÝ n¹p cã thÓ lµ qu¸ lín. Khi tèc ®é kh«ng t¶i lµ thÊp, cã lÏ lµ l­u l­îng khÝ n¹p lµ qu¸ nhá. ë ®©y, thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch kiÓm tra tèc ®é kh«ng t¶i. §éng c¬ x¨ng: Khi tèc ®é kh«ng t¶i cao hoÆc dao ®éng lóc cao lóc thÊp xÈy ra (1) HÖ thèng ISCV • H­ háng ISCV • H­ háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn ISCV (ECU, d©y ®iÖn) • Cã vÊn ®Ò vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (2) C¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ • H­ háng hÖ thèng cæ häng giã (b­ím ga kh«ng ®­îc ®ãng hoµn toµn) • Hót khÝ hÖ thèng n¹p Khi tèc ®é kh«ng t¶i thÊp (1) HÖ thèng ISCV • H­ háng th©n van ISC • H­ háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn van ISC (ECU, d©y ®iÖn) • Cã vÊn ®Ò vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc (2) C¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ • Háng hÖ thèng cæ häng giã (Háng t¹i vÞ trÝ b­ím ga ®ãng hoµn toµn) • T¾c hÖ thèng n¹p khÝ • Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ t¨ng lªn (8/9) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu Trôc trÆc vÒ kh«ng t¶i Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 9. Nguyªn nh©n ë trong ®éng c¬ diesel • Nguyªn nh©n lµ tèc ®é kh«ng t¶i cao Thu hÑp nguyªn nh©n lµm cho tèc ®é kh«ng t¶i trë nªn cao h¬n gi¸ trÞ tiªu chuÈn lµ n»m trong d©y c¸p ch©n ga hoÆc bªn trong b¬m cao ¸p. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra xem cÇn ®iÒu chØnh cña b¬m cao ¸p cã håi vÒ vÞ trÝ ®óng hay kh«ng. • Khi nã håi vÒ §iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i Khi h­ háng vÉn ch­a ®­îc lo¹i bá th©m chÝ ®· ®iÒu chØnh ®óng tèc ®é kh«ng t¶i, th× cã thÓ xem xÐt lµ h­ háng n»m trong b¬m cao ¸p. • Khi nã kh«ng håi vÒ §iÒu chØnh c¸p ch©n ga Khi h­ háng vÉn ch­a triÖt tiªu th©m chÝ ®· ®iÒu chØnh ®óng d©y c¸p, th× h­ háng ch¾c lµ do c¸p ch©n ga bÞ tr­ît hoÆc háng thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i. • Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp Thu hÑp nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp h¬n gi¸ trÞ tiªu chuÈn lµ do hoÆc lµ n»m trong thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i, c¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ hay n»m trong b¬m cao ¸p. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khi nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é kh«ng t¶i thÊp, h·y kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i nh­ lµ c«ng t¾c A/C hoÆc hÖ thèng trî lùc l¸i ho¹t ®éng hay kh«ng. • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp chØ khi bËt thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i ON Háng thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i • Tèc ®é kh«ng t¶i thÊp khi thiÕt bÞ bï kh«ng t¶i c¶ khi bËt ON lÉn khi t¾t OFF §iÒu chØnh sai tèc ®é kh«ng t¶i Lùc c¶n quay cña ®éng c¬ lµ lín Háng b¬m cao ¸p Gîi ý: Khi b¬m cao ¸p bÞ háng, l­îng phun nhiªn liÖu vµo trong c¸c xi lanh gi¶m ®Òu nhau. DÉn ®Õn tèc ®é ®éng c¬ trë nªn thÊp. (9/9) §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng khÝ t¨ng tèc §éng c¬ chÕt m¸y Cã nhiÒu t×nh tr¹ng d­íi ®©y lµm cho ®éng c¬ chÕt m¸y. • Khi ®éng c¬ ®ang ch¹y kh«ng t¶i, tèc ®é ®éng c¬ trë nªn kh«ng æn ®Þnh vµ ®éng c¬ chÕt m¸y. • Trong khi xe ®ang ch¹y, nh¶ bµn ®¹p ga do gÆp ®Ìn ®á, ®éng c¬ chÕt m¸y. • Khi ®ang t¨ng tèc hoÆc xe leo dèc, ®éng c¬ gi¶m c«ng suÊt vµ chÕt m¸y. §èi víi tr­êng hîp ®éng c¬ chÕt m¸y, viÖc m« pháng l¹i c¸c triÖu chøng h­ háng lµ khã kh¨n trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp. §Ó m« pháng c¸c triÖu chøng trong khi kh¾c phôc h­ háng, cÇn thiÕt ph¶i t×m hiÓu kh¸ch hµng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn ®éng c¬ chÕt m¸y. Sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y, th­êng khã khëi ®éng l¹i ®­îc hoÆc xuÊt hiÖn ch¹y kh«ng t¶i k Ðm. §©y còng lµ mét ®iÓm quan träng khi kh¾c phôc h­ háng. M¸y giËt khi t¨ng tèc M¸y giËt khi t¨ng tèc ®­îc coi nh­ lµ mét triÖu chøng ®¬n gi¶n cña tr­êng hîp ®éng c¬ chÕt m¸y. Nh­ng triÖu chøng chØ xuÊt hiÖn trong chèc l¸t vµ ë mét tèc ®é, lóc nµy ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra chÝnh x¸c trong khi xuÊt hiÖn hiÖn t­îng m¸y giËt. VÒ nguyªn nh©n g©y ra m¸y giËt khi t¨ng tèc, s¬ bé chia lµm 2 lo¹i, lo¹i nguyªn nh©n do c¬ cÊu c¬ khÝ cña ®éng c¬ vÝ dô nh­, xup¸p bÞ k Ñt vµ lo¹i nguyªn nh©n do ®iÖn vÝ dô nh­ hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö. Ngoµi ra , cßn cã nguyªn nh©n kh¸c nh­ vÊn ®Ò chuyÓn sè ECT còng cã thÓ tÝnh ®Õn, v× vËy cÇn ph¶i hiÓu h­ háng tõ nhiÒu phÝa. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm B-2 cña môc “vÝ dô nghiªn cøu” trong ch­¬ng “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng”-file pdf) (1/1) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt khÝ t¨ng tèc Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu m· DTC chØ ra kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ m· DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng mµ kh¸ch hµng nªu ra. V× vËy, h·y kiÓm tra mèi quan hÖ gi÷a m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) Khi m· DTC vµ triÖu chøng lµ phï hîp víi nhau • NÕu triÖu chøng liªn tiÕp xuÊt hiÖn, th× h·y ph¸n ®o¸n r»ng h­ háng n»m trong vïng mµ m· DTC ®· chØ ra. • NÕu triÖu chøng kh«ng xuÊt hiÖn, th× cÇn ph¶i kiÓm tra trong khi h­ háng xuÊt hiÖn b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p m« pháng (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: Khi cã h­ háng m¸y giËt khi t¨ng tèc, h·y dïng chÕ ®é thö chÈn ®o¸n, x¸c ®Þnh khu vùc h­ háng mµ sù cè xuÊt hiÖn chËp chên trong chèc l¸t vµ thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (1/4) 2. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng d÷ liÖu cña ECU B»ng c¸ch ph©n tÝch d÷ liÖu cña ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn, h·y ph¸n ®o¸n xem trôc trÆc vÒ ph¹m vÞ/t×nh n¨ng cña c¶m biÕn hoÆc h­ háng liªn quan ®Õn bé chÊp hµnh cã thÓ thu hÑp ®­îc hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (2/4) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng khÝ t¨ng tèc 3. X¸c nhËn l¹i t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng h­ háng §èi víi h­ háng chÕt m¸y hoÆc m¸y giËt khi t¨ng tèc, khi khã khëi ®éng l¹i hoÆc ch¹y kh«ng t¶i kÐm hoÆc khi triÖu chøng h­ háng xuÊt hiÖn trong b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng v.vv., th× t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn sÏ thay ®æi. ë ®©y, viÖc tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng khíp víi t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng ®Ó thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. (1) Khã khëi ®éng sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y Sau khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, tiÕp tôc kiÓm tra theo quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng cho sù cè khã khëi ®éng l¹i ®éng c¬. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Khã khëi ®éng ®éng c¬ (H·y xem trang “khã khëi ®éng ®éng c¬” trong ch­¬ng nµy) (2) Khëi ®éng l¹i ®­îc ®éng c¬ nh­ng gÆp sù cè vÒ ch¹y kh«ng t¶i sau khi ®éng c¬ chÕt m¸y Khi ®éng c¬ chÕt m¸y do ch¹y kh«ng t¶i kÐm, tiÕp tôc kiÓm tra b»ng c¸ch tu©n theo viÖc kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp ch¹y kh«ng t¶i k Ðm. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i (H·y xem “Trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i” trong ch­¬ng nµy) (3) TriÖu chøng xuÊt hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p m« pháng (t¸i xuÊt hiÖn h­ háng) Khi h­ háng xuÊt hiÖn b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng, nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ ph¸n ®o¸n lµ ë trong vïng ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p m« pháng. H·y tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng ®Ó thu h Ñp nguyªn nh©n t¹i khu vùc ®ã. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Ph­¬ng ph¸p m« pháng (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) (4) §éng c¬ chÕt m¸y vµ kh«ng gÆp trôc trÆc vÒ ch¹y kh«ng t¶i nh­ng khã khëi ®éng l¹i ®éng c¬ TriÖu chøng xuÊt hiÖn, tuy nhiªn, khi khã khëi ®éng l¹i hoÆc lµ ch¹y kh«ng t¶i k Ðm ®­îc ®i kÌm víi nã, th× triÖu chøng t¸i xuÊt l¹i chØ trong chèc l¸t. Do ®ã, ®Ó quan s¸t ®­îc triÖu chøng nµy lµ t­¬ng ®èi khã. Nh­ng khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, nÕu kiÓm tra c¸c h¹ng môc d­íi ®©y, th× sÏ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng ®èi víi hÖ thèng nhiªn liÖu vµ hÖ thèng ®¸nh l öa. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng cña hÖ thèng ®¸nh löa SÏ khã ph¸n ®o¸n ®­îc râ rµng nguyªn nh©n h­ háng lµ n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa. V× vËy sau khi x¸c nhËn r»ng hÖ thèng nhiªn liÖu kh«ng cã h­ háng vµ lo¹i hÖ thèng nµy ra, h·y kiÓm tra c¸c bé phËn vµ c¸c gi¾c nèi trong hÖ thèng ®¸nh l öa b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p m« pháng. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng cña hÖ thèng nhiªn liÖu • KiÓm tra ¸p suÊt nhiªn liÖu Khi triÖu chøng xuÊt hiÖn, h·y kiÓm tra xem ¸p suÊt nhiªn liÖu t ån t¹i hay kh«ng. Trong tr­êng hîp cã ¸p suÊt nhiªn liÖu • Vßi phun vµ ®iÒu khiÓn phun vµ nh ÷ng khu vùc liªn quan. • HÖ thèng ®¸nh löa Trong tr­êng hîp kh«ng cã ¸p suÊt nhiªn liÖu • HÖ thèng cÊp ¸p suÊt nhiªn liÖu bao g åm c¶ b¬m nhiªn liÖu • HÖ thèng ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu (H·y xem phÇn KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o d­ìng - C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n - Kh¾c phôc h­ háng) • KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ nhiªn liÖu Dïng m¸y chÈn ®o¸n, ph¸n ®o¸n t×nh tr¹ng A/F khi triÖu chøng xuÊt hiÖn dùa vµo ®iÖn ¸p cña c¶m biÕn O2. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra tû lÖ A/F (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: Khi kh«ng thÓ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng cho c¸c hÖ thèng ®¸nh löa vµ nhiªn liÖu, h·y kiÓm tra nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c liªn quan ®Õn ®iÒu khiÓn ®éng c¬. • Hép sè ®iÒu khiÓn ®iÖn tö ECT • Nguyªn nh©n c¬ khÝ trong ®éng c¬ • Nguyªn nh©n do A/F ®Ëm vµ nh¹t kh«ng quan s¸t ®­îc b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (3/4) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu §éng c¬ chÕt m¸y vµ m¸y giËt khi Tham kh¶o t¨ng tèc Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng ®ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ Trong khi kiÓm tra xe trªn ®­êng, thu hÑp xem nguyªn nh©n h­ háng n»m phÝa ®¸nh löa s¬ cÊp hay kh«ng b»ng c¸ch quan s¸t kim cña ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng bao nhiªu khi triÖu chøng h­ háng t¸i xuÊt hiÖn. §ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ hoÆc ®ång hå thö ®Õm sè ®iÖn ®éng ®¶o chiÒu sinh ra trong cuén d©y ®¸nh löa s¬ cÊp vµ chuyÓn ®æi nã thµnh tèc ®é ®éng c¬, nÕu mét h­ háng xuÊt hiÖn trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp, th× kim cña ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra H·y kiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña kim ®ång hå tèc ®é ®éng c¬ khi hiÖn t­îng m¸y gËt xuÊt hiÖn. §iÒu kiÖn: • Khi kim ®ång hå gi¶m xuèng mét c¸ch ®ét ngét: H­ háng n»m trong hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp • Khi kim ®ång hå gi¶m xuèng ®Òu ®Òu: H­ háng sÏ n»m trong khu vùc kh¸c hÖ thèng ®¸nh löa s¬ cÊp. Gîi ý: ViÖc kiÓm tra nµy kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®­îc trong hÖ thèng cã ECU ®Õm tÝn hiÖu NE ..v.v vµ göi tèc ®é ®éng c¬ ®Õn ®ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬. (4/4) C«ng suÊt kh«ng ®ñ Kh¸i qu¸t Nguyªn nh©n cña c«ng suÊt kh«ng ®ñ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau. • T¨ng tèc kÐm Xe kh«ng thÓ ch¹y mét c¸ch ªm dÞu, nh­ng sù ph¶n øng cña ®é më b­ím ga ®Ó t¨ng tèc kh«ng ho¹t ®éng. C«ng suÊt kh«ng ph¶n øng víi sù thay ®æi cña b­ím ga. • C«ng suÊt kh«ng ®ñ Khi l¸i xe lªn dèc, kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é. C«ng suÊt kh«ng ®ñ khi b­ím ga ®· më hoµn toµn. Khi kh¾c phôc h­ háng ®èi víi tr­êng hîp c«ng suÊt kh«ng ®ñ, cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau. (1) HiÓu ®­îc kh¸ch hµng nªu ra ®iÒu g× vµ kh¸ch hµng muèn ®iÒu g×?. (2) TiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng chÝnh x¸c, ph¶i ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ. NÕu xe vÉn cßn c¸c m· h­ háng, th× ®iÒu quan träng lµ kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi vµ t¹o ra c¸c t×nh huèng t­¬ng tù vµ khoanh vïng chóng khi triÖu chøng xuÊt hiÖn ®Ó m« pháng triÖu chøng h­ háng. (3) Khã cã thÓ ®¸nh gi¸ c¨n cø vµo gi¸ trÞ tõ m¸y chÈn ®o¸n v v, v× vËy tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng ph¶i chó ý ®Õn c¸c yÕu tè sau. • H·y l¸i xe kh¸c cïng lo¹i vµ so s¸nh nã víi xe cã triÖu chøng xuÊt hiÖn. • Chñ ®éng mêi hai hoÆc 3 ng­êi kh¸c tham gia viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng vµ ph¸n ®o¸n dùa vµo ý kiÕn chung nhÊt. • TiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng cïng víi kh¸ch hµng bÊt cø lóc nµo cã thÓ. Gîi ý: Kh¾c phôc h­ háng cho tr­êng hîp c«ng suÊt kh«ng ®ñ, ®iÒu quan träng ph¸n ®o¸n toµn bé xe, kh«ng chØ víi ®éng c¬ mµ cßn hÖ thèng truyÒn lùc, hÖ thèng phanh vv. Vµ tiÕn hµnh c¸c quy tr×nh thÝch hîp. Tham kh¶o: Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm C-2 trong phÇn vÝ dô nghiªn cøu) (1/1) -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 1. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC ThËm chÝ nÕu DTC chØ ra sù kh«ng b×nh th­êng, h­ háng mµ DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng do kh¸ch nªu ra. V× vËy, h·y x¸c nhËn mèi liªn hÖ gi÷a DTC vµ triÖu chøng h­ háng. Gîi ý: KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (1/5) 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng xe (1) KiÓm tra s¬ bé Khi x¸c nhËn triÖu chøng h­ háng lµ khã trõ khi l¸i thö xe, vÝ dô, c«ng suÊt kh«ng ®ñ, ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, h·y thùc hiÖn kiÓm tra s¬ bé tr­íc khi kiÓm tra xe trªn ®­êng. Cã thÓ t×m thÊy nguyªn nh©n h­ háng trong khi kiÓm tra s¬ bé. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra c¬ b¶n (H·y xem file ®Ýnh kÌm B-3 môc “C¸c vÝ dô nghiªn cøu” cña phÇn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng) gîi ý: TiÕn hµnh kiÓm tra s¬ bé tr­íc khi kiÓm tra c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµnh nªu ra. H·y kiÓm tra t×nh tr¹ng cña xe, ghi l¹i vµ sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng kh«ng ®­îc thay ®æi tr¹ng th¸i cña xe. (2) X¸c nhËn triÖu chøng b»ng c¸ch kiÓm tra xe trªn ®­êng • L¸i xe cïng víi kh¸ch hµng vµ tiÕn hµnh kiÓm tra xe trªn ®­êng. • NÕu kiÓm tra xe trªn ®­êng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc cïng víi kh¸ch hµng, h·y thùc hiÖn l¸i thö xe theo th«ng tin nhËn ®­îc tõ viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n vµ ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn triÖu chøng c¨n cø vµo d÷ liÖu l­u tøc thêi. • X¸c nhËn hÖ thèng vµ ph¸n ®o¸n xem ®ã cã ph¶i h­ háng hay kh«ng, cã phï hîp gi÷a m· DTC vµ/hoÆc kÕt qu¶ kiÓm tra xe vµ h­ háng. gîi ý: NÕu dïng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña DTC trong khÝ kiÓm tra xe trªn ®­êng, sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc t×m ra nguyªn nh©n h­ háng. • Khi thùc hiÖn kiÓm tra xe trªn ®­êng dïng m¸y chÈn ®o¸n ë chÕ ®é kiÓm tra, th× kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn m· DTC sÏ cao h¬n. • Dïng thiÕt bÞ ®Ó l­u d÷ liÖu cña ECU, thùc hiÖn kiÓm tra xe trªn ®­êng vµ ph©n tÝch d÷ liÖu ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn. C¸c quy tr×nh nµy cã thÓ ph¸t hiÖn ra ®iÒu bÊt b×nh th­êng mµ m· DTC kh«ng ph¸t ra, nh­ lµ trôc trÆc ph¹m vi/t×nh n¨ng cña c¶m biÕn hoÆc h­ háng trong bé chÊp hµnh. (2/5) -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 3. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch dïng d÷ liÖu cña ECU B»ng c¸ch ph©n tÝch d÷ liÖu cña ECU khi h­ háng xuÊt hiÖn, h·y ph¸n ®o¸n xem trôc trÆc vÒ ph¹m vi/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®­îc b»ng m· DTC vµ c¸c h­ háng trong c¸c bé chÊp hµnh, cã thÓ thu hÑp ®­îc h­ háng hay kh«ng. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (3/5) 4. Ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng ®­îc x¸c ®Þnh theo kiÓm tra xe trªn ®­êng • Mét sè triÖu chøng vÒ c«ng suÊt kh«ng ®ñ xuÊt hiÖn mét c¸ch ®Æc tr­ng tuú thuéc vµo nguyªn nh©n h­ háng. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng trong khi ph¶i ghi nhí nguyªn nh©n h­ háng vµ ®Æc tÝnh xuÊt hiÖn cña nã. • Xe cã ®éng c¬ diesel kh«ng x¶ ra khãi tr¾ng trong khi h©m nãng ®éng c¬. NÕu quan s¸t thÊy cã khãi tr¾ng, th× cã thÓ ph¸n ®o¸n ra h­ háng. Tuy nhiªn, ngay sau khi ®éng c¬ khëi ®éng t¹i nhiÖt ®é rÊt thÊp, còng cã thÓ xuÊt hiÖn khãi tr¾ng, nh­ng thùc tÕ ®©y chØ lµ h¬i n­íc, v× vËy quan träng lµ ph¶i quan s¸t mét c¸ch cÈn thËn. TiÕn hµnh kiÓm tra mËt ®é cña khãi diesel t¹i thêi ®iÓm tr­íc khi t¨ng tèc ®é ngét ë tr­êng hîp kh«ng t¶i ®Ó thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng b»ng c¸ch kÕt hîp kÕt qu¶ kiÓm tra t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng ë phÐp thö cã t¶i. C¸c ph­¬ng ph¸p kÓm tra Khu vùc h­ háng vµ triÖu chøng xuÊt hiÖn (H·y xem b¶n ®Ýnh kÌm trong file pdf cña phÇn “C¸c vÝ dô nghiªn cøu”) gîi ý: KiÓm tra c¸c t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn triÖu chøng h­ háng mµ kh«ng cã bÊt cø ®Þnh kiÕn nµo vµ ph¸n ®o¸n xem h­ háng tån t¹i ë ®©u. Trong mét vµi tr­êng hîp, nguyªn nh©n h­ háng kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ mµ cßn ë trong c¸c bé phËn c¬ khÝ hoÆc liªn quan ®Õn hÖ thèng truyÒn lùc vv... (4/5) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu C«ng suÊt kh«ng ®ñ Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng 5. Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ®èi víi ®éng c¬ diesel Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng tuú theo t×nh tr¹ng cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn. • Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c d¶i tèc ®é ®éng c¬ §èi víi tr­êng hîp nµy, cã thÓ xem xÐt h­ háng n»m ë nhiªn liÖu vµ hÖ thèng nÐn. • N­íc lÉn víi nhiªn liÖu. • ChØ sè cªtan cña nhiªn liÖu lµ thÊp. • ¸p suÊt nÐn thÊp. vvv. • Khi cã khãi tr¾ng xuÊt hiÖn ë gi¶i tèc ®é ®éng c¬ tõ trung b×nh ®Õn cao §èi víi tr­êng hîp nµy, cã thÓ xem xÐt h­ háng n»m trong chÝnh b¶n th©n b¬m cao ¸p, c¸c hÖ thèng n¹p vµ nhiªn liÖu. • T¾c läc nhiªn liÖu • PhÇn tö läc cña bé läc giã bÞ bÈn • H­ háng bªn trong b¬m cao ¸p vvv. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng khÝ x¶ (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) (5/5) ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong Kh¸i qu¸t xe A/T C¸c triÖu chøng liªn quan ®Õn rung giËt m¹nh trong hÖ thèng truyÒn lùc cña xe cã hép sè tù ®éng cã thÓ s¬ bé chia thanh 2 kiÓu nh­ sau. • ChØ c¶m nhËn ®­îc sù rung giËt • C¶m nhËn ®­îc rung giËt vµ tiÕng kªu Khi cã c¶ sù rung giËt vµ tiÕng kªu, thËm chÝ c¶ khi rung giËt kh«ng m¹nh, v× tiÕng kªu chØ nghe ®­îc b»ng tai vµ sù rung giËt chØ c¶m nhËn ®­îc b»ng c¬ thÓ, møc ®é khiÕu n¹i cã xu h­íng ngay cµng nhiÒu. T×nh tr¹ng cã rung gËt xuÊt hiÖn thay ®æi tuú theo nguyªn nh©n, nh­ khi khëi ®éng, chuyÓn sè, t¨ng tèc vµ ®ãng më b­ím ga ®ét ngét v.v. Khi b¾t ®Çu kh¾c phôc h­ háng ®èi víi hiÖn t­îng rung giËt m¹nh trong xe A/T, cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÓm sau. • §iÒu quan träng lµ ph¶i ph¸n ®o¸n xem sù rung giËt ®· ®Õn møc h­ háng hay ch­a, v× rung giËt ë mét møc nµo ®ã lµ kh«ng tr¸nh khái khi chuyÓn sè do cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña xe cã A/T. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c, ®iÒu quan träng lµ l¸i xe hµng ngµy ®Ó lµm quen víi møc ®é trong mçi lo¹i xe, nh»m n©ng cao ®­îc c¶m gi¸c ®¸nh gi¸ xem ®ã cã ph¶i lµ h­ háng hay kh«ng. • §èi víi nguyªn nh©n cña rung giËt m¹nh, khu vùc h­ háng cã thÓ thu hÑp ®­îc ®¸nh kÓ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn h­ háng. Mét nguyªn nh©n kh¸c ®èi víi hép sè tù ®éng cã thÓ xem xÐt, v× vËy ®iÒu quan träng lµ hiÓu ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn h­ háng vµ c¸c triÖu chøng h­ háng mét c¸ch chÝnh x¸c. (1/1) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng trong xe A/T 1. KiÓm tra s¬ bé C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra TiÕn hµnh viÖc “kiÓm tra s¬ bé” ®­îc tr×nh bµy trong S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. 2. Tu©n theo kÕt qu¶ ph¸t ra cña m· DTC (®èi víi ECT) NÕu m· DTC chØ ra ®iÒu bÊt th­êng, h­ háng mµ DTC chØ ra kh¸c víi h­ háng kh¸ch hµng nªu lªn. Do ®ã, h·y kiÓm tra mèi liªn hÖ gi÷a m· DCT vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC b×nh th­êng ph¸t ra Nguyªn nh©n h­ háng cã thÓ ®­îc lo¹i bá trong vïng kh«ng cã m· DTC. M· DTC ph¸t ra KiÓm tra sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ cña m· DTC vµ triÖu chøng h­ háng. M· DTC kh«ng ph¸t ra Khi m· DTC kh«ng ph¸t ra, b¶n th©n ECU cã thÓ ®­îc xem lµ kh«ng ho¹t ®éng chÝnh x¸c. Do ®ã, cã thÓ ph¸n ®o¸n h­ háng n»m trong nguån ®iÖn hay khu vùc liªn quan. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra KiÓm tra chÈn ®o¸n (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) gîi ý: • KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU (H·y xem “KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng ® C¸c Kü n¨ng c¬ b¶n ® Kh¾c phôc h­ háng”) • M· DTC vµ c¸c triÖu chøng h­ háng Khi ph¸t hiÖn thÊy m· DTC, m· cã thÓ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc khèng chÕ gi¶m rung giËt. Nh­ng c¸c néi dung ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ®iÒu khiÓn cña ®éng c¬ hoÆc ECT, c¸c triÖu chøng kh¸c còng cã thÓ ®i kÌm víi h­ háng. VÝ dô, khi tiÕp ®iÓm IDL lu«n OFF, h­ háng cña m¸y giËt khi t¨ng tèc hoÆc trôc trÆc vÒ tèc ®é kh«ng t¶i lµ râ rµng h¬n rung giËt khi chuyÓn sè tõ vÞ trÝ N sang D. M· DTC cã liªn quan ®Õn khu vùc cña ECT, nÕu ph¸t ra m· liªn quan ®Õn van ®iÖn tõ S1 hoÆc S2 , th× triÖu chøng cã thÓ n»m ë ®iÓm chuyÓn sè hoÆc thiÕu c«ng suÊt nhiÒu h¬n lµ rung giËt m¹nh. (1/8) Gîi ý: L­u ý khi kiÓm tra • VÝ trÝ dÊu c¸p b­ím ga Khi b­ím ga ®ãng hoµn toµn Cã kho¶ng d÷ tr÷ gi÷a dÊu vµ ®Çu c¸p bªn ngoµi Khi b­ím ga më hoµn toµn C¸p ph¶i cã khe hë • Sù biÕn d¹ng cña gi¸ b¾t c¸p b­ím ga vµ tr¹ng th¸i nèi c¸p bªn phÝa hép sè (2/8) -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng truyÒn lùc trong Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng xe A/T 3. Thu hÑp h­ háng thuéc vÒ A/T hay c¸c bé phËn kh¸c theo viÖc kiÓm tra xe trªn ®­êng Gi÷ sè ë vÞ trÝ, sao cho nã kh«ng chuyÓn sè vµ kiÓm tra xem sù rung giËt xÈy ra hay kh«ng khi t¨ng tèc vµ gi¶m tèc. Thu hÑp nguyªn nh©n h­ háng nã n»m trong b¶n th©n hép sè tù ®éng hay c¸c khu vùc kh¸c. Gîi ý: NÕu sù rung giËt xÈy ra d­íi ®iÒu kiÖn d­íi ®©y, th× nguyªn nh©n cã thÓ ®­îc ph¸n ®o¸n n»m trong hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng treo, mµ kh«ng n»m trong A/T. Trong tr­êng hîp nµy, tiÕng kªu b¸nh r¨ng sÏ ®i cïng víi sù rung giËt. C¸c nguyªn nh©n kh¸c bªn ngoµi hép sè tù ®éng A/T Háng hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng treo • Háng gi¸ ®ì ®éng c¬ (ch©n m¸y) • TiÕng kªu vµ ®é r¬ cña trôc c¸c ®¨ng vµ b¸n trôc lµ lín • Khe hë ¨n khíp cña bé vi sai lín • T×nh tr¹ng l¾p r¸p hÖ thèng treo kÐm vv. (3/8) 4. Thu hÑp nguyªn nh©n b»ng t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn h­ háng vµ kÕt qu¶ kiÓm tra Sù xuÊt hiÖn rung giËt m¹nh ®­îc g©y ra bëi chÝnh hép sè tù ®éng, chØ x¶y ra khi chuyÓn sè. Do ®ã, h·y c¨n cø vµo t×nh tr¹ng xuÊt hiÖn rung gÞ©t, xem xÐt phÇn tö t¸c ®éng lµ g× vµ th­êng xuÊt hiÖn hay kh«ng cã thÓ thu hÑp ®­îc nguyªn nh©n h­ háng. (4/8) Sù rung giËt m¹nh c¶ khi dÞch chuyÓn cÇn chuyÓn sè vµ sè thay ®æi Nã ®­îc xem lµ nguyªn nh©n kh«ng chØ n»m trong phÇn tö t¸c ®éng mµ cßn n»m trong ®­êng ¸p suÊt ®­êng èng, nã cã liªn hÖ víi tÊt c¶ c¸c phÇn tö t¸c ®éng vµ lµ rÊt cao. Gîi ý: NÕu thêi ®iÓm xuÊt hiÖn h­ háng nµy trïng víi thêi ®iÓm thay dÇu ATF, th× nguyªn nh©n cã thÓ lµ dïng sai lo¹i dÇu. (5/8) -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c vÝ dô nghiªn cøu ¨n khíp khã cña hÖ thèng Tham kh¶o truyÒn lùc trong xe A/T Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng §iÒu chØnh ¸p suÊt ®­êng èng ¸p suÊt ®­êng èng thay ®æi tuú thuéc vµo sè vßng ®Öm ch÷ E. Thªm mét vßng ®Öm ch÷ E sÏ lµm gi¶m ®i mét ¸p suÊt lµ 0.2 kg/cm2. (6/8) Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng Sù rung giËt m¹nh chØ khi vÞ trÝ sè thay ®æi • XuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh khi tÊt c¶ c¸c sè thay ®æi V× sè ®­îc thay ®æi khi ®iÓm chuyÓn sè lµ cao vµ tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n, rung giËt trë nªn m¹nh. Trong c¸c xe kh«ng dïng ETC, ¸p suÊt ®iÒu tèc rÊt thÊp ®­îc xem lµ mét nguyªn nh©n. Trong xe cã ECT, tèc ®é xe ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm chuyÓn sè vµ tÝn hiÖu vÞ trÝ b­ím ga ®­îc xem lµ nh÷ng nguyªn nh©n. Gîi ý: Khi tèc ®é xe thÊp h¬n tèc ®é thùc tÕ ®Çu vµo hoÆc tÝn hiÖu b­ím ga lín h¬n tÝn hiÖu gãc më bím ga ®Çu vµo, th× ®iÓm chuyÓn sè sÏ cao h¬n. C¶ c¸c tÝn hiÖu tèc ®é xe lÉn c¸c tÝn hiÖu b­ím ga lµ c¸c h¹ng môc m· DTC, nh­ng trong møc ph¸t hiÖn m· h­ háng, th× sù rung giËt m¹nh sÏ kh«ng xuÊt hiÖn. VÝ dô: Khi m· kh«ng b×nh th­êng liªn quan ®Õn tÝn hiÖu tèc ®é xe xuÊt hiÖn; bëi v× cã 2 c¶m biÕn khi ph¸t hiÖn ra m·; ®iÓm chuyÓn sè sÏ thÊp, v× ®é më b­ím ga ®­îc kÝch ho¹t ®Õn 0 ®é ®Õn chøc n¨ng an toµn. H­ háng trong tÝn hiÖu tèc ®é xe cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c hÖ thèng kh¸c (®éng c¬, TRC, ABS, vvv.), v× vËy ph¶i kiÓm tra nã. • XuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh chØ khi chuyÓn ®Õn mét vÞ trÝ sè cô thÓ Khi sè ®­îc chuyÓn ®Õn mét sè cô thÓ, th× nguyªn nh©n xem xÐt sÏ n»m trong phÇn tö t¸c ®éng. ChØ xuÊt hiÖn sù rung giËt m¹nh khi cÇn chuyÓn sè chuyhÓn tõ N ®Õn D hoÆc tõ N ®Õn vÞ trÝ R H­ háng ®­îc xem xÐt n»m trong phÇn tö t¸c ®éng liªn quan ®Õn c¸c sè D hoÆc R. Khu vùc h­ háng ®­îc ph¸n ®o¸n kh«ng ph¶i ë trong phÇn tö t¸c ®éng. (1) ChØ khi chuyÓn cÇn sè tõ N ®Õn D • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong C1 • HÖ thèng ®iÒu khiÓn, kh«ng cã tÝn hiÖu ®Çu vµo STP , NSW (chØ víi xe ECT) (2) ChØ khi chuyÓn cÇn sè tõ N sang R • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong C2 • Bé tÝch n¨ng vµ hÖ thèng phô trong B3 -20-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản