Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm đàn ông (Q2)

Chia sẻ: Ngoc Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

158
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cái cảm giác ngấc ngây gần như bản năng hoang sơ đã ngắm vào máu thịt Ngài. Trong lúc đi dạo qua các con phố - Ngài cũng đi bộ như mọi người. - Ngài lại suy ngẫm về nguyên do và bản chất sự thành đạt của Ngài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm đàn ông (Q2)

 1. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 1 MUÅC LUÅC DINO BUZZATI ITALIA ...................................................................................................................................... 3 NÏËU NHÛ ..................................................................................................................3 BUZZATI DINO ITALIA ..................................................................................................................................... 8 QUAÃ BOÁNG BAY......................................................................................................8 BUZZATI DINO ITALIA ...................................................................................................................................13 SÛÅ VÔ ÀAÅI CUÃA CON NGÛÚÂI ........................................................................... 13 BÖCOV VAXILI BELARUXIA.........................................................................................................................18 MÖÅT CUÖÅC TIÏËP SÛÁC........................................................................................ 18 CARPENTIE ALEJO CU B A............................................................................................................................24 NHÛÄNG KEÃ CHAÅY TRÖËN .................................................................................. 24 CAZACOV IURI NGA ..........................................................................................................................................35 NH? NG Ö CÛÃA MAÂU XANH ............................................................................ 35 CUPRIN ALEXANDR NGA ..............................................................................................................................65 KHOÁM HOA TÛÃ ÀINH HÛÚNG....................................................................... 65 DILOV LIUBEN BUNGARI.............................................................................................................................72 NGÛÚÂI XA LAÅ........................................................................................................ 72 DUMBADZE NODAR GRUZIA.....................................................................................................................102 KYÃ NIÏÅM ...............................................................................................................102 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nhiïìu taác giaã 2 VDOKIMOV NICOLAI NGA ..........................................................................................................................121 TRONG BIÏÅT THÛÅ .............................................................................................121 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 3 DINO BUZZATI ITALIA NÏËU NHÛ Ngaâi laâ möåt Nhaâ Àöåc Taâi, chó mêëy phuát trûúác àêy trong Höåi Trûúâng Töëi Cao Viïån Ngaâi vûâa kïët thuác möåt baâi phaát biïíu taåi Àaåi Höåi Hûäu AÁi Toaân Cêìu, kïët quaã laâ baãn dûå luêåt do caác àöëi thuã cuãa Ngaâi àûa ra àaä bõ baác boã búãi tuyïåt àaåi àa söë phiïëu. Bêy giúâ Ngaâi trúã thaânh Nhaâ Hoaåt Àöång Huâng Maånh Nhêët cuãa Àêët Nûúác, vaâ Têët Caã nhûäng gò Liïn Quan àïën Ngaâi Tûâ Nay vaâ Vïì Sau àïìu phaãi àûúåc Viïët Hoa: laâm nhû vêåy laâ àïí Toã Loâng Tön Kñnh vúái Ngaâi. Vêåy laâ Ngaâi àaä àaåt àïën tuyïåt àónh cuãa quyïìn lûåc, coá veã nhû khöng coân gò cao hún nûäa àïí vûún túái. Böën mûúi lùm tuöíi laâm Chuáa Tïí Haânh Tinh! Vaâ Ngaâi àaåt àïën àiïìu àoá khöng phaãi bùçng baåo lûåc nhû lïå thûúâng ta vêîn gùåp trong àúâi, maâ bùçng lao àöång khöng mïåt moãi, bùçng loâng trung thaânh vúái sûå nghiïåp, bùçng tûå nguyïån hi sinh baãn thên mònh: Ngaâi àaä tûâ boã têët caã - nhûäng giúâ phuát giaãi trñ, nhûäng cuöåc vui, nhûäng ham mï àún giaãn cuãa con ngûúâi, nhûäng ngûúâi àeåp thûúång lûu... Mùåt Ngaâi xanh xao, mùæt Ngaâi cêån thõ, nhûng khùæp caã thïë giúái nay khöng coân möåt ai coá thïí àûáng cao hún Ngaâi. Ngaâi caãm thêëy mïåt moãi. Nhûng Ngaâi haånh phuác. Caái caãm giaác haånh phuác ngêy ngêët gêìn nhû baãn nùng hoang sú àoá àaä ngêëm vaâo maáu thõt Ngaâi. Trong luác ài daåo qua caác phöë - Ngaâi cuäng ài böå nhû moåi ngûúâi - Ngaâi laåi suy ngêîm vïì nguyïn do vaâ baãn chêët sûå thaânh àaåt cuãa Ngaâi. Ngaâi laâ möåt Nhaåc Sô Vô Àaåi; vûâa múái àêy thöi têån mùæt Ngaâi àaä chûáng kiïën taåi Nhaâ Haát Nhaåc Kõch Hoaâng Gia àaám cöng chuáng bõ nhaåc phêím thiïn taâi cuãa Ngaâi laâm cho sûäng súâ, mï mêín; àoá thêåt sûå laâ möåt àaåi lïî khaãi hoaân; cho àïën giúâ trong tai Ngaâi vêîn coân vang lïn nhûäng traâng vöî tay nhû sêëm, hoâa vúái tiïëng hoâ la hûáng khúãi, - nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nhiïìu taác giaã 4 traâng vöî tay nhû thïë, kïí caã daânh cho Ngaâi lêîn cho ngûúâi khaác, trûúác àoá Ngaâi chûa hïì biïët àïën, - nhûäng tiïëng nûác núã, nhûäng cûã chó hên hoan, nhûäng gûúng mùåt tön suâng muâ quaáng. Ngaâi laâ möåt Nhaâ Giaãi Phêîu Vô Àaåi; chó vaâi giúâ trûúác àêy àûáng trûúác möåt thên xaác ngûúâi chó coân thoi thoáp söëng, Ngaâi àaä quyïët àõnh laâm möåt viïåc maâ àêìu oác con ngûúâi khöng thïí naâo hiïíu nöíi khiïën cho caác trúå lñ cuãa Ngaâi kinh hoaâng ngúä Ngaâi mêët trñ: bùçng àöi baân tay nhû coá pheáp maâu, Ngaâi taách tûâ trong àöå sêu chûa àûúåc khaám phaá cuãa böå naäo ra caái àöëm lûãa cuöëi cuâng cuãa yá thûác, noá lêín tröën vaâo àêëy nhû möåt con thuá nhoã bõ tûã thûúng lêín tröën vaâo rûâng rêåm àïí khöng ai tröng thêëy cún hêëp höëi cuãa noá. Ngaâi àaä thöíi buâng caái àöëm lûãa nhoã àoá lïn, khöng àïí cho noá tùæt ài. Vaâ keã sùæp chïët laåi múã mùæt ra, móm cûúâi. Ngaâi laâ möåt Nhaâ Tû Baãn Vô Àaåi vûâa àêåp tan nhûäng thuã àoaån cuãa caác àöëi thuã caånh tranh coá khaã nùng boáp ngheåt, huãy diïåt Ngaâi. Bùçng sûác maånh thiïn taâi cuãa mònh, Ngaâi àaä duâng gêåy öng àêåp lûng öng, laâm cho keã àõch phaãi thêët baåi thaãm haåi. Kïët quaã laâ nhûäng höìi chuöng àiïån thoaåi döìn dêåp, nhûäng àúåt tñn hiïåu khöng dûát cuãa maáy vi tñnh vaâ maáy fax, vaâ töíng söë taâi saãn cuãa Ngaâi phên böë úã khùæp thuã àö caác nûúác àaä lúán vuåt lïn nhû àaám mêy khöíng löì àang truát xuöëng nhûäng haåt mûa vaâng; coân Ngaâi àùæc thùæng ngöìi ngûå trïn têët caã têån núi têìm cao khöng ai vúái túái. Ngaâi laâ nhaâ Baác Hoåc Vô Àaåi; caách àêy khöng lêu möåt nguöìn caãm hûáng thêìn thaánh àaä àïën vúái Ngaâi trong sûå tônh lùång cuãa cùn phoâng laâm viïåc khiïm nhûúâng, vaâ Ngaâi àaä phaát minh ra Àõnh Luêåt Töëi Cao Nhêët trong têët caã caác àõnh luêåt khoa hoåc. Trûúác phaát minh naây, toaân böå nhûäng nöî lûåc, trñ tuïå lúán lao cuãa caác nhaâ khoa hoåc àöìng nghiïåp trïn toaân thïë giúái trong phuát chöëc àaä biïën thaânh nhûäng troâ chúi treã con vö nghôa, vaâ Ngaâi coá àêìy àuã quyïìn tûå haâo rùçng Ngaâi vônh viïîn coá trong tay Chên Lñ Cuöëi Cuâng nhû möåt àûáa con cûng toaân bñch. Ngaâi laâ möåt Thöëng Soaái Vô Àaåi; trong voâng vêy cuãa keã àõch maånh gêëp nhiïìu lêìn, Ngaâi àaä àuã nghõ lûåc vaâ duäng khñ àïí biïën nhuám ngûúâi tan taác thaãm haåi thaânh àöåi quên cuãa nhûäng duäng sô khöíng löì; voâng vêy lûãa vaâ theáp thñt chùåt Ngaâi chó qua mêëy tiïëng àöìng höì àaä bõ àêåp tan, nhûäng sû àoaân keã àõch àaä phaãi kinh hoaâng thaáo chaåy. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 5 Ngaâi laâ Nhaâ Doanh Nghiïåp Vô Àaåi, Nhaâ Nghiïn Cûáu Vô Àaåi, Nhaâ Thú Vô Àaåi, cuöëi cuâng àaä àaåt àïën töåt àónh vinh quang; vaâ mùåc duâ nhûäng thaáng nùm lao àöång miïåt maâi, nhûäng quaäng àúâi vö danh àoái khöí khöng thïí khöng àïí laåi nhûäng dêëu vïët khoá phai múâ trïn vêìng traán mïåt moãi cuãa Ngaâi, gûúng mùåt Ngaâi vêîn saáng ngúâi haånh phuác vaâ tûå tin. Khöng quan troång laâ sûå viïåc àaä xaãy ra bao giúâ; vaâo buöíi saáng trúâi nùæng raáo hay chiïìu taân trûúác cún giöng; vaâo àïm trùng êëm aáp hay ngaây àöng baäo tuyïët; maâ cuäng coá thïí laâ vaâo luác bònh minh vûâa hûãng vúái laân khöng khñ trong laânh vaâ tûúi maát; - caái chñnh laâ noá àaä àïën, caái khoaãnh khùæc hiïëm hoi, khöng bao giúâ lùåp laåi cuãa phuát khaãi hoaân maâ chó möåt söë rêët ñt ngûúâi àûúåc may mùæn hûúãng. Trong cún xuác àöång khoá noái nïn lúâi, Ngaâi bûúác ài trïn àûúâng phöë; nhûäng toâa nhaâ, nhûäng cung àiïån àûáng thùèng trûúác Ngaâi nhû àang laâm lïî chaâo. Vaâ nïëu nhû chuáng khöng nghiïng mònh cuái àêìu thò chó laâ vò chuáng àûúåc laâm bùçng sùæt theáp, gaåch àaá, bï töng - tûác laâ bùçng caác vêåt liïåu khöng thïí uöën lûng àûúåc. Caã nhûäng àaám mêy nheå böîng, trong suöët trïn bêìu trúâi cuäng tuå laåi voâng troân taåo thaânh möåt caái gò àoá nhû laâ möåt vêìng haâo quang khöíng löì. Vaâ böîng nhiïn, khi ài ngang qua vûúân hoa Thõ Chñnh, Ngaâi, hoaân toaân tònh cúâ, bêët giaác dûâng aánh mùæt nhòn úã möåt phuå nûä treã. Con àûúâng coá haâng cêy tröìng úã quaäng naây uöën voâng qua möåt khu àêët cao giöëng nhû sên trûúác cuãa toâa nhaâ lúán àûúåc ngùn laåi búãi möåt haâng raâo bùçng chêën song sùæt. Cö gaái àûáng tûåa tay vaâo daäy haâng raâo àoá vaâ lú àaäng nhòn xuöëng àûúâng. Naâng chó khoaãng hai mûúi tuöíi, gûúng mùåt xanh xao, àöi möi heá múã bêët àöång trong nuå cûúâi uïí oaãi, mú maâng. Maái toác daây, àen maâu caánh quaå, tïët thaânh loån phuã möåt thoaáng boáng múâ lïn vêìng traán mõn. Vaâ caã ngûúâi naâng chòm trong boáng rêm cuãa àaám mêy vûâa tröi túái. Möåt taåo vêåt mï höìn! Naâng mùåc möåt böå pul xaám giaãn dõ, chiïëc vaáy àen boá khñt ngang thùæt lûng thanh maãnh. Trong daáng ngûúâi thû giaän cuãa naâng toaát ra möåt veã duyïn daáng mïìm maåi, caái veã duyïn daáng gêìn nhû cuãa möåt con thuá hoang. Hònh nhû naâng laâ möåt nûä sinh viïn thuöåc loaåi cêëp tiïën; phong caách phoáng khoaáng trong giao tiïëp vaâ thaái àöå coi thûúâng moåi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nhiïìu taác giaã 6 ûúác lïå xaä höåi taåo cho nhûäng con ngûúâi naây möåt veã quyïën ruä àêìy thaách thûác. Naâng àeo cùåp kñnh lúán mùæt xanh nûúác biïín. Vaânh son àoã tûúi cuãa cùåp möi húi heá tûúng phaãn gay gùæt vúái veã xanh xao cuãa gûúng mùåt khiïën Ngaâi sûäng súâ. Àûáng dûúái àûúâng ngûúác lïn qua haâng song sùæt, trong möåt thoaáng giêy Ngaâi nhòn thêëy àöi chên cuãa naâng - chó möåt phêìn thöi, búãi vò phña dûúái chuáng bõ chùæn búãi bûác tûúâng bïå haâng raâo, coân phña trïn laâ nïëp vaáy khaá daâi. Nhûng aánh mùæt nhòn ngûúåc saáng cuãa Ngaâi àaä nhêån roä nhûäng àûúâng lûúån taáo baåo cuãa cùåp chên thiïëu nûä: ài ngûúåc lïn tûâ voâng mùæt caá maãnh mai, chuáng núã dêìn trong sûå múã mang tûå nhiïn àêìy mï hoùåc maâ têët caã moåi ngûúâi àïìu biïët, röìi mêët huát vaâo meáp dûúái cuãa gêëu vaáy. Mùåt trúâi thoaát ra khoãi àaám mêy, khiïën maái toác naâng lêåp tûác trúã thaânh maâu hung àoã. Naâng coá thïí laâ têët caã: con nhaâ tûã tïë, nûä diïîn viïn, gaái ùn xin, hoùåc thêåm chñ laâ gaái àûáng àûúâng. Ngaâi ài ngang qua caách chöî naâng àûáng böën, nùm bûúác chên. Chó möåt thoaáng, nhûng Ngaâi àaä kõp nhòn roä têët caã. Naâng khöng hïì àïí yá túái Ngaâi, khöng caãm thêëy aánh mùæt cuãa Ngaâi, naâng maáy moác neám vïì phña Ngaâi möåt caái nhòn hûäng húâ, teã nhaåt. Àïí giûä veã lõch sûå, Ngaâi àûa mùæt nhòn ra hûúáng khaác, vïì phña con àûúâng chaåy thùèng trûúác mùåt, hún nûäa theo saát phña sau Ngaâi laâ viïn thû kñ vaâ hai vïå sô cuãa Ngaâi. Nhûng röìi khöng cûúäng laåi àûúåc, Ngaâi möåt lêìn nûäa quay àêìu nhòn sang phña cö gaái. Naâng laåi àûa mùæt nhòn Ngaâi. Hún thïë nûäa, thêåm chñ Ngaâi nhêån thêëy - coá thïí laâ do ngaâi tûúãng tûúång ra? - àöi möi moång vaâ nhaåy caãm kheä thoaáng giêåt, nhû thïí naâng muöën noái vúái Ngaâi àiïìu gò àoá. Àuã röìi! Ngaâi khöng thïí cho pheáp mònh hún nûäa! Àaä chùæc gò Ngaâi coân àûúåc gùåp naâng! Ngaâi vêîn tiïëp tuåc cuöåc daåo. Vûúân hoa Thõ Chñnh luâi laåi phña sau. Cö gaái kia bêy giúâ àang úã àêu? Vúá vêín, phi lñ! Chúåt nhòn thêëy möåt ngûúâi phuå nûä - thò àaä sao? Chùèng leä àaä yïu? Àún giaãn vêåy, ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn û? Khöng, àiïìu àoá thò Ngaâi khöng thïí. Möåt cö gaái gùåp lêìn àêìu, laåi khöng biïët cö ta laâ ai. Nhûng maâ sao... http://ebooks.vdcmedia.com
 7. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 7 Nhûng maâ sao núi múái vûâa àêy chó coá niïìm haånh phuác thanh thaãn ngûå trõ nay àaä laâ möåt hoang maåc cöîi cùçn? Àaä chùæc gò Ngaâi coân àûúåc gùåp naâng, laâm quen vúái naâng, noái chuyïån vúái naâng. Khöng vúái naâng, khöng vúái caã nhûäng ngûúâi giöëng nhû naâng. Ngaâi seä giaâ ài maâ khöng noái àûúåc möåt lúâi vúái hoå. Tuy rùçng Ngaâi seä söëng giûäa bao vinh quang vaâ tön kñnh. Nhûng Ngaâi seä giaâ ài maâ khöng coá àöi möi kia, khöng coá cùåp mùæt mú maâng kia, khöng coá têëm thên bñ êín kia... Vaâ seä ra sao nïëu nhû Ngaâi, möåt caách vö thûác, laâm têët caã nhûäng viïåc lúán lao trong àúâi chó laâ vò naâng? Vò naâng vaâ vò nhûäng ngûúâi nhû naâng, vò nhûäng taåo vêåt bñ êín vaâ nguy hiïím maâ trong àúâi Ngaâi chûa möåt lêìn chaåm àïën naây? Seä ra sao nïëu nhû nhûäng thaáng nùm daâi söëng trong cö àún, thiïëu thöën, kó luêåt sùæt, hiïën dêng baãn thên mònh laâ chó vò möåt muåc àñch duy nhêët àoá, nïëu nhû àùçng sau sûå tûå haânh haå mònh êín giêëu möåt khaát voång bao truâm têët caã? Nïëu nhû êín dûúái caái mùåt naå tham voång vinh quang vaâ quyïìn lûåc chó coá tònh yïu suöët àúâi thöi thuác Ngaâi tiïën lïn phña trûúác? Maâ Ngaâi thò khöng bao giúâ hiïíu ra àiïìu àoá, khöng cho pheáp àiïìu àoá xaãy ra - duâ chó laâ trong luác àuâa chúi. Chó riïng yá nghô vïì àiïìu àoá àöëi vúái Ngaâi àaä laâ man rúå vaâ thö thiïín. Nùm thaáng cûá thïë tröi ài möåt caách vö ñch, tröëng röîng. Coân bêy giúâ thò àaä quaá muöån. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nhiïìu taác giaã 8 BUZZATI DINO ITALIA QUAÃ BOÁNG BAY Möåt buöíi saáng chuã nhêåt, sau lïî Mixa, hai võ thaánh - möåt võ tïn laâ Oneto, võ kia laâ Bñ Thû - ngöìi thoaãi maái trong hai chiïëc ghïë baânh boåc da àen maác haäng Miller vaâ nhòn xuöëng Traái Àêët, toâ moâ xem nhûäng con ngûúâi kò quùåc àang laâm g ò dûúái àoá. - Naây ngaâi Bñ Thû, - thaánh Oneto noái sau möåt höìi im lùång, - sinh thúâi ngaâi coá àûúåc haånh phuác khöng? - Laåi coân thïë nûäa! - Võ thaánh baån àaáp lúâi. - Chñnh ngaâi cuäng biïët rùçng dûúái Traái Àêët khöng ai coá thïí haånh phuác caã! Vûâa noái, ngaâi vûâa ruát trong tuái aáo ra möåt bao Malboro. - Ngaâi huát khöng? - Caám ún, cho töi xin möåt àiïëu, - thaánh Oneto àaáp. - Buöíi saáng töi thûúâng khöng huát, nhûng höm nay laâ ngaây lïî... Nhûng duâ sao, töi nghô, cuäng coá nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt... - Thïë baãn thên ngaâi höìi àoá coá haånh phuác khöng? - Thaánh Bñ Thû cùæt lúâi. - Töi thò khöng. Nhûng töi tin... - Thò ngaâi cûá thûã nhòn hoå kòa, thûã nhòn xem, - thaánh Bñ Thû thöët lïn, chó tay xuöëng phña dûúái. - Loaâi ngûúâi hiïån coá àïën mêëy tó, höm nay laâ chuã nhêåt, bêy giúâ àang buöíi saáng, caái khoaãng thúâi gian dïî chõu nhêët, ngaây laåi rêët àeåp, trúâi nùæng nhûng khöng quaá noáng, gioá maát thöíi nheå, cêy cöëi àöìng coã núã àêìy hoa, thïm vaâo àoá nïìn kinh tïë cuãa hoå àang vaâo luác “thõnh vûúång” - hoãi coân mong gò hún? Nhûng ngaâi thûã chó cho töi xem trong söë haâng tó ngûúâi kia möåt gûúng mùåt haånh phuác - chó möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 9. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 9 thöi, khöng cêìn hún! Nïëu ngaâi tòm àûúåc, töi xin thïët ngaâi möåt bûäa ùn töëi thêåt thõnh soaån. - Àûúåc lùæm, - thaánh Oneto àaáp vaâ vöåi àûa mùæt luåc loåi trong caái töí ngûúâi àöng vö vaân traãi röång dûúái xa. Thêåt buöìn cûúâi nïëu hi voång laâ ngaâi seä thaânh cöng ngay tûác thò, tûâ caái nhòn àêìu tiïn - ñt ra cuäng phaãi mêët mêëy ngaây lao àöång cûåc nhoåc. Ngaâi hiïíu àiïìu àoá nhûng vêîn quyïët àõnh thûã möåt phen. Thaánh Bñ Thû nhòn ngaâi vúái möåt nuå cûúâi móm húi chïë giïîu (têët nhiïn ngaâi cûúâi giïîu möåt caách thên thiïån, nïëu khöng ngaâi àêu phaãi laâ möåt võ thaánh?) - Quyã thêìn úi, coá veã nhû töi àaä tòm àûúåc röìi! - Thaánh Oneto chúåt kïu to, ngöìi thùèng ngûúâi lïn trong chiïëc ghïë baânh ïm. - Àêu? - Trïn quaãng trûúâng kia kòa, - vaâ ngaâi chó ngoán tay vaâo möåt thaânh phöë nhoã khöng coá gò àùåc biïåt nùçm trïn ngoån àöìi. - Àêëy, möåt àaám ngûúâi tûâ nhaâ thúâ ài ra... Kòa, ngaâi coá thêëy cö beá kia khöng? - Cö beá chên voâng kiïìng êëy aâ? - Àuáng, àuáng... Ngaâi àûâng àïí laåc mêët noá nheá. Àöi chên cuãa cö beá böën tuöíi Noretta quaã húi cong voâng kiïìng, yïëu úát, gêìy guöåc, coá veã nhû beá vûâa qua möåt trêån öëm nùång. Beá àûúåc meå cêìm tay dùæt ài, vaâ coá thïí thêëy ngay laâ nhaâ beá rêët ngheâo, mùåc duâ beá diïån möåt böå vaáy maâu trùæng viïìn àùng ten daânh cho ngaây lïî. Coá leä ngûúâi meå àaä phaãi chùæt goáp rêët lêu múái mua àûúåc noá. Trûúác cûãa nhaâ thúâ tuå têåp möåt àaám ngûúâi baán hoa; möåt ngûúâi baán tûúång, aãnh thaánh vaâ nhûäng têëm huy hiïåu khùæc hònh ngûúâi - coá veã nhû höm nay laâ ngaây kó niïåm möåt võ thaánh naâo àoá baão trúå thaânh phöë naây; vaâ möåt ngûúâi khaác baán boáng bay, trïn àêìu anh ta möåt chuâm boáng maâu sùåc súä dêåp dúân bay qua bay laåi möîi khi gùåp ngoån gioá nheå. Cö beá àûáng nhû chön chên trûúác mùåt ngûúâi baán boáng bay, vúái nuå cûúâi thú ngêy ngûúác cùåp mùæt chûáa àêìy lúâi cêìu xin cêm lùång lïn nhòn meå. Trong caái nhòn àoá coá caã sûå theâm muöën töåt àöå, caã nöîi àau cuãa möåt têm höìn non treã vaâ caã tònh yïu thûúng àöëi vúái moåi vêåt, moåi ngûúâi. Coá leä àïën möåt tïn aác quyã taân baåo nhêët cuäng khöng cûúäng laåi nöíi caái nhòn àoá. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nhiïìu taác giaã 10 Nhûäng caái nhòn chûáa àûång sûác maånh phi thûúâng àïën thïë chó coá úã treã con, vò rùçng chuáng coân beá daåi, yïëu àuöëi vaâ trong trùæng (coá thïí coân coá nhûäng caái nhòn nhû vêåy úã nhûäng con choá bõ àaánh àêåp, hùæt huãi nûäa). Vò vêåy maâ thaánh Oneto, vöën rêët saânh soãi têm lñ con ngûúâi, àaä chuá yá túái cö beá gaái. Ngaâi suy luêån nhû sau: caái ham muöën coá àûúåc quaã boáng bay maänh liïåt túái mûác, nïëu nhû ngûúâi meå, laåy Chuáa, thoãa maän noá, thò hùèn laâ beá seä rêët haånh phuác, - coá thïí caái haånh phuác àoá khöng lêu, chó möåt vaâi giúâ, nhûng duâ sao vêîn laâ haånh phuác. Vaâ luác àoá ngaâi seä thùæng cuöåc. Thaánh Oneto coá thïí quan saát caãnh diïîn ra phña dûúái, trïn quaãng trûúâng thaânh phöë, nhûng khöng thïí nghe àûúåc cö beá noái gò vúái meå, vaâ ngûúâi meå traã lúâi con ra sao. Àêy quaã laâ möåt mêu thuêîn kò quùåc maâ khöng bao giúâ coá ai coá thïí giaãi thñch àûúåc: caác võ thaánh trïn thiïn àûúâng nhòn thêëy rêët roä, nhû qua möåt öëng viïîn voång cûåc maånh, têët caã nhûäng gò diïîn ra dûúái Traái Àêët, nhûng gioång noái vaâ tiïëng öìn núi trêìn thïë thò khöng loåt àïën tai hoå (trûâ nhûäng ngoaåi lïå cûåc hiïëm, nhû chuáng ta seä thêëy); phaãi chùng biïån phaáp àoá coá muåc àñch baão vïå hïå thêìn kinh cuãa caác võ thaánh khoãi nhûäng tiïëng gêìm ruá man rúå cuãa giao thöng àûúâng phöë? Ngûúâi meå giêåt tay keáo Noretta ài tiïëp. Thaánh Oneto böîng caãm thêëy bêët an: ngaâi lo súå sûå viïåc seä kïët thuác bêët lúåi cho ngaâi theo caái qui luêåt rêët phöí biïën giûäa loaâi ngûúâi - qui luêåt cuãa sûå àï tiïån. Búãi vò trûúác lúâi cêìu khêín vö voång àoåc àûúåc trong caái nhòn cuãa beá Noretta, têët caã nhûäng àaåo quên àûúåc vuä trang àïën têån chên rùng cuãa toaân thïë giúái cuäng phaãi bêët lûåc, nhûng chó riïng caái ngheâo thò khöng. Caái ngheâo seä cûúäng laåi àûúåc möåt caách dïî daâng: trong chiïëc tuái röîng khöng coá caã traái tim lêîn loâng thûúng haåi, vaâ nöîi àau khöí cuãa möåt em beá gaái naâo coá nghôa lñ gò àöëi vúái noá àêu! Thêåt may, Noretta khöng chõu rúâi khoãi chöî: beá vêîn nhòn khöng chúáp vaâo mùæt meå, vaâ sûác maånh cuãa caái nhòn àoá - nïëu àiïìu àoá laâ coá thêåt - caâng trúã nïn da diïët, maänh liïåt hún. Võ thaánh nhòn thêëy baâ meå noái möåt cêu gò àoá vúái ngûúâi baán haâng, àïëm mêëy àöìng xu trao cho anh ta, coân cö beá thò chó ngoán tay lïn möåt quaã boáng bay maâu vaâng tûúi. Ngûúâi baán haâng gúä tûâ trïn chuâm boáng xuöëng möåt trong nhûäng quaã boáng bay cùng nhêët, àeåp nhêët vaâ trao cho beá. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 11 Bêy giúâ Noretta àang bûúác ài bïn caånh meå; vaâ nhû vêîn coân chûa daám tin vaâo àiïìu haånh phuác laâ coá thêåt, beá múã to cùåp mùæt nhòn lïn quaã boáng bay vui veã nhuán nhaãy trïn àêìu súåi chó theo nhõp bûúác chên cuãa beá. Thaánh Oneto móm cûúâi ranh maänh, kheä thuác cuâi tay vaâo sûúân thaánh Bñ Thû. Vaâ thaánh Bñ Thû cuäng móm cûúâi: caác võ thaánh bao giúâ cuäng vui mûâng khi thua cuöåc, nïëu àiïìu àoá ñt nhiïìu laâm giaãm nheå nhûäng nöîi àau khöí cuãa con ngûúâi. Chaáu laâ ai, húäi beá Noretta buöíi saáng chuã nhêåt naây ài ngang qua quaãng trûúâng thaânh phöë quï hûúng vúái quaã boáng bay trong tay? Chaáu laâ cö dêu raång rúä niïìm vui vûâa tûâ hön lïî trong nhaâ thúâ bûúác ra; chaáu laâ nûä hoaâng ùn mûâng chiïën thùæng vûâa giaânh àûúåc; chaáu laâ naâng ca sô thêìn thaánh àûúåc àaám ngûúâi ngûúäng möå hûáng khúãi kiïåu trïn vai; chaáu laâ ngûúâi phuå nûä xinh àeåp vaâ giaâu coá nhêët trïn àúâi; chaáu laâ möëi tònh lúán lao vaâ haånh phuác, laâ hoa, laâ nhaåc, laâ mùåt trùng, laâ rûâng cêy, laâ mùåt trúâi; chaáu laâ têët caã nhûäng caái àoá göåp laåi, vò rùçng quaã boáng bay bùçng nhûåa moãng àûúåc thöíi cùng àaä laâm chaáu trúã nïn haånh phuác. Vaâ àöi chên àau töåi nghiïåp cuãa chaáu khöng coân àau nûäa; àoá laâ àöi chên khoãe maånh, nhanh nheån cuãa möåt nûä vêån àöång viïn thïí thao treã vûâa àûúåc nhêån voâng nguyïåt quïë chiïën thùæng cuãa thïë vêån höåi Olimpia. Nghiïng ngûúâi trïn tay võn ghïë baânh, hai võ thaánh tiïëp tuåc quan saát meå con cö beá: hoå ài qua caác àûúâng phöë àïën möåt vuâng ngoaåi ö ngheâo naân nùçm meá sûúân àöìi. Ngûúâi meå vaâo khuêët trong nhaâ - baâ coân rêët nhiïìu viïåc phaãi laâm, coân Noretta tay vêîn cêìm quaã boáng bay, ngöìi xuöëng möåt taãng àaá, hïët nhòn quaã boáng cuãa mònh laåi nhòn n hûäng ngûúâi qua laåi ngoaâi àûúâng: coá leä beá cho rùçng têët caã moåi ngûúâi xung quanh àïìu phaãi ghen tõ, theâm muöën caái vêåt baáu vö giaá cuãa beá. Vaâ mùåc duâ aánh mùåt trúâi khöng chiïëu roåi àïën caái goác ngoä nhoã nùçm keåp giûäa nhûäng daäy nhaâ cao töëi tùm naây, gûúng mùåt cuãa cö beá - vöën chùèng xinh àeåp lùæm - vêîn laâm cho moåi vêåt xung quanh bûâng saáng. Coá ba gaä trai ài ngang qua. Theo veã ngoaâi thò àoá laâ nhûäng tïn lûu manh bêët trõ, nhûng coá möåt caái gò àoá bùæt àïën caã chuáng cuäng phaãi liïëc nhòn cö beá, vaâ Noretta móm cûúâi vúái chuáng. Luác àoá coá möåt tïn trong böå ba, bùçng möåt cûã chó hïët sûác tûå nhiïn ruát àiïëu thuöëc laá tûâ trong miïång ra vaâ dñ vaâo quaã boáng bay. Quaã boáng vúä phaát ra möåt tiïëng nöí, vaâ súåi chó, múái àêy kiïu haänh hûúáng lïn trúâi, rúi xuöëng àêìu göëi cö beá vúái tuám maâng nhûåa moãng nhùn nhuám khöng hònh thuâ buöåc úã àêìu dêy. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nhiïìu taác giaã 12 Noretta khöng hiïíu ngay viïåc gò àaä xaãy ra, hoaãng súå nhòn theo ba tïn du àaäng àang vûâa chaåy ài vûâa cûúâi hö höë. Cuöëi cuâng beá cuäng àaä hiïíu ra rùçng quaã boáng bay khöng coân nûäa, rùçng beá àaä vônh viïîn bõ tûúác ài niïìm vui sûúáng duy nhêët trong cuöåc àúâi. Gûúng mùåt beá luác àêìu nhùn laåi möåt caách nûåc cûúâi, röìi noá meáo xïåch ài trong möåt nöîi àau khöng gò an uãi àûúåc. Beá khoác nêëc lïn nhû vûâa xaãy ra möåt viïåc gò àoá vö cuâng khuãng khiïëp, tuyïåt voång, khöng thïí cûáu vaän nöíi. Vaâ, nhû trïn àaä noái, khöng möåt tiïëng àöång naâo núi trêìn thïë coá thïí voång àïën chöën àïìn vaâng àiïån ngoåc trïn thiïn àûúâng: caã tiïëng rñt cuãa caác loaåi àöång cú, tiïëng ruá cuãa coâi baáo àöång, caã tiïëng suáng gêìm, tiïëng ngûúâi gaâo, caã tiïëng bom nguyïn tûã nöí. Nhûng tiïëng khoác tuyïåt voång, tiïëng khoác cùæt ruöåt cuãa con treã thò nghe vang voång úã moåi ngoác ngaách cuãa thiïn àûúâng, laâm cho noá rung chuyïín túái têån cuâng nïìn moáng. Mùåc duâ ngûúâi ta noái rêët àuáng rùçng thiïn àûúâng laâ núi cûåc laåc vaâ yïn tônh vônh hùçng, nhûng têët caã moåi caái àïìu coá giúái haån. Laâm sao daám nghô rùçng caác võ thaánh laåi coá thïí húâ hûäng trûúác nhûäng nöîi thöëng khöí cuãa con ngûúâi? Sûå viïåc xaãy ra vúái quaã boáng bay laâ möåt cuá àoân nùång nïì àöëi vúái caác võ thaánh àang àùæm mònh trong bònh an thanh thaãn. Boáng àen àaä treo lú lûãng trïn Vûúng Quöëc AÁnh Saáng, khiïën nhûäng traái tim phaãi thùæt laåi. Lêëy gò àïí cûáu chuöåc nöîi àau khöí cuãa àûáa treã naây? Thaánh Bñ Thû im lùång nhòn thaánh Oneto. - Thêåt laâ àöën maåt, - thaánh Oneto thöët lïn vaâ quùèng maånh àiïëu thuöëc laá vûâa chêm. Rúi xuöëng Traái Àêët, noá keáo theo sau mònh möåt vïåt daâi ngoùçn ngoeâo. Vaâ nhiïìu keã úã dûúái àoá, núi trêìn thïë, laåi àua nhau noái vïì nhûäng chiïëc àôa bay. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 13 BUZZATI DINO ITALIA SÛÅ VÔ ÀAÅI CUÃA CON NGÛÚÂI Trúâi àaä bùæt àêìu töëi khi caánh cûãa cuãa ngöi nhaâ giam àang chòm dêìn vaâo boáng àïm múã ra vaâ toaán canh nguåc neám vaâo phoâng giam möåt öng giaâ nhoã beá rêu rêåm vaâ daâi. Böå rêu cuãa öng giaâ coá maâu trùæng rêët to, gêìn nhû to hún caã chñnh baãn thên ngûúâi öng. Trong gian xaâ lim töëi múâ aãm àaåm, noá hùæt ra möåt laân aánh saáng yïëu úát, vaâ àiïìu àoá àaä gêy ra möåt êën tûúång nhêët àõnh àöëi vúái nhûäng ngûúâi tuâ. Vò phoâng töëi, nïn luác àêìu öng giaâ khöng nhêån ra laâ trong caái höë naây ö ng khöng chó coá möåt mònh. - Coá ai úã àêy khöng nhó? Àaáp laåi lúâi öng laâ nhûäng tiïëng cûúâi chïë nhaåo vaâ nhûäng tiïëng gêìm gûâ dûä túån. Röìi, theo tuåc lïå súã taåi, möîi ngûúâi lêìn lûúåt tûå giúái thiïåu: - Ricardon Marchello, - möåt gioång noái rñt lïn khaân khaân. - Ùn cùæp, vúái nhûäng tònh tiïët tùng töåi nghiïm troång. - Bexxeda Carmelo - möåt gioång khaác cuäng rñt lïn nhû phaát ra tûâ nhûäng thuâng göî, - lûâa àaão taái phaåm. Röìi: - Macfi Luchano, hiïëp dêm. - Lavataro Macx, vö töåi. Sau nhûäng lúâi àoá möåt trêån cûúâi röå lïn. Cêu àuâa khiïën caã phoâng rêët thñch thuá: ai chùèng biïët Lavataro laâ möåt tïn cûúáp kheát tiïëng, baân tay àaä nhuáng maáu bao naån nhên. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nhiïìu taác giaã 14 - Expodito Enea, giïët ngûúâi. - Trong gioång ngûúâi vûâa tuyïn böë nghe coá veã tûå haâo. - Muttironi Vinchenxo, - gioång noái naây vang lïn hoaân toaân àùæc thùæng, - giïët cha... Thïë coân laäo, con rïåp giaâ kia, laäo laâ ai? - Töi... - ngûúâi tuâ múái vaâo lïn tiïëng, - thuá thêåt laâ töi cuäng khöng biïët nûäa. Ngûúâi ta giûä töi laåi, àoâi trònh giêëy túâ, maâ töi thò chùèng bao giúâ coá giêëy túâ gò caã. - Ha ha! Nghôa laâ töåi lang thang. - Möåt ngûúâi naâo àoá khinh bó noái. - Thïë tïn laäo laâ gò? - Töi laâ... Morro, biïåt hiïåu... hûâm... Vô Àaåi. - Tûác laâ Morro Vô Àaåi! Hûâ, khöng àïën nöîi töìi! - Möåt gioång noái trong boáng töëi nhêån xeát. - Tïn cuãa laäo coá veã húi lúán àêëy: noá àuã cho caã chuåc àûáa nhû laäo. - Quaã àuáng vêåy, - öng giaâ nhuän nhùån àaáp. - Nhûng úã àêy töi khöng coá löîi. Tïn naây ngûúâi ta gaán àuâa cho töi, coân bêy giúâ thò chùèng laâm sao àûúåc nûäa. Hún nûäa, noá mang laåi cho töi toaân nhûäng àiïìu khoá chõu. Chùèng haån nhû... nhûng thöi, cêu chuyïån daâi lùæm... - Naâo, naâo, phun ra ài! - Möåt ngûúâi tuâ naâo àoá cuåc cùçn quaát. - Thò giúâ úã àêy tha höì. Nhûäng ngûúâi khaác nhao nhao uãng höå. Vúái nhûäng ngaây daâi buöìn teã trong tuâ, bêët kò möåt troâ múái laå naâo cuäng laâ möåt dõp vui. - Vêåy thò àûúåc thöi, - öng giaâ àaáp. - Möåt lêìn töi ài lang thang trong thaânh phöë noå - tïn thaânh phöë laâ gò, khöng quan troång - vaâ tröng thêëy möåt toâa lêu àaâi sang troång cuâng nhûäng ngûúâi àêìy túá chaåy ra chaåy vaâo, mang àuã thûá cuãa ngon vêåt laå. Töi nghô úã àêy àang chuêín bõ möåt bûäa tiïåc lúán, liïìn ài àïën gêìn àïí xin cuãa böë thñ. Nhûng chûa kõp múã miïång thò töi àaä bõ möåt gaä khöíng löì cao khöng dûúái hai meát tuám lêëy cöí aáo vaâ gaâo toaáng lïn: “Hùæn àêy, thùçng ùn tröåm àêy röìi, töi àaä bùæt àûúåc hùæn. Chñnh hùæn höm qua àaä ùn tröåm chùn àùæp ngûåa cuãa öng chuã. Maây laåi coân daám quay laåi àêy nûäa! Naâo, bêy giúâ tao seä àïëm xûúng sûúân cuãa maây”. “Cuãa töi? - Töi hoãi laåi. - Nhûng höm qua töi úã caách àêy khöng dûúái ba mûúi dùåm. Sao laåi coá thïí nhû vêåy àûúåc?” - “Chñnh mùæt tao àaä tröng thêëy maây. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 15 Tröng thêëy maây öm chùn chaåy”, - gaä khöíng löì quaát vaâ löi töi vaâo trong sên. Töi quyâ xuöëng vaâ van xin: “Höm qua töi coân úã caách àêy ba mûúi dùåm. Töi àïën thaânh phöë naây cuãa caác anh lêìn àêìu tiïn. Lúâi noái danh dûå cuãa Morro Vô Àaåi àêëy!” - “Caái gò, caái gò?”, - gaä khöíng löì àang nöíi àiïn tröë mùæt heát. “Lúâi danh dûå cuãa Morro Vô Àaåi”, - töi lùåp laåi. Gaä kia böîng phaá ra cûúâi: “Vêåy maây laâ Morro Vô Àaåi? Naây, moåi ngûúâi úi, mau laåi àêy xem caái àöì chêëy rêån naây laåi daám xûng laâ Morro Vô Àaåi!”, - vaâ quay laåi nhòn töi, gaä hoãi: - “Maâ maây coá biïët Morro Vô Àaåi laâ ai khöng àaä chûá?” - “Töi chñnh laâ Morro vaâ töi khöng biïët Morro naâo khaác”, - töi àaáp. “Morro Vô Àaåi, - gaä khöíng löì tuyïn böë vúái töi, - chñnh laâ öng chuã àaáng kñnh cuãa chuáng tao chûá khöng phaãi ai khaác. Maây laâ keã ùn maây laåi daám maåo nhêån caái tïn êëy! Naâo, bêy giúâ maây seä biïët tay! Öng chuã àïën kia röìi”. Maâ àuáng thïë, nghe coá tiïëng la heát, öng chuã toâa lêu àaâi tûâ trong nhaâ bûúác ra sên. Àoá laâ möåt laái buön cûåc giaâu - giaâu nhêët trong thaânh phöë, maâ coá thïí laâ giaâu nhêët thïë giúái. Öng ta bûúác àïën bïn caånh töi, àûáng nhòn, hoãi vaâi cêu vaâ cûúâi. Öng ta caãm thêëy ngöå nghônh laâ coá möåt keã ùn maây naâo àoá mang tïn öng ta. Röìi öng ta ra lïånh gia nhên thaã töi ra, múâi töi vaâo nhaâ, chó cho töi xem nhûäng gian phoâng lúán chûáa àêìy àöì vêåt quyá, thêåm chñ coá caã möåt buöìng tûúâng boåc theáp bïn trong chêët haâng àöëng vaâng baåc, chêu baáu, sai ngûúâi cho töi ùn no uöëng say röìi noái: “Caái cêu chuyïån truâng tïn naây caâng àaáng ngaåc nhiïn, laäo giaâ ùn maây aå, vò noá àaä xaãy ra möåt lêìn vúái ta trong chuyïën du lõch ÊËn Àöå. Lêìn àoá ta mang haâng ra chúå, dên úã àoá thêëy ta buön haâng quñ liïìn vêy laåi hoãi ta laâ ai vaâ tûâ àêu túái. “Töi laâ Morro Vô Àaåi”, ta àaáp, coân hoå nhùn mùåt laåi, noái: “Morro Vô Àaåi aâ? Öng thò vô àaåi caái gò, húã caái laäo laái buön thaãm haåi kia? Caái vô àaåi cuãa con ngûúâi laâ úã trñ tuïå. Morro Vô Àaåi trïn thïë giúái naây chó coá möåt. Öng êëy laâ niïìm tûå haâo cuãa nûúác chuáng ta àêy. Coân öng, àöì vö laåi, bêy giúâ seä phaãi chõu töåi trûúác öng êëy vò lúâi khoaác laác cuãa mònh”. Hoå liïìn bùæt troái tay ta laåi vaâ dêîn àïën chöî öng Morro kia, ngûúâi maâ ta khöng hïì nghô àïën laâ coá úã trïn àúâi naây. Öng ta hoáa ra laâ möåt nhaâ baác hoåc lûâng danh, möåt triïët gia kiïm nhaâ toaán hoåc, thiïn vùn hoåc, chiïm tinh hoåc, àûúåc dên chuáng tön kñnh nhû möåt võ thaánh. Rêët may öng ta biïët ngay rùçng àêëy chùèng qua laâ möåt sûå hiïíu lêìm, cûúâi vaâ ra lïånh cúãi troái cho ta, dêîn ta ài xem phoâng laâm viïåc, phoâng thñ nghiïåm, http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nhiïìu taác giaã 16 caác maáy moác kò laå do öng tûå tay chïë taåo. Röìi öng noái: “Naây öng khaách buön ngoaåi quöëc thên mïën, trûúâng húåp cuãa öng caâng àaáng ngaåc nhiïn vò vúái töi cuäng àaä xaãy ra möåt chuyïån nhû vêåy trong chuyïën ài cuãa töi àïën hoân àaão Levant. Töi vûâa leo lïn àïën àónh möåt ngoån nuái lûãa àõnh nghiïn cûáu noá thò bõ möåt toaán lñnh giûä laåi, vò caái daáng veã khaác laå cuãa töi àöëi vúái àõa phûúng xûá àoá gêy nïn cho hoå nghi ngúâ. Hoå hoãi töi laâ ai, töi chó vûâa kõp xûng tïn xong laâ lêåp tûác bõ xiïìng tay laåi dêîn vaâo thaânh phöë. “Nhaâ ngûúi daám xûng laâ Morro Vô Àaåi kia aâ? - Hoå noái. - Möåt gaä laâm nghïì daåy hoåc queân nhû ngûúi thò coá gò laâ vô àaåi àûúåc kia chûá? Morro Vô Àaåi chó coá thïí coá möåt trïn khùæp thïë giúái naây vaâ àoá laâ öng chuã cuãa chuáng ta, võ chiïën binh vô àaåi nhêët trong söë têët caã nhûäng ai biïët cêìm kiïëm tûâ xûa àïën nay, vaâ têët nhiïn ngaâi seä ngay tûác khùæc ra lïånh cheám bay àêìu nhaâ ngûúi”. Vaâ hoå dêîn töi ài àïën gùåp thuã lônh cuãa hoå thêåt, chó riïng veã ngoaâi cuãa öng ta cuäng khiïën ai ai nhòn thêëy phaãi baåt vña kinh höìn. Rêët may laâ töi àaä trònh baây àûúåc cho öng ta hiïíu chuyïån xaãy ra, vaâ viïn tûúáng khuãng khiïëp phaá ra cûúâi trûúác sûå truâng lùåp àaáng ngaåc nhiïn àoá, ra lïånh cúãi xiïìng cho töi, cho töi quêìn aáo sang troång vaâ múâi töi vaâo cung àiïån àïí cho töi coá thïí chiïm ngûúäng nhûäng chûáng tñch caác chiïën thùæng cuãa öng ta àöëi vúái caác dên töåc xa gêìn. Cuöëi cuâng öng ta noái: “Cêu chuyïån naây, thûa ngaâi baác hoåc àaáng kñnh cuâng mang tïn cuãa ta, laåi caâng àaáng ngaåc nhiïn vò noá àaä xaãy ra vúái ta möåt lêìn trong cuöåc viïîn chinh xa xöi úã caái xûá súã goåi laâ Chêu Êu. Lêìn àoá ta cuâng caác chiïën binh cuãa ta àang ài trong rûâng thò böîng gùåp möåt toaán dên miïìn nuái ùn mùåc raách rûúái, hoå hoãi: “Öng laâ ai maâ àem gûúm giaáo phaá vúä sûå yïn tônh nuái rûâng cuãa chuáng ta?” “Ta laâ Morro Vô Àaåi”, - ta noái, nghô rùçng chó riïng caái tïn êëy cuäng àaä laâm hoå phaãi run rêíy kinh haäi. Nhûng hoå chó móm cûúâi bao dung vaâ noái: “Morro Vô Àaåi? Chùæc laâ öng àuâa àêëy chûá! Möåt keã lñnh têíy lang thang nhû öng laâm sao coá caái gò coá thïí laâ vô àaåi àûúåc? Caái vô àaåi cuãa con ngûúâi laâ úã sûå haâng phuåc thïí xaác vaâ nêng cao tinh thêìn. Trïn thïë giúái chó coá möåt Morro Vô Àaåi maâ thöi, vaâ chuáng töi seä dêîn öng àïën gùåp àïí öng àûúåc têån mùæt chûáng kiïën sûå vô àaåi cuãa con ngûúâi”. Vaâ hoå dêîn töi àïën möåt thung luäng nhoã, núi möåt öng giaâ raách rûúái vúái böå rêu baåc trùæng nhû tuyïët söëng trong tuáp lïìu thaãm haåi. Ngûúâi ta noái vúái töi rùçng öng daânh toaân böå thúâi gian cuöåc àúâi cho viïåc chiïm nghiïåm thiïn nhiïn vaâ tön thúâ Àûác Chuáa. Quaã thêåt töi chûa bao giúâ gùåp möåt ngûúâi naâo coá veã thû thaái, bùçng loâng vúái cuöåc söëng vaâ http://ebooks.vdcmedia.com
 17. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 17 coá leä haånh phuác àïën nhû vêåy. Nhûng àöëi vúái töi, thuá thêåt, àaä quaá muöån àïí thay àöíi cuöåc àúâi mònh”. Àoá chñnh laâ àiïìu maâ tïn thuã lônh huâng maånh cuãa hoân àaão àaä kïí laåi cho nhaâ baác hoåc lûâng danh thöng thaái, coân nhaâ baác hoåc laåi kïí cho ngûúâi laái buön giaâu coá, coân ngûúâi laái buön thò kïí cho öng giaâ ngheâo khoá àïën nhaâ öng ta àïí xin böë thñ. Vaâ têët caã boån hoå àïìu tïn laâ Morro, vaâ tûâng ngûúâi trong söë hoå àïìu do nguyïn nhên naây hay nguyïn nhên khaác àûúåc mang danh Vô Àaåi. Khi öng giaâ kïët thuác cêu chuyïån, tûâ trong boáng töëi xaâ lim vang lïn gioång cuãa möåt ngûúâi tuâ: - Nïëu nhû àêìu cuãa töi khöng phaãi bùçng xú àay, thò caái laäo giaâ raách rûúái úã trong lïìu, - tûác laâ ngûúâi vô àaåi nhêët êëy, - chñnh laâ öng phaãi khöng? - Biïët noái gò vúái caác con bêy giúâ, - öng giaâ lêím bêím, khöng baão phaãi cuäng khöng baão khöng. - Trïn àúâi coá chuyïån gò laâ khöng xaãy ra... Tiïëp àoá moåi ngûúâi ngöìi yïn lùång, vò rùçng coá nhiïìu cêu chuyïån buöåc caã nhûäng keã àïíu caáng coá haång nhêët cuäng phaãi ngêîm nghô sêu xa. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nhiïìu taác giaã 18 BÖCOV VAXILI BELARUXIA MÖÅT CUÖÅC TIÏËP SÛÁC Anh ngaä xuöëng trïn maãnh àêët mïìm vûâa múái àûúåc bûâa lïn trong vûúân rau, khöng chaåy hïët quaäng àûúâng coân laåi chûâng nùm mûúi meát àïën ngöi nhaâ trùæng bõ maãnh àaån gùm naát, maái ng oái àöí suåp - àoá laâ “vêåt chuêín söë ba” cuãa ngaây höm qua. Trûúác àêëy, anh moác toaåc chiïëc aáo va rúi khi chui qua haâng dêåu bùçng cêy xanh, núi möåt buöíi saáng thaáng Tû àeåp trúâi nhû höm nay, ngay tûâ súám bêìy ong àaä bay àïën röån raâng; röìi anh neám möåt caái nhòn nhanh lïn haâng quên thûa thúát àang chaåy vïì phña nhûäng ngöi nhaâ úã cuöëi thõ trêën, vung tay vaâ heát to trong tiïëng suáng nöí: - Sang traái. Àïën nhaâ thúâ!!! Röìi anh nhaãy dûång lïn, àêìu àöåi muä calö huác vaâo khöng khñ; vaâ buöng rúi khêíu suáng ngùæn, anh ngaä uáp mùåt xuöëng baäi àêët mïìm vaâ êëm. Trong luác àoá trung sô Lemesenco tay vung khêíu tiïíu liïn, mïåt moãi chaåy luáp xuáp doåc theo haâng dêåu bùçng cêy xanh àêìy gai cùæt xeán rêët cêín thêån; suyát nûäa anh dêîm phaãi trung àöåi trûúãng cuãa mònh àang nùçm soáng soaâi trïn mùåt àêët. Luác àêìu anh ngaåc nhiïn taåi sao trung àöåi trûúãng laåi vêëp ngaä khöng àuáng luác nhû vêåy, nhûng röìi anh hiïíu ra têët caã. Ngûúâi trung uáy àaä vônh viïîn nùçm bêët àöång, maái toác maâu vaâng hung xoäa trïn mùåt àêët mïìm, chên traái gêëp co dûúái ngûúâi, tay traái vûún vïì phña trûúác, mêëy con ong lo lùæng bay quanh trïn khoaãng lûng bêët àöång, àêîm möì höi cuãa anh. Lemesenco khöng dûâng laåi, cùåp möi cuãa anh kheä giêåt meáo xïåch; vaâ tiïëp nhêån mïånh lïånh, anh hö to: - Toaân trung àöåi, sang traái! Àïën nhaâ thúâ! Chuá yá, àïën nhaâ thúâ!!! http://ebooks.vdcmedia.com
 19. LAÂM ÀAÂN ÖNG (Quyïín 2) 19 Nhûng anh khöng tröng thêëy trung àöåi. Chûâng hai chuåc chiïën sô suáng maáy àaä chaåy àïën àûúåc haâng raâo, taãn vaâo caác vûúân, nêëp sau caác ngöi nhaâ vaâ chòm ngêåp ài trong tiïëng àöång cuãa trêån àaánh möîi luác möåt aác liïåt thïm. Phña bïn phaãi trung sô, trong khoaãng sên bïn caånh, thêëp thoaáng sau lúáp haâng raâo bùçng göî laâ böå mùåt taái nhúåt cuãa chiïën sô suáng maáy Natujnûi; theo sau laâ anh lñnh treã coá maái toác baåch kim Taraxov hiïån ra röìi biïën mêët. Tuy khöng thêëy nhûäng chiïën sô khaác cuãa àún võ, nhûng nghe tiïëng suáng cuãa hoå thónh thoaãng laåi röå lïn, Lemesenco biïët rùçng hoå àang úã ngay bïn caånh anh. Lùm lùm khêíu suáng ngùæn tûå àöång PPS, trung sô chaåy voâng quanh ngöi nhaâ, àöi uãng lêëm buåi giêîm lïn nhûäng maãnh kñnh vúä, nhûäng viïn ngoái rúi tûâ trïn maái xuöëng. Anh rêët àau xoát trûúác viïåc trung àöåi trûúãng hi sinh; nhûng trong cuöåc chaåy tiïëp sûác naây, anh nhêån ngay lêëy traách nhiïåm chó huy vaâ àûa àún võ àaánh sang phña nhaâ thúâ. Lemesenco khöng thêåt hiïíu roä lùæm rùçng taåi sao laåi sang phña àoá, nhûng mïånh lïånh cuöëi cuâng cuãa ngûúâi chó huy àaä coá hiïåu lûåc, vaâ trung àöåi chuyïín hûúáng têën cöng. Tûâ ngöi nhaâ nhoã, anh theo con àûúâng heåp laát bï töng chaåy àïën cûãa vûúân. Phña bïn kia haâng raâo laâ möåt ngoä phöë nhoã. Trung sô nhòn sang phaãi röìi sang traái. Tûâ trong caác sên nhaâ, caác chiïën sô cuäng àaä chaåy ra vaâ dûâng laåi nhòn. Kia laâ Akhmetov. Nhaãy ra àûáng caånh thaáp biïën thïë àiïån, nhòn quanh, tröng thêëy tiïíu àöåi trûúãng àûáng giûäa àûúâng, anh chaåy vöåi túái. Möåt quaã mòn nöí àêu àoá giûäa nhûäng vûúân cêy vaâ caác ngöi nhaâ maâu xaám, mêëy viïn ngoái truáng maãnh vùng rúi tûâ maái nhaâ döëc xuöëng ngay bïn caånh. - Sang traái! Àïën nhaâ thúâ!!! - Trung sô quaát to vaâ tûå mònh chaåy doåc theo haâng raâo dêy theáp gai, tòm löëi vaâo. Phña trûúác, àùçng sau nhûäng ngoån cêy x anh xú xaác, àónh thaáp nhoån cuãa nhaâ thúâ vuát thùèng lïn bêìu trúâi, - àoá laâ vêåt chuêín múái cuãa trêån têën cöng höm nay. Cuâng luác àoá, caác chiïën sô suáng maáy lêìn lûúåt xuêët hiïån trong ngoä phöë; àêìu tiïn laâ Natujnûi thêëp beá, vuång vïì, chên voâng kiïìng quêën xaâ caåp; tiïëp àoá laâ tay lñnh múái Taraxov, tûâ saáng àïën giúâ khöng chõu rúâi ngûúâi lñnh cuä nhiïìu kinh nghiïåm lêëy nûãa bûúác, anh höå phaáp Babis tûâ möåt sên nhaâ naâo àoá leo qua haâng raâo, àêìu àöåi muä löng löån ngûúåc. “Khöng thïí tòm àûúåc möåt löëi ra naâo khaác û, àöì to xaác!”, - trung sô thêìm http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nhiïìu taác giaã 20 ruãa khi tröng thêëy anh ta, àêìu tiïn neám khêíu tiïíu liïn qua haâng raâo, sau àoá vuång vïì àûa caái thên hònh àöì söå nhû gêëu cuãa mònh qua. - Laåi àêy, laåi àêy! - Trung sô vêîy tay, nöíi caáu khi thêëy Babis nhùåt khêíu tiïíu liïn lïn röìi coân àûáng laåi phuãi àêët dñnh trïn àêìu göëi! - Nhanh lïn! Caác chiïën sô suáng maáy cuöëi cuâng àaä hiïíu roä mïånh lïånh múái, tòm àûúåc löëi vaâo qua haâng raâo vaâ biïën mêët trong caác cûãa vûúân. Lemesenco chaåy vaâo möåt caái sên laát nhûåa khaá röång, phña cuöëi sên laâ möåt tuáp lïìu thêëp, coá leä laâ gara ö tö. Caác chiïën sô lêìn lûúåt chaåy theo anh vaâo àêy - Akhmetov, Natujnûi, Taraxov, vaâ cuöëi cuâng laâ Babis. - Trung uáy àaä hy sinh, - trung sô noái to, mùæt vêîn xem xeát löëi ài. - Caånh ngöi nhaâ trùæng. Vûâa luác àoá úã núi naâo àêëy phña trïn, rêët gêìn, vang lïn möåt traâng suáng maáy, àaån caây nhûäng höë caån trïn mùåt sên nhûåa. Lemesenco nhaãy vöåi vaâo nêëp sau bûác tûúâng bï töng àûáng chùæn úã cuöëi sên, nhûäng ngûúâi khaác cuäng chaåy theo, chó coá Akhmetov àûáng khûång laåi vaâ chöåp lêëy chiïëc bi àöng àeo ngang höng - tûâ àoá bùæn ra hai tia nûúác nhoã. - Àöì choá àeã! Bùæn truáng vaâo ngay àêy, quên Hitler àaáng nguyïìn ruãa... - Chuáng bùæn tûâ nhaâ thúâ, - Natujnûi nhòn qua nhûäng ngoån cêy lïn phña noác thaáp nhaâ thúâ, noái. Khuön mùåt cau coá àêìy vïët röî cuãa anh löå veã lo lùæng. Phña sau gara, hoå tòm thêëy cûãa vûúân àûúåc buöåc chùåt bùçng dêy theáp gai. Trung sô ruát dao gùm, vaâ bùçng hai nhaát, anh chùåt àûát nuát dêy buöåc. Hoå múã cûãa vaâ bûúác vaâo dûúái boáng nhûäng cêy du um tuâm cuãa möåt cöng viïn cuä, nhûng lêåp tûác nùçm lùn xuöëng àêët. Lemesenco nöí suáng, tiïëp theo àoá laâ Akhmetov vaâ Taraxov: möåt toaán lñnh àõch mùåc quên phuåc maâu xanh chaåy taán loaån giûäa nhûäng thên cêy khùèng khiu àen thêîm. Caách khöng xa, phña sau vûúân cêy laâ möåt baäi tröëng vaâ phña bïn kia baäi tröëng laâ ngöi nhaâ thúâ àûáng ngêët nghïíu, khöng coân gò che khuêët nûäa. ÚÃ àoá quên Àûác vûâa chaåy ài chaåy laåi vûâa bùæn loaån xaå. Nhûng chó möåt laát sau boån àõch àaä nhêån ra hoå. Loaåt suáng maáy àêìu tiïn cuãa chuáng laâm tung nhûäng viïn soãi trïn bûác tûúâng bï töng, xeá toaåc http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2