intTypePromotion=3

Lịch sử 5 - CÁCH MẠNG MÙA THU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
255
lượt xem
31
download

Lịch sử 5 - CÁCH MẠNG MÙA THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ, cuộc cách mạng này được gọi là Cách mạng tháng Tám. - Tiêu biểu cho Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19-8-1945. Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm của Cách mạng tháng Tám. - Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - CÁCH MẠNG MÙA THU

  1. Bài 9: CÁCH M NG MÙA THU I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Mùa thu năm 1945, nhân dân c nư c vùng lên phá tan xi ng xích nô l , cu c cách m ng này ư c g i là Cách m ng tháng Tám. - Tiêu bi u cho Cách m ng tháng Tám là cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i vào ngày 19-8-1945. Ngày 19-8 tr thành ngày k ni m c a Cách m ng tháng Tám. - Ý nghĩa l ch s c a Cách m ng tháng Tám. II. DÙNG D Y H C -B n hành chính Vi t Nam. - Anh tư li u v Cách m ng tháng Tám. - Phi u h c t p cho HS . - HS sưu t m thông tin v kh i nghĩa giành chính quy n quê hương mình năm 1945. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 2 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 2 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Thu t l i cu c kh i nghĩa 12-9- 1930 Ngh An? + Trong nh ng năm 1930-1931, nhi u vùng nông thôn Ngh -Tĩnh di n ra i u gì m i? - HS tr l i. - GV h i: em bi t gì v ngày 19-8? - GV gi i thi u: ngày 19-8 là ngày k ni m cu c Cách m ng tháng Tám. Di n bi n c a cu c cách m ng này ra sao, cu c cách m ng có ý nghiã l n lao như th nào v i l ch s dân t c ta. Chúng ta tìm hi u qua bài h c hôm nay. Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS bi t th i cơ cách m ng. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c ph n ch nh u tiên trong bài - 1 HS c thành ti ng”cu i năm Cách m ng mùa thu. 1940… ã giành ư c th ng l i quy t nh v i cu c kh i nghĩa các thành ph l n Hu , Sài Gòn,
  3. l n nh t Hà N i”. - HS th o lu n tìm câu tr l i. - GV nêu v n : tháng 3-1945, phát xít Nh t h t c ng Pháp, giành quy n ô h nư c ta. Gi a tháng 8-1945, quân phi t Nh t châu á u hàng quân ng minh. ng ta xác nh ây là th i cơ chúng ta ti n hành t ng kh i nghĩa giành chính quy n trên c nư c. Theo em, vì sao ng ta l i xác nh ây là th i cơ ngàn năm có m t cho cách m ng Vi t Nam ? - GV g i ý thêm: tình hình k thù c a dân t c ta lúc này như th nào? - GV g i HS trình bày trư c l p. - HS d a vào g i ý tr l i: ng ta l i xác nh ây là th i cơ ngàn năm có m t vì: t 1940, Nh t - GV h i: cu c bi u tình ngày 12-9-1930 ã cho th y tinh và Pháp cùng ô h nư c ta nhưng th n u tranh c a nhân dân Ngh An-Hà Tĩnh như th tháng 3-1945 Nh t o chính Pháp nào? c chi m nư c ta. Tháng 8- 1945, quân Nh t châu Á thua tr n và u hàng quân ng minh, th l c c a chúng ang suy gi m r t nhi u, nên ta ph i ch p th i cơ này làm cách m ng. - HS l ng nghe. - GV k t lu n: nh n th y th i cơ n, ng ta nhanh
  4. chóng phát l nh t ng kh i nghĩa giành chính quy n trên toàn qu c. ng viên quy t tâm c a toàn dân t c, Bác H ã nói”Dù hi sinh t i âu, dù ph i t cháy c dãy Trư ng sơn cũng cương quy t giành cho ư c c l p”. Hư ng ng l nh t ng kh i nghĩa c a ng, l i kêu g i c a Bác, nhân dân kh p nơi ã n i d y, tiêu bi u là cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i. Chúng ta tìm hi u v cu c kh i nghĩa này. Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u v cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i ngày 19-8-1945. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng c SGK - HS làm vi c theo nhóm, m i và thu t l i cho nhau nghe v cu c kh i nghĩa giành nhóm 4 HS, l n lư t t ng HS thu t chính quy n Hà N i ngày 19-8-1945. l i trư c nhóm, các HS trong nhóm theo dõi, b sung ý ki n. - GV yêu c u 1 HS trình bày trư c l p - 1 HS trình bày, l p theo dõi b sung ý ki n. Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS liên h cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i v i các cu c kh i nghĩa giành chính quyên a phương.
  5. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS nh c l i k t qu c a cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i. - HS: chi u 19-8-1945, cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i toàn th ng. - GV nêu v n : - HS trao i và nêu: + Cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i không toàn th ng thì vi c giành chính quy n các + Hà n i là nơi cơ quan u não c a a phương khác s ra sao? gi c, n u Hà N i không giành ư c chính quy n thì vi c giành chính quy n các a phương khác s g p r t nhi u khó khăn. + Cu c kh i nghĩa c a nhân dân + Cu c kh i nghĩa c a nhân dân Hà N i có tác ng Hà N i ã c vũ tinh th n nhân như th nào n tinh th n cách m ng c a nhân dân c dân c nư c ng lên u tranh nư c? giành chính quy n. - HS l ng nghe. - GV tóm t t ý ki n c a HS. - HS c SGK và tr l i. - GV h i: ti p sau Hà N i, nh ng nơi nào ã giành ư c chính quy n. - M t s HS nêu trư c l p. - GV yêu c u HS liên h : em bi t gì v cu c kh i nghĩa giành chính quy n a phương năm 1945, d a theo l ch s a phương. - GV k v cu c kh i nghĩa giành chính quy n a phương năm 1945, d a theo l ch s a phương.
  6. Hoat ng 4:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u nguyên nhân và ý nghĩa th ng l i c a cu c Cách m ng tháng Tám. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo c p. Câu h i g i ý: - HS tr l i. + Vì sao nhân dân ta giành ư c th ng l i trong + Nhân dân ta giành th ng l i Cách m ng tháng Tám?(g i ý: nhân dân ta có truy n trong Cách m ng tháng Tám là vì th ng gì? Ai là ngư i lãnh o nhân dân làm cách nhân dân ta có lòng yêu nư c sâu m ng th ng l i) s c, ng th i có ng lãnh o. + Th ng l i c a cu c Cách m ng + Th ng l i c a cu c Cách m ng tháng Tám có ý tháng Tám cho th y lòng yêu nư c nghĩa như th nào? và tinh th n cách m ng c a nhân dân ta. Chúng ta ã giành ư c - GV k t lu n v nguyên nhân và ý nghĩa th ng l i c l p, dân ta thoát kh i ki p nô c a cu c Cách m ng tháng Tám. l , ách th ng tr c a th c dân, phong ki n. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS tr l i câu h i - HS tr l i. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài sau.
  7. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản