Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 50

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

85
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 50: RƯỢU SAY, VIỆC HỎNG ....Hồ Thiết Hoa đưa tay tả đập vào tay hữu, lầm thầm: -Lão Xú Trùn và Tử Công Kê đã hai hôm rồi không về, hẳn cả hai có gặp một biến cố gì đó! Bỗng một con lạc đà vượt lên. Võ sĩ trên lưng lạc đà hỏi: -Phía trước có một nơi mát mẻ, mình nên dừng lại đó nghỉ một lúc chăng? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 50

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI RÖÔÏU SAY, VIEÄC HOÛNG Hoà Thieát Hoa ñöa tay taû ñaäp vaøo tay höõu, laàm thaàm: -Laõo Xuù Truøn vaø Töû Coâng Keâ ñaõ hai hoâm roài khoâng veà, haún caû hai coù gaëp moät bieán coá gì ñoù! Boãng moät con laïc ñaø vöôït leân. Voõ só treân löng laïc ñaø hoûi: -Phía tröôùc coù moät nôi maùt meû, mình neân döøng laïi ñoù nghæ moät luùc chaêng? Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm maáy phuùt: -Chuùng ta ñi ñöôïc bao nhieâu ñöôøng roài? Voõ só ñaùp: -Ñoä möôi daëm! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Môùi ñi möôi daëm ñaõ ñoøi nghæ. Naêm möôi daëm ñöôøng ñeán luùc naøo môùi ñi heát? Ñeán ngaøy mai chaêng? Voõ só cöôøi vuoát: -Ñi naêm möôi daëm ñöôïc treân sa maïc baèng ñi naêm traêm daëm ôû nhöõng nôi khaùc. Vaát vaû laém ñoù traùng só ôi! Haø huoáng laïc ñaø laïi chôû maáy ngaøn löôïng vaøng, moät troïng löôïng ñaùng keå. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi: -Voâ luaän nhö theá naøo, neáu nghæ chaân baây giôø, e quaù sôùm! Chuùng ta phaûi ñi laøm sao cho troïn khoaûng ñöôøng naêm möôi daëm tröôùc khi ñeâm xuoáng. Ta muoán thaáy caùi ngöôøi ñeán ñoåi vaät vôùi ta gaáp, keû ñoù coù hình daùng nhö theá naøo? Y vöøa thoát, vöøa giuïc laïc ñaø chaïy nhanh hôn. Voõ só ñoù thôû daøi, laàm thaàm: -Ñi nhö ngöôi, chæ sôï luùc ñeán nôi roài, ngöôi cuõng xæu maø laïc ñaø cuõng laû. Neáu ñoái phöông trôû maët thì ngöôi phaûi laøm sao? Moät voõ só khaùc giuïc laïc ñaø tieán leân, tieáp: -Traùch nhieäm khoâng noùi chuùng ta, haén coù sinh cöôøng thì cöù ñeå cho haén ñi. Luùc ñeán nôi roài, coù xaûy ra cuoäc giao thuû, chuùng ta cöù ñöùng ngoaøi xa, maëc haén ñoái phoù vôùi ñòch. Voõ só thöù ba tieáp: -Caùi boïn ngöôøi Haùn nhö haén, chaúng hieåu lyù gì caû. Hoï töôûng sa maïc nhö Trung Nguyeân, ñoäng chuyeän gì laø voã ngöïc laém taøi, chung quy roài cuõng guïc ñaàu chòu khoå! 527 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boïn voõ só ñoù, töøng bò Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi daèn maët, neân coù aùc caûm vôùi boïn Hoà Thieát Hoa. Chuùng chaúng laøm gì ñöôïc y, chuùng laïi mong tai hoaï cho y. Chuùng noùi chuyeän vôùi nhau, baèng ngoân ngöõ Quy Tö, Hoà Thieát Hoa laøm gì nghe loït vaøo tai! Thöïc ra, chuùng cuõng coù lyù. Vöôït naêm möôi daëm ñöôøng treân sa maïc, ñaâu phaûi laø moät vieäc nhaøn haï? Taïi vuøng ñoàng baèng, hoaëc röøng nuùi, cöù ñi ñi maõi ñeán khi naøo meät cuõng coù choã döøng chaân nghæ coù quaùn, coù laøng. Taïi sa maïc, ñöøng mô moäng nhöõng phöông tieän ñoù. Vöôït naêm möôi daëm ñöôøng döôùi aùnh naéng chang chang keå ra ñuùng laø moät hình phaït. Do ñoù, ba voõ só Quy Tö theâm oaùn Hoà Thieát Hoa cuõng phaûi. Khi thaùi döông ñaõ xuoáng saâu nôi phöông Taây thì Hoà Thieát Hoa nhö khoâng coøn söùc chòu ñöïng nöõa. Y khaùt quaù, khaùt nöôùc, khaùt röôïu, y nuoát nöôùc maét maø moâi mieäng vaãn khoâ, coå hoïng vaãn raùt. Tröôùc maët laø taûng ñaù la lieät, moãi taûng ñaù nhö moät con thuù chöïc chôø. Boùng toái caøng xuoáng, nhöõng taûng ñaù ñoù caøng bieán hình theâm quaùi dò. Hoà Thieát Hoa duø can ñaûm coù thöøa, cuõng phaûi sôï tröôùc boùng ñeâm veà. Ñeâm sa maïc aâm u, huyeàn bí laï luøng! Y quay laïi, hoûi boïn voõ só: -Chuùng ta ñi ñöôïc bao nhieâu ñöôøng roài. Voõ só ngaång maët nhìn trôøi, ñaùp: -Coù theå ñöôïc naêm möôi daëm roài. Hoà Thieát Hoa tieáp: -Treân tôø giaáy baùo tin, coù ghi roõ raøng ñi veà phía Taây naêm möôi daëm ñöôøng seõ coù ngöôøi tieáp ñoùn, trao ñoåi vaät. Nhö vaäy, chuùng ta haõy ôû laïi ñaây chôø. Mình ñöôïc caùi lôïi laø nghæ khoeû, giaû nhö hoï coù traùo trôû nhö theá naøo, mình cuõng coù söùc ñoái phoù. Moät voõ só thoát: -Nhöng ngöôøi khoeû chaúng phaûi chuùng ta maø chính laø hoï, vì hoï heïn vôùi chuùng ta laø hoï phaûi ñeán tröôùc, hoï chôø trong khi ñoù chuùng ta coøn vaát vaû treân ñöôøng daøi. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ngöôi coù lyù, chuùng ta haõy caån thaän. Voõ só laïnh luøng: -Vöøa roài, tieåu nhaân ñeà nghò vôùi coâng töû nghæ meät ôû doïc ñöoøng laø ñeå döôõng söùc ñeà phoøng baát traéc ñoù. Hoà Thieát Hoa vuoát choùp muõi, mæm cöôøi: -Tính ta noùng naûy, ngöôi khoâng neân traùch ta. Y ñaùng maët laø moät nam töû haûo haùn, laàm loãi laø nhaän ngay. Phaûi hay quaáy, phaân minh ñaøng hoaøng, khoâng heà oaùn traùch. 528 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gaõ voõ só duø muoán haän, cuõng tieâu haän lieàn, mæm cöôøi, xoa dòu: -May maø boïn tieåu nhaân coù mang röôïu theo. Röôïu cuõng coù hieäu löïc laøm ngöôøi khoeû laém laém! Hoà Thieát Hoa saùng maét: -Röôïu ñaâu? Gaõ voõ só trao ra moät chieác tuùi da deâ, ñieåm moät nuï cöôøi: -Boà Ñaøo töûu cuûa xöù Ñaïi Uyeån ñaáy! Duø uoáng say, con ngöôøi cuõng khoâng hao toån tinh thaàn. Hoà Thieát Hoa cöôøi ñaùp: -Ta bieát baèng höõu cuûa ta laø laõo Xuù Truøn raát thích loaïi röôïu naøy. Y môû nuùt, tu maáy nguïm, roài thôû phaøo, cöôøi nuï cöôøi töôi hôn tieáp: -Ta queát ñònh khoâng uoáng röôïu trong cuoäc haønh trình naøy. Song ñaõ coù röôïu ngon... ha ha! Roài y uoáng ñaäm. Baän uoáng, y khoâng noùi tieáp, coøn gì nöõa ñeå noùi nöõa. Y khoâng noùi ñeå uoáng cho khoaùi. Ba gaõ voõ só ñöùng tröôùc maët y, nhìn y ñeán xuaát thaàn. Chöøng nhö bình sinh, chuùng chöa töøng thaáy ai tham röôïu nhö Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa noác ñoä nöûa tuùi röôïu, chôït tænh ngoä, voäi ñöa tay aùo lau mieäng, cöôøi nheï baûo: -Caùc ngöôi uoáng vôùi ta chöù! Ba gaõ voõ só cuøng cöôøi. Chuùng cöôøi raäp nhau quaù, ñoàng thôøi gian, roài ngöng moät löôït. Coù theå baûo laø chuùng ñöôïc huaán luyeän ñeå coù söï ñoàng nhaát vôùi nhau. Moät gaõ nhìn hai ñoàng boïn, roài cöôøi thoát: -Moät tuùi röôïu chia ra nhieàu ngöôøi, khoâng ñuû cho moät ngöôøi naøo caû. Toát hôn, Hoà coâng töû cöù uoáng, uoáng cho ñuû ñi. Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Uoáng nhö theá sao ñöôïc! Sao ñöôïc chöù! Haû? Tuy noùi theá, y vaãn giöõ khö khö tuùi röôïu, laøm nhö sôï coù ngöôøi cöôùp ñoaït. Ba voõ só cuøng nhìn nhau, cuøng cöôøi, cöôøi khoan khoaùi. Moät gaõ thoát: -Hoà coâng töû coøn khaùch saùo laøm chi? Boïn tieåu nhaân ñaõ nhöôøng thì coâng töû cöù uoáng! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Neáu caùc ngöôi coù yù toát, thì ta töø choái sao neân? Roài queân ñi deø daët, uoáng tieáp. Ñaõ daën loøng, ñaõ bieát uoáng röôïu vaøo thì hoûng vieäc nhöng thaø khoâng röôïu, chöù ñaõ coù saün trong tay laøm sao nhòn ñöôïc? Bao nhieâu saâu röôïu treân ñôøi ñeàu nhö theá caû. 529 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Röôïu ít, ngöôøi nhieàu thì sôï uoáng thieáu, chöù laøm gì uoáng ñuû, uoáng nhöôøng. Coù ngöôøi nhöôøng phaàn thì söôùng chöù sao? Y noác caïn tuùi röôïu. Boïn voõ só thích chí phi thöôøng. Thích nhö chính chuùng thöôûng thöùc caùi tuùi röôïu. Hoà Thieát Hoa lau mieäng mæm cöôøi: -Ngon! Ngon tuyeät! Raát tieác quaù ít, laïi khoâng coù ñoà nhaém! Ba voõ só cöôøi hì hì: -Ngon laém, hôû coâng töû? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Nhaït moät chuùt! Tuy nhieân neáu coøn nöõa, ta cuõng uoáng nhö thöôøng! Ta chöa nghe moät gioït röôïu naøo rôi vaøo loøng caû. Chaúng bieát coù phaûi laø ta caøng uoáng caøng tieán boä chaêng? Voõ só tröøng maét: -Khoâng nghe moät nhoû röôïu? Hoà Thieát Hoa cöôøi ha haû: -Bao nhieâu röôïu ñoù, coù laøm nhuùc nhích noåi ta ñaâu? Giaû nhö coù theâm möôøi tuùi, ta vaãn noác caïn nhö thöôøng. Ba voõ só cho laø laï luøng laém, cuøng nhìn nhau söõng sôø. Hoà Thieát Hoa tieáp: -Caùc ngöôi khoâng tin, ta cho caùc ngöôi thaáy! Thöôøng thöôøng nhöõng ngöôøi uoáng say laïi cho mình tænh, sôï ngöôøi ta töôûng mình say, laïi coá laøm ra tænh, tìm caùch chöùng minh mình tænh. Hoà Thieát Hoa veõ moät voøng troøn treân maët caùt, roài co moät chaân nhaûy vaøo voøng troøn, nhaûy ra, nhaûy vaøo maáy löôït, roài cöôøi thoát: -Caùc ngöôi xem! Neáu say laøm sao nhaûy loït vaøo voøng? Voõ só chôùp maét mæm cöôøi: -Ñuùng! Ñuùng! Hoà Thieát Hoa laïi nhaûy. Baát ngôø, laàn naøy y nghe nhö coù maõnh löïc gì naâng boång y leân, roài ñaàu oùc quay moøng moøng, y ngaõ xuoáng. Y coá ñöùng daäy, song khoâng laøm sao ñöùng noåi. Ngaõ xuoáng, y theïn vôùi boïn voõ só, cöôøi göôïng thoát: -Kyø quaùi! Sao theá naøy! Voõ só saùng maét leân: -Coâng töû bieát taïi sao khoâng? Hoà Thieát Hoa vaãn göôïng cöôøi: -Ta sôï chöa heát say naéng! Voõ só laéc ñaàu: -Khoâng phaûi! Khoâng phaûi ñaâu! Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt: 530 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Hay laø hai hoâm nay, ta lao taâm khoå xaùc quaù ñoù? Voõ só laéc ñaàu: -Cuõng khoâng phaûi! Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Ngöôi chæ noùi ñöôïc maáy tieáng ñoù thoâi aø? Ngöôi thì bieát gì? Voõ só mæm cöôøi: -Bieát chöù! Phaûi coù bieát gì môùi ñöôïc chöù! Hoà Thieát Hoa gaét: -Ngöôøi bieát gì? Voõ só vaãn cöôøi: -Tieåu nhaân bieát laø trong röôïu coù moät chaát thuoác, bôûi chính tieåu nhaân töï tay boû thuoác vaøo röôïu maø! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Boû thuoác? Thuoác gì? Voõ só tieáp: -Loaïi thuoác laøm cho con ngöôøi meàm nhuõn thaân theå, maát heát khí löïc. Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Ngöôi... ngöôi cho ta uoáng loaïi thuoác ñoù? Voõ só gaät ñaàu: -Phaûi, coâng töû bieát chöù, phaûi khoù khaên laém môùi laáy ñöôïc moät tuùi röôïu mang theo, phaûi khoù khaên laém môùi troäm ñöôïc thöù thuoác ñoù, bôûi rieâng quoác vöông coù loaïi thuoác ñoù, duøng ñeå cheá ngöï nhöõng thieáu nöõ naøo ngoan coá khoâng chòu daâng hieán. Vaäy maø coâng töû coøn cheâ ít! Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc, roài baät cöôøi vang: -Ta coù phaûi thieáu nöõ ñaâu, ngöôi cho ta uoáng thöù thuoác ñoù ñeå cöôõng hieáp ta? Ngöôi laøm vaäy thì phí thuoác quaù! Voõ só cuõng cöôøi: -Moät ngöôøi saép cheát, maø aên noùi nghe thuù vò voâ cuøng. Tieåu nhaân chöa töøng thaáy. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Ta nhieãm caùi tính cuûa laõo Xuù Truøn ñoù. Moät ñôøi ngöôøi phoûng coù ñöôïc maáy dòp cöôøi? Saép cheát ñeán nôi, neáu khoâng cöôøi thì coøn dòp naøo nöõa maø cöôøi? Voõ só troá maét: -Coâng töû bieát mình saép cheát? Hoà Thieát Hoa vaãn cöôøi ha haû: -Ta bieát caùc ngöôi giôû thuû ñoaïn ñoù, chæ vì soá vaøng vaø chaâu ngoïc treân löng laïc ñaø kia thoâi! Coù ñuùng vaäy khoâng? Voõ só cöôøi lôùn hôn y: -Hoà coâng töû chöa maát saùng suoát maø! Uoáng röôïu nhö vaäy môùi neân uoáng chöù! Phaûi ñoù coâng töû. Vöông gia maát ngoâi soáng kieáp löu vong thì boïn naøy theo ngöôøi ñeå 531 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long mong moûi gì, hy voïng gì? Cho neân neáu coù dòp laøm giaøu laø chuïp dòp ngay, daïi chi chòu cheát chung vôùi ngöôøi baïi traän? Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Coù lyù! Coù lyù! Nhöng chaúng leõ caùc ngöôi queân raèng soá vaøng caø chaâu ngoïc naøy laø phaàn daønh cho Thaïch Quan AÂm sao? Raát coù theå baø ta ñeán ñaây trong phuùt giaây thoâi, vaø nhö vaäy thì caùc ngöôi coøn thì giôø ñaâu khuaân soá taøi saûn naøy ñi ñeán moät nôi naøo ñoù? Voõ só ñieàm nhieân: -Hoà coâng töû tin laø nôi ñaây, ñuùng choã öôùc heïn vôùi Thaïch Quan AÂm? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Theá nôi ñaây laø ñaâu? Voõ só hoûi laïi: -Ñi veà höôùng Taây, ñoä naêm möôi daëm... Nôi ñoù laø choã öôùc hoäi, coù phaûi vaäy chaêng? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñöông nhieân! Voõ só mæm cöôøi: -Luùc khôûi haønh, chuùng ta thöïc söï ñi theo höôùng Taây ñaáy. Song sau möôi daëm ñöôøng thì höôùng ñi ñaõ chuyeån, maø treân sa maïc, sai leäch höôùng moät ly, cuoái ñoaïn ñöôøng chuùng ta sai ñích ngaøn daëm. Cho coâng töû bieát, nôi naøy caùch choã öôùc hoäi ít nhaát cuõng ba boán möôi daëm ñöôøng. Hoà Thieát Hoa khoâng nao nuùng, cöôøi nheï: -Thaûo naøo, ñi ñöôïc möôi daëm, caùc möôi ñoøi döøng chaân nghæ ngôi! Thì ra, caùc ngöôi ñònh phuïc röôïu ta töø luùc ñoù, ôû nôi ñoù! Voõ só tieáp: -Nhöng Hoà coâng töû chaúng baèng loøng döøng chaân. Do ñoù, boïn tieåu nhaân phaûi nghó ñeán vieäc chuyeån höôùng ñi. Hoà coâng töû laïi quaù tin boïn tieåu nhaân, neân chaúng löu yù! Gaõ cöôøi, roài tieáp: -Tuy nhieân, coâng töû ñöøng laáy laøm khoù chòu. Treân sa maïc, vieäc laïc ñöôøng xaûy ra nhö côm böõa. Ngöôøi raønh sa maïc nhaát cuõng khoâng traùnh khoûi! Hoà Thieát Hoa coøn bieát laøm sao hôn, ñaønh cöôøi tröø: -Bình sinh, ta raát doát caùi vieäc nhaän ñöôøng nhaän loái. Duø ñi treân ñaïi loä, ta cuõng coù theå laïc ñöôøng nhö thöôøng. Voõ só saâu saéc hôn, tieáp: -Luùc chöa môû maét chaøo ñôøi, thì ñaùng leõ Hoà coâng töû cuõng phaûi nghó ñeán vieäc nhaän ñöôøng nhaän loái ñeå chui ra khoûi buïng meï, laø coù höôùng ñi ngay. Xa hôn nöõa, khi töø bieät Dieâm Vöông leân traàn theá, coâng töû cuõng phaûi choïn ñöôøng ñaàu thai, neáu lôõ ñi vaøo caùi neûo saûn sinh thuù vaät thì uoång phí cho cuoäc phieâu löu giôùi haïn traêm naêm naøy. 532 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Noùi ñöôïc caâu ñoù, gaõ voõ só ñaéc yù quaù, gaõ khoâng ngôø noùi ñöôïc moät caâu ñaày trieát lyù, duø laø thöù trieát lyù reû tieàn. Gaõ baät cöôøi ha haû, cöôøi thích thuù. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Caùc ngöôi ñònh chöøng naøo laøm thòt ta ñaây? Gaõ voõ só mæm cöôøi: -Neáu boïn tieåu nhaân khoâng gieát coâng töû, thì chaát thuoác heát coâng hieäu, coâng töû seõ ñi tìm boïn tieåu nhaân... Coâng töû thaáy ñoù, boïn tieåu nhaân laâm vaøo tröôøng hôïp baát khaû khaùng... coâng töû löôïng thöù cho vaäy. Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Nhöng keû naøo trong boïn caùc ngöôi daùm ñeán ñaây haï saùt ta? Voõ só ñaùp: -Boïn tieåu nhaân, ai cuõng daùm haï thuû caû, vaø ngöôøi naøo haï thuû cuõng theá thoâi. Hoà Thieát Hoa bóu moâi: -Caùc ngöôi ñinh ninh laø ta maát heát khí löïc roài phaûi khoâng? Caùi hy voïng haï saùt ta, xeáp laïi ñoù ñi, vaø giöông maét xem ta haï saùt laïi caùc ngöôi ñaây. Ba voõ só cuøng nhìn nhau, thaàm nghó: -Y noùi phaûi ñaáy! Bieát ñaâu chaát thuoác ñoù khoâng ñuû coâng hieäu ñoái vôùi ngöôøi coù voõ coâng cao! Thaáy y cöôøi noùi nhö thöôøng, ta nghi quaù chöøng! Hoà Thieát Hoa giuïc: -Caùc ngöôi, keû naøo töï cho mình coù can ñaûm, cöù böôùc tôùi ñi! Ba voõ só laïi nhìn nhau, chaúng moät teân naøo nhích ñoäng. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Theo ta nghó caùc ngöôi khoâng daùm böôùc tôùi, thì neân khuaân soá vaøng vaø chaâu ngoïc ñoù ñi nôi khaùc gaáp! Caùc ngöôi haõy troán gaáp laø phaûi! Caùc voõ só laïi nhìn nhau. Boãng moät teân thoát: -Chaéc y khoâng maát khí löïc. Chöù neáu maát roài thì khi naøo y daùm giuïc boïn ta chaïy ñi? Moät teân khaùc ñaùp: -Khoâng phaûi vaäy ñaâu! Y maát khí löïc neân coù laøm ra veû thaûn nhieân ñeå doaï khieáp chuùng ta ñoù! Ngöôøi thöù ba cöôøi vang: -Coâng töû muoán boïn naøy ñoäng thuû, tieåu nhaân xin ñoäng thuû cho vöøa yù coâng töû. Soaït moät tieáng, gaõ ruùt thanh ñao beân söôøn ra, ñöa muõi ñao veà phía Hoà Thieát Hoa, haêm hôû böôùc tôùi. Thanh ñao saùng choùi, xem chöøng saéc beùn laém. *** Hoà Thieát Hoa vaãn cöôøi, song nuï cöôøi coù phaàn naøo mieãn cöôõng. 533 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boãng y hoûi: -Soá vaøng vaø chaâu ngoïc ñoù, moät ngöôøi höôûng thì thöøa, ñem chia ra laøm ba phaàn thì moãi phaàn raát ít. Caùc ngöôi coù thaáy nhö vaäy chaêng? Bình sinh y khoâng heà duøng thuû ñoaïn ly giaùn, y cho raèng thuû ñoaïn ñoù raát heøn, song trong tröôøng hôïp naøy, y khoâng coøn phöông phaùp naøo khaùc hôn ñeå cöùu vaõn tình theá. Y hy voïng caû ba gaõ taøn saùt laãn nhau, neáu coøn laïi moät teân cuoái cuøng thì teân ñoù cuõng phaûi thoï thöông. Thoï thöông roài, ñöông nhieân laø chaúng coøn ñi ñaâu ñöôïc. Ngôø ñaâu moät voõ só baät cöôøi lôùn: -Duø boïn tieåu nhaân coù muoán tranh giaønh vôùi nhau, cuõng khoâng ñaùnh nhau trí maïng tröôùc maët coâng töû ñaâu. Ñöøng mong coù vieäc ñoù, ñeå roài thöøa cô thoaùt chaïy. Boïn naøy duø keùm taøi, song khoâng keùm trí. Moät ngöôøi khaùc phuï hoaï: -Chí lyù! Chí lyù! Gaõ caàm ñao baät cöôøi ha haû, vöøa böôùc tôùi vöøa thaùch: -Baây giôø, Hoà coâng töû cöôøi vang nhö vöøa roài, tieåu nhaân seõ khaâm phuïc laém! Gaõ ngöng cöôøi, roài gaõ ñöa thanh ñao leân, nhöng chöa voäi haï xuoáng. Moät ñoàng boïn cau maøy: -Ngöôi sôï gì laïi chöa chòu haï thuû? Gaõ caàm ñao thoát khoâng thaønh tieáng: -Thuyeàn!... Ta thaáy moät chieác thuyeàn... Maét gaõ nhìn söõng, moàm gaõ haù roäng, laâu laém maét khoâng nhaém, mieäng khoâng kheùp. Gaõ nhö bieán thaønh goã ñaù. Ñoàng boïn cuûa gaõ rung rung gioïng: -Thuyeàn?... Thuyeàn ôû ñaâu? Gaõ vuït keâu leân: -Ñuùng roài! Thuyeàn ñi veà höôùng naøy! Hai teân coøn laïi nhö gaõ caàm ñao, bieán saéc maët ñôø ngöôøi taïi choã. Hoà Thieát Hoa vöøa kinh haõi, vöøa möøng rôõ, thaàm nghó: -Coù leõ ba gaõ naøy thaáy quyû giöõa ban ngaøy hay sao chöù? Treân sa maïc coù thuyeàn? Nhö vaäy, treân maët bieån coù ngöïa chaïy hay sao? Neáu chuùng coù vieäc lo sôï, chaéc chuùng chaúng daùm haï saùt y. Tuy nhieân, ñoäng tính hieáu kyø, baát giaùc y quay nhìn theo höôùng maét cuûa ba gaõ. Göông maët y vuït bieán saéc. Ñuùng nhö caû ba gaõ keâu leân, moät chieác thuyeàn löôùt nheï treân caùt, tieán tôùi. Thuyeàn caøng phuùt caøng ñeán gaàn. Tieáng chim öng keâu vang. Roài thuyeàn ngöøng tröôùc maët Hoà Thieát Hoa vaø ba voõ só. Thuyeàn ngöøng do caùnh chim öng quaït maïnh, caùt bay vaàn vaàn moät luùc laâu caùt laéng ñoïng, muõi thuyeàn loä ra. 534 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nôi muõi thuyeàn, moät ngöôøi ñöùng laëng, ngöôøi ñoù vaän y phuïc traéng, ñaàu quaán khaên traéng, khaên phuû xuoáng, aùo roäng che khít maët maøy tay chaân cuûa ngöôøi ñoù. Ba gaõ voõ só luøi daàn, luøi daàn, maët teân naøo cuõng öôùt ñaãm moà hoâi. Moà hoâi ra nhieàu quaù, rôi xuoáng nhö möa. Ngöôøi y phuïc traéng döøng nôi muõi thuyeàn, cöôøi laïnh: -Ta ñaõ ñeán ñaây roài, caùc ngöôøi coøn ñònh thaùo chaïy ñöôïc sao? Gioïng noùi raát aám dòu, chöùng toû ngöôøi phaùt aâm thanh ñoù laø moät nöõ nhaân. Vuoâng khaên traéng che khuaát maët, song nöõ nhaân vaãn troâng thaáy nhöõng cöû ñoäng cuûa moïi ngöôøi quanh mình. Ba voõ só rung ngöôøi nhö leân côn soát, lí nhí hoûi: -Caùc haï... caùc haï laø ai? Ngöôøi aùo traéng khoâng ñaùp caâu hoûi, tieáp luoân: -Ta laáy laøm laï taïi sao caùc ngöôi khoâng ñeán ñuùng choã heïn. Baây giôø thì bieát roài, caùc ngöôi ñònh giôû troø quyû ñoái vôùi ta! Ngöôøi ñoù nhaûy xuoáng tröôùc maët caùt, cao gioïng hoûi: -Nhöõng vaät ñoù, thuoäc veà ta, caùc ngöôi sôø moù ñeán sao ñöôïc chöù? Nhaän ra nöõ nhaân aùo traéng coù thuaät khinh coâng cao tuyeät, ba gaõ voõ só kinh haõi hôn tröôùc, lí nhí: -Boïn tieåu nhaân... khoâng heà coù yù ñoù... Nöõ nhaân aùo traéng cöôøi laïnh: -Quan AÂm Boà Taùt coù ngaøn maét, ngaøn tai, caùc ngöôi ñöøng mong löøa doái! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Thaïch Quan AÂm! Thaïch Quan AÂm! Chung quy roài taïi haï cuõng gaëp baø! Nhöng gaëp trong tröôøng hôïp naøy, taïi haï phaûi laøm sao? Nöõ nhaân aùo traéng ñieàm nhieân: -Trong tröôøng hôïp naøy roài laøm sao? Chaúng leõ ngöôi muoán ñoäng thuû vôùi ta? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Taïi haï quaû coù yù ñoù! Nöõ nhaân aùo traéng cöôøi nheï: -Ngöôi chöa coù tö caùch thöïc hieän caùi yù ñoù. Caùi boïn voâ duïng kia coøn löøa gaït ngöôi ñöôïc thì coøn noùi laøm gì ñeán vieäc ñoäng thuû vôùi ta! Hoà Thieát Hoa, ngöôi laøm ta quaù thaát voïng! Thanh danh cuûa ngöôi chaán ñoäng giang hoà, trong moät phuùt giaây ngu xuaån ngöôi laïi ñeå tieâu tan trong tay ba teân Quy Tö. Baø quay maët veà Hoà Thieát Hoa maø noùi chuyeän. Ba gaõ voõ só ñöa maét nhìn nhau, roài cuøng ruùt ñao ra khoûi voû. Ñoàng thôøi gian caû ba nhích chaân tôùi, vung tay leân. Ba thanh ñao giaùng xuoáng nöõ nhaân aùo traéng. Nöõ nhaân ñöa löng veà phía hoï, tay laïi chaép sau löng trong tö theá ung dung, hoaøn toaøn khoâng phoøng bò. Baø khoâng heà quay ñaàu laïi, nhö chaúng hay bieát gì. 535 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khi ba thanh ñao xuoáng gaàn, möôøi ngoùn tay nhoû loù ra khoûi oáng tay aùo. Möôøi ngoùn tay co vaøo, duoãi ra. Moät tieáng keng vang leân. Treân khoâng trung, aùnh ñao chôùp ngôøi. Ba voõ só khoâng thaáy baø xuaát thuû nhö theá naøo. Boãng nhieân hoï nghe nhoùi caùnh tay caàm ñao, vuoät tay bay vuùt leân khoâng, nöûa thaân mình teâ daïi haún. Caû ba cheát söõng taïi choã. Nhöng baûn naêng töï toân buøng daäy, hoï khoâng coøn tha thieát ñeán soá vaøng vaø chaâu ngoïc. Thöøa luùc nöõ nhaân chöa quay maët laïi, caû ba phoùng chaân chaïy thuïc maïng. Hoï khoâng bieát khinh coâng, vì chaïy troán neân toác ñoä raát nhanh, hoï chaïy ñöôïc möôøi tröôïng, ba thanh ñao môùi rôi xuoáng. Nhö vaäy, ñuû bieát ba thanh ñao bò baén vuùt leân khoâng raát cao. Nöõ nhaân aùo traéng nheï nhaøng ñöa tay, ba thanh ñao bò haáp löïc cuûa baøn tay, thay vì rôi xuoáng ñaát, laïi bay ñeán baø. Baø ñoùn laáy roài laïnh luøng thoát: -Ñao cuûa caùc ngöôi, ta traû laïi cho caùc ngöôi! Baø khoâng quay ñaàu laïi, giöõ nguyeân tö theá ñoù, vaãy baøn tay coù caàm ba thanh ñao. Ñao bay ñi, ñao nhö coù maét, ñao naøo tìm chuû nhaân naáy. Ba tieáng ruù vang leân, ba voøi maùu phun ra, ba xaùc ngöôøi ngaõ guïc. Ba thanh ñao caém ñuùng ba haäu taâm ba gaõ voõ só. Hoï ngaõ saáp, chuoâi ñao döïng ñöùng. ------------------------oOo------------------------ 536 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2