intTypePromotion=1

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp lựa chọn thử nghiệm, áp dụng vào điều tra khảo sát tại tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
96
lượt xem
14
download

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp lựa chọn thử nghiệm, áp dụng vào điều tra khảo sát tại tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu sử dụng phương pháp lựa chọn thử nghiệm (CE) kết hợp các mô hình kinh tế lượng, đánh giá các thiệt hại kinh tế gây ra do lũ lụt và ước lượng sự sẵn sàng chi trả (WTP) của các hộ gia đình cho việc giảm thiểu các rủi ro lũ lụt, khả năng chấp nhận rủi ro lũ lụt của cộng đồng với khu vực điều tra khảo sát là tỉnh Nghệ An, từ đó làm cơ sở đề xuất các phương án có thể áp dụng trong việc quản lý lũ lụt ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu phương pháp lựa chọn thử nghiệm, áp dụng vào điều tra khảo sát tại tỉnh Nghệ An

Mục lục<br /> Danh mục các hình vẽ<br /> Danh mục các bảng biểu<br /> Danh mục từ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU<br /> I.<br /> <br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> II.<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> III.<br /> <br /> PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> IV.<br /> <br /> CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I<br /> TỔNG QUAN<br /> <br /> 1.1 Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An ............................................1<br /> 1.1.1 Điều kiện tự nhiên ..............................................................................................1<br /> 1.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội ...................................................................................5<br /> 1.1.3 Tình hình thiên tai ..............................................................................................7<br /> 1.2 Tài liệu đã có về sự sẵn sàng chi trả để giảm nguy cơ lũ lụt .............................9<br /> 1.2.1 Định giá giảm nguy cơ lũ lụt ..............................................................................9<br /> 1.2.2 Sẵn sàng trả tiền cho bảo hiểm lũ lụt ...............................................................10<br /> 1.3 Rủi ro lũ lụt và quản lý lũ lụt tại Việt Nam .....................................................12<br /> 1.3.1 Nguy cơ lụt tại Việt Nam .................................................................................12<br /> 1.3.2 Quản lý lũ lụt tại Việt Nam ..............................................................................14<br /> CHƯƠNG II<br /> CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN<br /> PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN THỬ NGHIỆM RỜI RẠC<br /> 2.1. Nguyên tắc cơ bản phương pháp lựa chọn thử nghiệm rời rạc ......................17<br /> 2.1.1 Lựa chọn thử nghiệm rời rạc ............................................................................22<br /> 2.1.2 Sự bao gồm một thuộc tính chi phí ..................................................................23<br /> 2.2. Nền tảng của lựa chọn thử nghiệm rời rạc .....................................................24<br /> 2.2.1 Quy tắc quyết định ngẫu nhiên ........................................................................27<br /> <br /> 2.2.2 Lý thuyết lợi ích ngẫu nhiên ............................................................................30<br /> 2.2.3 Hàm lợi ích .......................................................................................................34<br /> 2.2.4 Mô hình hóa lựa chọn rời rạc ...........................................................................37<br /> CHƯƠNG III<br /> ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHI TRẢ CỦA HỘ GIA ĐÌNH<br /> CHO GIẢM THIỆT HẠI LŨ Ở NGHỆ AN<br /> 3.1 Các câu hỏi Nghiên cứu ..................................................................................60<br /> 3.1.1 Xác định " sự giảm nguy cơ lũ lụt" tốt .............................................................60<br /> 3.1.2 WTP và các tổ chức phụ trách quản lý lũ lụt ...................................................62<br /> 3.2 Thiết kế lựa chọn thử nghiệm ..........................................................................62<br /> 3.2.1 Phát triển Bảng câu hỏi ....................................................................................62<br /> 3.2.2 Các thuộc tính cho các chương trình giảm thiểu nguy cơ lũ lụt ......................63<br /> 3.2.3 Các mô hình kinh tế và thiết kế thử nghiệm ....................................................68<br /> 3.3. Kết quả thực nghiệm ......................................................................................72<br /> 3.3.1 Lấy mẫu chiến lược ..........................................................................................72<br /> 3.3.2 Đặc điểm mẫu ..................................................................................................73<br /> 3.3.3 Lựa chọn cá nhân và phản hồi nguyên trạng....................................................77<br /> 3.3.4 Hàm lợi ích gián tiếp chi tiết ............................................................................79<br /> 3.3.5 Mô hình logit có điều kiện cơ bản ...................................................................81<br /> 3.3.6 Mô hình logit có điều kiện với các tương tác .................................................85<br /> 3.3.7 Mô hình lớp tiềm ẩn (LCM) ............................................................................90<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................93<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................95<br /> PHỤ LỤC ..................................................................................................................97<br /> <br /> Danh mục các hình vẽ<br /> Hình 2.1: Một tập lựa chọn .......................................................................................23<br /> Hình 2.2: Các nhánh của lý thuyết sự lựa chọn xác suất ..........................................26<br /> Hình 2.3: Các nhà kinh tế đã bắt đầu nhận ra việc giải thích hành vi của con người<br /> vượt ra ngoài những cơ sở lý thuyết truyền thống ....................................................30<br /> Hình 2.4: Các hàm phân phối lũy tích logit và probit ...............................................40<br /> Hình 2.5: Hàm mật độ chuẩn ....................................................................................40<br /> Hình 2.6: Một so sánh các mô hình cấu trúc lồng nhau logit và cơ cấu đa thức ......50<br /> Hình 3.1: Một bộ lựa chọn mẫu ................................................................................67<br /> <br /> Danh mục các bảng biểu<br /> Bảng 1.1: Tình hình sử dụng đất tỉnh Nghệ An (đến năm 2011): .....................................3<br /> Bảng 1.2: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ..........................................................5<br /> Bảng 1.3: Thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam (1997-2006) ......................................13<br /> Bảng 2.1: Mô hình được sử dụng để ước lượng các thí nghiệm lựa chọn rời rạc. ...39<br /> Bảng 2.2: Tổng quan các mô hình đa thức................................................................47<br /> Bảng 3.1: Các thuộc tính và mức độ sử dụng trong CE ............................................64<br /> Bảng 3.2: Đặc điểm chính của các hộ gia đình .........................................................74<br /> Bảng 3.3: Chi phí hàng năm cho lũ ...........................................................................76<br /> Bảng 3.4: Tần suất của các lựa chọn cá nhân ...........................................................77<br /> Bảng 3.5: Kết quả ước lượng mô hình logit có điều kiện cơ bản .............................82<br /> Bảng 3.6: WTP biên (triệu đồng) cho các thuộc tính của chương trình quản lý lũ lụt<br /> ...................................................................................................................................83<br /> Bảng 3.8: Mô hình logit có điều kiện- tương tác thu nhập .......................................86<br /> Bảng 3.9: Mô hình logit có điều kiện - kinh nghiệm với lũ lụt trong quá khứ .........88<br /> Bảng 3.10: Mô hình logit có điều kiện - Sự ưa thích rủi ro và thời gian ..................90<br /> Bảng 3.11: Các tiêu chí để xác định số lượng tối ưu của các phân đoạn ..................91<br /> Bảng 3.12: Kết quả của ước lượng LCM ..................................................................92<br /> <br /> Danh mục từ viết tắt<br /> WTP<br /> CE<br /> DCE<br /> CVM<br /> RUM<br /> RUT<br /> MRS<br /> MNL<br /> NL<br /> RPL<br /> AIC<br /> BIC<br /> VSL<br /> LCM<br /> <br /> Sẵn sàng chi trả (Willingness to pay)<br /> Phương pháp Lựa chọn thử nghiệm (Choice<br /> Experiment)<br /> Phương pháp Lựa chọn thử nghiệm rời rạc<br /> (Discrete Choice Experiment)<br /> Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên<br /> Mô hình lợi ích ngẫu nhiên (Random Utility<br /> Model)<br /> Lý thuyết lợi ích ngẫu nhiên (Random Utility<br /> Theory )<br /> Tỷ lệ thay thế biên<br /> Mô hình logit đa thức (Multinomial logit)<br /> Mô hình Logit lồng nhau (Nested logit)<br /> Mô hình các thông số ngẫu nhiên (Random<br /> parameters logit model)<br /> Tiêu chuẩn thông tin Akaike (Akaike<br /> information criterion)<br /> (Tiêu chuẩn thông tin Baysian) Bayesian<br /> information criterion<br /> Giá trị của cuộc sống về mặt thống kê (Value<br /> of statistical life)<br /> Mô hình lớp tiềm ẩn (Latent class model)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2