intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lí dịch vụ khách hàng ESUPPOR

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
29
lượt xem
1
download

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lí dịch vụ khách hàng ESUPPOR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu cần đạt được của "Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lí dịch vụ khách hàng (ESUPPOR)" là tạo ra một hệ thống quản lí dịch vụ khách hàng có thể thực hiện đầy đủ các chức năng nghiệp vụ như tìm kiếm theo yêu cầu, tạo và thực hiện yêu cầu...cũng như một số chức năng tự động như tự động trả lời câu hỏi chung, tự động trả lời email, từ đó hỗ trợ khách hàng làm việc hiệu quả, có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí về thời gian và nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lí dịch vụ khách hàng ESUPPOR

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> ^<br /> <br /> ]<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG – TRƯƠNG KIỀU GIANG<br /> <br /> KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> TP.HCM, 2005<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> ^<br /> <br /> ]<br /> <br /> NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG<br /> TRƯƠNG KIỀU GIANG<br /> <br /> 0112237<br /> 0112344<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> THẠC SĨ: NGUYỄN TRẦN MINH THƯ<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2001-2005<br /> <br /> Lôøi caûm ôn<br /> Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm hieäu, quyù Thaày Coâ cuûa<br /> tröôøng Ñaïi hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Tp.Hoà Chí Minh, ñaëc bieät laø<br /> caùc Thaày Coâ trong khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin ñaõ taän tình giaûng<br /> daïy, trang bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc caàn thieát trong suoát nhöõng<br /> naêm hoïc taäp taïi tröôøng.<br /> Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Thaïc só Nguyeãn Traàn Minh Thö<br /> ñaõ taän tình quan taâm, höôùng daãn vaø giuùp ñôõ chuùng em trong quaù trình<br /> thöïc hieän luaän vaên ñeå chuùng em coù theå hoaøn thaønh toát luaän vaên naøy.<br /> Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc anh chò cuøng caùc baïn ñaõ coù<br /> nhöõng nhaän xeùt, ñoùng goùp yù kieán, ñoäng vieân, quan taâm vaø giuùp ñôõ<br /> chuùng toâi vöôït qua khoù khaên trong suoát quaù trình thöïc hieän ñeà taøi.<br /> Cuoái cuøng, chuùng con xin göûi loøng bieát ôn saâu saéc ñeán cha meï, gia<br /> ñình ñaõ taïo moïi ñieàu kieän veà vaät chaát, tinh thaàn, ñoäng vieân, khích leä<br /> vaø hoã trôï chuùng con trong suoát thôøi gian qua.<br /> Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 12 thaùng 7 naêm 2005<br /> Nhoùm sinh vieân thöïc hieän<br /> Nguyeãn Thò Kim Phöôïng – Tröông Kieàu Giang<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Thế kỷ 21 - thế kỷ của sự bùng nổ công nghệ thông tin, các công nghệ<br /> tiên tiến phát triển như vũ bão, mang một luồng gió mới thổi vào nhận thức<br /> của mỗi người. Song song đó, thế giới đang trong xu thế toàn cầu hóa, tất<br /> cả đều mang ý nghĩa hội nhập. Lúc này, các doanh nghiệp và chính phủ<br /> không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong một quốc gia mà còn cạnh<br /> tranh với các doanh nghiệp, chính phủ ở khắp thế giới. Vì thế, để tồn tại và<br /> phát triển, mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng đến đầu tiên là nâng cao<br /> chất lượng phục vụ khách hàng. Khách hàng là yếu tố sống còn của bất kỳ<br /> doanh nghiệp nào trong thế kỷ 21. Một chính phủ muốn quốc gia mình phát<br /> triển phải xem nhân dân và doanh nghiệp là khách hàng. Để có khách hàng<br /> đã khó, để giữ khách hàng càng khó hơn nhiều. Doanh nghiệp nào làm cho<br /> khách hàng thỏa mãn, doanh nghiệp đó sẽ phát triển tốt, chính phủ nào làm<br /> nhân dân hài lòng chính phủ đó sẽ vững mạnh.<br /> Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Internet nói chung, thương mại<br /> điện tử và chính phủ điện tử nói riêng, việc ứng dụng công nghệ thông tin<br /> vào lĩnh vực dịch vụ khách hàng không là mới trên thế giới nhưng là mới ở<br /> Việt Nam. Nhiều vấn đề đặt ra là làm thế nào đem đến cho khách hàng sự<br /> phục vụ tốt nhất, tiện lợi và hiệu quả nhất. Chính vì vậy đề tài “Tìm hiểu<br /> công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng”<br /> được đưa ra nhằm giúp cho các doanh nghiệp hay các tổ chức nhà nước<br /> hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn. Với luận văn này, nhóm chúng em mong<br /> muốn sẽ xây dựng được một hệ thống hỗ trợ khách hàng giảm chi phí về<br /> nhân sự và viễn thông, thời gian hỗ trợ ngắn hơn, thông tin hỗ trợ chính xác<br /> theo yêu cầu và không bỏ sót yêu cầu của khách hàng.<br /> <br /> Nội dung của đề tài gồm các phần chính sau:<br /> Chương 1: Tổng quan - Giới thiệu đôi nét về hệ thống hỗ trợ dịch vụ khách<br /> hàng như mục tiêu, phạm vi, đối tượng mà hệ thống hướng tới. Song song<br /> đó là các cách tiếp cận bài toán và đưa ra hướng giải quyết bài toán.<br /> Chương 2: Giới thiệu công nghệ XML – Đề tài sử dụng một công nghệ mới<br /> để hỗ trợ trong vấn đề lưu trữ và trao đổi thông tin trong môi trường Internet<br /> đó là XML. Chương này sẽ giới thiệu được cho mọi người biết XML là gì và<br /> các công nghệ đang được hỗ trợ trên XML.<br /> Chương 3: Mô tả hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng - Mô tả chi tiết hệ<br /> thống hỗ trợ dịch vụ khách hàng và đưa ra các yêu cầu mà hệ thống sẽ<br /> được xây dựng.<br /> Chương 4: Phân tích ứng dụng - Phân tích chi tiết các yêu cầu theo mô<br /> hình UML (Unified Model Language).<br /> Chương 5: Thiết kế và cài đặt ứng dụng.<br /> Chương 6: Kết luận và hướng phát triển – Tổng kết những kết quả đạt được<br /> và mặt hạn chế của đề tài, đồng thời cũng đưa ra hướng phát triển cho hệ<br /> thống sau này.<br /> Phần cuối cùng là Tài liệu tham khảo và phụ lục.<br /> Do thời gian có hạn, kinh nghiệm phân tích, thiết kế, cài đặt còn hạn chế<br /> nên chắc chắn không tránh khỏi một số sai sót nhất định. Rất mong nhận<br /> được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô và bạn bè để chúng em hoàn<br /> thiện đề tài này.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2