intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 108

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 108

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 108', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 108

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh t¸m Ph¹m thanh tu thµy trß chÞu téi Tø kiÕm ë cung Linh Thøu nghe chñ nh©n qu¸t th¸o th¶y ®Òu söng sèt. Tay kiÕm ra chiªu ¸c liÖt míi ®−îc nöa vêi ®Òu ph¶i kÐm xa bèn vÞ cao t¨ng vµo hµng ch÷ HuyÒn mµ lóc l©m ®Þch ph¶i mÊt tiªn c¬ nªn bÞ bèn vÞ nhµ s− b¾t ngay. Mai KiÕm cè søc dÉy dôa mµ kh«ng sao tho¸t ®−îc liÒn tøc giËn nãi: - V× chóng ta tu©n lÖnh chñ nh©n nªn míi nÓ mÆt c¸c ng−êi. ói chao! §au chÕt mÊt! C¸c ng−¬i lµm g× mµ ghª gím thÕ? Lan KiÕm còng la lªn: - Th»ng träc nµy! Mau bu«ng ta ra! Nhµ s− n¾m gi÷ c« nµy lµ HuyÒn Quý ®¹i s− ®Çu tãc b¹c ph¬, tuæi ®· ngoµi b¶y chôc mµ nµng gäi lµ th»ng träc. Tróc KiÕm nãi: - Ng−¬i mµ kh«ng bu«ng tay th× ta chöi bíi tam ®¹i nhµ ng−¬i lªn b©y giê. Cóc KiÕm thÐt lªn: - Ta ph¶i nhæ n−íc miÕng vµo mÆt ng−¬i! Råi c« nhæ n−íc miÕng vµo mÆt HuyÒn TÜnh. HuyÒn TÜnh nÐ ®Çu tr¸nh khái råi xiÕt tay thËt m¹nh. Cóc KiÕm ®au qu¸ la ã om sßm. §¹i hïng b¶o ®iÖn lµ n¬i th¸nh ®Þa trang nghiªm bçng trë nªn mét tr−êng oanh kªu yÕn m¾ng. HuyÒn Tõ nãi: - Bèn vÞ n÷ thÝ chñ h·y b×nh tÜnh l¹i, ®õng cã nãng n¶y! NÕu bèn vÞ cßn la ã th× c¸c s− ®Ö sÏ ®iÓm vµo ¸ huyÖt ®ã. Bèn c« nghe nãi ®Õn ®iÓm ¸ huyÖt biÕt lµ kh«ng ph¶i chuyÖn ®ïa chØ bÜu m«i ra kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Bèn vÞ ®¹i s− liÒn bu«ng tay bèn c« ra chØ ®øng mét bªn ®Ó gi¸m thÞ. HuyÒn Tõ nãi: - H− Tróc! Ng−¬i ®em nh÷ng viÖc ®· qua ®Çu ®u«i thÕ nµo nãi ra hÕt kh«ng ®−îc giÊu diÕm mét chót nµo c¶. H− Tróc ®¸p: - §Ö tö xin thµnh t©m bÈm l¹i. Råi y kÓ tõ chuyÖn v©ng sø m¹ng xuèng nói ®−a th−, gi÷a ®−êng gÆp DiÖp nhÞ n−¬ng b¾t, råi gÆp HuyÒn N¹n, TuÖ Ph−¬ng cïng chóng t¨ng, kÕ ®Õn vô ®i mét n−íc mµ ph¸ ®−îc thÕ cê bÝ hiÓm trë nªn ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc tiÕp tôc kÓ vô HuyÒn N¹n bÞ chÕt vÒ chÊt kÞch ®éc cña §inh Xu©n Thu, bÞ A Tö cho ¨n mÆn ph¸ giíi. Sau y kÓ ®Õn gÆp Thiªn S¬n §ång Mç trong tr−êng hîp nµo? Lµm sao ph¶i chui vµo hÇm n−íc ®¸ trong Hoµng cung n−íc T©y H¹? Y lµm chñ nh©n cung Linh Thøu trong tr−êng hîp nµo? §o¹n nµy qu¶ t×nh rÊt phøc t¹p mµ H− Tróc måm miÖng l¹i vông vÒ nªn nãi Êp óng m·i mÊt rÊt nhiÒu th× giê. Tuy y nãi lª thª kh«ng ®−îc râ rµng g·y gän cho l¾m, nh−ng kh«ng bá s¸t chç nµo. §o¹n ë trong hÇm n−íc ®¸ ph¹m vµo s¾c giíi víi méng trung n÷ lang, y l¹i cµng l¾p b¾p võa nãi võa thë. Chóng t¨ng cµng nghe cµng lÊy lµm kú v× biÕt râ lµ tªn tiÓu ®Ö tö nµy gÆp nh÷ng chuyÖn kú ngé tr−íc nay ch−a tõng nghe thÊy trong vâ l©m. Mäi ng−êi võa thÊy thñ ph¸p H− Tróc kÞch ®Êu víi C−u Ma TrÝ b©y giê nghe y thuËt chuyÖn th× kh«ng cßn hoµi nghi g× n÷a. Ai còng tù nhñ: - NÕu kh«ng cã chuyÖn trong m×nh y th©u th¸i ®−îc thÇn c«ng cña ba tay ghª gím lµ V« Nhai Tö, §ång Mç vµ Lý Thu Thuû l¹i mét phen nghiªn cøu nh÷ng tuyÖt kü vâ c«ng trªn nh÷ng v¸ch ®¸ nhµ hÇm cung Linh Thøu th× lµm sao chèng ®−îc víi §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµ mét tay tuyÖt thÕ thÇn th«ng? H− Tróc nãi xong ®Õn tr−íc t−îng PhËt gËt ®Çu lia lÞa nãi: - §Ö tö lµ kÎ ngu muéi l¹i kh«ng gi÷ ®−îc luËt thanh quy. Mét khi gÆp ph¶i tµ ma, thµnh ra t©m thÇn bÊt ®Þnh ph¹m vµo hu©n giíi "¨n mÆn", töu giíi, s¸t giíi, s¾c giíi, ph¶n béi b¶n m«n, tËp luyÖn vâ c«ng bµng m«n tµ ®¹o l¹i g©y ra vô bèn vÞ c« n−¬ng vµo g©y rèi chèng thanh tu khiÕn cho thanh danh ba m«n ph¸i th−¬ng tæn. §Ö tö nghÜ m×nh téi ¸c ngËp ®Çu, trõng ph¹t ®Õn ®©u còng kh«ng xøng ®¸ng khÈn cÇu ph−¬ng tr−îng tõ bi. Y cµng nãi cµng thÊy ®au ®ín trong lßng råi khãc rèng lªn. Mai KiÕm vµ Cóc KiÕm h¾ng giäng mét tiÕng toan khuyªn y ®õng lµm hoµ th−îng n÷a, nh−ng HuyÒn Tam, HuyÒn TÜnh hai vÞ l·o t¨ng d¬ ngãn tay ra c¸ch lÇn ¸o n¾m lÊy huyÖt m«n cña hai c«. Hai c« kh«ng sao ®µnh ngõng l¹i kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Nh−ng m¾t c¸c c« còng ®¶o lßng tr¾ng ra l−êm nguýt hai nhµ s− võa rña thÇm: - Nhµ s− chÕt ®©m nµy! ThÇy chïa thèi tha kia! HuyÒn Tõ trÇm ng©m håi l©u råi nãi: - C¸c vÞ s− huynh s− ®Ö! Nh÷ng cuéc tao ngé cña H− Tróc thùc ®· kh¸c th−êng. Vô nµy cã quan hÖ ®Õn thanh danh ngµn ®êi cña b¶n tù nªn mét m×nh b¶n toµ kh«ng d¸m chuyªn quyÒn t¸c chñ. VËy xin c¸c vÞ héi ®ång ch©m tr−íc. HuyÒn Sinh vèn tÝnh nãng n¶y, lín tiÕng nãi: - Kh¶i bÈm ph−¬ng tr−îng! H− Tróc tuy téi t×nh qu¸ nÆng, nh−ng c«ng lao y kh«ng ph¶i lµ nhá. Gi¶ tû y gÆp lóc nguy cÊp mµ kh«ng cã y ra tay ®Ó ng¨n chÆn l·o Phiªn t¨ng th× b¶n tù liÖu cßn cã ®Êt mµ ®øng ®−îc trong vâ l©m kh«ng? Phiªn t¨ng ®· b¶o chóng ta ph¶i gi¶i t¸n ®Ó gia nhËp vµo nh÷ng chïa Thanh L−¬ng, Phæ TÜnh. §ã lµ nh÷ng sù v« cïng nhôc nh·. Nay nhê cã mét m×nh H− Tróc mµ cøu v·n ®−îc. Theo ý kiÕn cña tiÓu t¨ng th× b¾t y vµo ViÖn §¹t Ma nghiªn cøu vâ nghÖ hèi c¶i téi tr−íc vµ tõ ®©y kh«ng cho ra khái chïa, kh«ng ®−îc hái ®Õn viÖc ngoµi, thÕ lµ ®Ých ®¸ng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng ®−îc vµo ViÖn §¹t Ma ®Ó nghiªn cøu vâ c«ng ph¶i lµ nh÷ng hµng t¨ng l÷ ®¸ng kÝnh nhÊt. NÕu ng−êi vâ c«ng kh«ng ®Õn møc tuyÖt cao th× kh«ng ®ñ t− c¸ch. HiÖn giê c¸c vÞ cao t¨ng hµng ch÷ "HuyÒn" còng chØ ®−îc cã t¸m vÞ vµo ViÖn §¹t Ma mµ th«i. ChÝnh HuyÒn Sinh còng ®−îc ®øng trong h¹ng nµy. ThÕ th× viÖc y ®Ò nghÞ cho H− Tróc vµo ViÖn §¹t Ma kh«ng ph¶i lµ trõng ph¹t mµ lµ t−ëng th−ëng rÊt hËu. Thñ toµ giíi luËt viÖn lµ HuyÒn TÞch lªn tiÕng: - KÓ vÒ vâ c«ng y th× cã thÓ cho vµo ViÖn §¹t Ma ®−îc. Nh−ng l¹i lµ nh÷ng vâ c«ng cña bµng m«n th× liÖu ViÖn §¹t Ma chïa ThiÕu L©m cã thÓ dung n¹p ®−îc kh«ng? HuyÒn Sinh s− ®Ö! S− ®Ö ®· nghÜ kü chi tiÕt nµy ch−a? QuÇn t¨ng nghe nãi ®Òu cïi ®Çu ngÉm nghÜ vµ ®Òu cho lµ lêi ®Ò nghÞ cña HuyÒn Sinh ch−a ®−îc tho¶ ®¸ng. HuyÒn Sinh l¹i hái: - Theo ý kiÕn s− huynh th× nªn thÕ nµo? HuyÒn TÞch ®¸p: - å! ViÖc nµy ta kh«ng thÓ quyÕt ®Þnh ®−îc. H− Tróc võa cã c«ng l¹i võa cã téi. Cã c«ng th× nªn khen th−ëng, cã téi th× ph¶i trõng ph¹t. Bèn vÞ c« n−¬ng mµ ®Õn b¶n tù ®©y c¶i trang thµnh s−, tuyÖt kh«ng ph¶i lµ b¶n ý H− Tróc. VËy vô nµy chóng ta chØ cÇn thuyÕt minh víi c¸c vÞ C−u Ma TrÝ, ThÇn Quang lµ ®ñ. C¸c vÞ Êy tin nh− vËy lµ xong mµ kh«ng tin th× th«i. Chóng ta kh«ng cã ®iÒu chi ®Ó thÑn mÆt hæ lßng, vµ còng kh«ng cÇn ng−êi dÞ nghÞ mét c¸ch sai lÇm. Nh−ng H− Tróc ph¶n béi b¶n m«n häc vâ ng−êi ngoµi th× chïa ThiÕu L©m e r»ng khã lßng dung tha y ®−îc. HuyÒn TÞch nãi vËy râ rµng tá ý muèn khu trôc H− Tróc ra khái chïa. §ã lµ mét sù trõng ph¹t rÊt nÆng nÒ trong PhËt gi¸o. QuÇn t¨ng nghe nãi ai còng kinh h·i. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - H− Tróc û m×nh b¶n l·nh cao c−êng l¹i ph¹m nhiÒu giíi luËt nªn phÕ bá vâ c«ng råi h·y ®uæi ra khái s¬n m«n. Nh−ng vâ c«ng y luyÖn tr−íc cña b¶n ph¸i ®· bÞ ng−êi ngoµi ho¸ gi¶i. C«ng phu trong ng−êi y hiÖn nay kh«ng ph¶i lµ cña b¶n m«n th× chóng ta kh«ng ®−îc quyÒn t−íc bá. H− Tróc nghe thñ toµ giíi luËt viÖn s¾p ®uæi m×nh ra khái chïa th× khãc s−ít m−ít nãi: - Tr−íc ®øc Bå T¸t, xin c¸c vÞ më l−îng tõ bi trá cho ®Ö tö mét ®−êng ®Ó hèi lçi trë vÒ chÝnh ®¹o. BÊt luËn h×nh ph¹t nÆng ®Õn ®©u ®Ö tö còng xin cam t©m thä l·nh, miÔn lµ ®õng trôc xuÊt ®Ö tö ra khái s− m«n. C¸c vÞ l·o t¨ng ®−a m¾t nh×n nhau kh«ng biÕt quyÕt ®Þnh thÕ nµo nh−ng nghe lêi H− Tróc còng biÕt lµ y thµnh khÈn hèi lçi, ®óng nh− c©u "bu«ng l−ìi ®ao ®å tÓ, cã thÓ lËp tøc thµnh PhËt" hay lµ "BÓ khæ mªnh m«ng råi còng cã lóc vµo bê". Cöa PhËt vèn lµ cöa tõ bi phæ ®é cho chóng sinh. §èi víi nh÷ng kÎ cïng hung cùc ¸c, chÊp mª kh«ng tØnh cßn t×m tr¨m ph−¬ng ngµn kÕ ®Ó cøu vít, ®Ó c¶m ho¸. Huèng chi H− Tróc ®· ra khái ®−êng mª muéi quay vÒ chÝnh ®¹o. H¬n n÷a y lµ ®Ö tö xuÊt gia tõ thuë nhá, nµo nì tuyÖt ®−êng kh«ng cho y quay vÒ ®iÒu thiÖn. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Chïa ThiÕu L©m thuéc vÒ ThiÒn T«ng, tr−íc nay chuyªn gi¶ng vÒ gi¸c ngé. Gi¶ tû kh«ng cã ng−êi ngoµi th× chóng t¨ng nghÜ tíi c«ng lao y quyÕt kh«ng ®Õn nçi ph¶i trôc xuÊt. Nh−ng sù viÖc tr−íc m¾t ch¼ng nh÷ng liªn quan ®Õn C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh, mét bän Hå t¨ng mµ cßn dÝnh lÝu ®Õn chïa Thanh L−¬ng, Phæ §é ë Trung Nguyªn. Hä ngåi c¶ ®Êy mµ kh«ng tr¸ch ph¹t H− Tróc kh«ng nghiªm ngÆt th× tÊt thiªn h¹ sÏ coi ph¸i ThiÕu L©m kh«ng cßn uy tÝn g× n÷a. Hä sÏ phao ®ån chïa ThiÕu L©m chØ nghiªng vÒ ph¸i ®¶ng, kh«ng ®Õm xØa ®Õn thÞ phi, chØ gi¶ng vâ c«ng mµ kh«ng quan t©m ®Õn giíi luËt. Nh÷ng truyÒn thuyÕt nµy ®ån ®¹i trong ngoµi th× thanh danh ph¸i ThiÕu L©m sÏ bÞ huû diÖt. Gi÷a lóc Êy, mét vÞ l·o t¨ng do hai ®Ö tö n©ng ®ì tõ hËu viÖn ®i ra. L·o chÝnh lµ HuyÒn §é. HuyÒn §é bÞ ch−ëng lùc cña C−u Ma TrÝ ®¶ th−¬ng, ph¶i vÒ t¨ng phßng ®iÒu d−ìng. L·o vÉn quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cuéc tranh ®Êu ngoµi ®¹i ®iÖn vµ ph¸i ®Ö tö lu©n l−u b¸o tin vµo. HuyÒn §é ®−îc tin C−u Ma TrÝ ®· t¹m thêi rót lui. QuÇn t¨ng ®ang chÊt vÊn H− Tróc vµ cã ý tr¸ch ph¹t rÊt nÆng nÒ. Nhµ s− giµ ph¶i «m vÕt th−¬ng ra ngoµi §¹i hïng b¶o ®iÖn nãi: - Ph−¬ng tr−îng! C¸i m¹ng giµ cña l·o lµ do H− Tróc cøu cho. Ta cã c©u nµy ch¼ng biÕt nªn nãi hay ch¨ng? HuyÒn §é cao niªn h¬n hÕt, vâ c«ng còng cao th©m. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng ®èi víi l·o cùc kú cung kÝnh véi nãi: - Xin s− huynh h·y ngåi xuèng tõ tõ nãi ra cho khái ®ông ®Õn th−¬ng thÕ. HuyÒn §é nãi: - Cøu c¸i m¹ng giµ nµy ch¼ng kÓ vµo ®©u. Nh−ng hiÖn giê h·y cßn s¸u viÖc lín ch−a gi¶i quyÕt ®−îc æn tho¶. NÕu l−u H− Tróc ë l¹i chïa th× rÊt cã bæ Ých b»ng ®uæi y ®i th× khã l¾m ®Êy! HuyÒn TÞch hái: - S¸u viÖc lín mµ s− huynh muèn nãi ®©y th× viÖc thø nhÊt lµ C−u Ma TrÝ ch−a rót lui, thø hai lµ Ba La Tinh trém vâ kinh cña b¶n tù, ba lµ t©n bang chóa C¸i Bang V−¬ng Tinh Thiªn muèn lµm minh chñ vâ l©m. Cßn ba viÖc n÷a s− huynh muèn nãi nh÷ng viÖc g×? HuyÒn §é thë dµi ®¸p: - §ã lµ tÝnh m¹ng cña bèn vÞ s− ®Ö HuyÒn Bi, HuyÒn Khæ, HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n. L·o võa ®Ò cËp ®Õn bèn nhµ s− nµy th× quÇn t¨ng chÊp tay niÖm: - A di ®µ PhËt! Nªn nhí r»ng HuyÒn Khæ chÕt vÒ tay KiÒu Phong. HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n bÞ §inh Xu©n Thu ¸m h¹i. ChØ v× nh÷ng kÎ ®èi ®Çu qu¸ m¹nh mµ nh÷ng mèi thï lín nµy ch−a tr¶ ®−îc. Cßn hung thñ s¸t h¹i HuyÒn Bi ®¹i s− th× ch−a biÕt lµ ai? Mäi ng−êi chØ hay r»ng tr−íc ngùc HuyÒn Bi bÞ ®ßn Kim C−¬ng chØ mµ chÕt. Kim C−¬ng chØ l¹i lµ mét trong 72 m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Tr−íc ai nÊy ®Òu ngê cho Mé Dung Phôc, nh−ng lóc gÆp hái th× y kh«ng thõa nhËn. H¬n n÷a xem y ®¸ng bËc qu©n tö nghÜa hiÖp, quang minh lçi l¹c, chø kh«ng ph¶i lµ kÎ tiÓu nh©n ngÊm ngÇm ¸m h¹i HuyÒn Bi. Chiªu Kim C−¬ng chØ h¹ s¸t HuyÒn Bi nµy cho dï kh«ng ph¶i y n÷a th× tÊt còng cßn ng−êi kh¸c. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ nãi: - BÇn t¨ng lµm ph−¬ng tr−îng b¶n tù ®èi víi s¸u viÖc lín nµy kh«ng viÖc nµo cã thÓ thu xÕp ®−îc, thËt lÊy lµm xÊu hæ, nh−ng vâ c«ng H− Tróc ®Òu lµ vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao, ch¼ng lÏ... ch¼ng lÏ viÖc lín cña chïa ThiÕu L©m... HuyÒn Tõ nãi ®Õn ®©y råi ngõng l¹i, nh−ng quÇn t¨ng còng hiÓu ý cña l·o lµ H− Tróc tuy vâ c«ng cao c−êng nh−ng toµn lµ c«ng phu biÖt ph¸i. Dï y cã ®øng ra ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc lín nµy th× nh÷ng bËc thøc gi¶ còng cho lµ ph¸i ThiÕu L©m hµnh sù ë ng−êi tÊt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu hæ nhôc cho b¶n m«n. Dï cã dÊu nhÑm ®i n÷a, ng−êi ngoµi ch¼ng ai biÕt nh−ng c¸c bËc cao t¨ng ®¾c ®¹o khi nµo l¹i tù dèi m×nh vµ dèi ng−êi bao giê? Chóng t¨ng yªn lÆng håi l©u råi HuyÒn §é l¹i hái: - Theo ý kiÕn ph−¬ng tr−îng th× thÕ nµo? HuyÒn Tõ ®¸p: - Chóng ta ®· ®−îc thõa h−ëng c¬ nghiÖp cña tæ tiªn dï b÷a nay gÆp ®¹i n¹n, theo ý kiÕn l·o t¨ng th× nªn noi g−¬ng chÝnh ®¹o mµ hµnh sù. Thµ lµm viªn ngäc vì chø kh«ng chÞu lµm viªn ngãi lµnh. NÕu tÊt c¶ s− ®Ö ®Òu g¾ng søc hÕt lßng gi÷ ®−îc danh dù cho chïa ThiÕu L©m th× ®ã lµ phóc Êm cña c¸c bËc tæ t«n. Chïa ThiÕu L©m mÊy n¨m nay ®· t¹o phóc cho thiªn h¹ kh«ng ph¶i lµ Ýt. Thiªn duyªn ®· th©m hËu th× dï cã ph¶i nhÊt thêi to¶ chiÕt, nh−ng quyÕt kh«ng ®Õn nçi tan tµnh. Sau nµy vÉn cã hy väng phôc h−ng. HuyÒn Tõ nãi b»ng mét giäng hoµ b×nh song ®Çy vÎ chÝnh khÝ. QuÇn t¨ng nghe HuyÒn Tõ nãi xong ®Õn khom l−ng kÝnh cÈn ®¸p: - Ph−¬ng tr−îng thËt lµ cao kiÕn! Bän bÇn t¨ng xin tu©n theo ph¸p chØ. HuyÒn Tõ quay l¹i nãi víi HuyÒn TÞch: - S− ®Ö! Nhê s− ®Ö thi hµnh giíi luËt cho b¶n tù. HuyÒn TÞch ®¸p: - Xin v©ng! Råi quay l¹i b¶o bän tri kh¸ch t¨ng: - Mêi §¹i Lu©n Minh V−¬ng cïng c¸c vÞ cao t¨ng vµo cho. Tri kh¸ch t¨ng kÝnh cÈn v©ng lêi. HuyÒn §é vµ HuyÒn Sinh ngÊm ngÇm thë dµi. Tuy hai vÞ l·o t¨ng nµy cã ý che chë H− Tróc, nh−ng lêi nãi cña ph−¬ng tr−îng ®· lÊy nghÜa c¶ lµm träng nªn kh«ng d¸m v× quyÒn lîi nhÊt thêi mµ n¨n nØ cho y n÷a, sî lµm tæn th−¬ng ®Õn b¶n tù. Mäi ng−êi ai còng biÕt r»ng: NÕu tha téi cho H− Tróc th× th¾ng mµ ho¸ b¹i, cßn theo c«ng gi÷ phÐp th× dï cã b¹i vÉn cßn gi÷ ®−îc thanh danh. H− Tróc còng tù biÕt viÖc nay khã lßng v·n håi ®−îc, dï khãc lãc n¨n nØ còng b»ng v« Ých mµ th«i. Y nghÜ thÇm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ai còng lÊy danh dù b¶n tù lµm träng. M×nh ®· lµm nªn téi th× ph¶i r¸ng mµ chÞu, kh«ng nªn tá vÎ khiÕp nh−îc rôt rÌ tr−íc mÆt ng−êi ngoµi ®Ó hä coi th−êng mét vÞ hoµ th−îng ThiÕu L©m. L¸t sau bän C−u Ma TrÝ, ThÇn Quang, TriÕt La Tinh kÐo vµo ®¹i ®iÖn. Mét håi chu«ng næi lªn. C¸c nhµ s− hµng ch÷ TuÖ, ch÷ H−, ch÷ TrÝ xÕp thµnh ®éi theo thø tù. KÐo vµo ®øng hai bªn hµnh lang. HuyÒn Tõ ch¾p tay tuyªn bè: - Th−a §¹i Lu©n Minh V−¬ng cïng liÖt vÞ s− huynh! Trong hµng ®Ö tö chïa ThiÕu L©m vÒ hµng ch÷ H− cã H− Tróc ®· ph¹m vµo hu©n giíi, töu giíi, s¸t giíi, s¾c giíi lµ bèn ®iÒu giíi luËt rÊt nghiªm. Y l¹i cßn ®i häc vâ c«ng ph¸i kh¸c, tù chuyªn nhËn chøc ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i ngoµi. Thñ toµ giíi luËt viÖn lµ HuyÒn TÞch ph¶i chiÕu luËt trõng trÞ kh«ng khoan dung! Bän C−u Ma TrÝ vµ TrÇn Quang nghe HuyÒn Tõ tuyªn bè nh− v¹y ®Òu lÊy lµm ng¹c nhiªn. C¸c nhµ s− kia thÊy Mai, Lan, Tróc, Cóc, bèn thiÕu n÷ ¨n mÆc gi¶ nhµ s− chØ cho lµ H− Tróc oa tµng thiÕu n÷ vµ ph¹m vµo s¾c giíi mµ th«i. Kh«ng ngê ph−¬ng tr−îng tuyªn bè téi tr¹ng cßn nÆng h¬n thÕ nhiÒu. Phæ §é chØ cho lµ H− Tróc lín mËt d¸m lµm ®iÒu cµn rì. Cßn §¹o Thanh ®¹i s− lín tuæi míi xuÊt gia ë chïa riªng rÊt th«ng suèt nh©n t×nh thÕ cè mµ tÝnh nÕt l¹i khoan dung, hiÒn hËu, rÊt −a lµm viÖc phóc ®øc, tiÕn ra nãi: - Ph−¬ng tr−îng s− huynh! Bèn vÞ c« n−¬ng kia mµy rñ mµ l−ng ngay, cæ nhá mòi th¼ng, hiÓn nhiªn lµ ng−êi xö n÷ gi÷ m×nh nh− ngäc. Võa råi mÊy c« cïng §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®éng thñ l¹i dïng toµn kiÕm c«ng cña g¸i ®ång trinh. Chóng ta ®· lµ ng−êi häc vâ chØ nh×n qua ®· biÕt. VÞ tiÓu s− huynh H− Tróc ®©y hoÆc gi¶ cã nh÷ng hµnh vi ph¹m ®Õn hai ch÷ s¾c giíi mµ bÞ khÐp téi t−ëng còng lµ qu¸ nÆng råi! HuyÒn Tõ ®¸p: - §a t¹ s− huynh cã lßng chØ ®iÓm. Nh−ng H− Tróc ph¹m s¾c giíi kh«ng nh÷ng chØ nãi vÒ bèn vÞ c« n−¬ng nµy mµ th«i. Y cßn quy ®Çu ph¸i kh¸c lµm chñ nh©n cung Linh Thøu trªn nói §¹i TuyÕt S¬n. Bèn c« nµy lµ thÞ tú cho chñ cò cung Linh Thøu, lÐn vµo b¶n tù lµ cã ý phông thÞ chñ míi mµ H− Tróc kh«ng biÕt. Chïa ThiÕu L©m s¬ hë viÖc phßng ph¹m, tù lÊy lµm xÊu hæ, nªn kh«ng b¾t téi H− Tróc. §ång Mç tuy b¶n l·nh cao c−êng nh−ng ch−a hÒ b−íc ch©n vµo ®Êt Trung nguyªn mµ mô chØ giao thiÖp víi c¸c ®¶o chóa ®éng chóa ë h¶i ngo¹i vÒ khái T©y Vùc. V× thÕ nªn quÇn t¨ng kh«ng ®Õn cung Linh Thøu lµm g×? ChØ cã C−u Ma TrÝ ë n−íc Thæ Phån lµ ®· nghe ng−êi ta nãi tíi, nh−ng còng kh«ng hiÓu râ gèc ngän. §¹o Thanh ®¹i s− nãi: - §· vËy th× ng−êi ngoµi ch¼ng nªn nãi ra nãi vµo lµm chi n÷a. Bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh vµ ThÇn Quang Th−îng Nh©n tuy cã ¸c ý víi chïa ThiÕu L©m, nh−ng thÊy HuyÒn Tõ chÝ c«ng v« t−, kh«ng bªnh vùc nh÷ng ®iÒu téi lçi. H− Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tróc ph¹m ph¶i nh÷ng giíi luËt g×, ng−êi ngoµi vèn ch¼ng ai hay, mµ ®¹i s− còng ®em ra tuyªn bè c«ng khai, nªn hä rÊt ®em lßng kÝnh phôc. HuyÒn TÞch tiÕn ra mét b−íc dâng d¹c nãi: - H− Tróc! Nh÷ng lêi ph−¬ng tr−îng ®· chØ râ téi nghiÖt, ng−¬i ®Òu c«ng nhËn c¶ chø? Cã muèn gi¶i thÝch g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §Ö tö xin thõa nhËn hÕt. §· ph¹m téi träng ®¹i, xin cam nguyÖn ®¹i s− thóc chiÕu luËt trõng trÞ, ®Ö tö kh«ng cã ®iÒu g× ®Ó mµ gi¶i tho¸t. QuÇn t¨ng nghe y nãi ®Òu xao xuyÕn trong lßng, ®−a m¾t nh×n HuyÒn TÞch ®Ó chê, l·o tuyªn bè: - H− Tróc ph¹m vµo bèn giíi luËt: Hu©n, Töu, S¾c, S¸t ph¶i xö mét tr¨m c«n. Ng−¬i cã chÞu phôc kh«ng? H− Tróc nghe xö ®¸nh ®ßn mét tr¨m c«n, h×nh ph¹t nµy kh«ng ph¶i lµ nhÑ. Nh−ng y còng chÞu næi, véi ®¸p: - §a t¹ s− thóc tõ bi. H− Tróc nµy xin t©m phôc. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - Ng−¬i ch−a ®−îc ch−ëng m«n ph−¬ng tr−îng vµ s− phô cho phÐp ®· ®i häc vâ nghÖ bµng m«n. Ph¹t ng−¬i ph¶i phÕ bá toµn thÓ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m vµ tõ h«m nay kh«ng ®−îc lµ ®Ö tö b¶n ph¸i n÷a, ng−¬i cã t©m phôc kh«ng? H− Tróc trong lßng chua xãt, nh−ng biÕt r»ng vô nµy kh«ng thÓ v·n håi ®−îc n÷a liÒn ®¸p: - Téi ®Ö tö thËt lµ ®¸ng chÕt. §¹i s− thóc xö nh− vËy rÊt lµ c«ng minh, chÝnh trùc. Nh÷ng nhµ s− c¸c ph¸i kh¸c võa thÊy H− Tróc tû ®Êu cïng C−u Ma TrÝ ®Òu dïng Vi §µ ch−ëng vµ La H¸n quyÒn ®Òu lµ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m vµ ®· træ oai thÇn, lµm cho ®èi ph−¬ng ph¶i khèn ®èn. Nh−ng hä ch−a biÕt vâ c«ng H− Tróc thùc ra ch¼ng nh÷ng chØ thuéc ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. C−u Ma TrÝ tù x−ng th«ng suèt hÕt c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m mµ thùc ra l·o chØ hiÓu qua vÒ chiªu thøc bÒ ngoµi, cßn vÒ néi c«ng ph¸i nµy th× l·o biÕt rÊt Ýt. Võa råi H− Tróc cïng l·o tû ®Êu ®· thi triÓn c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" th× dÜ nhiªn l·o biÕt råi. Nh−ng vÒ "B¾c Minh ch©n khÝ", "Thiªn s¬n lôc d−¬ng ch−ëng", "Thiªn s¬n chiÕt mai thñ" cao th©m thÕ nµo, l·o còng chØ cho lµ vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. B©y giê l·o nghe HuyÒn TÞch tuyªn bè phÕ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m cña H− Tróc th× mõng thÇm, lÈm bÈm: - C¸c ng−¬i cã v¹n lý tr−êng thµnh mµ tù huû ®i tøc lµ bá mèi lo t©m phóc cho ta th× cßn g× hay h¬n n÷a ? MÊy vÞ cao t¨ng nh− Gi¸c HiÒn, §¹o Thanh, th× la thÇm trong bông : - Thùc lµ ®¸ng tiÕc! Thùc lµ ®¸ng tiÕc! HuyÒn TÞch l¹i nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - H− Tróc! Ng−¬i ®· lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao, chñ nh©n Cung Linh Thøu th× ph¶i xuÊt gi¸o hoµn tôc kh«ng ®−îc lµm PhËt m«n ®Ö tö. B¾t ®Çu tõ h«n nay ng−¬i kh«ng cßn lµ t¨ng l÷ chïa ThiÕu L©m n÷a. B¶n toµ xö trÝ nh− vËy ng−¬i cã phôc kh«ng ? H− Tróc kh«ng cha kh«ng mÑ, vµo chïa ¨n ë tõ håi cßn lµ ®øa nhá th¬ ng©y vµ ®−îc nu«i d−ìng cho ®Õn khi th©n lín. VÒ PhËt ph¸p tuy y ch−a lÜnh héi ®−îc nhiÒu, nh−ng chïa ThiÕu L©m lµ n¬i lµ n¬i göi th©n ®éc nhÊt trªn ®êi cña y, bÞ trôc xuÊt th× trong lßng thª th¶m v« cïng! N−íc m¾t tu«n ra nh− m−a. Y n»m phôc xuèng ®Êt khãc mét håi råi nghÑn ngµo ®¸p : - T¹i chïa ThiÕu L©m ®©y tõ Ph−¬ng Tr−îng ®¹i s− trë xuèng, c¸c hµng ®¹i s− thóc, cïng c¸c s− b¸, s− thóc, s− phô ®èi víi ®Ö tö ®Òu cã ©n th©m nghÜa träng. §Ö tö lµ kÎ bÊt hiÕu thËt phô lßng c¸c vÞ ®· gi¸o hèi cho. §¹o Thanh ®¹i s− kh«ng thÓ nhÞn ®−îc n÷a l¹i n¨n nØ : - Ph−¬ng tr−îng s− huynh! HuyÒn tÞch s− huynh! Theo chç l·o t¨ng nh×n nhËn th× vÞ tiÓu s− huynh ®©y ®· ra khái bÕn mª, quay vÒ ®¹o ph¸p lµ thùc t©m muèn hèi c¶i. Sao c¸c vÞ kh«ng më ®−êng s¸m hèi cho y? HuyÒn TÞch ®¸p: - Lêi chØ ®iÓm cña s− huynh thËt chÝ lý. nh−ng cöa PhËt mªnh m«ng, chç nµo y ch¼ng dung th©n ®−îc. H− Tróc! Chóng ta ph¹t ng−¬i ph¶i ra khái chïa nµy, kh«ng ph¶i cã ¸c t©m ®©u. Trong thiªn h¹ thiÕu g× am tù trang nghiªm. Tû nh− ThÇn Quang Th−îng nh©n tr−íc kia cã vµo chïa ThiÕu L©m ®©u mµ ngµy nay còng trô tr× chïa Thanh L−¬ng vµ lµm r¹ng rì PhËt m«n, thËt ®¸ng lµm g−¬ng cho ng−¬i ®ã. NÕu ng−¬i cßn cã ý niÖm xuÊt gia ®Çu PhËt th× nay hoµn tôc råi, sau vÉn cã thÓ xin vµo n¬i am chiÒn kh¸c ®Ó thÝ ph¸t quy y, b¸i cao t¨ng lµm thÇy, thanh tØnh th©n thÕ, më réng phÐp mµu, ®Ó tíi gi¸c ng¹n ®−îc. Nh÷ng lêi nãi vÒ sau cña HuyÒn TÞch cµng ©n cÇn hiÒn tõ, ®Çy vÎ khuyªn r¨n. H− Tróc bïi ngïi thi lÔ nãi: - Lêi nãi cña ®¹i s− thóc, ®Ö tö khi nµo d¸m sai tÊc lßng. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - TuÖ Lu©n nghe ®©y! TuÖ Lu©n ch¾p tay tiÕn ra mÊy b−íc råi quú xuèng. HuyÒn TÞch nãi: - TuÖ Lu©n! Ng−¬i lµ nghiÖp s− cña H− Tróc, trÔ n¶i ®iÒu huÊn hèi khiÕn cho ®å ®Ö ch−a s¹ch tam nghiÖp, lôc c¨n ®Õn nçi g©y ra tai v¹ ngµy nay. BÇn t¨ng ph¹t ®ßn ng−¬i ba m−¬i ®¹i c«n råi cho vµo giíi luËt viÖn quay mÆt vµo t−êng ba n¨m ®Ó s¸m hèi. Ng−¬i cã phôc kh«ng? TuÖ Lu©n run lªn ®¸p: - §Ö tö xin t©m phôc. H− Tróc nãi: - §¹i s− thóc! §Ö tö xin l·nh thay ba m−¬i c«n cho s− phô. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn TÞch gËt ®Çu nãi: - VËy th× H− Tróc ph¶i chÞu mét tr¨m ba m−¬i c«n. Ch−ëng h×nh ®Ö tö ®©u? LÊy c«n ra chê lÖnh. Lóc nµy H− Tróc cßn lµ nhµ s− chïa ThiÕu L©m ph¶i thi hµnh h×nh ph¸p cho nghiªm minh, kh«ng ®−îc phãng tóng. Sau khi H− Tróc ra khái chïa nµy, y lµ ch−ëng m«n ph¸i kh¸c, kh«ng can dù g× ®Õn b¶n tù n÷a vµ nh÷ng ng−êi b¶n ph¸i tõ trªn xuèng d−íi ®Òu ph¶i kÝnh nÓ y. Bèn tªn ch−ëng h×nh ®Ö tö l·nh m¹ng ®i ra. L¸t sau chóng trë l¹i ®¹i ®iÖn, trong tay mçi tªn cÇm mét c©y TÒ mi c«n. HuyÒn TÞch toan h¹ lÖnh dông h×nh th× ®ét nhiªn mét nhµ s− hèt ho¶ng ch¹y vµo trong ®iÖn, tay cÇm mét tËp danh thiÕp gi¬ cao hai tay lªn ®−a cho HuyÒn Tõ nãi: - KÝnh bÈm ph−¬ng tr−îng! QuÇn hïng ë Hµ Sãc ®Õn b¸i s¬n. HuyÒn Tõ liÕc m¾t nh×n tËp danh thiÕp thÊy cã tíi ngoµi ba chôc chiÕc mµ tªn ®Ò toµn lµ nh÷ng bËc anh hïng hµo kiÖt næi tiÕng ë ph−¬ng B¾c. Trong ®¸m nµy cã nhiÒu ng−êi ®· tham dù vµo cuéc anh hïng ®¹i héi t¹i Tô HiÒn trang. §¹i s− tù hái: - Nh÷ng vÞ anh hïng nµy ®Õn ®©y mét c¸ch ®ét ngét kh«ng hiÓu v× viÖc g×? Bçng nghe ngoµi chïa cã tiÕng ng−êi x«n xao, quÇn hµo ®· vµo tíi cöa ®iÖn. HuyÒn Tõ liÒn b¶o HuyÒn Sinh: - HuyÒn Sinh s− ®Ö mau ra nghªnh tiÕp liÖt vÞ vµo ®©y! §¹i s− l¹i nãi: - LiÖt vÞ s− huynh! V× cã kh¸ch gi¸ l©m, vËy viÖc thanh lý m«n hé t¹m ho·n l¹i mét chót ®Ó tá lÔ kÝnh kh¸ch. HuyÒn Tõ nãi xong lËp tøc ®øng lªn ra tr−íc thÒm ®¹i ®iÖn ®øng chê. Chíp m¾t ®· thÊy quÇn hïng khu Hµ Sãc kÎ cao ng−êi thÊp lôc tôc tiÕn vµo vµ ®ang ®−îc HuyÒn Sinh cïng tri kh¸ch t¨ng ®ãn tiÕp ®−a vµo ®Õn tr−íc ®¹i ®iÖn. Bän HuyÒn Tõ, HuyÒn TÞch, HuyÒn Sinh tuy lµ nh÷ng tay vâ c«ng cao c−êng, mçi khi gÆp vâ l©m ®ång ®¹o ®Òu ra chiÒu niÒm në th©n cËn. Lóc nµy, ®ét nhiªn thÊy nhiÒu vÞ anh hïng tíi n¬i, tuy gÆp lóc thanh lý m«n hé, ®Çu ãc cùc kú trÇm träng nh−ng gÆp quý kh¸ch th× tinh thÇn phÊn khëi. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ra ngoµi hµnh ®¹o kÕt giao b¹n h÷u rÊt nhiÒu. Trong bän quÇn hïng ®Õn ®©y cã nhiÒu vÞ ch¬i th©n víi c¸c ®¹i s− hµng ch÷ HuyÒn, ch÷ TuÖ. Mäi ng−êi gÆp nhau tay b¾t mÆt mõng, kÓ l¹i chuyÖn cò. Chñ ®ãn kh¸ch vµo ®¹i ®iÖn råi ®−a ®Õn giíi thiÖu cïng bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh. ThÇn Quang, Long M·nh ®Òu lµ nh÷ng tay cã uy danh rÊt lín, quÇn hµo ng−êi th× biÕt mÆt, kÎ nghe tªn. HuyÒn Tõ ®ang muèn hái quÇn hïng ®Õn cã chuyÖn chi th× tri kh¸ch t¨ng l¹i vµo bÈm: - Cã mÊy chôc nh©n vËt vâ l©m ë ®¹o S¬n §«ng vµ Hoµi Nam ®Õn b¸i s¬n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn T©m ra nghªnh tiÕp vµo ®¹i ®iÖn. Mét h¸n tö ®en ®ñi lín tiÕng nãi: - V−¬ng bang chóa ë C¸i Bang mêi bän ta ®i coi cuéc ®¹i héi n¸o nhiÖt mµ chÝnh y l¹i ch−a ®Õn lµ nghÜa lµm sao? Mét thanh ©m bÐ nhá cÊt lªn ®¸p: - L·o huynh lµm chi mµ nãng vËy? Chóng m×nh ®· ®Õn ®©y th× h·y coi chuyÖn nhiÖt n¸o nµy mét lóc ®·, véi g×? DÜ nhiªn chóng m×nh lµ h¹ng thÊp kÐm th× ph¶i ®Õn tr−íc, cßn nh÷ng bËc to ®Çu bao giê hä ch¶ bÖ vÖ ®Õn sau. HuyÒn Tõ niÒm në nãi: - C¸c vÞ kh«ng hÑn mµ ®Òu gi¸ l©m tÖ tù thËt lµ mét ®iÒu vinh h¹nh lín. Sù tiÕp ®·i cã chç nµo khiÕm khuyÕt xin liÖt vÞ miÔn thø cho! QuÇn hµo ®ång thanh ®¸p: - Ph−¬ng tr−îng bÊt tÊt ph¶i kh¸ch khÝ. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2