Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 108

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 108', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 108

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh t¸m Ph¹m thanh tu thµy trß chÞu téi Tø kiÕm ë cung Linh Thøu nghe chñ nh©n qu¸t th¸o th¶y ®Òu söng sèt. Tay kiÕm ra chiªu ¸c liÖt míi ®−îc nöa vêi ®Òu ph¶i kÐm xa bèn vÞ cao t¨ng vµo hµng ch÷ HuyÒn mµ lóc l©m ®Þch ph¶i mÊt tiªn c¬ nªn bÞ bèn vÞ nhµ s− b¾t ngay. Mai KiÕm cè søc dÉy dôa mµ kh«ng sao tho¸t ®−îc liÒn tøc giËn nãi: - V× chóng ta tu©n lÖnh chñ nh©n nªn míi nÓ mÆt c¸c ng−êi. ói chao! §au chÕt mÊt! C¸c ng−¬i lµm g× mµ ghª gím thÕ? Lan KiÕm còng la lªn: - Th»ng träc nµy! Mau bu«ng ta ra! Nhµ s− n¾m gi÷ c« nµy lµ HuyÒn Quý ®¹i s− ®Çu tãc b¹c ph¬, tuæi ®· ngoµi b¶y chôc mµ nµng gäi lµ th»ng träc. Tróc KiÕm nãi: - Ng−¬i mµ kh«ng bu«ng tay th× ta chöi bíi tam ®¹i nhµ ng−¬i lªn b©y giê. Cóc KiÕm thÐt lªn: - Ta ph¶i nhæ n−íc miÕng vµo mÆt ng−¬i! Råi c« nhæ n−íc miÕng vµo mÆt HuyÒn TÜnh. HuyÒn TÜnh nÐ ®Çu tr¸nh khái råi xiÕt tay thËt m¹nh. Cóc KiÕm ®au qu¸ la ã om sßm. §¹i hïng b¶o ®iÖn lµ n¬i th¸nh ®Þa trang nghiªm bçng trë nªn mét tr−êng oanh kªu yÕn m¾ng. HuyÒn Tõ nãi: - Bèn vÞ n÷ thÝ chñ h·y b×nh tÜnh l¹i, ®õng cã nãng n¶y! NÕu bèn vÞ cßn la ã th× c¸c s− ®Ö sÏ ®iÓm vµo ¸ huyÖt ®ã. Bèn c« nghe nãi ®Õn ®iÓm ¸ huyÖt biÕt lµ kh«ng ph¶i chuyÖn ®ïa chØ bÜu m«i ra kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Bèn vÞ ®¹i s− liÒn bu«ng tay bèn c« ra chØ ®øng mét bªn ®Ó gi¸m thÞ. HuyÒn Tõ nãi: - H− Tróc! Ng−¬i ®em nh÷ng viÖc ®· qua ®Çu ®u«i thÕ nµo nãi ra hÕt kh«ng ®−îc giÊu diÕm mét chót nµo c¶. H− Tróc ®¸p: - §Ö tö xin thµnh t©m bÈm l¹i. Råi y kÓ tõ chuyÖn v©ng sø m¹ng xuèng nói ®−a th−, gi÷a ®−êng gÆp DiÖp nhÞ n−¬ng b¾t, råi gÆp HuyÒn N¹n, TuÖ Ph−¬ng cïng chóng t¨ng, kÕ ®Õn vô ®i mét n−íc mµ ph¸ ®−îc thÕ cê bÝ hiÓm trë nªn ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc tiÕp tôc kÓ vô HuyÒn N¹n bÞ chÕt vÒ chÊt kÞch ®éc cña §inh Xu©n Thu, bÞ A Tö cho ¨n mÆn ph¸ giíi. Sau y kÓ ®Õn gÆp Thiªn S¬n §ång Mç trong tr−êng hîp nµo? Lµm sao ph¶i chui vµo hÇm n−íc ®¸ trong Hoµng cung n−íc T©y H¹? Y lµm chñ nh©n cung Linh Thøu trong tr−êng hîp nµo? §o¹n nµy qu¶ t×nh rÊt phøc t¹p mµ H− Tróc måm miÖng l¹i vông vÒ nªn nãi Êp óng m·i mÊt rÊt nhiÒu th× giê. Tuy y nãi lª thª kh«ng ®−îc râ rµng g·y gän cho l¾m, nh−ng kh«ng bá s¸t chç nµo. §o¹n ë trong hÇm n−íc ®¸ ph¹m vµo s¾c giíi víi méng trung n÷ lang, y l¹i cµng l¾p b¾p võa nãi võa thë. Chóng t¨ng cµng nghe cµng lÊy lµm kú v× biÕt râ lµ tªn tiÓu ®Ö tö nµy gÆp nh÷ng chuyÖn kú ngé tr−íc nay ch−a tõng nghe thÊy trong vâ l©m. Mäi ng−êi võa thÊy thñ ph¸p H− Tróc kÞch ®Êu víi C−u Ma TrÝ b©y giê nghe y thuËt chuyÖn th× kh«ng cßn hoµi nghi g× n÷a. Ai còng tù nhñ: - NÕu kh«ng cã chuyÖn trong m×nh y th©u th¸i ®−îc thÇn c«ng cña ba tay ghª gím lµ V« Nhai Tö, §ång Mç vµ Lý Thu Thuû l¹i mét phen nghiªn cøu nh÷ng tuyÖt kü vâ c«ng trªn nh÷ng v¸ch ®¸ nhµ hÇm cung Linh Thøu th× lµm sao chèng ®−îc víi §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµ mét tay tuyÖt thÕ thÇn th«ng? H− Tróc nãi xong ®Õn tr−íc t−îng PhËt gËt ®Çu lia lÞa nãi: - §Ö tö lµ kÎ ngu muéi l¹i kh«ng gi÷ ®−îc luËt thanh quy. Mét khi gÆp ph¶i tµ ma, thµnh ra t©m thÇn bÊt ®Þnh ph¹m vµo hu©n giíi "¨n mÆn", töu giíi, s¸t giíi, s¾c giíi, ph¶n béi b¶n m«n, tËp luyÖn vâ c«ng bµng m«n tµ ®¹o l¹i g©y ra vô bèn vÞ c« n−¬ng vµo g©y rèi chèng thanh tu khiÕn cho thanh danh ba m«n ph¸i th−¬ng tæn. §Ö tö nghÜ m×nh téi ¸c ngËp ®Çu, trõng ph¹t ®Õn ®©u còng kh«ng xøng ®¸ng khÈn cÇu ph−¬ng tr−îng tõ bi. Y cµng nãi cµng thÊy ®au ®ín trong lßng råi khãc rèng lªn. Mai KiÕm vµ Cóc KiÕm h¾ng giäng mét tiÕng toan khuyªn y ®õng lµm hoµ th−îng n÷a, nh−ng HuyÒn Tam, HuyÒn TÜnh hai vÞ l·o t¨ng d¬ ngãn tay ra c¸ch lÇn ¸o n¾m lÊy huyÖt m«n cña hai c«. Hai c« kh«ng sao ®µnh ngõng l¹i kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Nh−ng m¾t c¸c c« còng ®¶o lßng tr¾ng ra l−êm nguýt hai nhµ s− võa rña thÇm: - Nhµ s− chÕt ®©m nµy! ThÇy chïa thèi tha kia! HuyÒn Tõ trÇm ng©m håi l©u råi nãi: - C¸c vÞ s− huynh s− ®Ö! Nh÷ng cuéc tao ngé cña H− Tróc thùc ®· kh¸c th−êng. Vô nµy cã quan hÖ ®Õn thanh danh ngµn ®êi cña b¶n tù nªn mét m×nh b¶n toµ kh«ng d¸m chuyªn quyÒn t¸c chñ. VËy xin c¸c vÞ héi ®ång ch©m tr−íc. HuyÒn Sinh vèn tÝnh nãng n¶y, lín tiÕng nãi: - Kh¶i bÈm ph−¬ng tr−îng! H− Tróc tuy téi t×nh qu¸ nÆng, nh−ng c«ng lao y kh«ng ph¶i lµ nhá. Gi¶ tû y gÆp lóc nguy cÊp mµ kh«ng cã y ra tay ®Ó ng¨n chÆn l·o Phiªn t¨ng th× b¶n tù liÖu cßn cã ®Êt mµ ®øng ®−îc trong vâ l©m kh«ng? Phiªn t¨ng ®· b¶o chóng ta ph¶i gi¶i t¸n ®Ó gia nhËp vµo nh÷ng chïa Thanh L−¬ng, Phæ TÜnh. §ã lµ nh÷ng sù v« cïng nhôc nh·. Nay nhê cã mét m×nh H− Tróc mµ cøu v·n ®−îc. Theo ý kiÕn cña tiÓu t¨ng th× b¾t y vµo ViÖn §¹t Ma nghiªn cøu vâ nghÖ hèi c¶i téi tr−íc vµ tõ ®©y kh«ng cho ra khái chïa, kh«ng ®−îc hái ®Õn viÖc ngoµi, thÕ lµ ®Ých ®¸ng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng ®−îc vµo ViÖn §¹t Ma ®Ó nghiªn cøu vâ c«ng ph¶i lµ nh÷ng hµng t¨ng l÷ ®¸ng kÝnh nhÊt. NÕu ng−êi vâ c«ng kh«ng ®Õn møc tuyÖt cao th× kh«ng ®ñ t− c¸ch. HiÖn giê c¸c vÞ cao t¨ng hµng ch÷ "HuyÒn" còng chØ ®−îc cã t¸m vÞ vµo ViÖn §¹t Ma mµ th«i. ChÝnh HuyÒn Sinh còng ®−îc ®øng trong h¹ng nµy. ThÕ th× viÖc y ®Ò nghÞ cho H− Tróc vµo ViÖn §¹t Ma kh«ng ph¶i lµ trõng ph¹t mµ lµ t−ëng th−ëng rÊt hËu. Thñ toµ giíi luËt viÖn lµ HuyÒn TÞch lªn tiÕng: - KÓ vÒ vâ c«ng y th× cã thÓ cho vµo ViÖn §¹t Ma ®−îc. Nh−ng l¹i lµ nh÷ng vâ c«ng cña bµng m«n th× liÖu ViÖn §¹t Ma chïa ThiÕu L©m cã thÓ dung n¹p ®−îc kh«ng? HuyÒn Sinh s− ®Ö! S− ®Ö ®· nghÜ kü chi tiÕt nµy ch−a? QuÇn t¨ng nghe nãi ®Òu cïi ®Çu ngÉm nghÜ vµ ®Òu cho lµ lêi ®Ò nghÞ cña HuyÒn Sinh ch−a ®−îc tho¶ ®¸ng. HuyÒn Sinh l¹i hái: - Theo ý kiÕn s− huynh th× nªn thÕ nµo? HuyÒn TÞch ®¸p: - å! ViÖc nµy ta kh«ng thÓ quyÕt ®Þnh ®−îc. H− Tróc võa cã c«ng l¹i võa cã téi. Cã c«ng th× nªn khen th−ëng, cã téi th× ph¶i trõng ph¹t. Bèn vÞ c« n−¬ng mµ ®Õn b¶n tù ®©y c¶i trang thµnh s−, tuyÖt kh«ng ph¶i lµ b¶n ý H− Tróc. VËy vô nµy chóng ta chØ cÇn thuyÕt minh víi c¸c vÞ C−u Ma TrÝ, ThÇn Quang lµ ®ñ. C¸c vÞ Êy tin nh− vËy lµ xong mµ kh«ng tin th× th«i. Chóng ta kh«ng cã ®iÒu chi ®Ó thÑn mÆt hæ lßng, vµ còng kh«ng cÇn ng−êi dÞ nghÞ mét c¸ch sai lÇm. Nh−ng H− Tróc ph¶n béi b¶n m«n häc vâ ng−êi ngoµi th× chïa ThiÕu L©m e r»ng khã lßng dung tha y ®−îc. HuyÒn TÞch nãi vËy râ rµng tá ý muèn khu trôc H− Tróc ra khái chïa. §ã lµ mét sù trõng ph¹t rÊt nÆng nÒ trong PhËt gi¸o. QuÇn t¨ng nghe nãi ai còng kinh h·i. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - H− Tróc û m×nh b¶n l·nh cao c−êng l¹i ph¹m nhiÒu giíi luËt nªn phÕ bá vâ c«ng råi h·y ®uæi ra khái s¬n m«n. Nh−ng vâ c«ng y luyÖn tr−íc cña b¶n ph¸i ®· bÞ ng−êi ngoµi ho¸ gi¶i. C«ng phu trong ng−êi y hiÖn nay kh«ng ph¶i lµ cña b¶n m«n th× chóng ta kh«ng ®−îc quyÒn t−íc bá. H− Tróc nghe thñ toµ giíi luËt viÖn s¾p ®uæi m×nh ra khái chïa th× khãc s−ít m−ít nãi: - Tr−íc ®øc Bå T¸t, xin c¸c vÞ më l−îng tõ bi trá cho ®Ö tö mét ®−êng ®Ó hèi lçi trë vÒ chÝnh ®¹o. BÊt luËn h×nh ph¹t nÆng ®Õn ®©u ®Ö tö còng xin cam t©m thä l·nh, miÔn lµ ®õng trôc xuÊt ®Ö tö ra khái s− m«n. C¸c vÞ l·o t¨ng ®−a m¾t nh×n nhau kh«ng biÕt quyÕt ®Þnh thÕ nµo nh−ng nghe lêi H− Tróc còng biÕt lµ y thµnh khÈn hèi lçi, ®óng nh− c©u "bu«ng l−ìi ®ao ®å tÓ, cã thÓ lËp tøc thµnh PhËt" hay lµ "BÓ khæ mªnh m«ng råi còng cã lóc vµo bê". Cöa PhËt vèn lµ cöa tõ bi phæ ®é cho chóng sinh. §èi víi nh÷ng kÎ cïng hung cùc ¸c, chÊp mª kh«ng tØnh cßn t×m tr¨m ph−¬ng ngµn kÕ ®Ó cøu vít, ®Ó c¶m ho¸. Huèng chi H− Tróc ®· ra khái ®−êng mª muéi quay vÒ chÝnh ®¹o. H¬n n÷a y lµ ®Ö tö xuÊt gia tõ thuë nhá, nµo nì tuyÖt ®−êng kh«ng cho y quay vÒ ®iÒu thiÖn. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Chïa ThiÕu L©m thuéc vÒ ThiÒn T«ng, tr−íc nay chuyªn gi¶ng vÒ gi¸c ngé. Gi¶ tû kh«ng cã ng−êi ngoµi th× chóng t¨ng nghÜ tíi c«ng lao y quyÕt kh«ng ®Õn nçi ph¶i trôc xuÊt. Nh−ng sù viÖc tr−íc m¾t ch¼ng nh÷ng liªn quan ®Õn C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh, mét bän Hå t¨ng mµ cßn dÝnh lÝu ®Õn chïa Thanh L−¬ng, Phæ §é ë Trung Nguyªn. Hä ngåi c¶ ®Êy mµ kh«ng tr¸ch ph¹t H− Tróc kh«ng nghiªm ngÆt th× tÊt thiªn h¹ sÏ coi ph¸i ThiÕu L©m kh«ng cßn uy tÝn g× n÷a. Hä sÏ phao ®ån chïa ThiÕu L©m chØ nghiªng vÒ ph¸i ®¶ng, kh«ng ®Õm xØa ®Õn thÞ phi, chØ gi¶ng vâ c«ng mµ kh«ng quan t©m ®Õn giíi luËt. Nh÷ng truyÒn thuyÕt nµy ®ån ®¹i trong ngoµi th× thanh danh ph¸i ThiÕu L©m sÏ bÞ huû diÖt. Gi÷a lóc Êy, mét vÞ l·o t¨ng do hai ®Ö tö n©ng ®ì tõ hËu viÖn ®i ra. L·o chÝnh lµ HuyÒn §é. HuyÒn §é bÞ ch−ëng lùc cña C−u Ma TrÝ ®¶ th−¬ng, ph¶i vÒ t¨ng phßng ®iÒu d−ìng. L·o vÉn quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cuéc tranh ®Êu ngoµi ®¹i ®iÖn vµ ph¸i ®Ö tö lu©n l−u b¸o tin vµo. HuyÒn §é ®−îc tin C−u Ma TrÝ ®· t¹m thêi rót lui. QuÇn t¨ng ®ang chÊt vÊn H− Tróc vµ cã ý tr¸ch ph¹t rÊt nÆng nÒ. Nhµ s− giµ ph¶i «m vÕt th−¬ng ra ngoµi §¹i hïng b¶o ®iÖn nãi: - Ph−¬ng tr−îng! C¸i m¹ng giµ cña l·o lµ do H− Tróc cøu cho. Ta cã c©u nµy ch¼ng biÕt nªn nãi hay ch¨ng? HuyÒn §é cao niªn h¬n hÕt, vâ c«ng còng cao th©m. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng ®èi víi l·o cùc kú cung kÝnh véi nãi: - Xin s− huynh h·y ngåi xuèng tõ tõ nãi ra cho khái ®ông ®Õn th−¬ng thÕ. HuyÒn §é nãi: - Cøu c¸i m¹ng giµ nµy ch¼ng kÓ vµo ®©u. Nh−ng hiÖn giê h·y cßn s¸u viÖc lín ch−a gi¶i quyÕt ®−îc æn tho¶. NÕu l−u H− Tróc ë l¹i chïa th× rÊt cã bæ Ých b»ng ®uæi y ®i th× khã l¾m ®Êy! HuyÒn TÞch hái: - S¸u viÖc lín mµ s− huynh muèn nãi ®©y th× viÖc thø nhÊt lµ C−u Ma TrÝ ch−a rót lui, thø hai lµ Ba La Tinh trém vâ kinh cña b¶n tù, ba lµ t©n bang chóa C¸i Bang V−¬ng Tinh Thiªn muèn lµm minh chñ vâ l©m. Cßn ba viÖc n÷a s− huynh muèn nãi nh÷ng viÖc g×? HuyÒn §é thë dµi ®¸p: - §ã lµ tÝnh m¹ng cña bèn vÞ s− ®Ö HuyÒn Bi, HuyÒn Khæ, HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n. L·o võa ®Ò cËp ®Õn bèn nhµ s− nµy th× quÇn t¨ng chÊp tay niÖm: - A di ®µ PhËt! Nªn nhí r»ng HuyÒn Khæ chÕt vÒ tay KiÒu Phong. HuyÒn Thèng, HuyÒn N¹n bÞ §inh Xu©n Thu ¸m h¹i. ChØ v× nh÷ng kÎ ®èi ®Çu qu¸ m¹nh mµ nh÷ng mèi thï lín nµy ch−a tr¶ ®−îc. Cßn hung thñ s¸t h¹i HuyÒn Bi ®¹i s− th× ch−a biÕt lµ ai? Mäi ng−êi chØ hay r»ng tr−íc ngùc HuyÒn Bi bÞ ®ßn Kim C−¬ng chØ mµ chÕt. Kim C−¬ng chØ l¹i lµ mét trong 72 m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Tr−íc ai nÊy ®Òu ngê cho Mé Dung Phôc, nh−ng lóc gÆp hái th× y kh«ng thõa nhËn. H¬n n÷a xem y ®¸ng bËc qu©n tö nghÜa hiÖp, quang minh lçi l¹c, chø kh«ng ph¶i lµ kÎ tiÓu nh©n ngÊm ngÇm ¸m h¹i HuyÒn Bi. Chiªu Kim C−¬ng chØ h¹ s¸t HuyÒn Bi nµy cho dï kh«ng ph¶i y n÷a th× tÊt còng cßn ng−êi kh¸c. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ nãi: - BÇn t¨ng lµm ph−¬ng tr−îng b¶n tù ®èi víi s¸u viÖc lín nµy kh«ng viÖc nµo cã thÓ thu xÕp ®−îc, thËt lÊy lµm xÊu hæ, nh−ng vâ c«ng H− Tróc ®Òu lµ vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao, ch¼ng lÏ... ch¼ng lÏ viÖc lín cña chïa ThiÕu L©m... HuyÒn Tõ nãi ®Õn ®©y råi ngõng l¹i, nh−ng quÇn t¨ng còng hiÓu ý cña l·o lµ H− Tróc tuy vâ c«ng cao c−êng nh−ng toµn lµ c«ng phu biÖt ph¸i. Dï y cã ®øng ra ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc lín nµy th× nh÷ng bËc thøc gi¶ còng cho lµ ph¸i ThiÕu L©m hµnh sù ë ng−êi tÊt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu hæ nhôc cho b¶n m«n. Dï cã dÊu nhÑm ®i n÷a, ng−êi ngoµi ch¼ng ai biÕt nh−ng c¸c bËc cao t¨ng ®¾c ®¹o khi nµo l¹i tù dèi m×nh vµ dèi ng−êi bao giê? Chóng t¨ng yªn lÆng håi l©u råi HuyÒn §é l¹i hái: - Theo ý kiÕn ph−¬ng tr−îng th× thÕ nµo? HuyÒn Tõ ®¸p: - Chóng ta ®· ®−îc thõa h−ëng c¬ nghiÖp cña tæ tiªn dï b÷a nay gÆp ®¹i n¹n, theo ý kiÕn l·o t¨ng th× nªn noi g−¬ng chÝnh ®¹o mµ hµnh sù. Thµ lµm viªn ngäc vì chø kh«ng chÞu lµm viªn ngãi lµnh. NÕu tÊt c¶ s− ®Ö ®Òu g¾ng søc hÕt lßng gi÷ ®−îc danh dù cho chïa ThiÕu L©m th× ®ã lµ phóc Êm cña c¸c bËc tæ t«n. Chïa ThiÕu L©m mÊy n¨m nay ®· t¹o phóc cho thiªn h¹ kh«ng ph¶i lµ Ýt. Thiªn duyªn ®· th©m hËu th× dï cã ph¶i nhÊt thêi to¶ chiÕt, nh−ng quyÕt kh«ng ®Õn nçi tan tµnh. Sau nµy vÉn cã hy väng phôc h−ng. HuyÒn Tõ nãi b»ng mét giäng hoµ b×nh song ®Çy vÎ chÝnh khÝ. QuÇn t¨ng nghe HuyÒn Tõ nãi xong ®Õn khom l−ng kÝnh cÈn ®¸p: - Ph−¬ng tr−îng thËt lµ cao kiÕn! Bän bÇn t¨ng xin tu©n theo ph¸p chØ. HuyÒn Tõ quay l¹i nãi víi HuyÒn TÞch: - S− ®Ö! Nhê s− ®Ö thi hµnh giíi luËt cho b¶n tù. HuyÒn TÞch ®¸p: - Xin v©ng! Råi quay l¹i b¶o bän tri kh¸ch t¨ng: - Mêi §¹i Lu©n Minh V−¬ng cïng c¸c vÞ cao t¨ng vµo cho. Tri kh¸ch t¨ng kÝnh cÈn v©ng lêi. HuyÒn §é vµ HuyÒn Sinh ngÊm ngÇm thë dµi. Tuy hai vÞ l·o t¨ng nµy cã ý che chë H− Tróc, nh−ng lêi nãi cña ph−¬ng tr−îng ®· lÊy nghÜa c¶ lµm träng nªn kh«ng d¸m v× quyÒn lîi nhÊt thêi mµ n¨n nØ cho y n÷a, sî lµm tæn th−¬ng ®Õn b¶n tù. Mäi ng−êi ai còng biÕt r»ng: NÕu tha téi cho H− Tróc th× th¾ng mµ ho¸ b¹i, cßn theo c«ng gi÷ phÐp th× dï cã b¹i vÉn cßn gi÷ ®−îc thanh danh. H− Tróc còng tù biÕt viÖc nay khã lßng v·n håi ®−îc, dï khãc lãc n¨n nØ còng b»ng v« Ých mµ th«i. Y nghÜ thÇm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ai còng lÊy danh dù b¶n tù lµm träng. M×nh ®· lµm nªn téi th× ph¶i r¸ng mµ chÞu, kh«ng nªn tá vÎ khiÕp nh−îc rôt rÌ tr−íc mÆt ng−êi ngoµi ®Ó hä coi th−êng mét vÞ hoµ th−îng ThiÕu L©m. L¸t sau bän C−u Ma TrÝ, ThÇn Quang, TriÕt La Tinh kÐo vµo ®¹i ®iÖn. Mét håi chu«ng næi lªn. C¸c nhµ s− hµng ch÷ TuÖ, ch÷ H−, ch÷ TrÝ xÕp thµnh ®éi theo thø tù. KÐo vµo ®øng hai bªn hµnh lang. HuyÒn Tõ ch¾p tay tuyªn bè: - Th−a §¹i Lu©n Minh V−¬ng cïng liÖt vÞ s− huynh! Trong hµng ®Ö tö chïa ThiÕu L©m vÒ hµng ch÷ H− cã H− Tróc ®· ph¹m vµo hu©n giíi, töu giíi, s¸t giíi, s¾c giíi lµ bèn ®iÒu giíi luËt rÊt nghiªm. Y l¹i cßn ®i häc vâ c«ng ph¸i kh¸c, tù chuyªn nhËn chøc ch−ëng m«n nh©n mét ph¸i ngoµi. Thñ toµ giíi luËt viÖn lµ HuyÒn TÞch ph¶i chiÕu luËt trõng trÞ kh«ng khoan dung! Bän C−u Ma TrÝ vµ TrÇn Quang nghe HuyÒn Tõ tuyªn bè nh− v¹y ®Òu lÊy lµm ng¹c nhiªn. C¸c nhµ s− kia thÊy Mai, Lan, Tróc, Cóc, bèn thiÕu n÷ ¨n mÆc gi¶ nhµ s− chØ cho lµ H− Tróc oa tµng thiÕu n÷ vµ ph¹m vµo s¾c giíi mµ th«i. Kh«ng ngê ph−¬ng tr−îng tuyªn bè téi tr¹ng cßn nÆng h¬n thÕ nhiÒu. Phæ §é chØ cho lµ H− Tróc lín mËt d¸m lµm ®iÒu cµn rì. Cßn §¹o Thanh ®¹i s− lín tuæi míi xuÊt gia ë chïa riªng rÊt th«ng suèt nh©n t×nh thÕ cè mµ tÝnh nÕt l¹i khoan dung, hiÒn hËu, rÊt −a lµm viÖc phóc ®øc, tiÕn ra nãi: - Ph−¬ng tr−îng s− huynh! Bèn vÞ c« n−¬ng kia mµy rñ mµ l−ng ngay, cæ nhá mòi th¼ng, hiÓn nhiªn lµ ng−êi xö n÷ gi÷ m×nh nh− ngäc. Võa råi mÊy c« cïng §¹i Lu©n Minh V−¬ng ®éng thñ l¹i dïng toµn kiÕm c«ng cña g¸i ®ång trinh. Chóng ta ®· lµ ng−êi häc vâ chØ nh×n qua ®· biÕt. VÞ tiÓu s− huynh H− Tróc ®©y hoÆc gi¶ cã nh÷ng hµnh vi ph¹m ®Õn hai ch÷ s¾c giíi mµ bÞ khÐp téi t−ëng còng lµ qu¸ nÆng råi! HuyÒn Tõ ®¸p: - §a t¹ s− huynh cã lßng chØ ®iÓm. Nh−ng H− Tróc ph¹m s¾c giíi kh«ng nh÷ng chØ nãi vÒ bèn vÞ c« n−¬ng nµy mµ th«i. Y cßn quy ®Çu ph¸i kh¸c lµm chñ nh©n cung Linh Thøu trªn nói §¹i TuyÕt S¬n. Bèn c« nµy lµ thÞ tú cho chñ cò cung Linh Thøu, lÐn vµo b¶n tù lµ cã ý phông thÞ chñ míi mµ H− Tróc kh«ng biÕt. Chïa ThiÕu L©m s¬ hë viÖc phßng ph¹m, tù lÊy lµm xÊu hæ, nªn kh«ng b¾t téi H− Tróc. §ång Mç tuy b¶n l·nh cao c−êng nh−ng ch−a hÒ b−íc ch©n vµo ®Êt Trung nguyªn mµ mô chØ giao thiÖp víi c¸c ®¶o chóa ®éng chóa ë h¶i ngo¹i vÒ khái T©y Vùc. V× thÕ nªn quÇn t¨ng kh«ng ®Õn cung Linh Thøu lµm g×? ChØ cã C−u Ma TrÝ ë n−íc Thæ Phån lµ ®· nghe ng−êi ta nãi tíi, nh−ng còng kh«ng hiÓu râ gèc ngän. §¹o Thanh ®¹i s− nãi: - §· vËy th× ng−êi ngoµi ch¼ng nªn nãi ra nãi vµo lµm chi n÷a. Bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh vµ ThÇn Quang Th−îng Nh©n tuy cã ¸c ý víi chïa ThiÕu L©m, nh−ng thÊy HuyÒn Tõ chÝ c«ng v« t−, kh«ng bªnh vùc nh÷ng ®iÒu téi lçi. H− Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tróc ph¹m ph¶i nh÷ng giíi luËt g×, ng−êi ngoµi vèn ch¼ng ai hay, mµ ®¹i s− còng ®em ra tuyªn bè c«ng khai, nªn hä rÊt ®em lßng kÝnh phôc. HuyÒn TÞch tiÕn ra mét b−íc dâng d¹c nãi: - H− Tróc! Nh÷ng lêi ph−¬ng tr−îng ®· chØ râ téi nghiÖt, ng−¬i ®Òu c«ng nhËn c¶ chø? Cã muèn gi¶i thÝch g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §Ö tö xin thõa nhËn hÕt. §· ph¹m téi träng ®¹i, xin cam nguyÖn ®¹i s− thóc chiÕu luËt trõng trÞ, ®Ö tö kh«ng cã ®iÒu g× ®Ó mµ gi¶i tho¸t. QuÇn t¨ng nghe y nãi ®Òu xao xuyÕn trong lßng, ®−a m¾t nh×n HuyÒn TÞch ®Ó chê, l·o tuyªn bè: - H− Tróc ph¹m vµo bèn giíi luËt: Hu©n, Töu, S¾c, S¸t ph¶i xö mét tr¨m c«n. Ng−¬i cã chÞu phôc kh«ng? H− Tróc nghe xö ®¸nh ®ßn mét tr¨m c«n, h×nh ph¹t nµy kh«ng ph¶i lµ nhÑ. Nh−ng y còng chÞu næi, véi ®¸p: - §a t¹ s− thóc tõ bi. H− Tróc nµy xin t©m phôc. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - Ng−¬i ch−a ®−îc ch−ëng m«n ph−¬ng tr−îng vµ s− phô cho phÐp ®· ®i häc vâ nghÖ bµng m«n. Ph¹t ng−¬i ph¶i phÕ bá toµn thÓ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m vµ tõ h«m nay kh«ng ®−îc lµ ®Ö tö b¶n ph¸i n÷a, ng−¬i cã t©m phôc kh«ng? H− Tróc trong lßng chua xãt, nh−ng biÕt r»ng vô nµy kh«ng thÓ v·n håi ®−îc n÷a liÒn ®¸p: - Téi ®Ö tö thËt lµ ®¸ng chÕt. §¹i s− thóc xö nh− vËy rÊt lµ c«ng minh, chÝnh trùc. Nh÷ng nhµ s− c¸c ph¸i kh¸c võa thÊy H− Tróc tû ®Êu cïng C−u Ma TrÝ ®Òu dïng Vi §µ ch−ëng vµ La H¸n quyÒn ®Òu lµ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m vµ ®· træ oai thÇn, lµm cho ®èi ph−¬ng ph¶i khèn ®èn. Nh−ng hä ch−a biÕt vâ c«ng H− Tróc thùc ra ch¼ng nh÷ng chØ thuéc ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. C−u Ma TrÝ tù x−ng th«ng suèt hÕt c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m mµ thùc ra l·o chØ hiÓu qua vÒ chiªu thøc bÒ ngoµi, cßn vÒ néi c«ng ph¸i nµy th× l·o biÕt rÊt Ýt. Võa råi H− Tróc cïng l·o tû ®Êu ®· thi triÓn c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" th× dÜ nhiªn l·o biÕt råi. Nh−ng vÒ "B¾c Minh ch©n khÝ", "Thiªn s¬n lôc d−¬ng ch−ëng", "Thiªn s¬n chiÕt mai thñ" cao th©m thÕ nµo, l·o còng chØ cho lµ vâ c«ng cña ph¸i ThiÕu L©m. B©y giê l·o nghe HuyÒn TÞch tuyªn bè phÕ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m cña H− Tróc th× mõng thÇm, lÈm bÈm: - C¸c ng−¬i cã v¹n lý tr−êng thµnh mµ tù huû ®i tøc lµ bá mèi lo t©m phóc cho ta th× cßn g× hay h¬n n÷a ? MÊy vÞ cao t¨ng nh− Gi¸c HiÒn, §¹o Thanh, th× la thÇm trong bông : - Thùc lµ ®¸ng tiÕc! Thùc lµ ®¸ng tiÕc! HuyÒn TÞch l¹i nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - H− Tróc! Ng−¬i ®· lµm ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tiªu Dao, chñ nh©n Cung Linh Thøu th× ph¶i xuÊt gi¸o hoµn tôc kh«ng ®−îc lµm PhËt m«n ®Ö tö. B¾t ®Çu tõ h«n nay ng−¬i kh«ng cßn lµ t¨ng l÷ chïa ThiÕu L©m n÷a. B¶n toµ xö trÝ nh− vËy ng−¬i cã phôc kh«ng ? H− Tróc kh«ng cha kh«ng mÑ, vµo chïa ¨n ë tõ håi cßn lµ ®øa nhá th¬ ng©y vµ ®−îc nu«i d−ìng cho ®Õn khi th©n lín. VÒ PhËt ph¸p tuy y ch−a lÜnh héi ®−îc nhiÒu, nh−ng chïa ThiÕu L©m lµ n¬i lµ n¬i göi th©n ®éc nhÊt trªn ®êi cña y, bÞ trôc xuÊt th× trong lßng thª th¶m v« cïng! N−íc m¾t tu«n ra nh− m−a. Y n»m phôc xuèng ®Êt khãc mét håi råi nghÑn ngµo ®¸p : - T¹i chïa ThiÕu L©m ®©y tõ Ph−¬ng Tr−îng ®¹i s− trë xuèng, c¸c hµng ®¹i s− thóc, cïng c¸c s− b¸, s− thóc, s− phô ®èi víi ®Ö tö ®Òu cã ©n th©m nghÜa träng. §Ö tö lµ kÎ bÊt hiÕu thËt phô lßng c¸c vÞ ®· gi¸o hèi cho. §¹o Thanh ®¹i s− kh«ng thÓ nhÞn ®−îc n÷a l¹i n¨n nØ : - Ph−¬ng tr−îng s− huynh! HuyÒn tÞch s− huynh! Theo chç l·o t¨ng nh×n nhËn th× vÞ tiÓu s− huynh ®©y ®· ra khái bÕn mª, quay vÒ ®¹o ph¸p lµ thùc t©m muèn hèi c¶i. Sao c¸c vÞ kh«ng më ®−êng s¸m hèi cho y? HuyÒn TÞch ®¸p: - Lêi chØ ®iÓm cña s− huynh thËt chÝ lý. nh−ng cöa PhËt mªnh m«ng, chç nµo y ch¼ng dung th©n ®−îc. H− Tróc! Chóng ta ph¹t ng−¬i ph¶i ra khái chïa nµy, kh«ng ph¶i cã ¸c t©m ®©u. Trong thiªn h¹ thiÕu g× am tù trang nghiªm. Tû nh− ThÇn Quang Th−îng nh©n tr−íc kia cã vµo chïa ThiÕu L©m ®©u mµ ngµy nay còng trô tr× chïa Thanh L−¬ng vµ lµm r¹ng rì PhËt m«n, thËt ®¸ng lµm g−¬ng cho ng−¬i ®ã. NÕu ng−¬i cßn cã ý niÖm xuÊt gia ®Çu PhËt th× nay hoµn tôc råi, sau vÉn cã thÓ xin vµo n¬i am chiÒn kh¸c ®Ó thÝ ph¸t quy y, b¸i cao t¨ng lµm thÇy, thanh tØnh th©n thÕ, më réng phÐp mµu, ®Ó tíi gi¸c ng¹n ®−îc. Nh÷ng lêi nãi vÒ sau cña HuyÒn TÞch cµng ©n cÇn hiÒn tõ, ®Çy vÎ khuyªn r¨n. H− Tróc bïi ngïi thi lÔ nãi: - Lêi nãi cña ®¹i s− thóc, ®Ö tö khi nµo d¸m sai tÊc lßng. HuyÒn TÞch l¹i nãi: - TuÖ Lu©n nghe ®©y! TuÖ Lu©n ch¾p tay tiÕn ra mÊy b−íc råi quú xuèng. HuyÒn TÞch nãi: - TuÖ Lu©n! Ng−¬i lµ nghiÖp s− cña H− Tróc, trÔ n¶i ®iÒu huÊn hèi khiÕn cho ®å ®Ö ch−a s¹ch tam nghiÖp, lôc c¨n ®Õn nçi g©y ra tai v¹ ngµy nay. BÇn t¨ng ph¹t ®ßn ng−¬i ba m−¬i ®¹i c«n råi cho vµo giíi luËt viÖn quay mÆt vµo t−êng ba n¨m ®Ó s¸m hèi. Ng−¬i cã phôc kh«ng? TuÖ Lu©n run lªn ®¸p: - §Ö tö xin t©m phôc. H− Tróc nãi: - §¹i s− thóc! §Ö tö xin l·nh thay ba m−¬i c«n cho s− phô. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn TÞch gËt ®Çu nãi: - VËy th× H− Tróc ph¶i chÞu mét tr¨m ba m−¬i c«n. Ch−ëng h×nh ®Ö tö ®©u? LÊy c«n ra chê lÖnh. Lóc nµy H− Tróc cßn lµ nhµ s− chïa ThiÕu L©m ph¶i thi hµnh h×nh ph¸p cho nghiªm minh, kh«ng ®−îc phãng tóng. Sau khi H− Tróc ra khái chïa nµy, y lµ ch−ëng m«n ph¸i kh¸c, kh«ng can dù g× ®Õn b¶n tù n÷a vµ nh÷ng ng−êi b¶n ph¸i tõ trªn xuèng d−íi ®Òu ph¶i kÝnh nÓ y. Bèn tªn ch−ëng h×nh ®Ö tö l·nh m¹ng ®i ra. L¸t sau chóng trë l¹i ®¹i ®iÖn, trong tay mçi tªn cÇm mét c©y TÒ mi c«n. HuyÒn TÞch toan h¹ lÖnh dông h×nh th× ®ét nhiªn mét nhµ s− hèt ho¶ng ch¹y vµo trong ®iÖn, tay cÇm mét tËp danh thiÕp gi¬ cao hai tay lªn ®−a cho HuyÒn Tõ nãi: - KÝnh bÈm ph−¬ng tr−îng! QuÇn hïng ë Hµ Sãc ®Õn b¸i s¬n. HuyÒn Tõ liÕc m¾t nh×n tËp danh thiÕp thÊy cã tíi ngoµi ba chôc chiÕc mµ tªn ®Ò toµn lµ nh÷ng bËc anh hïng hµo kiÖt næi tiÕng ë ph−¬ng B¾c. Trong ®¸m nµy cã nhiÒu ng−êi ®· tham dù vµo cuéc anh hïng ®¹i héi t¹i Tô HiÒn trang. §¹i s− tù hái: - Nh÷ng vÞ anh hïng nµy ®Õn ®©y mét c¸ch ®ét ngét kh«ng hiÓu v× viÖc g×? Bçng nghe ngoµi chïa cã tiÕng ng−êi x«n xao, quÇn hµo ®· vµo tíi cöa ®iÖn. HuyÒn Tõ liÒn b¶o HuyÒn Sinh: - HuyÒn Sinh s− ®Ö mau ra nghªnh tiÕp liÖt vÞ vµo ®©y! §¹i s− l¹i nãi: - LiÖt vÞ s− huynh! V× cã kh¸ch gi¸ l©m, vËy viÖc thanh lý m«n hé t¹m ho·n l¹i mét chót ®Ó tá lÔ kÝnh kh¸ch. HuyÒn Tõ nãi xong lËp tøc ®øng lªn ra tr−íc thÒm ®¹i ®iÖn ®øng chê. Chíp m¾t ®· thÊy quÇn hïng khu Hµ Sãc kÎ cao ng−êi thÊp lôc tôc tiÕn vµo vµ ®ang ®−îc HuyÒn Sinh cïng tri kh¸ch t¨ng ®ãn tiÕp ®−a vµo ®Õn tr−íc ®¹i ®iÖn. Bän HuyÒn Tõ, HuyÒn TÞch, HuyÒn Sinh tuy lµ nh÷ng tay vâ c«ng cao c−êng, mçi khi gÆp vâ l©m ®ång ®¹o ®Òu ra chiÒu niÒm në th©n cËn. Lóc nµy, ®ét nhiªn thÊy nhiÒu vÞ anh hïng tíi n¬i, tuy gÆp lóc thanh lý m«n hé, ®Çu ãc cùc kú trÇm träng nh−ng gÆp quý kh¸ch th× tinh thÇn phÊn khëi. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ra ngoµi hµnh ®¹o kÕt giao b¹n h÷u rÊt nhiÒu. Trong bän quÇn hïng ®Õn ®©y cã nhiÒu vÞ ch¬i th©n víi c¸c ®¹i s− hµng ch÷ HuyÒn, ch÷ TuÖ. Mäi ng−êi gÆp nhau tay b¾t mÆt mõng, kÓ l¹i chuyÖn cò. Chñ ®ãn kh¸ch vµo ®¹i ®iÖn råi ®−a ®Õn giíi thiÖu cïng bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh. ThÇn Quang, Long M·nh ®Òu lµ nh÷ng tay cã uy danh rÊt lín, quÇn hµo ng−êi th× biÕt mÆt, kÎ nghe tªn. HuyÒn Tõ ®ang muèn hái quÇn hïng ®Õn cã chuyÖn chi th× tri kh¸ch t¨ng l¹i vµo bÈm: - Cã mÊy chôc nh©n vËt vâ l©m ë ®¹o S¬n §«ng vµ Hoµi Nam ®Õn b¸i s¬n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn T©m ra nghªnh tiÕp vµo ®¹i ®iÖn. Mét h¸n tö ®en ®ñi lín tiÕng nãi: - V−¬ng bang chóa ë C¸i Bang mêi bän ta ®i coi cuéc ®¹i héi n¸o nhiÖt mµ chÝnh y l¹i ch−a ®Õn lµ nghÜa lµm sao? Mét thanh ©m bÐ nhá cÊt lªn ®¸p: - L·o huynh lµm chi mµ nãng vËy? Chóng m×nh ®· ®Õn ®©y th× h·y coi chuyÖn nhiÖt n¸o nµy mét lóc ®·, véi g×? DÜ nhiªn chóng m×nh lµ h¹ng thÊp kÐm th× ph¶i ®Õn tr−íc, cßn nh÷ng bËc to ®Çu bao giê hä ch¶ bÖ vÖ ®Õn sau. HuyÒn Tõ niÒm në nãi: - C¸c vÞ kh«ng hÑn mµ ®Òu gi¸ l©m tÖ tù thËt lµ mét ®iÒu vinh h¹nh lín. Sù tiÕp ®·i cã chç nµo khiÕm khuyÕt xin liÖt vÞ miÔn thø cho! QuÇn hµo ®ång thanh ®¸p: - Ph−¬ng tr−îng bÊt tÊt ph¶i kh¸ch khÝ. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2