Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 136

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

77
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 136:Ði dự yến Uyển Thanh trá hình Giữa lúc ấy hai tay Cưu Ma Trí nắm trúng cổ họng Ðoàn Dự bóp thật mạnh. Ðoàn Dự thở hít khó khăn, nói không ra tiếng. Vương Ngọc Yến cả kinh, thò tay ra kéo tay lão. Nhưng Cưu Ma Trí đã nổi cơn điên, tuy lão không vận nội lực được theo ý muốn, mà khí lực lại mạnh phi thường. .. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 136

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI SAÙU ÑI DÖÏ YEÁN UYEÅN THANH TRAÙ HÌNH Giöõa luùc aáy hai tay Cöu Ma Trí naém truùng coå hoïng Ñoaøn Döï boùp thaät maïnh. Ñoaøn Döï thôû hít khoù khaên, noùi khoâng ra tieáng. Vöông Ngoïc Yeán caû kinh, thoø tay ra keùo tay laõo. Nhöng Cöu Ma Trí ñaõ noåi côn ñieân, tuy laõo khoâng vaän noäi löïc ñöôïc theo yù muoán, maø khí löïc laïi maïnh phi thöôøng. Vöông Ngoïc Yeán naém laáy tay laõo, chaúng khaùc naøo chuoàn chuoàn lay coät ñaù, khoâng chuyeån ñoäng maûy may. Ngoïc Yeán laïi caøng kinh haõi chæ sôï Cöu Ma Trí boùp cheát Ñoaøn Döï voäi la leân: -Bieåu ca! Bieåu ca! Bieåu ca mau vieän trôï moät tay! Laõo sö naøy muoán boùp cheát Ñoaøn coâng töû! Moä Dung Phuïc ngaàn ngöø nghó buïng: -Gaõ hoï Ñoaøn naøy baûo giuùp mình laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï, chaúng hieåu y noùi thaät hay noùi doái. Haén ñaõ laøm mình maát maët treân nuùi Thieáu Thaát, thanh danh nhaø Moä Dung bò tieâu tan treân choán giang hoà. Nay haén gaëp naïn, mình cöùu haén laøm chi? Hôn nöõa teân hung taêng naøy baûn lónh gheâ hoàn, ta khoâng ñòch noåi. Ñeå hai ngöôøi ñaùnh nhau cho cheát caû ñi. Neáu ta nhuùng tay vaøo vuï naøy, chaúng cuõng ngu laém ru? Y vaãn baám ngoùn tay vaøo keõ gaïch, daùn ngöôøi vaøo thaønh gieáng chöù khoâng tuït xuoáng cöùu Ñoaøn Döï. Ngoïc Yeán keâu khan caû coå maø Moä Dung Phuïc vaãn lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng. Naøng vung quyeàn ñaùnh tôùi taáp xuoáng ñaàu xuoáng löng Cöu Ma Trí. Cöu Ma Trí cöôøi thaät to hôn vaø ho ruõ ñi. Haén caøng boùp coå Ñoaøn Döï maïnh hôn tröôùc. Nhaéc laïi Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn ñeán saùng thöùc daäy chaúng thaáy Ñoaøn Döï ñaâu. Hai gaõ laïi qua buoàng Vöông Ngoïc Yeán vaø goïi cuõng chaúng thaáy ai thöa. Chuùng thaáy cöûa phoøng kheùp hôø lieàn môû ra coi maø chaúng coù moät ai. Ba, Chu hai gaõ lo soát voù. Chu Ñan Thaàn noùi: -Tieåu chuû mình cuõng moät kieåu nhö vöông gia, ñi ñeán ñaâu laø tình aùi ñeán ñaáy. Nhaát ñònh y cuøng Vöông coâ nöông nöûa ñeâm leùn ñi roài, maø khoâng bieát ñi ñaâu? Ba Thieân Thaïch gaät ñaàu noùi: -Tieåu vöông gia laø ngöôøi phong löu laõng maïn, chæ thích gaùi ñeïp, chaúng töôûng gì ñeán nöôùc non. Y chung tình vôùi Vöông coâ nöông ai cuõng nhìn thaáy roõ. Baûo y ñi laøm Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung phoø maõ Taây Haï, chaéc y cuõng chaúng chòu nghe theo. Ngaøy tröôùc ñöùc Hoaøng thöôïng cuøng vöông gia baûo y luyeän voõ theá naøo y cuõng khoâng chòu. Sau bò böùc baùch gaáp quaù, y lieàn boû nhaø ñi bieán. Chu Ñan Thaàn noùi: -Chuùng mình ñaønh chia ñöôøng ra maø röôït theo roài coá khuyeân y vaäy, chöù bieát sao baây giôø? Ba Thieân Thaïch naém chaët hai tay, nhaên nhoù göôïng cöôøi. Chu Ñan Thaàn laïi noùi: -Ba huynh! Ngaøy noï Vöông gia sai tieåu ñeä ñi tìm Tieåu vöông töû. Tìm ñöôïc y coù phaûi chuyeän deã ñaâu? Naøo ngôø... Noùi ñeán ñaây y haï thaáp gioïng xuoáng noùi tieáp: -Tieåu vöông töû meâ Moäc Uyeån Thanh coâ nöông. Hai ngöôøi ñang ñeâm leûn ñi. May tieåu ñeä coøn heân vaän, ra ñoùn ôû ñaàu ñöôøng môùi ñöa ñöôïc y veà phuïc meänh. Ba Thieân Thaïch voã ñuøi ñaùnh ñeùt moät caùi noùi: -Trôøi ôi! Theá thì loãi taïi Chu hieàn ñeä roài! Hieàn ñeä ñaõ traûi qua moät laàn, sao maø coøn ñi vaøo veát xe ñoå? Sao hieàn ñeä khoâng cho tieåu huynh hay ñeå luaân phieân coi giöõ? Chu Ñan Thaàn thôû daøi ñaùp: -Tieåu ñeä töôûng y phaûi neå maët Tieâu ñaïi hieäp cuøng Hö Truùc tieân sinh, khi naøo daùm boû ñi? Ngôø ñaâu... Gaõ haï thaáp gioïng noùi tieáp: -Ngôø ñaây y say hoa ñaém nguyeät, queân tình höõu nghò. Caâu noùi veà sau pheâ bình ngöôøi treân theá laø phaïm thöôïng neân gaõ khoâng daùm noùi to. Vaû laïi Ñoaøn Döï chôi thaân vôùi gaõ, neân gaõ khoâng muoán dò nghò chaøng nhieàu. Hai ngöôøi khoâng bieát laøm theá naøo ñaønh baùo cho Tieâu Phong vaø Hö Truùc hay. Moïi ngöôøi chia ñi caùc ngaû tìm kieám. Roøng raõ moät ngaøy, chaúng ai ñöôïc tin töùc gì heát. Toái hoâm aáy moïi ngöôøi ngoài trong phoøng Ñoaøn Döï ñeå baøn baïc. Giöõa luùc moïi ngöôøi ñang lo buoàn thì moät vò chuû söï boä Leã nöôùc Taây Haï ñeán nhaø quaùn dòch noùi cho hay toái mai laø ngaøy raèm thaùng taùm, Hoaøng thöôïng Taây Haï thieát yeá n ôû Taây Hoa cung ñeå khoaûn ñaõi nhöõng taân khaùch ñeán caàu hoân. Y môøi Ñoaøn vöông töû nöôùc Ñaïi Lyù theá naøo cuõng tôùi döï. Ba Thieân Thaïch khoâng bieát noùi theá naøo, ñaønh vaâng daï cho qua roài seõ lieäu sau. Vieân chuû söï naøy ñaõ nhaän cuûa ñuùt loùt cuûa Ba Thieân Thaïch neân toû veû raát nieàm nôû. Luùc caùo töø, Ba Thieân Thaïch ñöa chaân ra cöûa, y coøn gheù tai noùi nhoû: -Ba laõo huynh! Taïi haï coù tin naøy baùo cho laõo huynh hay: Saùng mai ñöùc Hoaøng thöôïng töù yeán. Treân baøn tieäc ngaøi seõ nhaän xeùt veà taøi maïo cuøng cöû chæ caùc vò thieáu nieân anh tuaán. Sau yeán tieäc, khoâng chöøng coøn coù cuoäc ngaâm thô vònh phuù, baén teân thi voõ, ñeå caùc giai khaùch tyû ñaáu ñaëng phaân cao thaáp. Vò naøo ñöôïc laøm phoø maõ saùnh Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung duyeân cuøng coâng chuùa nöông nöông phaûi laø tay ñaëc bieät laém môùi ñöôïc. Vaäy Ba huynh daën Ñoaøn coâng töû chuaån bò caån thaän. Ba Thieân Thaïch vaùi chaøo taï ôn, roài laáy trong tay aùo ra moät ñónh vaøng nheùt vaøo tay chuû söï. Ba Thieân Thaïch tieãn chaân chuû söï, roài trôû vaøo nhaø taân quaùn keå laïi cho moïi ngöôøi nghe. Gaõ noùi tieáp: -Traán Nam vöông daën ñi daën laïi laø phaûi tìm caùch sao cho Tieåu vöông töû laáy baèng ñöôïc coâng chuùa Taây Haï. Anh em mình khoâng troøn phaän söï thì chaúng coøn maët muõi naøo trôû veà nhìn thaáy Vöông gia nöõa. Truùc kieám toeùt mieäng cöôøi noùi: -Ba laõo gia! Tieåu tyø muoán noùi moät caâu ñöôïc chaêng? Ba Thieân Thaïch noùi: -Tyû tyû cöù noùi ñi! Truùc kieám cöôøi noùi: -Phuï vöông Ñoaøn coâng töû muoán cho y laáy coâng chuùa nöôùc Taây Haï chaúng qua laø vì muïc ñích ñeå Taây Haï cuøng Ñaïi Lyù thaønh thaân gia, ñaëng nöông töïa laãn nhau phaûi khoâng? Ba Thieân Thaïch ñaùp: -Ñuùng theá! Truùc kieám laïi hoûi: -Coøn nhö coâng chuùa nöôùc Taây Haï ñeïp töïa thieân tieân hay xaáu hôn Voâ Dieäm, Ñoaøn vöông gia chaúng caàn ñeå yù, coù ñuùng theá khoâng? Chu Ñan Thaàn noùi: -Ñaõ laø moät vò coâng chuùa chí toân thì duø nhan saéc chaúng chim sa caù laën, taát cuõng vaøo haøng deã coi. Mai kieám noùi: -Chò em tieåu nöõ coù yù kieán laø caàn sao laáy ñöôïc coâng chuùa ñöa veà nöôùc Ñaïi Lyù, coøn tìm ñöôïc Ñoaøn coâng töû kòp thôøi hay khoâng cuõng chaúng quaûn ngaïi gì ñeán ñaïi cuoäc. Lan kieám cöôøi noùi: -Y cuøng Vöông coâ nöông ñi du ngoaïn giang hoà ñeán naêm baûy thaùng hay moät vaøi naêm roài trôû veà Ñaïi Lyù cuøng coâng chuùa ñoäng phoøng hoa chuùc cuõng khoâng muoän. Ba Thieân Thaïch cuøng Chu Ñan Thaàn vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm, ñoàng thanh hoûi: -Boán vò coâ nöông coù dieäu keá gì, xin noùi roõ cho nghe? Mai kieám ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Moäc coâ nöông ñaây caûi daïng nam trang thaät laø moät chaøng thö sinh myõ maïo, haù chaúng ñeïp hôn Ñoaøn coâng töû nhieàu ö? Ngaøy mai môøi coâ nöông phoù yeán thì duø treân tieäc coù haøng traêm haøng ngaøn thieáu nieân anh huøng cuõng chaúng ai aên ñöùt ñöôïc. Lan kieám noùi: -Moäc coâ nöông laø em gaùi Ñoaøn coâng töû, ñi laáy chò daâu veà thay anh, laäp coâng lôùn cho nhaø nöôùc, laøm haøi loøng Vöông gia. Coù phaûi nhaát cöû löôõng ñaéc khoâng? Truùc kieám noùi: -Moäc coâ nöông ñi laøm phoø maõ, töø luùc baùi ñöôøng ñeán luùc thaønh thaân coøn khaù nhieàu ngaøy giôø ñeå tìm cho thaáy Ñoaøn coâng töû thì Moäc coâ nöông thay coâng töû ñi baùi ñöôøng cuõng chaúng sao. Noùi xong ai cuõng böng mieäng maø cöôøi. Boán coâ naøy yù nghó nhö nhau, khaåu aâm cuõng gioáng heät. Boán ngöôøi noùi maø chaúng khaùc chi thanh aâm moät ngöôøi. Ba, Chu ngô ngaùc nhìn nhau, ñeàu bieát raèng keá hoaïch naøy thieät quaù taùo baïo. Neáu bò nöôùc Taây Haï khaùm phaù ra thì chaúng nhöõng thaân gia khoâng thaønh laïi keát thaønh oan gia. Hoaøng ñeá nöôùc Taây Haï noåi côn thònh noä, haï leänh khôûi binh thì vaï lôùn khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng? Mai kieám ñoaùn ñuùng yù nghó cuûa hai ngöôøi lieàn noùi: -Nghóa huynh cuûa Ñoaøn coâng töû laø Tieâu ñaïi hieäp keå ra khoâng neân ñeán Taây Haï laøm gì, maø chæ laø vaâng lôøi Traán Nam vöông. Vaïn nhaát xaûy ra ñaïi bieán, Tieâu ñaïi hieäp laø Nam vieän ñaïi vöông nöôùc Ñaïi Lieâu, trong tay naém maáy chuïc vaïn huøng binh, y chæ noùi moät caâu laø ngaên caûn ñöôïc Taây Haï khoâng daùm sinh söï vôùi Ñaïi Lyù nöõa. Ba Thieân Thaïch laø moät trong tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù, thoâng minh cô bieán cöïc kyø mau leï. Y caàm quyeàn chính trong nöôùc, laøm vieäc raát chaéc chaén. Y ñaõ nghó ñeán Tieâu Phong laø moät tay vieän trôï raát ñaéc löïc cho Ñaïi Lyù, nhöng khoâng tieän noùi ra. Ba Thieân Thaïch nghe Mai kieám noùi vaäy, laïi thaáy Tieâu Phong gaät ñaàu, caùi gaät ñaàu cuûa oâng maïnh baèng thieân binh vaïn maõ, y nghó thaàm: -Möu keá cuûa boán coâ beù naøy nghe nhö troø treû. Song ngoaøi keá aáy cuõng khoâng coøn phöông saùch naøo khaùc. Chaúng hieåu Moäc coâ nöông coù chòu maïo hieåm khoâng? Y nghó vaäy lieàn hoûi: -Lôøi ñeà nghò cuûa boán coâ nöông ñaây thaät laø dieäu keá nhöng nguy hieåm voâ cuøng. Vaïn nhaát maø baïi loä cô möu, Moäc coâ nöông coù theå bò baét. Huoáng chi, tuaán kieät thieân haï ñeán ñaây raát ñoâng, keå veà nhaân phaåm thì Moäc coâ nöông laø nhaát roài, nhöng veà tyû thí voõ coâng chaúng hieåu coâ coù aùp ñaûo quaàn huøng ñöôïc chaêng? Moïi ngöôøi chuù yù nhìn Moäc Uyeån Thanh ñeå xem naøng chuû tröông theá naøo? Boãng nghe Moäc Uyeån Thanh noùi: -Ba tieân sinh! Tieân sinh ñöøng noùi khích ta nöõa. Ca ca ta... Ca ca ta... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Naøng noùi hai caâu "Ca ca ta" roài ñoät nhieân nöôùc maét tuoân rôi. Loøng naøng döôøng nhö coù nhöõng ñieàu maâu thuaãn nhau. Naøng nhôù tôùi Ñoaøn Döï leùn ñi cuøng Vöông Ngoïc Yeán, cuõng nhö tình traïng naêm tröôùc ñaây cuøng naøng canh khuya ra ñi. Giaû tyû chaøng khoâng phaûi laø huynh tröôûng naøng chaéc khoâng ñeán noãi thay loøng ñoåi daï. Baây giôø chaøng cuøng keû khaùc thaân aùi maën noàng khaùc naøo caûnh thaàn tieân vui thuù, coøn naøng chòu laïnh leõo coâ ñôn ôû ñaây. Thaàn töû nöôùc Ñaïi Lyù vì quoác gia vaø coâng töû maø xuaát löïc, song naøng baûn tính böôùng bænh, loøng bi phaãn noåi leân, naøng ñaåy ñoå caùi baøn phía tröôùc, cheùn aám loaûng xoaûng rôùt xuoáng ñaát. Moïi ngöôøi nhìn nhau ngô ngaùc vaø ñeàu cuït höùng. Ba Thieân Thaïch kinh haõi noùi: -Vieäc naøy taïi haï coù ñieàu laàm loãi. Giaû tyû taïi haï duøng lôøi noùi kheùo caàu khaån thì Moäc coâ nöông duø chaúng chòu cuõng boû qua. Nhöng taïi haï duøng lôøi noùi khích khieán coâ nöông phaûi noåi giaän. Saùng sôùm hoâm sau, moïi ngöôøi laïi chia ngaû ñi tìm Ñoaøn Döï. Ngoaøi ñöôøng phoá khoâng bieát bao nhieâu thieáu nieân coâng töû, phuïc söùc cöïc kyø hoa myõ, qua laïi luõ löôït. Ñaïi ña soá boïn naøy seõ vaøo hoaøng cung döï yeán. Ñoät nhieân coù tieáng chöûi maéng vaø aåu ñaû om soøm. Nguyeân ñoù laø boïn voõ só Thoå Phoàn vaãn heát söùc giaûm bôùt nhöõng tay ñòch thuû ñeán caïnh tranh vôùi Tieåu vöông töû nöôùc hoï. Toái ñeán, moïi ngöôøi quay veà nhaø quaùn dòch. Tieâu Phong noùi: -Tam ñeä ñaõ boû ñi roài. Chuùng ta cuõng ñi thoâi. Ai laøm phoø maõ, maëc ai, chaû lieân quan gì ñeán chuùng ta. Ba Thieân Thaïch noùi: -Tieâu ñaïi hieäp noùi phaûi ñoù. ôû ñaây ngoài nhìn ngöôøi ngoaøi laøm phoø maõ caøng theâm töùc mình. Chung Linh ñoät nhieân hoûi: -Chu tieân sinh! Tieân sinh ñaõ laáy vôï chöa? Ñoaøn coâng töû khoâng muoán laøm phoø maõ sao tieân sinh laïi khoâng laøm? Tieân sinh laáy ñöôïc coâng chuùa nöôùc Taây Haï haù chaúng giuùp cho Ñaïi Lyù raát nhieàu ö? Chu Ñan Thaàn cöôøi ñaùp: -Chung coâ nöông kheùo noùi giôõn. Vaõn sinh ñaõ coù vôï con roài. Chung Linh theø löôõi ra. Chu Ñan Thaàn laïi noùi tieáp: -Ñaùng tieác laø coâ nöông non maët quaù laïi maù luùm ñoàng tieàn chaúng gioáng ñaøn oâng chuùt naøo, khoâng thì coù theå thay cho ca ca ñöôïc. Chung Linh hoûi giaät gioïng: -Sao? Thay ca ca ta ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chu Ñan Thaàn bieát mình lôõ lôøi. Gaõ nghó buïng: -Coâ cuõng laø con gaùi tö sinh cuûa Traán Nam vöông. Nhöng vieäc naøy chöa thaønh coâng khai, mình chaúng neân noùi caøn. Thoát nhieân ngoaøi cöûa coù ngöôøi leân tieáng: -Ba tieân sinh! Chu tieân sinh! Chuùng ta ñi thoâi chöù! Reøm cöûa môû leân, moät chaøng thieáu nieân tuaán nhaõ böôùc vaøo. Chính laø Moäc Uyeån Thanh ñoäi loát thö sinh. Moïi ngöôøi vöøa kinh ngaïc vöøa möøng thaàm ñoàng thanh hoûi: -Sao? Moäc coâ nöông chòu ñi ö? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Taïi haï hoï Ñoaøn teân Döï, laø theá töû cuûa Traán Nam vöông nöôùc Ñaïi Lyù. Caùc vò aên noùi phaûi bieát löïa lôøi môùi ñöôïc! Naøng noùi doõng daïc, tuy thanh aâm chöa heát veû con gaùi nhöng laø tieáng noùi saéc saûo cuûa chaøng thieáu nieân. Moïi ngöôøi thaáy naøng hoïc tieáng noùi raát gioáng ñeàu cöôøi ha haû. Nguyeân Moäc Uyeån Thanh luùc tröôùc töùc mình chaïy veà phoøng khoùc moät hoài. Sau naøng nghó lui nghó tôùi, thaáy mình ñaéc toäi vôùi moïi ngöôøi, trong loøng raát aùy naùy, lieàn giaû maïo laøm Ñoaøn Döï ñeå ñi laáy coâng chuùa Taây Haï. Vuï naøy khieán cho naøng coù nhöõng yù nghó raát ngoä nghónh. Naøng laåm baåm: -Ca ca cuøng Vöông coâ nöông nhö chim chaép caùnh thaät laø sung söôùng. Ta cuõng laáy coâng chuùa nöôùc Taây Haï ñeå roài veà quaáy raày chôi laøm cho ca ca phaûi phieàn naõo môùi nghe. Naøng nhôù laïi buoåi ñaàu vaøo thaønh Ñaïi Lyù, luùc song thaân Ñoaøn Döï gaëp nhau maø beõn leõn dò thöôøng. Roài ñaây Ñoaøn Döï coù moät coâ vôï chính thaát laø coâng chuùa nöông nöông laïi ñuû minh moâi chính thuù. Nhö theá thì Vöông Ngoïc Yeán khoâng theå laøm vôï y ñöôïc. Mình ñaõ khoâng ñöôïc laáy y, cuõng khoâng ñeå moät coâ gaùi xinh ñeïp khaùc ñöôïc vaøo laøm vôï y cho boõ töùc! Naøng caøng nghó caøng laáy laøm ñaéc yù, phöôõn ngöïc ra ñeå quyeát chí maïo xöng laø Ñoaøn Döï. Ba Thieân Thaïch tinh thaàn phaán khôûi, voäi vaøng chuaån bò moïi vieäc. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Tieâu ñaïi ca! Hö Truùc nhò ca! Hai vò cuøng ñi phoù yeán vôùi tieåu ñeä thì tieåu ñeä chaúng coøn sôï haõi gì nöõa. Neáu khoâng, luùc xaûy ra cuoäc ñoäng thuû, sao tieåu ñeä ñaùnh noåi boïn hoï? Trong hoaøng cung maø tieåu ñeä phaûi phoùng ñoäc tieãn gieát ngöôøi, thì coøn ra theå thoáng gì nöõa? Lan kieám cöôøi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Phaûi ñoù! Neáu Ñoaøn coâng töû maø phoùng teân ñoäc ra boán phía thì trong hoaøng cung nöôùc Taây Haï thaây cheát ngoån ngang. Tieåu nöõ e raèng coâng chuùa nöông nöông khoâng chòu laáy coâng töû ñaâu! Tieâu Phong cöôøi ñaùp: -Ta cuøng nhò ñeä ñaõ chòu lôøi uûy thaùc cuûa Ñoaøn baù phuï. Dó nhieân laø phaûi taän löïc giuùp tam ñeä. Moïi ngöôøi thay ñoåi y phuïc xong, ñi veà phía hoaøng cung. Tieâu Phong cuøng Hö Truùc giaû laøm ngöôøi tuyø tuøng trong phuû Traán Nam vöông nöôùc Ñaïi Lyù. Chung Linh vaø Töù kieám cung Linh Thöùu ñeàu muoán caûi daïng nam trang, ñeå ñi coi vuï naùo nhieät naøy, nhöng Ba Thieân Thaïch ngaên caûn noùi: -Moät mình Moäc coâ nöông caûi trang coøn sôï haønh tung baïi loä. Neáu nhöõng naêm vò coâ nöông cuøng caûi trang thì theá naøo cuõng bò baïi loä haønh tung. Boïn Chung Linh ñaønh thoâi vaäy. Ñoaøn ngöôøi vöøa ñi ra khoûi cöûa quaùn dòch, Ba Thieân Thaïch boãng la leân: -Trôøi ôi! Suyùt nöõa thì nguy to! Gaõ Moä Dung Phuïc cuõng ñeán ñaây tranh ngoâi phoø maõ. Gaõ nhaän bieát Ñoaøn coâng töû roài. Baây giôø bieát laøm theá naøo? Tieâu Phong tuûm tæm cöôøi noùi: -Ba huynh baát taát phaûi lo ngaïi. Moä Dung coâng töû cuøng Ñoaøn tam ñeä khoâng töø bieät boû ñi. Vöøa roài taïi haï ñaõ thaêm nhaø thaáy boïn Ñaëng Baùch Xuyeân, Bao Baát Ñoàng cuõng ñang noùng naåy chaúng khaùc gì kieán boø trong chaûo noùng. Moïi ngöôøi caû möøng. Chu Ñan Thaàn khen raèng: -Tieâu ñaïi hieäp thaät laø chu ñaùo, ñaõ do thaùm caû beân Moä Dung coâng töû roài! Tieâu Phong mæm cöôøi noùi: -Neáu mình khoâng lo nghó cho troïn veïn thì e raèng Moä Dung coâng töû voõ ngheä cao cöôøng, y taát laø moät tay kình ñòch vôùi Moäc coâ nöông. Ba Thieân Thaïch cöôøi noùi: -Chaéc Tieâu ñaïi hieäp tìm ñeán khuyeân can y toái nay ñöøng ñi phoù yeán nöõa. Chung Linh giöông caëp maét thao laùo leân hoûi: -Y chaúng quaûn ñöôøng xa ngaøn daëm ñeán ñaây chæ vì muïc ñích muoán laøm phoø maõ Taây Haï, duø ñaïi hieäp coù khuyeân can, naøo y chòu nghe theo? Tieâu ñaïi hieäp! Ñaïi hieäp cuøng Moä Dung coâng töû chaéc laø chôi thaân vôùi nhau laém? Moäc Uyeån Thanh cöôøi noùi: -Tieâu ñaïi hieäp cuøng y khoâng hieåu giao tình theá naøo chöa bieát. Coù ñieàu quyeàn cöôùc vaø khaåu taøi Tieâu ñaïi hieäp raát gioûi, y khoâng nghe cuõng khoâng ñöôïc. Chung Linh baây giôø môùi hieåu, cöôøi noùi: -Quyeàn cöôùc ñi ñoâi vôùi lôøi khuyeân laø ngöôøi ta phaûi nghe ngay. Moäc Uyeån Thanh, Tieâu Phong, Hö Truùc, Ba Thieân Thaïch vaø Chu Ñan Thaàn naêm ngöôøi vaøo tôùi hoaøng cung. Ba Thieân Thaïch ñöa danh thieáp vaøo. Quan Thöôïng thö Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung boä leã nöôùc Taây Haï thaân haønh ra ngheânh tieáp, tieán daãn vaøo ñieän Trung Hoaø. Nôi ñaây coù chöøng hôn traêm thieáu nieân ñeán döï yeán, ngoài raûi raùc khaép nôi. Giöõa ñieän keâ moät baøn tieäc phuû khaên gaám theâu roàng vaøng. Ñoù laø choã ngöï toaï cuûa Quoác vöông nöôùc Taây Haï. Hai haøng baøn hai beân ñeàu traûi khaên haøng ñoaïn tía. Baøn tieäc beân ñoâng coù moät thieáu nieân maët raäm maøy to ngoài. Thieáu nieân ngöôøi to beùo, mình maëc aùo ñaïi hoàng baøo. aùo baøo theâu moät con coïp nhe nanh giô vuoát, hình thuø cöïc kyø uy maõnh. Sau y coù taùm teân voõ só ñöùng haàu. Boïn Ba Thieân Thaïch vöøa nhìn thaáy ñaõ bieát ngay ñoù laø Toân Taân, vöông töû nöôùc Thoå Phoàn. Quan Thöôïng thö boä leã ñöa Moäc Uyeån Thanh vaøo ngoài rieân g baøn tieäc ôû ñaàu meù Taây, chöù khoâng ngoài chung vôùi ngöôøi khaùc. Xem caùch trình baøy ñuû bieát trong ñaùm thieáu nieân ñeán caàu thaân thì Vöông töû nöôùc Thoå Phoàn vaø coâng töû nöôùc Ñaïi lyù laø hai nhaân vaät toân quyù hôn heát, ñöôïc Quoác vöông nöôùc Taây Haï ñoái ñaõi moät caùch ñaëc bieät. Ngoaøi ra caùc quan to cuøng nhöõng ngöôøi tuaán kieät trong daân gian thì ngoài cuøng moät baøn. Caùc baøn tieäc ñaõ ngoài ñoâng ñuû caû roài, hai vò trò ñieän töôùng quaân tuyeân boá: -Toân khaùch ñeán ñoâng ñuû roài, ñoùng cöûa ñieän laïi. ¢m nhaïc baét ñaàu noåi leân, hai caùnh cöûa ñieän raát daøy do boán teân chaáp khích thò veä töø töø ñaåy vaøo. Cöûa ñieän ñoùng roài. Trong nhöõng daõy haønh lang coù moät ñoaøn kim giaùp thò veä maëc giaùp vaøng tay caàm tröôøng kích. Ñaàu kích ñeàu coù ñoát ñuoác ñeå soi saùng. Tieáp theo tieáng aâm nhaïc, hai ñoäi thò veä töø noäi ñöôøng ñi ra. Tay gaõ naøo cuõng böng moät loø höông baèng baïch ngoïc. Trong loø höông khoùi xanh boác leân nghi nguùt. Moïi ngöôøi ñeàu bieát nhaø vua saép ra. Ai naáy nín thôû chôø ñôïi, khoâng daùm leân tieáng. Sau cuøng laø boán teân thò veä maëc aùo caåm baøo, trong tay khoâng caàm moät vaät gì, chia ra hai beân baøn ngöï toaï ñöùng ñoù. Tieâu Phong thaáy boán ngöôøi naøy huyeät thaùi döông nhoâ leân thì bieát laø nhöõng nhaân vaät voõ coâng cao cöôøng, laøm thò veä beân caïnh nhaø vua. Moät teân noäi thò doõng daïc tuyeân boá: -Hoaøng thöôïng giaù laâm! Chuaån bò ngheânh giaù! Moïi ngöôøi quyø caû xuoáng, boãng coù tieáng giaøy nhaø vua leïp xeïp töø trong ñi ra ngoài vaøo gheá ngöï tyû. Gaõ noäi thò laïi hoâ: -Ñöùng daäy! Moïi ngöôøi ñeàu ñöùng leân. -Ñöùc vaïn tueá töù toaï! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong quay maët nhìn veà phía Hoaøng ñeá thaáy thaân hình nhaø vua khoâng cao lôùn laém, song veû maët cuõng coù daùng anh huøng, moät nhaân vaät anh huøng ngoaøi coõi bieân cöông. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2