Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 137

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

104
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 137:Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ Quan Thượng thư bộ Lễ đứng bên ngự toạ, mở cuốn trục ra lớn tiếng đọc: - Thuận thiên thừa vân, Quảng Thánh thần võ Tây Hạ Hoàng đế xuống sắc chỉ: "Các khanh nghe lời hiệu triệu, từ xa đến đây, trẫm rất khen ngợi và ban ngự yến. Khâm thư"... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 137

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI BAÛY MAÁT NOÄI LÖÏC NHAØ SÖ TÆNH NGOÄ Quan Thöîng thö bé LÔ ®øng beân ngù toaï, më cuèn trôc ra lín tiÕng ®äc: - ThuËn thieân thõa v©n, Qu¶ng Thaùnh thÇn vâ T©y Haï Hoµng ®Õ xuèng s¾c chØ: "Caùc khanh nghe lêi hiÖu triÖu, tõ xa ®Õn ®©y, trÉm rÊt khen ngîi vµ ban ngù yÕn. Kh©m thö" Mäi ngöêi ®øng dËy taï ¬n. Hoµng ®Õ n©ng ly ®Ó leân m«i ra hiÖu råi dêi chç ngåi quay vÒ néi ®öêng. Bän néi thÞ còng theo sau. Ai nÊy ®Òu ngaïc nhieân kh«ng ngê vÞ Hoµng ®Õ nµy ch¼ng nãi mét c©u mµ còng kh«ng uèng mét ly röîu, chØ ra thi lÔ tiÕp khaùch råi trë vµo cung ngay. Mäi ngöêi ®Òu tù hái: - "Sao nhµ vua ch¼ng nh×n mét ai th× biÕt m×nh thÕ nµo ®öîc? Caùch tuyÓn lùa phß m· ch¼ng hiÓu theo phö¬ng phaùp nµo?" Quan Thöîng thö bé LÔ leân tiÕng: - Xin mêi caùc liÖt vÞ tuú tiÖn ¨n uèng. Nhµ bÕp ®öa caùc thøc ¨n leân. T©y Haï lµ mét n¬i rÊt giaù laïnh, ngµy thöêng chØ lÊy thÞt bß, thÞt cõu lµm mãn ¨n chÝnh. B÷a ngù yÕn trong hoµng cung còng rÊt nhiÒu thÞt bß, thÞt cõu. Méc UyÓn Thanh thÊy bän Tieâu Phong ®øng chÇu hÇu mét beân, trong lßng rÊt lÊy lµm aùy naùy, khÏ nãi: - Tieâu ®aïi ca! Hö Tróc nhÞ ca! Caùc vÞ ngåi c¶ xuèng ®©y uèng röîu. Tieâu Phong cïng Hö Tróc mØm cöêi l¾c ®Çu. Méc UyÓn Thanh biÕt Tieâu Phong thÝch röîu liÒn nghÜ ra mét kÕ vÉy tay nãi: - Rãt röîu ®i! Tieâu Phong v©ng lêi, rãt röîu vµo baùt. Méc UyÓn Thanh nãi: - Ngö¬i h· y uèng thö ®i! Tieâu Phong söíng quaù, ®öa baùt röîu leân, miÖng uèng mét h¬i caïn saïch. Méc UyÓn Thanh laïi h«: - Ngö¬i uèng n÷a ®i. Tieâu Phong laïi uèng theâm mét baùt. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån ngåi bµn tiÖc beân §«ng uèng mÊy híp röîu råi g¾p mét miÕng thÞt bß lín leân ¨n. Y ¨n thÞt råi, cßn laïi miÕng xö¬ng. Ch¼ng hiÓu v« t×nh hay h÷u ý, liÖng vÒ phÝa Méc UyÓn Thanh. K×nh phong rÝt leân veo vÐo, néi lùc y thiÖt vµo haïng gheâ gím. Chu §an ThÇn gi¬ quaït leân quaït mét caùi. Khóc xö¬ng bß bay lén trë vÒ nh»m b¾n vµo T«n T©n Vö¬ng tö. Mét teân vâ sÜ Thæ Phån vö¬n tay ra chôp lÊy, chöi ®æng mét c©u, råi cÇm lÊy mét chiÕc baùt lín liÖng laïi Chu §an ThÇn. Ba Thieân Thaïch phãng chöëng ra. ChiÕc baùt cßn l¬ löng treân kh«ng ®· bÞ chöëng phong ®aïp vì tan tµnh thµnh mÊy chôc m¶nh. Nh÷ng m¶nh baùt nh»m b¾n vµo bän vâ sÜ Thæ Phån. Mét teân vâ sÜ Thæ Phån véi cëi aùo ngoµi ra phÊt mét caùi, cuèn hÕt mÊy chôc m¶nh baùt vì vµo trong aùo. Thñ phaùp g· rÊt lµ lanh lÑ. Mäi ngöêi lóc ®Õn hoµng cung dù yÕn còng ®· nghÜ ®Õn cuéc héi häp nµy ch¼ng cã g× lµ høng thó, yÕn Èm còng ch¼ng cã g× lµ ngon lµnh. Hä cÇm ch¾c trong yÕn tiÖc sÏ x¶y ra cuéc tranh ®Êu. Nhöng hä kh«ng ngê ngöêi ta chöa nãi ®· ®aùnh, chöa hÇm hÌ ®· ®éng thñ. Mäi ngöêi nhèn nhaùo c¶ leân. Nh÷ng tiÕng ®Üa baùt chaïm nhau choang cho¶ng. §ét nhieân cã tiÕng chu«ng boong boong næi leân. Hai hµng ngöêi tõ trong néi ®öêng ®i ra, kÎ cao ngöêi thÊp, ch¼ng ai gièng ai. Cã ngöêi mÆc vâ sinh, cã ngöêi mÆc aùo bµo réng thïng th×nh mµ sè ®«ng trong tay cÇm nh÷ng thø khÝ giíi kú laï. Mét ngöêi mÆc aùo cÈm bµo ra kiÓu quan to nöíc T©y Haï, lín tiÕng quaùt: - §©y lµ néi ®iÖn trong hoµng cung, caùc vÞ kh«ng ®öîc v« lÔ. NhÊt phÈm ®öêng tÖ quèc, kh«ng thiÕu g× tay h¶o thñ, nÕu caùc vÞ cao høng th× tõng ngöêi mét ®øng ra tØ thÝ, chø ®õng kÐo bÌ ®aùnh Èu, kh«ng ®öîc ®©u! Bän Tieâu Phong ®Òu biÕt NhÊt phÈm ®öêng nöíc T©y Haï lµ n¬i chieâu tËp anh hïng h¶o haùn thieân haï vµ ®· th©u naïp ®öîc v« sè anh hïng h¶o haùn. Bän Ba Thieân Thaïch lËp tøc ngõng tay. Baùt ®Üa cïng ®å vËt do bän vâ sÜ Thæ Phån liÖng tíi, beân nµy chØ ®ãn lÊy råi ®Ó xuèng chø kh«ng nÐm laïi. Ngöêi mÆc aùo cÈm bµo nh×n Vö¬ng tö Thæ Phån d»n giäng nãi: - Xin ®iÖn haï ra lÖnh cho thuéc haï ngöng tay. T«n T©n Vö¬ng tö thÊy quÇn hïng trong NhÊt phÈm ®öêng Ýt ra còng cã ®Õn dö tr¨m. NÕu hä trë mÆt ®éng thñ th× m×nh l©m vµo t×nh traïng qu¶ bÊt ®Þch chóng, liÒn vÉy tay mét caùi cho bän thuéc haï ngõng tay. Quan Thöîng thö bé LÔ nöíc T©y Haï nh×n vieân quan mÆc aùo cÈm bµo ch¾p tay kÝnh cÈn hái: - Haùch Lieân chinh ®«ng! Kh«ng hiÓu c«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã ®iÒu chi dÆn b¶o? Nguyeân vÞ quan mÆc aùo cÈm bµo ®ã lµ tæng qu¶n NhÊt phÈm ®öêng teân gäi Haùch Lieân ThiÕt Thô, ®öîc phong lµm chÝnh ®«ng ®aïi töíng qu©n. N¨m tröíc y ®· dÉn bän Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung vâ sÜ vµ NhÊt phÈm ®öêng vµo Trung Nguyeân, råi bÞ Mé Dung Phôc gi¶ lµm Lý Dieân T«ng tung "Hång Hoa Hö¬ng Vô" ra lµm cho bän nµy ph¶i h«n meâ. Haùch Lieân ThiÕt Thô bÞ thua bá vÒ. Y ®· ®öîc thÊy A Ch©u gi¶ lµm Tieâu Phong vµ §oµn Dù gi¶ lµm Mé Dung Phôc. B©y giê cã Tieâu Phong thËt vµ §oµn Dù gi¶ mµ y vÉn kh«ng nhËn ra. Bän §oµn Dieân Khaùnh, Nam H¶i Ngaïc ThÇn còng vÒ ®Çu NhÊt phÈm ®öêng, v× hä cã môc ®Ých rieâng. Kh«ng ngê lóc nµy triÒu ®×nh T©y Haï laïi phaùi bän hä canh gi÷ phÝa ngoµi Thanh Phông Caùc lµ chç ë cña c«ng chóa. Haùch Lieân ThiÕt Thô lín tiÕng ®aùp: - C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã chØ dô mêi quý vÞ t©n khaùch sau khi yÕn Èm xong vµo c¶ thö phßng beân ngoµi Thanh Phông Caùc dïng trµ. Mäi ngöêi nghe nãi ®Òu "å" leân mét tiÕng. V¨n Nghi c«ng chóa ë Thanh Phông Caùc. §ã lµ mét ®iÒu ai còng biÕt råi. Nµng mêi hÕt th¶y mäi ngöêi ®Õn ®ã dïng trµ ®Ó chÝnh nµng löu ý lùa chän. Bän thiÕu nieân thÊy thÕ, ai còng phÊn khëi tinh thÇn vµ cã mét ý nghÜ nhö nhau: - Dï ta kh«ng tróng tuyÓn, nhöng còng ®öîc thÊy dung nhan c«ng chóa. Ngöêi T©y Haï thöêng ®ån c«ng chóa hä tr¨m ngh×n vÎ ®Ñp, thieân haï v« song. M×nh ®Õn ®©y ®öîc thÊy mÆt nµng, thiÖt kh«ng uæng mét phen bÆt thiÖp. Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån lµ ngöêi nãng n¶y nhÊt. Y ®øng dËy nãi: - Ngµy nµo mµ ch¼ng ¨n thÞt, uèng röîu? B©y giê kh«ng cÇn ¨n uèng n÷a, chóng ta h· y ®i coi c«ng chóa ®· ! Taùm teân vâ sÜ tuú tïng leân tiÕng daï ran. Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån nh×n Haùch Lieân ThiÕt Thô nãi: - Caùc haï dÉn ®öêng cho bän ta! Haùch Lieân ThiÕt Thô ®aùp: - V©ng! Xin mêi ®iÖn haï! Y quay laïi ch¾p tay nãi víi Méc UyÓn Thanh: - Xin mêi §oµn ®iÖn haï! Méc UyÓn Thanh gië giäng åm åm ®aùp: - Töíng qu©n ®i tröíc ®i! C¶ ®oµn ngöêi do Haùch Lieân ThiÕt Thô dÉn ®öêng, ®i xuyeân qua mét vöên hoa réng lín, råi quanh co mÊy d· y hµnh lang ®Õn mét traùi nói non bé. Méc UyÓn Thanh bçng thÊy cã mét ngöêi ®i saùt beân m×nh. Nµng liÕc m¾t nh×n qua, bÊt giaùc khÏ la leân mét tiÕng kinh ngaïc. Nguyeân ngöêi nµy m×nh cÈm bµo, löng ®eo ®ai ngäc chÝnh lµ §oµn Dù. §oµn Dù mØm cöêi khÏ nãi: - §oµn ®iÖn haï! Ch¾c ®iÖn haï kinh h· i l¾m th× ph¶i? Méc UyÓn Thanh hái: - C«ng tö biÕt c¶ råi ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù cöêi ®aùp: - Ta cã biÕt g× ®©u? Nhöng cø tr«ng kiÓu caùch thÕ nµy còng ®oaùn ra ®öîc mét hai phÇn. ThËt lµ phiÒn cho §oµn ®iÖn haï. Méc UyÓn Thanh ®¶o m¾t nh×n hai beân xem cã quan vieân T©y Haï nµo ®i gÇn kh«ng. Nhöng nµng chØ thÊy phÝa sau §oµn Dù cã hai thanh nieân c«ng tö. Mét chµng chõng ba chôc tuæi, cÆp l«ng mµy xÕch leân tr«ng ra vÎ mét ngöêi cao ngaïo. Cßn mét chµng n÷a th× dung maïo tuyÖt ®Ñp. Méc UyÓn Thanh chó ý nh×n laïi th× chµng thiÕu nieân xinh ®Ñp nµy do Vö¬ng Ngäc YÕn c¶i trang. Méc UyÓn Thanh tøc giËn nãi: - §aïi ca tÖ thËt! Bá ®i víi Vö¬ng c« nö¬ng mµ ch¼ng b¶o ai mét lêi ®Ó tiÓu muéi ph¶i ®ãng vai nµy. §oµn Dù nãi: - Muéi muéi ®õng næi nãng n÷a! ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m. TiÓu huynh bÞ ngöêi ta qu¨ng xuèng giÕng kh« c¬ hå chÕt ®ãi taïi ®ã. Méc UyÓn Thanh nghe §oµn Dù nãi võa gÆp tai naïn th× hÕt giËn ngay, véi hái: - Ca ca cã bÞ thö¬ng kh«ng? TiÓu muéi coi vÎ mÆt ®aïi ca tö¬i l¾m mµ! Nguyeân §oµn Dù ë ®aùy giÕng bÞ Cöu Ma TrÝ bãp cæ, h¬i thë kh«ng th«ng råi sau ngÊt ®i. Mé Dung Phôc daùn löng vµo thµnh giÕng ®øng treân cao chØ mong Cöu Ma TrÝ bãp cæ §oµn Dù cho chµng chÕt ®i. Vö¬ng Ngäc YÕn liÒu chÕt ®aùnh Cöu Ma TrÝ mµ vÉn kh«ng lµm ®öîc cho h¾n ph¶i bu«ng tay. Trong lóc nguy cÊp, ®ét nhieân nµng haù miÖng c¾n vµo vai beân h÷u Cöu Ma TrÝ. Cöu Ma TrÝ chît thÊy huyÖt "Khóc Tr×" bÞ ®au nhãi. Néi lùc trong ngöêi h¾n, chaïy tø tung råi trµn ra ngoµi. Tõ lóc h¾n ®öa tay ra bãp cæ §oµn Dù néi tøc bµnh tröíng, toµn th©n nhö muèn næ tung, tù nhieân néi lùc cã chç tiÕt ra ngoµi, h¾n c¶m thÊy trong m×nh khoan khoaùi. Bµn tay h¾n n¾m chÆt cæ häng §oµn Dù còng tõ tõ bu«ng ra. Neân biÕt r»ng, néi lùc Cöu Ma TrÝ cùc kú th©m hËu. ThËt lµ mét bËc kú tµi Ýt thÊy trong vâ l©m. ChØ v× lóc vËn c«ng, h¾n ph¶i ngöng tô k×nh lùc kh«ng cho rung chuyÓn, neân tuy h¾n ®· ®ông vµo ngöêi §oµn Dù mµ "Chu Caùp thÇn c«ng" kh«ng hót néi c«ng cña h¾n. §Õn lóc Vö¬ng Ngäc YÕn c¾n vµo huyÖt "Khóc Tr×", h¾n giËt m×nh kinh h· i, huyÖt "Tøc Quan" më réng. Néi lùc trong ngöêi h¾n tiÕt ra ngoµi. §· cã ®öêng th«ng ra, ch©n khÝ kh«ng cßn bÞ bÕ t¾c råi cø ïn ïn tu«n vµo ngöêi §oµn Dù kh«ng ngít. Cöu Ma TrÝ ®ang thÇn trÝ meâ man, néi lùc h¾n sau khi toaùt ra mÊt nöa phÇn, h¾n míi tØnh laïi th× giËt m×nh kinh h· i, la ho¶ng: - ói chao! Néi lùc m×nh cø cuån cuén bÞ g· hót ®i mÊt th× chØ trong vßng mét giê n÷a lµ m×nh biÕn thµnh phÕ nh©n. B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? H¾n liÒn hÕt søc chèng cù nhöng ®· muén mÊt råi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nöa phÇn néi lùc Cöu Ma TrÝ ®· trót vµo ngöêi §oµn Dù th× sù maïnh yÕu hai beân cheânh lÖch rÊt nhiÒu. H¾n kh«ng cßn caùch nµo chèng ®èi ®öîc. Tuy h¾n cè søc ngöng tô mµ còng kh«ng tµi nµo ng¨n trë néi lùc thoaùt ®i. Vö¬ng Ngäc YÕn thÊy m×nh c¾n Cöu Ma TrÝ mét miÕng mµ h¾n ph¶i níi tay kh«ng bãp chÆt cæ häng §oµn Dù n÷a th× trong lßng rÊt lµ an ñi. Nhöng nµng thÊy mét bµn tay Cöu Ma TrÝ vÉn aùp vµo cæ §oµn Dù chø kh«ng chÞu bu«ng h¼n ra, nµng liÒn thß tay vµo kÐo h¾n. Ngê ®©u bµn tay Cöu Ma TrÝ tùa hå nhö ®ãng chÆt vµo cæ chµng, nµng muèn hÕt søc kÐo thÕ nµo còng kh«ng rót ra ®öîc. Vö¬ng Ngäc YÕn lµ ngöêi hiÓu biÕt nh÷ng tuyÖt kü cña caùc phaùi vâ, mµ nµng ®oaùn m· i kh«ng ra chieâu thøc cña Cöu Ma TrÝ, ®©y lµ c«ng phu g×? Nhöng nµng kÕt luËn, ®©y kh«ng ph¶i lµ mét h¶o sù mµ chØ lµ yeâu thuËt tµ phaùp, nhÊt ®Þnh cã haïi cho §oµn Dù. Cöu Ma TrÝ còng nãng ruét, mong sao Vö¬ng Ngäc YÕn kÐo ®öîc bµn tay m×nh ra khái cæ §oµn Dù. Ngê ®©u Vö¬ng Ngäc YÕn ®ét nhieân run leân, råi lËp tøc c¶m thÊy néi lùc trong ngöêi kh«ng ngít thoaùt ra ngoµi vµ kh«ng cã caùch nµo ng¨n trë ®öîc. Nguyeân §oµn Dù lóc n· y ®· meâ råi mµ "Chu Caùp thÇn c«ng" kh«ng ph©n biÖt ®öîc ai lµ baïn ai lµ thï. Ch¼ng nh÷ng Cöu Ma TrÝ bÞ hót mÊt néi lùc, nã cßn hót lu«n c¶ néi lùc cña Vö¬ng Ngäc YÕn n÷a. Mét laùt sau c¶ Vö¬ng Ngäc YÕn lÉn Cöu Ma TrÝ ®Òu ngÊt ®i. Mé Dung Phôc håi l©u kh«ng thÊy tiÕng t¨m g× cña ba ngöêi döíi ®aùy giÕng. Y gäi lu«n mÊy tiÕng còng ch¼ng thÊy ai thöa, liÒn tù hái: - Ph¶i ch¨ng c¶ ba ngöêi chÕt hÕt råi? Y nghÜ vËy mµ mõng thÇm trong bông. Nhöng y nhí tíi mèi t×nh gi÷a Vö¬ng Ngäc YÕn cïng m×nh th× kh«ng khái ®au thö¬ng. Sau y chît nhí ra ®iÒu g×, bÊt giaùc la leân : - Trêi ¬i! Chóng ta bÞ nh÷ng t¶ng ®aù phong to¶ miÖng giÕng! Ba ngöêi kia cã cßn sèng th× c¶ bèn hîp lùc laïi may ra cßn cã c¬ thoaùt naïn. HiÖn giê chØ cßn laïi cã mét m×nh ta th× khã lßng thoaùt ra ®öîc. Chao «i! Caùc ngö¬i muèn chÕt, sao kh«ng chê ra khái ®aùy giÕng nµy råi h· y quyÕt sèng maùi? Y toan nh¶y xuèng ®Ó coi kü th× bçng nghe treân miÖng giÕng cã tiÕng ngöêi huyeân naùo. Thanh ©m phøc taïp döêng nhö ®©y lµ bän n«ng d©n T©y Haï. Nguyeân bèn ngöêi lôc ®ôc ë döíi ®aùy giÕng tõ nöa ®eâm ®Õn b©y giê trêi ®· saùng tá. Nh÷ng ngöêi ë trong lµng ®em rau cá vµo thµnh Linh Ch©u baùn ®i qua giÕng nµy. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - Dï ta cã kÐo bän nµy laïi cøu m×nh, nhöng vÞ tÊt hä ®· chuyÓn ®öîc khèi ®aù nÆng tíi mÊy ngh×n c©n. Hä lay kh«ng chuyÓn, ch¾c laïi bá ®i liÒn. ¢u m×nh ph¶i lÊy lîi nhö hä. NghÜ vËy y lín tiÕng gäi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung - Taïi haï ë trong nµy. NÕu caùc vÞ cøu taïi haï ra ®öîc th× taïi haï xin biÕu ba ngµn laïng ®Ó caùc vÞ chia nhau. TiÕp theo Mé Dung Phôc laïi cÊt giäng the thÐ leân nãi: - Trong nµy cã rÊt nhiÒu vµng baïc ch©u baùu. LÏ ®ö¬ng nhieân ai cã mÆt ë ®©y còng ®öîc dù mét phÇn. Mé Dung Phôc cßn gi¶ vê nãi: - §õng ®Ó ngöêi khaùc nghe thÊy n÷a. Vµng baïc ch©u baùu tuy nhiÒu, nhöng chia lµm nhiÒu phÇn, mçi ngöêi sÏ ®öîc Ýt ®i. Y võa nãi võa dïng néi lùc cho thanh ©m truyÒn ra thËt maïnh. Bän n«ng d©n nghe rÊt râ. Ai nÊy võa kinh ngaïc võa mõng thÇm. Hä xóm vµo hÕt søc vÇn khèi ®aù ra. Khèi ®aù tuy nÆng nhöng ®«ng ngöêi hîp lùc còng di chuyÓn ®öîc. Mé Dung Phôc kh«ng chê cho khèi ®aù hoµn toµn chuyÓn ra khái miÖng giÕng. Y võa thÊy lé ra mét kÏ hë ®ñ laùch m×nh liÒn chuån maïnh leân ®aùnh vÌo mét tiÕng chui ra khái giÕng. Bän hö¬ng n«ng giËt m×nh kinh h· i. Ai nÊy trè m¾t ra, mµ nh×n ngöêi ë trong giÕng chui ra råi chaïy biÕn, chíp m¾t ®· mÊt hót. Bän d©n queâ nµy ngì y lµ quû thÇn! Tuy trong lßng sî h· i nhöng hä nghÜ ®Õn tiÒn tµi laïi næi lßng tham. Hä tiÕp tôc vÇn möêi mÊy khèi ®aù lín sang mét beân råi dïng d©y thõng th¶ mét ®aïi haùn gan daï xuèng ®aùy giÕng. Ngöêi nµy võa xuèng tíi n¬i thß tay ra mß th× lËp tøc ®ông ph¶i Cöu Ma TrÝ. Trong lßng g· vèn ®· håi hép, neân võa sê thÊy ngöêi ®· töëng ngay lµ th©y ma. Y sî hÕt hån, véi giËt d©y cho ngöêi beân treân miÖng giÕng kÐo leân. Mäi ngöêi vÉn kh«ng n¶n lßng, bµn tÝnh mét lóc, råi ®èt mét cµnh th«ng ®Ó xuèng soi xem. Xuèng tíi n¬i thÊy ba xaùc chÕt n»m trong bïn lÇy kh«ng nhóc nhÝch, g· töëng nh÷ng th©y ma nµy chÕt ®· l©u. Ngoµi ra, g· ch¼ng thÊy vµng baïc ch©u baùu chi hÕt. Bän d©n queâ coi nh©n maïng lµ viÖc tµy ®×nh, nÕu ®Ó ®éng tíi tai quan nha th× biÕt ®©u ch¼ng bÞ khÐp vµo téi lÊy cña giÕt ngöêi. Ai nÊy ®Òu sî vì mËt bá chaïy. Ch¼ng mÊy chèc ®· thÊy bän ngu phu, ngu phô ®ån ®aïi nh÷ng tin giËt g©n. Cø mçi ®eâm tr¨ng tá lµ beân giÕng laïi cã ba ngöêi kh¾p m×nh bïn lÇy lem luèc hiÖn leân. Ai nh×n thÊy tÊt m¾c bÖnh nhøc ®Çu, phaùt nãng, phaùt rÐt. CÇn ph¶i më ®µn tÕ tù. §Õn kho¶ng giê ngä th× ba ngöêi míi dÇn dÇn tØnh laïi. Ngöêi tØnh ®Çu tieân lµ Vö¬ng Ngäc YÕn. V× c«ng lùc nµng kÐm råi, neân tuy bÞ mÊt hÕt còng chØ cã bao nhieâu vµ nµng còng ch¼ng tæn thö¬ng g× mÊy. Nµng nhí tíi ngay §oµn Dù. Lóc ®ã tuy trêi ®· ban ngµy, nhöng ®aùy giÕng tèi mß, nµng kh«ng tr«ng râ chi hÕt, nµng ®öa tay ra sê ®ông ph¶i §oµn Dù liÒn cÊt tiÕng gäi: - §oµn lang! §oµn lang!... Kh«ng thÊy §oµn Dù tr¶ lêi, nµng cho lµ chµng bÞ Cöu Ma TrÝ bãp chÕt råi, liÒn gôc xuèng th©y mµ khãc. Nµng «m chÆt lÊy §oµn Dù võa khãc võa nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung - §oµn lang! §oµn lang!... §oµn lang ®èi víi tiÓu muéi t×nh th©m nghÜa träng. TiÓu muéi chöa cã mét lóc nµo niÒm në cïng §oµn lang. Nh÷ng mong sau ®©y caùt nö¬ng nhê bãng c©y, ®ång thêi ®Ó baùo ®aùp ¬n §oµn lang. Ngê ®©u... §oµn lang laïi chÕt vµo tay aùc t¨ng. Bçng thÊy Cöu Ma TrÝ leân tiÕng: - C« nö¬ng chØ nãi ®óng cã mét nöa. Ta tuy lµ aùc t¨ng, nhöng §oµn c«ng tö kh«ng ph¶i chÕt v× tay ta. Vö¬ng Ngäc YÕn c¶ kinh hái laïi: - Ch¼ng lÏ... biÓu ca ta ®· haï ®éc thñ? Lßng daï y laïi ®éc ®Õn thÕ? Gi÷a lóc Êy §oµn Dù còng tØnh laïi, nghe tiÕng Vö¬ng Ngäc YÕn nãi beân tai th× trong bông rÊt mõng. Chµng laïi c¶m thÊy ngöêi m×nh ®ang ®öîc nµng «m vµo lßng, neân chµng kh«ng daùm nhóc nhÝch, sî nµng phaùt giaùc råi ®Èy m×nh ra. Bçng Cöu Ma TrÝ laïi nãi tiÕp: - §oµn lang cña c« nö¬ng ch¼ng nh÷ng kh«ng mÊt maïng vÒ tay aùc t¨ng mµ traùi laïi suýt n÷a aùc t¨ng bÞ uæng maïng vÒ tay §oµn lang. Vö¬ng Ngäc YÕn sa nöíc m¾t nãi: - §Õn lóc nµy mµ l· o cßn nãi giìn ®öîc ö? L· o kh«ng biÕt ta ®©y lßng ®au nhö c¾t? Sao l· o kh«ng bãp cæ ta chÕt nèt ®i cho råi? §Ó ta theo §oµn lang xuèng cöu tuyÒn. §oµn Dù nghe miÖng nµng nãi ra nh÷ng c©u ©n t×nh th¾m thiÕt th× trong lßng sung söíng v« cïng. Cöu Ma TrÝ tuy mÊt hÕt néi lùc nhöng t©m thÇn h¾n vÉn rÊt tØnh taùo vµ kiÕn thøc vÉn sieâu phµm nhö cò. H¾n nghe râ §oµn Dù cè nÝn thë rÊt khÏ th× biÕt ngay chç dông ý cña chµng, liÒn thë dµi nãi: - §oµn c«ng tö! Ta nghÜ lÇm, häc c¶ b¶y mö¬i hai m«n tuyÖt kü phaùi ThiÕu L©m, suýt nguy hiÓm ®Õn tÝnh maïng. NÕu kh«ng ®öîc c«ng tö hót néi lùc ®i th× ®Õn phaùt ®ieân leân mµ chÕt. B©y giê tuy ta ®· mÊt hÕt vâ c«ng, nhöng cßn b¶o toµn ®öîc tÝnh maïng. VËy ta ph¶i taï ¬n c«ng tö ®· cøu sèng cho. §oµn Dù vèn lµ ngöêi qu©n tö khieâm nhöîng, nghe Cöu Ma TrÝ chuyÖn taï ¬n kh«ng nhÞn ®öîc n÷a, liÒn nãi: - §aïi sö bÊt tÊt quaù khieâm nhöîng. Taïi haï cã tµi ®øc g× mµ daùm tù nhËn lµ ®· cøu ®öîc tÝnh maïng cho ®aïi sö? Vö¬ng Ngäc YÕn ®ét nhieân thÊy §oµn Dù leân tiÕng th× nçi mõng biÕt lÊy chi c©n. Nhöng nµng hiÓu ngay lµ chµng cè ý kh«ng nhóc nhÝch ®Ó cho m×nh «m lÊy ngöêi chµng th× bÊt giaùc thÑn ®á mÆt leân, véi vµng ®øng dËy tùa vµo thµnh giÕng. Cöu Ma TrÝ nãi: - L· o t¨ng tuy lµ ®Ö tö nhµ PhËt nhöng lßng hiÕu th¾ng cßn maïnh h¬n c¶ ngöêi thöêng, caùi qu¶ ngµy nay lµ do caùi nh©n ba mö¬i n¨m tröíc mµ ra. Hìi ¬i! B©y giê cßn biÕt nãi sao ®öîc n÷a? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù trong lßng hoang mang kh«ng hiÓu ®öîc Vö¬ng Ngäc YÕn cã giËn m×nh kh«ng? Chµng nghe Cöu Ma TrÝ nãi mÊy c©u chaùn ®êi bçng sinh daï ®ång t×nh víi h¾n, liÒn hái: - Sao ®aïi sö laïi thèt ra nh÷ng lêi chaùn n¶n nhö vËy? Lóc n· y trong ngöêi ®aïi sö khã chÞu l¾m hiÖn b©y giê ®· ®ì chöa? Cöu Ma TrÝ yeân lÆng håi l©u kh«ng ®aùp. H¾n ngÊm ngÇm vËn khÝ th× qu¶ nhieân c«ng tr×nh mÊy chôc n¨m tu luyÖn bÞ mÊt hÕt trong mét lóc. Nhöng h¾n nguyeân lµ ngöêi ®aïi trÝ tuÖ. VÒ PhËt häc còng rÊt lµ s©u réng, chØ v× luyÖn nhiÒu néi c«ng mµ lßng hiÕu th¾ng trë neân cùc thÞnh, ®ång thêi, tÊm lßng höíng vÒ PhËt sinh ra h÷ng hê. B÷a nay ngåi trong ®èng bïn lÇy, h¾n chît tØnh ngé lÈm bÈm: - Nhµ PhËt giíi tham, giíi s©n, giíi si, giíi väng mµ m×nh ®· ®Òu phaïm vµo. B÷a nay, vâ c«ng mÊt hÕt. BiÕt ®©u ®ã ch¼ng lµ PhËt Tæ ®iÓm hoaù cho m×nh biÕt c¶i tµ quy chÝnh? H¾n nghÜ laïi tõ ®Çu, töëng ®Õn nh÷ng hµnh ®éng trong mÊy chôc n¨m, må h«i toaùt ra ®Çm ®×a. H¾n võa xÊu hæ võa ®au lßng. §oµn Dù thÊy Cöu Ma TrÝ kh«ng tr¶ lêi liÒn hái Vö¬ng Ngäc YÕn: - Mé Dung c«ng tö ®©u råi? Ngäc YÕn "å" leân mét tiÕng, råi ®aùp: - BiÓu ca tiÓu muéi ö? Trêi ¬i! Suýt n÷a tiÓu muéi queân mÊt! §oµn Dù nghe nµng nãi ®Õn c©u: "Suýt n÷a tiÓu muéi queân mÊt" th× mõng rì quaù. Chµng biÕt lµ tröíc nay nµng ®Ó hÕt t©m trÝ vµo Mé Dung Phôc mµ hiÖn giê hµng nöa ngµy, nµng ®· kh«ng nghÜ tíi y n÷a. Nhö vËy ®ñ tá nµng chÝ thµnh ®Ó t©m ®Õn m×nh thay thÕ vµo con ngöêi Mé Dung Phôc ngµy tröíc. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2