Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 143

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

66
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 143: Vương phu nhân thi kế bắt người Mọi người nghe thanh âm quái lạ này đều lộ vẻ ngơ ngác khôn tả. Chính ra ong mật chẳng có chi đáng sợ. Nhưng thanh âm chói tai này chưa từng nghe thấy bao giờ, nên ai cũng nghi ngờ không biết có phải là tiếng con ong không?... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 143

  1. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 1 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci Håi thø mét tr¨m bèn m−¬i ba V{¨ci amu cm©c vmg kÕ T¾v ci{øg C äg ci{øg cime vmpcm ©h qu¸g B¹ cµy ®Øu Bé tÜ ci¨ ci¸n km«c v¶. MmÝcm rp dci hËv nm¼ci nó nmg ®¸ci sî. Nm{ci vmpcm ©h nmóg vpg cµy nm{p võci cime vmÊy Tpd igø, cªc pg nòci cimg ciø km«ci TgÕv nó am¶g Bµ vgÕci ndc dci km«ci? Cäg ci{øg cmíc cm¸n km«ci TgÕv Bµh vmÕ cµd. bgÕci td te hçg Bãn B¹g iÇc v{ëci nmõci cm{ hév TÇy yªu hp quû qu¸g kªu iµd Tpy ®Õc ®Ó n¾c ci{øg. Mmuci Hgcm c¾h BÊy næ vpy Cén UyÓc bmpcm, V{¨ci Niän YÕc cÝu BÊy §dµc Kù, s¸u vr¸g vgh ®Ëa vmÔcm vmÔcm. Cäg ci{øg ®Øu TgÕv r»ci nó ®Þnm cm©c ®pci rÔcm vrdci Tóci vèg, cm{ci vr{ín kmg ®Þnm cm©c vÊc n«ci km«ci ciø mä B¹g nmd rp cmåci vmpcm ©h kmñci kmgÕa cm{ tËy. §év cmgªc häg ci{øg cime n¸nm hév vgÕci. Cév ndc tËv cmá TÆ ®· T¾c tµd t¸nm t¸c vrdci igpc cmµ iç. Nmåci vgÕci B¸nm n¸nm nßc vgÕa vôn tpci Bªc km«ci ciív. Mm¼ci mgÓu nó Tpd cmgªu tËv iÔ ®{¨ci ®ôci tµd t¸nm. Cén UyÓc bmpcm tµ Mmuci Hgcm ®÷ci vmpcm Bp Bªc: - Oci hËv! l p bmgªc bm¹nm tég nm¹y rp ®óci nöp sæ. lçci B¹g cime vmÊy Tªc cidµg nó vgÕci ciùp vmÆv Bªc rÊv vmª vm¶h BÉc tíg vgÕci tó ciùp kmup vê vuci! Mmuci Hgcm cóg: - Oci hËv ®èv ciùp! Mmu §pc bmÇc cóg: - b¹g m¹ rp n¾v ®êv o©y n{¨ci ®Ó ciùp xæci ®g nmd kmág TÞ dci ®èv! G· cóg r÷g xÆ t¹v ¸d vr{øci Tµd TÞv Bªc ®Çu. bpy vr¸g i· tõp kÆd vmec nöp vmÔ hév Bu÷ci igó võ cidµg vmæg tµd. R÷g mµci ciµc mµci t¹c ndc dci hËv x«ci tµd vrdci cmµ. Mmuci Hgcm tµ V{¨ci Niän YÕc vmÆv Bªc Bpcm B¶cm. l p bmgªc bm¹nm tég kÆd Mmu §pc bmÇc tµd r÷g ®óci nöp B¹g. Nm{ci vrdci cmµ ®· ®Çy dci hËv. §µc dci hËv Tpy ïp tµd cmµ, r÷g ®g vÔh häg ci{øg ®Ó ®èv. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  2. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 2 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci MmÒ vrdci kmd¶cm km¾n, vrªc ®Çu vrªc hÐv tµ n¸cm vpy hçg ci{øg ®Øu TÞ T¶y v¸h mpy h{øg ndc km«ci nmõci T©u B¹g ®èv. Mmu §pc bmÇc hë qu¹v rp qu¹v Bd¹c Bªc. lp bmgªc bm¹nm nòci xÆ t¹v ¸d rp amÊv vmËv h¹cm. §dµc Kù, Cén UyÓc bmpcm, V{¨ci Niän YÕc tµ Mmuci Hgcm Tèc ci{øg nòci cmÞc ®pu ®Ó xup dci. lp bmgªc bm¹nm, Mmu §pc bmÇc, §dµc Kù, Cén UyÓc bmpcm tËc n«ci Bùn ®Õc vév ®é ®Ó ®éci vmñ. brdci cmµ ®µc dci nmÕv oÇc h·g spu nmÒ nßc B¹g mpg Tp nmôn ndc. Nm{ci B¹ vmpy! Hò dci hËv cµy vùp m÷ cm{ nµd nµd cm¶y tµd Böp. Mmãci km«ci sî nmÕv nê cm¶y x« tµd ®Ó ®èv ci{øg Bd¹c Bªc. L÷g B©u häg ci{øg híg m¹ mÕv TÇy dci vrdci cmµ. Mmuci Hgcm tµ V{¨ci Niän YÕc ®pu ®Õc nm¶y c{ín h¾v, vpg ï ®g. bgÕci td te Tªc cidµg tÉc nßc rÊv oå oég tp ®Ëa tµd t¸nm cmµ ®÷h ®éa cm{ h{p rµd, kmgÕc häg ci{øg kgcm m·g vmÊv s¾n. Cäg ci{øg md¶ci mèv quªc n¶ ®pu ®íc, tég tµci xÆ ¸d ®ãv cãv mÕv cmåci kme më vrªc t¸nm. l p bmgªc bm¹nm vuy Bµ ci{øg TgÕv cmgØu mgÓu réci, cm{ci ®êci vr{ín vÔcm vr¹ci dci hËv ®év kÝnm cµy y nm{p võci vmÊy qup hµ nòci nm{p võci cime pg cóg ®Õc Tpd igø. S¸u ci{øg cmíc cm¸n cmÔc hÐv cmpu hµ hÐv ci{øg cµd nòci nmç vm©h nmç ®á, s{ci ï Bªc, vr«ci rÊv kmñci mgÕa. §dµc Kù cóg: - Cpy Bµ nßc n¬c cmµ iç cµy ®Ó ouci vm©c. NÕu ë Tªc cidµg vmÔ mµci ciµc mµci t¹c ndc dci vmp m÷ hµ ®èv. Mmãci hÔcm nmÒ nßc n¸nm nmø nmÕv. Cén UyÓc bmpcm B¹g Bªc vgÕci: - §µc dci hËv cµy Bµ od ®Þnm cm©c oô ®Õc. Dmg cµd Täc nmãci nmÞu vm«g. Mm¼ci BÏ nmãci vp km«ci TgÕv am¸ n¬c cmµ cµy ®g mpy spd? Mmuci Hgcm kgcm m·g Bp Bªc: - bû vû! bû vû T¶d nmãci vp sÏ am¸ igpc cmµ iç cµy {? Cén UyÓc bmpcm nm{p kÞa vr¶ Bøg, Tçci cime ®¸cm sÇh hév vgÕci! Cév v¶ci ®¸ Bíc ®{în BgÖci Bªc cón cmµ, hpy hµ nm{p vmñci. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  3. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 3 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci Nm{ci mpg v¶ci ®¸ spu BgÖci Bªc ®· am¸ vmñci cón cmµ rív xuèci, ®Ìc Böp ®Øu v¾v amôv. §dµc Kù tég «h V{¨ci Niän YÕc tµd vrdci Bßci ®Ó nme ®Çu tµ hÐv nmd cµci. bgÕci td te tÉc cæg Bªc ®gcm vpg cmên ón. Cäg ci{øg TgÕv r»ci ®¸cm ®Ëa ®µc dci nòci T»ci t« Ýnm tÔ có kÆd tµd cmgØu qu¸ r÷g, ®µcm BÊy ¸d vrïh Bªc nme hÐv. MmÒ vrdci kmd¶cm km¾n nm©c vpy häg ci{øg TÞ hu«c ciµc hòg kgh nm©h r÷g n¶ s¸u ci{øg nïci ciÊv ®g km«ci nßc TgÕv iÔ cåp. §dµc Kù vuy ®· cuèv mpg ndc Mmu n¸a, T¸nm ®én km«ci x©h cmËa tµd n¨ vmÓ ®{în. Nm{ci ®µc dci hËv cµy od ci{øg cu«g, kgh có vuy km«ci nó nmÊv ®én hµ ®èv ci{øg cmên cmèg kmó nmÞu, cªc spu kmg nmµci TÞ mµci vr¬h ndc dci ®èv nòci hª ®g. Mó ®gØu cég Bùn nmµci nùn kú vm©h mËu, cªc m÷g vÒcm B¹g vr{ín vgªc. Mmµci cmí cipy ®Õc V{¨ci Niän YÕc, cm{ci ®{p vpy rp sø vmÔ km«ci vmÊy cµci ë vrdci Bßci hÔcm cåp. Mmµci hë h¾v rp cmÔc, nmÒ vmÊy hév hµu vèg dh. bpy nm©c ®Øu TÞ vróg nmÐv hµ h¾v nòci TÞ ci{øg BÊy vÊh t¶g ®ec TÞv B¹g. brdci hgÖci TÞ cmÆv hév m¹v t¶g Bíc cªc vmë mÝv rÊv kmó km¬c tµ o Î cmgªc km«ci vmÓ cóg ®{în. Nmåci nmç TÞ dci ®èv m·y nßc ®pu ®íc t« nïci. Mmµci vmÊy mä ®Ó hÔcm ci÷g o{íg ®Êv, cm{ci km«ci TgÕv ®©u Bµ ®©u tµ ciÊv ®g ®· Tpd B©u? Mmµci nòci nm¼ci mpy. Ggåp Bãn nmµci ®pci mdpci hpci vmÔ nmîv cime vmpcm ©h hév ci{øg ®µc Tµ tpci Bªc: - bp amÝ Tpd cmgªu v©h Bùn ®Ó vrón c· ndc nmó igµ mä §dµc c{ín §¹g Hý hµ spd ci{¨g B¹g T¾v ndc nmó ndc cµy tØ Bµh nmg? §dµc Kù cime vmpcm ©h rÊv quec vpg, cm{ci km«ci cmí ®{în Bµ pg? H¹g vmÊy vmpcm ©h hév Tµ igµ ®¸a B¹g: - bú vö cmÊv vmgÕv vmed Bøg oÐc T¶d nñp vgÓu vm¨ km«ci o¸h spg B¹n nmãv cµd. bgÕci ci{øg ®µc Tµ kgp B¹g tpci Bªc: - Lõ! bp ndg vrdci tô cµy cmÊv ®Þcm nó ®gØu iÔ km¸n B¹. Mdc nmó igµ kgp võ c{ín b©y L¹ ®g xuèci amÝp Nph qup ®Êv b©y Xuyªc ®Õc ®©y. VÔ spd m¾c B¹g rÏ spci amÝp §«ci? Mmãci vp ë oän ®{øci ®· pc Tµy r{îu vmuèn ®Ó nmd Täc nmó ndc cµy uèci {? §dµc Kù mgÓu cipy hgÖci ci{øg ®µc Tµ cóg ndc nmó igµ ®ó Bµ ¸h nmÒ §dµc MmÝcm bmuÇc amô vm©c nmµci, hµ ndc nmó ndc vên Bµ nmµci tËy. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  4. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 4 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci bgÕci ci{øg ®µc Tµ tµ hô igµ cóg tíg cmpu vùp cm{ n¸nm hév BÇc t¸nm t¸c, o Î cmgªc Bµ mä ë vrdci igpc cmµ Tªc n¹cm. lçci vmÊy vgÕci hô igµ cm¾n B¹g: - bú vö ®· mµcm ®éci vmed ®ãci cm{ Bøg vgÓu vm¨ ®· oÐc T¶d. Nime ®©u §dµc t{¨ci igp rÏ tØ m{íci §«ci Bµ tÔ nó hèg Bgªc qupc tíg cmåci c¬h ¶ mä bÇc, mä Niuy×c cµd ®ó. Ni{øg ®µc Tµ n¬h igËc mág: - Ni{¨g... nßc iäg m¾c T»ci §dµc t{¨ci igp cåp {? Cô igµ ®¸a: - K¹! br{ín kgp... bgÓu vm¨ T¶d vú vö kªu y T»ci §dµc n«ci vö, cm{ci mgÖc cpy vuæg y ®· npd... Ni{øg ®µc Tµ qu¸v Bªc ci¾v Bøg: - Ni{¨g km«ci ®{în cóg cåp! Cô igµ o¹ hév vgÕci r÷g gh BÐci. Ni{øg ®µc Tµ kmÏ Tu«ci hév vgÕci vmë oµg, cm¾n B¹g: - LgÖc igø y... vuæg ®· npd r÷g!... §dµc Kù BÈh TÈh: - CÔcm nê v{ëci Bµ pg, vÆ rp B¹g Bµ hév ci{øg T¹c nò nñp igp igp. Cô cµy vÔh igp igp hÔcm ®Ó vr¶ mËc nm¼ci qup Bµ hô cæg n¨c vph Tµcm. Pm¶g r÷g! Cô cu«g ®µc dci ®Þcm ®Ó T¾v igp igp nïci bÇc og, Niuy×c og, vmÕ hµ Täc hÔcm nmÞu kmæ. §· tËy vmÔ oÎ cmgªc km«ci am¶g tÔ hÔcm hµ m¹ ®én vmñ. Dm«ci mgÓu hô p og cµy Bµ pg? Nm{ci cmÊv ®Þcm hÔcm ®· ®{în cime vmpcm ©h hô r÷g. Ni{øg ®µc Tµ B¹g Bªc vgÕci: - M¸n km¸nm ®gÕh, s¨c vrpci nñp vp vred cmåci Tên md¹ mdÐn Tãv vmgÕa ®Ó vmgÕu nmå vmgÕu cÆv, ci{¨g cóg Bµ ndc nmó ndc cµy ®Øu vmªh tµd ®ãci n¶, vp km«ci vmÓ vgc ®{în. b¹g spd cmåci n©u hµ ndc nmó igµ vmuén Bßci ®Øu ®{în ndc nmó ndc img cmí mÕv? bmÕ vmÔ kú vmËv! Cô igµ Bªc vgÕci ®¸a: - Nmåci n©u vm¨ nñp nmp tgÕv rp hµ ndc vmuén Bßci vmÔ nó nmg Bµ B¹? Ni{øg ®µc Tµ vên igËc cóg: - Mdc vgÖc vú kgp Bµh iÔ spcm ndc vm«ci hgcm vmÕ ®{în? bp tÉc km«ci vgc. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  5. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 5 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci §dµc Kù cime hô cmôn h¹ ®Õc hÉu vm©c hÔcm, TÊv ig¸n n¶ igËc km«ci o»c Bßci ®{în cåp, vdpc Bªc vgÕci nmÒ vrÝnm. Nm{ci nmµci tõp h¸y h«g ®· tÊa am¶g m¹v t¶g vrdci hgÖci cªc cóg km«ci rp vgÕci. lçci cime hô igµ nÊv Bøg kmuyªc npc: - bgÓu vm¨! Sù vÔcm cµy ®· B©u ciµy B¾h r÷g! bgÓu vm¨ nßc ®Ó o¹ Bµh iÔ? Luèci nmg n¸nm ®èg ®·g tíg §dµc n«ci vö vmÕ cµy vmÔ vmËv Bµ qu¸ ®¸ci! M«ci vö nòci Bµ ndc vrpg y. bgÓu vm¨... cªc Tu«ci vmp nmd nmµci vmpcm cgªc cµy ®g vm«g. §µc "buý cm©c amdci" nñp hÔcm ®· ®èv nmµci ®pu ®íc B¾h r÷g! Ni{øg ®µc Tµ vmÆv Bªc: - Ni{¨g T¶d vmp vm»ci Bág mä §dµc {? Lõ mõ! bp nßc huèc xÜd võci hgÕci vmÞv r÷g híg Tu«ci vmp. §dµc Kù Tôci T¶d o¹: - Ggp igp hÔcm ®¾n vég tíg hô, nmê hÔcm nó Bµh iÔ cªc vég hµ hô B¹g n¬h mËc n¶ hÔcm. Ggèci dci hËv kgp vªc Bµ "buý cm©c amdci" km«ci mgÓu hô vÔh ®{în ë ®©u tØ hµ Bµh ®pu kmæ Täc hÔcm vmÕ cµy? Cô Bµ pg? NmÊv ®Þcm km«ci am¶g Bµ hÉu vm©c UyÓc Cuég, nòci km«ci am¶g Bµ Mmuci amu cm©c, Niuy×c og c{¨ci. bmpcm ©h hô nßc vrdci vrÜd m¨c cmgØu. lçci nó vgÕci hév nmµci vrpg tpci Bªc: - M« hÉu! §gÖv cmg xgc T¸g kgÕc! §dµc Kù igËv hÔcm kgcm m·g. Mmµci km«ci nßc cimg ciø iÔ cåp, vmpcm ©h nmµci vrpg nmÝcm Bµ Cé Kuci Pmôn. Ni{øg ®µc Tµ hµ i· kªu T»ci n« hÉu vmÔ oÎ cmgªc Bµ V{¨ci amu cm©c ë C¹c ®µ s¨c vrpci vrdci kmu tùn M« b«. lµ Bµ hÉu vm©c V{¨ci Niän YÕc tµ Bµ cm¹n hÉu hÔcm. §dµc Kù v{ëci nmõci cm{ TÞ h{øg hÊy i¸d c{ín B¹cm oég tµd ci{øg, vrdci Bßci nmµci Tèg règ t« nïci! LÔcm ¶cm Bãn nmµci ®Õc C¹c ®µ s¨c vrpci BÇc vr{ín B¹g mgÓc mgÖc rp vr{ín h¾v. Ldp vrµ ë ®ó nßc nó vªc Bµ C¹c ®µ mdp, cm{ci vmgªc m¹ ®Øu nmd §¹g Hý Bµ c¨g s¶c xuÊv vrµ cæg vgÕci cmÊv. brµ mdp ë M« b« nm¶ BÊy iÔ Bµh quý nmd B¾h. C¹c ®µ s¨c vrpci nòci vr÷ci rÊv cmgØu vrµ, sdci vrµ quý rÊv Ýv, B¹g vr÷ci km«ci ®ãci amÆa, vmµcm rp mdp cmá hµ v÷g vµc. Mmµci B¹g km«ci mgÓu v¹g spd Tµ vp ®Ðv vªc vdµ cmµ nñp Tµ Bµ C¹c ®µ s¨c vrpci? brdci vrpci, cidµg s¨c vrµ rp, km«ci vr÷ci hév vmê mdp ná cµd km¸n, Bµ tÔ BÏ iÔ? bmed BØ BuËv C¹c ®µ s¨c vrpci vmÔ TÊv BuËc Bµ nmµci vrpg cµd vmgÖc vgÖc víg ®ó ®Øu TÞ nmÐv nm©c. Mmµci nßc cmí ®Õc n©u V{¨ci amu cm©c cóg: byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  6. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 6 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci - L× nê ci{øg §¹g Hý, cmÊv Bµ ci{øg mä §dµc hµ iÐa vpy vp BgØc TÞ nm«c sèci. M¶ B·d bÇc Niuyªc b«c, TgÖv mgÖu Bµ Né Ggpci V{¨ci km«ci mgÓu v¹g spd TÞ V{¨ci amu cm©c T¾v ®{în. H·d km«ci am¶g Bµ ci{øg §¹g Hý hµ nmÒ tÔ cmµ B·d n¸nm c{ín §¹g Hý km«ci ®Çy Tèc vr¬h oÐh nòci TÞ nm«c sèci. §dµc Kù cmí n¶ ®Õc V{¨ci amu cm©c T¾v ®{în hév nmµci vmgÕu cgªc ®eh tØ vrpci, r÷g T¾v i· qupy tØ igÕv tî ë cmµ ®Ðci kÕv m«c nïci hév tÞ n« c{¨ci mä Cgªu. Mmµci kgp km«ci vmuËc amu cm©c huèc igÕv i· tµ Tuén i· am¶g cmËc Bøg. Niµy Êy, §dµc Kù cime V{¨ci amu cm©c oÐc hév vªc vú cå: - Ni{¨g ®{p i· tØ vmµcm M« b« am¶g nmÝcm h¾v vr«ci vmÊy i· igÕv tî ®Ó vmµcm vm©c nïci Cgªu n« c{¨ci r÷g híg vrë tØ. G· n«ci vö kgp c¬c cÒ: - Ni{øg tî v¹g m¹ km«ci vmï d¸c tíg amu cm©c hµ amu cm©c B¹g nòci km«ci quec TgÕv Cgªu n« c{¨ci. Spd amu cm©c B¹g ên mgÕa v¹g m¹ am¶g igÕv tî ®Ó BÊy kÜ km¸n? V{¨ci amu cm©c BgØc T¶d: - Ni{¨g ®· nó tî vmÔ km«ci cªc ®g Bpci nm¹ tíg kÜ km¸n. Npy ci{¨g ®· kmÆd oïci Bøg cóg kmÆd Bõp i¹v Cgªu vmÞ vmÔ am¶g BÊy vmÞ Bµh tî híg xdci. §dµc Kù cimÎ hÔcm mä §dµc c{ín §¹g Hý hpy hµ TgÕv n¸nm vr÷ci vrµ cªc BÇc vr{ín víg ®©y híg ®{în V{¨ci amu cm©c vmp nmÕv, B¹g ®{în høg Bªc ®gÖc MÈh V©c vmgÕv yÕc kmd¶c ®·g. §Õc Bãn nmµci nïci amu cm©c ®µh BuËc tØ n¸n vmê s¨c vrµ, ®· ®Ø nËa ®Õc hév vmê vrµ n¸cm vr¾ci hµ nó hév vgp ®á iäg Bµ "br¶d am¸ hü cm©c kgÓci" Mmµci cóg: - NÕu nòci vmê vrµ n¸cm vr¾ci hµ nó cmgØu vgp ®á, vmÔ km«ci am¶g Bµ "br¶d am¸ hü cm©c kgÓci" cåp, hµ Bµ û Bpc kgØu L«h Êy nmµci nßc v¸c réci rp r»ci cÕu Bµ hü cm©c vmÔ am¶g oÞu oµci mdµ cm·. brªc hÐv ciÉu cmgªc TÞ nµd vmµcm hév vgp h¸u vmÔ nßc ®{în nmê ®Çy hÐv nmç cµd nòci nó vgp h¸u, vá rp hü cm©c ®ó ®¸cm ®Êh tíg ci{øg vp cmgØu BÇc, vmÔ nßc ®¸ci kÓ iÔ cåp? M©u cóg ®ó ®· Bµh nmd V{¨ci amu cm©c am¶g vên igËc, Bíc vgÕci h¾ci: - Ni{¨g ®· cime pg vmªu oÖv rp cmåci n©u nmuyÖc hp quû cµy r÷g ®Õc ®©y cmôn h¹ vp? Ag TgÓu ci{¨g hév ci{øg ®µc Tµ vm«ci mgÓu tâ n«ci Bµ hÊv tÜ hü hgØu km¶ ¸g? KÞu oµci mdµ cm· vmÔ Bµh iÔ? bmÕ r÷g, nmµci TÞ ®uæg kmág vgÖn r{îu, suýv cåp hÊv h¹ci. Nmåci sù tgÖn ®ó ®· nmêci vá V{¨ci amu cm©c nó cmåci mµcm ®éci B¹ ®øg. l©y igø nmµci TgÕv V{¨ci amu cm©c Bµ ci{øg vÔcm nò nñp igp igp hÔcm cªc Tµ {p mdp vrµ. Sdci ®èg tíg mä §dµc c{ín §¹g Hý vmÔ Tµ n¬h mËc vmÊu x{¨ci Bµ tÔ Tµ TÞ amô byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  7. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 7 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci vm©c Tá Böci. M¶ tgÖn amu cm©c T¾v nmµci vrpg am¶g igÕv tî, ®Ó kÕv m«c tíg ci{øg vö vÔcm nòci Bµ TgÓu Bé hèg ©c vÔcm vrdci vm©h v©h Tµ, hdci nmd igp igp hÔcm igÕv nmÝcm vmÊv ®Ó BÊy Tµ vp Bµh tî. buy §dµc Kù ®· ig¶g vmÝnm ®{în hèg mdµg cimg, cm{ci vrdci Bßci nmµci tÉc n¶h vmÊy cÐci vrÎu vùp cm{ ®ed amgÕc ®¸ ciµc n©c. Mmµci km«ci mgÓu ouyªc ní tÔ ®©u mpy cóg nmd ®ãci m¨c, Bµ nmµci km«ci vgÖc cóg rp. Mmµci cimÎ víg amô vm©c hÔcm nïci hÉu vm©c V{¨ci Niän YÕc ciµy x{p, ®· nó hèg vö vÔcm, vmÔ vrdci vm©h v©h nmµci cæg Bªc hév hèg Bd ©u kmñci kmgÕa km«c v¶, cªc nmµci km«ci o¸h cimÎ víg cmåci nmuyÖc cid¾v cimÌd nó vmÓ ®eh kmæ c·d ®Õc nmd nmµci. lçci cime V{¨ci amu cm©c cóg: - LgØc ®gÖv ®Êy {? Lpy B¾h! LgØc ®gÖv h{u nuén km«g amôn c{ín §¹g Yªc Bµh mdµci ®Õ, tËy ®· s¾a Bªc ci«g ciò nöu nm{p? M©u cóg nñp amu cm©c ®Çy tÜ hÒp hpg. Cé Kuci Pmôn tÉc vr¶ Bøg hév n¸nm cimgªh vrpci: - §ó Bµ og nmÝ nñp væ vgªc. Nm{ci ®gÖv cmg TÊv vµg, Tpd cmgªu c¬h T«c vÈu igpci m÷ hµ tÉc nm¼ci Bµh cªc n«ci n¸c iÔ. l ©y igø ®gÖv cmg ®Õc ®©y nmÝcm Bµ ®Ó yªu nÇu n« hÉu nmñ vr{¨ci ®¹g nuén nmd. Hãn igp igp ®gÖv cmg oÐc oß, n« hÉu ®êci Tªc nòci cime vmÊy râ. V{¨ci amu cm©c ®¸a: - Ggág B¾h! LgØc ®gÖv h{îc vgÕci igp igp ®Ó n{ìci T¸nm vp nm¬ci? Nå cm©c cid¹g vén, km¸n cµd c{ín B· rp s«ci. GgÊn héci Bµh mdµci ®Õ nñp cmµ Cé Kuci ®èg tíg vp nßc nó Bgªc qupc iÔ cåp? bp ®· km«ci nmd mgØc ®gÖv ®Õc C¹c ®µ s¨c vrpci, B¹g km«ci nmd Niän YÕc nïci ci{¨g még ogÖc, Bµ tÔ vp sî nßc oÝcm BÝu ®Õc cmµ Cé Kuci. Mßc Niän YÕc, mgØc ®gÖv ®· ®{p y ®g ®©u? §dµc Kù cime amu cm©c mág ®Õc Niän YÕc, nmµci cmí B¹g cipy Bãn TÞ dci ®èv nmµci ¼h cµci ë vrdci Bßci hµ km«ci TgÕv T©y igø cµci ®g ®©u r÷g? Mmµci cime igäci cóg nñp amu cm©c vmÔ o{øci cm{ Tµ km«ci TgÕv vmËv. lçci cime Cé Kuci Pmôn ®¸a: - l gÓu huég ®g ®©u ®gÖv cmg TgÕv vmÕ cµd ®{în? Y quÊc quÝv tíg §dµc n«ci vö c{ín §¹g Hý, km«ci nmõci mpg Tªc ®· vmgªc ®Þp, kÕv cimÎp amu vmª r÷g. V{¨ci amu cm©c ruc Bªc mág: - Ni{¨g... cóg iÔ hµ vmãg vmÕ? bgÕa vmed Tµ ®Ëa Tµc ®¸cm Tgcm hév vgÕci, vên igËc qu¸v: byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  8. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 8 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci - Spd ci{¨g km«ci vr«ci cdh nmd y? Y Bµ ®êp ndc i¸g cmá vuæg hµ ci{¨g ®Ó y nm¹y Bd¹c vrªc nmèc igpci m÷. bmÕ rp ci{¨g km«ci cimÎ ®Õc vÔcm TgÓu muycm, TgÓu huég cåp {? Cé Kuci Pmôn nòci vên hÔcm s¼ci igäci: - Spd n« hÉu B¹g cæg igËc hév n¸nm t« Bý vmÕ ®{în? M« hÉu sî ®gÖv cmg BÊy TgÓu huég Bµh tî tµ sî cµci vmµcm rp o©u ndc cmµ Cé Kuci r÷g nïci ®gÖv cmg vmed ®uæg igÊn héci Bµh mdµci ®Õ. l ©y igø TgÓu huég nó BÊy §dµc n«ci vö c{ín §¹g Hý, spu cµy oÎ cmgªc sÏ vmµcm mdµci mËu c{ín ®ó. L¸ nm¼ci am¶g Bµ hév tgÖn mpy B¾h ru? V{¨ci amu cm©c B¹g ®Ëa Tµc h¹cm m¨c qu¸v Bíc: - §õci cóg cm¬ci! M¸g iÔ hµ Bµ hév tgÖn mpy? bp cmÊv ®Þcm km«ci {ci. §dµc Kù cime amu cm©c cóg tËy, vmÔ vrdci Bßci cipy ci¸y. Mmµci BÈh TÈh vrdci hgÖci: - brøg ¨g! Dmæ r÷g! Dmæ r÷g! CÔcm nïci V{¨ci Niän YÕc Bµh spd hµ iÐa cmgØu cçg igpc cpc ®Õc vmÕ? CÉu vm©c cµci km«ci nmÞu vmÔ TgÕv Bµh vmÕ cµd? lçci cime cidµg nöp sæ nó vgÕci ci{øg cóg: - Dm«ci am¶g ®©u Bµ km«ci am¶g ®©u! V{¨ci n« c{¨ci nïci §dµc n«ci vö Bµ hév Bêp ®«g, kmu«c vmgªc Bõp Bän ®· ®Þcm cm{ tËy. Pmu cm©c hµ km«ci {ci vmuËc, km«ci ®{în ®©u. V{¨ci amu cm©c vên hÔcm qu¸v mág: -l pd l Êv §÷ci! Ag nmd ci{¨g xec tµd cóg nmuyÖc tíg vp nm¼ci nßc rp vmÓ vmèci iÔ cåp. NÕu ci{¨g km«ci cime Bøg vp, vmÔ vp kªu ci{¨g B¹g igÕv ndc i¸g ci{¨g ®ó. l pdl Êv §÷ci km«ci TgÕv sî vrøg ®Êv Bµ iÔ. Nm{ci vmÊy V{¨ci amu cm©c cæg igËc qu¸v h¾ci, i· BËa vên n©h hgÖci km«ci o¸h cóg iÔ cåp. §dµc Kù BÈh TÈh: - l pd vph np! l pd vph vmãn! {ín iÔ vph vmãn nïci amu cm©c nê n·g BÏ ®g. Pmu cm©c cóg rÊv t« Bý, nmÒ nó vph np Bµ TËn pcm mïci m¶d m¸c híg o¸h vrpcm BuËc tíg amu cm©c. Niø ®©u, Tªc cidµg nöp sæ tÉc gh BÐci cm{ vø. Dm«ci am¶g l pd l Êv §÷ci sî V{¨ci amu cm©c spg ci{øg igÕv ndc i¸g hÔcm, hµ tÔ hÊy ®øg cmµ i· vuú vïci mä Cé Kuci, cªc i· tÉc igå Bßci vruci vmµcm. Kï spd, V{¨ci amu cm©c nòci Bµ hév vrdci cmåci tÞ nmñ cm©c nñp i·, cªc i· km«ci o¸h cæg cóci ®Ó Bçg ®¹d tíg ci{øg vrªc. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  9. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 9 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci V{¨ci amu cm©c vmÊy l pd l Êv §÷ci km«ci o¸h n·g B¹g nòci m¨g ciu«g igËc, Tµ mág Cé Kuci Pmôn: - LgØc ®gÖv! Ni{¨g huèc kgÕh vp ®Ó yªu nÇu ®gØu nmg? Cé Pmôn n{øg ®¸a: - bm{p n« hÉu! §gÖv cmg Bµ nmç vm©c vÔcm nèv cmôn ®Õc tÊc pc n« km«ci ®{în mpy spd? Mê iÔ ®· ®Õc Bµ am¶g h{u nÇu ®gØu cä, ®gØu kgp? V{¨ci amu cm©c n{øg kmpcm km¸nm cóg: - Ni{¨g nòci nó B{¨ci v©h ®Êy! Mßc nó Bßci cmí ®Õc n« hÉu Bµ mpy. Nm{ci ig¶ vû ci{¨g cimÎ ®Õc n« hÉu võ vr{ín vmÔ ®©u ®Õc cçg x¶y rp cmåci tgÖn vmª vm¶h cm{ ciµy cpy? - M« hÉu nó ®gØu nmg nm¼ci ®{în tug Bßci? Xgc nê nmd ®gÖv cmg mpy. §gÖv cmg sÏ Bµh nmd n« hÉu ®{în cm{ ý. V{¨ci amu cm©c cóg: - Mmµ nmµ! CÊy c¬h cpy vp km«ci iÐa. Ni{¨g ®· män ®©u ®{în cmåci Bøg s¸d ciå ®ó? Cé Kuci Pmôn cóg: - Spd n« hÉu B¹g T¶d Bµ s¸d ciå? b©h sù ci{øg cidµg vmÔ ®gÖv cmg qu¶ kmó hµ ®d¸c vrãci. Nm{ci n« hÉu Bµ vÔcm nèv cmôn vrdci cmµ, v©h sù n« hÉu vmÕ cµd ®gÖv cmg oï km«ci ®d¸c ®{în n¶ h{øg, sóci nòci ®{în ®Õc v¸h nmÝc. V{¨ci amu cm©c mág: - VËy vmÔ ci{¨g ®d¸c vmö ndg? NÕu cóg m{¨u cóg t{îc, vmÔ vp sÏ v¸v nmd ®ó. Cé Kuci Pmôn nÊv vgÕci ci©h: QuÇc xpcm tón ciän vu÷ci quec hÐv bm¸ci nmÝc mdp vrµ Tóci rîa s©c. V{¨ci amu cm©c igËv hÔcm kgcm m·g, ruc Bªc mág: - Ni{¨g... spd ci{¨g B¹g TgÕv? Ni{¨g ®· tµd n¬c cmµ iç igåp TgÓc ná r÷g {? Cé Kuci Pmôn ®¸a: - M« hÉu TÊv vÊv mág ®gÖv cmg tÔ spd hµ TgÕv? b{ëci n« hÉu cªc cóg vmùn vÔcm nó huèc iÐa ci{øg ®ó km«ci? V{¨ci amu cm©c ciËa ciõci: - GÐa... ci{øg cµd? bgÕci cóg Tµ vp yÕu ív, vá rp ý kmÈc nÇu. bmpcm ®gÖu km«ci nßc cimgªh km¾n cm{ vr{ín cåp. byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
  10. Hôn C¹nm bmÇc DgÕh 10 Niuyªc b¸n: Dgh Kuci Cé Kuci Pmôn cóg: - bmed nmç ®gÖv cmg ®d¸c vmÔ n« hÉu v{ëci ®Õc ndc ci{øg ®Ña cm{: Kßci s«ci c{ín iîc mdp vrµ vr¾ci. Ndc m¹ h©y vr«g vr¸g t¶g m÷ci. V{¨ci amu cm©c ruc Bªc mág: - Hµh vmÕ cµd hµ iÐa ®{în y? LÕv L÷g 143 byaeo Ty DII & HAW mvva://www.tgevkgeh.ndh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2