Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 145

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

54
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 145:Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp: - Một ả họ Tần, một ả họ Nguyễn... Mộ Dung Phục chưa nói hết câu, thì Vương phu nhân đã ngắt lời: - Hừ! Hai con hồ ly tinh quấn quít với y một chỗ ư? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 145

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI LAÊM BÔÛI KEÙM THEÁ MOÄ DUNG HAÏ THUYEÁT TÖØ Bçng nghe Mé Dung Phôc ®¸p: -Mét ¶ hä TÇn, mét ¶ hä NguyÔn... Mé Dung Phôc chöa nãi hÕt c©u, thì Vö¬ng phu nh©n ®aõ ng¾t lêi: -Hõ! Hai con hå ly tinh quÊn quÝt víi y mét chç ö? Mé Dung Phôc ®¸p: -Cßn mét ngöêi ®µn bµ ®aõ cã chång. §iÖt nhi nghe hä kªu mô b»ng Chung phu nh©n. Döêng nhö mô còng ra ngoµi ®Ó tìm con g¸i. Mô Chung nµy lµ ngöêi nÒn nÕp, kh«ng lé vÎ sêm sì víi TrÊn Nam vö¬ng. TrÊn Nam vö¬ng ®èi víi mô còng rÊt lÞch sù. Vö¬ng phu nh©n nãi: -ThÕ lµ nã ®ãng kÞch. NÕu nã qu¶ lµ ngöêi nÒn nÕp thì ph¶i ë xa nhau chø sao l¹i chung ®éng cïng mét chç? Cßn con tiÖn nh©n thø tö lµ ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -Ngöêi thø tö thì kh«ng ph¶i h¹ng ®ª tiÖn, mµ lµ ch¸nh thÊt cña TrÊn Nam vö¬ng, tøc TrÊn Nam vö¬ng phi ®ã. §oµn Dù cïng Vö¬ng phu nh©n ®ång thêi giËt mình kinh haõi. §oµn Dù tù hái: -Sao mÉu th©n mình còng ®Õn ®©y? Vö¬ng phu nh©n còng nghÜ thÇm: -Mô nµy theo y ®Õn ®©y tÊt cã chuyÖn kh¶ nghi. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -C« mÉu thö tÝnh xem cã l¹ kh«ng? Nhöng nÕu nghÜ kü thì còng ch¼ng cã chi lµ l¹. TrÊn Nam vö¬ng rêi khái nöíc §¹i Lý ®aõ h¬n n¨m nay chöa vÒ, mµ ®µn bµ con g¸i Trung Nguyªn l¹i ®Ñp nhö hoa. C« mÉu ®aõ vµo bùc dung nhan khuynh quèc, l¹i cßn con hå ly tinh NguyÔn Tinh Tróc, thÕ thì TrÊn Nam vö¬ng phi yªn t©m thÕ nµo ®öîc. Vö¬ng phu nh©n hø mét tiÕng, råi m¾ng: -Ngö¬i d¸m ghÐp ta vµo víi con hå ly tinh kia thµnh mét ®«i ö? HiÖn giê c¶ bèn con tiÖn nh©n ®ã cïng ë víi y hay sao? Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -C« mÉu haõy yªn t©m, toµn qu©n cña TrÊn Nam vö¬ng ®Òu bÞ tan tµnh ë tr¹m Song Phông bÕn Quan ¢m. §oµn Diªn Kh¸nh gi¨ng mét mÎ löíi b¾t hÕt c¶ ®µn «ng, ®µn bµ vµ ®iÓm huyÖt kh«ng ai nhóc nhÝch ®öîc n÷a. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngõng mét l¸t gaõ nãi tiÕp: -§oµn Diªn Kh¸nh chØ m¶i ®èi phã víi TrÊn Nam vö¬ng kh¸c nµo con bä ngùa b¾t con ve sÇu, dÌ ®©u con sÎ vµng rình ë ®»ng sau. §iÖt nhi ®aõ tr«ng thÊy hÕt. §iÖt nhi ruæi ngùa ®uæi theo bän hä ®Õn ph¶i hai tr¨m dÆm. C« mÉu! ViÖc nµy kh«ng nªn chËm trÔ. Chóng ta h¬n mét mÆt bè trÝ "Tuý nh©n phong" cïng thuèc mª, mét mÆt ph¸i ngöêi ®i dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh. Mé Dung Phôc chöa døt lêi, bÊt thình lình tõ ®»ng xa cã thanh ©m rÊt khã nghe väng l¹i: -Ta ®aõ ®Õn råi ®©y, bÊt tÊt ph¶i dÉn dô. ChØ cÇn bè trÝ nhiÒu "Tuý nh©n phong" vµ thuèc mª lµ ®öîc! Thanh ©m nµy c¸ch xa ®Õn ngoµi möêi tröîng, mµ lät vµo tai Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc töëng chõng nhö trong gang tÊc. Hai ngöêi t¸i mÆt. Bçng nghe tiÕng Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång võa qu¸t th¸o, võa x«ng vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m. Mé Dung Phôc véi la lªn: -Laõo nµy vâ c«ng thiÖt lµ ghª gím, chí nªn khinh ®Þch. Bçng mét bãng xanh xÑt tíi, råi mét bãng x¸m vµ mét bãng vµng tõ hai bªn x«ng vµo. ChÝnh lµ §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng Daõ Cµn chia bªn t¶ h÷u gi¸p c«ng §oµn Diªn Kh¸nh. §oµn Diªn Kh¸nh chèng c©y gËy bªn tr¸i xuèng ®Êt vung c©y tröîng bªn ph¶i quÐt ngang ®iÓm tíi §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng Daõ Cµn. TiÕng tröîng rÝt lªn veo vÐo. Chíp m¾t ®aõ qua l¹i ®Õn b¶y chiªu. §Æng B¸ch Xuyªn g¾ng göîng ®èi phã ®öîc. Cßn C«ng Daõ Cµn thì kh«ng chèng næi ph¶i lïi l¹i hai böíc. Gi÷a lóc Êy, Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c hai ngöêi còng x«ng ra gi¸p c«ng. C¶ bèn ngöêi v©y §oµn Diªn Kh¸nh vµo gi÷a. §oµn Diªn Kh¸nh mét ngöêi chäi bèn, mµ haõy cßn thõa søc lùc. Chiªu nµo còng chiÕm thöîng phong. Mé Dung Phôc biÕt laõo lµ mét tay kình ®Þch, nªn khÏ nãi víi Vö¬ng phu nh©n: -Xin c« mÉu cho möîn thanh b¶o kiÕm. Vö¬ng phu nh©n xoay tay l¹i rót thanh tröêng kiÕm dµi ba thöíc ®öa cho gaõ vµ dÆn: -Ph¶i cÈn thËn nghe! Mé Dung Phôc ®ãn lÊy thanh kiÕm tinh thÇn phÊn khëi. Gaõ biÕt thanh kiÕm nµy chÐm s¾t nhö bïn. Tay tr¸i cÇm kiÕm ®©m ra. Mét luång thanh quang l¹nh lÏo vät tíi ®©m §oµn Diªn Kh¸nh. §oµn Diªn Kh¸nh kh«ng ®Ó cho c©y cö¬ng tröîng ®ông vµo thanh b¶o kiÕm. Ngöêi laõo chuyÓn ®éng tiÕp liÒn mÊy chiªu. Laõo bÞ n¨m ngöêi v©y ®¸nh, mµ Mé Dung Phôc l¹i lµ tay cao thñ vµo h¹ng nhÊt. Nhöng l¹ thay, döêng nhö laõo kh«ng ®ì Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung g¹t. Bãng tröîng mÞt mê, chiªu nµo còng tÊn c«ng cùc kú lîi h¹i. Mçi chiªu laõo phãng ra lµ bän Mé Dung Phôc l¹i ph¶i thu khÝ giíi vÒ ®Ó b¶o vÖ cho mình. Vâ c«ng Vö¬ng phu nh©n tuy kh«ng lÊy gì lµm cao cöêng cho l¾m, nhöng bµ biÕt nhiÒu hiÓu réng. VÒ vâ häc bµ cßn biÕt nhiÒu h¬n c¶ Vö¬ng Ngäc YÕn. Bµ thÊy §oµn Diªn Kh¸nh thi triÓn toµn nh÷ng m«n vâ chÝnh t«ng cña hä §oµn nöíc §¹i Lý, thì kh«ng khái kinh haõi, thö¬ng t©m. Nªn nhí r»ng ngµy tröíc Vö¬ng phu nh©n cïng §oµn ChÝnh ThuÇn luyÕn ¸i nhau mét c¸ch nhiÖt liÖt. Tröíc c¶nh hoa lång bãng nguyÖt, ngoµi lêi chØ non thÒ bÓ, nhiÒu khi hä cßn bµn tíi vâ c«ng. §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ ®em nh÷ng m«n tuyÖt häc nhö "NhÊt dö¬ng chØ" hay kiÕm ph¸p cña hä §oµn biÓu diÔn cho phu nh©n coi. Lóc nµy Vö¬ng phu nh©n thÊy §oµn Diªn Kh¸nh ra nh÷ng chiªu cùc kú trÇm träng, ch¼ng kh¸c §oµn lang ngµy tröíc, thì lµm gì bµ ch¼ng ®au lßng? Phu nh©n nghÜ tíi §oµn lang bÞ laõo nµy b¾t vµ ch¾c lµ cßn ®Ó quanh quÈn ®©u ®©y. HiÖn laõo bÞ bän Mé Dung Phôc bao v©y c«ng kÝch, liÒn ®Þnh bông thõa c¬ ®i cøu §oµn lang. Vö¬ng phu nh©n quyÕt ®Þnh chñ ý, råi len lÐn ®i ra. Bµ toan ra phÝa sau nói tìm kiÕm, ®ét nhiªn Phong Ba ¸c ró lªn mét tiÕng thËt to. Côc diÖn chiÕn tröêng ®aõ thay ®æi. Phong Ba ¸c n»m l¨n döíi ®Êt. §oµn Diªn Kh¸nh tay ph¶i cÇm c©y cö¬ng tröîng ®öa qua ®öa l¹i, c¸ch ngöêi chõng mét thöíc, chø kh«ng ®¸nh vµo nh÷ng chç yÕu ®iÓm. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn vung khÝ giíi chÐm xuèng ngöêi laõo ®Òu bÞ c©y cö¬ng tröîng g¹t ®i. Tröíc tình thÕ nµy, gi¶ tû §oµn Diªn Kh¸nh muèn ®¸nh chÕt Phong Ba ¸c thùc dÔ nhö trë bµn tay, nhöng kh«ng hiÓu sao laõo l¹i kh«ng h¹ thñ. Mé Dung Phôc ®ét nhiªn nh¶y lïi l¹i, la lªn: -Haõy dõng tay! §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Cµn vµ Bao BÊt §ång ®Òu nh¶y ra ngoµi vßng chiÕn. Mé Dung Phôc nãi: -§oµn tiªn sinh! §a t¹ tiªn sinh cã löîng bao dung. Tiªn sinh cïng bän t¹i h¹ vèn kh«ng thï o¸n. Tõ nay trë ®i nhµ Mé Dung ë C« T« cam chÞu kÐm thÕ. §oµn Diªn Kh¸nh chöa kÞp tr¶ lêi, thì Phong Ba ¸c ®aõ la lªn: -C«ng tö gia! Hä Phong nµy häc nghÖ kh«ng tinh, thì c¸i tÝnh m¹ng nhá xÝu nµy cã chi ®¸ng kÓ? C«ng tö ch¼ng nªn vì Phong mç mµ chÞu thua laõo. §oµn Diªn Kh¸nh cöêi »ng Æc: -¤ng b¹n hä Phong qu¶ lµ tay h¶o h¸n. Laõo thu c©y cö¬ng tröîng vÒ. Phong Ba ¸c liÒn theo thÕ "Lý Ngö §¸ §Ønh" nh¶y vät lªn. ¸nh ®ao lÊp lo¸ng. Thanh ®¬n ®ao tõ trªn kh«ng nh»m chÐm xuèng §oµn Diªn Kh¸nh. Gaõ la lªn: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -L¹i nÕm mét löìi ®ao nµy cña ta! §oµn Diªn Kh¸nh gi¬ c©y cö¬ng tröîng lªn ®Ì löìi ®ao xuèng. Phong Ba ¸c c¶m thÊy mét luång ®¹i lùc lµm rung ®éng c¸nh tay. §ång thêi sau löng còng ®au nhãi. Löìi ®¬n ®ao tuét ra khái tay, gaõ bÞ hÊt v¨ng ®i mÊy tröîng. §oµn Diªn Kh¸nh nghiªng tay ®i mét chót. Néi lùc tõ c©y cö¬ng tröîng truyÒn ®Õn löìi ®ao ph¸t ra tiÕng kªu leng keng. Löìi ®ao bÞ néi lùc chÊn ®éng gaõy thµnh h¬n möêi khóc, ®ông ch¹m vµo nhau lo¶ng cho¶ng, råi bay ra tø tung. Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc ®Òu nÐ tr¸nh ®Ó nh÷ng m¶nh ®ao khái tróng vµo mình. Hai ngöêi thÊy §oµn Diªn Kh¸nh chØ vung tay mét c¸i ®aõ lµm gaõy n¸t thanh ®¬n ®ao, thì biÕt ngay néi lùc laõo thùc lµ hiÕm cã ë ®êi. Mé Dung Phôc ch¾p tay nãi: -§oµn tiªn sinh thÇn c«ng tuyÖt thÕ. T¹i h¹ béi phôc v« cïng. Bän t¹i h¹ muèn ®æi thï ra b¹n ®Ó kÕt giao víi §oµn tiªn sinh ®öîc ch¨ng? §oµn Diªn Kh¸nh ®¸p: -Võa råi ngö¬i ®Þnh bè trÝ "Tóy nh©n phong" gì gì ®ã, hiÓn nhiªn lµ cã ý muèn h¹i ta. B©y giê kh«ng ®Þch næi míi ®öa ra chñ ý kh¸c ph¶i kh«ng? Mé Dung Phôc nãi: -§«i ta hîp søc thì cïng cã lîi, mµ ph©n ly thêi ®Òu cã h¹i. Diªn Kh¸nh th¸i tö! Th¸i tö lµ dßng dâi chÝnh thèng nöíc §¹i Lý. ThÕ mµ ng«i Hoµng ®Õ l¹i ®Ó ngöêi ta cöíp mÊt, sao kh«ng tìm c¸ch ®o¹t l¹i? §oµn Diªn Kh¸nh hÐ cÆp m¾t qu¸i dÞ nhìn Mé Dung Phôc, l¹nh lïng hái: -C¸i ®ã liªn quan gì ®Õn ngö¬i? Mé Dung Phôc ®¸p: -NÕu Th¸i tö muèn lµm Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý mµ kh«ng cã Hö Tróc gióp cho tÊt kh«ng nªn viÖc. §oµn Diªn Kh¸nh cöêi l¹t nãi: -Ta kh«ng tin r»ng ngö¬i chÞu gióp ta, mµ lo ngö¬i hËn mình kh«ng ®©m chÕt ®öîc ta. Mé Dung Phôc nãi: -T¹i h¹ mµ gióp Th¸i tö lªn lµm Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý tøc lµ chÝnh vì mình mµ hµnh ®éng. Mét lµ t¹i h¹ c¨m hËn gaõ §oµn Dù chÕt ®i ®öîc. H«m ë trªn nói ThiÕu ThÊt, gaõ lµm cho t¹i h¹ suýt n÷a ph¶i tù vÉn. H¾n lµm cho nhµ Mé Dung hÇu nhö kh«ng cã ®Êt ®øng trong vâ l©m n÷a. T¹i h¹ muèn gióp Th¸i tö ®o¹t l¹i ng«i Hoµng ®Õ còng lµ ®Ó röa hËn cho mình. Cßn ®iÒu thø hai n÷a lµ Th¸i tö lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi, t¹i h¹ sÏ cã viÖc nhê ®Õn Th¸i tö gióp cho. §oµn Diªn Kh¸nh vèn biÕt Mé Dung Phôc lµ ngöêi t©m linh mau lÑ l¹i cã nhiÒu möu trÝ. Gaõ ®èi víi mình ch¼ng tö tÕ gì. Nhöng laõo nghe gaõ nãi vËy thì möêi phÇn còng tin ®Õn b¶y, t¸m. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng b÷a tröíc, §oµn Dù ë trªn nói ThiÕu ThÊt ®aõ dïng phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm, ®¸nh cho Mé Dung Phôc thÊt ®iªn b¸t ®¶o. ChÝnh m¾t §oµn Diªn Kh¸nh ®aõ tr«ng thÊy. Laõo nhí tíi viÖc ®ã trong lßng l¹i håi hép kh«ng yªn. Nguyªn §oµn Diªn Kh¸nh tuy b¾t ®öîc §oµn ChÝnh ThuÇn, nhöng laõo tù löîng søc mình tÊt nhiªn kh«ng thÓ ®èi ®Þch ®öîc víi Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù. GÆp lóc oan gia ch¹m tr¸n ph¸t sinh ®éng thñ, thì tÊt bÞ chÕt vÒ v« hình kiÕm khÝ cña chµng. Laõo chØ cßn mét kÕ ®èi phã lµ dïng tÝnh m¹ng vî chång §oµn ChÝnh ThuÇn ®Ó uy hiÕp chµng, råi sÏ tìm c¸ch chÕ phôc sau. Laõo nghÜ vËy liÒn hái: -Ngö¬i kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ víi §oµn Dù, thì dïng c¸ch gì kiÒm chÕ gaõ ®öîc? Mé Dung Phôc h¬i ®á mÆt lªn tiÕng ®¸p: -NÕu dïng søc kh«ng næi, thì ph¶i dïng möu. Nãi tãm l¹i viÖc b¾t gaõ §oµn Dù sÏ do t¹i h¹ phô tr¸ch råi sÏ giao cho ®iÖn h¹ xö trÝ víi gaõ. §oµn Diªn Kh¸nh c¶ mõng. Thuû chung laõo chØ lo vÒ vâ c«ng cña §oµn Dù cùc kú ghª gím mµ laõo kh«ng ®Þch næi chµng. NÕu ®öîc Mé Dung Phôc b¾t gióp tøc lµ trõ khö ®öîc mèi hËu ho¹ rÊt lín cho mình. Nhöng §oµn Diªn Kh¸nh l¹i nghÜ tíi Mé Dung Phôc biÕt ®©u ch¼ng lõa g¹t mình. NÕu kh«ng cÈn thËn thì sÏ bÞ m¾c bÉy gaõ ngay. Laõo liÒn hái: -C«ng tö b¶o b¾t ®öîc §oµn Dù, laõo phu töëng ®ã lµ mét chuyÖn rÊt khã tin. Lêi nãi su«ng lÊy chi lµm b»ng cí? Mé Dung Phôc tñm tØm cöêi ®¸p: -Phu nh©n ®©y lµ c« mÉu cña t¹i h¹. §oµn Dù ®aõ bÞ ngöêi b¾t råi. Ngöêi ®ang ®Þnh ®em gaõ tiÓu tö ®ã ®Õn ®Þnh ®æi víi c¸c h¹ lÊy mét ngöêi. Së dÜ bän t¹i h¹ muèn dÉn c¸c h¹ ®Õn ®©y còng chØ vì cã ý Êy. Lóc nµy Vö¬ng phu nh©n ®aõ dêi xa hai ngöêi ®Õn möêi mÊy tröîng. Phu nh©n ®ang ®öa m¾t nhìn bèn phÝa ®Ó kiÕm xem §oµn ChÝnh ThuÇn ë ®©u. Bµ v¼ng nghe thÊy c©u nãi cña Mé Dung Phôc liÒn quay l¹i. §oµn Diªn Kh¸nh khom löng thi lÔ. Trong cæ häng laõo ßng äc ph¸t ra thanh ©m nãi: -T¹i h¹ b¸i kiÕn Vö¬ng phu nh©n. Ch¼ng hiÓu phu nh©n muèn ®¸nh ®æi ngöêi nµo? Vö¬ng phu nh©n hai m¸ öng hång. Trong lßng bµ ngµy ®ªm chØ nhí ®Õn §oµn ChÝnh ThuÇn. Nhöng bµ lµ g¸i go¸ mµ c«ng nhiªn thæ lé t©m tình víi ngöêi ngoµi thì cã ®iÒu bÊt tiÖn, nªn bµ ngÇn ngõ kh«ng biÕt nãi sao. Mé Dung Phôc lªn tiÕng: -Phô th©n th»ng lái §oµn Dù lµ §oµn ChÝnh ThuÇn, ngµy tröíc cã ®¾c téi víi c« mÉu t¹i h¹, g©y nªn mèi thï s©u tùa bÓ. C« mÉu t¹i h¹ chØ cÇn c¸c h¹ öng thuËn mét lêi sau khi c¸c h¹ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi giao tr¶ §oµn ChÝnh ThuÇn l¹i cho c« mÉu. Khi ®ã ®Ó mÆc cho c« mÉu t¹i h¹ muèn chÐm muèn mæ y c¸ch nµo mÆc lßng lµ ®öîc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Diªn Kh¸nh cöêi ha h¶, nghÜ bông: -H¾n nhöêng ng«i cho ta muèn ®em h¾n ra xö tö, mµ l¹i ®öîc bän ngö¬i ®éng thñ thay ta thì cßn gì hay h¬n n÷a? Tuy §oµn Diªn Kh¸nh nghÜ nhö vËy, nhöng laõo lµ ngöêi rÊt cÈn thËn, sî bªn trong cã ®iÒu gi¶ tr¸ liÒn hái l¹i: -Mé Dung c«ng tö! Sau khi laõo phu lªn ng«i råi c«ng tö cã viÖc cÇu ®Õn laõo phu gióp ®ì, nhöng laõo phu hiÓu søc mình cã lµm næi ch¨ng? VËy c«ng tö nªn cho laõo phu biÕt tröíc lµ viÖc gì? KÎo ®Õn bÊy giê míi nãi laõo phu kh«ng lµm næi ch¼ng ho¸ ra laõo phu lµ kÎ tiÓu nh©n v« tÝn hay sao? Mé Dung Phôc cöêi khanh kh¸ch ®¸p: -§oµn ®iÖn h¹ ®aõ nãi vËy, thì t¹i h¹ ®ñ tin l¾m råi. T¹i h¹ ch¼ng giÊu gì ®iÖn h¹: Hä Mé Dung ë C« T« nguyªn lµ dßng dâi hoµng téc nöíc §¹i Yªn, vÉn nhí lêi di huÊn cña tæ tiªn ph¶i ch¨m lo viÖc phôc höng c¬ nghiÖp, song nghÜ mình lùc löîng ®¬n b¹c, khã thµnh ®¹i sù. T¹i h¹ ®Þnh nhê ®Õn ®iÖn h¹ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi, xin cho möîn mét v¹n tinh binh ®Çy ®ñ lö¬ng th¶o ®Ó øng dông vµo viÖc phôc höng §¹i Yªn. Mé Dung Phôc lµ hoµng téc nöíc §¹i Yªn. Ngµy ë trªn nói ThiÕu ThÊt, Mé Dung B¸c ng¨n c¶n Mé Dung Phôc kh«ng cho tù vÉn, §oµn Diªn Kh¸nh ®aõ biÕt råi. Khi Êy laõo chØ ®øng bµng quang nhöng möêi phÇn ®aõ ®o¸n ra b¶y t¸m. B©y giê laõo nghe Mé Dung Phôc thæ lé viÖc bÝ mËt víi mình, thì ®ñ biÕt gaõ rÊt thµnh thùc. Laõo nghÜ thÇm: -Gaõ muèn phôc höng nöíc §¹i Yªn thì ®ång thêi lµ ®¹i ®Þch cña §¹i Tèng vµ §¹i Liªu. Nöíc §¹i Lý mình nhá bÐ tù b¶o vÖ cho mình chöa ®ñ mµ cßn ®i g©y hÊn víi nöíc lín sao nªn? Huèng chi mình míi lªn lµm vua lßng ngöêi chöa ®Þnh, ch¼ng nªn g©y ho¹ chiÕn tranh. Th«i b©y giê mình ®µnh gi¶ vê öng thuËn, khi ®ã sÏ liÖu c¸ch trõ khö gaõ ®i lµ xong. §oµn Diªn Kh¸nh nghÜ vËy liÒn ®¸p: -§¹i Lý nöíc nhá d©n nghÌo. Hµng v¹n tinh binh thì chöa ch¾c cã ®ñ, nhöng n¨m ngµn thì ®öîc. Laõo phu mong r»ng ®¹i sù thµnh tùu ®Ó nöíc Yªn vµ §¹i Lý vÜnh viÔn giao h¶o víi nhau. Mé Dung Phôc x¸ dµi sa lÖ nãi: -Mé Dung Phôc nµy mµ kh«i phôc ®öîc giang san cña tæ tiªn ®êi ®êi sÏ lµm phªn dËu cho §¹i Lý ch¼ng bao giê d¸m quªn ¬n ®øc cña bÖ h¹. §oµn Diªn Kh¸nh thÊy gaõ ®æi giäng xöng h« mình b»ng bÖ h¹, bÊt gi¸c c¶ mõng. Laõo l¹i nghe gaõ nãi mÊy c©u sau cã vÎ nghÑn ngµo, tá ra cùc kú c¶m ®éng muèn khãc, laõo véi n©ng gaõ dËy, nãi: -C«ng tö ch¼ng nªn c©u nÖ lÔ nghi th¸i qu¸! Kh«ng hiÓu th»ng lái §oµn Dù hiÖn giê ë ®©u? Mé Dung Phôc chöa kÞp tr¶ lêi, thì Vö¬ng phu nh©n ®aõ tiÕn ®Õn gÇn hai böíc, hái l¹i: -§oµn ChÝnh ThuÇn hiÖn ë ®©u? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc xen vµo: -T©u bÖ h¹! Xin bÖ h¹ cïng ®oµn tuú tïng vµo nhµ c« mÉu t¹m nghØ. §oµn Dù ®aõ bÞ trãi l¹i s½n sµng lËp tøc xin d©ng. §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -ThÕ thì hay l¾m! §ét nhiªn cã tiÕng hó lanh l¶nh tõ trong bông laõo ph¸t ra. Vö¬ng phu nh©n cßn ®ang kinh haõi, l¹i nghe thÊy tiÕng vã ngùa dån dËp vµ tiÕng xe lõa ruæi tíi. Ch¼ng mÊy chèc ®aõ thÊy bèn ngöêi cöìi ngùa vµ ba cç xe lõa theo ®öêng lín ch¹y l¹i. Vö¬ng phu nh©n l¹ng ngöêi ®i mét c¸i tiÕn lªn löít qua hai cßn ngùa gi¬ tay më rÌm xe. §ét nhiªn bµ nhìn thÊy tröíc m¾t mét ngöêi miÖng réng, m¾t nhá, tai lín, ®Çu träc. Ngöêi nµy lín tiÕng qu¸t hái: -Lµm gì vËy? Vö¬ng phu nh©n kinh haõi tung mình nh¶y vät sang bªn. Bµ nhìn kü l¹i thì thÊy ngöêi nµy mÆt mòi xÊu xa, mình mÆc ¸o chÏn, v¶i vµng, trong tay cÇm mét chiÕc roi ngùa. H¾n chØ lµ mét gaõ phu xe ruæi ngùa. §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -Tam ®Ö! VÞ nµy lµ Vö¬ng phu nh©n. Chóng ta ®öa nhau vµo nhµ phu nh©n nghØ ng¬i. C¶ nh÷ng kh¸ch trong xe còng ®öa vµo ®ã hÕt. Nguyªn ngöêi dong xe nµy chÝnh lµ Nam H¶i Ng¹c ThÇn. Cç xe lín võa vÐn mµn lªn, mét ngöêi run lÈy bÈy böíc xuèng. Vö¬ng phu nh©n trong lßng ®au xãt, nöíc m¾t trµo ra. Ngöêi nµy hình dung tiÒu tuþ, m¸i ®Çu ®èm b¹c, mình mÆc ¸o bµo gÊm. Y chÝnh lµ §oµn ChÝnh ThuÇn mµ phu nh©n hµng ngµy töëng nhí. Vö¬ng phu nh©n tÝnh nãng nhö löa, kh«ng chê ®öîc n÷a liÒn tiÕn l¹i gÇn kªu lªn: -§oµn... §oµn lang ®Êy ö? §oµn ChÝnh ThuÇn võa nghe thanh ©m trong lßng ®aõ cùc kú kinh haõi. Y quay ®Çu nhìn l¹i thÊy Vö¬ng phu nh©n thì s¾c mÆt biÕn ®æi. Nguyªn §oµn ChÝnh ThuÇn chç nµo còng cã nî phong tình. Trong c¸c hµng chñ nî thì Vö¬ng phu nh©n l¹i lµ ngöêi khã chÞu h¬n hÕt. Bän TÇn Hång Miªn, NguyÔn Tinh Tróc chØ cÇn sao ®öîc y kÒ cËn bªn mình lµ lÊy lµm maõn nguyÖn l¾m råi. Nhöng vÞ phu nh©n nµy bøc b¸ch y ph¶i giÕt bµ nguyªn phèi lµ Dao §oan Tiªn Tö Thö B¹ch Phông ®Ó lÊy bµ lµm vî. ViÖc nµy §oµn ChÝnh ThuÇn öng lêi thÕ nµo ®öîc? Y ®µnh bá ®i kh«ng mét lêi tõ biÖt. Ngê ®©u hiÖn giê y ®ang bÞ quÉn thì l¹i gÆp phu nh©n. §oµn ChÝnh ThuÇn tuy lµ ngöêi laõng m¹n kh«ng chuyªn chó vµo mét ai, nhöng ®èi víi tình nh©n nµo y còng cö xö mét lßng thµnh thùc. Y võa nhìn thÊy Vö¬ng phu nh©n thì sî thay cho bµ véi la lªn: -A La! Ch¹y mau ®i! Laõo ¸o xanh kia lµ con ngöêi ®¹i ¸c chí ®Ó lät vµo tay h¾n. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Y nãi xong l¹ng ngöêi ra chÑn tröíc mÆt §oµn Diªn Kh¸nh råi l¹i thóc giôc Vö¬ng phu nh©n: -Ch¹y mau ®i! Ch¹y mau ®i! Thùc ra §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ bÞ §oµn Diªn Kh¸nh ®iÓm huyÖt cÊt böíc còng khã kh¨n thì cßn søc lùc ®©u ®Ó b¶o hé cho Vö¬ng phu nh©n. Y chØ la lªn mét tiÕng "A La" ®aõ béc lé hÕt mèi ¸i hoµ rÊt thµnh thùc. Vö¬ng phu nh©n ®ang tøc ®Çy ruét mµ phót chèc mèi hên giËn ®aõ tan ra m©y khãi. Nhöng §oµn Diªn Kh¸nh cïng Mé Dung Phôc ®øng ®ã, nªn bµ kh«ng d¸m thæ lé can tröêng, chØ l¹nh lïng ®¸p: -Töîng ®Êt b¶o vÖ cho mình chöa xong, cßn nãi chi ®Õn chuyÖn lo cho ngöêi ngoµi. Ngö¬i b¶o y lµ ngöêi ®¹i ¸c, thÕ thì ngö¬i lµ ngöêi thiÖn hay sao? Phu nh©n quay l¹i nãi víi §oµn Diªn Kh¸nh: -Nµo! Xin mêi ®iÖn h¹! §oµn Diªn Kh¸nh thÊy §oµn ChÝnh ThuÇn ®èi víi Vö¬ng phu nh©n hiÓn nhiªn cã lßng thö¬ng yªu, mµ kh«ng o¸n hËn, cßn Vö¬ng phu nh©n ®èi víi y l¹i ra chiÒu tr¸ch mãc, song còng tình nhiÒu h¬n thï. Laõo lÈm bÈm: -Gi÷a hai ngöêi nµy nhÊt ®Þnh cã quan hÖ phi thöêng. Mình chí nªn ®Ó m¾c vµo c¹m bÉy cña hä. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2