intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 145

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
8
download

Lục mạch thần kiếm - tập 145

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 145:Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp: - Một ả họ Tần, một ả họ Nguyễn... Mộ Dung Phục chưa nói hết câu, thì Vương phu nhân đã ngắt lời: - Hừ! Hai con hồ ly tinh quấn quít với y một chỗ ư? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 145

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI LAÊM BÔÛI KEÙM THEÁ MOÄ DUNG HAÏ THUYEÁT TÖØ Bçng nghe Mé Dung Phôc ®¸p: -Mét ¶ hä TÇn, mét ¶ hä NguyÔn... Mé Dung Phôc chöa nãi hÕt c©u, thì Vö¬ng phu nh©n ®aõ ng¾t lêi: -Hõ! Hai con hå ly tinh quÊn quÝt víi y mét chç ö? Mé Dung Phôc ®¸p: -Cßn mét ngöêi ®µn bµ ®aõ cã chång. §iÖt nhi nghe hä kªu mô b»ng Chung phu nh©n. Döêng nhö mô còng ra ngoµi ®Ó tìm con g¸i. Mô Chung nµy lµ ngöêi nÒn nÕp, kh«ng lé vÎ sêm sì víi TrÊn Nam vö¬ng. TrÊn Nam vö¬ng ®èi víi mô còng rÊt lÞch sù. Vö¬ng phu nh©n nãi: -ThÕ lµ nã ®ãng kÞch. NÕu nã qu¶ lµ ngöêi nÒn nÕp thì ph¶i ë xa nhau chø sao l¹i chung ®éng cïng mét chç? Cßn con tiÖn nh©n thø tö lµ ai? Mé Dung Phôc ®¸p: -Ngöêi thø tö thì kh«ng ph¶i h¹ng ®ª tiÖn, mµ lµ ch¸nh thÊt cña TrÊn Nam vö¬ng, tøc TrÊn Nam vö¬ng phi ®ã. §oµn Dù cïng Vö¬ng phu nh©n ®ång thêi giËt mình kinh haõi. §oµn Dù tù hái: -Sao mÉu th©n mình còng ®Õn ®©y? Vö¬ng phu nh©n còng nghÜ thÇm: -Mô nµy theo y ®Õn ®©y tÊt cã chuyÖn kh¶ nghi. Mé Dung Phôc cöêi nãi: -C« mÉu thö tÝnh xem cã l¹ kh«ng? Nhöng nÕu nghÜ kü thì còng ch¼ng cã chi lµ l¹. TrÊn Nam vö¬ng rêi khái nöíc §¹i Lý ®aõ h¬n n¨m nay chöa vÒ, mµ ®µn bµ con g¸i Trung Nguyªn l¹i ®Ñp nhö hoa. C« mÉu ®aõ vµo bùc dung nhan khuynh quèc, l¹i cßn con hå ly tinh NguyÔn Tinh Tróc, thÕ thì TrÊn Nam vö¬ng phi yªn t©m thÕ nµo ®öîc. Vö¬ng phu nh©n hø mét tiÕng, råi m¾ng: -Ngö¬i d¸m ghÐp ta vµo víi con hå ly tinh kia thµnh mét ®«i ö? HiÖn giê c¶ bèn con tiÖn nh©n ®ã cïng ë víi y hay sao? Mé Dung Phôc cöêi ®¸p: -C« mÉu haõy yªn t©m, toµn qu©n cña TrÊn Nam vö¬ng ®Òu bÞ tan tµnh ë tr¹m Song Phông bÕn Quan ¢m. §oµn Diªn Kh¸nh gi¨ng mét mÎ löíi b¾t hÕt c¶ ®µn «ng, ®µn bµ vµ ®iÓm huyÖt kh«ng ai nhóc nhÝch ®öîc n÷a. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngõng mét l¸t gaõ nãi tiÕp: -§oµn Diªn Kh¸nh chØ m¶i ®èi phã víi TrÊn Nam vö¬ng kh¸c nµo con bä ngùa b¾t con ve sÇu, dÌ ®©u con sÎ vµng rình ë ®»ng sau. §iÖt nhi ®aõ tr«ng thÊy hÕt. §iÖt nhi ruæi ngùa ®uæi theo bän hä ®Õn ph¶i hai tr¨m dÆm. C« mÉu! ViÖc nµy kh«ng nªn chËm trÔ. Chóng ta h¬n mét mÆt bè trÝ "Tuý nh©n phong" cïng thuèc mª, mét mÆt ph¸i ngöêi ®i dÉn dô §oµn Diªn Kh¸nh. Mé Dung Phôc chöa døt lêi, bÊt thình lình tõ ®»ng xa cã thanh ©m rÊt khã nghe väng l¹i: -Ta ®aõ ®Õn råi ®©y, bÊt tÊt ph¶i dÉn dô. ChØ cÇn bè trÝ nhiÒu "Tuý nh©n phong" vµ thuèc mª lµ ®öîc! Thanh ©m nµy c¸ch xa ®Õn ngoµi möêi tröîng, mµ lät vµo tai Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc töëng chõng nhö trong gang tÊc. Hai ngöêi t¸i mÆt. Bçng nghe tiÕng Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång võa qu¸t th¸o, võa x«ng vÒ phÝa ph¸t ra thanh ©m. Mé Dung Phôc véi la lªn: -Laõo nµy vâ c«ng thiÖt lµ ghª gím, chí nªn khinh ®Þch. Bçng mét bãng xanh xÑt tíi, råi mét bãng x¸m vµ mét bãng vµng tõ hai bªn x«ng vµo. ChÝnh lµ §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng Daõ Cµn chia bªn t¶ h÷u gi¸p c«ng §oµn Diªn Kh¸nh. §oµn Diªn Kh¸nh chèng c©y gËy bªn tr¸i xuèng ®Êt vung c©y tröîng bªn ph¶i quÐt ngang ®iÓm tíi §Æng B¸ch Xuyªn vµ C«ng Daõ Cµn. TiÕng tröîng rÝt lªn veo vÐo. Chíp m¾t ®aõ qua l¹i ®Õn b¶y chiªu. §Æng B¸ch Xuyªn g¾ng göîng ®èi phã ®öîc. Cßn C«ng Daõ Cµn thì kh«ng chèng næi ph¶i lïi l¹i hai böíc. Gi÷a lóc Êy, Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c hai ngöêi còng x«ng ra gi¸p c«ng. C¶ bèn ngöêi v©y §oµn Diªn Kh¸nh vµo gi÷a. §oµn Diªn Kh¸nh mét ngöêi chäi bèn, mµ haõy cßn thõa søc lùc. Chiªu nµo còng chiÕm thöîng phong. Mé Dung Phôc biÕt laõo lµ mét tay kình ®Þch, nªn khÏ nãi víi Vö¬ng phu nh©n: -Xin c« mÉu cho möîn thanh b¶o kiÕm. Vö¬ng phu nh©n xoay tay l¹i rót thanh tröêng kiÕm dµi ba thöíc ®öa cho gaõ vµ dÆn: -Ph¶i cÈn thËn nghe! Mé Dung Phôc ®ãn lÊy thanh kiÕm tinh thÇn phÊn khëi. Gaõ biÕt thanh kiÕm nµy chÐm s¾t nhö bïn. Tay tr¸i cÇm kiÕm ®©m ra. Mét luång thanh quang l¹nh lÏo vät tíi ®©m §oµn Diªn Kh¸nh. §oµn Diªn Kh¸nh kh«ng ®Ó cho c©y cö¬ng tröîng ®ông vµo thanh b¶o kiÕm. Ngöêi laõo chuyÓn ®éng tiÕp liÒn mÊy chiªu. Laõo bÞ n¨m ngöêi v©y ®¸nh, mµ Mé Dung Phôc l¹i lµ tay cao thñ vµo h¹ng nhÊt. Nhöng l¹ thay, döêng nhö laõo kh«ng ®ì Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung g¹t. Bãng tröîng mÞt mê, chiªu nµo còng tÊn c«ng cùc kú lîi h¹i. Mçi chiªu laõo phãng ra lµ bän Mé Dung Phôc l¹i ph¶i thu khÝ giíi vÒ ®Ó b¶o vÖ cho mình. Vâ c«ng Vö¬ng phu nh©n tuy kh«ng lÊy gì lµm cao cöêng cho l¾m, nhöng bµ biÕt nhiÒu hiÓu réng. VÒ vâ häc bµ cßn biÕt nhiÒu h¬n c¶ Vö¬ng Ngäc YÕn. Bµ thÊy §oµn Diªn Kh¸nh thi triÓn toµn nh÷ng m«n vâ chÝnh t«ng cña hä §oµn nöíc §¹i Lý, thì kh«ng khái kinh haõi, thö¬ng t©m. Nªn nhí r»ng ngµy tröíc Vö¬ng phu nh©n cïng §oµn ChÝnh ThuÇn luyÕn ¸i nhau mét c¸ch nhiÖt liÖt. Tröíc c¶nh hoa lång bãng nguyÖt, ngoµi lêi chØ non thÒ bÓ, nhiÒu khi hä cßn bµn tíi vâ c«ng. §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ ®em nh÷ng m«n tuyÖt häc nhö "NhÊt dö¬ng chØ" hay kiÕm ph¸p cña hä §oµn biÓu diÔn cho phu nh©n coi. Lóc nµy Vö¬ng phu nh©n thÊy §oµn Diªn Kh¸nh ra nh÷ng chiªu cùc kú trÇm träng, ch¼ng kh¸c §oµn lang ngµy tröíc, thì lµm gì bµ ch¼ng ®au lßng? Phu nh©n nghÜ tíi §oµn lang bÞ laõo nµy b¾t vµ ch¾c lµ cßn ®Ó quanh quÈn ®©u ®©y. HiÖn laõo bÞ bän Mé Dung Phôc bao v©y c«ng kÝch, liÒn ®Þnh bông thõa c¬ ®i cøu §oµn lang. Vö¬ng phu nh©n quyÕt ®Þnh chñ ý, råi len lÐn ®i ra. Bµ toan ra phÝa sau nói tìm kiÕm, ®ét nhiªn Phong Ba ¸c ró lªn mét tiÕng thËt to. Côc diÖn chiÕn tröêng ®aõ thay ®æi. Phong Ba ¸c n»m l¨n döíi ®Êt. §oµn Diªn Kh¸nh tay ph¶i cÇm c©y cö¬ng tröîng ®öa qua ®öa l¹i, c¸ch ngöêi chõng mét thöíc, chø kh«ng ®¸nh vµo nh÷ng chç yÕu ®iÓm. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn vung khÝ giíi chÐm xuèng ngöêi laõo ®Òu bÞ c©y cö¬ng tröîng g¹t ®i. Tröíc tình thÕ nµy, gi¶ tû §oµn Diªn Kh¸nh muèn ®¸nh chÕt Phong Ba ¸c thùc dÔ nhö trë bµn tay, nhöng kh«ng hiÓu sao laõo l¹i kh«ng h¹ thñ. Mé Dung Phôc ®ét nhiªn nh¶y lïi l¹i, la lªn: -Haõy dõng tay! §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng Daõ Cµn vµ Bao BÊt §ång ®Òu nh¶y ra ngoµi vßng chiÕn. Mé Dung Phôc nãi: -§oµn tiªn sinh! §a t¹ tiªn sinh cã löîng bao dung. Tiªn sinh cïng bän t¹i h¹ vèn kh«ng thï o¸n. Tõ nay trë ®i nhµ Mé Dung ë C« T« cam chÞu kÐm thÕ. §oµn Diªn Kh¸nh chöa kÞp tr¶ lêi, thì Phong Ba ¸c ®aõ la lªn: -C«ng tö gia! Hä Phong nµy häc nghÖ kh«ng tinh, thì c¸i tÝnh m¹ng nhá xÝu nµy cã chi ®¸ng kÓ? C«ng tö ch¼ng nªn vì Phong mç mµ chÞu thua laõo. §oµn Diªn Kh¸nh cöêi »ng Æc: -¤ng b¹n hä Phong qu¶ lµ tay h¶o h¸n. Laõo thu c©y cö¬ng tröîng vÒ. Phong Ba ¸c liÒn theo thÕ "Lý Ngö §¸ §Ønh" nh¶y vät lªn. ¸nh ®ao lÊp lo¸ng. Thanh ®¬n ®ao tõ trªn kh«ng nh»m chÐm xuèng §oµn Diªn Kh¸nh. Gaõ la lªn: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -L¹i nÕm mét löìi ®ao nµy cña ta! §oµn Diªn Kh¸nh gi¬ c©y cö¬ng tröîng lªn ®Ì löìi ®ao xuèng. Phong Ba ¸c c¶m thÊy mét luång ®¹i lùc lµm rung ®éng c¸nh tay. §ång thêi sau löng còng ®au nhãi. Löìi ®¬n ®ao tuét ra khái tay, gaõ bÞ hÊt v¨ng ®i mÊy tröîng. §oµn Diªn Kh¸nh nghiªng tay ®i mét chót. Néi lùc tõ c©y cö¬ng tröîng truyÒn ®Õn löìi ®ao ph¸t ra tiÕng kªu leng keng. Löìi ®ao bÞ néi lùc chÊn ®éng gaõy thµnh h¬n möêi khóc, ®ông ch¹m vµo nhau lo¶ng cho¶ng, råi bay ra tø tung. Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc ®Òu nÐ tr¸nh ®Ó nh÷ng m¶nh ®ao khái tróng vµo mình. Hai ngöêi thÊy §oµn Diªn Kh¸nh chØ vung tay mét c¸i ®aõ lµm gaõy n¸t thanh ®¬n ®ao, thì biÕt ngay néi lùc laõo thùc lµ hiÕm cã ë ®êi. Mé Dung Phôc ch¾p tay nãi: -§oµn tiªn sinh thÇn c«ng tuyÖt thÕ. T¹i h¹ béi phôc v« cïng. Bän t¹i h¹ muèn ®æi thï ra b¹n ®Ó kÕt giao víi §oµn tiªn sinh ®öîc ch¨ng? §oµn Diªn Kh¸nh ®¸p: -Võa råi ngö¬i ®Þnh bè trÝ "Tóy nh©n phong" gì gì ®ã, hiÓn nhiªn lµ cã ý muèn h¹i ta. B©y giê kh«ng ®Þch næi míi ®öa ra chñ ý kh¸c ph¶i kh«ng? Mé Dung Phôc nãi: -§«i ta hîp søc thì cïng cã lîi, mµ ph©n ly thêi ®Òu cã h¹i. Diªn Kh¸nh th¸i tö! Th¸i tö lµ dßng dâi chÝnh thèng nöíc §¹i Lý. ThÕ mµ ng«i Hoµng ®Õ l¹i ®Ó ngöêi ta cöíp mÊt, sao kh«ng tìm c¸ch ®o¹t l¹i? §oµn Diªn Kh¸nh hÐ cÆp m¾t qu¸i dÞ nhìn Mé Dung Phôc, l¹nh lïng hái: -C¸i ®ã liªn quan gì ®Õn ngö¬i? Mé Dung Phôc ®¸p: -NÕu Th¸i tö muèn lµm Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý mµ kh«ng cã Hö Tróc gióp cho tÊt kh«ng nªn viÖc. §oµn Diªn Kh¸nh cöêi l¹t nãi: -Ta kh«ng tin r»ng ngö¬i chÞu gióp ta, mµ lo ngö¬i hËn mình kh«ng ®©m chÕt ®öîc ta. Mé Dung Phôc nãi: -T¹i h¹ mµ gióp Th¸i tö lªn lµm Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý tøc lµ chÝnh vì mình mµ hµnh ®éng. Mét lµ t¹i h¹ c¨m hËn gaõ §oµn Dù chÕt ®i ®öîc. H«m ë trªn nói ThiÕu ThÊt, gaõ lµm cho t¹i h¹ suýt n÷a ph¶i tù vÉn. H¾n lµm cho nhµ Mé Dung hÇu nhö kh«ng cã ®Êt ®øng trong vâ l©m n÷a. T¹i h¹ muèn gióp Th¸i tö ®o¹t l¹i ng«i Hoµng ®Õ còng lµ ®Ó röa hËn cho mình. Cßn ®iÒu thø hai n÷a lµ Th¸i tö lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi, t¹i h¹ sÏ cã viÖc nhê ®Õn Th¸i tö gióp cho. §oµn Diªn Kh¸nh vèn biÕt Mé Dung Phôc lµ ngöêi t©m linh mau lÑ l¹i cã nhiÒu möu trÝ. Gaõ ®èi víi mình ch¼ng tö tÕ gì. Nhöng laõo nghe gaõ nãi vËy thì möêi phÇn còng tin ®Õn b¶y, t¸m. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng b÷a tröíc, §oµn Dù ë trªn nói ThiÕu ThÊt ®aõ dïng phÐp Lôc m¹ch thÇn kiÕm, ®¸nh cho Mé Dung Phôc thÊt ®iªn b¸t ®¶o. ChÝnh m¾t §oµn Diªn Kh¸nh ®aõ tr«ng thÊy. Laõo nhí tíi viÖc ®ã trong lßng l¹i håi hép kh«ng yªn. Nguyªn §oµn Diªn Kh¸nh tuy b¾t ®öîc §oµn ChÝnh ThuÇn, nhöng laõo tù löîng søc mình tÊt nhiªn kh«ng thÓ ®èi ®Þch ®öîc víi Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña §oµn Dù. GÆp lóc oan gia ch¹m tr¸n ph¸t sinh ®éng thñ, thì tÊt bÞ chÕt vÒ v« hình kiÕm khÝ cña chµng. Laõo chØ cßn mét kÕ ®èi phã lµ dïng tÝnh m¹ng vî chång §oµn ChÝnh ThuÇn ®Ó uy hiÕp chµng, råi sÏ tìm c¸ch chÕ phôc sau. Laõo nghÜ vËy liÒn hái: -Ngö¬i kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ víi §oµn Dù, thì dïng c¸ch gì kiÒm chÕ gaõ ®öîc? Mé Dung Phôc h¬i ®á mÆt lªn tiÕng ®¸p: -NÕu dïng søc kh«ng næi, thì ph¶i dïng möu. Nãi tãm l¹i viÖc b¾t gaõ §oµn Dù sÏ do t¹i h¹ phô tr¸ch råi sÏ giao cho ®iÖn h¹ xö trÝ víi gaõ. §oµn Diªn Kh¸nh c¶ mõng. Thuû chung laõo chØ lo vÒ vâ c«ng cña §oµn Dù cùc kú ghª gím mµ laõo kh«ng ®Þch næi chµng. NÕu ®öîc Mé Dung Phôc b¾t gióp tøc lµ trõ khö ®öîc mèi hËu ho¹ rÊt lín cho mình. Nhöng §oµn Diªn Kh¸nh l¹i nghÜ tíi Mé Dung Phôc biÕt ®©u ch¼ng lõa g¹t mình. NÕu kh«ng cÈn thËn thì sÏ bÞ m¾c bÉy gaõ ngay. Laõo liÒn hái: -C«ng tö b¶o b¾t ®öîc §oµn Dù, laõo phu töëng ®ã lµ mét chuyÖn rÊt khã tin. Lêi nãi su«ng lÊy chi lµm b»ng cí? Mé Dung Phôc tñm tØm cöêi ®¸p: -Phu nh©n ®©y lµ c« mÉu cña t¹i h¹. §oµn Dù ®aõ bÞ ngöêi b¾t råi. Ngöêi ®ang ®Þnh ®em gaõ tiÓu tö ®ã ®Õn ®Þnh ®æi víi c¸c h¹ lÊy mét ngöêi. Së dÜ bän t¹i h¹ muèn dÉn c¸c h¹ ®Õn ®©y còng chØ vì cã ý Êy. Lóc nµy Vö¬ng phu nh©n ®aõ dêi xa hai ngöêi ®Õn möêi mÊy tröîng. Phu nh©n ®ang ®öa m¾t nhìn bèn phÝa ®Ó kiÕm xem §oµn ChÝnh ThuÇn ë ®©u. Bµ v¼ng nghe thÊy c©u nãi cña Mé Dung Phôc liÒn quay l¹i. §oµn Diªn Kh¸nh khom löng thi lÔ. Trong cæ häng laõo ßng äc ph¸t ra thanh ©m nãi: -T¹i h¹ b¸i kiÕn Vö¬ng phu nh©n. Ch¼ng hiÓu phu nh©n muèn ®¸nh ®æi ngöêi nµo? Vö¬ng phu nh©n hai m¸ öng hång. Trong lßng bµ ngµy ®ªm chØ nhí ®Õn §oµn ChÝnh ThuÇn. Nhöng bµ lµ g¸i go¸ mµ c«ng nhiªn thæ lé t©m tình víi ngöêi ngoµi thì cã ®iÒu bÊt tiÖn, nªn bµ ngÇn ngõ kh«ng biÕt nãi sao. Mé Dung Phôc lªn tiÕng: -Phô th©n th»ng lái §oµn Dù lµ §oµn ChÝnh ThuÇn, ngµy tröíc cã ®¾c téi víi c« mÉu t¹i h¹, g©y nªn mèi thï s©u tùa bÓ. C« mÉu t¹i h¹ chØ cÇn c¸c h¹ öng thuËn mét lêi sau khi c¸c h¹ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi giao tr¶ §oµn ChÝnh ThuÇn l¹i cho c« mÉu. Khi ®ã ®Ó mÆc cho c« mÉu t¹i h¹ muèn chÐm muèn mæ y c¸ch nµo mÆc lßng lµ ®öîc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Diªn Kh¸nh cöêi ha h¶, nghÜ bông: -H¾n nhöêng ng«i cho ta muèn ®em h¾n ra xö tö, mµ l¹i ®öîc bän ngö¬i ®éng thñ thay ta thì cßn gì hay h¬n n÷a? Tuy §oµn Diªn Kh¸nh nghÜ nhö vËy, nhöng laõo lµ ngöêi rÊt cÈn thËn, sî bªn trong cã ®iÒu gi¶ tr¸ liÒn hái l¹i: -Mé Dung c«ng tö! Sau khi laõo phu lªn ng«i råi c«ng tö cã viÖc cÇu ®Õn laõo phu gióp ®ì, nhöng laõo phu hiÓu søc mình cã lµm næi ch¨ng? VËy c«ng tö nªn cho laõo phu biÕt tröíc lµ viÖc gì? KÎo ®Õn bÊy giê míi nãi laõo phu kh«ng lµm næi ch¼ng ho¸ ra laõo phu lµ kÎ tiÓu nh©n v« tÝn hay sao? Mé Dung Phôc cöêi khanh kh¸ch ®¸p: -§oµn ®iÖn h¹ ®aõ nãi vËy, thì t¹i h¹ ®ñ tin l¾m råi. T¹i h¹ ch¼ng giÊu gì ®iÖn h¹: Hä Mé Dung ë C« T« nguyªn lµ dßng dâi hoµng téc nöíc §¹i Yªn, vÉn nhí lêi di huÊn cña tæ tiªn ph¶i ch¨m lo viÖc phôc höng c¬ nghiÖp, song nghÜ mình lùc löîng ®¬n b¹c, khã thµnh ®¹i sù. T¹i h¹ ®Þnh nhê ®Õn ®iÖn h¹ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Lý råi, xin cho möîn mét v¹n tinh binh ®Çy ®ñ lö¬ng th¶o ®Ó øng dông vµo viÖc phôc höng §¹i Yªn. Mé Dung Phôc lµ hoµng téc nöíc §¹i Yªn. Ngµy ë trªn nói ThiÕu ThÊt, Mé Dung B¸c ng¨n c¶n Mé Dung Phôc kh«ng cho tù vÉn, §oµn Diªn Kh¸nh ®aõ biÕt råi. Khi Êy laõo chØ ®øng bµng quang nhöng möêi phÇn ®aõ ®o¸n ra b¶y t¸m. B©y giê laõo nghe Mé Dung Phôc thæ lé viÖc bÝ mËt víi mình, thì ®ñ biÕt gaõ rÊt thµnh thùc. Laõo nghÜ thÇm: -Gaõ muèn phôc höng nöíc §¹i Yªn thì ®ång thêi lµ ®¹i ®Þch cña §¹i Tèng vµ §¹i Liªu. Nöíc §¹i Lý mình nhá bÐ tù b¶o vÖ cho mình chöa ®ñ mµ cßn ®i g©y hÊn víi nöíc lín sao nªn? Huèng chi mình míi lªn lµm vua lßng ngöêi chöa ®Þnh, ch¼ng nªn g©y ho¹ chiÕn tranh. Th«i b©y giê mình ®µnh gi¶ vê öng thuËn, khi ®ã sÏ liÖu c¸ch trõ khö gaõ ®i lµ xong. §oµn Diªn Kh¸nh nghÜ vËy liÒn ®¸p: -§¹i Lý nöíc nhá d©n nghÌo. Hµng v¹n tinh binh thì chöa ch¾c cã ®ñ, nhöng n¨m ngµn thì ®öîc. Laõo phu mong r»ng ®¹i sù thµnh tùu ®Ó nöíc Yªn vµ §¹i Lý vÜnh viÔn giao h¶o víi nhau. Mé Dung Phôc x¸ dµi sa lÖ nãi: -Mé Dung Phôc nµy mµ kh«i phôc ®öîc giang san cña tæ tiªn ®êi ®êi sÏ lµm phªn dËu cho §¹i Lý ch¼ng bao giê d¸m quªn ¬n ®øc cña bÖ h¹. §oµn Diªn Kh¸nh thÊy gaõ ®æi giäng xöng h« mình b»ng bÖ h¹, bÊt gi¸c c¶ mõng. Laõo l¹i nghe gaõ nãi mÊy c©u sau cã vÎ nghÑn ngµo, tá ra cùc kú c¶m ®éng muèn khãc, laõo véi n©ng gaõ dËy, nãi: -C«ng tö ch¼ng nªn c©u nÖ lÔ nghi th¸i qu¸! Kh«ng hiÓu th»ng lái §oµn Dù hiÖn giê ë ®©u? Mé Dung Phôc chöa kÞp tr¶ lêi, thì Vö¬ng phu nh©n ®aõ tiÕn ®Õn gÇn hai böíc, hái l¹i: -§oµn ChÝnh ThuÇn hiÖn ë ®©u? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Mé Dung Phôc xen vµo: -T©u bÖ h¹! Xin bÖ h¹ cïng ®oµn tuú tïng vµo nhµ c« mÉu t¹m nghØ. §oµn Dù ®aõ bÞ trãi l¹i s½n sµng lËp tøc xin d©ng. §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -ThÕ thì hay l¾m! §ét nhiªn cã tiÕng hó lanh l¶nh tõ trong bông laõo ph¸t ra. Vö¬ng phu nh©n cßn ®ang kinh haõi, l¹i nghe thÊy tiÕng vã ngùa dån dËp vµ tiÕng xe lõa ruæi tíi. Ch¼ng mÊy chèc ®aõ thÊy bèn ngöêi cöìi ngùa vµ ba cç xe lõa theo ®öêng lín ch¹y l¹i. Vö¬ng phu nh©n l¹ng ngöêi ®i mét c¸i tiÕn lªn löít qua hai cßn ngùa gi¬ tay më rÌm xe. §ét nhiªn bµ nhìn thÊy tröíc m¾t mét ngöêi miÖng réng, m¾t nhá, tai lín, ®Çu träc. Ngöêi nµy lín tiÕng qu¸t hái: -Lµm gì vËy? Vö¬ng phu nh©n kinh haõi tung mình nh¶y vät sang bªn. Bµ nhìn kü l¹i thì thÊy ngöêi nµy mÆt mòi xÊu xa, mình mÆc ¸o chÏn, v¶i vµng, trong tay cÇm mét chiÕc roi ngùa. H¾n chØ lµ mét gaõ phu xe ruæi ngùa. §oµn Diªn Kh¸nh nãi: -Tam ®Ö! VÞ nµy lµ Vö¬ng phu nh©n. Chóng ta ®öa nhau vµo nhµ phu nh©n nghØ ng¬i. C¶ nh÷ng kh¸ch trong xe còng ®öa vµo ®ã hÕt. Nguyªn ngöêi dong xe nµy chÝnh lµ Nam H¶i Ng¹c ThÇn. Cç xe lín võa vÐn mµn lªn, mét ngöêi run lÈy bÈy böíc xuèng. Vö¬ng phu nh©n trong lßng ®au xãt, nöíc m¾t trµo ra. Ngöêi nµy hình dung tiÒu tuþ, m¸i ®Çu ®èm b¹c, mình mÆc ¸o bµo gÊm. Y chÝnh lµ §oµn ChÝnh ThuÇn mµ phu nh©n hµng ngµy töëng nhí. Vö¬ng phu nh©n tÝnh nãng nhö löa, kh«ng chê ®öîc n÷a liÒn tiÕn l¹i gÇn kªu lªn: -§oµn... §oµn lang ®Êy ö? §oµn ChÝnh ThuÇn võa nghe thanh ©m trong lßng ®aõ cùc kú kinh haõi. Y quay ®Çu nhìn l¹i thÊy Vö¬ng phu nh©n thì s¾c mÆt biÕn ®æi. Nguyªn §oµn ChÝnh ThuÇn chç nµo còng cã nî phong tình. Trong c¸c hµng chñ nî thì Vö¬ng phu nh©n l¹i lµ ngöêi khã chÞu h¬n hÕt. Bän TÇn Hång Miªn, NguyÔn Tinh Tróc chØ cÇn sao ®öîc y kÒ cËn bªn mình lµ lÊy lµm maõn nguyÖn l¾m råi. Nhöng vÞ phu nh©n nµy bøc b¸ch y ph¶i giÕt bµ nguyªn phèi lµ Dao §oan Tiªn Tö Thö B¹ch Phông ®Ó lÊy bµ lµm vî. ViÖc nµy §oµn ChÝnh ThuÇn öng lêi thÕ nµo ®öîc? Y ®µnh bá ®i kh«ng mét lêi tõ biÖt. Ngê ®©u hiÖn giê y ®ang bÞ quÉn thì l¹i gÆp phu nh©n. §oµn ChÝnh ThuÇn tuy lµ ngöêi laõng m¹n kh«ng chuyªn chó vµo mét ai, nhöng ®èi víi tình nh©n nµo y còng cö xö mét lßng thµnh thùc. Y võa nhìn thÊy Vö¬ng phu nh©n thì sî thay cho bµ véi la lªn: -A La! Ch¹y mau ®i! Laõo ¸o xanh kia lµ con ngöêi ®¹i ¸c chí ®Ó lät vµo tay h¾n. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Y nãi xong l¹ng ngöêi ra chÑn tröíc mÆt §oµn Diªn Kh¸nh råi l¹i thóc giôc Vö¬ng phu nh©n: -Ch¹y mau ®i! Ch¹y mau ®i! Thùc ra §oµn ChÝnh ThuÇn ®aõ bÞ §oµn Diªn Kh¸nh ®iÓm huyÖt cÊt böíc còng khã kh¨n thì cßn søc lùc ®©u ®Ó b¶o hé cho Vö¬ng phu nh©n. Y chØ la lªn mét tiÕng "A La" ®aõ béc lé hÕt mèi ¸i hoµ rÊt thµnh thùc. Vö¬ng phu nh©n ®ang tøc ®Çy ruét mµ phót chèc mèi hên giËn ®aõ tan ra m©y khãi. Nhöng §oµn Diªn Kh¸nh cïng Mé Dung Phôc ®øng ®ã, nªn bµ kh«ng d¸m thæ lé can tröêng, chØ l¹nh lïng ®¸p: -Töîng ®Êt b¶o vÖ cho mình chöa xong, cßn nãi chi ®Õn chuyÖn lo cho ngöêi ngoµi. Ngö¬i b¶o y lµ ngöêi ®¹i ¸c, thÕ thì ngö¬i lµ ngöêi thiÖn hay sao? Phu nh©n quay l¹i nãi víi §oµn Diªn Kh¸nh: -Nµo! Xin mêi ®iÖn h¹! §oµn Diªn Kh¸nh thÊy §oµn ChÝnh ThuÇn ®èi víi Vö¬ng phu nh©n hiÓn nhiªn cã lßng thö¬ng yªu, mµ kh«ng o¸n hËn, cßn Vö¬ng phu nh©n ®èi víi y l¹i ra chiÒu tr¸ch mãc, song còng tình nhiÒu h¬n thï. Laõo lÈm bÈm: -Gi÷a hai ngöêi nµy nhÊt ®Þnh cã quan hÖ phi thöêng. Mình chí nªn ®Ó m¾c vµo c¹m bÉy cña hä. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2