Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

110
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 7

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ BAÛY MOÄT TRAÄN AÙC ÑAÁU KINH HOÀN NGOAØI NHAÏN MOÂN QUAN Trí Quang ñaïi sö töø töø quay ñaàu laïi, chuù yù nhìn Kieàu Phong, noùi: -Kieàu Bang chuùa! Tröôøng hôïp maø Bang chuùa ñöôïc tin baùo caáp veà vieäc naøy thì Bang chuùa seõ haønh ñoäng ra sao? Kieàu Phong nghe hoûi, baàu nhieät huyeát boác leân böøng böøng, doõng daïc ñaùp: -Trí Quang ñaïi sö! Kieàu moã kieán thöùc heïp hoøi, taøi ñöùc khoâng ñuû ñeå quaàn chuùng caûm phuïc, hieäu leänh khoâng ñuû ñeå anh em trong baûn bang tuaân theo, noùi ra caøng theâm hoå theïn. Duø Kieàu moã khoâng ñuû taøi naêng nhöng coù taác daï saét son, coù coát caùch cuûa moät gaõ nam nhi. Trong phaïm vi nhöõng coâng cuoäc ñaïi nghóa khí naøy, quyeát chaúng ñeán noãi khoâng hieåu ñieàu hôn leõ thieät. Nhaø Ñaïi Toáng ta bò quaân Lieâu caåu laêng nhuïc, ñoù laø moái caêm hôøn cho quoác gia, ai laø ngöôøi khoâng nghó ñeán chuyeän baùo thuø. Giaû söû maø toâi khoâng ñöôïc tín baùo veà vieäc naøy cuõng phaûi töï mình suaát lónh anh em baûn bang ñi suoát ngaøy ñeâm ñeán tieáp vieän. Nhöõng caâu khaúng khaùi hieân ngang cuûa Kieàu Phong khieán cho moïi ngöôøi nghe ñeàu caûm thaáy rung ñoäng trong loøng vaø ñeàu cho laø baäc ñaïi tröôïng phu phaûi theá môùi xöùng ñaùng. Trí Quang gaät ñaàu noùi: -Bang chuùa noùi nhö vaäy thì ngaøy ñoù chuùng toâi ra ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan phuïc kích khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng laàm laïc chaêng? Kieàu Phong caûm thaáy trong loøng töùc toái, laåm baåm: "Ngöôi cho ta laø haïng ngöôøi naøo? Noùi theá chaúng hoaù ra coi thöôøng ta laém ru?" Tuy nhieân thaàn saéc vaãn bình tónh, oâng noùi tieáp: -Nhöõng söï nghieäp oai huøng laãm lieät cuûa tieàn boái, Kieàu moã raát laáy laøm ngöôõng moä, chæ tieác mình sinh sau ñeû muoän, khoâng ñöôïc theo goùt caùc baäc tieân hieàn ñeå döï phaàn vaøo nhöõng coâng cuoäc nghóa cöû oai huøng, ra tay gieát giaëc. Trí Quang chaàm chaäm nhìn Kieàu Phong, neùt maët loä veû khaùc laï, thuûng thænh noùi: -Sau khi chuùng toâi ñöôïc tin, moät maët phaùi ngöôøi ñeán chuøa Thieáu Laâm ñöa tin, moät maët cuøng nhau keùo thaúng ñeán Nhaïn Moân quan ñeå ñaùnh giaëc Hoà. Toâi ñi cuøng nhaân huynh ñaây. Vöøa noùi vöøa troû Trieäu Tieàn Toân, Trí Quang laïi noùi tieáp: 87 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Chuùng toâi ñi ñoaøn ñaàu caû thaûy hai möôi moát ngöôøi. Tröø vò thuû lónh voõ coâng tuyeät vôøi ra khoâng keå, coøn Uoâng Bang chuùa, Vaïn Thaéng Ñao Vöông Höông Laâm laõo anh huøng, Hoaøng Sôn Quaùn Vaän Ñaïo tröôûng phaùi Ñòa Tuyeät ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baäc nhaát trong voõ laâm luùc ñöông thôøi. Hoài ñoù laõo taêng chöa xuaát gia ñaàu phaät, tuy theo goùt quaàn huøng maø thöïc ra thì baûn lónh ngöôøi ta möôøi, mình chöa ñöôïc hai, chaúng qua laø vì loøng yeâu nöôùc, gieát giaëc, khoâng daùm luøi laïi phía sau, mong gom goùp ñöôïc phaàn naøo hay phaàn aáy. Chính nhaân huynh ñaây hoài ñoù voõ coâng cuõng coøn cao hôn laõo taêng nhieàu. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Quaû vaäy! Voõ coâng ngöôi hoài ñoù coøn thua xa ta laém, hay ít ra cuõng coøn keùm hôn moät böïc. Trieäu vöøa noùi vöøa giô hai ngoùn tay thaúng leân, cao thaáp caùch nhau ñeán hôn moät thöôùc. Y cho theá coøn chöa ñuû, lieàn ñöa hai loøng baøn tay xa nhau ñeán thöôùc röôõi. Trí Quang laïi noùi: -Luùc qua aûi Nhaïn Moân quan thì trôøi ñaõ hoaøng hoân, chuùng toâi ra khoûi cöûa quan chöøng hôn möôøi daëm, vöøa ñi vöøa ngôm ngôùp phoøng bò. Trôøi moãi luùc moät toái saàm laïi. Ñoät nhieân goùc taây baéc coù tieáng voù ngöïa doàn daäp, ít ra laø hôn chuïc con, khí theá raát huøng duõng. Vò thuû lónh chuùng giô cao tay maët leân, caû ñoaøn ñeàu döøng böôùc. Ai naáy vöøa möøng rôõ vöøa hoài hoäp maø chaúng ai noùi caâu naøo. Möøng rôõ vì tin baùo quaû nhieân ñuùng vaø chuùng toâi ñeán nôi vöøa kòp ñeå ngaên caûn beân ñòch. Song ai cuõng bieát raèng boïn voõ syõ Khaát Ñan naøy raát lôïi haïi voâ cuøng. Ai cuõng nghó neáu töû teá hoï ñaõ khoâng ñeán ñaây, maø hoï ñaõ ñeán chöùng toû laø chaúng töû teá gì. Ngöøng moät giaây, Trí Quang laïi noùi tieáp: -Boïn naøy ñaõ daùm khôûi haán vôùi phaùi Thieáu Laâm, moät phaùi voõ noåi tieáng nhaát ôû Trung Nguyeân, taát laø ñaõ ñöôïc tuyeån löïa kyõ caøng trong nhöõng tay voõ syõ cöø khoâi. Nhaø Ñaïi Toáng ñaùnh nhau vôùi Khaát Ñan nhieàu traän thua maø ít khi ñöôïc. Cuoäc chieán ñaáu hoâm nay chöa ai ñoaùn tröôùc ñöôïc laø thaéng hay baïi. Vò thuû lónh vaãy tay moät caùi, hai möôi moát ngöôøi chuùng toâi lieàn chia nhau mai phuïc vaøo phía sau nhöõng taûng ñaù lôùn hai beân ñöôøng. Hang nuùi naøy meù taû laø moät vöïc saâu, ñaù moïc lôûm chôûm, thaêm thaúm nhìn khoâng thaáy ñaùy. Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät gaàn, roài nghe roõ caû tieáng hoï ca haùt. Song nhöõng khuùc ca Taây Lieâu ñieäu daøi thöôøn thöôït, laïi gioïng khoâ khan queâ keäch, khoâng ai hieåu gì caû. Tay phaûi toâi naém chaët löôõi ñao, moà hoâi tay öôùt ñaãm, thoø tay xuoáng ñaàu goái lau vaøo quaàn cho khoâ ñi, nhöng chæ ñöôïc moät laùt laïi öôùt ñaàm. Thuû lónh ñaïi ca phuïc ngay beân caïnh toâi, anh thaáy toâi khoâng nín thôû ñöôïc lieàn ñöa tay ra voã nheï vaøo vai 88 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung toâi hai caùi roài troâng toâi maø cöôøi. Ñoaïn anh vung tay traùi ñaùnh döù moät ñoøn, ra ñieàu tay naøy seõ gieát heát giaëc Hoà. Toâi cuõng nhìn ñaïi ca mæm cöôøi vaø thaáy vöõng taâm ñöôïc nhieàu. Con ngöïa beân Lieâu ñi ñaàu coøn caùch chöøng hôn naêm chuïc tröôïng, toâi naáp sau taûng ñaù lôùn, ngoù ra xem thì thaáy boïn voõ syõ Khaát Ñan naøy ñeàu maëc aùo meàn daøy, ngöôøi daùo daøi, keû ñao ngaén, coù ngöôøi caàm cung ñeo tuùi teân, laïi coù ngöôøi ñeå con chim öng thaät lôùn ñaäu treân vai. Hoï vöøa ñi vöøa haùt vang, döôøng nhö khoâng ai nghó ñeán phía tröôùc coù quaân ñòch mai phuïc. Laùt sau toâi ñaõ troâng roõ maët maøy ngöôøi voõ syõ Khaát Ñan, teân naøo cuõng toùc ngaén, raâu raäm, maët muõi hung döõ. Khi thaáy hoï ñeán gaàn, troáng ngöïc toâi ñaùnh thình thòch, döôøng nhö traùi tim toâi muoán chui qua mieäng nhaûy ra ngoaøi. Moïi ngöôøi nghe Trí Quang thuaät, tuy laø vieäc xaûy ra tröôùc ñaây ba möôi naêm maø trong loøng ai naáy ñeàu hoài hoäp. Trí Quang laïi nhìn Kieàu Phong, noùi: -Vieäc thaønh baïi naøy coù lieân quan ñeán quoác vaän nhaø Ñaïi Toáng, cuõng laø söï yeân nguy cuûa öùc trieäu sinh linh. Chuùng toâi laïi khoâng naém vöõng phaàn thaéng, chæ troâng vaøo öu ñieåm laø keû ñòch loä lieãu beân ngoaøi, coøn mình thì naáp trong boùng toái. Theo yù Bang chuùa thì chuùng toâi neân laøm theá naøo? Kieàu Phong ñaùp: -Töø xöa ñaõ coù caâu "Binh baát yeám traù". Hai nöôùc giao binh thì khoâng keå gì ñeán ñaïo nghóa giang hoà hay leà luaät voõ laâm nöõa. Quaân Lieâu caåu taøn saùt giaø treû, lôùn beù con daân nhaø Ñaïi Toáng, hoï coù kieâng deø gì ñaâu? Theo yù kieán taïi haï thì trong tröôøng hôïp neân duøng aùm khí vaø aùm khí caàn taåm thuoác ñoäc cöïc maïnh. Trí Quang giô tay voã ñuøi ñaùnh ñeùt moät caùi, noùi: -Phaûi laém! yù kieán Kieàu Bang chuùa raát hôïp vôùi tö töôûng chuùng toâi hoài aáy! Thr lónh ñaïi ca thaáy Lieâu caåu ñeán gaàn lieàn huù leân moät tieáng daøi ñeå ra hieäu. Sau caùc taûng ñaù lôùn, aùm tieán tôùi taáp bay ra: naøo cöông tieân, naøo tuï tieán, naøo phi ñao, naøo thieát chuyø ñeàu taåm thuoác kòch ñoäc. Boãng nghe nhöõng tieáng keâu oai oaùi vang daäy, boïn Lieâu caåu nhoán nhaùo caû leân, ngaõ ngöïa ñeán quaù nöûa. Trong boïn cöôõi ngöïa naøy coù ngöôøi voã tay hoan hoâ nhieät lieät. Trí Quang laïi keå tieáp: -Luùc naøy toâi ñaõ ñeám ñöôïc roõ raøng boïn voõ syõ Khaát Ñan coù möôøi taùm teân caû thaåy, möôøi moät teân ñaõ bò truùng aùm khí, theá laø chæ coøn coù baûy. Chuùng toâi lieàn nhaát teà xoâng ra, khoa ñao leân cheùm moät luùc cheát saïch caû, khoâng coøn moáng naøo chaïy thoaùt. Nhieàu ngöôøi Caùi bang hoan hoâ nhieät lieät, song Kieàu Phong vaø boïn Ñoaøn Döï laïi thaàm hoûi: "OÂng vöøa noùi boïn voõ syõ Khaát Ñan naøy ñöôïc tuyeån löïa raát kyõ maø sao chæ trong khoaûnh khaéc chuùng ñaõ bò gieát heát?" Trí Quang thôû phaøo moät caùi, keå tieáp: -Chuùng toâi gieát moät luùc heát saïch möôøi taùm teân , möøng thì möøng thaät nhöng laïi caøng nghi hoaëc: chaúng leõ boïn voõ syõ Khaát Ñan chæ coù baáy nhieâu teân bò thòt naøy thoâi 89 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung sao? Moãi teân môùi bò moät ñao laø toi maïng ngay, tuyeät khoâng coù laáy moät haûo thuû, chaúng hoaù ra ngöôøi ñöa tin khoâng xaùc thöïc? Hay laø quaân Lieâu caåu coù yù baøy ra keá duï ñòch ñeå nhöû boïn chuùng toâi? Trí Quang keå tieáp: -Coøn ñöông phaân vaân boãng laïi nghe coù tieáng ngöïa hí, töø goùc taây baéc hai ngöôøi cöôõi ngöïa ñi tôùi. Laàn naøy chuùng ta khoâng mai phuïc nöõa, ngang nhieân tieán laïi. Hai ngöôøi cöôõi ngöïa naøy laø moät ñaøn oâng vaø moät ñaøn baø. Ngöôøi ñaøn oâng thaân theå khoâi vó, töôùng maïo ñöôøng ñöôøng, caùch phuïc söùc sang gaáp maáy möôøi taùm teân voõ syõ tröôùc. Ngöôøi ñaøn baø laø moät thieáu phuï tay boàng ñöùa nhoû. Hai ngöôøi loûng buoâng tay khaáu, saùnh vai nhau cöôøi cöôøi noùi noùi ra chieàu thaân maät, roõ raøng laø moät caëp vôï choàng treû. Hai ngöôøi naøy vöøa troâng thaáy chuùng toâi ñaõ hôi loä veû ngaïc nhieân. Khi thoaùng nhìn thaáy möôøi taùm teân voõ syõ naèm cheát la lieät treân maët ñaát, gaõ ñaøn oâng loä veû hung döõ laï thöôøng. Gaõ nhìn chuùng toâi caû tieáng quaùt hoûi, nhöng gaõ noùi tieáng Khaát Ñan chæ nghe thaáy líu lo maø chaúng hieåu gì. Thieát Thaùp Phöông Ñaïi Huøng cöû ngoïn thuïc ñoàng coân, quaùt lôùn: -Teân Lieâu caåu kia xuoáng naïp maïng ñi! Vöøa noùi vöøa giô coân ñaùnh xuoáng gaõ ñaøn oâng. Thuû lónh ñaïi ca trong loøng nghi hoaëc, quaùt leân: -Phöông hieàn ñeä khoâng ñöôïc loã maõng! Chôù coù gieát y, phaûi baét soáng ñeå tra hoûi ngoïn ngaønh. Thuû lónh chöa döùt lôøi thì gaõ kia vöôn tay phaûi ra chuïp ñöôïc tay Phöông Ñaïi Huøng ñang caàm caây thuïc ñoàng coân, vaën ñaùnh "raùu" moät tieáng, xöông tay Phöông Ñaïi Huøng ñaõ bò gaõy naùt. Gaõ giaèng laáy caây coân giô leân vuït xuoáng. Chuùng toâi la aàm leân tieán ñeán giaûi cöùu thì ñaõ khoâng kòp. Luùc aáy coù baûy taùm ngöôøi nhaèm gaõ phoùng aùm khí tôùi. Gaõ naøy chæ giô giô tay aùo beân traùi leân phaát moät caùi, phaùt ra moät luoàng kình phong quaït caû baáy nhieâu aùm khí rôùt xuoáng moät beân. Chuùng toâi bieát roõ tính maïng Phöông Ñaïi Huøng khoâng theå naøo thoaùt cheát, thì thaáy gaõ caàm thuïc ñoàng coøn xaâu ngöôøi Phöông leân roài quaêng caû ngöôøi laãn coân xuoáng beân ñöôøng, mieäng lyù loá chaúng bieát noùi gì. Baây giôø thì roõ raøng tin baùo quaû ñaõ khoâng sai. Chuùng toâi laïi lo raèng sau ñaây coøn coù nhöõng tay gheâ gôùm hôn nöõa. Chuùng toâi ñaønh yû beân mình ñoâng ngöôøi xuùm laïi uy hieáp, saùu baûy ngöôøi nhaûy xoâ laïi taán coâng gaõ ñaøn oâng vaø boán naêm ngöôøi xuùm laïi ñaùnh thieáu phuï. Khoâng ngôø thieáu phuï naøy chaúng bieát chuùt voõ ngheä naøo. Vöøa bò cheùm moät ñao, caùnh tay naøng ñaõ ñöùt lìa mình. Thieáu phuï boàng con teù nhaøo xuoáng ñaát. Moät ngöôøi khaùc boài theâm moät nhaùt nöõa, bôùt maát nöûa ñaàu naøng. Gaõ 90 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ñaøn oâng tuy voõ ngheä cao cöôøng nhöng bò baûy taùm tay cao thuû vaây ñaùnh thì taøi naøo coù theå raûnh tay giaûi cöùu ñöôïc cho vôï con. Maáy chieâu ñaàu gaõ chæ duøng thuû phaùp kyø dò ñeå cöôùp laáy khí giôùi cuûa chuùng toâi chöù khoâng cheùm gieát ai. Nhöng khi thaáy vôï con bò gieát roài thì maét gaõ ñoû ngaàu, veû maët hung döõ troâng maø phaùt khieáp. Luùc ñoù toâi thaáy gaõ maét naûy löûa thì hoàn vía leân maây khoân g daùm tieán leân. Trieäu Tieàn Toân ngaét lôøi: -Caùi ñoù khoâng theå traùch ngöôi ñöôïc! Caùi ñoù khoâng theå traùch ngöôi ñöôïc! Trieäu Tieàn Toân tröø khi noùi tôùi Ñaøm baø laø coù yù neå nang, coøn ngoaøi ra baát luaän noùi vôùi ai, y cuõng chaúng coi vaøo ñaâu, vaãn moät luaän ñieäu traøo phuùng vaø leân gioïng tròch thöôïng. Hai caâu naøy theá laø y noùi töû teá roài ñoù. Trí Quang laïi noùi: -Traän aùc chieán naøy dieãn ra tröôùc ñaây ba möôi naêm. Trong ba möôi naêm trôøi, toâi ñaõ khoâng bieát bao nhieâu laàn naèm mô thaáy hình aûnh ñoù xuaát hieän. Taát caû nhöõng chi tieát trong traän aùc chieán döôøng nhö in saâu vaøo taâm khaûm toâi. Gaõ ngöôøi Lieâu kia vöôn hai tay ra queùt ngang moät caùi, khoâng bieát gaõ ñaõ duøng thuû phaùp gì maø ñoaït ñöôïc khí giôùi cuûa hai ngöôøi trong boïn toâi, roài moät tay ñaâm, cheùm gieát luoân hai ngöôøi ñoù. Thoaét nhaûy xuoáng, thoaét ñaõ laïi voït leân löng ngöïa, gaõ chaúng khaùc gì ma quyû hieän hình, Quaû vaäy gaõ töïa hoà coù pheùp bieán hoaù xoâng vaøo meù beân naøy gieát moät ngöôøi roài chuyeån vuït sang beân kia cheùm ngöôøi khaùc. Chæ trong khoaûnh khaéc, boïn toâi hai möôi moát ngöôøi thì chín ngöôøi ñaõ maát maïng veà tay gaõ. Baáy giôø ai naáy ñeàu töùc giaän, hai maét ñoû ngaàu. Thuû lónh ñaïi ca cuøng Uoâng Bang chuùa vaø ñoàng boïn saán xoå xoâng vaøo, khoâng keå gì soáng cheát ñeå chieán ñaáu vôùi gaõ. Deø ñaâu voõ coâng gaõ kyø laï khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc, khoâng ai ñoaùn tröôùc noåi nhöõng ñoøn gaõ saép ñaùnh veà phöông naøo. Luoàng gioù baéc ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan thoåi haét hiu hoaø laãn vôùi tieáng keâu goïi cuûa caùc vò anh huøng haûo haùn luùc laâm chung. Nhöõng chaân tay run raåy, nhöõng khí giôùi nhuoám maùu ñaøo phoùng leân khoâng trung loaïn xaï. Luùc naøy ai baûn lónh coù gioûi cuõng baûo veä thaân mình chöa xong, khoâng vaøo cöùu ñöôïc ngöôøi chung quanh nöõa. Tröôùc tình theá naøy, loøng toâi quaû laø voâ cuøng sôï haõi. Nhöng maét thaáy anh em cheát thaûm, baát giaùc luoàng nhieät huyeát soâi suøng suïc, caêm giaän ñeán queân caû sôï haõi. Toâi cöôõi ngöïa xoâng thaúng vaøo tröôùc maët ñoái phöông, hai tay cöû hai ñao boå xuoáng ñaàu gaõ. Toâi töï bieát neáu nhaùt göôm naøy khoâng cheùm truùng gaõ thì ñaønh maát maïng vôùi gaõ. Thanh ñao toâi coøn caùch ñaàu gaõ chöøng hôn moät thöôùc thì ñoät nhieân tay gaõ chuïp laáy moät ngöôøi ñöa ñaàu leân ñeå höùng laáy nhaùt ñao cuûa toâi. 91 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Toâi nhìn roõ ñoù laø Ñoã laõo nhò trong Ñoõ thò tam huøng ôû Giang Taây thì giaät mình kinh sôï. Neáu cöù thuaän ñaø cheùm thaúng xuoáng thì coøn gì laø tính maïng Ñoã ca? Toâi haáp taáp ruùt ñao veà boãng nghe "chaùt" moät tieáng, löôõi ñao ñaõ cheùm ñuùng vaøo ñaàu con ngöïa toâi cöôõi. Con ngöïa bò ñau quaù, vöøa hí vang moät tieáng vöøa nhaûy leân. Giöõa luùc naøy, gaõ ngöôøi Lieâu kia ñaùnh ra moät chöôûng. May laøm sao, con ngöïa cuûa toâi vöøa nhaûy leân, khoâng sôùm khoâng chaäm moät giaây naøo, vöøa ñuùng luùc con ngöïa chaïm vaøo chöôûng löïc cuûa gaõ, khoâng thì toâi ñaõ bò gaõy xöông toi maïng. Chöôûng löïc cuûa gaõ thaät laø khuûng khieáp, caû ngöôøi toâi laãn ngöïa baén tung leân raát cao, rôùt ñuùng xuoáng moät ngoïn caây lôùn roài maéc luoân treân ñoù. Toâi sôï haõi meâ man, chaúng bieát mình coøn soáng hay ñaõ cheát roài vaø ngöôøi mình ñang ôû choã naøo. Toâi ôû treân cao troâng xuoáng thaáy boïn anh em mình bao vaây ñoái phöông moãi luùc moät ít daàn, chæ coøn laïi naêm saùu ngöôøi, toâi thaáy ngöôøi nhaân huynh ñaây (troû Trieäu Tieàn Toân) laïng ñi moät caùi, teù laên xuoáng vuõng maùu. Toâi töôûng y cuõng toi maïng roài. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Vieäc naøy noùi ra thaät xaáu hoå nhöng chaû caàn giaáu gieám laøm gì. Coù phaûi ta bò thöông ñaâu, vì sôï quaù maø ngaát lòm ñi ngaõ ra. Ta thaáy gaõ ngöôøi Lieâu hai tay naém laáy hai chaân Ñoã nhò ca xeù ra moät caùi ñöùt ñoâi, luïc phuû nguõ taïng rôøi caû ra ngoaøi. Ñoät nhieân ta thaáy traùi tim ngöøng ñaäp, maét toái saàm laïi roài khoâng bieát gì nöõa. Phaûi maø! Ta laø con quyû nhaùt gan, thaáy gaõ vöøa xeù ngöôøi ñaõ sôï quaù ngaát ñi. Trí Quang noùi: -Thaáy con aùc quyû ñoù gieát anh em maø baûo laø khoâng sôï thì thaät laø noùi baäy. Luùc ñoù maûnh traêng laïnh luøng cuõng ñang lô löûng ñaàu non roïi xuoáng nhö caûnh töôïng ñeâm nay. Trí Quang noùi ñeán ñaây, lieác maét nhìn leân maûnh traêng löôõi lieàm treân ñænh nuùi roài noùi tieáp: -Luùc ñoù beân ta chæ coøn boán ngöôøi chieán ñaáu vôùi gaõ Lieâu caåu. Anh thuû lónh töôûng mình khoâng taøi naøo thoaùt cheát, quaùt hoûi lieân thanh: "Ngöôi laø ai? Ngöôi laø ai?" Gaõ ngöôøi Lieâu khoâng traû lôøi, xoay tay hai caùi laïi gieát luoân hai ngöôøi nöõa. Thoát nhieân gaõ co chaân ñaù vaøo huyeät ñaïo treân löng Uoâng Bang chuùa, roài chaân traùi ñaù theo theá "Uyeân öông lieân hoaøn" truùng huyeät ñaïo anh thuû lónh. Nhöõng cöû ñoäng ñieåm huyeät, ñaù huyeät cuûa gaõ toâi troâng roõ caû. Laáy chaân ñaù maø ñieåm truùng huyeät ñaïo, cöôùc phaùp cuûa gaõ thaät voâ cuøng kyø dò, toâi khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Giaû tyû toâi khoâng bieát mình saép cheát ñeán nôi thì khi troâng thaáy hai ngöôøi bình sinh toâi raát kính ngöôõng ñang gaëp naïn, ñaõ buoät mieäng la leân. Gaõ ngöôøi Lieâu thaáy ñaõ gieát heát boïn cöôøng ñòch lieàn chaïy laïi beân thi theå vôï, oâm laáy thaây naøng khoùc roáng leân, tieáng khoùc cöïc kyø bi thaûm. Toâi nghe tieáng khoùc khoâng 92 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung khoûi muûi loøng, thì ra teân Lieâu caåu naøy aùc nhö quyû söù, döõ nhö aùc thuù maø haõy coøn coù nhaân tính. Gioïng thoáng khoác bi ai cuûa gaõ töôûng chaû keùm gì ngöôøi Haùn chuùng ta. Trieäu Tieàn Toân noùi: -Loaøi daõ thuù coøn coù thaâm tình giöõa cha con vaø vôï choàng, vò taát noù ñaõ thua loaøi ngöôøi. Theá thì ngöôøi Lieâu cuõng laø ngöôøi, Haùn cuõng laø ngöôøi, sao noù laïi khoâng thöông xoùt baèng ngöôøi Haùn? Moïi ngöôøi nghe Trieäu Tieàn Toân noùi, noåi leân la où: -Quaân Lieâu caåu baïo ngöôïc hung döõ, teä haïi hôn raén ñoäc, maõnh thuù. Sao laïi ñem ví vôùi ngöôøi Haùn ta ñöôïc? Trieäu Tieàn Toân chæ cöôøi laït maø khoâng ñaùp. Trí Quang laïi noùi tieáp: -Gaõ ngöôøi Lieâu khoùc moät hoài roài oâm laáy xaùc ñöùa nhoû nhìn moät luùc roài ñaët xaùc ñöùa nhoû vaøo trong loøng xaùc meï. Ñoaïn gaõ chaïy ñeán tröôùc maët anh thuû lónh quaùt thaùo. Song anh thuû lónh khoâng chòu khuaát phuïc, tröøng maét nhìn gaõ. Coù ñieàu anh bò ñieåm huyeät neân khoâng noùi ra lôøi quaùt maéng laïi ñöôïc. Gaõ ngöôøi Lieâu ñoät nhieân ngöûa maët nhìn trôøi, huù leân moät tieáng daøi roài thoø ñaàu ngoùn tay ra vieát chöõ vaøo vaùch ñaù. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái mòt, toâi laïi ôû ñaèng xa neân khoâng nhìn roõ gaõ vieát nhöõng gì. Trieäu Tieàn Toân noùi xen vaøo: -Gaõ vieát gì cuõng vieát baèng chöõ Khaát Ñan, duø ngöôi coù troâng thaáy cuõng chaúng hieåu coùc gì. Trí Quang ñaùp: -Ñuùng roài! Toâi coù troâng thaáy thì troâng chöù cuõng khoâng hieåu ñöôïc. Gaõ vieát xong quay laïi oâm laáy thaây vôï con, chaïy ra söôøn nuùi nhaûy toøm xuoáng vöïc saâu! Bieán coá naøy thaät toâi khoâng ngôø ñeán. Toâi vaãn töôûng moät ngöôøi voõ coâng cao cöôøng nhö gaõ taát phaûi laø moät baäc cao caû ôû nöôùc Lieâu, chuyeán naøy vaøo Trung Nguyeân taäp kích chuøa Thieáu Laâm chaéc gaõ ñöùng vaøo ñòa vò ñaïi thuû lónh vaø laø moät nhaân vaät toái quan troïng trong ñoaøn voõ syõ môùi phaûi. Gaõ baét giöõ anh thuû lónh cuøng Uoâng Bang chuùa coøn thì gieát heát, coù theå noùi laø gaõ ñaõ toaøn thaéng vaø seõ thaúng tieán vaøo Trung Nguyeân. Deø ñaâu gaõ laïi nhaûy xuoáng vöïc thaúm töï taän. Luùc tröôùc, toâi ñaõ nhìn xuoáng khe nuùi, chæ thaáy maây toaû mòt muø, saâu khoâng roõ ñaùy. Gaõ ñaõ nhaûy xuoáng thì duø voõ coâng cao ñeán ñaâu, caùi thaân theå baèng xöông baèng thòt cuõng naùt ra nhö caùm. Toâi giaät mình keâu ruù leân moät tieáng thaát thanh. Trong chuyeän kyø dò laïi xaûy ra vieäc khaùc coøn kyø dò hôn. Toâi vöøa keâu ruù leân, boãng nghe tieáng treû nít khoùc oe oe töø döôùi khe nuùi voïng leân, tieáp theo laø moät vaät ñen sì ôû döôùi khe bay voït leân khoâng, rôi nheï ñaùnh "xaït" moät tieáng vaøo choã Uoâng Bang chuùa ngaõ ra coøn naèm ñoù, tieáng treû nít vaãn khoùc theùt leân khoâng ngôùt. 93 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Teù ra caùi vaät rôùt xuoáng beân mình Uoâng Bang chuùa chính laø ñöùa nhoû luùc naõy. Baáy giôø toâi heát sôï roài, lieøn töø treân ngoïn caây nhaåy xuoáng, chaïy laïi xem thì thaáy ñöùa nhoû naèm ngang treân buïng Uoâng Bang chuùa khoùc hoaøi. Toâi nghó moät luùc môùi hieåu roõ: nguyeân luùc thieáu phuï Khaát Ñan bò gieát, ñöùa con naøng tuy ngaõ xuoáng ñaát, nhaém maét ngöøng thôû nhöng thöïc ra chöa cheát. Gaõ ngöôøi Lieâu trong luùc xoùt thöông khoùc vôï, ñaët tay leân muõi ñöùa nhoû khoâng thaáy hôi thôû, töôûng laø vôï con cuøng cheát caû roài, lieàn oâm caû hai caùi xaùc nhaûy xuoáng vöïc. Ñöùa nhoû bò chaán ñoäng, ñoät nhieân hoài tænh baät leân tieáng khoùc. Gaõ ngöôøi Lieâu chaân tay mau leï phi thöôøng, khoâng muoán choân soáng con döôùi vöïc saâu, lieàn quaêng ñöùa nhoû leân theo ñuùng phöông vò vaøo choã Uoâng Bang chuùa, thì quaû nhieân ñöùa nhoû rôùt truùng buïng Uoâng Bang chuùa neân khoâng bò thöông. Theá laø gaõ ngöôøi Lieâu trong luùc mình ñang lô löûng chöa xuoáng ñeán ñaùy vöïc môùi phaùt giaùc ra con mình chöa cheát. Gaõ lieàn laäp töùc quaêng con leân, taâm linh gaõ mau leï ñaõ ñaønh, nhöng tung con ñuùng choã khoâng sai maûy may thì voõ coâng naøy ai maø khoâng khieáp sôï. Toâi nhìn anh em cheát thaûm, khoùc roøng moät luùc roài nhaác ñöùa nhoû leân, toan ñaäp noù vaøo taûng ñaù cho cheát ñi. Nhöng vöøa toan lieäng vaøo, boãng nghe noù khoùc theùt leân, toâi nhìn maët noù moät caùi, thaáy maù noù buï baãm ñoû haây, maét noù ñen laùy vaø trong saùng ñang nhìn toâi. Neáu toâi khoâng troâng vaøo maët noù thì ñaõ quaät cheát töôi roài, chaû coøn chuyeän gì nöõa. Nhöng toâi troâng boä maët khaû aùi khoâng nôõ haï ñoäc thuû. Toâi nghó thaàm trong buïng: "Quaät cheát moät ñöùa nhoû chöa ñaày naêm laø moät cöû ñoäng heøn nhaùt, ñaâu phaûi laø haønh vi cuûa baäc ñaïi tröôïng phu". Quaàn chuùng Caùi bang coù ngöôøi la leân: -Trí Quang ñaïi sö! Boïn Lieâu caåu gieát ñoàng baøo ngöôøi Haùn chuùng ta khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Chính maét toâi troâng thaáy boïn daõ man naày laáy muõi daùo daøi xaâu treû con ngöôøi Haùn roài cöôõi ngöïa caàm beâu khaép phoá phöôøng ñeå dieãu voõ döông oai! Boïn chuùng gieát treû con mình ñöôïc taïi sao mình laïi khoâng gieát noù ñi? Trí Quang ñaïi sö thôû daøi, noùi: -Quaû ñuùng nhö vaäy, song taám loøng traéc aån ai maø khoâng coù? Hoâm aáy toâi troâng ngöôøi thaûm töû ñaõ nhieàu, quaû laø khoâng nôõ troâng thaáy ñöùa haøi nhi cheát thaûm nöõa. Caùc baïn baûo toâi laøm vieäc sai laàm cuõng ñöôïc, hay baûo toâi laø nhaùt gan toâi cuõng ñaønh chòu, toâi vaãn ñeå noù soáng, roài ñi giaûi nhöõng huyeät ñaïo cho anh thuû lónh cuøng Uoâng Bang chuùa. Moät laø baûn lónh toâi quaù thaáp keùm, hai laø gaõ ngöôøi Lieâu coù nhöõng tuyeät kyõ dò kyø, toâi ñaõ gia coâng naøo naén, naøo voã, naøo thoa, naøo daãy, naøo boùp gaân coát hì huïc tay ñaãm moà hoâi, duøng ñuû moïi caùch maø anh thuû lónh cuøng Uoâng Bang chuùa vaãn khoâng nhuùc nhích vaø khoâng môû mieäng noùi ñöôïc. Trí Quang laïi noùi tieáp: 94 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toâi chöa coù caùch naøo giaûi cöùu hai ngöôøi, laïi phaäp phoàng lo sôï boïn tieáp vieän beân Lieâu keùo ñeán, lieàn daét ba con ngöïa laïi, xoác anh thuû lónh roài Uoâng Bang chuùa ñeå leân löng ngöïa. Mình toâi cöôõi moät con, moät tay boàng ñöùa nhoû Khaát Ñan, moät tay daét hai ngöïa ñi ngaøy ñeâm veà Nhaïn Moân quan tìm thaày thuoác giaûi huyeät cuõng chaúng aên thua gì. May sao ñeán toái hoâm sau laø ñuû möôøi hai giôø, huyeät ñaïo hay vì töï nhieân ñöôïc giaûi phoùng. Anh thuû lónh cuøng Uoâng Bang chuùa nhôù ngay ñeán vieäc boïn voõ syõ nöôùc Lieâu ñeán taäp kích chuøa Thieáu Laâm, neân vöøa khai thoâng huyeät ñaïo, laäp töùc hai vò cuøng toâi laïi ra ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan doø xeùt. Chuùng toâi thaáy maùu ñoå thòt rôi treân maët ñaát vaãn coøn y nguyeân nhö hoâm qua. Toâi laïi nhìn xuoáng vöïc thaúm, song thuyû chung vaãn khoâng thaáy ñaùy. Luùc ñem mai taùng thi haøi anh em bò uoång maïng, chuùng toâi kieåm ñieåm laïi thì chæ thaáy coù möôøi baåy töû thi, maø tính ra cheát maát möôøi taùm ngöôøi, theá thì ñi ñaâu maát moät caùi xaùc? Noùi tôùi ñaây, ñaïi sö ñöa maét nhìn Trieäu Tieàn Toân. Trieäu Tieàn Toân nhaên nhoù cöôøi, noùi: -Trong ñaùm naøy coù moät xaùc cheát soáng laïi, ñi ñi laïi laïi ñöôïc cho ñeán ngaøy nay. Caùi xaùc aáy laø Trieäu Tieàn Toân Lyù, Chu Ngoâ Trònh Vöông naøy. Trí Quang laïi noùi: -Baáy giôø chuùng toâi chaúng laáy gì laøm laï, töôûng raèng trong luùc hoãn chieán, nhaân huynh ñaây ñaõ cheát maát xaùc laên xuoáng döôùi vöïc thaúm cuõng laø chuyeän thöôøng. Chuùng toâi mai taùng anh em xong, moái caêm hôøn vaãn coøn nung naáu trong loøng, lieàn ñem nhöõng xaùc ngöôøi Lieâu quaêng heát xuoáng vöïc thaúm. Anh thuû lónh thoát nhieân quay laïi hoûi Uoâng Bang chuùa: "Naøy Kieám Nhieâm! Gaõ ngöôøi Lieâu kia maø muoán gieát hai ta thöïc deã nhö trôû baøn tay. Sao gaõ laïi ñaù truùng caùc huyeät ñaïo maø khoâng gieát chuùng mình?" Uoâng Bang chuùa ñaùp: "Vuï naøy thaät khoù hieåu quaù! Hai ta laø nhaân vaät ñaàu soû, boïn ta laïi gieát caû vôï con yeâu daáu cuûa gaõ, ñaùng lyù gaõ phaûi gieát saïch boïn ta môùi phaûi". Ba ngöôøi baøn ñi taùn laïi maõi vaãn khoâng ra leõ. Anh thuû lónh hoûi: "Gaõ vieát chöõ vaøo vaùch ñaù kia, hoaëc giaû coù thaâm yù gì chaêng?" Khoán noãi caû ba chuùng toâi ñeàu khoâng hieåu chöõ Khaát Ñan. Anh thuû lónh queät maùu ôû döôùi ñaát boâi leân vaùch ñaù roài xeù maûnh aùo baïch baøo in vaøo ñoù. Chuùng toâi thaáy neùt chöõ Khaát Ñan saâu vaøo trong ñaù ñeán moät taác, maø gaõ chæ laáy ngoùn tay vaïch ra. Rieâng chæ löïc naøy chuùng toâi thaáy theá maø gheâ sôï, lieân töôûng ñeán hieän töôïng hoâm tröôùc, baát giaùc trong loøng caû theïn. Chuùng toâi veà quan aûi, tìm ñeán ngöôøi laùi buoân ngöïa, thöôøng qua nöôùc Lieâu mua ngöïa coù bieát chöõ Khaát Ñan, caàm maûnh baïch baøo in chöõ ñöa cho y coi ñeå y dòch ra chöõ Haùn vieát vaøo giaáy. Trí Quang thuaät ñeán ñoù, ngaång ñaàu nhìn trôøi, thôû daøi moät tieáng roài tieáp tuïc keå: 95 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ba ngöôøi chuùng toâi xem xong baûn dòch ra Haùn vaên roài ngöôøi noï nhìn ngöôøi kia, ai cuõng ra veû khoâng tin. Chuùng toâi laïi ñi tìm moät ngöôøi khaùc thoâng hieåu chöõ Khaát Ñan nhôø dòch mieäng laïi töøng caâu cho chuùng toâi nghe heát moät löôït, thì yù töù cuõng ñuùng nhö baûn dòch tröôùc. Than oâi! Neáu söï thöïc ñuùng nhö theá, thì khoâng nhöõng möôøi baûy anh em mình cheát uoång maø caû boïn ngöôøi Lieâu tröôùc cuõng voâ toäi maø phaûi vaï can. Ñoái vôùi thaân nhaân nhöõng ngöôøi bò naïn, chuùng toâi raát laáy laøm hoå theïn vaø hoái haän suoát ñôøi. Moïi ngöôøi noùng loøng nghe xem yù töù nhöõng doøng chöõ treân vaùch ñaù noùi gì thì Trí Quang laïi ngaàn ngöø khoâng noùi nöõa, thaäm chí coù ngöôøi soát ruoät leân tieáng giuïc: -Nhöõng doøng chöõ ñaù noùi gì? Xin ñaïi sö cho bieát! Laøm sao maø caùc vò phaûi hoái haän? Trí Quang noùi: -Xin lieät vò anh huøng bieát cho, khoâng phaûi laø toâi coù yù giaáu gieám khoâng chòu thoå loä yù nghóa trong baûn vaên baèng chöõ Khaát Ñan. Lieät vò neân bieát cho raèng yù nghóa lôøi vaên treân vaùch ñaù quaû thöïc tình. Teù ra thuû lónh ñaïi ca, Uoâng Bang chuùa vaø toâi ñaây ñaõ laàm lôùn trong nhöõng caùi laàm phi thöôøng, coù theå noùi laø khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ai nöõa. Trí Quang naøy laø teân voâ danh tieåu toát trong voõ laâm laøm vieäc laàm laãn khoâng keå gì, nhöng coøn thuû lónh ñaïi ca cuøng Uoâng Bang chuùa ôû vaøo ñòa vò naøo? Huoáng chi Uoâng Bang chuùa ñaõ qua ñôøi, toâi khoâng daùm laøm thöông toån ñeán thanh danh hai vò ñoù. Xin anh em tha loãi cho, toâi khoâng theå noùi vieäc naøy ñöôïc. Uoâng Bang chuùa laø Bang chuùa Caùi bang tröôùc ñaây, oai danh löøng laãy. Treân töø tröôûng laõo döôùi ñeán ñeä töû, ai cuõng chòu ôn saâu nghóa naëng cuûa Bang chuùa. Quaàn chuùng Caùi bang tuy noùng tính hieáu kyø, song nghe noùi vieäc naøy coù haïi ñeán thanh danh Uoâng Bang chuùa neân khoâng ai daùm hoûi han nöõa. Trí Quang thaáy moïi ngöôøi yeân laëng, keå tieáp: -Ba chuùng toâi thöông nghò moät luùc, trong loøng ai naáy ñeàu baùn tín baùn nghi, theá roài taïm thôøi haõy ñeå cho ñöùa nhoû Khaát Ñan kia ñöôïc toaøn maïng. Chuùng toâi trôû veà chuøa Thieáu Laâm ñeå nghe ñoäng tónh. Neáu quaû boïn voõ syõ Khaát Ñan keùo ñeán taäp kích maø chuùng toâi khoâng ñöông noåi baáy giôø seõ gieát ñöùa nhoû cuõng chöa muoän. Chuû yù ñaõ ñònh, chuùng toâi leân ngöïa ñi ngay, khoâng keå ngaøy ñeâm veà ñeán chuøa Thieáu Laâm thì thaáy anh huøng caùc nôi ñeán tieáp vieän ñaõ nhieàu. Ta neân bieát vieäc naøy coù lieân heä ñeán söï yeân nguy sinh töû haøng bao nhieâu trieäu baùch tính ñaát Thaàn Chaâu. Moät khi ñaõ ñöôïc tin caáp baùo, ai naáy ñeà mong goùp moät phaàn hôi söùc vaøo coâng cuoäc baûo veä phaùi Thieáu Laâm. Trí Quang ñaûo caëp maét saùng nhö ñieän nhìn moät löôït töø taû sang höõu roài noùi tieáp : -Cuoäc tuï hoäi taïi chuøa Thieáu Laâm laàn naøy bao nhieâu baäc anh huøng nhieàu tuoåi hôn toâi ñeán tham döï raát ñoâng, töôûng chaúng caàn phaûi noùi roõ heát moïi chi tieát. Taát caû moïi 96 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung ngöôøi coù maët taïi chuøa Thieáu Laâm ñeàu phoøng bò raát laø nghieâm ngaët. Anh huøng khaép nôi veà tieáp vieän moãi ngaøy moät ñoâng, cuoäc phoøng thuû cöïc kyø chu ñaùo caån maät. Theá maø töø tieát Truøng döông thaùng chín cho ñeán thaùng chaïp, suoát ba thaùng trôøi tuyeät khoâng thaáy aâm hao chi heát. Moïi ngöôøi toan baét gaõ ñöa tin ra chaát vaán nhöng tìm khoâng thaáy y ñaâu nöõa. Chuùng toâi môùi bieát ñoù laø tin giaû, bao nhieâu ngöôøi ñaõ bò löøa doái. Traän ñaùnh ngoaøi Nhaïn Moân quan hai beân cheát uoång khoâng ít. Nhöng chaúng bao laâu, Khaát Ñan ñem quaân thieát kî vaøo xaâm laán coâng kích caùc loä quaân maët Haø Baéc. Chuyeän voõ syõ Khaát Ñan coù vaøo ñaùnh lôùn chuøa Thieáu Laâm nöõa hay khoâng, khoâng ai ñeå yù tôùi nöõa. Boïn chuùng duø coù ñeán taäp kích hay khoâng cuõng theá, ngöôøi Khaát Ñan ñaõ thaønh nhöõng quaân töû thuø cuûa nhaø Ñaïi Toáng ta. Thuû lónh ñaïi ca, Uoâng Bang chuùa cuøng toâi, ba ngöôøi trong loøng raát hoå theïn veà vieäc ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, chæ ñem vieäc naøy keå laïi vôùi phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm vaø chæ baùo tin cho nhöõng thaân nhaân anh em töû naïn, coøn tuyeät nhieân khoâng noùi vôùi ngöôøi ngoaøi. Ñöùa nhoû Khaát Ñan göûi cho moät nhaø noâng thoân döôùi chaân nuùi Thieáu Thaát nuoâi döôõng. Vaán ñeà khoù giaûi quyeát laø ôû choã sau naøy seõ xöû trí vôùi ñöùa nhoû ñoù ra sao? Chuùng toâi ñoái vôùi cha meï noù quaû taøn nhaãn, neáu laïi haï thuû gieát caû noù thì thaät laø quaù ñoäc aùc. Baèng nuoâi cho noù lôùn khoân maø ngöôøi Khaát Ñan ñaõ thaønh keû töû thuø cuûa chuùng ta thì phoûng coù khaùc gì nuoâi ong tay aùo? Sau thuû lónh ñaïi ca laáy traêm laïng baïc giao cho nhaø noâng ñeå y nuoâi döôõng ñöùa nhoû vaø baûo vôï choàng y nhaän noù laøm con chính thöùc. Khi noù khoân lôùn cuõng khoâng cho noù bieát laø ñaõ laõnh tieàn ñeå nuoâi noù. Vôï choàng noâng gia naøy khoâng coù con, möøng nhö baét ñöôïc cuûa, lieàn vaâng lôøi ngay, vì vôï choàng aáy khoâng bieát ñöùa nhoû naøy laø doøng maùu Khaát Ñan. Tröôùc khi ñem ñöùa nhoû ñeán nuùi Thieáu Thaát, chuùng toâi ñaõ thay quaàn aùo nhö treû con beân Haùn. Neân bieát raèng nhaân daân Ñaïi Toáng thaâm thuø ngöôøi Khaát Ñan ñeán taän xöông tuyû. Ai bieát noù laø doøng doõi Khaát Ñan giaû trang cuõng tìm caùch gieát noù... Kieàu Phong nghe ñeán ñaây ñaõ ñoaùn ra ñöôïc taùm chín phaàn, gioïng run run hoûi: -Trí Quang ñaïi sö! Toâi... toâi... xin hoûi, nhaø noâng ôû chaân nuùi Thieáu Thaát ñoù hoï gì? Trí Quang ñaùp: -Bang chuùa ñaõ ñoaùn ra, toâi chaû giaáu laøm gì voâ ích, naø noâng ñoù hoï Kieàu teân goïi Tam Hoeø. Kieàu Phong lôùn tieáng la leân: -Khoâng! Khoâng phaûi!... ñaïi sö chôù neân bòa chuyeän hoàn ma ñeå vu haõm toâi. Toâi ñöôøng ñöôøng laø ngöôøi Haùn toäc, sao laïi baûo toâi laø doøng gioáng moïi rôï Khaát Ñan. Neáu ñaïi sö coøn noùi laêng nhaêng thì toâi... toâi... seõ... Tam Hoeø coâng laø gia gia thaân sinh ra toâi, ñaïi sö coøn noùi... 97 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoät nhieân Kieàu Phong nhaûy laïi tröôùc maët Trí Quang, tuùm laáy ngöïc aùo. Ñôn Chính cuøng Töø tröôûng laõo la leân: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Roài saán ñeán toan cöôùp Trí Quang laïi. Kieàu Phong chaân tay raát mau leï, tuùm laáy mình Trí Quang keùo ñi xa ra. Con Ñôn Chính laø Ñôn Troïng Sôn, Ñôn Thuùc Sôn, Ñôn Quyù Sôn, ba gaõ nhaûy xoå tôùi sau löng Kieàu Phong ñeå cöùu Trí Quang. Kieàu Phong giaän nhö ñieân cuoàng, naém laáy Ñôn Thuùc Sôn quaêng ra xa, roài laïi naém laáy Ñôn Troïng Sôn ñaåy maïnh moät caùi. Laàn thöù ba, oâng naém laáy Ñôn Quyù Sôn neùm xuoáng ñaát, chaân daäm leân ñaàu gaõ. Ñôn thò nguõ hoå tieáng taêm löøng laãy moät daûi Sôn Ñoâng. Naêm anh em thaønh danh ñaõ laâu, naøo phaûi haïng haäu boái ôû leàu tranh tuùp coû môùi ra ñôøi. Theá maø Kieàu Phong tay traùi naém Trí Quang, tay phaûi tuùm luoân ba gaõ ñaïi haùn nhö caàm naém rôm neùm ñi, chaúng ai choáng cöï ñöôïc maûy may. Moïi ngöôøi troâng thaáy ñeàu heát hoàn, mieäng haù hoác ra. Ñôn Chính cuøng Ñôn Baù Sôn vaø Ñôn Tieåu Sôn, ba ngöôøi xoùt tình maùu muû, toan nhaûy xoå vaøo cöùu vieän nhöng thaáy Kieàu Phong daãm leân ñaàu Ñôn Quyù Sôn, bieát roõ thaàn löïc cuûa oâng gheâ gôùm, chæ kheõ vaän ñoäng kình löïc xuoáng chaân laø Ñôn Quyù Sôn seõ bò gaõy xöông toi maïng. Vì theá maø ba cha con Ñôn Chính phaûi döøng chaân khoâng daùm tieán laïi nöõa. Ñôn Chính keâu leân: -Kieàu Bang chuùa! Ta haõy laáy ñieàu phaûi chaêng noùi chuyeän vôùi nhau, sao laïi haønh ñoäng noùng naûy nhö theá? Ñôn gia toâi vôùi Bang chuùa voán khoâng thuø khoâng oaùn, vaäy Bang chuùa buoâng tha con toâi ra. Töø tröôûng laõo cuõng noùi: -Kieàu Bang chuùa! Trí Quang ñaïi sö laø ngöôøi khaép giang hoà ai cuõng kính troïng, Bang chuùa khoâng ñöôïc haïi ñeán tính maïng ñaïi sö. Kieàu Phong caêm töùc maùu soâi, lôùn tieáng noùi: -Ñuùng roài! Kieàu Phong naøy vôùi nhaø hoï Ñôn khoâng oaùn khoâng thuø, Trí Quang ñaïi sö laø ngöôøi maø toâi vaãn toân kính. Caùc oâng... caùc oâng... muoán caát ngoâi Bang chuùa cuûa toâi thì toâi xin chaép tay nhöôøng laïi. Sao phaûi baøy ñaët ra caâu chuyeän naøy ñeå khinh mieät toâi? Toâi... toâi... Kieàu moã naøy coù laøm ñieàu chi môø aùm baïi hoaïi... sao caùc oâng laïi böùc baùch toâi ñeán theá? Maáy caâu sau Kieàu Phong noùi vôùi gioïng ngheïn ngaøo. Moïi ngöôøi nghe khoâng khoûi toû yù ñoàng tình. Khi nghe thaáy Trí Quang ñaïi sö xöông coát trong mình keâu raéc raéc, ai naáy ñeàu bieát raèng tính meänh ñaïi sö chæ moät hôi thôû laø xong. Ñaïi sö soáng hay cheát ñeàu ôû trong tay Kieàu Phong. -------------------------oOo------------------------- 98 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2