Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 78

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

63
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 78', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 78

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø bÈy m−¬i t¸m rõng h¹nh si lang ®øng ngÈn ng¬ Du Th¶n Chi nöa tin nöa ngê, ®−a m¾t nh×n C−u Ma TrÝ. C−u Ma TrÝ lªn mÆt kÎ c¶ vç vµo ng−êi Du Th¶n Chi nãi: - Ta ®em c«ng lùc truyÒn vµo trong m×nh ng−¬i. NÕu ng−¬i ch−a gÆp §oµn Dù th× ®õng xiÕt chÆt bµn tay ai c¶. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi gËt ®Çu hái: - §oµn Dù hiÖn ë ®Þa ph−¬ng nµo? C−u Ma TrÝ ®¸p: - S¸ng sím mai ng−¬i cø tr«ng vÒ h−íng ®«ng mµ ®i chõng b¶y t¸m dÆm ®i th¼ng vµo mét khu rõng h¹nh, hÔ thÊy g· nµo ngåi thén mÆt ra th× chÝnh lµ §oµn Dù ®ã! Du Th¶n Chi xoÌ tay m×nh ra coi råi nãi: - S¸ng sím mai v·n bèi xin ®i sím. C−u Ma TrÝ thÊy kÕ m×nh ®· hiÖu nghiÖm, liÒn ®øng dËy nãi: - B©y giê chóng ta h·y chia tay! Chê khi ng−¬i xong viÖc ta sÏ t×m ®Õn ng−¬i. Nãi xong l·o muèn ph« tµi, liÒn tung m×nh ®i nh− mét c¬n giã tho¶ng råi mÊt hót. Du Th¶n Chi l¾c ®Çu lÌ l−ìi, mõng thÇm m×nh ®· gÆp ®−îc minh s−. Nguyªn C−u Ma TrÝ bÞ hä §oµn n−íc §¹i Lý ch¬i mét vè cay. L·o kh«ng lµm sao ®−îc, thÊy vâ c«ng Du Th¶n Chi cã nhiÒu chç t−¬ng tù nh− §oµn Dù, chØ kh¸c ë chç mét ®»ng thuéc ph¸i d−¬ng c−¬ng, mét ®»ng thuéc ph¸i ©m hµn. L·o liÒn lîi dông c¸i ngí ngÈn cña Du Th¶n Chi sai g· ®i liÒu m¹ng víi §oµn Dù. Du Th¶n Chi ®øng ngÈn ng−êi ra mét lóc råi trë gãt quay vÒ chç A Tö th× thÊy nµng ®ang ngñ say. D−íi ¸nh sao lê mê, nÐt mÆt nµng cµng xinh ®Ñp kh¶ ¸i. M«i nµng h¬i cong lªn tùa hå trong giÊc méng vµng nµng b¾t ®−îc ai mµ lé vÎ t−¬i c−êi. Du Th¶n Chi ®øng ng©y ng−êi ra mµ nh×n. Bçng mét lµn giã tho¸ng qua lËt m¸i tãc ®¾p lªn mÆt nµng. Du Th¶n Chi khÏ d¬ tay vÐn m¸i tãc ra. A Tö d−êng nh− tØnh giÊc, khÏ trë m×nh mét c¸i, miÖng lÈm bÈm: - V−¬ng c«ng tö! C¸c ph¸i vâ thiªn h¹ chØ nãi ®Õn "B¾c KiÒu Phong Nam Mé Dung" mµ ch−a biÕt ®Õn chµng lµ Cùc L¹c V−¬ng bªn T©y Vùc. TÐ ra A Tö ®ang nãi trong lóc n»m m¬. Du Th¶n Chi nghe thÊy vËy trong lßng khoan kho¸i v« cïng. G· nghÜ thÇm: - "B¾c KiÒu Phong Nam Mé Dung" lµ nh÷ng nh©n vËt tuyÖt ®Ønh vâ l©m. Cßn m×nh ®©y chØ cã nµng t−ëng r»ng cã thÓ ngang hµng víi hai nh©n vËt kia. Xem thÕ ®ñ biÕt nµng ®èi víi m×nh Êp ñ mét mèi t×nh s©u tùa bÓ. G· nghÜ vËy råi ®−a tay lªn sê mÆt thÊy ®Çy søt sÑo chç dµy chç lâm th× l¹i buån cho m×nh. G· chØ mong ®−îc thê §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµm s− phô häc lÊy mét b¶n lÜnh tuyÖt lu©n th× kh«ng sî bÞ A Tö ph¶i ngµy ®ªm mong mái n÷a. Du Th¶n Chi khoanh tay gèi ®Çu n»m xuèng bªn A Tö. G· h−íng vÒ phÝa nµng th©u canh kh«ng nh¾m m¾t. S¸ng sím tinh m¬, A Tö trë m×nh ngåi nhám dËy. Du Th¶n Chi hái ngay: - C« n−¬ng tØnh råi −? A Tö quay l¹i, cói xuègn cÇm tay Du Th¶n Chi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ta võa n»m m¬! Du Th¶n Chi hái: - C« n−¬ng m¬ thÊy g×? A Tö ®¸p: - Ta m¬ thÊy bao nhiªu tay cao thñ kh¾p thiªn h¹ tô häp ë mét n¬i ®ang tranh ®Êu ®Ó Ên ®Þnh thø tù vâ c«ng! Du Th¶n Chi hái: - Hä kÕt luËn ai chiÕm gi¶i nhÊt? A Tö c−êi nãi: - Cã mét chµng thanh niªn c«ng tö siªu quÇn xuÊt chóng, dïng quyÒn ®¸nh Nam Mé Dung, c−íc ®¸ B¾c KiÒu Phong. Nh÷ng vÞ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m kh«ng d¸m ra tay. Tinh Tó l·o qu¸i l¹y lôc xin tha m¹ng. Vâ c«ng ®Ö nhÊt thiªn h¹ dÜ nhiªn lµ chµng thanh niªn c«ng tö nµy. Du Th¶n Chi l¹i hái: - Chµng thiÕu niªn c«ng tö ®ã lµ ai vËy? A Tö ®á mÆt lªn nãi: - Lµ c«ng tö chø cßn ai? Sao mµ ngèc thÕ! Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn kh«ng biÕt nãi sao. A Tö c−êi khanh kh¸ch hái: - Sao c«ng tö kh«ng ®¸nh næi chóng −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö! Th«i ®õng nãi chuyÖn méng mÞ n÷a! B÷a nay t¹i h¹ ph¶i ®i ®èi phã víi mét tªn ®¹i ¸c. A Tö véi hái : - Tªn ®¹i ¸c nµo? Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - A Tö hä §oµn, §oµn Dù còng hä §oµn, m×nh ch¼ng nªn nãi râ ®Ó nµng kÐm vui. G· nghÜ vËy liÒn ®¸p: -T¹i h¹ còng kh«ng biÕt tªn g· lµ g×, nh−ng chØ biÕt g· hung ¸c v« cïng, kh«ng trõ ®i kh«ng ®−îc. Vâ c«ng g· rÊt lµ qu¸i dÞ. Lóc t¹i h¹ cïng g· ®éng thñ, c« n−¬ng ph¶i nhí ®øng xa ra mét chót. A Tö nãi: - Ta biÕt ch¾c thÕ nµo c«ng tö còng th¾ng, dï ta ®øng xa hay ®øng gÇn còng ch¼ng quan hÖ g×. Du Th¶n Chi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - VËy chóng ta ®i th«i! Hai ng−êi d¾t tay nhau ®i vÒ h−íng ®«ng. §i ®−îc h¬n m−êi dÆm qu¶ nhiªn ®Õn mét khu rõng kh¸ lín. Du Th¶n Chi t−ëng chõng nh− m×nh s¾p cïng mét tay ®¹i ¸c ®éng thñ mµ vâ c«ng ®èi ph−¬ng r©t ghª gím. Tuy §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o ®· truyÒn ph¸p lùc cho g·, nh−ng g· vÉn cßn khiÕp ®¶m. G· më bµn tay ra coi th× nã vÉn nh− ngµy th−êng ch¼ng cã g× kh¸c l¹, trong lßng l¹i th¾c m¾c kh«ng yªn. §i tíi ngoµi rõng h¹nh g· dõng ch©n l¹i. A Tö hái: - §Õn råi −? Du Th¶n Chi ®¸p: - §©y lµ mét khu rõng h¹nh. T¹i h¹ thÊy nãi g· nÊp ë trong khu rõng nµy. C« n−¬ng ë ngoµi nµy chê t¹i h¹. A Tö vèn lµ ng−êi −¬ng ng¹nh kh«ng chÞu nghe ai, nh−ng lóc nµy nµng l¹i ngoan ngo·n ®¸p: - §−îc råi! C«ng tö cø ®i ®èi phã víi h¾n, ta chê ®©y còng ®−îc. Du Th¶n Chi dÉn A Tö ®Ó ngåi d−íi mét gèc c©y lín, råi tù m×nh ®i vµo trong rõng. Khu rõng nµy rËm r¹p um tïm. Du Th¶n Chi ®i mét lóc kh«ng thÊy g×, g· nghÜ bông §oµn Dù ch¾c kh«ng cã ë ®©y. G· toan quay gãt trë ra, bçng nghe gãc ®«ng b¾c cã tiÕng thë dµi väng ra. Du Th¶n Chi giËt m×nh liÒn t×m ®Õn phÝa cã tiÕng thë dµi. G· ®i vßng vÌo mét lóc th× nh×n thÊy mét ng−êi hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng ®øng ngÈng mÆt tr«ng trêi. Ng−êi nµy ®ang thë ng¾n than dµi. Du Th¶n Chi t¹m ®øng Èn m×nh mét n¬i kh«ng lªn tiÕng. G· nh×n ra phÝa tr−íc th× thÊy ng−êi nµy nÐt mÆt buån b·, g· ch¾c kh«ng ph¶i §oµn Dù. NÕu y lµ ng−êi tµn ¸c, sao l¹i thë ng¾n than dµi. NghÜ vËy, g· liÒn b−íc vÒ phÝa tr−íc, ®ét nhiªn g· nghe ng−êi ®ã lªn tiÕng gäi: - V−¬ng c« n−¬ng! Hìi V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng cã biÕt ®Õn ng−êi ®ang v× c« mµ gan hÐo ruét rÇu kh«ng? Du Th¶n Chi lÈm bÈm: - TÐ ra anh chµng nµy còng lµ gièng ®a t×nh, d−êng nh− g· luyÕn ¸i mét vÞ c« n−¬ng hä V−¬ng nµo ®©y mµ kh«ng ®−îc nh− nguyÖn. Du Th¶n Chi võa nghÜ võa tiÕn l¹i gÇn hai b−íc. Ng−êi ®ã bçng quay ®Çu l¹i th× thÊy y lµ mét chµng thiÕu niªn c«ng tö d¸ng ®iÖu thanh nh·. Ng−êi nµy chÝnh lµ §oµn Dù. Nguyªn §oµn Dù ®ang t−¬ng t− V−¬ng Ngäc YÕn, trong lßng sÇu n·o võa nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng b−íc ch©n, chµng giËt m×nh t−ëng lµ C−u Ma TrÝ mµ chµng ®· gÆp h«m tr−íc. Sî l·o ®ét kÝch ngÊm ngÇm, chµng véi quay ®Çu l¹i thÊy mét g· h¸n tö mÆt mòi sÇn sïi, cùc kú xÊu xa kh«ng khái kinh ng¹c. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nh×n kü thÊy §oµn Dù mµy mÆt thÉn thê, nh−ng tuæi trÎ b¶nh trai, ch¼ng cã chi ra vÎ tµn ¸c. G· kh«ng chê §oµn Dù lªn tiÕng ®· nãi tr−íc: - Trong khu rõng h¹nh nµy s¾p x¶y ra mét cuéc ¸c ®Êu, c¸c h¹ nªn mau mau rêi khái n¬i ®©y lµ h¬n. §oµn Dù bông m¶i nghÜ ®©u ®©u, chØ Ëm õ nh−ng vÉn ®øng yªn kh«ng nhóc nhÝch. Du Th¶n Chi l¹i nãi: - Xem chõng c¸c h¹ kh«ng ph¶i lµ ng−êi vâ l©m, khã lßng tr¸nh khái v¹ l©y. C¸c h¹ nªn tr¸nh mau ®i ®õng ë ®©y thë ng¾n than dµi n÷a. §oµn Dù vèn rÊt ch¸n ghÐt nh÷ng cuéc ®éng vâ. HiÖn giê tuy trong ng−êi chµng ®· mang tuyÖt kü, mµ thiªn tÝnh −a hßa b×nh vÉn kh«ng thay ®æi. Nghe Du Th¶n Chi nãi vËy, chµng chau mµy hái: - T¹i h¹ ®ang ë ®©y thanh tÜnh cho ®ì c¬n buån, sao c¸c vÞ kh«ng kiÕm chç kh¸c mµ ®¸nh nhau? Du Th¶n Chi ®¸p: - Cã ng−êi −íc hÑn gÆp t¹i h¹ ë trong rõng h¹nh nµy. §oµn Dù thë dµi hái: - ThÕ mµ t«n gi¸ kh«ng sî −? Ph¶i ch¨ng t«n gi¸ cã tuyÖt kü trong m×nh? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - T¹i h¹ muèn ®i mµ kh«ng ®i ®−îc. §oµn Dù lÊy lµm l¹ hái: - Sao l¹i kh«ng ®i ®−îc? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ lµ mét bªn trong cuéc ¸c ®Êu s¾p x¶y ra th× cßn bá ®i sao ®−îc? §oµn Dù thÊy ®èi ph−¬ng tuy mÆt mòi cùc kú xÊu xa, nh−ng t©m ®Þa rÊt tèt, liÒn kiÕm lêi khuyªn can: - C¸c h¹ nªn ®Ò phßng tr−íc lµ h¬n. C¸c h¹ bá ®i ra khái níi ®©y cã ph¶i sÏ tr¸nh ®−îc mét cuéc ¸c ®Êu kh«ng? Du Th¶n Chi nãi: - Kh«ng ®−îc! T¹i h¹ ®Õn ®©y kiÕm mét ng−êi ®¹i ¸c ®Ó tr¶ hËn. Cã lý ®©u ch−a gÆp mÆt ®· bá ®i! §oµn Dù ®· biÕt nh÷ng cuéc ©n o¸n trong vâ l©m kh«ng ph¶i chØ hêi hît mÊy lêi mµ can ng¨n ®−îc. Chµng liÒn hái: - Ng−êi ®¹i ¸c ®ã lµ ai? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ ch¼ng nªn nghe ®Õn tªn hä h¾n lµm chi, v× c¸c h¹ biÕt ra chØ tæ kinh h·i mµ ch¼ng cã Ých g×. §oµn Dù vèn kh«ng thÝch nghe tªn hä ng−êi ®¹i ¸c, nªn kh«ng nh¾c tíi n÷a. Chµng hái: - VËy t«n gi¸ ch¾c sÏ th¾ng ®−îc tªn ®¹i ¸c kia? Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn ®¸p: - T¹i h¹ còng kh«ng biÕt n÷a. §oµn Dù cµng lÊy lµm l¹ hái: - T«n gi¸ ®· kh«ng n¾m ch¾c ®−îc phÇn nµo th¾ng ®Þch, mµ l¹i ®Õn ®©y t×m h¾n ®Ó röa hËn −? Sao trong thiªn h¹ l¹i cã ng−êi ngí ngÈn nh− t«n gi¸? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - T¹i h¹ tù biÕt ch¼ng cã tµi n¨ng g×, nh−ng ®−îc mét vÞ th¸nh t¨ng thÇn th«ng qu¶ng ®¹i ®· vç vµo ng−êi mÊy c¸i vµ ®· d¹y cho ph¸p thuËt chØ cÇn n¾m vµo tay tªn ®¹i ¸c ®ã lµ cã thÓ th¾ng h¾n. Du Th¶n Chi nãi vËy mµ chÝnh g· còng kh«ng tù tin, huèng chi §oµn Dù lµ ng−êi ®· hiÓu ®«i chót vÒ vâ c«ng, chµng nghe vËy chØ buån c−êi mµ lÊy lµm thó vÞ. Chµng hái: - ThÕ th× trong tay t«n gi¸ h¼n cã ph¸p b¶o g× kh«ng sai? Du Th¶n Chi xße tay ra ®¸p: - C¸c h¹ coi ®©y! Ch¼ng cã g× lµ c¶. §oµn Dù nãi: - ThÕ th× trong bông t«n gi¸ ch¾c còng kh«ng tin lêi vÞ th¸nh t¨ng ®ã? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu thë dµi nãi: - C¸c h¹ bÊt tÊt ph¶i hái lµm chi, xin dêi khái n¬i nµy lµ h¬n. §oµn Dù nãi: - Kh«ng hÒ chi? T¹i h¹ ch¼ng cã biÖt tµi g× nh−ng mét khi ®· trèn tr¸nh th× kh«ng ai b¾t ®−îc. T«n gi¸ cø ®Ó t¹i h¹ ®øng bªn ngoµi coi còng ch¼ng sao. Thùc ra chµng còng ch¼ng muèn ®øng xem ng−êi ®¸nh nhau. Nh−ng thÊy Du Th¶n Chi lµ ng−êi chÊt ph¸c, chµng ch¾c g· kh«ng ®¸nh næi tªn ®¹i ¸c, nªn muèn ®øng ngoµi chuÈn bÞ gióp g· mét tay ®Ó lóc cÇn l«i g· ch¹y trèn cho khái bÞ tªn ®¹i ¸c ®¸nh chÕt. Du Th¶n Chi hái: - C¸c h¹ kh«ng sî bÞ liªn lôy −? §oµn Dù ®¸p: - Kh«ng hÒ chi! Du Th¶n Chi thÊy khuyªn §oµn Dù kh«ng nghe, còng kh«ng nãi n÷a, råi ®i s©u vµo trong rõng h¹nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi t×m kh¾p mµ ch¼ng thÊy bãng mét ai th× ch¾c r»ng §¹i Lu©n Minh V−¬ng nhËn lÇm, hay lµ tªn ®¹i ¸c §oµn Dù ®· ra khái khu rõng nµy råi. G· xoay m×nh l¹i thÊy §oµn Dù ®øng ngay ë sau l−ng, sùc nhí ra §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o: §oµn Dù bÒ ngoµi gièng nh− mét vÞ v−¬ng c«ng tö mµ thÊy ng−êi nµy cã vÎ phong l−u. G· tù hái: - Ch¼ng lÏ chÝnh lµ g· nµy? NghÜ vËy g· run lªn nh×n §oµn Dù toan hái tªn chµng nh−ng l¹i nghÜ r»ng nÕu chµng thiÕu niªn c«ng tö nµy mµ lµ ng−êi ®éc ¸c th× trªn ®êi kh«ng cßn ai lµ ng−êi l−¬ng thiÖn n÷a. ¢u lµ ta thö hái coi. Gi÷a lóc g· ngÇn ngõ kh«ng quyÕt, bçng nghe mét trµng c−êi ha h¶ vang lªn råi tiÕp theo lµ tiÕng c−êi rÊt quyÕn rò cña mét c« g¸i. Du Th¶n Chi nhí ®Õn A Tö ®øng chê m×nh ngoµi ven rõng. NÕu cã ng−êi tíi e sÏ x¶y chuyÖn g× cho nµng. NghÜ vËy g· liÒn x¨m x¨m ®i. Du Th¶n Chi võa cÊt b−íc bªn tai bçng nghe mét luång giã vÌo qua. Th× ra §oµn Dù th©n ph¸p cßn mau lÑ h¬n g· ®· l−ít qua tr−íc mÆt g· ch¹y tr−íc. Du Th¶n Chi giËt m×nh la lªn mét tiÕng kinh ng¹c: - TÐ ra anh chµng nµy th©n ph¸p ghª gím qu¸! Nh−ng g· l¹i thÊy nÐt mÆt chµngtùa hå nh− bÞ ma tµ ¸m ¶nh, bÊt gi¸c g· ngÈn ng−êi ra. Chíp m¾t §oµn Dù võa ch¹y tr−íc ®· kh«ng thÊy n÷a. Du Th¶n Chi l¾ng tai nghe thÊy ngoµi rõng h¹nh v¨ng v¼ng cã tiÕng ng−êi nãi chuyÖn nh−ng kh«ng râ l¾m. G· l¹i b¨ng m×nh ch¹y vÒ phÝa tr−íc. Võa ra khái rõng h¹nh th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng ®ang ®øng gi÷a ®−êng, cÆp m¾t chµng ®¨m ®¾m nh×n vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi ®¶o m¾t ngã quanh ch¼ng thÊy A Tö ®©u c¶ th× trong lßng nãng n¶y cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö! C« n−¬ng ë chç nµo? G· gäi hai c©u kh«ng thÊy A Tö ®¸p, g· cµng bån chån trong d¹ tr¸n næi g©n xanh, kh¾p m×nh må h«i ®Çm ®×a. Du Th¶n Chi ch¹y ®Õn tr−íc mÆt §oµn Dù hái: - C¸c h¹ ra ®©y tr−íc cã nh×n thÊy A Tö ®©u kh«ng? Du Th¶n Chi ng¬ ng¸c hái: - Nµng ®i råi? §oµn Dù nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Nµng ®i råi, ®i mµ ch¼ng nh×n ®Õn t¹i h¹ mét chót, d−êng nh− kh«ng biÕt cã t¹i h¹ ®øng ®©y n÷a. Du Th¶n Chi võa kinh h·i võa nãng nÈy hái lu«n: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ nãi g× mµ ví vÈn thÕ? T¹i h¹ hái A Tö kia mµ? Ch¼ng lÏ c¸c h¹ nh×n thÊy nµng råi? G· võa hái võa n¾m lÊy vai §oµn Dù l¾c lu«n mÊy c¸i. §oµn Dù kh¸c nµo ng−êi trong méng choµng tØnh giÊc. Chµng chau mµy hái: - ¤ng b¹n lµm g× thÕ? Du Th¶n Chi trong lßng xao xuyÕn, tiÕng nãi thÊt thanh: - A Tö! T¹i h¹ muèn t×m A Tö! §oµn Dù "å" lªn mét tiÕng råi ®¸p: - TÐ ra t«n gi¸ ®i t×m ng−êi, tiÕc r»ng t¹i h¹ kh«ng gióp ®−îc chuyÖn g×. Du Th¶n Chi tøc m×nh nãi: - Thói l¾m! Ng−¬i võa b¶o ®· nh×n thÊy nµng. Nµng ®i vÒ ph−¬ng nµo? Nguyªn §oµn Dù nghe tiÕng mét cÆp trai g¸i ®−¬ng c−êi nãi víi nhau. Chµng ch¾c lµ Mé Dung c«ng tö vµ V−¬ng Ngäc YÕn, míi x¨m x¨m ch¹y ra. Nh−ng chµng chØ tr«ng thÊy sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn mµ th«i, nªn trong lßng cùc kú buån b·. Du Th¶n Chi hái chµng mµ ch¼ng hiÓu chi hÕt, råi ®em t©m sù cña m×nh ra nãi: - Ph¶i! T¹i h¹ ®· nh×n thÊy nµng, nh−ng nµng kh«ng nh×n ®Õn t¹i h¹. Du Th¶n Chi véi nãi: - DÜ nhiªn lµ nµng kh«ng tr«ng thÊy c¸c h¹. §oµn Dù thë dµi nãi: - Trong con m¾t cña nµng chØ cã h×nh ¶nh mét ng−êi ®· in s©u vµo t©m kh¶m, cßn ngoµi ra bÊt cø ai dï cã ngã thÊy còng nh− kh«ng. Du Th¶n Chi ra vÎ kiªu ng¹o nãi: - DÜ nhiªn trong t©m nµng chØ cã h×nh ¶nh mét ng−êi. Hai g· si t×nh mçi ng−êi nghÜ tíi mét c«. §oµn Dù nãi vÒ V−¬ng Ngäc YÕn, cßn Du Th¶n Chi l¹i t−ëng chµng nãi A Tö, thËt lµ «ng nãi gµ bµ nãi vÞt, ch¼ng ¨n nhËp víi nhau c¶. Du Th¶n Chi hái: - VËy nµng ®i vÒ nÎo nµo? §oµn Dù ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt. Ngõng mét l¸t chµng lÈm bÈm nãi ®Ó m×nh nghe: - §oµn Dù hìi §oµn Dù! Nµng ®i ®©u råi? Ng−¬i cã biÕt kh«ng? Du Th¶n Chi chît nghe ®Õn tªn §oµn Dù, bÊt gi¸c giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i. G· lïi lu«n ba b−íc, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh run lªn hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ võa nãi tíi §oµn Dù... lµ ai vËy? §oµn Dù ngÈng ®Çu lªn ®¸p: - T¹i h¹ chÝnh lµ §oµn Dù. Du Th¶n Chi c¶ kinh, Êp óng hái l¹i: - C¸c h¹ lµ... Råi g· dõng l¹i, x½ng giäng hái: - A Tö ®©u? Ng−¬i nãi mau ®i! Du Th¶n Chi bÞ ng−êi hµ hiÕp ®· quen, dï ai ®¸nh g·, g· còng kh«ng d¸m kh¸ng cù. Nh−ng b©y giê g· biÕt ®èi ph−¬ng lµ §oµn Dù. G· nhí lêi C−u Ma TrÝ tin ngay chµng lµ mét tªn ®¹i ¸c. §ång thêi A Tö l¹i ®ét nhiªn ®i mÊt, mÊy yÕu tè nµy lµm cho g· c¸u kØnh. Håi cßn ë bªn §inh Xu©n Thu, thÊy A Tö gÆp c¬n nguy cÊp, g· cßn d¸m liÒu m¹ng cøu nµng ®em ®i, huèng chi ®èi víi §oµn Dù, mét ng−êi ®¹i ¸c mµ g· ®ang t×m kiÕm. Du Th¶n Chi võa nãng n¶y võa c¨m giËn, trªn mÆt c¶ nh÷ng chç søt sÑo còng ®á bõng l¹i. CÆp m¾t g· loang lo¸ng chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷ tr«ng mµ ph¸t khiÕp. §oµn Dù ®−a m¾t nh×n g· kh«ng khái xao xuyÕn trong lßng, chµng lïi l¹i mét b−íc hái: - A Tö −? A Tö lµ ai? Du Th¶n Chi tøc giËn nãi: - Ng−¬i ®õng gi¶ bé ngí ngÈn n÷a! §oµn Dù xua tay lo¹n lªn nãi: - Ta ch¶ biÕt A Tö g× r¸o! Ng−¬i ®õng hái ta n÷a. Du Th¶n Chi thÊy §oµn Dù chèi ph¨ng, l¹i cµng c¨m tøc, bé mÆt xÊu xa tÝm ng¾t l¹i. G· gi¬ hai tay lªn kho»m kho»m nh− mãc c©u chôp xuèng ®èi ph−¬ng. Chiªu thøc nµy tuy chØ lµ chiªu thøc tÇm th−êng trong vâ häc, nh−ng tr«ng bÒ ngoµi cã vÎ khñng khiÕp. Du Th¶n Chi nh»m tróng ng−êi §oµn Dù nh¶y xæ l¹i, g· ch¾c mÈm thÕ nµo còng tróng. Ngê ®©u ®èi ph−¬ng thèt nhiªn l¶ng ra ngoµi, nªn g· kh«ng ch¹m ®−îc ®Õn tµ ¸o §oµn Dù, chø ®õng nãi tíi ng−êi chµng. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra mét lóc råi ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng qu¸i dÞ, toan nh¶y xæ l¹i n÷a. §oµn Dù véi nãi: - Nµy anh b¹n! Cã chuyÖn g× sao kh«ng nãi tö tÕ l¹i dë trß g× vËy? Du Th¶n Chi qu¸t lªn: - Tr¶ A Tö l¹i cho ta ®©y! §oµn Dù thë dµi: - Qu¶ t×nh ta ch¼ng biÕt A Tö lµ g× hÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi vÉn sõng sé: - §õng cã hµm hå! Ng−¬i võa b¶o ®· nh×n thÊy nµng råi kia mµ? Trong khi g· hái, g· ®· nh¶y xæ vµo §oµn Dù ®Õn n¨m s¸u lÇn. Tuy §oµn Dù kh«ng tr¶ ®ßn mµ Du Th¶n Chi vÉn ngê §oµn Dù lµ ng−êi hung ¸c. G· yªn trÝ tuyÖt kü cña §¹i Lu©n Minh V−¬ng cùc kú lîi h¹i, khiÕn cho tªn "®¹i ¸c" ph¶i kinh ho¶ng nªn kh«ng d¸m ph¶n kÝch. V× thÕ lÇn nµy g· cµng nh¶y xæ vµo m¹nh h¬n. Du Th¶n Chi g©y lén cïng §oµn Dù ë ngoµi rõng h¹nh, §oµn Dù chØ chuyªn tr¸nh nÐ, cßn Du Th¶n Chi l¹i hïng hæ x«ng vµo. ThÕ ®¸nh còng nh− thÕ tr¸nh ®Òu cùc kú mau lÑ. §oµn Dù kh«ng khái kinh hån, b¾p thÞt giùt lªn ®ïng ®ïng. Chµng thÊy vô nµy cßn nguy hiÓm h¬n c¶ vô chµng tr¸ lµm KiÒu Phong bÞ Nam Hai Ng¹c ThÇn r−ît theo kh«ng cßn ®−êng ch¹y. May mµ chµng thi triÓn bé ph¸p L¨n Ba Vi Bé th©n ph¸p rÊt lµ kú diÖu. Du Th¶n Chi r−ît chµng ®Õn nöa giê mµ kh«ng sao tãm ®−îc §oµn Dù. G· võa tøc giËn võa nãng n¶y, tia m¾t ®á song lªn tr«ng rÊt hung d÷. §oµn Dù ®µnh nh¾m m¾t l¹i ®Ó khái nh×n bé mÆt võa ghª tëm võa khñng khiÕp cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi võa r−ît theo §oµn Dù, võa lo l¾ng kh«ng biÕt A Tö l¹c lâng n¬i ®©u. Må h«i tr¸n g· ®Çm ®×a, nªn tr«ng phÝa tr−íc kh«ng râ n÷a. G· d¬ tay ¸o lªn lau må h«i råi l¹i nh¶y xæ r−ît theo rÊt gÊp lµm cho c¸t bôi bay mï dÝnh ®Çy vµo tay ¸o, mÆt mòi. G· gi¬ tay ¸o lªn lau m¾t th× thÊy hai m¾t ®au nhøc rÊt khã chÞu, tr−íc m¾t kh«ng cßn nh×n thÊy sù vËt g× n÷a. Du Th¶n Chi hoang mang v« cïng. G· biÕt tuy m¾t chØ ®au nhãi chèc l¸t v× c¸t bôi, nh−ng cã c−êng ®Þch ë tr−íc mÆt, m¾t kh«ng tr«ng râ th× rÊt cã thÓ nguy hiÓm cho m×nh ®−îc. G· vung lo¹n hai tay ra chôp tíi. Ngê ®©u phÐp L¨ng Ba Vi Bé chØ hiÖu nghiÖm khi nµo ®èi ph−¬ng nh»m tróng ng−êi ®¸nh tíi, vµ nh− vËy th× vÜnh viÔn kh«ng bao giê tróng ®Ých. Cßn tr−êng hîp ®èi ph−¬ng cø nh¾m m¾t ®¸nh Èu th× l¹i nguy hiÓm v« cïng. Lý do thiÖt lµ thiÓn cËn, nh−ng ch¼ng mÊy ai nghÜ ra ®−îc. ChÝnh §oµn Dù còng kh«ng hiÓu tíi. Lóc nµy Du Th¶n Chi bÞ c¸t bôi vµo m¾t ph¶i nh¾m m¾t l¹i, hai tay g· vung lo¹n lªn ®Ëp liÒu ch¼ng cßn biÕt ph−¬ng h−íng cña ®èi ph−¬ng ë chç nµo, Êy thÕ th× l¹i n¾m tróng ®−îc c¸nh tay §oµn Dù. §oµn Dù giùt m×nh kinh h·i, hÕt søc giùt m¹nh mét c¸i, tay ¸o chµng r¸ch to¹c. Tr−íc nay ch¼ng bao giê bé ph¸p L¨ng Ba Vi Bé cña chµng kh«ng øng nghiÖm, thÕ mµ lÇn nµy l¹i bÊt lîi míi kú! §oµn Dù c¶ kinh ®øng ngÈn ng−êi ra th× ®èi ph−¬ng ®ét nhiªn l¹i nh¶y xæ ®Õn. Trong lóc ho¶ng hèt luèng cuèng, ng−êi chµng võa l¹ng ®i, võa ®−a tay ra nghinh ®Þch Nh¸y m¾t bçng nghe hai tiÕng "bèp bèp" bèn bµn tay va ch¹m nhau råi chÝnh chÆt vµo nhau. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nhí lêi §¹i Lu©n Minh V−¬ng lËp tøc vËn k×nh lùc ra hai bµn tay. ThÕ lµ hai ng−êi ë vµo t×nh thÕ gi÷ nhau, ®øng kh«ng nhóc nhÝch. Thèt nhiªn C−u Ma TrÝ ë ®©u nh¶y vät vµo ®øng tr−íc mÆt hai ng−êi. ThÊy t×nh tr¹ng qu¸i dÞ nµy l·o kh«ng khái söng sèt, ®øng thén mÆt ra mµ nh×n. L·o thÊy §oµn Dù mÆt ®á nh− löa kh¾p ng−êi bao phñ mét lµn b¹ch khÝ tùa hå nåi n−íc s«i më vung ra. Du Th¶n Chi còng kh¾p m×nh tõ trªn xuèng d−íi h¬i n−íc bèc ra ®ãng l¹i thµnh mét líp b¨ng máng. C−u Ma TrÝ tuy biÕt nhiÒu hiÓu réng, nh−ng còng chØ xem ra vâ c«ng mét g· thuéc ph¸i d−¬ng c−¬ng, vµ mét g· thuéc ph¸i ©m hµn, nh−ng kh«ng hiÓu ®−îc lai lÞch nh÷ng thø vâ c«ng kú dÞ nµy. B©y giê l·o thÊy hai g· ®øng tr¬ ra kh«ng nhóc nhÝch, bèn bµn tay gi¸p nhau mµ hiÖn tr¹ng bªn nãng bªn l¹nh tù trong ng−êi ph¸t tiÕt ra rÊt kú dÞ th× trong lßng l·o kh«ng khái kinh h·i. §oµn Dù tõ khi nuèt M·ng cæ chu c¸p, l¹i v« t×nh nhê cã Chu c¸p thÇn c«ng mµ hót vµo m×nh ®−îc bao nhiªu néi c«ng cña mÊy tay cao thñ h¹ng nhÊt. Néi lùc chµng sóc tÝch rÊt m·nh liÖt cã thÓ nãi lµ trªn ®êi hiÖn nay kh«ng ai s¸nh kÞp th× bçng nhiªn xuÊt ph¸t ra g· Du Th¶n Chi. G· nµy sau khi hót ®−îc chÊt ©m hµn kÞch ®éc cña con b¨ng t»m, l¹i kh¸m ph¸ ra ®−îc phÐp DÞch C©n Kinh cña §¹t ma l·o tæ ®Ó ph¸t huy ®−îc kú c«ng h¹n h÷u cña con b¨ng t»m. §−êng lèi vâ c«ng cña hai ng−êi tØ ®Êu néi lùc võa ®óng ngang søc nhau, khã lßng ph©n ®−îc cao thÊp. Hai ng−êi bèn bµn tay dÝnh chÆt vµo nhau. §oµn Dù tuyÖt kh«ng cã ý h¹i ng−êi mµ Du Th¶n Chi l¹i muèn ®¸nh ng· ®èi ph−¬ng, nh−ng kh«ng biÕt h¹ thñ b»ng c¸ch nµo. V× hai ng−êi c«ng lùc tuyÖt cao, hai bµn tay ®· dÝnh chÆt vµo nhau vµ ch©n lùc trong ng−êi tù nhiªn thóc ®Èy ra ®Ó c«ng kÝch ®èi ph−¬ng. Nh÷ng ng−êi c«ng lùc ®· cao th©m mµ gÆp ¸p lùc bªn ngoµi cµng m¹nh bao nhiªu th× lùc l−îng ph¶n kh¸ng trong ng−êi còng tù nhiªn ph¸t huy m¹nh ®Õn bÊy nhiªu. §ã lµ nguyªn nh©n mµ hai ng−êi v« h×nh trung ®· huy ®éng néi lùc ®Õn møc tèi cao. Cã thÓ nãi lµ cæ kim trong vâ l©m ch−a tõng cã cuéc ¸c ®Êu néi lùc nµo gay go nh− vô nµy. C−u Ma TrÝ ®øng bªn theo dâi cuéc ®Êu thÊy nhiÖt khÝ trong ng−êi §oµn Dù tiÕt ra bao phñ toµn th©n chµng, lµn s−¬ng l¹nh chung quanh ng−êi Du Th¶n Chi còng dÇn dÇn biÕn thµnh mét lµn b¨ng máng, g· mõng thÇm trong bông cho lµ kÕ m×nh tuyÖt diÖu, l·o tiÕn lªn mét b−íc chuÈn bÞ phãng ch−ëng ®¸nh tíi §oµn Dù, th× bÊt th×nh l×nh cã tiÕng ng−êi qu¸t lªn: - §¹i s− kh«ng nªn thÕ! © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2