intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 78

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
18
download

Lục mạch thần kiếm - tập 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 78', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 78

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø bÈy m−¬i t¸m rõng h¹nh si lang ®øng ngÈn ng¬ Du Th¶n Chi nöa tin nöa ngê, ®−a m¾t nh×n C−u Ma TrÝ. C−u Ma TrÝ lªn mÆt kÎ c¶ vç vµo ng−êi Du Th¶n Chi nãi: - Ta ®em c«ng lùc truyÒn vµo trong m×nh ng−¬i. NÕu ng−¬i ch−a gÆp §oµn Dù th× ®õng xiÕt chÆt bµn tay ai c¶. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi gËt ®Çu hái: - §oµn Dù hiÖn ë ®Þa ph−¬ng nµo? C−u Ma TrÝ ®¸p: - S¸ng sím mai ng−¬i cø tr«ng vÒ h−íng ®«ng mµ ®i chõng b¶y t¸m dÆm ®i th¼ng vµo mét khu rõng h¹nh, hÔ thÊy g· nµo ngåi thén mÆt ra th× chÝnh lµ §oµn Dù ®ã! Du Th¶n Chi xoÌ tay m×nh ra coi råi nãi: - S¸ng sím mai v·n bèi xin ®i sím. C−u Ma TrÝ thÊy kÕ m×nh ®· hiÖu nghiÖm, liÒn ®øng dËy nãi: - B©y giê chóng ta h·y chia tay! Chê khi ng−¬i xong viÖc ta sÏ t×m ®Õn ng−¬i. Nãi xong l·o muèn ph« tµi, liÒn tung m×nh ®i nh− mét c¬n giã tho¶ng råi mÊt hót. Du Th¶n Chi l¾c ®Çu lÌ l−ìi, mõng thÇm m×nh ®· gÆp ®−îc minh s−. Nguyªn C−u Ma TrÝ bÞ hä §oµn n−íc §¹i Lý ch¬i mét vè cay. L·o kh«ng lµm sao ®−îc, thÊy vâ c«ng Du Th¶n Chi cã nhiÒu chç t−¬ng tù nh− §oµn Dù, chØ kh¸c ë chç mét ®»ng thuéc ph¸i d−¬ng c−¬ng, mét ®»ng thuéc ph¸i ©m hµn. L·o liÒn lîi dông c¸i ngí ngÈn cña Du Th¶n Chi sai g· ®i liÒu m¹ng víi §oµn Dù. Du Th¶n Chi ®øng ngÈn ng−êi ra mét lóc råi trë gãt quay vÒ chç A Tö th× thÊy nµng ®ang ngñ say. D−íi ¸nh sao lê mê, nÐt mÆt nµng cµng xinh ®Ñp kh¶ ¸i. M«i nµng h¬i cong lªn tùa hå trong giÊc méng vµng nµng b¾t ®−îc ai mµ lé vÎ t−¬i c−êi. Du Th¶n Chi ®øng ng©y ng−êi ra mµ nh×n. Bçng mét lµn giã tho¸ng qua lËt m¸i tãc ®¾p lªn mÆt nµng. Du Th¶n Chi khÏ d¬ tay vÐn m¸i tãc ra. A Tö d−êng nh− tØnh giÊc, khÏ trë m×nh mét c¸i, miÖng lÈm bÈm: - V−¬ng c«ng tö! C¸c ph¸i vâ thiªn h¹ chØ nãi ®Õn "B¾c KiÒu Phong Nam Mé Dung" mµ ch−a biÕt ®Õn chµng lµ Cùc L¹c V−¬ng bªn T©y Vùc. TÐ ra A Tö ®ang nãi trong lóc n»m m¬. Du Th¶n Chi nghe thÊy vËy trong lßng khoan kho¸i v« cïng. G· nghÜ thÇm: - "B¾c KiÒu Phong Nam Mé Dung" lµ nh÷ng nh©n vËt tuyÖt ®Ønh vâ l©m. Cßn m×nh ®©y chØ cã nµng t−ëng r»ng cã thÓ ngang hµng víi hai nh©n vËt kia. Xem thÕ ®ñ biÕt nµng ®èi víi m×nh Êp ñ mét mèi t×nh s©u tùa bÓ. G· nghÜ vËy råi ®−a tay lªn sê mÆt thÊy ®Çy søt sÑo chç dµy chç lâm th× l¹i buån cho m×nh. G· chØ mong ®−îc thê §¹i Lu©n Minh V−¬ng lµm s− phô häc lÊy mét b¶n lÜnh tuyÖt lu©n th× kh«ng sî bÞ A Tö ph¶i ngµy ®ªm mong mái n÷a. Du Th¶n Chi khoanh tay gèi ®Çu n»m xuèng bªn A Tö. G· h−íng vÒ phÝa nµng th©u canh kh«ng nh¾m m¾t. S¸ng sím tinh m¬, A Tö trë m×nh ngåi nhám dËy. Du Th¶n Chi hái ngay: - C« n−¬ng tØnh råi −? A Tö quay l¹i, cói xuègn cÇm tay Du Th¶n Chi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ta võa n»m m¬! Du Th¶n Chi hái: - C« n−¬ng m¬ thÊy g×? A Tö ®¸p: - Ta m¬ thÊy bao nhiªu tay cao thñ kh¾p thiªn h¹ tô häp ë mét n¬i ®ang tranh ®Êu ®Ó Ên ®Þnh thø tù vâ c«ng! Du Th¶n Chi hái: - Hä kÕt luËn ai chiÕm gi¶i nhÊt? A Tö c−êi nãi: - Cã mét chµng thanh niªn c«ng tö siªu quÇn xuÊt chóng, dïng quyÒn ®¸nh Nam Mé Dung, c−íc ®¸ B¾c KiÒu Phong. Nh÷ng vÞ cao t¨ng ph¸i ThiÕu L©m kh«ng d¸m ra tay. Tinh Tó l·o qu¸i l¹y lôc xin tha m¹ng. Vâ c«ng ®Ö nhÊt thiªn h¹ dÜ nhiªn lµ chµng thanh niªn c«ng tö nµy. Du Th¶n Chi l¹i hái: - Chµng thiÕu niªn c«ng tö ®ã lµ ai vËy? A Tö ®á mÆt lªn nãi: - Lµ c«ng tö chø cßn ai? Sao mµ ngèc thÕ! Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn kh«ng biÕt nãi sao. A Tö c−êi khanh kh¸ch hái: - Sao c«ng tö kh«ng ®¸nh næi chóng −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö! Th«i ®õng nãi chuyÖn méng mÞ n÷a! B÷a nay t¹i h¹ ph¶i ®i ®èi phã víi mét tªn ®¹i ¸c. A Tö véi hái : - Tªn ®¹i ¸c nµo? Du Th¶n Chi nghÜ thÇm: - A Tö hä §oµn, §oµn Dù còng hä §oµn, m×nh ch¼ng nªn nãi râ ®Ó nµng kÐm vui. G· nghÜ vËy liÒn ®¸p: -T¹i h¹ còng kh«ng biÕt tªn g· lµ g×, nh−ng chØ biÕt g· hung ¸c v« cïng, kh«ng trõ ®i kh«ng ®−îc. Vâ c«ng g· rÊt lµ qu¸i dÞ. Lóc t¹i h¹ cïng g· ®éng thñ, c« n−¬ng ph¶i nhí ®øng xa ra mét chót. A Tö nãi: - Ta biÕt ch¾c thÕ nµo c«ng tö còng th¾ng, dï ta ®øng xa hay ®øng gÇn còng ch¼ng quan hÖ g×. Du Th¶n Chi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - VËy chóng ta ®i th«i! Hai ng−êi d¾t tay nhau ®i vÒ h−íng ®«ng. §i ®−îc h¬n m−êi dÆm qu¶ nhiªn ®Õn mét khu rõng kh¸ lín. Du Th¶n Chi t−ëng chõng nh− m×nh s¾p cïng mét tay ®¹i ¸c ®éng thñ mµ vâ c«ng ®èi ph−¬ng r©t ghª gím. Tuy §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o ®· truyÒn ph¸p lùc cho g·, nh−ng g· vÉn cßn khiÕp ®¶m. G· më bµn tay ra coi th× nã vÉn nh− ngµy th−êng ch¼ng cã g× kh¸c l¹, trong lßng l¹i th¾c m¾c kh«ng yªn. §i tíi ngoµi rõng h¹nh g· dõng ch©n l¹i. A Tö hái: - §Õn råi −? Du Th¶n Chi ®¸p: - §©y lµ mét khu rõng h¹nh. T¹i h¹ thÊy nãi g· nÊp ë trong khu rõng nµy. C« n−¬ng ë ngoµi nµy chê t¹i h¹. A Tö vèn lµ ng−êi −¬ng ng¹nh kh«ng chÞu nghe ai, nh−ng lóc nµy nµng l¹i ngoan ngo·n ®¸p: - §−îc råi! C«ng tö cø ®i ®èi phã víi h¾n, ta chê ®©y còng ®−îc. Du Th¶n Chi dÉn A Tö ®Ó ngåi d−íi mét gèc c©y lín, råi tù m×nh ®i vµo trong rõng. Khu rõng nµy rËm r¹p um tïm. Du Th¶n Chi ®i mét lóc kh«ng thÊy g×, g· nghÜ bông §oµn Dù ch¾c kh«ng cã ë ®©y. G· toan quay gãt trë ra, bçng nghe gãc ®«ng b¾c cã tiÕng thë dµi väng ra. Du Th¶n Chi giËt m×nh liÒn t×m ®Õn phÝa cã tiÕng thë dµi. G· ®i vßng vÌo mét lóc th× nh×n thÊy mét ng−êi hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng ®øng ngÈng mÆt tr«ng trêi. Ng−êi nµy ®ang thë ng¾n than dµi. Du Th¶n Chi t¹m ®øng Èn m×nh mét n¬i kh«ng lªn tiÕng. G· nh×n ra phÝa tr−íc th× thÊy ng−êi nµy nÐt mÆt buån b·, g· ch¾c kh«ng ph¶i §oµn Dù. NÕu y lµ ng−êi tµn ¸c, sao l¹i thë ng¾n than dµi. NghÜ vËy, g· liÒn b−íc vÒ phÝa tr−íc, ®ét nhiªn g· nghe ng−êi ®ã lªn tiÕng gäi: - V−¬ng c« n−¬ng! Hìi V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng cã biÕt ®Õn ng−êi ®ang v× c« mµ gan hÐo ruét rÇu kh«ng? Du Th¶n Chi lÈm bÈm: - TÐ ra anh chµng nµy còng lµ gièng ®a t×nh, d−êng nh− g· luyÕn ¸i mét vÞ c« n−¬ng hä V−¬ng nµo ®©y mµ kh«ng ®−îc nh− nguyÖn. Du Th¶n Chi võa nghÜ võa tiÕn l¹i gÇn hai b−íc. Ng−êi ®ã bçng quay ®Çu l¹i th× thÊy y lµ mét chµng thiÕu niªn c«ng tö d¸ng ®iÖu thanh nh·. Ng−êi nµy chÝnh lµ §oµn Dù. Nguyªn §oµn Dù ®ang t−¬ng t− V−¬ng Ngäc YÕn, trong lßng sÇu n·o võa nghe thÊy phÝa sau cã tiÕng b−íc ch©n, chµng giËt m×nh t−ëng lµ C−u Ma TrÝ mµ chµng ®· gÆp h«m tr−íc. Sî l·o ®ét kÝch ngÊm ngÇm, chµng véi quay ®Çu l¹i thÊy mét g· h¸n tö mÆt mòi sÇn sïi, cùc kú xÊu xa kh«ng khái kinh ng¹c. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nh×n kü thÊy §oµn Dù mµy mÆt thÉn thê, nh−ng tuæi trÎ b¶nh trai, ch¼ng cã chi ra vÎ tµn ¸c. G· kh«ng chê §oµn Dù lªn tiÕng ®· nãi tr−íc: - Trong khu rõng h¹nh nµy s¾p x¶y ra mét cuéc ¸c ®Êu, c¸c h¹ nªn mau mau rêi khái n¬i ®©y lµ h¬n. §oµn Dù bông m¶i nghÜ ®©u ®©u, chØ Ëm õ nh−ng vÉn ®øng yªn kh«ng nhóc nhÝch. Du Th¶n Chi l¹i nãi: - Xem chõng c¸c h¹ kh«ng ph¶i lµ ng−êi vâ l©m, khã lßng tr¸nh khái v¹ l©y. C¸c h¹ nªn tr¸nh mau ®i ®õng ë ®©y thë ng¾n than dµi n÷a. §oµn Dù vèn rÊt ch¸n ghÐt nh÷ng cuéc ®éng vâ. HiÖn giê tuy trong ng−êi chµng ®· mang tuyÖt kü, mµ thiªn tÝnh −a hßa b×nh vÉn kh«ng thay ®æi. Nghe Du Th¶n Chi nãi vËy, chµng chau mµy hái: - T¹i h¹ ®ang ë ®©y thanh tÜnh cho ®ì c¬n buån, sao c¸c vÞ kh«ng kiÕm chç kh¸c mµ ®¸nh nhau? Du Th¶n Chi ®¸p: - Cã ng−êi −íc hÑn gÆp t¹i h¹ ë trong rõng h¹nh nµy. §oµn Dù thë dµi hái: - ThÕ mµ t«n gi¸ kh«ng sî −? Ph¶i ch¨ng t«n gi¸ cã tuyÖt kü trong m×nh? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - T¹i h¹ muèn ®i mµ kh«ng ®i ®−îc. §oµn Dù lÊy lµm l¹ hái: - Sao l¹i kh«ng ®i ®−îc? Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ lµ mét bªn trong cuéc ¸c ®Êu s¾p x¶y ra th× cßn bá ®i sao ®−îc? §oµn Dù thÊy ®èi ph−¬ng tuy mÆt mòi cùc kú xÊu xa, nh−ng t©m ®Þa rÊt tèt, liÒn kiÕm lêi khuyªn can: - C¸c h¹ nªn ®Ò phßng tr−íc lµ h¬n. C¸c h¹ bá ®i ra khái níi ®©y cã ph¶i sÏ tr¸nh ®−îc mét cuéc ¸c ®Êu kh«ng? Du Th¶n Chi nãi: - Kh«ng ®−îc! T¹i h¹ ®Õn ®©y kiÕm mét ng−êi ®¹i ¸c ®Ó tr¶ hËn. Cã lý ®©u ch−a gÆp mÆt ®· bá ®i! §oµn Dù ®· biÕt nh÷ng cuéc ©n o¸n trong vâ l©m kh«ng ph¶i chØ hêi hît mÊy lêi mµ can ng¨n ®−îc. Chµng liÒn hái: - Ng−êi ®¹i ¸c ®ã lµ ai? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ ch¼ng nªn nghe ®Õn tªn hä h¾n lµm chi, v× c¸c h¹ biÕt ra chØ tæ kinh h·i mµ ch¼ng cã Ých g×. §oµn Dù vèn kh«ng thÝch nghe tªn hä ng−êi ®¹i ¸c, nªn kh«ng nh¾c tíi n÷a. Chµng hái: - VËy t«n gi¸ ch¾c sÏ th¾ng ®−îc tªn ®¹i ¸c kia? Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn ®¸p: - T¹i h¹ còng kh«ng biÕt n÷a. §oµn Dù cµng lÊy lµm l¹ hái: - T«n gi¸ ®· kh«ng n¾m ch¾c ®−îc phÇn nµo th¾ng ®Þch, mµ l¹i ®Õn ®©y t×m h¾n ®Ó röa hËn −? Sao trong thiªn h¹ l¹i cã ng−êi ngí ngÈn nh− t«n gi¸? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - T¹i h¹ tù biÕt ch¼ng cã tµi n¨ng g×, nh−ng ®−îc mét vÞ th¸nh t¨ng thÇn th«ng qu¶ng ®¹i ®· vç vµo ng−êi mÊy c¸i vµ ®· d¹y cho ph¸p thuËt chØ cÇn n¾m vµo tay tªn ®¹i ¸c ®ã lµ cã thÓ th¾ng h¾n. Du Th¶n Chi nãi vËy mµ chÝnh g· còng kh«ng tù tin, huèng chi §oµn Dù lµ ng−êi ®· hiÓu ®«i chót vÒ vâ c«ng, chµng nghe vËy chØ buån c−êi mµ lÊy lµm thó vÞ. Chµng hái: - ThÕ th× trong tay t«n gi¸ h¼n cã ph¸p b¶o g× kh«ng sai? Du Th¶n Chi xße tay ra ®¸p: - C¸c h¹ coi ®©y! Ch¼ng cã g× lµ c¶. §oµn Dù nãi: - ThÕ th× trong bông t«n gi¸ ch¾c còng kh«ng tin lêi vÞ th¸nh t¨ng ®ã? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu thë dµi nãi: - C¸c h¹ bÊt tÊt ph¶i hái lµm chi, xin dêi khái n¬i nµy lµ h¬n. §oµn Dù nãi: - Kh«ng hÒ chi? T¹i h¹ ch¼ng cã biÖt tµi g× nh−ng mét khi ®· trèn tr¸nh th× kh«ng ai b¾t ®−îc. T«n gi¸ cø ®Ó t¹i h¹ ®øng bªn ngoµi coi còng ch¼ng sao. Thùc ra chµng còng ch¼ng muèn ®øng xem ng−êi ®¸nh nhau. Nh−ng thÊy Du Th¶n Chi lµ ng−êi chÊt ph¸c, chµng ch¾c g· kh«ng ®¸nh næi tªn ®¹i ¸c, nªn muèn ®øng ngoµi chuÈn bÞ gióp g· mét tay ®Ó lóc cÇn l«i g· ch¹y trèn cho khái bÞ tªn ®¹i ¸c ®¸nh chÕt. Du Th¶n Chi hái: - C¸c h¹ kh«ng sî bÞ liªn lôy −? §oµn Dù ®¸p: - Kh«ng hÒ chi! Du Th¶n Chi thÊy khuyªn §oµn Dù kh«ng nghe, còng kh«ng nãi n÷a, råi ®i s©u vµo trong rõng h¹nh. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi t×m kh¾p mµ ch¼ng thÊy bãng mét ai th× ch¾c r»ng §¹i Lu©n Minh V−¬ng nhËn lÇm, hay lµ tªn ®¹i ¸c §oµn Dù ®· ra khái khu rõng nµy råi. G· xoay m×nh l¹i thÊy §oµn Dù ®øng ngay ë sau l−ng, sùc nhí ra §¹i Lu©n Minh V−¬ng b¶o: §oµn Dù bÒ ngoµi gièng nh− mét vÞ v−¬ng c«ng tö mµ thÊy ng−êi nµy cã vÎ phong l−u. G· tù hái: - Ch¼ng lÏ chÝnh lµ g· nµy? NghÜ vËy g· run lªn nh×n §oµn Dù toan hái tªn chµng nh−ng l¹i nghÜ r»ng nÕu chµng thiÕu niªn c«ng tö nµy mµ lµ ng−êi ®éc ¸c th× trªn ®êi kh«ng cßn ai lµ ng−êi l−¬ng thiÖn n÷a. ¢u lµ ta thö hái coi. Gi÷a lóc g· ngÇn ngõ kh«ng quyÕt, bçng nghe mét trµng c−êi ha h¶ vang lªn råi tiÕp theo lµ tiÕng c−êi rÊt quyÕn rò cña mét c« g¸i. Du Th¶n Chi nhí ®Õn A Tö ®øng chê m×nh ngoµi ven rõng. NÕu cã ng−êi tíi e sÏ x¶y chuyÖn g× cho nµng. NghÜ vËy g· liÒn x¨m x¨m ®i. Du Th¶n Chi võa cÊt b−íc bªn tai bçng nghe mét luång giã vÌo qua. Th× ra §oµn Dù th©n ph¸p cßn mau lÑ h¬n g· ®· l−ít qua tr−íc mÆt g· ch¹y tr−íc. Du Th¶n Chi giËt m×nh la lªn mét tiÕng kinh ng¹c: - TÐ ra anh chµng nµy th©n ph¸p ghª gím qu¸! Nh−ng g· l¹i thÊy nÐt mÆt chµngtùa hå nh− bÞ ma tµ ¸m ¶nh, bÊt gi¸c g· ngÈn ng−êi ra. Chíp m¾t §oµn Dù võa ch¹y tr−íc ®· kh«ng thÊy n÷a. Du Th¶n Chi l¾ng tai nghe thÊy ngoµi rõng h¹nh v¨ng v¼ng cã tiÕng ng−êi nãi chuyÖn nh−ng kh«ng râ l¾m. G· l¹i b¨ng m×nh ch¹y vÒ phÝa tr−íc. Võa ra khái rõng h¹nh th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng ®ang ®øng gi÷a ®−êng, cÆp m¾t chµng ®¨m ®¾m nh×n vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi ®¶o m¾t ngã quanh ch¼ng thÊy A Tö ®©u c¶ th× trong lßng nãng n¶y cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö! C« n−¬ng ë chç nµo? G· gäi hai c©u kh«ng thÊy A Tö ®¸p, g· cµng bån chån trong d¹ tr¸n næi g©n xanh, kh¾p m×nh må h«i ®Çm ®×a. Du Th¶n Chi ch¹y ®Õn tr−íc mÆt §oµn Dù hái: - C¸c h¹ ra ®©y tr−íc cã nh×n thÊy A Tö ®©u kh«ng? Du Th¶n Chi ng¬ ng¸c hái: - Nµng ®i råi? §oµn Dù nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Nµng ®i råi, ®i mµ ch¼ng nh×n ®Õn t¹i h¹ mét chót, d−êng nh− kh«ng biÕt cã t¹i h¹ ®øng ®©y n÷a. Du Th¶n Chi võa kinh h·i võa nãng nÈy hái lu«n: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ nãi g× mµ ví vÈn thÕ? T¹i h¹ hái A Tö kia mµ? Ch¼ng lÏ c¸c h¹ nh×n thÊy nµng råi? G· võa hái võa n¾m lÊy vai §oµn Dù l¾c lu«n mÊy c¸i. §oµn Dù kh¸c nµo ng−êi trong méng choµng tØnh giÊc. Chµng chau mµy hái: - ¤ng b¹n lµm g× thÕ? Du Th¶n Chi trong lßng xao xuyÕn, tiÕng nãi thÊt thanh: - A Tö! T¹i h¹ muèn t×m A Tö! §oµn Dù "å" lªn mét tiÕng råi ®¸p: - TÐ ra t«n gi¸ ®i t×m ng−êi, tiÕc r»ng t¹i h¹ kh«ng gióp ®−îc chuyÖn g×. Du Th¶n Chi tøc m×nh nãi: - Thói l¾m! Ng−¬i võa b¶o ®· nh×n thÊy nµng. Nµng ®i vÒ ph−¬ng nµo? Nguyªn §oµn Dù nghe tiÕng mét cÆp trai g¸i ®−¬ng c−êi nãi víi nhau. Chµng ch¾c lµ Mé Dung c«ng tö vµ V−¬ng Ngäc YÕn, míi x¨m x¨m ch¹y ra. Nh−ng chµng chØ tr«ng thÊy sau l−ng V−¬ng Ngäc YÕn mµ th«i, nªn trong lßng cùc kú buån b·. Du Th¶n Chi hái chµng mµ ch¼ng hiÓu chi hÕt, råi ®em t©m sù cña m×nh ra nãi: - Ph¶i! T¹i h¹ ®· nh×n thÊy nµng, nh−ng nµng kh«ng nh×n ®Õn t¹i h¹. Du Th¶n Chi véi nãi: - DÜ nhiªn lµ nµng kh«ng tr«ng thÊy c¸c h¹. §oµn Dù thë dµi nãi: - Trong con m¾t cña nµng chØ cã h×nh ¶nh mét ng−êi ®· in s©u vµo t©m kh¶m, cßn ngoµi ra bÊt cø ai dï cã ngã thÊy còng nh− kh«ng. Du Th¶n Chi ra vÎ kiªu ng¹o nãi: - DÜ nhiªn trong t©m nµng chØ cã h×nh ¶nh mét ng−êi. Hai g· si t×nh mçi ng−êi nghÜ tíi mét c«. §oµn Dù nãi vÒ V−¬ng Ngäc YÕn, cßn Du Th¶n Chi l¹i t−ëng chµng nãi A Tö, thËt lµ «ng nãi gµ bµ nãi vÞt, ch¼ng ¨n nhËp víi nhau c¶. Du Th¶n Chi hái: - VËy nµng ®i vÒ nÎo nµo? §oµn Dù ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt. Ngõng mét l¸t chµng lÈm bÈm nãi ®Ó m×nh nghe: - §oµn Dù hìi §oµn Dù! Nµng ®i ®©u råi? Ng−¬i cã biÕt kh«ng? Du Th¶n Chi chît nghe ®Õn tªn §oµn Dù, bÊt gi¸c giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i. G· lïi lu«n ba b−íc, trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh run lªn hái: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C¸c h¹ võa nãi tíi §oµn Dù... lµ ai vËy? §oµn Dù ngÈng ®Çu lªn ®¸p: - T¹i h¹ chÝnh lµ §oµn Dù. Du Th¶n Chi c¶ kinh, Êp óng hái l¹i: - C¸c h¹ lµ... Råi g· dõng l¹i, x½ng giäng hái: - A Tö ®©u? Ng−¬i nãi mau ®i! Du Th¶n Chi bÞ ng−êi hµ hiÕp ®· quen, dï ai ®¸nh g·, g· còng kh«ng d¸m kh¸ng cù. Nh−ng b©y giê g· biÕt ®èi ph−¬ng lµ §oµn Dù. G· nhí lêi C−u Ma TrÝ tin ngay chµng lµ mét tªn ®¹i ¸c. §ång thêi A Tö l¹i ®ét nhiªn ®i mÊt, mÊy yÕu tè nµy lµm cho g· c¸u kØnh. Håi cßn ë bªn §inh Xu©n Thu, thÊy A Tö gÆp c¬n nguy cÊp, g· cßn d¸m liÒu m¹ng cøu nµng ®em ®i, huèng chi ®èi víi §oµn Dù, mét ng−êi ®¹i ¸c mµ g· ®ang t×m kiÕm. Du Th¶n Chi võa nãng n¶y võa c¨m giËn, trªn mÆt c¶ nh÷ng chç søt sÑo còng ®á bõng l¹i. CÆp m¾t g· loang lo¸ng chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷ tr«ng mµ ph¸t khiÕp. §oµn Dù ®−a m¾t nh×n g· kh«ng khái xao xuyÕn trong lßng, chµng lïi l¹i mét b−íc hái: - A Tö −? A Tö lµ ai? Du Th¶n Chi tøc giËn nãi: - Ng−¬i ®õng gi¶ bé ngí ngÈn n÷a! §oµn Dù xua tay lo¹n lªn nãi: - Ta ch¶ biÕt A Tö g× r¸o! Ng−¬i ®õng hái ta n÷a. Du Th¶n Chi thÊy §oµn Dù chèi ph¨ng, l¹i cµng c¨m tøc, bé mÆt xÊu xa tÝm ng¾t l¹i. G· gi¬ hai tay lªn kho»m kho»m nh− mãc c©u chôp xuèng ®èi ph−¬ng. Chiªu thøc nµy tuy chØ lµ chiªu thøc tÇm th−êng trong vâ häc, nh−ng tr«ng bÒ ngoµi cã vÎ khñng khiÕp. Du Th¶n Chi nh»m tróng ng−êi §oµn Dù nh¶y xæ l¹i, g· ch¾c mÈm thÕ nµo còng tróng. Ngê ®©u ®èi ph−¬ng thèt nhiªn l¶ng ra ngoµi, nªn g· kh«ng ch¹m ®−îc ®Õn tµ ¸o §oµn Dù, chø ®õng nãi tíi ng−êi chµng. Du Th¶n Chi ®øng thén mÆt ra mét lóc råi ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng qu¸i dÞ, toan nh¶y xæ l¹i n÷a. §oµn Dù véi nãi: - Nµy anh b¹n! Cã chuyÖn g× sao kh«ng nãi tö tÕ l¹i dë trß g× vËy? Du Th¶n Chi qu¸t lªn: - Tr¶ A Tö l¹i cho ta ®©y! §oµn Dù thë dµi: - Qu¶ t×nh ta ch¼ng biÕt A Tö lµ g× hÕt. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi vÉn sõng sé: - §õng cã hµm hå! Ng−¬i võa b¶o ®· nh×n thÊy nµng råi kia mµ? Trong khi g· hái, g· ®· nh¶y xæ vµo §oµn Dù ®Õn n¨m s¸u lÇn. Tuy §oµn Dù kh«ng tr¶ ®ßn mµ Du Th¶n Chi vÉn ngê §oµn Dù lµ ng−êi hung ¸c. G· yªn trÝ tuyÖt kü cña §¹i Lu©n Minh V−¬ng cùc kú lîi h¹i, khiÕn cho tªn "®¹i ¸c" ph¶i kinh ho¶ng nªn kh«ng d¸m ph¶n kÝch. V× thÕ lÇn nµy g· cµng nh¶y xæ vµo m¹nh h¬n. Du Th¶n Chi g©y lén cïng §oµn Dù ë ngoµi rõng h¹nh, §oµn Dù chØ chuyªn tr¸nh nÐ, cßn Du Th¶n Chi l¹i hïng hæ x«ng vµo. ThÕ ®¸nh còng nh− thÕ tr¸nh ®Òu cùc kú mau lÑ. §oµn Dù kh«ng khái kinh hån, b¾p thÞt giùt lªn ®ïng ®ïng. Chµng thÊy vô nµy cßn nguy hiÓm h¬n c¶ vô chµng tr¸ lµm KiÒu Phong bÞ Nam Hai Ng¹c ThÇn r−ît theo kh«ng cßn ®−êng ch¹y. May mµ chµng thi triÓn bé ph¸p L¨n Ba Vi Bé th©n ph¸p rÊt lµ kú diÖu. Du Th¶n Chi r−ît chµng ®Õn nöa giê mµ kh«ng sao tãm ®−îc §oµn Dù. G· võa tøc giËn võa nãng n¶y, tia m¾t ®á song lªn tr«ng rÊt hung d÷. §oµn Dù ®µnh nh¾m m¾t l¹i ®Ó khái nh×n bé mÆt võa ghª tëm võa khñng khiÕp cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi võa r−ît theo §oµn Dù, võa lo l¾ng kh«ng biÕt A Tö l¹c lâng n¬i ®©u. Må h«i tr¸n g· ®Çm ®×a, nªn tr«ng phÝa tr−íc kh«ng râ n÷a. G· d¬ tay ¸o lªn lau må h«i råi l¹i nh¶y xæ r−ît theo rÊt gÊp lµm cho c¸t bôi bay mï dÝnh ®Çy vµo tay ¸o, mÆt mòi. G· gi¬ tay ¸o lªn lau m¾t th× thÊy hai m¾t ®au nhøc rÊt khã chÞu, tr−íc m¾t kh«ng cßn nh×n thÊy sù vËt g× n÷a. Du Th¶n Chi hoang mang v« cïng. G· biÕt tuy m¾t chØ ®au nhãi chèc l¸t v× c¸t bôi, nh−ng cã c−êng ®Þch ë tr−íc mÆt, m¾t kh«ng tr«ng râ th× rÊt cã thÓ nguy hiÓm cho m×nh ®−îc. G· vung lo¹n hai tay ra chôp tíi. Ngê ®©u phÐp L¨ng Ba Vi Bé chØ hiÖu nghiÖm khi nµo ®èi ph−¬ng nh»m tróng ng−êi ®¸nh tíi, vµ nh− vËy th× vÜnh viÔn kh«ng bao giê tróng ®Ých. Cßn tr−êng hîp ®èi ph−¬ng cø nh¾m m¾t ®¸nh Èu th× l¹i nguy hiÓm v« cïng. Lý do thiÖt lµ thiÓn cËn, nh−ng ch¼ng mÊy ai nghÜ ra ®−îc. ChÝnh §oµn Dù còng kh«ng hiÓu tíi. Lóc nµy Du Th¶n Chi bÞ c¸t bôi vµo m¾t ph¶i nh¾m m¾t l¹i, hai tay g· vung lo¹n lªn ®Ëp liÒu ch¼ng cßn biÕt ph−¬ng h−íng cña ®èi ph−¬ng ë chç nµo, Êy thÕ th× l¹i n¾m tróng ®−îc c¸nh tay §oµn Dù. §oµn Dù giùt m×nh kinh h·i, hÕt søc giùt m¹nh mét c¸i, tay ¸o chµng r¸ch to¹c. Tr−íc nay ch¼ng bao giê bé ph¸p L¨ng Ba Vi Bé cña chµng kh«ng øng nghiÖm, thÕ mµ lÇn nµy l¹i bÊt lîi míi kú! §oµn Dù c¶ kinh ®øng ngÈn ng−êi ra th× ®èi ph−¬ng ®ét nhiªn l¹i nh¶y xæ ®Õn. Trong lóc ho¶ng hèt luèng cuèng, ng−êi chµng võa l¹ng ®i, võa ®−a tay ra nghinh ®Þch Nh¸y m¾t bçng nghe hai tiÕng "bèp bèp" bèn bµn tay va ch¹m nhau råi chÝnh chÆt vµo nhau. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nhí lêi §¹i Lu©n Minh V−¬ng lËp tøc vËn k×nh lùc ra hai bµn tay. ThÕ lµ hai ng−êi ë vµo t×nh thÕ gi÷ nhau, ®øng kh«ng nhóc nhÝch. Thèt nhiªn C−u Ma TrÝ ë ®©u nh¶y vät vµo ®øng tr−íc mÆt hai ng−êi. ThÊy t×nh tr¹ng qu¸i dÞ nµy l·o kh«ng khái söng sèt, ®øng thén mÆt ra mµ nh×n. L·o thÊy §oµn Dù mÆt ®á nh− löa kh¾p ng−êi bao phñ mét lµn b¹ch khÝ tùa hå nåi n−íc s«i më vung ra. Du Th¶n Chi còng kh¾p m×nh tõ trªn xuèng d−íi h¬i n−íc bèc ra ®ãng l¹i thµnh mét líp b¨ng máng. C−u Ma TrÝ tuy biÕt nhiÒu hiÓu réng, nh−ng còng chØ xem ra vâ c«ng mét g· thuéc ph¸i d−¬ng c−¬ng, vµ mét g· thuéc ph¸i ©m hµn, nh−ng kh«ng hiÓu ®−îc lai lÞch nh÷ng thø vâ c«ng kú dÞ nµy. B©y giê l·o thÊy hai g· ®øng tr¬ ra kh«ng nhóc nhÝch, bèn bµn tay gi¸p nhau mµ hiÖn tr¹ng bªn nãng bªn l¹nh tù trong ng−êi ph¸t tiÕt ra rÊt kú dÞ th× trong lßng l·o kh«ng khái kinh h·i. §oµn Dù tõ khi nuèt M·ng cæ chu c¸p, l¹i v« t×nh nhê cã Chu c¸p thÇn c«ng mµ hót vµo m×nh ®−îc bao nhiªu néi c«ng cña mÊy tay cao thñ h¹ng nhÊt. Néi lùc chµng sóc tÝch rÊt m·nh liÖt cã thÓ nãi lµ trªn ®êi hiÖn nay kh«ng ai s¸nh kÞp th× bçng nhiªn xuÊt ph¸t ra g· Du Th¶n Chi. G· nµy sau khi hót ®−îc chÊt ©m hµn kÞch ®éc cña con b¨ng t»m, l¹i kh¸m ph¸ ra ®−îc phÐp DÞch C©n Kinh cña §¹t ma l·o tæ ®Ó ph¸t huy ®−îc kú c«ng h¹n h÷u cña con b¨ng t»m. §−êng lèi vâ c«ng cña hai ng−êi tØ ®Êu néi lùc võa ®óng ngang søc nhau, khã lßng ph©n ®−îc cao thÊp. Hai ng−êi bèn bµn tay dÝnh chÆt vµo nhau. §oµn Dù tuyÖt kh«ng cã ý h¹i ng−êi mµ Du Th¶n Chi l¹i muèn ®¸nh ng· ®èi ph−¬ng, nh−ng kh«ng biÕt h¹ thñ b»ng c¸ch nµo. V× hai ng−êi c«ng lùc tuyÖt cao, hai bµn tay ®· dÝnh chÆt vµo nhau vµ ch©n lùc trong ng−êi tù nhiªn thóc ®Èy ra ®Ó c«ng kÝch ®èi ph−¬ng. Nh÷ng ng−êi c«ng lùc ®· cao th©m mµ gÆp ¸p lùc bªn ngoµi cµng m¹nh bao nhiªu th× lùc l−îng ph¶n kh¸ng trong ng−êi còng tù nhiªn ph¸t huy m¹nh ®Õn bÊy nhiªu. §ã lµ nguyªn nh©n mµ hai ng−êi v« h×nh trung ®· huy ®éng néi lùc ®Õn møc tèi cao. Cã thÓ nãi lµ cæ kim trong vâ l©m ch−a tõng cã cuéc ¸c ®Êu néi lùc nµo gay go nh− vô nµy. C−u Ma TrÝ ®øng bªn theo dâi cuéc ®Êu thÊy nhiÖt khÝ trong ng−êi §oµn Dù tiÕt ra bao phñ toµn th©n chµng, lµn s−¬ng l¹nh chung quanh ng−êi Du Th¶n Chi còng dÇn dÇn biÕn thµnh mét lµn b¨ng máng, g· mõng thÇm trong bông cho lµ kÕ m×nh tuyÖt diÖu, l·o tiÕn lªn mét b−íc chuÈn bÞ phãng ch−ëng ®¸nh tíi §oµn Dù, th× bÊt th×nh l×nh cã tiÕng ng−êi qu¸t lªn: - §¹i s− kh«ng nªn thÕ! © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2