intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 82

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
72
lượt xem
16
download

Lục mạch thần kiếm - tập 82

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 82', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 82

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i hai Gi÷a rõng hoang loÐ ¸nh ®Ìn xanh C«ng D· Cµn khÏ h¾ng giäng nãi: - Th−a c«ng tö! Tù cæ chÝ kim, nh÷ng ng−êi lµm nªn sù nghiÖp lín lao ®Òu kh«ng c©u nÖ tiÓu tiÕt. §· lµ bËc ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt th× ph¶i ®¹p tung bøc thµnh "t×nh ¸i" ng¨n trë tiÒn ®å... Bao BÊt §ång còng nãi lu«n: - Mét khi kh«i phôc l¹i ®−îc n−íc §¹i Yªn, C«ng tö lªn ng«i chóa tÓ mét n−íc trung h−ng th× tam cung lôc viÖn thiÕu chi vµ kh«ng cßn lµ mét chuyÖn ®¸ng nãi n÷a. Khi ®ã c«ng chóa n−íc T©y H¹ sÏ lªn ngåi ch¸nh cung n−¬ng n−¬ng cßn vÞ biÓu muéi hä V−¬ng sÏ ®−îc phong lµm T©y cung n−¬ng n−¬ng thÕ lµ xong hÕt. Bao BÊt §ång th−êng ngµy chØ −a bµi xÝch thuyÕt cña ng−êi kh¸c. B©y giê lµ lóc th−¬ng nghÞ ®¹i sù, g· thay ®æi h¼n th¸i ®é vµ nãi toµn nh÷ng lêi hîp ®¹o lý, chø kh«ng c·i b−íng n÷a. Mé Dung Phôc gËt ®Çu. Chµng lÈm bÈm: - Phô th©n ta suèt ®êi c¨n dÆn ta r»ng: Trõ viÖc trung h−ng n−íc §¹i Yªn, thiªn h¹ tuyÖt kh«ng cßn g× lµ ®¹i sù n÷a. §· nghÜ ®Õn viÖc phôc h−ng nghiÖp lín th× cã khi con ph¶i giÕt cha, anh giÕt em, hay c¾t ®øt mèi d©y th©n ¸i gi÷a nghÜa b¹n bÌ. T×nh yªu trai g¸i cßn ®Ó vµo lßng lµm chi cho bËn. V¶ l¹i V−¬ng Ngäc YÕn tuy ®èi víi ta mét mèi th©m t×nh, cßn ta tr−íc sau chØ coi nµng nh− mét c« em g¸i chí cã g× chung t×nh víi nµng ®©u. Sau nµy ®¹i sù thµnh råi, m×nh sÏ ®Æt nµng vµo ng«i phi tÇn gia t©m sñng ¸i mét chót lµ xong hÕt. Y trÇm ng©m mét lóc råi kh«ng ®Ó ý g× ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn n÷a quay ra nãi víi bän thuéc h¹: - C¸c vÞ nãi rÊt cã lý. §©y qu¶ lµ mét c¬ héi hiÕm cã ®Ó ta m−u ®å cuéc kh«i phôc n−íc §¹i Yªn. Cã ®iÒu ®· lµ bËc ®¹i tr−îng phu th× kh«ng thÓ thÊt tÝn ®−îc. Ta ®· høa víi DÞch NhÊt Thanh ®−a bøc b¶ng v¨n nµy qua C¸i bang th× ta vÉn ph¶i lµm cho trän lêi høa. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - §óng thÕ! §õng nãi C¸i bang kh«ng cã mét nh©n vËt nµo theo kÞp c«ng tö, mµ dï hä cã ng−êi k×nh ®Þch víi m×nh ®i n÷a, th× chóng ta còng kh«ng nªn giÊu diÕm b¶ng v¨n, lµm mét viÖc ®ª hÌn v« liªm sØ nh− vËy ®−îc. Phong Ba ¸c nãi: - DÜ nhiªn lµ thÕ. §¹i ca nhÞ ca tuú tïng c«ng tö qua T©y H¹ cÇu th©n, tam ca cïng tiÓu ®Ö ®em b¶ng v¨n qua C¸i bang. Tõ nay ®Õn ngµy trung thu th¸ng t¸m sang n¨m cßn gÇn mét n¨m n÷a. Bän hä cã lùa ng−êi øng tuyÓn còng cßn kÞp ch¸n, kh«ng thÓ tr¸ch bän ta ®· chiÕm hÕt phÇn tiÖn nghi cña hä. Mé Dung Phôc nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Chóng ta lµm viÖc ph¶i quang minh lçi l¹c. B©y giê chÝnh ta th©n hµnh ®em bøc b¶n v¨n nµy ®−a tay cho ch−ëng l·o C¸i bang råi sÏ ®i T©y H¹. §Æng B¸ch Xuyªn vç tay reo lªn: - C«ng tö nãi vËy thËt hîp ý t¹i h¹. Chóng ta kh«ng nªn ®Ó ng−êi kh¸c dÞ nghÞ sau l−ng m×nh mét c©u nµo. C«ng D· Cµn, Bao BÊt §ång, Phong Ba ¸c còng gËt ®Çu khen ph¶i. Nªn biÕt r»ng bän nµy ®Òu lµ nh÷ng tay anh hïng h¶o h¸n, dï hä coi viÖc trung h−ng nghiÖp lín lµ mét c«ng cuéc cùc kú quan träng nh−ng bÊt luËn lµ hµnh vi nµo cã tÝnh c¸ch lÐn lót, hoÆc tranh c−íp tiÖn nghi cña ng−êi kh¸c th× nhÊt ®Þnh hä kh«ng chÞu lµm. Bän Bao BÊt §ång ®µo huyÖt an t¸ng hai tö thi ng−êi C¸i bang. Hä lÊy trªn l−ng mçi tö thi mét c¸i bao v¶i, ®Æt lªn phÇn mé ®Ó lµm dÊu ghi nhËn. Mé Dung Phôc gäi V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - BiÓu muéi ¬i! Hai ng−êi ®Ö tö C¸i bang nµy chÕt vÒ tay kÎ kh¸c mµ cã liªn quan ®Õn mét viÖc lín. Ta cÇn ph¶i th©n hµnh qua Tæng ®µ C¸i bang vµ còng tiÖn ®−êng ®−a biÓu muéi vÒ M¹n ®µ s¬n trang. V−¬ng Ngäc YÕn võa nghe ®Õn bèn ch÷ "M¹n ®µ s¬n trang" ®· giËt m×nh kinh h·i. Nµng Êp óng nãi: - BiÓu muéi... BiÓu muéi kh«ng vÒ nhµ ®©u...! MÉu th©n biÓu muéi tÊt giÕt chÕt kh«ng tha. Mé Dung Phôc nãi: - C« mÉu tuy tÝnh t×nh nãng n¶y nh−ng d−íi gèi ng−êi chØ cã m×nh biÓu muéi lµ con. Cã lý ®©u ng−êi l¹i h¹ s¸t biÓu muéi ®−îc? NhiÒu l¾m lµ ng−êi tr¸ch m¾ng mÊy c©u mµ th«i. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng... kh«ng...! BiÓu muéi kh«ng vÒ nhµ ®©u, biÓu muéi theo biÓu huynh ®i C¸i bang. Mé Dung Phôc ®· quyÕt ý ®i T©y H¹ cÇu th©n, nh−ng trong lßng khã nghÜ ®èi víi V−¬ng Ngäc YÕn. Y nhñ thÇm: - Ta h·y t¹m thêi cho nµng ®i theo råi sÏ liÖu. NghÜ vËy, y liÒn nãi: - Th«i ®µnh thÕ nµy vËy. BiÓu muéi lµ mét c« g¸i nhá tuæi mµ ®i theo chóng ta xuÊt ®Çu lé diÖn trªn chèn giang hå thËt cã nhiÒu ®iÒu bÊt tiÖn. NÕu biÓu muéi kh«ng muèn vÒ M¹n ®µ s¬n trang th× vÒ YÕn tö ë bªn nhµ ta t¹m tró. Xong viÖc råi ta quay vÒ víi biÓu muéi ®−îc kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn hai m¸ öng hång, nµng mõng thÇm trong bông. C¸i nguyÖn väng tuyÖt ®èi cña nµng lµ ®−îc kÕt duyªn ®«i løa víi biÓu ca råi cïng ë YÕn tö æ! B©y giê nµng nghe Mé Dung Phôc b¶o m×nh vÒ YÕn tö æ, tuy ch−a c«ng khai cÇu h«n, nh−ng sù t×nh ®· râ rµng l¾m råi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung Nµng kh«ng nãi g× chØ cói ®Çu xuèng. KhoÐ m¾t lé ra nh÷ng tia s¸ng kh¸c th−êng. §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn ®−a m¾t nh×n nhau, ®Òu c¶m thÊy chuyÖn lõa g¹t mét vÞ c« n−¬ng ng©y th¬ chÊt ph¸c th× trong lßng kh«ng khái ¸y n¸y. Bçng nghe ®¸nh "bèp" mét tiÕng. Phong Ba ¸c ®· tù t¸t vµo mÆt m×nh mét c¸i. V−¬ng Ngäc YÕn ngo¶nh ®Çu l¹i th× thÊy m¸ bªn ph¶i Phong Ba ¸c s−ng hóp lªn th× lÊy lµm l¹ hái: - Phong tø ca! Tø ca lµm sao thÕ? Phong Ba ¸c ®¸p: - Mét con muçi ®Ëu vµo mÆt hót m¸u nªn tiÓu huynh ®Ëp chÕt nã. C¶ ®oµn s¸u ng−êi lªn ®−êng, ngµy ®i ®ªm nghØ nh¾m vÒ phÝa Nam mµ tiÕn. V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ ®Õn biÓu ca c«ng nhiªn ®em m×nh vÒ nhµ ë th× nµng sung s−íng v« cïng, kh«ng sao dÊu ®−îc nçi vui mõng ®Ó lé ra ngoµi mÆt. Tuy nµng biÕt Mé Dung Phôc cïng §Æng B¸ch Xuyªn ®èi víi m×nh cã ®iÒu kh¸c l¹, nh−ng nµng h·y cßn ng©y th¬, ch−a cã c¬ t©m, nªn ch¼ng nghi ngê chót nµo. Mét h«m, s¸u ng−êi m¶i miÕt cuéc hµnh tr×nh, thµnh thë lì ®é ®−êng kh«ng t×m ®−îc chç ngñ. Mçi lóc trêi mét tèi ®en, ®−êng rõng cµng ®i cµng thÊy cá rËm cïng c©y cèi um tïm. Phong Ba ¸c bùc m×nh chöi tôc: - MÑ kiÕp! ChØ sî chóng m×nh ®i lÇm ®−êng. PhÝa tr−íc ®−êng lèi ngo»n ngoÌo khã lßng rÏ cho ®óng ph−¬ng h−íng. §Æng B¸ch Xuyªn nghÜ thÇm: - Chóng m×nh ®i suèt ®ªm còng ch¼ng cã chi lµ khã nhäc, chØ lo cho V−¬ng Ngäc YÕn mµ th«i. Y nghÜ vËy liÒn nãi: - Chóng ta h·y t×m vµo mét chç s¬n ®éng hoÆc mét toµ ph¸ miÕu t¹m tró ®ªm nay. Bao BÊt §ång nãi: - Ph¶i ®ã! CÇn t×m mét chç ®un n−íc cho V−¬ng c« n−¬ng uèng trµ vµ röa mÆt. N¨m ng−êi ®· quyÕt ý sang T©y H¹ cÇu th©n, däc ®−êng l¹i ra ®iÒu tr«ng nom V−¬ng Ngäc YÕn. V−¬ng Ngäc YÕn cã biÕt ®©u r»ng trong lßng bän hä rÊt b¨n kho¨n. Nµng chØ nghÜ ®Õn viÖc biÓu ca cïng m×nh s¸nh duyªn cÇm s¾t ®· xong mét nöa vµ cho r»ng mÊy ng−êi nµy thÞ phông lang qu©n, mét vÞ chóa ^^^ t−¬ng lai, dÜ nhiªn hä ®èi víi m×nh ph¶i ®Æc biÖt t«n kÝnh. Nçi vui mõng cµng lé ra ngoµi mÆt. Phong Ba ¸c r¶o b−íc ®i lªn tr−íc t×m chç tró ch©n ®Ó chê cho ®Õn s¸ng. Nh−ng cµng ®i s©u vµo rõng ®−êng s¸ cµng gËp ghÒnh hiÓm trë. Chç nµo còng chØ thÊy ngæn ngang nh÷ng t¶ng ®¸ tai mÌo, mµ ch¼ng thÊy mét dßng suèi, mét khe n−íc nµo hÕt. §èi víi g· th× bÊt luËn chç nµo còng n»m ngñ ng¸y o o ®−îc. Nh−ng t×m ®−îc mét chç cho V−¬ng Ngäc YÕn th× thËt lµ khã kh¨n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung G· ®i lu«n mét m¹ch mÊy dÆm ®−êng råi nghÜ thÇm: - §Þa thÕ n¬i ®©y cùc kú hiÓm ¸c kh«ng lam ch−íng nÆng nÒ th× còng nhiÒu r¾n rÕt cùc ®éc. Chi b»ng quay trë l¹i lµ h¬n. G· võa ngÉm nghÜ võa chuyÓn qua mét chç s−ên con, bçng thÊy mÐ h÷u hang nói cã ¸nh ®Ìn le lãi. Phong Ba ¸c c¶ mõng quay l¹i gäi to: - Bªn nµy cã nhµ ë! Bän Mé Dung Phôc theo tiÕng gäi ch¹y ®Õn. C«ng D· Cµn c¶ mõng nãi: - Xem chõng ®©y chØ lµ tóp nhµ s¨n b¾n hay nhµ ®iÒn tèt. Nh−ng thÕ nµy còng ®ñ chç cho V−¬ng c« n−¬ng yªn nghØ mét ®ªm. S¸u ng−êi tr«ng vÒ phÝa cã ¸nh ®Ìn ch¹y thËt mau. ¸nh ®Ìn nµy cßn c¸ch rÊt xa, ch¹y kh¸ l©u mµ vÉn chØ thÊy nã lËp loÌ tr−íc m¾t chø kh«ng thÊy râ nãc nhµ. Phong Ba ¸c l¹i lÈm bÈm chöi tôc: - MÑ kiÕp! Chç ®Ìn kia d−êng nh− lµ mét tµ m«n. §ét nhiªn §Æng B¸ch Xuyªn khÏ qu¸t lªn: - Dõng l¹i ®·! C«ng tö! C«ng tö thö nh×n coi ¸nh löa xanh biÕc k×a! Mé Dung Phôc ng−ng thÇn qu¶ nhiªn trong ngän ®Ìn ®ã ph¸t ra mét ¸nh s¸ng kh¸c th−êng. Trõ V−¬ng Ngäc YÕn, bän nµy ®Òu b«n tÈu giang hå ®· nhiÒu vµ ®Òu lµ nh÷ng tay bé hµnh rÊt giái. Hä ®Òu gia t¨ng c−íc lùc ®i vÒ phÝa ngän ®Ìn. §i chõng ®−îc h¬n nöa dÆm n÷a th× tr«ng ®· râ. Bao BÊt §ång cÊt tiÕng qu¸t lªn: - Bän tµ ma ngo¹i ®¹o tô tËp n¬i ®©y! KÓ vâ c«ng vµ c¬ trÝ n¨m ng−êi, th× bÊt luËn gÆp mét bang ph¸i nµo trªn chèn giang hå, hä còng tuyÖt kh«ng sî h·i g×. Nh−ng hä nghÜ ngay b÷a nay cïng ®i víi V−¬ng Ngäc YÕn th× kh«ng nªn g©y sù lµ h¬n. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c l©u nay kh«ng giao ®Êu víi ai. Tuy hai g· ngøa ch©n ngøa tay chØ muèn ®éng thñ, nh−ng còng ph¶i kiÒm chÕ l¹i. Phong Ba ¸c nãi: - B÷a nay ®i suèt ngµy ®· thÊy mÖt. §Þa ph−¬ng nµy xem chõng kh«ng tèt, quay trë l¹i lµ h¬n. Mé Dung Phôc mØm c−êi nghÜ thÇm: - Phong tø ca b÷a nay ®· ®æi t©m tÝnh. ThËt lµ hay qu¸! Y nghÜ vËy, liÒn nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung - BiÓu muéi! Chç ®ã kh«ng ®−îc yªn tÜnh ®©u. Chóng ta nªn trë l¹i qu¸ch. V−¬ng Ngäc YÕn ch¼ng hiÓu g× hÕt, nh−ng nµng nghe biÓu ca nãi liÒn vui vÎ nghe theo. S¸u ng−êi quay gãt trë l¹i. Võa ®−îc mÊy b−íc, bçng nghe v¨ng v¼ng cã tiÕng ng−êi ®−a l¹i: - C¸c ng−¬i ®· biÕt ®©y lµ chç ngo¹i ®¹o tµ ma tô héi. C¸c ng−¬i l¹i ch−a thµnh ®−îc yªu ma quû qu¸i, sao kh«ng vµo ®©y gãp mÆt víi chóng ta cho vui. Thanh ©m nµy chît lªn cao chît xuèng thÊp, cã lóc ®øt tõng khóc ^^^ vµo tai khiÕn cho ng−êi nghe rÊt khã chÞu. Nh−ng ai nÊy ®Òu nghe râ tõng tiÕng. Mé Dung Phôc kªu lªn mét tiÕng. Y biÕt r»ng c©u Bao BÊt §ång võa nãi: "... Bän tµ ma ngo¹i ®¹o tô häp n¬i ®©y" ®· lät vµo tai chóng c¶. MÊy c©u ®èi ph−¬ng võa nãi nghe thanh ©m còng d− biÕt hä lµ ng−êi néi lùc rÊt th©m hËu, nh−ng ch−a ch¾c ®· vµo h¹ng cao thñ bËc nhÊt. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i nãi: - Chóng ta kh«ng ®ñ th× giê d©y d−a víi hä, hä nãi g× còng mÆc, chóng m×nh ®i th«i. §o¹n ung dung quay vÒ ®−êng cò, kh«ng ra chiÒu m¶i miÕt mµ còng kh«ng ra d¸ng trïng tr×nh. Thanh ©m võa råi l¹i nãi: - Qu©n tiÓu sóc sinh kia! MiÖng cßn gië giäng ng«ng cuång, b©y giê thÊy ta ®uæi theo l¹i cóp ®u«i ch¹y trèn −? Bän mi muèn trèn ch¹y th× ph¶i ®Õn quú xuèng l¹y l·o tæ t«n ba l¹y råi l·o tæ t«n cho ®i. Phong Ba ¸c kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, liÒn dõng b−íc l¹i khÏ nãi: - C«ng tö! §Ó t¹i h¹ cho qu©n c−êng ®å nµy mét bµi häc. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu nãi: - Hä ®· kh«ng biÕt m×nh lµ ai. Th«i mÆc kÖ hä! Phong Ba ¸c v©ng lêi. S¸u ng−êi ®i ®−îc h¬n chôc b−íc n÷a th× thanh ©m kia väng l¹i: - Nh÷ng g· ®µn «ng muèn trèn ®i l·o tæ còng −ng cho nh−ng cßn con gµ m¸i kia th× ph¶i l−u l¹i ®Ó bÇu b¹n víi l·o tæ t«n ®©y gi¶ ^^^ nghe! Mäi ng−êi thÊy ®èi ph−¬ng d¸m bu«ng lêi « nhôc V−¬ng Ngäc YÕn, ai nÊy giËn t¸i mÆt, dõng b−íc råi xoay m×nh l¹i. Thanh ©m kia l¹i nãi: - Sao? C¸c ng−¬i ®−a con nhá ®ã l¹i ®©y th× l·o tæ t«n... Y võa nãi ®Õn ch÷ "t«n" th× §Æng B¸ch Xuyªn ®Ò hai tö huyÖt ®an ®iÒn qu¸t lªn: - Nµy "t«n"! Ch÷ "t«n" ë miÖng §Æng B¸ch Xuyªn thèt ra hoµ lÉn víi ch÷ "t«n" cña ®èi ph−¬ng vang ®éng c¶ hang nói. Trong tai mäi ng−êi vang lªn nh÷ng tiÕng vo vo. Bçng mét tiÕng ró thª th¶m tõ trong chç ®Ìn xanh väng ra. Gi÷a lóc canh khuya ®ªm v¾ng, d− ©m tiÕng "t«n" cña §Æng B¸ch Xuyªn ch−a døt th× l¹i Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung lÉn víi tiÕng ró thª th¶m khiÕn ng−êi nghe ph¶i ín da gµ. §Æng B¸ch Xuyªn vËn ®éng néi lùc tuyÖt cao qu¸t lªn. Søc rung ®éng lµm cho ®èi ph−¬ng bÞ th−¬ng. Cø nghe tiÕng ró th× ®ñ hiÓu g· bÞ th−¬ng kh¸ nÆng, kh«ng chõng ®Õn chÕt còng nªn. TiÕng ró ch−a døt, bçng nghe ®¸nh "vÌo" mét tiÕng, mét mòi ho¶ tiÔn xanh lÌ b¾n lªn kh«ng næ "®ïng" mét tiÕng, ¸nh löa mµu biÕc thÉm loÐ s¸ng nöa vßm trêi. Phong Ba ¸c: - Trêi kh«ng chÞu ®Êt th× ®Êt còng ch¼ng chÞu trêi. Ta ph¶i quÐt s¹ch sµo huyÖt loµi yªu qu¸i nµy råi sÏ bµn. Mé Dung Phôc gËt ®Çu nãi: - Chóng ta nh−êng hä mét b−íc t−ëng lµ ®Ó cho ªm chuyÖn. B©y giê ®· hµnh ®éng th× ph¶i lµm cho ®Õn n¬i. S¸u ng−êi ch¹y th¼ng ®Õn chç ph¸t ra ¸nh löa xanh lÌ. V−¬ng Ngäc YÕn ®èi víi nh÷ng m«n vâ häc tÊt c¶ c¸c ph¸i thiªn h¹ ch¼ng mÊy m«n lµ nµng kh«ng biÕt, nh−ng vÒ néi lùc th× nµng h·y cßn rÊt ^^^ nhÊt lµ vÒ sù øng biÕn lóc l©m ®Þch th× nµng ch−a cã mét chót kinh nghiÖm nµo. Mé Dung Phôc sî nµng v× kinh h·i mµ x¶y ra sù bÊt tr¾c, y liÒn b−íc thong th¶ l¹i ®i s¸t bªn m×nh nµng. D−íi lµn ¸nh s¸ng xanh lê mê bçng nghe tiÕng s¸t ph¹t om xßm. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång ®· cïng ng−êi ®éng thñ. TiÕp theo cã ba bãng ng−êi xÑt tíi phãng lu«n ra ba ch−ëng ®ông vµo v¸ch nói râ rµng kh«ng tróng hai g· Bao, Phong. Mé Dung Phôc ch¹y tíi d−íi ngän ®Ìn löa xanh lÌ ®· thÊy §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn ®øng lªn mét c¸i ®Ønh ®ång xanh rÊt lín, vÎ mÆt cùc kú nghiªm träng. Trong ®Ønh ®ång mét luång khãi bèc th¼ng lªn kh«ng nhá nh− sîi d©y mµ nhanh nh− tªn b¾n. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §©y lµ ph¸i Tang Thæ C«ng ë ®éng BÝch L©n ®Êt Xuyªn T©y. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - C« n−¬ng qu¶ nhiªn lµ mét ng−êi hiÓu réng biÕt nhiÒu. Bao BÊt §ång quay l¹i c·i: - Sao c« n−¬ng l¹i biÕt? KiÓu ®èt khãi nµy lµ mét c¸ch b¸o tin ®· cã tõ mÊy ngµn n¨m tr−íc. Ch−a ch¾c ®· ph¶i lµ ph¸i Tang Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y... G· ch−a døt lêi, C«ng D· Cµn trá mét ch©n c¸i ®Ønh ®ång cã ý b¶o g· h·y coi ®ã. Bao BÊt §ång cói xuèng bËt löa lªn soi th× thÊy ch©n ®Ønh cã kh¾c ch÷ "Tang". Ch÷ nµy cã nh÷ng nÐt ngo»n ngoÌo nh− h×nh mÊy con r¾n nhá vµ mÊy con rÕt xÕp thµnh. GØ ®ång ®· hoen è, ®óng lµ mét c¸i ®Ønh rÊt cæ. Bao BÊt §ång biÕt râ V−¬ng Ngäc YÕn nãi ®óng råi, nh−ng vÉn c·i chÇy c·i cèi ch¬i, g· nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Dï ®©y cã lµ mét c¸i ®Ønh ®ång cña ph¸i T¨ng Thæ C«ng ë Xuyªn T©y ®i n÷a, nh−ng biÕt ®©u bän chóng ®· ch¼ng m−în ®em vÒ. Huèng chi m−êi chiÕc ®Ønh cæ th× cã ®Õn chÝn chiÕc lµ gi¶. Nguyªn ph¸i T¨ng Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y lµ mét dßng m¸u gièng rî Miªu. Hµnh vi cña hä kh¸c h¼n víi nh©n sÜ vâ l©m ë Trung Nguyªn. Hä chuyªn vÒ kü thuËt dïng ®éc. Nh©n sÜ giang hå nghe ®Õn tiÕng hä lµ ph¶i ®iªn ®Çu. Cã ®iÒu may m¾n lµ bän hä kh«ng tranh chÊp víi ng−êi ®êi, miÔn lµ ®õng ai x©m nhËp ®Þa giíi nói Dao S¬n ®Êt Xuyªn T©y cña hä, cßn hä th× Ýt khi x©m ph¹m ®Õn ai. Gi÷a lóc ®ã Mé Dung Phôc ®ét nhiªn nghe thÊy bµn ®Õn chuyÖn chiÕc ®Ønh ®ång, th× trong lßng tù hái: - N¬i ®©y c¸ch ®Êt Xuyªn T©y rÊt xa, ch¼ng lÏ ®Þa giíi ph¸i Tang Thæ C«ng réng lín ®Õn thÕ −? KÓ vÒ vâ c«ng vµ thao l−îc th× bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn dÜ nhiªn ch¼ng sî ph¸i Tang Thæ C«ng hay g× g× ®i n÷a. Nh−ng hä nghÜ r»ng: m×nh vèn kh«ng thï kh«ng o¸n víi bän tµ m«n ngo¹i ®¹o nµy nªn muèn tr¸nh ®i mµ th«i, mét lµ th¾ng hä còng ch¼ng vÎ vang g×, hai lµ d©y d−a ®Õn hä cµng thªm nhøc ®Çu cho m×nh. C«ng viÖc hiÖn nay mµ bän Mé Dung Phôc ngµy mong ®ªm t−ëng lµ kh«i phôc nghiÖp cò n−íc §¹i Yªn. Cßn ®i kÕt thï kÕt o¸n víi h¹ng ng−êi ë tËn n¬i biªn c−¬ng xa x«i lµ mét ®iÒu v« vÞ. Mé Dung Phôc trÇm ng©m mét l¸t lËp xong chñ ý liÒn nãi: - Ta ch¼ng nªn chÇn chê ë l¹i chç thÞ phi nµy n÷a mau sím dêi ®i lµ h¬n. Y nh×n thÊy mét l·o giµ cßn thoi thãp thë n»m bªn ®Ønh ®ång, m×nh mÆc ¸o thÇy tu ng¾n, l−ng th¾t d©y cá, m¾t më thao l¸o, vÎ mÆt h»n häc trõng trõng nh×n mäi ng−êi. DÜ nhiªn l·o lµ ng−êi võa la gäi lóc n·y. Mé Dung Phôc nh×n Bao BÊt §ång gËt ®Çu råi bÜu m«i liÕc nh×n l·o giµ ®ã. Bao BÊt §ång hiÓu ý xoay tay n¾m lÊy cµnh tróc trªn cã buéc chiÕc ®Ìn to¶ ra ¸nh s¸ng xanh. C¶ ngän tróc lÉn ngän ®Ìn xanh ®¹p vµo ngùc l·o giµ ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. Ngän ®Ìn xanh t¾t phôc. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng kinh ng¹c. C«ng D· Cµn nãi: - Bông d¹ nhá hÑp ®©u ph¶i lµ ng−êi qu©n tö, kh«ng h¹ ®éc thñ kh«ng thµnh bËc ®¹i tr−îng phu! Lµm thÕ nµy tøc lµ giÕt ng−êi bÞt miÖng ®Ó khái lo vÒ sau. Nãi xong phãng ch©n ra ®¸ ®æ c¸i ®Ønh ®ång. Mé Dung Phôc kÐo tay V−¬ng Ngäc YÕn nh»m vÒ phÝa t¶ ch¹y ®i. Míi ch¹y ®−îc h¬n m−êi tr−îng th× trong bãng tèi bËt lªn hai tiÕng "vï vï" mét thanh ®ao mét l−ìi kiÕm tõ trong bôi cá vung ra toÐ ¸nh vµng rùc. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i dïng phÐp "T¸ lùc ®¶ lùc", l−ìi dao ng−êi mÐ t¶ chÐm vµo ®Çu ng−êi mÐ h÷u, cßn mòi kiÕm ng−êi mÐ h÷u ®©m vµo ngùc ng−êi mÐ t¶. Trong mét gi©y, Mé Dung Phôc ®· h¹ xong hai ng−êi ®¸nh lªn m×nh råi tiÕp tôc ®i lu«n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung C«ng D· Cµn cÊt tiÕng khen: - TuyÖt kü cña c«ng tö thËt v« cïng kú ¶o! Mé Dung Phôc tñm tØm c−êi b¨ng m×nh vÒ phÝa tr−íc phãng ch−ëng ®¸nh ra tróng mét ®Þch nh©n ë tr−íc mÆt x«ng tíi. G· nµy bÞ ®¸ l¨n xuèng s−ên nói. Tay tr¸i Mé Dung Phôc l¹i phãng ra mét ch−ëng. Mét bªn ®Þch nh©n kh¸c d¬ hai ch−ëng lªn ®ì. Bçng ®Þch nh©n la lªn mét tiÕng "ói chao" råi miÖng phun m¸u t−¬i ra. Trong bãng tèi Mé Dung Phôc ®ét nhiªn tho¸ng ngöi thÊy mïi tanh h«i theo chiÒu giã ®−a ®Õn x«ng th¼ng vµo mÆt.Mé Dung Phôc véi phãng ch−ëng lªn kh«ng ®Ó chèng ®ì vµ ®¸nh bËt thø ¸m khÝ kh«ng biÕt tªn ®ã ra. L¹i mét tiÕng ró "Trêi ¬i!" vang lªn. Râ rµng ®Þch nh©n ®· tróng ph¶i thö ¸m khÝ kÞch ®éc chÝnh ë tay m×nh phãng ra. Trêi tèi ®en nh− mùc. §ét nhiªn bän Mé Dung Phôc bÞ h·m vµo trïng v©y mµ kh«ng hiÓu ®Þch nh©n nhiÒu hay Ýt. Mé Dung Phôc thuËn tay ®¸nh chÕt lu«n mÊy ng−êi, nh−ng y ph¸t gi¸c ra r»ng cµng nh÷ng ng−êi sau vâ c«ng cßn cao h¬n mét bËc. Lóc giÕt ®Õn ng−êi thø s¸u, Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ bông: - Ba ng−êi ®Çu thuéc ph¸i Tang Thæ C«ng ë Xuyªn T©y cßn ba ng−êi sau th× vâ c«ng râ rµng thuéc ba ph¸i kh¸c nhau. Nh− vËy nh÷ng kÎ thï m×nh ngµy cµng nhiÒu, thiÖt lµ bÊt lîi cho m×nh! Bçng thÊy §Æng B¸ch Xuyªn la lªn: - Chóng ta ph¶i s¸t c¸nh vµo nhau mµ ®i vÒ ng¶ ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc. Nguyªn ThÝnh H−¬ng TiÓu tróc lµ mét trang tr¹i ë mÐ T©y trong YÕn tö æ cña nhµ Mé Dung. ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc ®· ë n¬i ®ã lµm chç ë cho ¶ thÞ tú tªn gäi A Ch©u. §Æng B¸ch Xuyªn kªu häi ®i vÒ ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc lµ cã ý nh¾c mäi ng−êi ch¹y qua mÐ T©y ®Ó tr¸nh ®Þch nh©n khái biÕt mµ qua mÐ T©y ng¨n trë. Mé Dung Phôc võa nghe ®· hiÓu ý ngay, nh−ng lóc ®ã bèn bÒ tèi ®en nh− mùc, kh«ng mét ¸nh sao, khã lßng ph©n biÖt ®−îc ph−¬ng h−íng ch¼ng biÕt mÐ T©y ë ng¶ nµo. Y ng−ng thÇn mét chót th× nghe thÊy ch−ëng phong cña §Æng B¸ch Xuyªn phãng ra mÐ h÷u vang lªn hai tiÕng trÇm träng. Y liÒn kÐo V−¬ng Ngäc YÕn lïi l¹i ba b−íc ®Ó ®i gÇn l¹i §Æng B¸ch Xuyªn. Hai tiÕng vÐo vÐo l¹i vang lªn §Æng B¸ch Xuyªn ®¸nh hai ch−ëng n÷a vÒ phÝa ®Þch nh©n. Cø nghe tiÕng ch−ëng còng ®ñ râ ®Þch nh©n kh«ng ph¶i tay võa. §Æng B¸ch Xuyªn ng−ng tô ch©n khÝ qu¸t lªn mét tiÕng. Mé Dung Phôc biÕt ngay lµ y ra chiªu "Th¹ch ph¸ thiªn kinh" vµ ch¾c ®èi ph−¬ng khã lßng tr¸nh næi. Qu¶ nhiªn ng−êi kia ró lªn mét tiÕng kinh hån, tiÕng ró dÇn dÇn xuèng thÊp tùa hå nh− ng−êi ®· rít xuèng ®¸y hang. TiÕp theo l¹i thÊy mét t¶ng ®¸ lín chuyÓn ®éng, cµnh c©y g·y r¨ng r¾c. Mé Dung Phôc kinh h·i lÈm bÈm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ng−êi nµy sÓnh ch©n rít xuèng vùc s©u råi! M×nh võa míi ë d−íi ¸nh ®Ìn xanh nµo cã thÊy khe hang g× ®©u. May mµ §Æng B¸ch Xuyªn ®¸nh hÊt mét ng−êi xuèng vùc s©u, kh«ng th× trong lóc tèi ®en nµy bän m×nh ch¹y miÕt kh«ng ®Ó ý, biÕt ®©u ch¼ng bÞ rít xuèng hang s©u mu«n tr−îng. Gi÷a lóc Êy mÐ t¶ cã tiÕng väng l¹i: - Cao nh©n ë ph−¬ng nµo ®ã mµ d¸m ®Õn nhiÔu lo¹n cuéc V¹n Tiªn §¹i Héi? ThiÖt kh«ng coi ch©n nh©n ba m−¬i s¸u ®éng vµ quÇn tiªn b¶y m−¬i hai ®¶o vÒ ®©u c¶. Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu la lªn mét tiÕng kinh ng¹c v× hä ®· nghe tiÕng ch©n nh©n ba m−¬i s¸u ®éng cïng quÇn tiªn b¶y m−¬i hai ®¶o. Nh−ng ®· gäi lµ ch©n nh©n, ch©n tiªn... th× kh«ng thuéc m«n ph¸i nµo mµ còng kh«ng ®i héi häp víi bÊt luËn bµng m«n t¶ ®¹o nµo bao giê. Bän ng−êi nµy cã kÎ h¬n ng−êi kÐm, nh©n phÈm còng cã kÎ lµnh ng−êi d÷. Hä ®i ®©u hay hµnh ®éng g× còng chØ cã mét m×nh. §· kh«ng cïng mét thanh khÝ mèi giao kÕt kh«ng th©n thiÖn ®−îc. Kh¸ch giang hå tr−íc nay cã träng väng g× mÊy bän nµy ®©u? Ai nÊy chØ biÕt r»ng hoÆc hä ë t¶n m¸c trong nh÷ng h¶i ®¶o vïng §«ng h¶i, Hoµng h¶i, còng cã ng−êi Èn c− ë trong chèn th©m s¬n d·y C«n Lu©n. Ýt l©u nay nh÷ng h¹ng ng−êi nµy l¹i cµng mai danh Èn tÝch kh«ng hµnh ®éng g× c¶, nªn ch¼ng ai ®Ó ý ®Õn. Ngê ®©u hä l¹i tô tËp, vµ xuÊt hiÖn t¹i ®©y. Mé Dung Phôc dâng d¹c nãi: - Bän anh em t¹i h¹ s¸u ng−êi ®i ®ªm l¹c vµo ®©y, kh«ng hiÓu c¸c vÞ tô héi n¬i nµy, m¹o ph¹m qu¸ nhiÒu, mong c¸c vÞ miÔn thø cho. Trong khi ®ªm tèi ®Ó x¶y ra sù hiÓu lÇm xin c¸c vÞ bá qua vµ cho bän t¹i h¹ lªn ®−êng. MÊy c©u nãi kh«ng ®−êng ®ét mµ còng kh«ng h¹ m×nh nµy kh«ng ®Ó thæ lé t«ng tÝch m×nh. §èi víi viÖc ®· ngé s¸t mÊy ng−êi cña ®èi ph−¬ng y ®µnh ph¶i xin lçi mÊy c©u. §ét nhiªn bèn mÆt næi lªn nh÷ng chuçi c−êi ha h¶, khanh kh¸ch, h« h«... rÇm lªn. TiÕng c−êi mçi lóc mét nhiÒu. Ban ®Çu míi ®é m−êi mÊy ng−êi, råi sau trªn t¸m ph−¬ng tiÕng c−êi næi lªn liªn tiÕp cã ®Õn n¨m s¸u tr¨m ng−êi. Cã ng−êi ë gÇn ngay bªn c¹nh mµ cã ng−êi d−êng nh− ë xa ngoµi mÊy dÆm. Mé Dung Phôc thÊy thanh thÕ ®èi ph−¬ng rÊt lín, y l¹i nghe ng−êi kia nãi võa ®Õn bèn ch÷ V¹n tiªn ®¹i héi th× nghÜ thÇm: - Xem chõng ®ªm nay m×nh ®· gÆp ®ñ mäi thø ®éc ®Þa l¹i x¶y chuyÖn ®¸nh nhau. M×nh lÇm tiÕn vµo chç tô häp cña bän bµng m«n t¶ ®¹o thËt lµ rÇy rµ. Ta ch−a thæ lé tÝnh danh m×nh, ©u lµ bá ®i hay h¬n lµ ®Ó khái x¶y ra chuyÖn l«i th«i khã giµn xÕp ®−îc. Huèng chi m×nh Ýt hä nhiÒu, s¸u ng−êi lµm sao ®Þch næi mÊy tr¨m ng−êi. Gi÷a lóc tiÕng c−êi cßn ®ang rÇm ré, bçng nghe trªn s−ên nói cao cã tiÕng c−êi nãi: - Ta nghe ng−¬i nãi cã vÎ hå ®å, hê h÷ng, coi viÖc nµy ch¼ng vµo ®©u. Bän ng−¬i s¸u ng−êi ®· ra tay ®¸nh chÕt mÊy vÞ b»ng h÷u cña chóng ta. NÕu quÇn tiªn trong V¹n Tiªn §¹i Héi nµy mµ phong x¸ cho bän ng−¬i ®i th× cßn g× lµ thÓ diÖn ba m−¬i s¸u ®éng cïng b¶y m−¬i hai ®¶o? Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 10 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc trÊn tÜnh l¹i chó ý nh×n bèn mÆt th× thÊy kh¾p mäi chç mÐ tr−íc mÐ sau, bªn t¶ bªn h÷u s−ên nói, råi trªn ®Ønh nói d−íi thung lòng, chç nµo còng thÊy bãng ng−êi trïng trïng ®iÖp ®iÖp. Ng−êi th× tay ¸o réng thïng th×nh, ng−êi th× mÆc ¸o chÏn, cã «ng giµ r©u dµi phÊt ph¬, l¹i cã nh÷ng c« g¸i bói tãc cao ng−îc lªn ®Ønh ®Çu, kh«ng biÕt nh÷ng ng−êi nµy ë ®©u ®Õn, l−ng chõng nh− hä ë d−íi ®Êt chui lªn. Lóc nµy §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång bèn ng−êi ®øng v©y quanh Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn chia ra bèn mÆt tiÒn hËu t¶ h÷u ®Ó hé vÖ cho hai ng−êi. Nh−ng bän nµy so víi mÊy tr¨m ng−êi bao v©y ch¼ng kh¸c g× mét con thuyÒn nhá gi÷a n¬i biÓn c¶. Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn tuy ®· tr¶i qua bao nhiªu trËn nguy hiÓm mµ ®øng tr−íc t×nh thÕ nµy kh«ng khái kinh hån b¹t vÝa, nghÜ thÇm: - Bän nµy ng−êi nµo còng cæ qu¸i. Gi¶ tØ hä chØ cã m−¬i ng−êi th× kh«ng cã g× ®¸ng sî, nh−ng hä tô tËp ®«ng thÕ nµy thËt khã lßng ®èi phã. Mé Dung Phôc ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn lín tiÕng nãi: - Tôc ng÷ ®· cã c©u: "KÎ nµo kh«ng biÕt lµ kh«ng cã téi". T¹i h¹ tõng nghe ®¹i danh ba m−¬i s¸u ®éng ch©n nh©n vµ b¶y m−¬i hai ®¶o quÇn tiªn, quyÕt kh«ng khi nµo l¹i cè ý ph¹m lçi, ph¸i Tang Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y Huúnh Long tö t¹i ®éng C©u Long bªn T©y T¹ng. Ch−¬ng Chu Phu tiªn sinh, ®¶o chóa ®¶o HuyÒn Minh ë B¾c H¶i mÊy vÞ tiÒn bèi nµy ch¾c còng cã mÆt t¹i ®©y. T¹i h¹ v« t×nh ph¹m téi xin c¸c vÞ miÔn thø cho. Bçng nghe mét chuçi c−êi ha h¶ kh« khan vang lªn, råi cÊt tiÕng nãi: - Ng−¬i nãi ®Õn danh hiÖu chóng ta, t−ëng thÕ lµ ®−îc bän ta phãng x¸ mét c¸ch dÔ dµng ch¨ng? Ha ha!... Mé Dung Phôc ®· thÊy tøc m×nh, liÒn nãi: - T¹i h¹ thÊy c¸c vÞ lµ t«n tr−ëng vµo hµng tiÒn bèi nªn ph¶i ®em lßng kÝnh träng. TiÒn lÔ hËu binh lµ thÕ ®ã. Chø Mé Dung Phôc nµy h¸ sî g× ai? Mäi ng−êi võa nghe ®Õn tªn Mé Dung Phôc th× mét sè ®«ng la lªn mét tiÕng "ña!" råi thanh ©m kh« khan l¹i hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i lµ C« T« Mé Dung chuyªn dïng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng"? Mé Dung Phôc ®¸p: - Kh«ng d¸m! ChÝnh thÞ lµ t¹i h¹. Ng−êi kia nãi: - C« T« Mé Dung! Ta chØ nghe tiÕng lê mê. Th¾p ®Ìn lªn! §Ó mäi ng−êi nh×n cho râ mÆt y. TiÕng nãi võa døt, ®ét nhiªn ë gãc §«ng Nam mét ngän ®Ìn vµng th¾p lªn, tiÕp theo mÐ T©y vµ T©y B¾c kÐo ®Ìn ®á. ChØ trong chíp m¾t bèn ph−¬ng t¸m h−íng ®Òu cã hoÆc ®Ìn lång hoÆc ^^^, hoÆc ®Ìn lß, cã chç l¹i ®èt cñi kh«, nhùa th«ng. §óng lµ c¸c nhµ, c¸c ®éng, c¸c ®¶o mçi n¬i dïng mét thø ®Ìn löa kh¸c nhau. Cã n¬i cßn hñ lËu th« s¬, cã chç ®· rÊt lµ tinh tÕ. ¸nh löa lËp loÌ soi râ mÆt mäi ng−êi, mçi bé mÆt cã mét vÎ kú ¶o riªng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 11 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc tr«ng râ c¶ ®µn «ng ®µn bµ, ®Ñp cã, xÊu cã, t¨ng cã, ®¹o cã. Qu¸ nöa bän nµy ®Òu tay cÇm binh khÝ mµ nhiÒu thø binh khÝ h×nh thï qu¸i dÞ kh«ng râ tªn gäi lµ g×. Bçng nghe mÐ t©y cã ng−êi nãi: - Bän Mé Dung C« T« muèn diÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn th× ®−îc. Giê ®· vµo ®Õn V¹n Tiªn ®¹i trËn mµ d¸m lµm cµn rì ngang ng−îc kh«ng coi chóng ta vµo ®©u c¶ th× qu¶ lµ lín mËt! Ng−¬i ®· chñ tr−¬ng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vËy ta hái ng−¬i: Ng−¬i lµm c¸ch nµo ®Ó lÊy gËy ta ®Ëp vµo l−ng ta nµo? Mé Dung Phôc nh×n vÒ phÝa tiÕng nãi th× thÊy mÐ T©y mét l·o giµ ®Çu träc lãc, kh«ng mét sîi r©u, mÆt ®á nh− m¸u ngåi xÕp b»ng trªn mét t¶ng ®¸ lín. Tr«ng xa ®Çu l·o to lín vµ trßn ñng nh− mét qu¶ huyÕt cÇu. Mé Dung Phôc khoanh tay thi lÔ nãi: - Xin c¸c h¹ cho biÕt t«n tÝnh ®¹i danh! Ng−êi kia «m bông c−êi nãi: - L·o phu muèn thö ng−¬i xem cã biÕt ta lµ ai kh«ng ®Ó kh¶o s¸t ch©n tµi thùc häc cña nhµ Mé Dung ë C« T«. TÐ ra nhµ ng−¬i còng chØ cã h− danh mµ th«i. Ta võa hái ng−¬i, ng−¬i lµm c¸ch nµo dïng gËy ta ®Ëp vµo l−ng ta ®Ó xem ng−¬i tr¶ lêi ra sao mµ th«i. Ng−êi kh¸c th× ta kh«ng biÕt cßn ta ®©y ch¶ muèn lµm kh«ng dÔ g× víi ng−¬i, v× ta nghÜ r»ng bÒ réng c¸ vÉy vïng, trêi cao chim bay liÖng. Ng−¬i muèn ®i ®©u th× ®i! Mé Dung Phôc xem chõng côc diÖn b÷a nay khã cã thÓ dïng lêi nãi cho xu«i ®−îc tÊt ph¶i træ tµi mÊy chiªu. Y liÒn nãi: - §· vËy t¹i h¹ xin l·nh gi¸o tiÒn bèi mÊy chiªu. Mêi tiÒn bèi ra tay ®i! - Ta kh¶o nghiÖm ng−¬i chø cã ph¶i ®Ó ng−¬i ®o l−êng ta ®©u. NÕu ng−¬i kh«ng gi¶i ®¸p ®−îc n¨m ch÷ "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña chñ tr−¬ng nhµ ng−¬i th× ®i ®i! Mé Dung Phôc nhÝu cÆp l«ng mµy tù hái: - L·o ngåi m·i ®ã kh«ng nhóc nhÝch kh«ng cö ®éng, m×nh ®· ch¼ng hiÓu m«n ph¸i l¹i kh«ng biÕt hä tªn l·o th× lµm sao biÕt ®−îc l·o së tr−êng vÒ chiªu thøc nµo? M×nh ®· kh«ng biÕt l·o dïng "gËy" g× th× lµm sao ®Ëp vµo l−ng l·o ®−îc? Mé Dung Phôc cßn ®ang ngÉm nghÜ th× l·o giµ kia c−êi l¹t nãi: - Nh÷ng b¹n h÷u ta ë ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o t¶n m¸t kh¾p bªn trêi gãc bÓ, kh«ng hiÓu ®Õn viÖc Trung Nguyªn. Nay xem trong ®¸m ®ui mï ng−êi chét ®· lµm vua. Mét th»ng lái miÖng cßn h¬i s÷a nh− ng−¬i ®· d¸m tù x−ng "Nam Mé Dung, B¾c KiÒu Phong" g× g× ghª gím l¾m! Ha ha! ThËt ®¸ng tøc c−êi vì bông! HÌn m¹t ¬i lµ hÌn m¹t! Nµy ta b¶o cho mi biÕt: B÷a nay mi muèn tho¸t th©n còng ch¼ng khã g×. TÊt c¶ cã ba m−¬i s¸u vÞ ch©n nh©n vµ b¶y m−¬i hai vÞ thÇn tiªn h¶i ®¶o, ng−¬i ph¶i dËp ®Çu l¹y mçi vÞ m−êi l¹y! Céng mét ngµn lÎ t¸m m−¬i c¸i l¹y lµ chóng ta bu«ng tha cho bän mi ®i ngay. Bao BÊt §ång tøc qu¸, nhÉn n¹i ®· l©u kh«ng nãi, b©y giê míi dâng d¹c lªn tiÕng: - Ng−¬i b¶o c«ng tö ta ®em thuËt dïng "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vµ ®em "gËy" ng−¬i ®Ëp vµo l−ng ng−¬i, råi l¹i b¶o dËp ®Çu l¹y, th× ra m«n tuyÖt kü cña ng−¬i lµ dËp ®Çu l¹y ng−êi. C¸i m«n tuyÖt kü ng−¬i ®ã c«ng tö ta häc kh«ng vµo. A ha! ThËt ®¸ng tøc c−êi vì bông! HÌn m¹t ¬i lµ hÌn m¹t! Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 12 Nguyªn t¸c :Kim Dung G· ngõng mét l¸t råi ph−ìn bông ra quay mÆt vÒ phÝa l·o ®Çu lín häc l¹i c©u cña l·o m−êi lÇn. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2