Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 82

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

87
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 82', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 82

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 1 Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i hai Gi÷a rõng hoang loÐ ¸nh ®Ìn xanh C«ng D· Cµn khÏ h¾ng giäng nãi: - Th−a c«ng tö! Tù cæ chÝ kim, nh÷ng ng−êi lµm nªn sù nghiÖp lín lao ®Òu kh«ng c©u nÖ tiÓu tiÕt. §· lµ bËc ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt th× ph¶i ®¹p tung bøc thµnh "t×nh ¸i" ng¨n trë tiÒn ®å... Bao BÊt §ång còng nãi lu«n: - Mét khi kh«i phôc l¹i ®−îc n−íc §¹i Yªn, C«ng tö lªn ng«i chóa tÓ mét n−íc trung h−ng th× tam cung lôc viÖn thiÕu chi vµ kh«ng cßn lµ mét chuyÖn ®¸ng nãi n÷a. Khi ®ã c«ng chóa n−íc T©y H¹ sÏ lªn ngåi ch¸nh cung n−¬ng n−¬ng cßn vÞ biÓu muéi hä V−¬ng sÏ ®−îc phong lµm T©y cung n−¬ng n−¬ng thÕ lµ xong hÕt. Bao BÊt §ång th−êng ngµy chØ −a bµi xÝch thuyÕt cña ng−êi kh¸c. B©y giê lµ lóc th−¬ng nghÞ ®¹i sù, g· thay ®æi h¼n th¸i ®é vµ nãi toµn nh÷ng lêi hîp ®¹o lý, chø kh«ng c·i b−íng n÷a. Mé Dung Phôc gËt ®Çu. Chµng lÈm bÈm: - Phô th©n ta suèt ®êi c¨n dÆn ta r»ng: Trõ viÖc trung h−ng n−íc §¹i Yªn, thiªn h¹ tuyÖt kh«ng cßn g× lµ ®¹i sù n÷a. §· nghÜ ®Õn viÖc phôc h−ng nghiÖp lín th× cã khi con ph¶i giÕt cha, anh giÕt em, hay c¾t ®øt mèi d©y th©n ¸i gi÷a nghÜa b¹n bÌ. T×nh yªu trai g¸i cßn ®Ó vµo lßng lµm chi cho bËn. V¶ l¹i V−¬ng Ngäc YÕn tuy ®èi víi ta mét mèi th©m t×nh, cßn ta tr−íc sau chØ coi nµng nh− mét c« em g¸i chí cã g× chung t×nh víi nµng ®©u. Sau nµy ®¹i sù thµnh råi, m×nh sÏ ®Æt nµng vµo ng«i phi tÇn gia t©m sñng ¸i mét chót lµ xong hÕt. Y trÇm ng©m mét lóc råi kh«ng ®Ó ý g× ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn n÷a quay ra nãi víi bän thuéc h¹: - C¸c vÞ nãi rÊt cã lý. §©y qu¶ lµ mét c¬ héi hiÕm cã ®Ó ta m−u ®å cuéc kh«i phôc n−íc §¹i Yªn. Cã ®iÒu ®· lµ bËc ®¹i tr−îng phu th× kh«ng thÓ thÊt tÝn ®−îc. Ta ®· høa víi DÞch NhÊt Thanh ®−a bøc b¶ng v¨n nµy qua C¸i bang th× ta vÉn ph¶i lµm cho trän lêi høa. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - §óng thÕ! §õng nãi C¸i bang kh«ng cã mét nh©n vËt nµo theo kÞp c«ng tö, mµ dï hä cã ng−êi k×nh ®Þch víi m×nh ®i n÷a, th× chóng ta còng kh«ng nªn giÊu diÕm b¶ng v¨n, lµm mét viÖc ®ª hÌn v« liªm sØ nh− vËy ®−îc. Phong Ba ¸c nãi: - DÜ nhiªn lµ thÕ. §¹i ca nhÞ ca tuú tïng c«ng tö qua T©y H¹ cÇu th©n, tam ca cïng tiÓu ®Ö ®em b¶ng v¨n qua C¸i bang. Tõ nay ®Õn ngµy trung thu th¸ng t¸m sang n¨m cßn gÇn mét n¨m n÷a. Bän hä cã lùa ng−êi øng tuyÓn còng cßn kÞp ch¸n, kh«ng thÓ tr¸ch bän ta ®· chiÕm hÕt phÇn tiÖn nghi cña hä. Mé Dung Phôc nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 2 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Chóng ta lµm viÖc ph¶i quang minh lçi l¹c. B©y giê chÝnh ta th©n hµnh ®em bøc b¶n v¨n nµy ®−a tay cho ch−ëng l·o C¸i bang råi sÏ ®i T©y H¹. §Æng B¸ch Xuyªn vç tay reo lªn: - C«ng tö nãi vËy thËt hîp ý t¹i h¹. Chóng ta kh«ng nªn ®Ó ng−êi kh¸c dÞ nghÞ sau l−ng m×nh mét c©u nµo. C«ng D· Cµn, Bao BÊt §ång, Phong Ba ¸c còng gËt ®Çu khen ph¶i. Nªn biÕt r»ng bän nµy ®Òu lµ nh÷ng tay anh hïng h¶o h¸n, dï hä coi viÖc trung h−ng nghiÖp lín lµ mét c«ng cuéc cùc kú quan träng nh−ng bÊt luËn lµ hµnh vi nµo cã tÝnh c¸ch lÐn lót, hoÆc tranh c−íp tiÖn nghi cña ng−êi kh¸c th× nhÊt ®Þnh hä kh«ng chÞu lµm. Bän Bao BÊt §ång ®µo huyÖt an t¸ng hai tö thi ng−êi C¸i bang. Hä lÊy trªn l−ng mçi tö thi mét c¸i bao v¶i, ®Æt lªn phÇn mé ®Ó lµm dÊu ghi nhËn. Mé Dung Phôc gäi V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - BiÓu muéi ¬i! Hai ng−êi ®Ö tö C¸i bang nµy chÕt vÒ tay kÎ kh¸c mµ cã liªn quan ®Õn mét viÖc lín. Ta cÇn ph¶i th©n hµnh qua Tæng ®µ C¸i bang vµ còng tiÖn ®−êng ®−a biÓu muéi vÒ M¹n ®µ s¬n trang. V−¬ng Ngäc YÕn võa nghe ®Õn bèn ch÷ "M¹n ®µ s¬n trang" ®· giËt m×nh kinh h·i. Nµng Êp óng nãi: - BiÓu muéi... BiÓu muéi kh«ng vÒ nhµ ®©u...! MÉu th©n biÓu muéi tÊt giÕt chÕt kh«ng tha. Mé Dung Phôc nãi: - C« mÉu tuy tÝnh t×nh nãng n¶y nh−ng d−íi gèi ng−êi chØ cã m×nh biÓu muéi lµ con. Cã lý ®©u ng−êi l¹i h¹ s¸t biÓu muéi ®−îc? NhiÒu l¾m lµ ng−êi tr¸ch m¾ng mÊy c©u mµ th«i. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng... kh«ng...! BiÓu muéi kh«ng vÒ nhµ ®©u, biÓu muéi theo biÓu huynh ®i C¸i bang. Mé Dung Phôc ®· quyÕt ý ®i T©y H¹ cÇu th©n, nh−ng trong lßng khã nghÜ ®èi víi V−¬ng Ngäc YÕn. Y nhñ thÇm: - Ta h·y t¹m thêi cho nµng ®i theo råi sÏ liÖu. NghÜ vËy, y liÒn nãi: - Th«i ®µnh thÕ nµy vËy. BiÓu muéi lµ mét c« g¸i nhá tuæi mµ ®i theo chóng ta xuÊt ®Çu lé diÖn trªn chèn giang hå thËt cã nhiÒu ®iÒu bÊt tiÖn. NÕu biÓu muéi kh«ng muèn vÒ M¹n ®µ s¬n trang th× vÒ YÕn tö ë bªn nhµ ta t¹m tró. Xong viÖc råi ta quay vÒ víi biÓu muéi ®−îc kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn hai m¸ öng hång, nµng mõng thÇm trong bông. C¸i nguyÖn väng tuyÖt ®èi cña nµng lµ ®−îc kÕt duyªn ®«i løa víi biÓu ca råi cïng ë YÕn tö æ! B©y giê nµng nghe Mé Dung Phôc b¶o m×nh vÒ YÕn tö æ, tuy ch−a c«ng khai cÇu h«n, nh−ng sù t×nh ®· râ rµng l¾m råi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 3 Nguyªn t¸c :Kim Dung Nµng kh«ng nãi g× chØ cói ®Çu xuèng. KhoÐ m¾t lé ra nh÷ng tia s¸ng kh¸c th−êng. §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn ®−a m¾t nh×n nhau, ®Òu c¶m thÊy chuyÖn lõa g¹t mét vÞ c« n−¬ng ng©y th¬ chÊt ph¸c th× trong lßng kh«ng khái ¸y n¸y. Bçng nghe ®¸nh "bèp" mét tiÕng. Phong Ba ¸c ®· tù t¸t vµo mÆt m×nh mét c¸i. V−¬ng Ngäc YÕn ngo¶nh ®Çu l¹i th× thÊy m¸ bªn ph¶i Phong Ba ¸c s−ng hóp lªn th× lÊy lµm l¹ hái: - Phong tø ca! Tø ca lµm sao thÕ? Phong Ba ¸c ®¸p: - Mét con muçi ®Ëu vµo mÆt hót m¸u nªn tiÓu huynh ®Ëp chÕt nã. C¶ ®oµn s¸u ng−êi lªn ®−êng, ngµy ®i ®ªm nghØ nh¾m vÒ phÝa Nam mµ tiÕn. V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ ®Õn biÓu ca c«ng nhiªn ®em m×nh vÒ nhµ ë th× nµng sung s−íng v« cïng, kh«ng sao dÊu ®−îc nçi vui mõng ®Ó lé ra ngoµi mÆt. Tuy nµng biÕt Mé Dung Phôc cïng §Æng B¸ch Xuyªn ®èi víi m×nh cã ®iÒu kh¸c l¹, nh−ng nµng h·y cßn ng©y th¬, ch−a cã c¬ t©m, nªn ch¼ng nghi ngê chót nµo. Mét h«m, s¸u ng−êi m¶i miÕt cuéc hµnh tr×nh, thµnh thë lì ®é ®−êng kh«ng t×m ®−îc chç ngñ. Mçi lóc trêi mét tèi ®en, ®−êng rõng cµng ®i cµng thÊy cá rËm cïng c©y cèi um tïm. Phong Ba ¸c bùc m×nh chöi tôc: - MÑ kiÕp! ChØ sî chóng m×nh ®i lÇm ®−êng. PhÝa tr−íc ®−êng lèi ngo»n ngoÌo khã lßng rÏ cho ®óng ph−¬ng h−íng. §Æng B¸ch Xuyªn nghÜ thÇm: - Chóng m×nh ®i suèt ®ªm còng ch¼ng cã chi lµ khã nhäc, chØ lo cho V−¬ng Ngäc YÕn mµ th«i. Y nghÜ vËy liÒn nãi: - Chóng ta h·y t×m vµo mét chç s¬n ®éng hoÆc mét toµ ph¸ miÕu t¹m tró ®ªm nay. Bao BÊt §ång nãi: - Ph¶i ®ã! CÇn t×m mét chç ®un n−íc cho V−¬ng c« n−¬ng uèng trµ vµ röa mÆt. N¨m ng−êi ®· quyÕt ý sang T©y H¹ cÇu th©n, däc ®−êng l¹i ra ®iÒu tr«ng nom V−¬ng Ngäc YÕn. V−¬ng Ngäc YÕn cã biÕt ®©u r»ng trong lßng bän hä rÊt b¨n kho¨n. Nµng chØ nghÜ ®Õn viÖc biÓu ca cïng m×nh s¸nh duyªn cÇm s¾t ®· xong mét nöa vµ cho r»ng mÊy ng−êi nµy thÞ phông lang qu©n, mét vÞ chóa ^^^ t−¬ng lai, dÜ nhiªn hä ®èi víi m×nh ph¶i ®Æc biÖt t«n kÝnh. Nçi vui mõng cµng lé ra ngoµi mÆt. Phong Ba ¸c r¶o b−íc ®i lªn tr−íc t×m chç tró ch©n ®Ó chê cho ®Õn s¸ng. Nh−ng cµng ®i s©u vµo rõng ®−êng s¸ cµng gËp ghÒnh hiÓm trë. Chç nµo còng chØ thÊy ngæn ngang nh÷ng t¶ng ®¸ tai mÌo, mµ ch¼ng thÊy mét dßng suèi, mét khe n−íc nµo hÕt. §èi víi g· th× bÊt luËn chç nµo còng n»m ngñ ng¸y o o ®−îc. Nh−ng t×m ®−îc mét chç cho V−¬ng Ngäc YÕn th× thËt lµ khã kh¨n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 4 Nguyªn t¸c :Kim Dung G· ®i lu«n mét m¹ch mÊy dÆm ®−êng råi nghÜ thÇm: - §Þa thÕ n¬i ®©y cùc kú hiÓm ¸c kh«ng lam ch−íng nÆng nÒ th× còng nhiÒu r¾n rÕt cùc ®éc. Chi b»ng quay trë l¹i lµ h¬n. G· võa ngÉm nghÜ võa chuyÓn qua mét chç s−ên con, bçng thÊy mÐ h÷u hang nói cã ¸nh ®Ìn le lãi. Phong Ba ¸c c¶ mõng quay l¹i gäi to: - Bªn nµy cã nhµ ë! Bän Mé Dung Phôc theo tiÕng gäi ch¹y ®Õn. C«ng D· Cµn c¶ mõng nãi: - Xem chõng ®©y chØ lµ tóp nhµ s¨n b¾n hay nhµ ®iÒn tèt. Nh−ng thÕ nµy còng ®ñ chç cho V−¬ng c« n−¬ng yªn nghØ mét ®ªm. S¸u ng−êi tr«ng vÒ phÝa cã ¸nh ®Ìn ch¹y thËt mau. ¸nh ®Ìn nµy cßn c¸ch rÊt xa, ch¹y kh¸ l©u mµ vÉn chØ thÊy nã lËp loÌ tr−íc m¾t chø kh«ng thÊy râ nãc nhµ. Phong Ba ¸c l¹i lÈm bÈm chöi tôc: - MÑ kiÕp! Chç ®Ìn kia d−êng nh− lµ mét tµ m«n. §ét nhiªn §Æng B¸ch Xuyªn khÏ qu¸t lªn: - Dõng l¹i ®·! C«ng tö! C«ng tö thö nh×n coi ¸nh löa xanh biÕc k×a! Mé Dung Phôc ng−ng thÇn qu¶ nhiªn trong ngän ®Ìn ®ã ph¸t ra mét ¸nh s¸ng kh¸c th−êng. Trõ V−¬ng Ngäc YÕn, bän nµy ®Òu b«n tÈu giang hå ®· nhiÒu vµ ®Òu lµ nh÷ng tay bé hµnh rÊt giái. Hä ®Òu gia t¨ng c−íc lùc ®i vÒ phÝa ngän ®Ìn. §i chõng ®−îc h¬n nöa dÆm n÷a th× tr«ng ®· râ. Bao BÊt §ång cÊt tiÕng qu¸t lªn: - Bän tµ ma ngo¹i ®¹o tô tËp n¬i ®©y! KÓ vâ c«ng vµ c¬ trÝ n¨m ng−êi, th× bÊt luËn gÆp mét bang ph¸i nµo trªn chèn giang hå, hä còng tuyÖt kh«ng sî h·i g×. Nh−ng hä nghÜ ngay b÷a nay cïng ®i víi V−¬ng Ngäc YÕn th× kh«ng nªn g©y sù lµ h¬n. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c l©u nay kh«ng giao ®Êu víi ai. Tuy hai g· ngøa ch©n ngøa tay chØ muèn ®éng thñ, nh−ng còng ph¶i kiÒm chÕ l¹i. Phong Ba ¸c nãi: - B÷a nay ®i suèt ngµy ®· thÊy mÖt. §Þa ph−¬ng nµy xem chõng kh«ng tèt, quay trë l¹i lµ h¬n. Mé Dung Phôc mØm c−êi nghÜ thÇm: - Phong tø ca b÷a nay ®· ®æi t©m tÝnh. ThËt lµ hay qu¸! Y nghÜ vËy, liÒn nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 5 Nguyªn t¸c :Kim Dung - BiÓu muéi! Chç ®ã kh«ng ®−îc yªn tÜnh ®©u. Chóng ta nªn trë l¹i qu¸ch. V−¬ng Ngäc YÕn ch¼ng hiÓu g× hÕt, nh−ng nµng nghe biÓu ca nãi liÒn vui vÎ nghe theo. S¸u ng−êi quay gãt trë l¹i. Võa ®−îc mÊy b−íc, bçng nghe v¨ng v¼ng cã tiÕng ng−êi ®−a l¹i: - C¸c ng−¬i ®· biÕt ®©y lµ chç ngo¹i ®¹o tµ ma tô héi. C¸c ng−¬i l¹i ch−a thµnh ®−îc yªu ma quû qu¸i, sao kh«ng vµo ®©y gãp mÆt víi chóng ta cho vui. Thanh ©m nµy chît lªn cao chît xuèng thÊp, cã lóc ®øt tõng khóc ^^^ vµo tai khiÕn cho ng−êi nghe rÊt khã chÞu. Nh−ng ai nÊy ®Òu nghe râ tõng tiÕng. Mé Dung Phôc kªu lªn mét tiÕng. Y biÕt r»ng c©u Bao BÊt §ång võa nãi: "... Bän tµ ma ngo¹i ®¹o tô häp n¬i ®©y" ®· lät vµo tai chóng c¶. MÊy c©u ®èi ph−¬ng võa nãi nghe thanh ©m còng d− biÕt hä lµ ng−êi néi lùc rÊt th©m hËu, nh−ng ch−a ch¾c ®· vµo h¹ng cao thñ bËc nhÊt. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i nãi: - Chóng ta kh«ng ®ñ th× giê d©y d−a víi hä, hä nãi g× còng mÆc, chóng m×nh ®i th«i. §o¹n ung dung quay vÒ ®−êng cò, kh«ng ra chiÒu m¶i miÕt mµ còng kh«ng ra d¸ng trïng tr×nh. Thanh ©m võa råi l¹i nãi: - Qu©n tiÓu sóc sinh kia! MiÖng cßn gië giäng ng«ng cuång, b©y giê thÊy ta ®uæi theo l¹i cóp ®u«i ch¹y trèn −? Bän mi muèn trèn ch¹y th× ph¶i ®Õn quú xuèng l¹y l·o tæ t«n ba l¹y råi l·o tæ t«n cho ®i. Phong Ba ¸c kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, liÒn dõng b−íc l¹i khÏ nãi: - C«ng tö! §Ó t¹i h¹ cho qu©n c−êng ®å nµy mét bµi häc. Mé Dung Phôc l¾c ®Çu nãi: - Hä ®· kh«ng biÕt m×nh lµ ai. Th«i mÆc kÖ hä! Phong Ba ¸c v©ng lêi. S¸u ng−êi ®i ®−îc h¬n chôc b−íc n÷a th× thanh ©m kia väng l¹i: - Nh÷ng g· ®µn «ng muèn trèn ®i l·o tæ còng −ng cho nh−ng cßn con gµ m¸i kia th× ph¶i l−u l¹i ®Ó bÇu b¹n víi l·o tæ t«n ®©y gi¶ ^^^ nghe! Mäi ng−êi thÊy ®èi ph−¬ng d¸m bu«ng lêi « nhôc V−¬ng Ngäc YÕn, ai nÊy giËn t¸i mÆt, dõng b−íc råi xoay m×nh l¹i. Thanh ©m kia l¹i nãi: - Sao? C¸c ng−¬i ®−a con nhá ®ã l¹i ®©y th× l·o tæ t«n... Y võa nãi ®Õn ch÷ "t«n" th× §Æng B¸ch Xuyªn ®Ò hai tö huyÖt ®an ®iÒn qu¸t lªn: - Nµy "t«n"! Ch÷ "t«n" ë miÖng §Æng B¸ch Xuyªn thèt ra hoµ lÉn víi ch÷ "t«n" cña ®èi ph−¬ng vang ®éng c¶ hang nói. Trong tai mäi ng−êi vang lªn nh÷ng tiÕng vo vo. Bçng mét tiÕng ró thª th¶m tõ trong chç ®Ìn xanh väng ra. Gi÷a lóc canh khuya ®ªm v¾ng, d− ©m tiÕng "t«n" cña §Æng B¸ch Xuyªn ch−a døt th× l¹i Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 6 Nguyªn t¸c :Kim Dung lÉn víi tiÕng ró thª th¶m khiÕn ng−êi nghe ph¶i ín da gµ. §Æng B¸ch Xuyªn vËn ®éng néi lùc tuyÖt cao qu¸t lªn. Søc rung ®éng lµm cho ®èi ph−¬ng bÞ th−¬ng. Cø nghe tiÕng ró th× ®ñ hiÓu g· bÞ th−¬ng kh¸ nÆng, kh«ng chõng ®Õn chÕt còng nªn. TiÕng ró ch−a døt, bçng nghe ®¸nh "vÌo" mét tiÕng, mét mòi ho¶ tiÔn xanh lÌ b¾n lªn kh«ng næ "®ïng" mét tiÕng, ¸nh löa mµu biÕc thÉm loÐ s¸ng nöa vßm trêi. Phong Ba ¸c: - Trêi kh«ng chÞu ®Êt th× ®Êt còng ch¼ng chÞu trêi. Ta ph¶i quÐt s¹ch sµo huyÖt loµi yªu qu¸i nµy råi sÏ bµn. Mé Dung Phôc gËt ®Çu nãi: - Chóng ta nh−êng hä mét b−íc t−ëng lµ ®Ó cho ªm chuyÖn. B©y giê ®· hµnh ®éng th× ph¶i lµm cho ®Õn n¬i. S¸u ng−êi ch¹y th¼ng ®Õn chç ph¸t ra ¸nh löa xanh lÌ. V−¬ng Ngäc YÕn ®èi víi nh÷ng m«n vâ häc tÊt c¶ c¸c ph¸i thiªn h¹ ch¼ng mÊy m«n lµ nµng kh«ng biÕt, nh−ng vÒ néi lùc th× nµng h·y cßn rÊt ^^^ nhÊt lµ vÒ sù øng biÕn lóc l©m ®Þch th× nµng ch−a cã mét chót kinh nghiÖm nµo. Mé Dung Phôc sî nµng v× kinh h·i mµ x¶y ra sù bÊt tr¾c, y liÒn b−íc thong th¶ l¹i ®i s¸t bªn m×nh nµng. D−íi lµn ¸nh s¸ng xanh lê mê bçng nghe tiÕng s¸t ph¹t om xßm. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång ®· cïng ng−êi ®éng thñ. TiÕp theo cã ba bãng ng−êi xÑt tíi phãng lu«n ra ba ch−ëng ®ông vµo v¸ch nói râ rµng kh«ng tróng hai g· Bao, Phong. Mé Dung Phôc ch¹y tíi d−íi ngän ®Ìn löa xanh lÌ ®· thÊy §Æng B¸ch Xuyªn cïng C«ng D· Cµn ®øng lªn mét c¸i ®Ønh ®ång xanh rÊt lín, vÎ mÆt cùc kú nghiªm träng. Trong ®Ønh ®ång mét luång khãi bèc th¼ng lªn kh«ng nhá nh− sîi d©y mµ nhanh nh− tªn b¾n. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - §©y lµ ph¸i Tang Thæ C«ng ë ®éng BÝch L©n ®Êt Xuyªn T©y. §Æng B¸ch Xuyªn nãi: - C« n−¬ng qu¶ nhiªn lµ mét ng−êi hiÓu réng biÕt nhiÒu. Bao BÊt §ång quay l¹i c·i: - Sao c« n−¬ng l¹i biÕt? KiÓu ®èt khãi nµy lµ mét c¸ch b¸o tin ®· cã tõ mÊy ngµn n¨m tr−íc. Ch−a ch¾c ®· ph¶i lµ ph¸i Tang Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y... G· ch−a døt lêi, C«ng D· Cµn trá mét ch©n c¸i ®Ønh ®ång cã ý b¶o g· h·y coi ®ã. Bao BÊt §ång cói xuèng bËt löa lªn soi th× thÊy ch©n ®Ønh cã kh¾c ch÷ "Tang". Ch÷ nµy cã nh÷ng nÐt ngo»n ngoÌo nh− h×nh mÊy con r¾n nhá vµ mÊy con rÕt xÕp thµnh. GØ ®ång ®· hoen è, ®óng lµ mét c¸i ®Ønh rÊt cæ. Bao BÊt §ång biÕt râ V−¬ng Ngäc YÕn nãi ®óng råi, nh−ng vÉn c·i chÇy c·i cèi ch¬i, g· nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 7 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Dï ®©y cã lµ mét c¸i ®Ønh ®ång cña ph¸i T¨ng Thæ C«ng ë Xuyªn T©y ®i n÷a, nh−ng biÕt ®©u bän chóng ®· ch¼ng m−în ®em vÒ. Huèng chi m−êi chiÕc ®Ønh cæ th× cã ®Õn chÝn chiÕc lµ gi¶. Nguyªn ph¸i T¨ng Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y lµ mét dßng m¸u gièng rî Miªu. Hµnh vi cña hä kh¸c h¼n víi nh©n sÜ vâ l©m ë Trung Nguyªn. Hä chuyªn vÒ kü thuËt dïng ®éc. Nh©n sÜ giang hå nghe ®Õn tiÕng hä lµ ph¶i ®iªn ®Çu. Cã ®iÒu may m¾n lµ bän hä kh«ng tranh chÊp víi ng−êi ®êi, miÔn lµ ®õng ai x©m nhËp ®Þa giíi nói Dao S¬n ®Êt Xuyªn T©y cña hä, cßn hä th× Ýt khi x©m ph¹m ®Õn ai. Gi÷a lóc ®ã Mé Dung Phôc ®ét nhiªn nghe thÊy bµn ®Õn chuyÖn chiÕc ®Ønh ®ång, th× trong lßng tù hái: - N¬i ®©y c¸ch ®Êt Xuyªn T©y rÊt xa, ch¼ng lÏ ®Þa giíi ph¸i Tang Thæ C«ng réng lín ®Õn thÕ −? KÓ vÒ vâ c«ng vµ thao l−îc th× bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn dÜ nhiªn ch¼ng sî ph¸i Tang Thæ C«ng hay g× g× ®i n÷a. Nh−ng hä nghÜ r»ng: m×nh vèn kh«ng thï kh«ng o¸n víi bän tµ m«n ngo¹i ®¹o nµy nªn muèn tr¸nh ®i mµ th«i, mét lµ th¾ng hä còng ch¼ng vÎ vang g×, hai lµ d©y d−a ®Õn hä cµng thªm nhøc ®Çu cho m×nh. C«ng viÖc hiÖn nay mµ bän Mé Dung Phôc ngµy mong ®ªm t−ëng lµ kh«i phôc nghiÖp cò n−íc §¹i Yªn. Cßn ®i kÕt thï kÕt o¸n víi h¹ng ng−êi ë tËn n¬i biªn c−¬ng xa x«i lµ mét ®iÒu v« vÞ. Mé Dung Phôc trÇm ng©m mét l¸t lËp xong chñ ý liÒn nãi: - Ta ch¼ng nªn chÇn chê ë l¹i chç thÞ phi nµy n÷a mau sím dêi ®i lµ h¬n. Y nh×n thÊy mét l·o giµ cßn thoi thãp thë n»m bªn ®Ønh ®ång, m×nh mÆc ¸o thÇy tu ng¾n, l−ng th¾t d©y cá, m¾t më thao l¸o, vÎ mÆt h»n häc trõng trõng nh×n mäi ng−êi. DÜ nhiªn l·o lµ ng−êi võa la gäi lóc n·y. Mé Dung Phôc nh×n Bao BÊt §ång gËt ®Çu råi bÜu m«i liÕc nh×n l·o giµ ®ã. Bao BÊt §ång hiÓu ý xoay tay n¾m lÊy cµnh tróc trªn cã buéc chiÕc ®Ìn to¶ ra ¸nh s¸ng xanh. C¶ ngän tróc lÉn ngän ®Ìn xanh ®¹p vµo ngùc l·o giµ ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. Ngän ®Ìn xanh t¾t phôc. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng kinh ng¹c. C«ng D· Cµn nãi: - Bông d¹ nhá hÑp ®©u ph¶i lµ ng−êi qu©n tö, kh«ng h¹ ®éc thñ kh«ng thµnh bËc ®¹i tr−îng phu! Lµm thÕ nµy tøc lµ giÕt ng−êi bÞt miÖng ®Ó khái lo vÒ sau. Nãi xong phãng ch©n ra ®¸ ®æ c¸i ®Ønh ®ång. Mé Dung Phôc kÐo tay V−¬ng Ngäc YÕn nh»m vÒ phÝa t¶ ch¹y ®i. Míi ch¹y ®−îc h¬n m−êi tr−îng th× trong bãng tèi bËt lªn hai tiÕng "vï vï" mét thanh ®ao mét l−ìi kiÕm tõ trong bôi cá vung ra toÐ ¸nh vµng rùc. Mé Dung Phôc phÊt tay ¸o mét c¸i dïng phÐp "T¸ lùc ®¶ lùc", l−ìi dao ng−êi mÐ t¶ chÐm vµo ®Çu ng−êi mÐ h÷u, cßn mòi kiÕm ng−êi mÐ h÷u ®©m vµo ngùc ng−êi mÐ t¶. Trong mét gi©y, Mé Dung Phôc ®· h¹ xong hai ng−êi ®¸nh lªn m×nh råi tiÕp tôc ®i lu«n. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 8 Nguyªn t¸c :Kim Dung C«ng D· Cµn cÊt tiÕng khen: - TuyÖt kü cña c«ng tö thËt v« cïng kú ¶o! Mé Dung Phôc tñm tØm c−êi b¨ng m×nh vÒ phÝa tr−íc phãng ch−ëng ®¸nh ra tróng mét ®Þch nh©n ë tr−íc mÆt x«ng tíi. G· nµy bÞ ®¸ l¨n xuèng s−ên nói. Tay tr¸i Mé Dung Phôc l¹i phãng ra mét ch−ëng. Mét bªn ®Þch nh©n kh¸c d¬ hai ch−ëng lªn ®ì. Bçng ®Þch nh©n la lªn mét tiÕng "ói chao" råi miÖng phun m¸u t−¬i ra. Trong bãng tèi Mé Dung Phôc ®ét nhiªn tho¸ng ngöi thÊy mïi tanh h«i theo chiÒu giã ®−a ®Õn x«ng th¼ng vµo mÆt.Mé Dung Phôc véi phãng ch−ëng lªn kh«ng ®Ó chèng ®ì vµ ®¸nh bËt thø ¸m khÝ kh«ng biÕt tªn ®ã ra. L¹i mét tiÕng ró "Trêi ¬i!" vang lªn. Râ rµng ®Þch nh©n ®· tróng ph¶i thö ¸m khÝ kÞch ®éc chÝnh ë tay m×nh phãng ra. Trêi tèi ®en nh− mùc. §ét nhiªn bän Mé Dung Phôc bÞ h·m vµo trïng v©y mµ kh«ng hiÓu ®Þch nh©n nhiÒu hay Ýt. Mé Dung Phôc thuËn tay ®¸nh chÕt lu«n mÊy ng−êi, nh−ng y ph¸t gi¸c ra r»ng cµng nh÷ng ng−êi sau vâ c«ng cßn cao h¬n mét bËc. Lóc giÕt ®Õn ng−êi thø s¸u, Mé Dung Phôc ngÊm ngÇm kinh h·i nghÜ bông: - Ba ng−êi ®Çu thuéc ph¸i Tang Thæ C«ng ë Xuyªn T©y cßn ba ng−êi sau th× vâ c«ng râ rµng thuéc ba ph¸i kh¸c nhau. Nh− vËy nh÷ng kÎ thï m×nh ngµy cµng nhiÒu, thiÖt lµ bÊt lîi cho m×nh! Bçng thÊy §Æng B¸ch Xuyªn la lªn: - Chóng ta ph¶i s¸t c¸nh vµo nhau mµ ®i vÒ ng¶ ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc. Nguyªn ThÝnh H−¬ng TiÓu tróc lµ mét trang tr¹i ë mÐ T©y trong YÕn tö æ cña nhµ Mé Dung. ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc ®· ë n¬i ®ã lµm chç ë cho ¶ thÞ tú tªn gäi A Ch©u. §Æng B¸ch Xuyªn kªu häi ®i vÒ ThÝnh H−¬ng tiÓu tróc lµ cã ý nh¾c mäi ng−êi ch¹y qua mÐ T©y ®Ó tr¸nh ®Þch nh©n khái biÕt mµ qua mÐ T©y ng¨n trë. Mé Dung Phôc võa nghe ®· hiÓu ý ngay, nh−ng lóc ®ã bèn bÒ tèi ®en nh− mùc, kh«ng mét ¸nh sao, khã lßng ph©n biÖt ®−îc ph−¬ng h−íng ch¼ng biÕt mÐ T©y ë ng¶ nµo. Y ng−ng thÇn mét chót th× nghe thÊy ch−ëng phong cña §Æng B¸ch Xuyªn phãng ra mÐ h÷u vang lªn hai tiÕng trÇm träng. Y liÒn kÐo V−¬ng Ngäc YÕn lïi l¹i ba b−íc ®Ó ®i gÇn l¹i §Æng B¸ch Xuyªn. Hai tiÕng vÐo vÐo l¹i vang lªn §Æng B¸ch Xuyªn ®¸nh hai ch−ëng n÷a vÒ phÝa ®Þch nh©n. Cø nghe tiÕng ch−ëng còng ®ñ râ ®Þch nh©n kh«ng ph¶i tay võa. §Æng B¸ch Xuyªn ng−ng tô ch©n khÝ qu¸t lªn mét tiÕng. Mé Dung Phôc biÕt ngay lµ y ra chiªu "Th¹ch ph¸ thiªn kinh" vµ ch¾c ®èi ph−¬ng khã lßng tr¸nh næi. Qu¶ nhiªn ng−êi kia ró lªn mét tiÕng kinh hån, tiÕng ró dÇn dÇn xuèng thÊp tùa hå nh− ng−êi ®· rít xuèng ®¸y hang. TiÕp theo l¹i thÊy mét t¶ng ®¸ lín chuyÓn ®éng, cµnh c©y g·y r¨ng r¾c. Mé Dung Phôc kinh h·i lÈm bÈm: Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 9 Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ng−êi nµy sÓnh ch©n rít xuèng vùc s©u råi! M×nh võa míi ë d−íi ¸nh ®Ìn xanh nµo cã thÊy khe hang g× ®©u. May mµ §Æng B¸ch Xuyªn ®¸nh hÊt mét ng−êi xuèng vùc s©u, kh«ng th× trong lóc tèi ®en nµy bän m×nh ch¹y miÕt kh«ng ®Ó ý, biÕt ®©u ch¼ng bÞ rít xuèng hang s©u mu«n tr−îng. Gi÷a lóc Êy mÐ t¶ cã tiÕng väng l¹i: - Cao nh©n ë ph−¬ng nµo ®ã mµ d¸m ®Õn nhiÔu lo¹n cuéc V¹n Tiªn §¹i Héi? ThiÖt kh«ng coi ch©n nh©n ba m−¬i s¸u ®éng vµ quÇn tiªn b¶y m−¬i hai ®¶o vÒ ®©u c¶. Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn ®Òu la lªn mét tiÕng kinh ng¹c v× hä ®· nghe tiÕng ch©n nh©n ba m−¬i s¸u ®éng cïng quÇn tiªn b¶y m−¬i hai ®¶o. Nh−ng ®· gäi lµ ch©n nh©n, ch©n tiªn... th× kh«ng thuéc m«n ph¸i nµo mµ còng kh«ng ®i héi häp víi bÊt luËn bµng m«n t¶ ®¹o nµo bao giê. Bän ng−êi nµy cã kÎ h¬n ng−êi kÐm, nh©n phÈm còng cã kÎ lµnh ng−êi d÷. Hä ®i ®©u hay hµnh ®éng g× còng chØ cã mét m×nh. §· kh«ng cïng mét thanh khÝ mèi giao kÕt kh«ng th©n thiÖn ®−îc. Kh¸ch giang hå tr−íc nay cã träng väng g× mÊy bän nµy ®©u? Ai nÊy chØ biÕt r»ng hoÆc hä ë t¶n m¸c trong nh÷ng h¶i ®¶o vïng §«ng h¶i, Hoµng h¶i, còng cã ng−êi Èn c− ë trong chèn th©m s¬n d·y C«n Lu©n. Ýt l©u nay nh÷ng h¹ng ng−êi nµy l¹i cµng mai danh Èn tÝch kh«ng hµnh ®éng g× c¶, nªn ch¼ng ai ®Ó ý ®Õn. Ngê ®©u hä l¹i tô tËp, vµ xuÊt hiÖn t¹i ®©y. Mé Dung Phôc dâng d¹c nãi: - Bän anh em t¹i h¹ s¸u ng−êi ®i ®ªm l¹c vµo ®©y, kh«ng hiÓu c¸c vÞ tô héi n¬i nµy, m¹o ph¹m qu¸ nhiÒu, mong c¸c vÞ miÔn thø cho. Trong khi ®ªm tèi ®Ó x¶y ra sù hiÓu lÇm xin c¸c vÞ bá qua vµ cho bän t¹i h¹ lªn ®−êng. MÊy c©u nãi kh«ng ®−êng ®ét mµ còng kh«ng h¹ m×nh nµy kh«ng ®Ó thæ lé t«ng tÝch m×nh. §èi víi viÖc ®· ngé s¸t mÊy ng−êi cña ®èi ph−¬ng y ®µnh ph¶i xin lçi mÊy c©u. §ét nhiªn bèn mÆt næi lªn nh÷ng chuçi c−êi ha h¶, khanh kh¸ch, h« h«... rÇm lªn. TiÕng c−êi mçi lóc mét nhiÒu. Ban ®Çu míi ®é m−êi mÊy ng−êi, råi sau trªn t¸m ph−¬ng tiÕng c−êi næi lªn liªn tiÕp cã ®Õn n¨m s¸u tr¨m ng−êi. Cã ng−êi ë gÇn ngay bªn c¹nh mµ cã ng−êi d−êng nh− ë xa ngoµi mÊy dÆm. Mé Dung Phôc thÊy thanh thÕ ®èi ph−¬ng rÊt lín, y l¹i nghe ng−êi kia nãi võa ®Õn bèn ch÷ V¹n tiªn ®¹i héi th× nghÜ thÇm: - Xem chõng ®ªm nay m×nh ®· gÆp ®ñ mäi thø ®éc ®Þa l¹i x¶y chuyÖn ®¸nh nhau. M×nh lÇm tiÕn vµo chç tô häp cña bän bµng m«n t¶ ®¹o thËt lµ rÇy rµ. Ta ch−a thæ lé tÝnh danh m×nh, ©u lµ bá ®i hay h¬n lµ ®Ó khái x¶y ra chuyÖn l«i th«i khã giµn xÕp ®−îc. Huèng chi m×nh Ýt hä nhiÒu, s¸u ng−êi lµm sao ®Þch næi mÊy tr¨m ng−êi. Gi÷a lóc tiÕng c−êi cßn ®ang rÇm ré, bçng nghe trªn s−ên nói cao cã tiÕng c−êi nãi: - Ta nghe ng−¬i nãi cã vÎ hå ®å, hê h÷ng, coi viÖc nµy ch¼ng vµo ®©u. Bän ng−¬i s¸u ng−êi ®· ra tay ®¸nh chÕt mÊy vÞ b»ng h÷u cña chóng ta. NÕu quÇn tiªn trong V¹n Tiªn §¹i Héi nµy mµ phong x¸ cho bän ng−¬i ®i th× cßn g× lµ thÓ diÖn ba m−¬i s¸u ®éng cïng b¶y m−¬i hai ®¶o? Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 10 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc trÊn tÜnh l¹i chó ý nh×n bèn mÆt th× thÊy kh¾p mäi chç mÐ tr−íc mÐ sau, bªn t¶ bªn h÷u s−ên nói, råi trªn ®Ønh nói d−íi thung lòng, chç nµo còng thÊy bãng ng−êi trïng trïng ®iÖp ®iÖp. Ng−êi th× tay ¸o réng thïng th×nh, ng−êi th× mÆc ¸o chÏn, cã «ng giµ r©u dµi phÊt ph¬, l¹i cã nh÷ng c« g¸i bói tãc cao ng−îc lªn ®Ønh ®Çu, kh«ng biÕt nh÷ng ng−êi nµy ë ®©u ®Õn, l−ng chõng nh− hä ë d−íi ®Êt chui lªn. Lóc nµy §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Phong Ba ¸c, Bao BÊt §ång bèn ng−êi ®øng v©y quanh Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn chia ra bèn mÆt tiÒn hËu t¶ h÷u ®Ó hé vÖ cho hai ng−êi. Nh−ng bän nµy so víi mÊy tr¨m ng−êi bao v©y ch¼ng kh¸c g× mét con thuyÒn nhá gi÷a n¬i biÓn c¶. Mé Dung Phôc cïng bän §Æng B¸ch Xuyªn tuy ®· tr¶i qua bao nhiªu trËn nguy hiÓm mµ ®øng tr−íc t×nh thÕ nµy kh«ng khái kinh hån b¹t vÝa, nghÜ thÇm: - Bän nµy ng−êi nµo còng cæ qu¸i. Gi¶ tØ hä chØ cã m−¬i ng−êi th× kh«ng cã g× ®¸ng sî, nh−ng hä tô tËp ®«ng thÕ nµy thËt khã lßng ®èi phã. Mé Dung Phôc ®Ò tô ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn lín tiÕng nãi: - Tôc ng÷ ®· cã c©u: "KÎ nµo kh«ng biÕt lµ kh«ng cã téi". T¹i h¹ tõng nghe ®¹i danh ba m−¬i s¸u ®éng ch©n nh©n vµ b¶y m−¬i hai ®¶o quÇn tiªn, quyÕt kh«ng khi nµo l¹i cè ý ph¹m lçi, ph¸i Tang Thæ C«ng ®éng BÝch L©n ë Xuyªn T©y Huúnh Long tö t¹i ®éng C©u Long bªn T©y T¹ng. Ch−¬ng Chu Phu tiªn sinh, ®¶o chóa ®¶o HuyÒn Minh ë B¾c H¶i mÊy vÞ tiÒn bèi nµy ch¾c còng cã mÆt t¹i ®©y. T¹i h¹ v« t×nh ph¹m téi xin c¸c vÞ miÔn thø cho. Bçng nghe mét chuçi c−êi ha h¶ kh« khan vang lªn, råi cÊt tiÕng nãi: - Ng−¬i nãi ®Õn danh hiÖu chóng ta, t−ëng thÕ lµ ®−îc bän ta phãng x¸ mét c¸ch dÔ dµng ch¨ng? Ha ha!... Mé Dung Phôc ®· thÊy tøc m×nh, liÒn nãi: - T¹i h¹ thÊy c¸c vÞ lµ t«n tr−ëng vµo hµng tiÒn bèi nªn ph¶i ®em lßng kÝnh träng. TiÒn lÔ hËu binh lµ thÕ ®ã. Chø Mé Dung Phôc nµy h¸ sî g× ai? Mäi ng−êi võa nghe ®Õn tªn Mé Dung Phôc th× mét sè ®«ng la lªn mét tiÕng "ña!" råi thanh ©m kh« khan l¹i hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i lµ C« T« Mé Dung chuyªn dïng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng"? Mé Dung Phôc ®¸p: - Kh«ng d¸m! ChÝnh thÞ lµ t¹i h¹. Ng−êi kia nãi: - C« T« Mé Dung! Ta chØ nghe tiÕng lê mê. Th¾p ®Ìn lªn! §Ó mäi ng−êi nh×n cho râ mÆt y. TiÕng nãi võa døt, ®ét nhiªn ë gãc §«ng Nam mét ngän ®Ìn vµng th¾p lªn, tiÕp theo mÐ T©y vµ T©y B¾c kÐo ®Ìn ®á. ChØ trong chíp m¾t bèn ph−¬ng t¸m h−íng ®Òu cã hoÆc ®Ìn lång hoÆc ^^^, hoÆc ®Ìn lß, cã chç l¹i ®èt cñi kh«, nhùa th«ng. §óng lµ c¸c nhµ, c¸c ®éng, c¸c ®¶o mçi n¬i dïng mét thø ®Ìn löa kh¸c nhau. Cã n¬i cßn hñ lËu th« s¬, cã chç ®· rÊt lµ tinh tÕ. ¸nh löa lËp loÌ soi râ mÆt mäi ng−êi, mçi bé mÆt cã mét vÎ kú ¶o riªng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 11 Nguyªn t¸c :Kim Dung Mé Dung Phôc tr«ng râ c¶ ®µn «ng ®µn bµ, ®Ñp cã, xÊu cã, t¨ng cã, ®¹o cã. Qu¸ nöa bän nµy ®Òu tay cÇm binh khÝ mµ nhiÒu thø binh khÝ h×nh thï qu¸i dÞ kh«ng râ tªn gäi lµ g×. Bçng nghe mÐ t©y cã ng−êi nãi: - Bän Mé Dung C« T« muèn diÔu vâ d−¬ng oai ë Trung Nguyªn th× ®−îc. Giê ®· vµo ®Õn V¹n Tiªn ®¹i trËn mµ d¸m lµm cµn rì ngang ng−îc kh«ng coi chóng ta vµo ®©u c¶ th× qu¶ lµ lín mËt! Ng−¬i ®· chñ tr−¬ng lèi "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vËy ta hái ng−¬i: Ng−¬i lµm c¸ch nµo ®Ó lÊy gËy ta ®Ëp vµo l−ng ta nµo? Mé Dung Phôc nh×n vÒ phÝa tiÕng nãi th× thÊy mÐ T©y mét l·o giµ ®Çu träc lãc, kh«ng mét sîi r©u, mÆt ®á nh− m¸u ngåi xÕp b»ng trªn mét t¶ng ®¸ lín. Tr«ng xa ®Çu l·o to lín vµ trßn ñng nh− mét qu¶ huyÕt cÇu. Mé Dung Phôc khoanh tay thi lÔ nãi: - Xin c¸c h¹ cho biÕt t«n tÝnh ®¹i danh! Ng−êi kia «m bông c−êi nãi: - L·o phu muèn thö ng−¬i xem cã biÕt ta lµ ai kh«ng ®Ó kh¶o s¸t ch©n tµi thùc häc cña nhµ Mé Dung ë C« T«. TÐ ra nhµ ng−¬i còng chØ cã h− danh mµ th«i. Ta võa hái ng−¬i, ng−¬i lµm c¸ch nµo dïng gËy ta ®Ëp vµo l−ng ta ®Ó xem ng−¬i tr¶ lêi ra sao mµ th«i. Ng−êi kh¸c th× ta kh«ng biÕt cßn ta ®©y ch¶ muèn lµm kh«ng dÔ g× víi ng−¬i, v× ta nghÜ r»ng bÒ réng c¸ vÉy vïng, trêi cao chim bay liÖng. Ng−¬i muèn ®i ®©u th× ®i! Mé Dung Phôc xem chõng côc diÖn b÷a nay khã cã thÓ dïng lêi nãi cho xu«i ®−îc tÊt ph¶i træ tµi mÊy chiªu. Y liÒn nãi: - §· vËy t¹i h¹ xin l·nh gi¸o tiÒn bèi mÊy chiªu. Mêi tiÒn bèi ra tay ®i! - Ta kh¶o nghiÖm ng−¬i chø cã ph¶i ®Ó ng−¬i ®o l−êng ta ®©u. NÕu ng−¬i kh«ng gi¶i ®¸p ®−îc n¨m ch÷ "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" cña chñ tr−¬ng nhµ ng−¬i th× ®i ®i! Mé Dung Phôc nhÝu cÆp l«ng mµy tù hái: - L·o ngåi m·i ®ã kh«ng nhóc nhÝch kh«ng cö ®éng, m×nh ®· ch¼ng hiÓu m«n ph¸i l¹i kh«ng biÕt hä tªn l·o th× lµm sao biÕt ®−îc l·o së tr−êng vÒ chiªu thøc nµo? M×nh ®· kh«ng biÕt l·o dïng "gËy" g× th× lµm sao ®Ëp vµo l−ng l·o ®−îc? Mé Dung Phôc cßn ®ang ngÉm nghÜ th× l·o giµ kia c−êi l¹t nãi: - Nh÷ng b¹n h÷u ta ë ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o t¶n m¸t kh¾p bªn trêi gãc bÓ, kh«ng hiÓu ®Õn viÖc Trung Nguyªn. Nay xem trong ®¸m ®ui mï ng−êi chét ®· lµm vua. Mét th»ng lái miÖng cßn h¬i s÷a nh− ng−¬i ®· d¸m tù x−ng "Nam Mé Dung, B¾c KiÒu Phong" g× g× ghª gím l¾m! Ha ha! ThËt ®¸ng tøc c−êi vì bông! HÌn m¹t ¬i lµ hÌn m¹t! Nµy ta b¶o cho mi biÕt: B÷a nay mi muèn tho¸t th©n còng ch¼ng khã g×. TÊt c¶ cã ba m−¬i s¸u vÞ ch©n nh©n vµ b¶y m−¬i hai vÞ thÇn tiªn h¶i ®¶o, ng−¬i ph¶i dËp ®Çu l¹y mçi vÞ m−êi l¹y! Céng mét ngµn lÎ t¸m m−¬i c¸i l¹y lµ chóng ta bu«ng tha cho bän mi ®i ngay. Bao BÊt §ång tøc qu¸, nhÉn n¹i ®· l©u kh«ng nãi, b©y giê míi dâng d¹c lªn tiÕng: - Ng−¬i b¶o c«ng tö ta ®em thuËt dïng "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng" vµ ®em "gËy" ng−¬i ®Ëp vµo l−ng ng−¬i, råi l¹i b¶o dËp ®Çu l¹y, th× ra m«n tuyÖt kü cña ng−¬i lµ dËp ®Çu l¹y ng−êi. C¸i m«n tuyÖt kü ng−¬i ®ã c«ng tö ta häc kh«ng vµo. A ha! ThËt ®¸ng tøc c−êi vì bông! HÌn m¹t ¬i lµ hÌn m¹t! Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm 12 Nguyªn t¸c :Kim Dung G· ngõng mét l¸t råi ph−ìn bông ra quay mÆt vÒ phÝa l·o ®Çu lín häc l¹i c©u cña l·o m−êi lÇn. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2