Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 25

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 25

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i l¨m Hung thñ lµ ta Hå ThiÕt Hoa t×m vËt bËt löa.hØnh mòih¾c ¸m, m¾t kh«ng thÓ thÊyy vËt, ythùc c¸ch cña L­u H­¬ng, hØnh Trong ®¸nh h¬i l­u hoµng. Song ch­a häc hµnh c¸ch ®ã, nhµ ngôc vôt s¸ng lªn. Mét ng­êi ®øng tr­íc mÆt y, tay cÇm bËt löa. Ng­êi ®ã lµ §«ng Tam N­¬ng! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, kh«ng nãi n¨ng g× ®­îc! §«ng Tam N­¬ng l¹nh lïng thèt: - VËt nµy dïng ®­îc l¾m! Mïi l­u hoµng rÊt th¬m! Ngän löa nhá chao chao. Giã tõ ®©u ®Õn? Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, bÊt gi¸c mõng lín, suýt h¶ miÖng kªu lªn. Cöa ngôc ®∙ më. L­u H­¬ng ®øng c¹nh cöa, m¾t nh¾m tî hå ngñ. Toµn th©n chµng ­ít ¸t, xem ra chµng mÖt nhäc v« cïng. Tuy nhiªn nô c­êi hiÖn lé ë vµnh m«i. T¹i cöa, cã mét ng­êi vËn y phôc ®en, tay cÇm gËy. GËy ®∙ g∙y, ng­êi n»m ®ã tay ch©n co qu¾p. HiÓn nhiªn, chóng ph¸t hiÖn ra cöa më, chóng ®Õn, ®Þnh ®ãng l¹i. Nh­ng võa ®Õn n¬i, chóng bÞ thinh ©m kú dÞ quËt ng∙. Thinh ©m lµm sao quËt ng∙ ng­êi ®­îc? Ch¼ng nh÷ng thinh ©m kú dÞ quËt ng∙ ng­êi, mµ nã cßn lµm bËt tung cöa ®¸. §óng h¬n, cã L­u H­¬ng g¾n søc ®Èy, nªn cöa ®¸ bËt ra. Nh­ vËy thinh ©m ®ã cã mét lùc l­îng c­êng hïng m¹nh. TiÕp nhËn ©m thinh ®ã, con ng­êi b»ng x­¬ng, b»ng thÞt chÞu sao næi! Tr­¬ng Tam co róm ng­êi trong mét gãc. Cao ¸ Nam n»m c¹nh ch©n Hå ThiÕt Hoa, uèn m×nh lÊy thÕ ®øng lªn. Ng­êi chÞu ¶nh h­ëng nÆng h¬n hÕt, lµ Anh V¹n Lý, ®Çu bÞ ch¹m thä th­¬ng, tay bÞ chÆt, miÖng bÞ räc tÐt, vµnh tai thÇn bÞ kÐo xÖ xuèng. Cßn l¹i mét tay, kh«ng thÓ bÞt hai lç tai, nªn ©m thinh ®ã lµm chÊn ®éng m¹nh. Hµ huèng ®«i vµnh tai lµm b»ng kim khÝ, g¾n s©u trong lç tai, thu hót ©m thinh rÊt nh¹y. Ngµy th­êng th× vµnh tai ®ã gióp l∙o rÊt nhiÒu, b©y giê nã h¹i l∙o râ rÖt, bëi nh÷ng ©m thinh l∙o cè tr¸nh nghe, nã l¹i thu hót kh«ng sãt mét ng©n vang nhá. Bµn tay cßn l¹i cña l∙o n¾m chÆt bµn tay C©u Tö Tr­êng! G∙ ®∙ xØu tõ l©u! §«ng Tam N­¬ng tõ tõ trao vËt bËt löa cho Hå ThiÕt Hoa, tõ tõ tiÕn vÒ phÝa cöa. L­u H­¬ng chît tØnh, n¾m tay nµng gi÷ l¹i, dÞu giäng hái: - Ng­¬i hËn ta lõa ng­¬i? §«ng Tam N­¬ng mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -434- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta tr¸ch ng­¬i c¸i g×? Ng­¬i... vèn cã h¶o ý víi ta mµ. L­u H­¬ng l¹i hái: - ThÕ t¹i sao ng­¬i bá ®i? §«ng Tam N­¬ng trÇm ng©m mét lóc, buån th¶m ®¸p: - Ta kh«ng ®i ®­îc sao? Tr«ng thÊy ta, ng­¬i kh«ng buån n«n µ? L­u H­¬ng tiÕp: - Ta c¸i g× còng ch¼ng thÊy c¶. Ta chØ thÊy c¸i t©m cña ng­¬i th«i! Ta biÕt, t©m cña ng­¬i tèt nhÊt trªn câi ®êi nµy. Nh­ vËy lµ ®ñ cho ta l¾m råi! §«ng Tam N­¬ng run m×nh, bçng nµng xµ vµo ngùc L­u H­¬ng ßa lªn khãc. B©y giê th× nµng ®æ lÖ! Nguån lÖ th¶m ®∙ c¹n råi! Song nguån lÖ xóc c¶m vÉn cßn, vÉn dåi dµo, vµ chØ dåi dµo, nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n hËu. Hå ThiÕt Hoa suýt khãc theo nµng. Y ®»ng h¾n mét tiÕng, ®o¹n hÐt lªn ®Ó khu©y l¶ng xóc ®éng: - Tr­¬ng Tam! Ng­¬i ®õng vê vÜnh! Muèn n»m v¹ t¹i ®©y ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Ta ®©u cã n»m v¹? C¸c ng­¬i ®i ®­îc, ta kh«ng ®i ®­îc. Bëi, Anh V¹n Lý vµ C©u Tö Tr­êng cÇn cã ng­êi b¶o vÖ! Anh V¹n Lý vôt më m¾t. ¸nh m¾t cña l∙o lé vÎ tr× nghi, l∙o nh×n quanh chît kªu lªn: - Nguyªn... TiÕng kªu ®éc nhøt võa vang, mÆt l∙o nh¨n nhã, th©n h×nh co róm, l∙o sî h∙i cïng cùc. M­êng t­îng l∙o thÊy quû! Råi l∙o ngÊt xØu lu«n! Ra bªn ngoµi th¹ch thÊt, hä kh«ng cÇn dïng ®Õn måi löa n÷a. Cao ¸ Nam n¾m tay Hå ThiÕt Hoa thèt: - Con ®­êng nµy ta cã ®i qua! Ng­¬i theo ta! L­u H­¬ng vµ §«ng Tam N­¬ng ®i theo con ®­êng kh¸c. Nh­ vËy, lµ lùc l­îng cña hä bÞ ph©n t¸n, nh­ng ®­îc c¸i lîi lµ môc tiªu nhá hÑp, ®Ó tr¸nh ®èi ph­¬ng ph¸t hiÖn, th× vÉn cßn mét ®­êng kia. Hä sÏ t×m c¸ch gi¶i cøu cho nhau. Kú qu¸i! Chõng nh­ bän tuÇn th¸m gi¶m thiÓu h¬n tr­íc. Cã lÏ Biªn Bøc c«ng tö cho r»ng hä sÏ bÞ khèn ®èn trong nhµ ngôc, nªn kh«ng cÇn phßng thñ cÈn mËt n÷a ch¨ng? §ét nhiªn, trong h¾c ¸m l©n tinh chíp xanh, bèn ch÷ hiÖn râ qua ¸nh s¸ng: http://www.vietkiem.com -435- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hung thñ lµ ta! Hå ThiÕt Hoa vµ Cao ¸ Nam tay trong tay, c¶ hai ®Òu ­ít l¹nh. Chõng nh­ tim hä còng ®æ må h«i l¹nh. - Ai? Ai lµ hung thñ? Ngän löa quû tõ ®©u ®Õn? Hå ThiÕt Hoa ®Þnh ®uæi theo, ¸nh löa ®ã bçng bay lªn. §óng lóc ®ã y nghe nhãi ë h«ng, m×nh tª b¹i, bëi t¸m chiÕc gËy chät vµo y, ®iÓm mÊy huyÖt ®¹o n¬i h«ng vµ l­ng. Mäi cö ®éng cña y, qu¶ thËt kh«ng qua ¸nh m¾t cña Biªn Bøc c«ng tö næi. V« luËn y ®i ®Õn ®©u, còng cã ng­êi ®ãn chËn y ë ®ã. *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng ®∙ ®Õn tÇng thø hai. Chµng b¾t ®Çu bá dÌ dÆt, chµng còng ch¼ng biÕt sao m×nh biÕn ®æi th¸i ®é nh­ vËy, gÇn nh­ khinh ®Þch. Cã lÏ chµng nghÜ r»ng, v« luËn cÈn thËn nh­ thÕ nµo, chµng còng kh«ng man tr¸ næi ®èi ph­¬ng. N¬i ®ã chµng kh«ng gÆp bän tuÇn th¸m phßng thñ. L­u H­¬ng võa thë mÊy h¬i dµi cho khoÎ, bçng nghe tiÕng y phôc phÊt giã rÊt nhÑ. LËp tøc, chµng ®Èy §«ng Tam N­¬ng xa ra chµng. Th× mét bãng ng­êi lao tíi. Ng­êi ®ã xuÊt thñ nhanh chãng, trong gi©y ®¸nh lu«n ba chiªu, giã ch­ëng m­êng t­îng ph©n ra b¶y t¸m h­íng, song tõ h­íng nµo còng thÕ, ®Òu tËp trung vµo L­u H­¬ng. Ra chiªu xong råi, L­u H­¬ng nh×n nhËn trong ®êi chµng ch­a gÆp mét ®èi thñ nµo ®¸ng sî nh­ vËy. C¶ ®Õn Th¹ch Quan ¢m, ¢m C¬ vµ ThiÕt Y Nh©n còng cßn kÐm mÊy bËc. Ng­êi ®ã xuÊt thñ, nh­ dèc tr¶ mét mèi hËn cõu th©m hËu, ng­êi ®ã m­êng t­îng quyÕt mét cßn mét mÊt víi L­u H­¬ng. §Õn ®é y kh«ng mµng cïng chÕt víi chµng! ThÕ lµ ph¶i nguy hiÓm! TÇng thø ba, trªn hÕt. NÕu cã ¸nh s¸ng, th× tÇng thø ba, cã thÓ tr«ng xuèng thÊy râ rµng hai tÇng, thø nh× vµ thø nhøt. Nh­ng ng­îc l¹i ©m thinh ph¸t ra t¹i tÇng thø ba kh«ng vang väng xuèng bªn d­íi. Bëi, tÇng ®ã qu¸ cao, cã lÏ lµ mét hÝ ®µi, bÊt qu¸ ng­êi trªn ®ã kh«ng diÔn tuång! HiÖn t¹i, trong h¾c ¸m hä kh«ng thÊy g× c¶. Hä chØ thÊy mét ®èm löa xanh xanh, bay chËp chên n¬i tÇng thø hai, l­u ®éng, xª dÞch... Kh«ng cã ai nãi n¨ng g×, chØ cã tiÕng thë vang ®Òu. TiÕng thë kh¸ nÆng, chøng tá cã nhiÒu ng­êi quy tô gãp h¬i. §èm löa cø bay, cµng phót cµng nhanh, võa chíp bªn t¶, vôt chuyÓn qua h÷u. Sau cïng ®¸m löa bay nhanh cùc ®é, kh«ng cßn thÊy ph©n biÖt bªn t¶ hoÆc bªn h÷u, mµ ®∙ thµnh mét vËt dµi, nh­ ®­êng d©y s¸ng nhá gi¨ng ngang. Råi ®­êng d©y ®ã uèng Ðo ngôy dÞ. Khi ®èm löa ®ã dõng l¹i, th× bèn ch÷ hiÖn ra: http://www.vietkiem.com -436- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hung thñ lµ ta! L©u l¾m, cã ng­êi kh«ng d»n ®­îc t¸nh hiÕu kú, buét miÖng hái: - Bèn ch÷ ®ã b»ng chÊt l©n tinh vÏ lªn m×nh ng­êi? Mét ng­êi c­êi l¹nh, ®¸p: - Ch©u tiªn sanh qu¶ cã nh∙n lùc! Giäng nãi cña ng­êi ®ã trÇm trÇm, khµn khµn, ai nghe còng ph¶i rîn ng­êi, v× c¸i ma lùc g©y khñng khiÕp. Ph¶ng phÊt ©m thanh ®ã vang lªn, lµ ph¶i cã hµng tr¨m ng­êi hoÆc sèng sãt, hoÆc tö léc! Thinh ©m cña Biªn Bøc c«ng tö! Ch©u tiªn sanh thë dµi: - NÕu ®óng vËy th× ®éng t¸c cña ng­êi ®ã nhanh kh«ng thÓ t­ëng! Biªn Bøc c«ng tö hái: - Ch©u tiªn sanh ®o¸n ®­îc lµ ai ch¨ng? Ch©u tiªn sanh trÇm ng©m mét chót: - Nh×n ra kh¾p thiªn h¹, t¹i h¹ nhËn r»ng ng­êi cã th©n ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ nhiÒu. T¹i h¹ ®∙ nghÜ ®Õn mét ng­êi, bÊt qu¸... ng­êi ®ã kh«ng thÓ lµ h¾n! Biªn Bøc c«ng tö hái: - Tiªn sanh nghÜ ®Õn ai? Ch©u tiªn sanh trÇm ng©m mét chót n÷a: - H­¬ng So¸i! Trõ H­¬ng So¸i ra, kh«ng cßn ai cã th©n ph¸p khinh linh nh­ thª! Biªn Bøc c«ng tö mØm c­êi: - NÕu vËy, t¹i sao ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ h¾n? Ch©u tiªn sanh ®¸p: - NÕu lµ H­¬ng So¸i, th× lµm sao bÞ ng­êi vÏ lªn l­ng bèn ch÷ b»ng l©n tinh? Biªn Bøc c«ng tö thèt: - Cã thÓ bèn ch÷ ®ã kh«ng do ng­êi viÕt, mµ chÝnh lµ quû hån hiÖn lªn, vÏ thµnh! §ét nhiªn, y l¹i gië giäng Êm í h¶o huyÒn. Ch©u tiªn sanh tî hå run sî, hái: - Quû hån? Quû hån cña ai? http://www.vietkiem.com -437- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Biªn Bøc c«ng tö ®¸p: - Tù nhiªn lµ quû hån cña nh÷ng kÎ bÞ h¾n giÕt! Ch©u tiªn sanh kªu lªn: - H­¬ng So¸i lµ s¸t nh©n? Biªn Bøc c«ng tö ®iÒm nhiªn: - NÕu h¾n kh«ng giÕt ng­êi, th× lµm g× cã quû hån quÊn quÝt. Ch©u tiªn sanh thë dµi, tin t­ëng b¶y phÇn. Bëi, con ng­êi sèng kh«ng lµm sao lµm næi c¸i viÖc vÏ ch÷ lªn m×nh L­u H­¬ng ®­îc. V« luËn lµ ai, còng ®iÒu hiÓu, ph¶n øng cña L­u H­¬ng cùc kú lîi h¹i. L©u l¾m Ch©u tiªn sanh míi thèt: - Xem t×nh huèng, hiÖn t¹i h¾n ®ang giao thñ víi ai ®ã! Biªn Bøc c«ng tö gËt ®Çu: - M­êng t­îng lµ vËy! Ch©u tiªn sanh hái: - Ng­êi kia lµ ai? Hä ®∙ trao ®æi Ýt nhÊt mét tr¨m n¨m m­¬i chiªu råi, t­¬ng tr× víi L­u H­¬ng trong ngµn mÊy chiªu, trªn giang hå ch¼ng cã mÊy tay ®©u! Ng­êi ®ã ch­a cã vÎ g× nao nóng c¶! Biªn Bøc c«ng tö tõ tõ thèt: - Cã thÓ, ng­êi ®ã ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! Ch©u tiªn sanh mét l­ît n÷a, rïng m×nh: - Kh«ng lµ ng­êi th× lµ g×? Biªn Bøc c«ng tö dïng giäng Êm í, ¶o huyÒn: - Quû hån!... Quû hån hiÖn ra, ®ßi m¹ng L­u H­¬ng? TiÕng thë hçn hîp nh­ nhÑ l¹i. Mäi ng­êi m­êng t­îng nÝn thë. Quû hån! Cã ai thÊy ®­îc quû hån lÇn nµo ®©u? Ai còng cho lµ mét thø huyÒn hoÆc! B©y giê th× sù thËt hiÖn ra tr­íc m¾t! Cã quû hån thËt sù! Cßn ai kh«ng sî Ýt nhiÒu? Hä cµng sî, v× h¾c ¸m bao quanh! NÕu cã mét ¸nh s¸ng, dï yÕu ít, còng ®ì biÕt bao! Bëi h¾c ¸m vµ quû hån lµ ®ång b¹n, h¾c ¸m ®Õn, quû hån theo ®Õn. ¸nh s¸ng xua ®uæi h¾c ¸m. ¸nh s¸ng còng xua ®uæi quû hån lu«n! Hä tù hái: http://www.vietkiem.com -438- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trong h¾c ¸m nµy, cã bao nhiªu quû hån? Ng­êi ngåi ®ã, ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt h÷u danh trªn giang hå. Lªn ®­îc ®Þa vÞ hiÖn nay, hä ph¶i cã c¸i g× xuÊt chóng! Nh­ng hä kh«ng xuÊt chóng ë c¸i chç cßn sî quû, kh«ng nhiÒu th× Ýt! BiÕt ®©u, trong sè ng­êi hiÖn diÖn, ch¼ng cã kÎ giÕt ng­êi! Vµ quû hån cã hiÖn lªn ®ßi m¹ng hä ch¨ng? NÕu cã, th× chõng nµo míi cã? Víi h¾c ¸m nµy, cã thÓ quû hån ®Õn gÊp! Biªn Bøc c«ng tö chît hái: - C¸c vÞ cã thÊy quû hån ra sao ch¨ng? Kh«ng ai muèn ®¸p c©u ®ã. L©u l¾m mét ng­êi g­îng thèt: - Kh«ng... thÊy sao c¶! Kh«ng ai thÊy quû hån lÇn nµo! Biªn Bøc c«ng tö thèt: - Kh«ng thÊy th× cø t­ëng, t­ëng tíi quû hån lµ thÊy ngay quû hån! Y tiÕp lu«n: - Quû hån nµy m­êng t­îng lµ mét n÷ quû, mµ cã lÏ lµ chÕt ch­a l©u l¾m, cho nªn trªn m×nh cßn vÊy m¸u, m¸u tõ trong ®«i m¾t cø rÞn ra m∙i... Cã tiÕng r¨ng ch¹m nhau c¹ch c¹ch. Biªn Bøc c«ng tö, ®ét nhiªn ng­ng c©u nãi. §iÓm s¸ng b»ng l©n tinh ®ét nhiªn biÕn mÊt. *** vietkiem.com *** T¹i sao? ViÖc g× x¶y ra? Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng ®∙ ng∙ råi? N÷ quû ®ã ®ßi m¹ng chµng råi, cßn tiÕp tôc ®ßi m¹ng ai n÷a ch¨ng? §Õn l­ît ai ®©y? Mäi ng­êi ®Òu håi häp nh­ nhau! Biªn Bøc c«ng tö bçng vç tay: - §i! Xuèng ®ã xem ®i! Mét ng­êi ®¸p: - Ph¶i! Xuèng ®ã xem sao! Ng­êi ®ã, chÝnh lµ §inh Phong! Råi t©n kh¸ch nghe tiÕng y phôc phÊt giã. Mét phót sau, §inh Phong trë lªn, tr×nh: http://www.vietkiem.com -439- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Bªn d­íi kh«ng cã ng­êi! Giäng nãi cña h¾n biÓu hiÖn râ niÒm sî h∙i. Biªn Bøc c«ng tö trÇm giäng: - Cßn ng­êi cña phiªn tuÇn th¸m thø t¸m m­¬i ba? §inh Phong ®¸p: - Còng kh«ng cã ë ®ã. Biªn Bøc c«ng tö nÝn lÆng mét lóc l©u, l¹i tõ tõ hái: - Bän ng­êi, ta muèn gÆp ®ã, toµn bé ®∙ lªn ®©y ch­a? §inh Phong ®¸p: - Råi! Biªn Bøc c«ng tö tiÕp: - Tèt! Cuéc ®Êu gi¸ thø hai b¾t ®Çu. http://www.vietkiem.com -440- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2