intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
90
lượt xem
11
download

Lưu hương đảo soái - tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 5

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø n¨m Ng­êi kh¸ch chÕt C ¸c mãn Tø NhiÖt Sao, Tø L∙nh Bµn ch­a ®­îc dÑp ®i th× mãn Thanh Ch­ng Thêi Ng­ ®­îc dän lªn. H¶i Qu¸t Thiªn ®∙i kh¸ch, ch¾c ch¾n lµ kh«ng ai thÊt väng! Thanh Ch­ng Thêi Ng­ lµ mãn khÐo nhÊt cña ng­êi ®Çu bÕp hä TiÒn trong Tam Hßa L©u. Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy mãn nµy kh«ng s¸nh b»ng thø c¸ n­íng th¬m ngon cña Tr­¬ng Tam, song còng cã h¹ng l¾m. Tuy nhiªn, mãn ¨n ngon mµ miÖng cã ngon hay kh«ng lµ do t©m t×nh vui, ¨n dë còng thµnh ngon, t©m t×nh buån th× mãn ¨n ngon còng cÇm b»ng ®¸ sái. Vµ nh÷ng kÎ lo ©u sÇu n∙o ®©u cã thiÕt ®Õn sù ¨n uèng. S¨n sãc hä tõng mãn ¨n lµ cÇm nh­ phÝ c«ng! HiÖn t¹i cã ai quanh bµn tiÖc kh«ng nÆng ®äng mét niÒm ­u t­ nµo ®ã? Hä theo dâi niÒm ­u t­, hä kh«ng thiÕt tha ®Õn mãn ¨n cho l¾m. §Õn c¶ r­îu, ch­a ch¾c g× hä uèng ngon dï hä uèng nhiÒu, v× mét lÏ nµy hay lÏ kh¸c, hä cÇn uèng nhiÒu. V©n Tïng Long ngåi xuèng råi, nh×n ®¨m ®¨m Vâ Duy D­¬ng, g­¬ng mÆt y xanh l¹nh. Tr«ng g­¬ng mÆt y cßn ai muèn ¨n, hoÆc muèn uèng n÷a! Gi÷a ThÇn Long Bang vµ Phông Vü Bang, v× giµnh quyÒn lîi mµ sinh tranh chÊp, song ph­¬ng tõng khai diÔn huyÕt chiÕn h∙i hïng. Nh­ng sù t×nh thuéc vÒ hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, thµnh dÜ v∙ng xa x­a. GÇn ®©y, ng­êi trªn giang hå cho r»ng song ph­¬ng hßa h¶o l¾m råi, thËm chÝ hä b¶o víi nhau V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng cã ®¸nh víi nhau míi quen nhau. Phµm nh÷ng mèi t×nh b»ng h÷u nh­ thÕ ®ã ®Òu rÊt th©n mËt, vµ hä ph¶i trë thµnh nh÷ng kÎ ®ång sèng th¸c. Nh­ng giê ®©y hä l¹i gièng hai con gµ chäi, chØ ch­a ®­îc th¶ vµo ®Êu tr­êng, lµ vç c¸nh, quÊt cùa, mæ má cho mét bªn ph¶i mÊt m¹ng. Ýt nhÊt th¸i ®é cña V©n Tïng Long lµ vËy ®ã. Hå ThiÕt Hoa kh«ng t­ëng næi t¹i sao H¶i Qu¸t Thiªn l¹i mêi c¶ hai ®Õn n¬i nµy. Ch¼ng lÏ h¾n cã c¸i t©m quyÕt t¹o mét m«i tr­êng cho song ph­¬ng tranh sèng m¸i? http://www.vietkiem.com -109- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thang lÇu l¹i vang tiÕng ch©n ng­êi. TiÕng ch©n kh«ng ph¶i cña mét ng­êi g©y nªn. §inh Phong cau mµy hái: - Bang chñ Tö K×nh Bang cßn mêi kh¸ch nµo kh¸c n÷a sao? H¶i Qu¸t Thiªn chíp m¾t, mØm c­êi ®¸p: - Kh¸ch ®∙ ®Õn ®«ng ®ñ råi. NÕu cßn n÷a th× ®ã lµ nh÷ng vÞ bÊt tèc chi kh¸ch. V©n Tïng Long vôt ®øng lªn, vßng tay h­íng vÒ H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - Hai vÞ ®ã do t¹i h¹ mêi ®Õn ®©y. Chç thÊt lÔ nµy mong bang chñ thø cho! H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p gÊp: - Lµm g× cã viÖc tr¸ch cø nhau? Ng­êi cµng nhiÒu c¶nh cµng nhiÖt n¸o cã sao ®©u? Kh¸ch do V©n bang chñ mêi vÉn lµ th­îng kh¸ch cña t¹i h¹, chØ bÊt qu¸... H¾n c­êi vang lªn mÊy tiÕng råi tiÕp: - Quy cñ kh«ng thÓ vi ph¹m! Ai ®Õn trÔ lµ uèng ph¹t ba chÐn r­îu! V©n Tïng Long l¹i trõng m¾t nh×n Vâ Duy D­¬ng l¹nh lïng ®¸p: - RÊt tiÕc hai ng­êi nµy, mét giät nhá r­îu còng uèng kh«ng xuèng bông næi! Hå ThiÕt Hoa bËt c­êi lín: - Ch©n chÝnh mét ng­êi kh«ng uèng næi mét giät nhá r­îu th× ®óng lµ ng­êi chÕt råi! V©n Tïng Long l¹nh nh­ tiÒn: - Hai ng­êi ®ã lµ ng­êi chÕt! Tù nhiªn y ®­a ng­êi chÕt ®Õn ®©y lµm kh¸ch? Ch¼ng lÏ y cho r»ng côc diÖn t¹i ®©y kh«ng ®­îc n¸o nhiÖt l¾m? H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c mÆt, tho¹t xanh tho¹t tr¾ng, thÇn t×nh hÕt søc bèi rèi. Bçng h¾n ngöa mÆt lªn kh«ng, c­êi dµi: - Tèt! Tèt! Tèt! Kh¸ch nµo t¹i h¹ còng ®Òu thØnh ®Õn, nÕu cã kh¸ch chÕt th× ®óng lµ mét sù thÝch thó phi th­êng! T¹i h¹ cßn s¬ hë, V©n bang chñ båi bæ chç s¬ hë ®ã cho th× chu ®¸o qu¸ råi! T¹i h¹ cã dÞp më réng thªm tÇm m¾t! H¾n trÇm g­¬ng mÆt, tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -110- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §∙ lµ ng­êi do V©n bang chñ mêi th× v« luËn lµ sèng hay chÕt, cø mêi hÕt vµo! M­êng t­îng kh«ng nghe H¶i Qu¸t Thiªn nãi g×, V©n Tïng Long vÉn mÆt l¹nh nh­ tiÒn, vßng tay thèt: - §­îc vËy, t¹i h¹ xin ®a t¹ H¶i bang chñ! Y tõ tõ b­íc ra, thong th¶ vÑt bøc mµn cöa. N¬i cöa cã hai ng­êi ®ang ®øng. Ng­êi chÕt! Ng­êi chÕt kh«ng tù ®éng lªn xuèng ®­îc. PhÝa sau cã hai ng­êi sèng n©ng ®ì. Ai ai còng chó ý ®Õn ng­êi chÕt nªn kh«ng quan t©m ®Õn kÎ sèng. §Ìn trong g¸c rÊt s¸ng, kh«ng khÝ rÊt Êm, song mäi ng­êi c¶m thÊy rîn m×nh. Hai ng­êi chÕt ­ín sòng n­íc, mÆt s­ng vï, tr«ng nh­ hai con quû d¹ xoa võa tho¸t ngôc. Hå ThiÕt Hoa vµ C©u Tö Tr­êng biÕn s¾c mÆt. Hä biÕn s¾c v× ®∙ nhËn ra hai ng­êi chÕt. Hai ng­êi chÕt vËn y phôc chÑt mµu ®en, n¬i l­ng cã ®­êng d©y b¶y sîi kh¸c mµu, chÝnh lµ hai ng­êi mµ L­u H­¬ng vít tõ d­íi n­íc lªn. L­u H­¬ng ®∙ cã ý mai t¸ng hai x¸c chÕt, nh­ng Tr­¬ng Tam vµ Hå ThiÕt Hoa bµn nªn qu¼ng xuèng s«ng trë l¹i. C¶ hai cho r»ng sù t×nh cßn nhiÒu biÕn hãa. Hä ®o¸n ®óng, b©y giê hai x¸c chÕt ®­îc vít lªn, ®­a ®Õn ®©y. Hai ng­êi chÕt lµ m«n h¹ Phông Vü Bang, V©n Tïng Long mang x¸c chóng ®Õn ®©y lµm g×? H¶i Qu¸t Thiªn qu¶ lµ tay giµ dÆn, tr­íc sù t×nh ®ã, gi÷ thÇn t×nh nh­ th­êng. H¾n c­êi khan mÊy tiÕng, thèt: - Hä lµ ng­êi do V©n bang chñ mêi ®Õn, vËy V©n bang chñ h∙y giíi thiÖu ®i! V©n Tïng Long l¹nh lïng: - C¸c vÞ kh«ng nhËn ®­îc x¸c chÕt, vÉn cã ng­êi nhËn ®­îc. Ng­êi ®ã lµ Vâ ban chñ! T¹i h¹ d¸m c¶ quyÕt nh­ vËy! Y liÕc sang Vâ Duy D­¬ng, ¸nh m¾t s¾c nh­ nh¸t dao. §o¹n y cao giäng hái: - Vâ bang chñ cã biÕt t¹i sao hä ®Õn ®©y ch¨ng? Vâ Duy D­¬ng bu«ng gän: - ThØnh gi¸o! http://www.vietkiem.com -111- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long g»n tõng tiÕng: - Hä muèn ®ßi m¹ng n¬i bang chñ ®ã! Ng­êi chÕt ®ßi m¹ng, cè nhiªn lµ chuyÖn khã tin, bëi ng­êi chÕt ®Çu cßn nãi n¨ng g× ®­îc n÷a? Nh­ng V©n Tïng Long bu«ng c©u ®ã víi c¸i ý o¸n ®éc qu¸ râ rµng, ai nghe còng ph¸t l¹nh m×nh. Bøc mµn cöa vÑt qua, giã theo kho¶ng trèng thæi vµo, ®Ìn chao ngän, ¸nh s¸ng gi¶m ®i. ¸nh s¸ng chíp chíp n¬i mÆt hai ng­êi chÕt, hai g­¬ng mÆt m­êng t­îng lay ®éng, vÎ ngôy dÞ thÇn bÝ hiÖn theo sù lay ®éng ®ã. Mäi ng­êi cµng ph¸t l¹nh m×nh h¬n. Th©n h×nh rót vÒ phÝa hËu mét chót, Vâ Duy D­¬ng mÊt c¶ tù chñ, g­¬ng mÆt ®iÓm mét nô c­êi ®¸p: - NÕu V©n bang chñ ®ïa vui th× c¸i trß ®ïa nµy kh«ng cao minh l¾m ®©u! V©n Tïng Long bu«ng l¹nh: - Ng­êi chÕt ch¼ng bao giê ®ïa! Bçng y vÑt y phôc hai x¸c chÕt, ®Ó lé vÕt th­¬ng n¬i h«ng t¶, ®o¹n cao giäng ph©n bua: - C¸c vÞ hiÖn diÖn t¹i ®©y ®Òu lµ nh÷ng bËc thµnh danh trªn giang hå, ch¼ng râ c¸c vÞ cã nhËn ®­îc vËt g× g©y nªn vÕt th­¬ng n¬i h«ng n¹n nh©n ch¨ng! Mäi ng­êi nh×n nhau, ai ai còng nÝn lÆng. HiÓn nhiªn, ch¼ng ai muèn dÝnh dÊp ®Õn ®iÒu thÞ phi gi÷a V©n vµ Vâ bang chñ! V©n Tïng Long tiÕp: - T¹i h¹ dï kh«ng nãi, c¸c vÞ còng thÊy ®­îc lµ thµnh tÝch cña ThÇn TiÔn X¹ NhÊt Vâ ®¹i bang chñ! Mét mòi tªn b¾n thÊu ®Õn x­¬ng, xuyªn t©m, xuyªn phæi, mòi tªn ®ã kh«ng lµ Phông Vü TiÔn th× cßn lµ tiÔn g× n÷a? Mét lo¹i tiÔn cùc kú cao minh, cùc kú lîi h¹i! Y ngÈng mÆt lªn kh«ng, bËt c­êi l¹nh tiÕp lu«n: - BÊt qu¸ hai ng­êi nµy chÕt kh«ng minh b¹ch, nªn lóc chÕt cßn mang theo niÒm hoang mang xuèng tËn tuyÒn ®µi, hån oan cña hä ph¶i tù hái t¹i sao Vâ ®¹i bang chñ l¹i h¹ ®éc thñ víi hä! Vâ Duy D­¬ng cao giäng: http://www.vietkiem.com -112- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hai ng­êi ®ã vèn lµ thuéc h¹ cña Phông Vü Bang, dï l∙o gia cã giÕt hä ®i n÷a th× còng lµ viÖc riªng t­ cña bæn bang, sù kiÖn cã liªn quan g× ®Õn V©n ®¹i bang chñ ThÇn Long Bang chø? C©u nãi ®ã mäi ng­êi ®Òu cã nghÜ ®Õn, vµ ai ai còng muèn hái nh­ vËy, kh«ng d¸m hái c«ng khai, chØ tù hái. - Sù quan hÖ gi÷a t¹i h¹ vµ hai ng­êi ®ã, ch¼ng lÏ Vâ bang chñ l¹i kh«ng biÕt? Vâ Duy D­¬ng c­êi l¹nh: - Ch¼ng lÏ hai ng­êi ®ã lµ do V©n bang chñ ph¸i ®Õn bæn bang, trµ trén lµm néi tuyÕn? Hä lµ nh÷ng gian tÕ µ? Chø nÕu kh«ng vËy th× cßn quan hÖ nh­ thÕ nµo n÷a? V©n Tïng Long vôt biÕn s¾c mÆt ®¸ng sî. Y trõng m¾t nh×n Vâ Duy D­¬ng, chõng nh­ b×nh sinh ch­a hÒ gÆp con ng­êi ®ã lÇn nµo. Mäi ng­êi ®Òu nghÜ, h¼n hai kÎ chÕt kia ph¶i lµ ®Ö tö cña y do y sai ph¸i vµo Phông Vü Bang trµ trén lµm gian tÕ. Råi ch¼ng hiÓu t¹i sao Vâ Duy D­¬ng ph¸t gi¸c ra nªn míi giÕt chÕt. Hä suy diÔn nh­ vËy kÓ còng hîp lý. Sù suy ®o¸n tr­íc kia cña L­u H­¬ng hoµn toµn sai! Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu nh×n L­u H­¬ng, khÏ rØ bªn tai chµng: - Ta van cÇu ng­¬i, tõ nay vÒ sau kh«ng nªn lÇm t­ëng th«ng minh n÷a! §õng cã t­ëng m×nh lµ Gia C¸t L­îng! L­u H­¬ng kh«ng hÒ lé vÎ thÑn, c­êi nhÑ, ®¸p: - Dï cho lóc ®ã, cã mÆt Gia C¸t L­îng, l∙o ta còng suy ®o¸n nh­ vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa thë dµi, l¾c ®Çu: - NÕu cã Gia C¸t L­îng lóc ®ã, chØ sî l∙o ta bÞ ng­¬i chäc tøc mµ chÕt! Chäc tøc víi c¸i ngu cña ng­¬i! V©n Tïng Long s«i ®éng c¶ tinh thÇn lÉn thÓ x¸c, nh÷ng thí thÞt trªn mÆt giËt thÊy râ, m¾t lu«n chíp chíp, niÒm kinh khiÕp hiÖn ra, m­êng t­îng y võa nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®¸ng sî l¾m. Råi y cÊt tiÕng: - T¹i h¹ minh b¹ch råi! Minh b¹ch l¾m råi! Vâ Duy D­¬ng cao giäng: - T¹i h¹ còng minh b¹ch l¾m l¾m. Nh­ng sù t×nh riªng cña chóng ta ®©u cã thÓ ®em ra gi¶i quyÕt ngay t¹i bµn tiÖc cña H¶i bang chñ, lµm mÊt c¸i høng r­îu cña bao nhiªu quý kh¸ch? Muèn nãi g× víi nhau, chóng ta h∙y ra ngoµi kia. http://www.vietkiem.com -113- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long do dù, ®¶o m¾t quanh bµn tiÖc mét vßng. Khi ¸nh m¾t quÐt ®Õn §inh Phong th× niÒm kinh khñng o¸n ®éc hiÖn lé râ rÖt h¬n. §o¹n y nghiÕn r¨ng, thèt: - §­îc! Ra th× ra. Vâ Duy D­¬ng ®øng th¼ng lªn: - §i! V©n Tïng Long nh×n ®Õn hai ng­êi chÕt, ®øng t¹i chç nhÕch nô c­êi th¶m tiÕp: - Nh­ng hai ng­êi nµy lµ h¶o huynh ®Ö cña t¹i h¹, bÊt luËn hä sèng hay chÕt, hä ®Õn trÔ lµ ph¶i chÞu ph¹t ba chÐn r­îu. Hai ng­êi s¸u chÐn nµy, t¹i h¹ xin uèng thay hä! Vâ Duy D­¬ng ngÈng cao mÆt c­êi l¹nh: - C¸c vÞ cã nghe ®ã ch¨ng? Thuéc h¹ ®Ö tö cña Phông Vü Bang mµ l¹i lµ h¶o huynh ®Ö cña V©n ®¹i bang chñ! Thñ ®o¹n cña V©n ®¹i bang chñ qu¶ thËt cao minh! Qu¶ thËt lîi h¹i! Cao minh vµ lîi h¹i cùc ®é! V©n Tïng Long ph¶ng phÊt ch¼ng nghe Vâ Duy D­¬ng nãi g×, b­íc dµi vÒ chç ngåi, rãt s¸u chÐn r­îu, tù n©ng lªn thèt: - T¹i h¹ cã ý hÇu r­îu c¸c vÞ vµi tuÇn, song rÊt tiÕc. cuèng häng nh­ m¾c x­¬ng kh«ng lµm sao uèng tr«i! ThÊt lÔ qu¸! ThÊt lÔ qu¸!. ¢m thinh cña y nghe thª l­¬ng h¬n giã thu ®ªm tr­êng kh«ng tr¨ng sao. Tuy nhiªn V©n Tïng Long vÉn uèng r­îu ph¹t, uèng ®­îc ba chÐn, y cÇm ®òa g¾p c¸i ®Çu con c¸ ch­ng, xoay theo chiÒu thuËn mãc hai m¾t c¸. M¾t c¸ võa nh¹t võa kÐm mïi, song vÉn cã ng­êi cho r»ng ®ã lµ phÇn ngon nhÊt cña con c¸. ChÝnh Hå ThiÕt Hoa còng thÝch ¨n m¾t c¸ ®Ó h¹ r­îu. V× V©n Tïng Long g¾p m¾t c¸, Hå ThiÕt Hoa hèi tiÕc v« cïng, chØ v× y chËm tay, mãn ngon l¹i vµo miÖng kÎ kh¸c. Nh­ng g¾p m¾t c¸ lªn, V©n Tïng Long chØ nh×n chø kh«ng ®­a vµo miÖng. Nh×n mét lóc, bçng y nhÝch ®éng ®«i ®òa, m¾t c¸ vuét bay r¬i ®óng vµo dÜa n­íc t­¬ng tr­íc mÆt Vâ Duy D­¬ng. Hå ThiÕt Hoa l¹i cµng tiÕc rÎ, ®ång thêi thÇm m¾ng V©n Tïng Long kh«ng biÕt m¾t c¸ lµ vËt ngon nhÊt, dÔ h¹ r­îu nhÊt. http://www.vietkiem.com -114- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long ®∙ uèng ®Õn chÐn thø n¨m. Khi y nèc chÐn thø s¸u, chõng nh­ sÆc, chõng nh­ r­îu ø l¹i n¬i cæ häng, y l¹i ®Æt xuèng, ho m∙i, bÊt cÇn lµm thÕ lµ v« lÔ víi kh¸ch. L­u H­¬ng chíp m¾t, vôt thèt: - NÕu V©n bang chñ kh«ng uèng ®­îc nhiÒu r­îu, th× c¸i chÐn ®ã xin ®Ó cho t¹i h¹ uèng thay! V©n Tïng Long kh«ng tõ kh­íc, l¹i cßn cã vÎ vui, lËp tøc ®¸p: - §a t¹! §a t¹! T¹i h¹ qu¶ thËt kh«ng uèng næi! Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, thÇm nghÜ: - ChØ cã nh÷ng kÎ say míi uèng thay cho kÎ kh¸c, l∙o Xó Trïng cã töu l­îng rÊt kh¸, sao h«m nay l¹i lµm thÕ? L­u H­¬ng ®­a tay tiÕp lÊy chÐn r­îu, Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng ph¸t gi¸c cã vËt g× trong chÐn, song L­u H­¬ng th× nh­ ch¼ng thÊy g×, cø n©ng chÐn uèng. Hå ThiÕt Hoa l¹i lÊy lµm l¹ nghÜ: - L∙o Xó Trïng cã ®«i m¾t tinh l¾m mµ, sao h«m nay ®«i m¾t ®ã nh­ mê ®i? V©n Tïng Long c­êi lín, thèt: - L­u H­¬ng So¸i qu¶ danh bÊt h­ truyÒn! Töu l­îng cao mµ tÝnh c¸ch còng ®Ñp! §óng lµ mét vÞ b»ng h÷u tèt! Y võa c­êi vang võa b­íc ®i, kh«ng hÒ tá vÎ cè kþ ng­êi nµo, viÖc g×. Hai ng­êi chÕt ®øng n¬i cöa lËp tøc t¹t qua hai bªn tr¸nh lèi. §Õn lóc ®ã mäi ng­êi míi ph¸t hiÖn sau x¸c chÕt cã kÎ n©ng ®ì, ®iÒu ®éng. Hai ng­êi sau x¸c chÕt vËn y phôc chÑt, lo¹i dïng léi n­íc. HiÓn nhiªn hä lµ thuéc h¹ ThÇn Long Bang, vµ xem khÝ ®é cña hä, ai ai còng biÕt hä cã ®Þa vÞ kh¸ cao trong bang. Ng­êi bªn h÷u cao niªn kû h¬n, g­¬ng mÆt còng lèm ®èm tr¾ng vµng, m¾t ®á, nh÷ng chøng tÝch cña mét lai lÞch l©u dµi céng t¸c víi ThÇn Long Bang. Ng­êi bªn t¶ lµ mét thiÕu niªn, dÜ nhiªn mÆt tr¾ng kh«ng r©u, tuy nhá tuæi h¬n nh­ng vâ c«ng kh«ng kÐm b¹n ®ång sù bªn c¹nh, b»ng cí lµ ®«i m¾t cña y s¸ng l¹ kú. §Õn tr­íc mÆt hä, V©n Tïng Long ®ét nhiªn dõng ch©n. Chõng nh­ y muèn nãi g×, nh­ng Vâ Duy D­¬ng ®∙ theo ra s¸t l­ng y, l∙o ®Ëp tay nhÑ vµo l­ng y kÏ n¹t: - §Õn n«ng nçi nµy råi c¸c h¹ ch­a chÞu b­íc gÊp cho µ? http://www.vietkiem.com -115- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long quay ®Çu, trõng m¾t nh×n l∙o, thë dµi thèt: - §Õn n«ng nçi nµy råi c¸c h¹ cßn gÊp c¸i g×? *** vietkiem.com *** Ra ngoµi g¸c cã mét c¸i ®µi, lo¹i s©n khÊu hÝ tr­êng. NÕu ë n¬i chïa chiÒn, ®×nh miÕu th× ®ã lµ mét chç cóng tÕ lé thiªn. NÕu ë t¹i tæng ®µi bang héi hay s¬n m«n gi¸o ph¸i vâ l©m th× ®ã lµ s©n tû vâ. Nh­ng t¹i mét töu l©u, b×nh ®µi kh«ng cã t¸c dông vÒ vâ häc, vÒ tÕ tù, bÊt qu¸ lµ ®Ó cho kh¸ch cÇu kú uèng r­îu nh×n tr¨ng lªn. Vâ Duy D­¬ng vµ V©n Tïng Long ®Õn b×nh ®µi ®ã, dõng l¹i, nãi g× víi nhau ch¼ng ai nghe râ, chØ thÊy Vâ Duy D­¬ng lu«n lu«n c­êi l¹nh. Qua mét lóc l©u, y n¹t khÏ: - Ng­¬i nãi nhiÒu v« Ých. H∙y gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng vâ c«ng lµ h¬n! V©n Tïng Long mØm c­êi, nô c­êi còng l¹nh nh­ vËy: - Tèt! Ch¼ng lÏ ta sî ng­¬i!. §o¹n cuèi cña c©u nãi ch­a ®­îc bu«ng, Vâ Duy D­¬ng ®∙ xuÊt ch­ëng tÊn c«ng tr­íc. Giã ch­ëng vï vï, ch­ëng lùc cùc kú m∙nh liÖt, bøc V©n Tïng Long ph¶i c©m miÖng, kh«ng nãi tiÕp c­êi lêi nµo. Hå ThiÕt Hoa ®øng lªn thèt: - Ch¼ng lÏ chóng ta ngåi yªn ®©y mµ xem hai con hæ ®¸nh nhau? T¹i h¹ xin ra ngoµi ®ã t×m c¸ch gi¶ng hßa, gäi hä trë vµo ®©y uèng r­îu ®Ó kháa lÊp c¬n giËn bèc bõng bõng! §inh Phong mØm c­êi ®¸p: - Vâ bang chñ cã nãi ®©y lµ chuyÖn riªng t­ cña hä, ng­êi ngoµi kh«ng nªn ng¨n trë, hä muèn lµm g× víi nhau cø lµm, chóng ta can thiÖp lµm chi cho thªm khæ lôy? Uèng, Hå huynh! Uèng mét chÐn ®i! HoÆc v« ý, hoÆc h÷u ý h¾n ®­a chÐn r­îu ra, ng¨n chËn lèi b­íc cña Hå ThiÕt Hoa. Ng­êi ta kÝnh r­îu, tõ l©u råi Hå ThiÕt Hoa kh«ng hÒ cù tuyÖt. B©y giê, y còng kh«ng thÓ cù tuyÖt cho mang tiÕng thÊt lÔ. Y võa uèng c¹n chÐn r­îu, bªn ngoµi V©n Tïng Long ph¸t ra mét tiÕng ró thª th¶m. http://www.vietkiem.com -116- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÕng ró rÊt ng¾n. LÇn nµy, ch¼ng nh÷ng §inh Phong kh«ng ng¨n c¶n ai, chÝnh h¾n vät m×nh ra tr­íc. Khi h¾n võa ra ngoµi th× V©n Tïng Long ®∙ ng∙ xuèng råi. §¹i h¸n cao niªn cña ThÇn Long Bang kªu lªn mét tiÕng cuång d¹i: - Hay! §o¹n g∙ qu¸t: - Hä Vâ kia, ta kh«ng ngê ng­¬i d¸m h¹ ®éc thñ thËt sù. Ta liÒu m¹ng víi ng­¬i ®©y! G∙ hoµnh tay toan phi th©n ®Õn n¬i. Ngê ®©u thanh niªn mÆt tr¾ng kh«ng r©u n¾m gi÷ g∙ l¹i. H¾n cao giäng thèt: - T«n l∙o nhÞ! Ch¼ng lÏ ng­¬i quªn phong th¬ do bang chñ trao cho chóng ta? T«n l∙o nhÞ s÷ng sê, råi Êp óng hái: - Phong th¬ cßn ®©y, bÊt qu¸. Thanh niªn mÆt tr¾ng tiÕp: - Phong th¬ cßn ®ã th× ng­¬i còng ph¶i nhí bang chñ ®inh ninh c¨n dÆn ba phen b¶y l­ît nh­ thÕ nµo? H¾n cÊt cao giäng h¬n, tiÕp lu«n: - Bang chñ nãi v« luËn viÖc g× x¶y ®Õn cho ng­êi, nÕu ngoµi y liÖu th× ng­¬i lËp tøc më phong b×, lÊy th¬ truyÒn ®äc cho mäi ng­êi. Ngµn v¹n lÇn kh«ng ®­îc dÇn dµ mµ lµm háng viÖc. Ta nhí râ, h¼n ng­¬i còng nhí râ! T«n l∙o nhÞ l¹i s÷ng sê l©u h¬n tr­íc. Cuèi cïng g∙ c¾n r¨ng, lÊy phong th¬ trong m×nh ra, hai tay cña g∙ rung m∙i, néi c¸i viÖc xÐ phong b× còng mÊt mÊy phót. G∙ ®äc thÇm chø ch­a cÊt giäng: - Ta xuÊt ngo¹i lÇn nµy, trong thêi gian mét th¸ng kh«ng thÊy ta trë vÒ, th× ng«i vÞ bang chñ truyÒn giao cho... §äc thÇm ®Õn ®ã, ®ét nhiªn g∙ biÕn s¾c, hai tay rung kÞch liÖt, hai hµm r¨ng ®Ëp vµo nhau c¹ch c¹ch. G∙ ®äc tiÕp kh«ng næi. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng cau mµy, v­¬n tay ®äat tê th¬, ®äc: - Ta xuÊt ngo¹i lÇn nµy, trong thêi gian mét th¸ng kh«ng thÊy ta trë vÒ, th× ng«i vÞ bang chñ truyÒn giao cho Vâ Duy D­¬ng cña Phông Vü Bang. Hai bang sÏ hîp nhÊt. BÊt cø sù viÖc g× tõ nhá ®Õn lín cña ThÇn Long Bang ®Òu do Vâ bang chñ http://www.vietkiem.com -117- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan xö lý. §Ö ta cña bæn bang ph¶i phôc tïng mÖnh lÖnh cña Vâ bang chñ, duy nhÊt chØ Vâ bang chñ mµ th«i, kh«ng ai ®­îc quyÒn dÞ nghÞ. KÎ nµo c∙i lÖnh sÏ bÞ xö tö kh«ng tha! ThiÕu niªn ®äc xong biÕn s¾c mÆt lu«n. Dï truyÒn giao ng«i vÞ cho mét ng­êi ngoµi nµo kh¸c, V©n Tïng Long còng lµm mét viÖc bÊt b×nh th­êng råi. Huèng hå kÎ ®­îc truyÒn giao lµ Vâ Duy D­¬ng, mét oan gia, mét tö ®èi ®Êu trong nhiÒu n¨m th¸ng dµi l©u? Tuy song ph­¬ng t¹m hßa, bÊt qu¸ cµi hßa ®ã lµ c¸i tÞnh ®¸ng sî tr­íc khi c¬n b∙o dÊy lªn. ThÕ t¹i sao V©n Tïng Long cã thÓ viÕt mét phong th¬, ghi di chóc nh­ vËy? Dï sao thiÕu niªn vµ T«n l∙o nhÞ còng ph¶i ®äc lªn cho mäi ng­êi nghe. §inh Phong trÇm giäng hái: - Cã ®Ých x¸c V©n bang chñ tù tay viÕt bøc di ng«n ®ã ch¨ng? T«n l∙o nhÞ xuÊt h¹n ®Ém ­ít ®Çu, rung giäng ®¸p: - §Ých x¸c lµ thñ th¬ cña bang chñ! ChÝnh ng­êi cÇm nã mµ trao tËn tay t«i. Cã thÓ... §inh Phong thë dµi, thèt: - Di m¹ng cña V©n bang chñ lµ thÕ th× hai vÞ chØ cßn c¸ch b­íc tíi, lµm lÔ víi vÞ t©n bang chñ mµ th«i! T«n l∙o nhÞ ®ét nhiªn hÐt lªn mét tiÕng cuång d¹i, ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng thÓ ®­îc! Tö ®Ö trong ThÇn Long Bang xem bang chñ nh­ cha, l∙o ®∙ giÕt V©n bang chñ th× mèi th©m thï bÊt céng ®¸i thiªn nµy, ba ngµn ®Ö tö trong ThÇn Long Bang nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶. NÕu l∙o muèn lµm bang chñ ThÇn Long Bang th× T«n l∙o nhÞ nµy lµ ng­êi thø nhÊt bÊt phôc tïng! ThiÕu niªn mÆt tr¾ng cao giäng hái: - Nh­ng di m¹ng cña bang chñ lµ thÕ, lµm sao ng­¬i bÊt tu©n phôc ®­îc? T«n l∙o nhÞ trîn ®«i m¾t ®á ngÇu, hÐt: - BÊt chÊp c¸c vÞ nãi g×! T«i quyÕt liÒu m¹ng víi l∙o Êy. G∙ vïng vÉy vuét khái tay n¾m cña thiÕu niªn, vung ®ao nh¶y vät ®i liÒn. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng qu¸t: - KÎ nµo kh¸ng lÖnh bÞ xö tö ch¼ng tha! http://www.vietkiem.com -118- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thanh ®ao trong tay h¾n chíp lªn. Thanh ®ao ®ã c¾m phËp vµo l­ng T«n l∙o nhÞ. T«n l∙o nhÞ ró th¶m mét tiÕng lín, quay m×nh nh×n thiÕu niªn, rung giäng kªu lªn: - Ng­¬i... ng­¬i... ng­¬i... Thèt ®­îc mÊy tiÕng, g∙ ng∙ chói tíi. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng söng sèt mét lóc l©u, sau cïng ngåi xuèng «m x¸c chÕt, khãc rèng lªn th¶m thiÕt. H¾n võa khãc võa kÓ: - §ã lµ di m¹ng cña bang chñ, tiÓu ®Ö ë trong c¸i thÕ bÊt ®¾c dÜ, b¾t buéc ph¶i hµnh ®éng! T«n nhÞ ca cã t×nh th­¬ng ë n¬i trêi xa xin ®õng tr¸ch tiÓu ®Ö! Khãc thªm mÊy tiÕng n÷a, h¾n tõ tõ ®øng lªn, dïng tay véi lau ngÊn lÖ, b­íc ra b×nh ®µi ®Õn tr­íc mÆt Vâ Duy D­¬ng quú l¹y, cÊt tiÕng: - H¹ Kú Phong, ®Ö tö thuéc ®Ö tam ph©n ®µ ThÇn Long Bang, kÝnh tham kiÕn t©n bang chñ! §inh Phong còng b­íc ra, v¸i dµi, c­êi thèt: - Tõ nay, Vâ bang chñ kiªm l∙nh hai bang, h¼n lµ cã dÞp ®¹i ph¸t triÓn c¬ ®å. §¸ng mõng! §¸ng mõng cho Vâ bang chñ l¾m l¾m! Hai ng­êi mét l¹y mét v¸i, ng«i vÞ bang chñ ThÇn Long Bang ®∙ ®­îc x¸c ®Þnh víi sù kiªm nhiÖm cña Vâ Duy D­¬ng råi. Th©n x¸c cña V©n Tïng Long cßn n»m trong vòng m¸u, ch¼ng ai buån quan t©m ®Õn. Hå ThiÕt Hoa buét miÖng thë dµi, lÈm nhÈm: - V©n Tïng Long ¬i! Hìi V©n Tïng Long! T¹i sao ng­¬i kh«ng truyÒn giao ng«i vÞ cho Tèng Nh©n Chung? C©u nãi ®ã lµm bän §inh Phong, H¹ Kú Phong, Vâ Duy D­¬ng cïng biÕn s¾c. Vâ Duy D­¬ng kh«ng d»n lßng ®­îc, hái: - Ch¼ng hay mèi liªn quan gi÷a Tèng Nh©n Chung Tèng ®¹i hiÖp vµ V©n cè bang chñ nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Tèng Nh©n Chung lµ b»ng h÷u cña t¹i h¹, y kh«ng m¶y may liªn quan víi V©n Tïng Long! Vâ Duy D­¬ng g­îng c­êi: http://www.vietkiem.com -119- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu vÞ Tèng ®¹i hiÖp qu¶ thùc lµ tay cã hïng tµi ®¹i l­îc, thõa oai ®øc thu phôc nh©n t©m, th× t¹i h¹ cè nh­îng ng«i bang chñ nµy cho Tèng ®¹i hiÖp, kÓ ra còng ch¼ng ph¶i lµ viÖc khã lµm. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Tèng Nh©n Chung ch¼ng ph¶i lµ ®¹i hiÖp c¸i qu¸i g× c¶, mµ còng ch¼ng cã ®¹i l­îc hïng tµi. Y lµ chñ nh©n mét hiÖu b¸n quan tµi, thÕ th«i! Vâ Duy D­¬ng giËt m×nh hái: - Chñ hiÖu quan tµi? Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - Ph¶i! C¸i b¶n l∙nh cña y lµ ®­a ng­êi vµo câi chÕt, do ®ã mµ cã c¸i tªn Tèng Nh©n Chung. NÕu V©n Tïng Long truyÒn giao ng«i vÞ bang chñ cho y, dï kh«ng cã c¸i hay c¸i lîi g× kh¸c Ýt nhÊt còng cã mét cç quan tµi lµm chç nµm mµ an giÊc ngµn thu, Ýt nhÊt còng cã ng­êi ®­a tiÔn vµo câi chÕt! Vâ Duy D­¬ng ®á mÆt. L∙o dÆng h¾ng mÊy tiÕng råi thèt: - Di hµi cña V©n cè bang chñ, tù nhiªn do t¹i h¹ thu liÖm! L∙o cÊt cao giäng gäi: - H¹ ph©n ®µ chñ! H¹ Kú Phong øng tiÕng: - Cã mÆt thuéc h¹! Vâ Duy D­¬ng tiÕp: - HËu sù cña V©n cè bang chñ, ta giao phã cho ng­¬i liÖu, ph¶i lµm sao cho cã phong quang long träng. Tõ h«m nay trë ®i, ba ngµn ®Ö tö ThÇn Long Bang tõ trªn xuèng d­íi, kh«ng ph©n biÖt cÊp bËc, ph¶i c­ tang qu¸i hiÕu ®ñ bèn m­¬i chÝnh ngµy, tõ bá mäi cuéc vui trong thêi gian ®ã. Ai vi lÖnh lµ thä h×nh nghiªm träng. Ng­¬i biÕt chø? H¹ Kú Phong l¹y mét l­ît n÷a: - Tu©n lÖnh! Vâ Duy D­¬ng ®ét nhiªn quú xuèng l¹y thi hµi V©n Tïng Long ba l¹y, ®o¹n hai tay n©ng lªn nghÑn ngµo thèt: http://www.vietkiem.com -120- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lóc sinh tiÒn c¸c h¹ lµ thï cña l∙o phu! Khi tö trËn c¸c h¹ lµ thÇy cña l∙o phu! §i råi lµ th«i, ®Õn lµ cßn ®uæi ®­îc! Thi hµi c¸c h¹ vÒ lßng ®Êt lµ biÓu hiÖn cña mét ®o¹n ch©n t×nh. Thèt xong l∙o xuèng lÇu. Hå ThiÕt Hoa thèt: - L∙o Êy nãi ®i lµ ®i, kh«ng buån tõ biÖt ai c¶! §inh Phong c­êi nhÑ: - Hå huynh nãi thÕ ®ã cßn ai chÞu ®­îc? NÕu ®æi h¾n lµ t¹i h¹, t¹i h¹ ®∙ ®i sím h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Theo t¹i h¹ nhËn thÊy th× giÕt V©n Tïng Long råi, l∙o sî ng­êi ta b¸o cõu. Cho nªn ®i sím ®­îc phót gi©y nµo cã lîi cho phót gi©y ®ã. §inh Phong tiÕp: - Gi÷a ThÇn Long Bang vµ Phông Vü Bang cã mèi thï truyÒn kiÕp, trong vßng tr¨m n¨m trë l¹i ®©y song ph­¬ng ®¸nh nhau h¬n mÊy m­¬i trËn, ng­êi tö vong kÓ cã sè ngµn. KÎ nµo còng muèn b¸o cõu, bªnh bªn nµy, chèng bªn nä, chØ sî kh«ng cã c¸ch nµo thß tay vµo! L­u H­¬ng vôt c­êi khan, nãi: - Ph¶i! §ã lµ viÖc riªng t­ cña hai bang. Ng­êi ngoµi còng tr¸nh can thiÖp cµng tèt! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n chµng, nh­ng l¹i d»n lßng kh«ng nãi g×. §inh Phong thèt: - Giê ®©y, V©n bang chñ bÊt h¹nh chiÕn tö nh­ng hai bang hîp l¹i lµm mét, th× cã thÓ mäi cuéc l­u huyÕt sÏ kh«ng cßn x¶y ra n÷a. VËy còng lµ mét sù tèt ®ã! Hå ThiÕt Hoa vÉn l¹nh lïng: - Cã viÖc tèt lín nh­ vËy, h¼n §inh huynh còng ph¶i chuÈn bÞ chóc mõng chø? §inh Phong m­êng t­îng kh«ng thÊu ®¸o khÝa c¹nh mØa mai trong c©u hái cña Hå ThiÕt Hoa, c­êi t­¬i ®¸p: - C¸i thÕ tÊt ph¶i vËy råi, Hå huynh ¹! Chóng ta ®©u ph¶i lµ thuéc h¹ cña ThÇn Long Bang th× viÖc g× mµ c­ tang, thä chÕ, tõ bá cuéc vui chø? ChØ bÊt qu¸. http://www.vietkiem.com -121- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n chíp m¾t mÊy l­ît ®o¹n tiÕp: - Vµ n¬i ®©y tù nhiªn ch¼ng ph¶i chç chóng ta yÕn Èm tiÖc tïng. Còng may thuyÒn cña H¶i bang chñ cã tÝch tr÷ r­îu vµ vËt thùc ®ñ uèng ®ñ ¨n suèt n¨m dµi, nh÷ng thø ®ã kh«ng hÒ khiÕm khuyÕt. Ch¼ng hay H¶i bang chñ cã d¸m chÞu tèn hao thªm mét lÇn n÷a ch¨ng? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi: - §inh huynh xem th­êng t¹i h¹ qu¸ ®i th«i! Tuy nhiªn ch¼ng râ c¸c vÞ ë ®©y cã vui lßng chiÕu cè ®Õn ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa vät miÖng thèt: - T¹i h¹. L­u H­¬ng chËn l¹i liÒn: - Uèng r­îu n¬i ®©y sao cho b»ng thuyÒn cña H¶i bang chñ! NÕu bang chñ kh«ng mêi, t¹i h¹ còng cè xin cho ®­îc tíi ®ã, ®Ó ®­îc khoan kho¸i say s­a trän ®ªm dµi! §inh Phong vç tay: - Say s­a suèt ®ªm dµi! Còng hay ®Êy! Song nÕu uèng say s­a dµi dµi nh­ B×nh Nguyªn Qu©n ngµy tr­íc, mçi lÇn uèng ph¶i ®óng m­êi h«m liªn tiÕp th× l¹i cµng hay h¬n! L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu §inh huynh cã nh∙ ý th× t¹i h¹ ®©u d¸m phô lßng ng­êi qu©n tö? §inh Phong hái: - Cßn Hå huynh? L­u H­¬ng chËn ®¸p: - H¾n? Say ®óng m­êi h«m chØ sî ch­a ®ñ thÝch cho h¾n! Ýt nhÊt, mét c¸i say dµi ba m­¬i n¨m may ra míi cho h¾n chíp m¾t næi! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t, l¹nh lïng thèt: - T¹i h¹ hy väng n¬i ®ã t©n kh¸ch ®Òu lµ ng­êi sèng v× ng­êi chÕt kh«ng uèng r­îu ®­îc! Kh«ng nh×n thÊy kÎ nµo kh«ng uèng r­îu ®­îc! ChÝnh c¸i ®ã míi dÔ lµm cho t¹i h¹ kho¸i! C©u Tö Tr­êng bçng bËt c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -122- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn t¹i, t¹i h¹ lµ ng­êi sèng, nh­ng lªn thuyÒn råi th× sî biÕn thµnh ng­êi chÕt! H¶i Qu¸t Thiªn cau mµy: - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ nghi ngê t¹i h¹ cã ý g×? C©u Tö Tr­êng c­êi nh¹t: - T¹i h¹ kh«ng nghÜ nh­ vËy ®©u. BÊt qu¸ nÕu t¹i h¹ kh«ng thÊy chÕt th× thËt lµ mét qu¸i sù! H¶i Qu¸t Thiªn cëi më th¾c m¾c liÒn, day qua Kim Linh Chi, ®iÓm mét nô c­êi hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Cã thÓ ban cho t¹i h¹ c¸i vinh h¹nh víi sù hiÖn diÖn cao quý trªn tÖ thuyÒn ch¨ng? Tõ ®Çu ®Õn cuèi, Kim Linh Chi kh«ng hÒ më miÖng nãi tiÕng g×. B©y giê cã ng­êi hái, nµng vÉn im lÆng, kh«ng ®¸p b»ng lêi nãi mµ chØ khÏ gËt ®Çu th«i. Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t tho¸ng qua nµng l¹nh lïng thèt: - Thùc ra nµng kh«ng uèng r­îu cã ®Õn hay kh«ng ®Õn còng ch¼ng quan hÖ g×. Kim Linh Chi kh«ng nãi n¨ng mµ còng kh«ng hÒ uèng mét chÐn r­îu nµo tõ lóc cuéc tiÖc më mµn. Ai kh«ng biÕt nµng ph¶i cho r»ng miÖng nµng bÞ may bÝt l¹i. Nh­ng nghe Hå ThiÕt Hoa nãi thÕ, nµng khai khÈu ngay, nµng to tiÕng hái: - Ng­¬i cho r»ng ta kh«ng biÕt uèng r­îu? Hå ThiÕt Hoa kh«ng nh×n nµng tù lÈm nhÈm: - ChØ cÇn lµ ng­êi sèng th× nhÊt ®Þnh ph¶i biÕt uèng r­îu. Nh­ng töu l­îng lín hay nhá cßn tïy ë mçi ng­êi. Ng­êi sèng mµ kh«ng biÕt uèng th× cã kh¸c g× ng­êi chÕt? Nh­ t¹i h¹ ®∙ nãi th× chØ cã ng­êi chÕt míi kh«ng uèng ®­îc! Dï y x­ng t¹i h¹, song c©u nãi kh«ng h­íng vÒ ai, cßn c¸i ý cña c©u nãi hiÓn nhiªn ph¶i dµnh cho mét ng­êi. Kim Linh Chi c­êi l¹nh: - Ng­¬i cho r»ng chØ cã mçi mét ng­êi lµ cã töu l­îng lín? Hå ThiÕt Hoa vÉn ch­a nh×n sang nµng, vÉn tù lÈm nhÈm: - Còng cã kÎ cã töu l­îng lín h¬n t¹i h¹, song kÎ ®ã nhÊt ®Þnh lµ nam nh©n. Chø n÷ nh©n th×... h¾c h¾c... n÷ nh©n dï cã töu l­îng, c¸i töu l­îng ®ã h¼n cã giíi h¹n. http://www.vietkiem.com -123- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi ®á mÆt: - Tèt! Ta sÏ cho ng­¬i thÊy töu l­îng cña mét n÷ nh©n! B©y giê Hå ThiÕt Hoa míi chÞu nh×n qua nµng: - ThËt sao? Kim Linh Chi cao giäng: - NÕu ta uèng kÐm ng­¬i, ng­êi ®­îc quyÒn muèn lµm g× ta th× lµm. Cßn nh­ ng­¬i thua? Hå ThiÕt Hoa c­êi ®¸p: - Th× c« n­¬ng ®­îc quyÕn muèn lµm g× t¹i h¹ cø lµm. C©u nãi nµy thiÕt t­ëng n÷ nh©n kh«ng nªn thèt bao giê, bëi thèt ra råi, n÷ mµ kÐm th× thËt rÇy rµ l¾m ®ã nhÐ! Kim Linh Chi ®á mÆt, c¾n r¨ng, ®o¹n thèt: - Ta nãi lµ nãi! Nãi ra lµm sao ph¶i lµm y vËy! §inh Phong mØm c­êi: - ChØ sî lÇn nµy th× Hå huynh ph¶i lÇm m­u! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - LÇm m­u? §inh Phong tiÕp: - Trong V¹n Phóc V¹n Thä Viªn, trÎ nÝt còng cã töu l­îng ngµn chÐn, Kim c« n­¬ng hÊp thô së häc cña gia ®×nh, lóc m­êi hai tuæi ®∙ uèng trän mét vß lín thø r­îu Hoa §iªu. Hå huynh dï cã töu l­îng nh­ biÓn song mét bªn uèng hai, mét ®µng uèng mét, chØ sî Hå huynh khã thñ th¾ng l¾m ®ã! Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Hoa §iªu töu ngät nh­ mËt, mü nh©n ®Ñp nh­ ngäc, th¾ng hay b¹i ®©u ph¶i lµ vÊn ®Ò? Dï cã chÕt v× say, hay say mµ chÕt còng ch¼ng sao! C©u Tö Tr­êng thë dµi, lÈm nhÈm: - Xem ra con sè kÎ chÕt ®­îc t¨ng thªm mét! http://www.vietkiem.com -124- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2