Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

97
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 5

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø n¨m Ng­êi kh¸ch chÕt C ¸c mãn Tø NhiÖt Sao, Tø L∙nh Bµn ch­a ®­îc dÑp ®i th× mãn Thanh Ch­ng Thêi Ng­ ®­îc dän lªn. H¶i Qu¸t Thiªn ®∙i kh¸ch, ch¾c ch¾n lµ kh«ng ai thÊt väng! Thanh Ch­ng Thêi Ng­ lµ mãn khÐo nhÊt cña ng­êi ®Çu bÕp hä TiÒn trong Tam Hßa L©u. Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy mãn nµy kh«ng s¸nh b»ng thø c¸ n­íng th¬m ngon cña Tr­¬ng Tam, song còng cã h¹ng l¾m. Tuy nhiªn, mãn ¨n ngon mµ miÖng cã ngon hay kh«ng lµ do t©m t×nh vui, ¨n dë còng thµnh ngon, t©m t×nh buån th× mãn ¨n ngon còng cÇm b»ng ®¸ sái. Vµ nh÷ng kÎ lo ©u sÇu n∙o ®©u cã thiÕt ®Õn sù ¨n uèng. S¨n sãc hä tõng mãn ¨n lµ cÇm nh­ phÝ c«ng! HiÖn t¹i cã ai quanh bµn tiÖc kh«ng nÆng ®äng mét niÒm ­u t­ nµo ®ã? Hä theo dâi niÒm ­u t­, hä kh«ng thiÕt tha ®Õn mãn ¨n cho l¾m. §Õn c¶ r­îu, ch­a ch¾c g× hä uèng ngon dï hä uèng nhiÒu, v× mét lÏ nµy hay lÏ kh¸c, hä cÇn uèng nhiÒu. V©n Tïng Long ngåi xuèng råi, nh×n ®¨m ®¨m Vâ Duy D­¬ng, g­¬ng mÆt y xanh l¹nh. Tr«ng g­¬ng mÆt y cßn ai muèn ¨n, hoÆc muèn uèng n÷a! Gi÷a ThÇn Long Bang vµ Phông Vü Bang, v× giµnh quyÒn lîi mµ sinh tranh chÊp, song ph­¬ng tõng khai diÔn huyÕt chiÕn h∙i hïng. Nh­ng sù t×nh thuéc vÒ hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, thµnh dÜ v∙ng xa x­a. GÇn ®©y, ng­êi trªn giang hå cho r»ng song ph­¬ng hßa h¶o l¾m råi, thËm chÝ hä b¶o víi nhau V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng cã ®¸nh víi nhau míi quen nhau. Phµm nh÷ng mèi t×nh b»ng h÷u nh­ thÕ ®ã ®Òu rÊt th©n mËt, vµ hä ph¶i trë thµnh nh÷ng kÎ ®ång sèng th¸c. Nh­ng giê ®©y hä l¹i gièng hai con gµ chäi, chØ ch­a ®­îc th¶ vµo ®Êu tr­êng, lµ vç c¸nh, quÊt cùa, mæ má cho mét bªn ph¶i mÊt m¹ng. Ýt nhÊt th¸i ®é cña V©n Tïng Long lµ vËy ®ã. Hå ThiÕt Hoa kh«ng t­ëng næi t¹i sao H¶i Qu¸t Thiªn l¹i mêi c¶ hai ®Õn n¬i nµy. Ch¼ng lÏ h¾n cã c¸i t©m quyÕt t¹o mét m«i tr­êng cho song ph­¬ng tranh sèng m¸i? http://www.vietkiem.com -109- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thang lÇu l¹i vang tiÕng ch©n ng­êi. TiÕng ch©n kh«ng ph¶i cña mét ng­êi g©y nªn. §inh Phong cau mµy hái: - Bang chñ Tö K×nh Bang cßn mêi kh¸ch nµo kh¸c n÷a sao? H¶i Qu¸t Thiªn chíp m¾t, mØm c­êi ®¸p: - Kh¸ch ®∙ ®Õn ®«ng ®ñ råi. NÕu cßn n÷a th× ®ã lµ nh÷ng vÞ bÊt tèc chi kh¸ch. V©n Tïng Long vôt ®øng lªn, vßng tay h­íng vÒ H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - Hai vÞ ®ã do t¹i h¹ mêi ®Õn ®©y. Chç thÊt lÔ nµy mong bang chñ thø cho! H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p gÊp: - Lµm g× cã viÖc tr¸ch cø nhau? Ng­êi cµng nhiÒu c¶nh cµng nhiÖt n¸o cã sao ®©u? Kh¸ch do V©n bang chñ mêi vÉn lµ th­îng kh¸ch cña t¹i h¹, chØ bÊt qu¸... H¾n c­êi vang lªn mÊy tiÕng råi tiÕp: - Quy cñ kh«ng thÓ vi ph¹m! Ai ®Õn trÔ lµ uèng ph¹t ba chÐn r­îu! V©n Tïng Long l¹i trõng m¾t nh×n Vâ Duy D­¬ng l¹nh lïng ®¸p: - RÊt tiÕc hai ng­êi nµy, mét giät nhá r­îu còng uèng kh«ng xuèng bông næi! Hå ThiÕt Hoa bËt c­êi lín: - Ch©n chÝnh mét ng­êi kh«ng uèng næi mét giät nhá r­îu th× ®óng lµ ng­êi chÕt råi! V©n Tïng Long l¹nh nh­ tiÒn: - Hai ng­êi ®ã lµ ng­êi chÕt! Tù nhiªn y ®­a ng­êi chÕt ®Õn ®©y lµm kh¸ch? Ch¼ng lÏ y cho r»ng côc diÖn t¹i ®©y kh«ng ®­îc n¸o nhiÖt l¾m? H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c mÆt, tho¹t xanh tho¹t tr¾ng, thÇn t×nh hÕt søc bèi rèi. Bçng h¾n ngöa mÆt lªn kh«ng, c­êi dµi: - Tèt! Tèt! Tèt! Kh¸ch nµo t¹i h¹ còng ®Òu thØnh ®Õn, nÕu cã kh¸ch chÕt th× ®óng lµ mét sù thÝch thó phi th­êng! T¹i h¹ cßn s¬ hë, V©n bang chñ båi bæ chç s¬ hë ®ã cho th× chu ®¸o qu¸ råi! T¹i h¹ cã dÞp më réng thªm tÇm m¾t! H¾n trÇm g­¬ng mÆt, tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -110- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §∙ lµ ng­êi do V©n bang chñ mêi th× v« luËn lµ sèng hay chÕt, cø mêi hÕt vµo! M­êng t­îng kh«ng nghe H¶i Qu¸t Thiªn nãi g×, V©n Tïng Long vÉn mÆt l¹nh nh­ tiÒn, vßng tay thèt: - §­îc vËy, t¹i h¹ xin ®a t¹ H¶i bang chñ! Y tõ tõ b­íc ra, thong th¶ vÑt bøc mµn cöa. N¬i cöa cã hai ng­êi ®ang ®øng. Ng­êi chÕt! Ng­êi chÕt kh«ng tù ®éng lªn xuèng ®­îc. PhÝa sau cã hai ng­êi sèng n©ng ®ì. Ai ai còng chó ý ®Õn ng­êi chÕt nªn kh«ng quan t©m ®Õn kÎ sèng. §Ìn trong g¸c rÊt s¸ng, kh«ng khÝ rÊt Êm, song mäi ng­êi c¶m thÊy rîn m×nh. Hai ng­êi chÕt ­ín sòng n­íc, mÆt s­ng vï, tr«ng nh­ hai con quû d¹ xoa võa tho¸t ngôc. Hå ThiÕt Hoa vµ C©u Tö Tr­êng biÕn s¾c mÆt. Hä biÕn s¾c v× ®∙ nhËn ra hai ng­êi chÕt. Hai ng­êi chÕt vËn y phôc chÑt mµu ®en, n¬i l­ng cã ®­êng d©y b¶y sîi kh¸c mµu, chÝnh lµ hai ng­êi mµ L­u H­¬ng vít tõ d­íi n­íc lªn. L­u H­¬ng ®∙ cã ý mai t¸ng hai x¸c chÕt, nh­ng Tr­¬ng Tam vµ Hå ThiÕt Hoa bµn nªn qu¼ng xuèng s«ng trë l¹i. C¶ hai cho r»ng sù t×nh cßn nhiÒu biÕn hãa. Hä ®o¸n ®óng, b©y giê hai x¸c chÕt ®­îc vít lªn, ®­a ®Õn ®©y. Hai ng­êi chÕt lµ m«n h¹ Phông Vü Bang, V©n Tïng Long mang x¸c chóng ®Õn ®©y lµm g×? H¶i Qu¸t Thiªn qu¶ lµ tay giµ dÆn, tr­íc sù t×nh ®ã, gi÷ thÇn t×nh nh­ th­êng. H¾n c­êi khan mÊy tiÕng, thèt: - Hä lµ ng­êi do V©n bang chñ mêi ®Õn, vËy V©n bang chñ h∙y giíi thiÖu ®i! V©n Tïng Long l¹nh lïng: - C¸c vÞ kh«ng nhËn ®­îc x¸c chÕt, vÉn cã ng­êi nhËn ®­îc. Ng­êi ®ã lµ Vâ ban chñ! T¹i h¹ d¸m c¶ quyÕt nh­ vËy! Y liÕc sang Vâ Duy D­¬ng, ¸nh m¾t s¾c nh­ nh¸t dao. §o¹n y cao giäng hái: - Vâ bang chñ cã biÕt t¹i sao hä ®Õn ®©y ch¨ng? Vâ Duy D­¬ng bu«ng gän: - ThØnh gi¸o! http://www.vietkiem.com -111- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long g»n tõng tiÕng: - Hä muèn ®ßi m¹ng n¬i bang chñ ®ã! Ng­êi chÕt ®ßi m¹ng, cè nhiªn lµ chuyÖn khã tin, bëi ng­êi chÕt ®Çu cßn nãi n¨ng g× ®­îc n÷a? Nh­ng V©n Tïng Long bu«ng c©u ®ã víi c¸i ý o¸n ®éc qu¸ râ rµng, ai nghe còng ph¸t l¹nh m×nh. Bøc mµn cöa vÑt qua, giã theo kho¶ng trèng thæi vµo, ®Ìn chao ngän, ¸nh s¸ng gi¶m ®i. ¸nh s¸ng chíp chíp n¬i mÆt hai ng­êi chÕt, hai g­¬ng mÆt m­êng t­îng lay ®éng, vÎ ngôy dÞ thÇn bÝ hiÖn theo sù lay ®éng ®ã. Mäi ng­êi cµng ph¸t l¹nh m×nh h¬n. Th©n h×nh rót vÒ phÝa hËu mét chót, Vâ Duy D­¬ng mÊt c¶ tù chñ, g­¬ng mÆt ®iÓm mét nô c­êi ®¸p: - NÕu V©n bang chñ ®ïa vui th× c¸i trß ®ïa nµy kh«ng cao minh l¾m ®©u! V©n Tïng Long bu«ng l¹nh: - Ng­êi chÕt ch¼ng bao giê ®ïa! Bçng y vÑt y phôc hai x¸c chÕt, ®Ó lé vÕt th­¬ng n¬i h«ng t¶, ®o¹n cao giäng ph©n bua: - C¸c vÞ hiÖn diÖn t¹i ®©y ®Òu lµ nh÷ng bËc thµnh danh trªn giang hå, ch¼ng râ c¸c vÞ cã nhËn ®­îc vËt g× g©y nªn vÕt th­¬ng n¬i h«ng n¹n nh©n ch¨ng! Mäi ng­êi nh×n nhau, ai ai còng nÝn lÆng. HiÓn nhiªn, ch¼ng ai muèn dÝnh dÊp ®Õn ®iÒu thÞ phi gi÷a V©n vµ Vâ bang chñ! V©n Tïng Long tiÕp: - T¹i h¹ dï kh«ng nãi, c¸c vÞ còng thÊy ®­îc lµ thµnh tÝch cña ThÇn TiÔn X¹ NhÊt Vâ ®¹i bang chñ! Mét mòi tªn b¾n thÊu ®Õn x­¬ng, xuyªn t©m, xuyªn phæi, mòi tªn ®ã kh«ng lµ Phông Vü TiÔn th× cßn lµ tiÔn g× n÷a? Mét lo¹i tiÔn cùc kú cao minh, cùc kú lîi h¹i! Y ngÈng mÆt lªn kh«ng, bËt c­êi l¹nh tiÕp lu«n: - BÊt qu¸ hai ng­êi nµy chÕt kh«ng minh b¹ch, nªn lóc chÕt cßn mang theo niÒm hoang mang xuèng tËn tuyÒn ®µi, hån oan cña hä ph¶i tù hái t¹i sao Vâ ®¹i bang chñ l¹i h¹ ®éc thñ víi hä! Vâ Duy D­¬ng cao giäng: http://www.vietkiem.com -112- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hai ng­êi ®ã vèn lµ thuéc h¹ cña Phông Vü Bang, dï l∙o gia cã giÕt hä ®i n÷a th× còng lµ viÖc riªng t­ cña bæn bang, sù kiÖn cã liªn quan g× ®Õn V©n ®¹i bang chñ ThÇn Long Bang chø? C©u nãi ®ã mäi ng­êi ®Òu cã nghÜ ®Õn, vµ ai ai còng muèn hái nh­ vËy, kh«ng d¸m hái c«ng khai, chØ tù hái. - Sù quan hÖ gi÷a t¹i h¹ vµ hai ng­êi ®ã, ch¼ng lÏ Vâ bang chñ l¹i kh«ng biÕt? Vâ Duy D­¬ng c­êi l¹nh: - Ch¼ng lÏ hai ng­êi ®ã lµ do V©n bang chñ ph¸i ®Õn bæn bang, trµ trén lµm néi tuyÕn? Hä lµ nh÷ng gian tÕ µ? Chø nÕu kh«ng vËy th× cßn quan hÖ nh­ thÕ nµo n÷a? V©n Tïng Long vôt biÕn s¾c mÆt ®¸ng sî. Y trõng m¾t nh×n Vâ Duy D­¬ng, chõng nh­ b×nh sinh ch­a hÒ gÆp con ng­êi ®ã lÇn nµo. Mäi ng­êi ®Òu nghÜ, h¼n hai kÎ chÕt kia ph¶i lµ ®Ö tö cña y do y sai ph¸i vµo Phông Vü Bang trµ trén lµm gian tÕ. Råi ch¼ng hiÓu t¹i sao Vâ Duy D­¬ng ph¸t gi¸c ra nªn míi giÕt chÕt. Hä suy diÔn nh­ vËy kÓ còng hîp lý. Sù suy ®o¸n tr­íc kia cña L­u H­¬ng hoµn toµn sai! Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu nh×n L­u H­¬ng, khÏ rØ bªn tai chµng: - Ta van cÇu ng­¬i, tõ nay vÒ sau kh«ng nªn lÇm t­ëng th«ng minh n÷a! §õng cã t­ëng m×nh lµ Gia C¸t L­îng! L­u H­¬ng kh«ng hÒ lé vÎ thÑn, c­êi nhÑ, ®¸p: - Dï cho lóc ®ã, cã mÆt Gia C¸t L­îng, l∙o ta còng suy ®o¸n nh­ vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa thë dµi, l¾c ®Çu: - NÕu cã Gia C¸t L­îng lóc ®ã, chØ sî l∙o ta bÞ ng­¬i chäc tøc mµ chÕt! Chäc tøc víi c¸i ngu cña ng­¬i! V©n Tïng Long s«i ®éng c¶ tinh thÇn lÉn thÓ x¸c, nh÷ng thí thÞt trªn mÆt giËt thÊy râ, m¾t lu«n chíp chíp, niÒm kinh khiÕp hiÖn ra, m­êng t­îng y võa nhí ®Õn mét ®iÒu g× ®¸ng sî l¾m. Råi y cÊt tiÕng: - T¹i h¹ minh b¹ch råi! Minh b¹ch l¾m råi! Vâ Duy D­¬ng cao giäng: - T¹i h¹ còng minh b¹ch l¾m l¾m. Nh­ng sù t×nh riªng cña chóng ta ®©u cã thÓ ®em ra gi¶i quyÕt ngay t¹i bµn tiÖc cña H¶i bang chñ, lµm mÊt c¸i høng r­îu cña bao nhiªu quý kh¸ch? Muèn nãi g× víi nhau, chóng ta h∙y ra ngoµi kia. http://www.vietkiem.com -113- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long do dù, ®¶o m¾t quanh bµn tiÖc mét vßng. Khi ¸nh m¾t quÐt ®Õn §inh Phong th× niÒm kinh khñng o¸n ®éc hiÖn lé râ rÖt h¬n. §o¹n y nghiÕn r¨ng, thèt: - §­îc! Ra th× ra. Vâ Duy D­¬ng ®øng th¼ng lªn: - §i! V©n Tïng Long nh×n ®Õn hai ng­êi chÕt, ®øng t¹i chç nhÕch nô c­êi th¶m tiÕp: - Nh­ng hai ng­êi nµy lµ h¶o huynh ®Ö cña t¹i h¹, bÊt luËn hä sèng hay chÕt, hä ®Õn trÔ lµ ph¶i chÞu ph¹t ba chÐn r­îu. Hai ng­êi s¸u chÐn nµy, t¹i h¹ xin uèng thay hä! Vâ Duy D­¬ng ngÈng cao mÆt c­êi l¹nh: - C¸c vÞ cã nghe ®ã ch¨ng? Thuéc h¹ ®Ö tö cña Phông Vü Bang mµ l¹i lµ h¶o huynh ®Ö cña V©n ®¹i bang chñ! Thñ ®o¹n cña V©n ®¹i bang chñ qu¶ thËt cao minh! Qu¶ thËt lîi h¹i! Cao minh vµ lîi h¹i cùc ®é! V©n Tïng Long ph¶ng phÊt ch¼ng nghe Vâ Duy D­¬ng nãi g×, b­íc dµi vÒ chç ngåi, rãt s¸u chÐn r­îu, tù n©ng lªn thèt: - T¹i h¹ cã ý hÇu r­îu c¸c vÞ vµi tuÇn, song rÊt tiÕc. cuèng häng nh­ m¾c x­¬ng kh«ng lµm sao uèng tr«i! ThÊt lÔ qu¸! ThÊt lÔ qu¸!. ¢m thinh cña y nghe thª l­¬ng h¬n giã thu ®ªm tr­êng kh«ng tr¨ng sao. Tuy nhiªn V©n Tïng Long vÉn uèng r­îu ph¹t, uèng ®­îc ba chÐn, y cÇm ®òa g¾p c¸i ®Çu con c¸ ch­ng, xoay theo chiÒu thuËn mãc hai m¾t c¸. M¾t c¸ võa nh¹t võa kÐm mïi, song vÉn cã ng­êi cho r»ng ®ã lµ phÇn ngon nhÊt cña con c¸. ChÝnh Hå ThiÕt Hoa còng thÝch ¨n m¾t c¸ ®Ó h¹ r­îu. V× V©n Tïng Long g¾p m¾t c¸, Hå ThiÕt Hoa hèi tiÕc v« cïng, chØ v× y chËm tay, mãn ngon l¹i vµo miÖng kÎ kh¸c. Nh­ng g¾p m¾t c¸ lªn, V©n Tïng Long chØ nh×n chø kh«ng ®­a vµo miÖng. Nh×n mét lóc, bçng y nhÝch ®éng ®«i ®òa, m¾t c¸ vuét bay r¬i ®óng vµo dÜa n­íc t­¬ng tr­íc mÆt Vâ Duy D­¬ng. Hå ThiÕt Hoa l¹i cµng tiÕc rÎ, ®ång thêi thÇm m¾ng V©n Tïng Long kh«ng biÕt m¾t c¸ lµ vËt ngon nhÊt, dÔ h¹ r­îu nhÊt. http://www.vietkiem.com -114- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long ®∙ uèng ®Õn chÐn thø n¨m. Khi y nèc chÐn thø s¸u, chõng nh­ sÆc, chõng nh­ r­îu ø l¹i n¬i cæ häng, y l¹i ®Æt xuèng, ho m∙i, bÊt cÇn lµm thÕ lµ v« lÔ víi kh¸ch. L­u H­¬ng chíp m¾t, vôt thèt: - NÕu V©n bang chñ kh«ng uèng ®­îc nhiÒu r­îu, th× c¸i chÐn ®ã xin ®Ó cho t¹i h¹ uèng thay! V©n Tïng Long kh«ng tõ kh­íc, l¹i cßn cã vÎ vui, lËp tøc ®¸p: - §a t¹! §a t¹! T¹i h¹ qu¶ thËt kh«ng uèng næi! Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, thÇm nghÜ: - ChØ cã nh÷ng kÎ say míi uèng thay cho kÎ kh¸c, l∙o Xó Trïng cã töu l­îng rÊt kh¸, sao h«m nay l¹i lµm thÕ? L­u H­¬ng ®­a tay tiÕp lÊy chÐn r­îu, Hå ThiÕt Hoa m­êng t­îng ph¸t gi¸c cã vËt g× trong chÐn, song L­u H­¬ng th× nh­ ch¼ng thÊy g×, cø n©ng chÐn uèng. Hå ThiÕt Hoa l¹i lÊy lµm l¹ nghÜ: - L∙o Xó Trïng cã ®«i m¾t tinh l¾m mµ, sao h«m nay ®«i m¾t ®ã nh­ mê ®i? V©n Tïng Long c­êi lín, thèt: - L­u H­¬ng So¸i qu¶ danh bÊt h­ truyÒn! Töu l­îng cao mµ tÝnh c¸ch còng ®Ñp! §óng lµ mét vÞ b»ng h÷u tèt! Y võa c­êi vang võa b­íc ®i, kh«ng hÒ tá vÎ cè kþ ng­êi nµo, viÖc g×. Hai ng­êi chÕt ®øng n¬i cöa lËp tøc t¹t qua hai bªn tr¸nh lèi. §Õn lóc ®ã mäi ng­êi míi ph¸t hiÖn sau x¸c chÕt cã kÎ n©ng ®ì, ®iÒu ®éng. Hai ng­êi sau x¸c chÕt vËn y phôc chÑt, lo¹i dïng léi n­íc. HiÓn nhiªn hä lµ thuéc h¹ ThÇn Long Bang, vµ xem khÝ ®é cña hä, ai ai còng biÕt hä cã ®Þa vÞ kh¸ cao trong bang. Ng­êi bªn h÷u cao niªn kû h¬n, g­¬ng mÆt còng lèm ®èm tr¾ng vµng, m¾t ®á, nh÷ng chøng tÝch cña mét lai lÞch l©u dµi céng t¸c víi ThÇn Long Bang. Ng­êi bªn t¶ lµ mét thiÕu niªn, dÜ nhiªn mÆt tr¾ng kh«ng r©u, tuy nhá tuæi h¬n nh­ng vâ c«ng kh«ng kÐm b¹n ®ång sù bªn c¹nh, b»ng cí lµ ®«i m¾t cña y s¸ng l¹ kú. §Õn tr­íc mÆt hä, V©n Tïng Long ®ét nhiªn dõng ch©n. Chõng nh­ y muèn nãi g×, nh­ng Vâ Duy D­¬ng ®∙ theo ra s¸t l­ng y, l∙o ®Ëp tay nhÑ vµo l­ng y kÏ n¹t: - §Õn n«ng nçi nµy råi c¸c h¹ ch­a chÞu b­íc gÊp cho µ? http://www.vietkiem.com -115- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan V©n Tïng Long quay ®Çu, trõng m¾t nh×n l∙o, thë dµi thèt: - §Õn n«ng nçi nµy råi c¸c h¹ cßn gÊp c¸i g×? *** vietkiem.com *** Ra ngoµi g¸c cã mét c¸i ®µi, lo¹i s©n khÊu hÝ tr­êng. NÕu ë n¬i chïa chiÒn, ®×nh miÕu th× ®ã lµ mét chç cóng tÕ lé thiªn. NÕu ë t¹i tæng ®µi bang héi hay s¬n m«n gi¸o ph¸i vâ l©m th× ®ã lµ s©n tû vâ. Nh­ng t¹i mét töu l©u, b×nh ®µi kh«ng cã t¸c dông vÒ vâ häc, vÒ tÕ tù, bÊt qu¸ lµ ®Ó cho kh¸ch cÇu kú uèng r­îu nh×n tr¨ng lªn. Vâ Duy D­¬ng vµ V©n Tïng Long ®Õn b×nh ®µi ®ã, dõng l¹i, nãi g× víi nhau ch¼ng ai nghe râ, chØ thÊy Vâ Duy D­¬ng lu«n lu«n c­êi l¹nh. Qua mét lóc l©u, y n¹t khÏ: - Ng­¬i nãi nhiÒu v« Ých. H∙y gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng vâ c«ng lµ h¬n! V©n Tïng Long mØm c­êi, nô c­êi còng l¹nh nh­ vËy: - Tèt! Ch¼ng lÏ ta sî ng­¬i!. §o¹n cuèi cña c©u nãi ch­a ®­îc bu«ng, Vâ Duy D­¬ng ®∙ xuÊt ch­ëng tÊn c«ng tr­íc. Giã ch­ëng vï vï, ch­ëng lùc cùc kú m∙nh liÖt, bøc V©n Tïng Long ph¶i c©m miÖng, kh«ng nãi tiÕp c­êi lêi nµo. Hå ThiÕt Hoa ®øng lªn thèt: - Ch¼ng lÏ chóng ta ngåi yªn ®©y mµ xem hai con hæ ®¸nh nhau? T¹i h¹ xin ra ngoµi ®ã t×m c¸ch gi¶ng hßa, gäi hä trë vµo ®©y uèng r­îu ®Ó kháa lÊp c¬n giËn bèc bõng bõng! §inh Phong mØm c­êi ®¸p: - Vâ bang chñ cã nãi ®©y lµ chuyÖn riªng t­ cña hä, ng­êi ngoµi kh«ng nªn ng¨n trë, hä muèn lµm g× víi nhau cø lµm, chóng ta can thiÖp lµm chi cho thªm khæ lôy? Uèng, Hå huynh! Uèng mét chÐn ®i! HoÆc v« ý, hoÆc h÷u ý h¾n ®­a chÐn r­îu ra, ng¨n chËn lèi b­íc cña Hå ThiÕt Hoa. Ng­êi ta kÝnh r­îu, tõ l©u råi Hå ThiÕt Hoa kh«ng hÒ cù tuyÖt. B©y giê, y còng kh«ng thÓ cù tuyÖt cho mang tiÕng thÊt lÔ. Y võa uèng c¹n chÐn r­îu, bªn ngoµi V©n Tïng Long ph¸t ra mét tiÕng ró thª th¶m. http://www.vietkiem.com -116- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÕng ró rÊt ng¾n. LÇn nµy, ch¼ng nh÷ng §inh Phong kh«ng ng¨n c¶n ai, chÝnh h¾n vät m×nh ra tr­íc. Khi h¾n võa ra ngoµi th× V©n Tïng Long ®∙ ng∙ xuèng råi. §¹i h¸n cao niªn cña ThÇn Long Bang kªu lªn mét tiÕng cuång d¹i: - Hay! §o¹n g∙ qu¸t: - Hä Vâ kia, ta kh«ng ngê ng­¬i d¸m h¹ ®éc thñ thËt sù. Ta liÒu m¹ng víi ng­¬i ®©y! G∙ hoµnh tay toan phi th©n ®Õn n¬i. Ngê ®©u thanh niªn mÆt tr¾ng kh«ng r©u n¾m gi÷ g∙ l¹i. H¾n cao giäng thèt: - T«n l∙o nhÞ! Ch¼ng lÏ ng­¬i quªn phong th¬ do bang chñ trao cho chóng ta? T«n l∙o nhÞ s÷ng sê, råi Êp óng hái: - Phong th¬ cßn ®©y, bÊt qu¸. Thanh niªn mÆt tr¾ng tiÕp: - Phong th¬ cßn ®ã th× ng­¬i còng ph¶i nhí bang chñ ®inh ninh c¨n dÆn ba phen b¶y l­ît nh­ thÕ nµo? H¾n cÊt cao giäng h¬n, tiÕp lu«n: - Bang chñ nãi v« luËn viÖc g× x¶y ®Õn cho ng­êi, nÕu ngoµi y liÖu th× ng­¬i lËp tøc më phong b×, lÊy th¬ truyÒn ®äc cho mäi ng­êi. Ngµn v¹n lÇn kh«ng ®­îc dÇn dµ mµ lµm háng viÖc. Ta nhí râ, h¼n ng­¬i còng nhí râ! T«n l∙o nhÞ l¹i s÷ng sê l©u h¬n tr­íc. Cuèi cïng g∙ c¾n r¨ng, lÊy phong th¬ trong m×nh ra, hai tay cña g∙ rung m∙i, néi c¸i viÖc xÐ phong b× còng mÊt mÊy phót. G∙ ®äc thÇm chø ch­a cÊt giäng: - Ta xuÊt ngo¹i lÇn nµy, trong thêi gian mét th¸ng kh«ng thÊy ta trë vÒ, th× ng«i vÞ bang chñ truyÒn giao cho... §äc thÇm ®Õn ®ã, ®ét nhiªn g∙ biÕn s¾c, hai tay rung kÞch liÖt, hai hµm r¨ng ®Ëp vµo nhau c¹ch c¹ch. G∙ ®äc tiÕp kh«ng næi. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng cau mµy, v­¬n tay ®äat tê th¬, ®äc: - Ta xuÊt ngo¹i lÇn nµy, trong thêi gian mét th¸ng kh«ng thÊy ta trë vÒ, th× ng«i vÞ bang chñ truyÒn giao cho Vâ Duy D­¬ng cña Phông Vü Bang. Hai bang sÏ hîp nhÊt. BÊt cø sù viÖc g× tõ nhá ®Õn lín cña ThÇn Long Bang ®Òu do Vâ bang chñ http://www.vietkiem.com -117- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan xö lý. §Ö ta cña bæn bang ph¶i phôc tïng mÖnh lÖnh cña Vâ bang chñ, duy nhÊt chØ Vâ bang chñ mµ th«i, kh«ng ai ®­îc quyÒn dÞ nghÞ. KÎ nµo c∙i lÖnh sÏ bÞ xö tö kh«ng tha! ThiÕu niªn ®äc xong biÕn s¾c mÆt lu«n. Dï truyÒn giao ng«i vÞ cho mét ng­êi ngoµi nµo kh¸c, V©n Tïng Long còng lµm mét viÖc bÊt b×nh th­êng råi. Huèng hå kÎ ®­îc truyÒn giao lµ Vâ Duy D­¬ng, mét oan gia, mét tö ®èi ®Êu trong nhiÒu n¨m th¸ng dµi l©u? Tuy song ph­¬ng t¹m hßa, bÊt qu¸ cµi hßa ®ã lµ c¸i tÞnh ®¸ng sî tr­íc khi c¬n b∙o dÊy lªn. ThÕ t¹i sao V©n Tïng Long cã thÓ viÕt mét phong th¬, ghi di chóc nh­ vËy? Dï sao thiÕu niªn vµ T«n l∙o nhÞ còng ph¶i ®äc lªn cho mäi ng­êi nghe. §inh Phong trÇm giäng hái: - Cã ®Ých x¸c V©n bang chñ tù tay viÕt bøc di ng«n ®ã ch¨ng? T«n l∙o nhÞ xuÊt h¹n ®Ém ­ít ®Çu, rung giäng ®¸p: - §Ých x¸c lµ thñ th¬ cña bang chñ! ChÝnh ng­êi cÇm nã mµ trao tËn tay t«i. Cã thÓ... §inh Phong thë dµi, thèt: - Di m¹ng cña V©n bang chñ lµ thÕ th× hai vÞ chØ cßn c¸ch b­íc tíi, lµm lÔ víi vÞ t©n bang chñ mµ th«i! T«n l∙o nhÞ ®ét nhiªn hÐt lªn mét tiÕng cuång d¹i, ®¸p: - Kh«ng! Kh«ng thÓ ®­îc! Tö ®Ö trong ThÇn Long Bang xem bang chñ nh­ cha, l∙o ®∙ giÕt V©n bang chñ th× mèi th©m thï bÊt céng ®¸i thiªn nµy, ba ngµn ®Ö tö trong ThÇn Long Bang nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶. NÕu l∙o muèn lµm bang chñ ThÇn Long Bang th× T«n l∙o nhÞ nµy lµ ng­êi thø nhÊt bÊt phôc tïng! ThiÕu niªn mÆt tr¾ng cao giäng hái: - Nh­ng di m¹ng cña bang chñ lµ thÕ, lµm sao ng­¬i bÊt tu©n phôc ®­îc? T«n l∙o nhÞ trîn ®«i m¾t ®á ngÇu, hÐt: - BÊt chÊp c¸c vÞ nãi g×! T«i quyÕt liÒu m¹ng víi l∙o Êy. G∙ vïng vÉy vuét khái tay n¾m cña thiÕu niªn, vung ®ao nh¶y vät ®i liÒn. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng qu¸t: - KÎ nµo kh¸ng lÖnh bÞ xö tö ch¼ng tha! http://www.vietkiem.com -118- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thanh ®ao trong tay h¾n chíp lªn. Thanh ®ao ®ã c¾m phËp vµo l­ng T«n l∙o nhÞ. T«n l∙o nhÞ ró th¶m mét tiÕng lín, quay m×nh nh×n thiÕu niªn, rung giäng kªu lªn: - Ng­¬i... ng­¬i... ng­¬i... Thèt ®­îc mÊy tiÕng, g∙ ng∙ chói tíi. ThiÕu niªn mÆt tr¾ng söng sèt mét lóc l©u, sau cïng ngåi xuèng «m x¸c chÕt, khãc rèng lªn th¶m thiÕt. H¾n võa khãc võa kÓ: - §ã lµ di m¹ng cña bang chñ, tiÓu ®Ö ë trong c¸i thÕ bÊt ®¾c dÜ, b¾t buéc ph¶i hµnh ®éng! T«n nhÞ ca cã t×nh th­¬ng ë n¬i trêi xa xin ®õng tr¸ch tiÓu ®Ö! Khãc thªm mÊy tiÕng n÷a, h¾n tõ tõ ®øng lªn, dïng tay véi lau ngÊn lÖ, b­íc ra b×nh ®µi ®Õn tr­íc mÆt Vâ Duy D­¬ng quú l¹y, cÊt tiÕng: - H¹ Kú Phong, ®Ö tö thuéc ®Ö tam ph©n ®µ ThÇn Long Bang, kÝnh tham kiÕn t©n bang chñ! §inh Phong còng b­íc ra, v¸i dµi, c­êi thèt: - Tõ nay, Vâ bang chñ kiªm l∙nh hai bang, h¼n lµ cã dÞp ®¹i ph¸t triÓn c¬ ®å. §¸ng mõng! §¸ng mõng cho Vâ bang chñ l¾m l¾m! Hai ng­êi mét l¹y mét v¸i, ng«i vÞ bang chñ ThÇn Long Bang ®∙ ®­îc x¸c ®Þnh víi sù kiªm nhiÖm cña Vâ Duy D­¬ng råi. Th©n x¸c cña V©n Tïng Long cßn n»m trong vòng m¸u, ch¼ng ai buån quan t©m ®Õn. Hå ThiÕt Hoa buét miÖng thë dµi, lÈm nhÈm: - V©n Tïng Long ¬i! Hìi V©n Tïng Long! T¹i sao ng­¬i kh«ng truyÒn giao ng«i vÞ cho Tèng Nh©n Chung? C©u nãi ®ã lµm bän §inh Phong, H¹ Kú Phong, Vâ Duy D­¬ng cïng biÕn s¾c. Vâ Duy D­¬ng kh«ng d»n lßng ®­îc, hái: - Ch¼ng hay mèi liªn quan gi÷a Tèng Nh©n Chung Tèng ®¹i hiÖp vµ V©n cè bang chñ nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Tèng Nh©n Chung lµ b»ng h÷u cña t¹i h¹, y kh«ng m¶y may liªn quan víi V©n Tïng Long! Vâ Duy D­¬ng g­îng c­êi: http://www.vietkiem.com -119- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu vÞ Tèng ®¹i hiÖp qu¶ thùc lµ tay cã hïng tµi ®¹i l­îc, thõa oai ®øc thu phôc nh©n t©m, th× t¹i h¹ cè nh­îng ng«i bang chñ nµy cho Tèng ®¹i hiÖp, kÓ ra còng ch¼ng ph¶i lµ viÖc khã lµm. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Tèng Nh©n Chung ch¼ng ph¶i lµ ®¹i hiÖp c¸i qu¸i g× c¶, mµ còng ch¼ng cã ®¹i l­îc hïng tµi. Y lµ chñ nh©n mét hiÖu b¸n quan tµi, thÕ th«i! Vâ Duy D­¬ng giËt m×nh hái: - Chñ hiÖu quan tµi? Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - Ph¶i! C¸i b¶n l∙nh cña y lµ ®­a ng­êi vµo câi chÕt, do ®ã mµ cã c¸i tªn Tèng Nh©n Chung. NÕu V©n Tïng Long truyÒn giao ng«i vÞ bang chñ cho y, dï kh«ng cã c¸i hay c¸i lîi g× kh¸c Ýt nhÊt còng cã mét cç quan tµi lµm chç nµm mµ an giÊc ngµn thu, Ýt nhÊt còng cã ng­êi ®­a tiÔn vµo câi chÕt! Vâ Duy D­¬ng ®á mÆt. L∙o dÆng h¾ng mÊy tiÕng råi thèt: - Di hµi cña V©n cè bang chñ, tù nhiªn do t¹i h¹ thu liÖm! L∙o cÊt cao giäng gäi: - H¹ ph©n ®µ chñ! H¹ Kú Phong øng tiÕng: - Cã mÆt thuéc h¹! Vâ Duy D­¬ng tiÕp: - HËu sù cña V©n cè bang chñ, ta giao phã cho ng­¬i liÖu, ph¶i lµm sao cho cã phong quang long träng. Tõ h«m nay trë ®i, ba ngµn ®Ö tö ThÇn Long Bang tõ trªn xuèng d­íi, kh«ng ph©n biÖt cÊp bËc, ph¶i c­ tang qu¸i hiÕu ®ñ bèn m­¬i chÝnh ngµy, tõ bá mäi cuéc vui trong thêi gian ®ã. Ai vi lÖnh lµ thä h×nh nghiªm träng. Ng­¬i biÕt chø? H¹ Kú Phong l¹y mét l­ît n÷a: - Tu©n lÖnh! Vâ Duy D­¬ng ®ét nhiªn quú xuèng l¹y thi hµi V©n Tïng Long ba l¹y, ®o¹n hai tay n©ng lªn nghÑn ngµo thèt: http://www.vietkiem.com -120- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lóc sinh tiÒn c¸c h¹ lµ thï cña l∙o phu! Khi tö trËn c¸c h¹ lµ thÇy cña l∙o phu! §i råi lµ th«i, ®Õn lµ cßn ®uæi ®­îc! Thi hµi c¸c h¹ vÒ lßng ®Êt lµ biÓu hiÖn cña mét ®o¹n ch©n t×nh. Thèt xong l∙o xuèng lÇu. Hå ThiÕt Hoa thèt: - L∙o Êy nãi ®i lµ ®i, kh«ng buån tõ biÖt ai c¶! §inh Phong c­êi nhÑ: - Hå huynh nãi thÕ ®ã cßn ai chÞu ®­îc? NÕu ®æi h¾n lµ t¹i h¹, t¹i h¹ ®∙ ®i sím h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: - Theo t¹i h¹ nhËn thÊy th× giÕt V©n Tïng Long råi, l∙o sî ng­êi ta b¸o cõu. Cho nªn ®i sím ®­îc phót gi©y nµo cã lîi cho phót gi©y ®ã. §inh Phong tiÕp: - Gi÷a ThÇn Long Bang vµ Phông Vü Bang cã mèi thï truyÒn kiÕp, trong vßng tr¨m n¨m trë l¹i ®©y song ph­¬ng ®¸nh nhau h¬n mÊy m­¬i trËn, ng­êi tö vong kÓ cã sè ngµn. KÎ nµo còng muèn b¸o cõu, bªnh bªn nµy, chèng bªn nä, chØ sî kh«ng cã c¸ch nµo thß tay vµo! L­u H­¬ng vôt c­êi khan, nãi: - Ph¶i! §ã lµ viÖc riªng t­ cña hai bang. Ng­êi ngoµi còng tr¸nh can thiÖp cµng tèt! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n chµng, nh­ng l¹i d»n lßng kh«ng nãi g×. §inh Phong thèt: - Giê ®©y, V©n bang chñ bÊt h¹nh chiÕn tö nh­ng hai bang hîp l¹i lµm mét, th× cã thÓ mäi cuéc l­u huyÕt sÏ kh«ng cßn x¶y ra n÷a. VËy còng lµ mét sù tèt ®ã! Hå ThiÕt Hoa vÉn l¹nh lïng: - Cã viÖc tèt lín nh­ vËy, h¼n §inh huynh còng ph¶i chuÈn bÞ chóc mõng chø? §inh Phong m­êng t­îng kh«ng thÊu ®¸o khÝa c¹nh mØa mai trong c©u hái cña Hå ThiÕt Hoa, c­êi t­¬i ®¸p: - C¸i thÕ tÊt ph¶i vËy råi, Hå huynh ¹! Chóng ta ®©u ph¶i lµ thuéc h¹ cña ThÇn Long Bang th× viÖc g× mµ c­ tang, thä chÕ, tõ bá cuéc vui chø? ChØ bÊt qu¸. http://www.vietkiem.com -121- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n chíp m¾t mÊy l­ît ®o¹n tiÕp: - Vµ n¬i ®©y tù nhiªn ch¼ng ph¶i chç chóng ta yÕn Èm tiÖc tïng. Còng may thuyÒn cña H¶i bang chñ cã tÝch tr÷ r­îu vµ vËt thùc ®ñ uèng ®ñ ¨n suèt n¨m dµi, nh÷ng thø ®ã kh«ng hÒ khiÕm khuyÕt. Ch¼ng hay H¶i bang chñ cã d¸m chÞu tèn hao thªm mét lÇn n÷a ch¨ng? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi: - §inh huynh xem th­êng t¹i h¹ qu¸ ®i th«i! Tuy nhiªn ch¼ng râ c¸c vÞ ë ®©y cã vui lßng chiÕu cè ®Õn ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa vät miÖng thèt: - T¹i h¹. L­u H­¬ng chËn l¹i liÒn: - Uèng r­îu n¬i ®©y sao cho b»ng thuyÒn cña H¶i bang chñ! NÕu bang chñ kh«ng mêi, t¹i h¹ còng cè xin cho ®­îc tíi ®ã, ®Ó ®­îc khoan kho¸i say s­a trän ®ªm dµi! §inh Phong vç tay: - Say s­a suèt ®ªm dµi! Còng hay ®Êy! Song nÕu uèng say s­a dµi dµi nh­ B×nh Nguyªn Qu©n ngµy tr­íc, mçi lÇn uèng ph¶i ®óng m­êi h«m liªn tiÕp th× l¹i cµng hay h¬n! L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu §inh huynh cã nh∙ ý th× t¹i h¹ ®©u d¸m phô lßng ng­êi qu©n tö? §inh Phong hái: - Cßn Hå huynh? L­u H­¬ng chËn ®¸p: - H¾n? Say ®óng m­êi h«m chØ sî ch­a ®ñ thÝch cho h¾n! Ýt nhÊt, mét c¸i say dµi ba m­¬i n¨m may ra míi cho h¾n chíp m¾t næi! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t, l¹nh lïng thèt: - T¹i h¹ hy väng n¬i ®ã t©n kh¸ch ®Òu lµ ng­êi sèng v× ng­êi chÕt kh«ng uèng r­îu ®­îc! Kh«ng nh×n thÊy kÎ nµo kh«ng uèng r­îu ®­îc! ChÝnh c¸i ®ã míi dÔ lµm cho t¹i h¹ kho¸i! C©u Tö Tr­êng bçng bËt c­êi thèt: http://www.vietkiem.com -122- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn t¹i, t¹i h¹ lµ ng­êi sèng, nh­ng lªn thuyÒn råi th× sî biÕn thµnh ng­êi chÕt! H¶i Qu¸t Thiªn cau mµy: - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ nghi ngê t¹i h¹ cã ý g×? C©u Tö Tr­êng c­êi nh¹t: - T¹i h¹ kh«ng nghÜ nh­ vËy ®©u. BÊt qu¸ nÕu t¹i h¹ kh«ng thÊy chÕt th× thËt lµ mét qu¸i sù! H¶i Qu¸t Thiªn cëi më th¾c m¾c liÒn, day qua Kim Linh Chi, ®iÓm mét nô c­êi hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Cã thÓ ban cho t¹i h¹ c¸i vinh h¹nh víi sù hiÖn diÖn cao quý trªn tÖ thuyÒn ch¨ng? Tõ ®Çu ®Õn cuèi, Kim Linh Chi kh«ng hÒ më miÖng nãi tiÕng g×. B©y giê cã ng­êi hái, nµng vÉn im lÆng, kh«ng ®¸p b»ng lêi nãi mµ chØ khÏ gËt ®Çu th«i. Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t tho¸ng qua nµng l¹nh lïng thèt: - Thùc ra nµng kh«ng uèng r­îu cã ®Õn hay kh«ng ®Õn còng ch¼ng quan hÖ g×. Kim Linh Chi kh«ng nãi n¨ng mµ còng kh«ng hÒ uèng mét chÐn r­îu nµo tõ lóc cuéc tiÖc më mµn. Ai kh«ng biÕt nµng ph¶i cho r»ng miÖng nµng bÞ may bÝt l¹i. Nh­ng nghe Hå ThiÕt Hoa nãi thÕ, nµng khai khÈu ngay, nµng to tiÕng hái: - Ng­¬i cho r»ng ta kh«ng biÕt uèng r­îu? Hå ThiÕt Hoa kh«ng nh×n nµng tù lÈm nhÈm: - ChØ cÇn lµ ng­êi sèng th× nhÊt ®Þnh ph¶i biÕt uèng r­îu. Nh­ng töu l­îng lín hay nhá cßn tïy ë mçi ng­êi. Ng­êi sèng mµ kh«ng biÕt uèng th× cã kh¸c g× ng­êi chÕt? Nh­ t¹i h¹ ®∙ nãi th× chØ cã ng­êi chÕt míi kh«ng uèng ®­îc! Dï y x­ng t¹i h¹, song c©u nãi kh«ng h­íng vÒ ai, cßn c¸i ý cña c©u nãi hiÓn nhiªn ph¶i dµnh cho mét ng­êi. Kim Linh Chi c­êi l¹nh: - Ng­¬i cho r»ng chØ cã mçi mét ng­êi lµ cã töu l­îng lín? Hå ThiÕt Hoa vÉn ch­a nh×n sang nµng, vÉn tù lÈm nhÈm: - Còng cã kÎ cã töu l­îng lín h¬n t¹i h¹, song kÎ ®ã nhÊt ®Þnh lµ nam nh©n. Chø n÷ nh©n th×... h¾c h¾c... n÷ nh©n dï cã töu l­îng, c¸i töu l­îng ®ã h¼n cã giíi h¹n. http://www.vietkiem.com -123- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi ®á mÆt: - Tèt! Ta sÏ cho ng­¬i thÊy töu l­îng cña mét n÷ nh©n! B©y giê Hå ThiÕt Hoa míi chÞu nh×n qua nµng: - ThËt sao? Kim Linh Chi cao giäng: - NÕu ta uèng kÐm ng­¬i, ng­êi ®­îc quyÒn muèn lµm g× ta th× lµm. Cßn nh­ ng­¬i thua? Hå ThiÕt Hoa c­êi ®¸p: - Th× c« n­¬ng ®­îc quyÕn muèn lµm g× t¹i h¹ cø lµm. C©u nãi nµy thiÕt t­ëng n÷ nh©n kh«ng nªn thèt bao giê, bëi thèt ra råi, n÷ mµ kÐm th× thËt rÇy rµ l¾m ®ã nhÐ! Kim Linh Chi ®á mÆt, c¾n r¨ng, ®o¹n thèt: - Ta nãi lµ nãi! Nãi ra lµm sao ph¶i lµm y vËy! §inh Phong mØm c­êi: - ChØ sî lÇn nµy th× Hå huynh ph¶i lÇm m­u! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - LÇm m­u? §inh Phong tiÕp: - Trong V¹n Phóc V¹n Thä Viªn, trÎ nÝt còng cã töu l­îng ngµn chÐn, Kim c« n­¬ng hÊp thô së häc cña gia ®×nh, lóc m­êi hai tuæi ®∙ uèng trän mét vß lín thø r­îu Hoa §iªu. Hå huynh dï cã töu l­îng nh­ biÓn song mét bªn uèng hai, mét ®µng uèng mét, chØ sî Hå huynh khã thñ th¾ng l¾m ®ã! Hå ThiÕt Hoa c­êi vang: - Hoa §iªu töu ngät nh­ mËt, mü nh©n ®Ñp nh­ ngäc, th¾ng hay b¹i ®©u ph¶i lµ vÊn ®Ò? Dï cã chÕt v× say, hay say mµ chÕt còng ch¼ng sao! C©u Tö Tr­êng thë dµi, lÈm nhÈm: - Xem ra con sè kÎ chÕt ®­îc t¨ng thªm mét! http://www.vietkiem.com -124- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2