intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
78
lượt xem
12
download

Lưu hương đảo soái - tập 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 8

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø t¸m Bãng tö thÇn C öa võa më, Hå ThiÕt Hoa nghe mét mïi kú qu¸i ph¶ vµo mòi, mïi ®ã thèi, tanh m­êng t­îng mïi cña muèi, mïi tanh cña h¶i s¶n, mïi tö thi. Kh«ng ai t×m ®­îc danh tõ nµo cho c¸i mïi hçn hîp ®ã. Tr­¬ng Tam cau mµy nh×n ®«i ch©n kh«ng cña Hå ThiÕt Hoa råi nh×n thÇn s¾c cña H¶i Qu¸t Thiªn. Lóc rêi phßng y quªn xá ch©n vµo giµy. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t g¾t: - Nh×n g× mµ kü thÕ? Ch©n ta dï thèi còng kh«ng thèi ®­îc nh­ vËy! H¶i Qu¸t Thiªn g­îng ®iÓm mét nô c­êi: - Mïi thèi ®ã ë bÊt cø khoang thuyÒn ®i biÓn nµo còng cã nh­ng vËt thùc vµ n­íc uèng th× ®­îc chøa ë n¬i kh¸c riªng biÖt. Hå ThiÕt Hoa thë phµo: - T¹ thiªn ®Þa. Chø nÕu tÊt c¶ vËt dông ®Òu ®­îc dån chøa n¬i ®©y th× ch¾c t¹i h¹ nuèt c¬m kh«ng tr«i! Tr­¬ng Tam chen vµo: - Nh­ng r­îu th× l¹i ®­îc ®Ó t¹i ®©y! Ch¼ng lÏ tõ ®©y vÒ sau ng­¬i kh«ng uèng n÷a? Qu¶ nhiªn trong ®èng vËt dông ®ã cã mÊy tr¨m vß r­îu. Gi÷a gian phßng vèn ®Ó trèng, hiÖn t¹i cã mét ®èng g× ®ã, bªn trªn phñ mét líp v¶i dÇu. Hå ThiÕt Hoa ch­a nãi g×, ®ét nhiªn H¶i Qu¸t Thiªn giËt m¹nh tÊm v¶i dÇu. §ång thêi h¾n b¶o: - C¸c vÞ h∙y xem vËt g× ®©y! D­íi tÊm v¶i dÇu lµ s¸u cç quan tµi! Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Quan tµi th× chóng ta ®∙ thÊy qu¸ nhiÒu råi, H¶i bang chñ gäi bän t¹i h¹ ®Õn ®©y ch¼ng lÏ chØ ®Ó cho xem quan tµi? H¶i Qu¸t Thiªn ng­ng träng thÇn s¾c ®¸p: http://www.vietkiem.com -160- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trªn thuyÒn nµy kh«ng hÒ cã quan tµi! T¹i h¹ kh«ng cã dù phßng mang theo vËt ®ã! Còng nh­ hÇu hÕt c¸c h¶i thuyÒn kh¸c. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao? Ng­êi ®i biÓn kh«ng bao giê chÕt µ? H¶i Qu¸t Thiªn gi¶i thÝch: - V­ît biÓn cã mÊy h¹ng ng­êi: h¹ng du kh¸ch vµ h¹ng sinh nhai trªn mÆt biÓn. Du kh¸ch v× lé tr×nh ph¶i v­ît biÓn, do ®ã kh«ng th­êng xuyªn vµ ch¼ng ai nghÜ m×nh l¹i chÕt trong chuyÕn du hµnh cho nªn kh«ng mang theo quan tµi. Cßn h¹ng sinh nhai trªn mÆt biÓn còng cã hai lo¹i, mét lo¹i ra kh¬i råi trë vÒ lôc ®Þa, hä cã nhµ cã cöa trªn lôc ®Þa, nÕu chÕt lóc hµnh nghÒ th× thi thÓ ®­îc mang vÒ lôc ®Þa mai t¸ng. Hä còng kh«ng cÇn mang theo quan tµi. Mét lo¹i n÷a lµ lÊy biÓn lµm nhµ, sèng trªn biÓn, nhê biÓn, lªnh ®ªnh nh­ mét con thuyÒn, hä kh«ng cã c¨n cø trªn lôc ®Þa nªn khi chÕt lµ x¸c ®­îc qu¨ng xuèng biÓn. Hä còng ch¼ng cÇn quan tµi lu«n, võa tèn hao võa chiÕm chç trong thuyÒn, l¹i kh«ng h÷u dông. Cho nªn h¶i thuyÒn ch¼ng bao giê chë quan tµi theo. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - ThÕ th× s¸u cç quan tµi nµy do ®©u mµ cã? H¶i Qu¸t Thiªn l¾c ®Çu: - Cã trêi míi biÕt ®­îc t¹i sao! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ch¼ng lÏ kh«ng mét ai tr«ng thÊy ng­êi mang s¸u cç quan tµi nµy lªn thuyÒn? H¶i Qu¸t Thiªn l¾c ®Çu lu«n: - Ch¼ng ai tr«ng thÊy c¶! H¾n l¹i ng­ng träng thÇn s¾c, tiÕp: - Cø mçi lÇn thuyÒn ra kh¬i lµ t¹i h¹ chiÕu lÖ kiÓm tra tÊt c¶ ®å vËt. Do ®ã míi ph¸t hiÖn ra s¸u cç quan tµi sau khi c¸c vÞ vÒ phßng råi, t¹i h¹ míi b¾t ®Çu lµm c¸i viÖc quan s¸t. H¾n tiÕp lu«n: - Hai tªn thuéc h¹ canh gi÷ t¹i ®©y rÊt mùc trung thµnh, chóng kh«ng bao giê nãi ngoa víi t¹i h¹. ChÝnh chóng ë t¹i ®©y mµ còng ch¼ng thÊy ai mang vµo. http://www.vietkiem.com -161- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng thèt: - NÕu kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®¸ng tin cËy th× khi nµo H¶i bang chñ giao cho hä c¸i nhiÖm vô qu¶n lý thùc vËt? Sinh m¹ng cña mäi ng­êi trªn thuyÒn mµ! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu: - §óng vËy ®ã! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Dï cho cã ng­êi v« duyªn v« cí mang s¸u cç quan tµi lªn thuyÒn ®i n÷a, thiÕt t­ëng còng ch¼ng quan hÖ g×. Hµ huèng s¸u cç quan tµi lµm b»ng lo¹i gç tèt, Ýt nhÊt còng ®ªm ®æi ®­îc mÊy vß r­îu. Tr­¬ng Tam thë dµi: - §òng lµ ng«n ng÷ cña mét con s©u r­îu! Cø nãi vµi c©u lµ nh¾c ®Õn r­îu mét lÇn! Sao ng­¬i kh«ng nghÜ con thuyÒn cña H¶i bang chñ ®©u ph¶i lµ vïng hoang ®Þa, ai muèn ®Õn cø ®Õn, ai muèn ®i cø ®i, muèn lµm g× th× lµm? NÕu cã kÎ cho r»ng thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt c¸i viÖc mang quan tµi lªn thuyÒn th× ch¼ng hãa ra lµ viÖc rÊt dÔ lµm sao? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Khã thËt! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hä dông t©m c¬ ®ªm c¸c cç quan tµi vµo ®©y, nÕu kh«ng cã mét m­u ®å g× th× qu¶ lµ hä cã c¸i tËt ng«ng rÊt lín! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ng­¬i nãi sao? Hä cã m­u ®å? L­u H­¬ng ®ang vuèt vuèt chãt mòi, vôt hái: - Ta hái ng­¬i, cã bao nhiªu ng­êi lªn thuyÒn? Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét chót: - Ng­¬i, ta, l∙o Tr­¬ng, Kim Linh Chi, C©u Tö Tr­êng, §inh Phong, C«ng T«n KiÕp D­, B¹ch L¹p Chóc, kÓ lu«n H¶i bang chñ vµ H­íng Thiªn Phi, tÊt c¶ lµ m­êi ng­êi. Bçng nhí ra ®iÒu g×, y biÕn s¾c mÆt lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -162- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - M­êi ng­êi! S¸u cç quan tµi! Ch¼ng lÏ kÎ nµo ®ã c¶nh c¸o chóng ta trong m­êi ng­êi cã s¸u ng­êi chÕt t¹i ®©y? Tr­¬ng Tam thë dµi: - KÎ ®ã cã h¶o ý ®Êy! BiÕt bän ta sinh tr­ëng trªn ®Êt liÒn, khi chÕt ph¶i ®­îc mai t¸ng kü trong lßng ®Êt! Cho nªn y chuÈn bÞ quan tµi s½n sµng! H¾n liÕc m¾t sang H¶i Qu¸t Thiªn mét tho¸ng, tiÕp lu«n: - H¶i bang chñ vµ H­íng Thiªn Phi lµ ng­êi cña biÓn, tù nhiªn kh«ng cÇn quan tµi. H¶i Qu¸t Thiªn trÇm g­¬ng mÆt, thë dµi mÊy tiÕng: - Së dÜ thÕ, kÎ ®ã nghÜ r»ng trong m­êi ng­êi chóng ta, Ýt nhÊt còng cã t¸m ng­êi ph¶i chÕt, kh«ng thÓ kh«ng chÕt. T¹i h¹ vµ H­íng Thiªn Phi nhÊt ®Þnh ë trong sè ®ã. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nãi nh­ vËy lµ Ýt nhÊt còng cã hai ng­êi khái chÕt? Hai ng­êi ®ã lµ ai chø? H¶i Qu¸t Thiªn g»n tõng tiÕng: - Hai ng­êi khái chÕt lµ hai ng­êi giÕt chÕt t¸m ng­êi kia! Tr­¬ng Tam nh×n qua s¸u cç quan tµi, lÈm nhÈm: - T¹i h¹ m­êng t­îng thÊy s¸u ng­êi n»m trong quan tµi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - S¸u ng­êi? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Mét lµ L­u H­¬ng, kÕ ®Õn lµ Hå ThiÕt Hoa, ng­êi thø ba cã vÎ lµ mét thiÕu n÷. H¾n nãi rÊt nhá, rÊt chËm, m¾t h¾n nh×n quan tµi, thÇn th¸i ©m trÇm nghiªm träng. Hå ThiÕt Hoa thõa hiÓu lµ h¾n nãi vu v¬, nh­ng nghe h¾n nãi, y còng b¾t l¹nh m×nh, chÞu kh«ng næi n÷a, y hÐt lªn: - Cã mét quan tµi cña ng­¬i chø, ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam thë dµi ®¸p: http://www.vietkiem.com -163- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá! Ta nh­ ®∙ n»m trong mét cç, c¸i cç ®ã ®ã! H¾n ®­a tay chØ! Ai ai còng håi hép, con tim suýt nh¶y vät ra khái ngùc. ChÝnh h¾n còng rîn ng­êi, må h«i l¹nh ®Ém ­ít lßng bµn tay! H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c mÆt nhît nh¹t, rung rung giäng: - Cßn hai cç quan tµi kia? C¸c h¹ thÊy ai trong ®ã? Tr­¬ng Tam lau må h«i mÆt c­êi khæ: - Kh«ng thÊy næi! L­u H­¬ng thèt: - H¶i bang chñ chõng nh­ hoµi nghi C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc? H¶i Qu¸t Thiªn lÆng thinh kh«ng ®¸p. L­u H­¬ng chíp m¾t, tiÕp: - Giao t×nh gi÷a H¶i bang chñ vµ §inh c«ng tö cã vÎ hËu mµ sao bang chñ kh«ng t×m y th¶o luËn vÒ vÊn ®Ò nµy? H¶i Qu¸t Thiªn vÉn lÆng thinh mét lóc n÷a. Sau cïng h¾n thë dµi, thèt: - Tr­¬ng huynh nãi kh«ng sai! T¹i h¹ cã c¶m t­ëng lµ ba vÞ vµ Kim c« n­¬ng kh«ng ph¶i lµ hung thñ s¸t nh©n nªn míi t×m ®Õn ba vÞ th¶o luËn. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Ch¼ng lÏ H¶i bang chñ l¹i hoµi nghi §inh c«ng tö? H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng ®¸p. Må h«i l¹nh xuÊt ra ®Ém ­ít ®Çu h¾n, r¬i xuèng mÆt ch¶y rßng rßng. L­u H­¬ng chùa chÞu bu«ng tha, l¹i hái: - Xem ra H¶i bang chñ vµ §inh c«ng tö th©n nhau tõ l©u l¾m råi! H¶i Qu¸t Thiªn do dù mét chót råi gËt ®Çu. L­u H­¬ng s¸ng m¾t lªn, hái lu«n: - NÕu vËy h¼n bang chñ ph¶i biÕt râ con ng­êi cña §inh c«ng tö nh­ thÕ nµo? Nh÷ng thí thÞt trªn g­¬ng mÆt H¶i Qu¸t Thiªn giËt giËt m∙i. Bçng h¾n thèt lªn: - T¹i h¹ kh«ng hoµi nghi y, chØ bÊt qu¸.... C¸i ®iÒu s¾p nãi, hoÆc khã nãi, hoÆc kh«ng muèn nãi, H¶i Qu¸t Thiªn ngõng l¹i, bá löng c©u ®ã. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - BÊt qu¸ lµm sao? http://www.vietkiem.com -164- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn tùa hå kh«ng nghe y hái, ®«i m¾t ®¨m ®¨m nh×n tíi phÝa tr­íc nh­ ph¸t hiÖn ra c¸i g× ë h­íng ®ã. MÊy phót tr«i qua. H¾n tõ tõ tiÕp: - Kh«ng râ t¹i sao, tõ lóc V©n Tïng Long chÕt ®i, t¹i h¹ c¶m thÊy lßng håi hép, thÞt giËt m∙i. M­êng t­îng c¸ch c¸i chÕt kh«ng xa. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao? L­u H­¬ng tiÕp hái: - C¸i chÕt cña V©n bang chñ cã liªn quan g× ®Õn H¶i bang chñ? H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p: - T¹i h¹... t¹i h¹... nhËn thÊy c¸i chÕt ®ã kú qu¸i qu¸ chõng! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Kú qu¸i? Cã c¸i g× kú qu¸i ®©u? H¶i Qu¸t Thiªn gi¶i thÝch: - Vâ bang chñ Vâ Duy d­¬ng vèn së tr­êng vÒ còng tiÔn do ®ã mµ cã hiÖu x­ng ThÇn TiÔn X¹ NhÊt, vÒ m«n nµy th× ai ai còng ph¶i nh×n nhËn l∙o lµ tay v« song. Nh­ng nÕu x¸p vµo nhau, ®¸nh nhau b»ng néi lùc th× vÞ tÊt trªn bËc V©n bang chñ? Tr­¬ng Tam chËn lêi: - §óng vËy! NÕu c¶ hai dïng vò khÝ, ch­ëng, quyÒn mµ tranh h¬n kÐm th× ch­a ch¾c ai th¾ng ai b¹i, vÒ khinh c«ng vµ ¸m khÝ còng thÕ. BÊt qu¸ Vâ Duy D­¬ng giái vÒ háa c«ng cßn V©n Tïng Long th× chuyªn thñy c«ng. §iÓm kh¸c biÖt lµ ë chç ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - §ªm qua, t¹i Tam Hßa L©u, lóc song ph­¬ng giao thñ hai vÞ ®Òu cã mÆt t¹i tr­êng, ch¾c còng thÊy cuéc giao thñ cña hä hÇu nh­ chíp nho¸ng, hä trao ®æi nhau ch­a ®­îc m­¬i chiªu, V©n bang chñ bÞ h¹. C¸i chÕt qu¸ gÊp, hay nãi c¸i b¹i qu¸ gÊp còng thÕ ph¶i ®­îc cho lµ kú qu¸i. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét chót, nhÝn qua L­u H­¬ng mét tho¸ng råi cÊt tiÕng hái: - Hay lµ Vâ bang chñ còng nh­ Kim Linh Chi, häc ®­îc tuyÖt kú c«ng phu ®éc m«n cùc kú lîi h¹i? http://www.vietkiem.com -165- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng ®¸p: - Còng cã thÓ lµ vËy l¾m. Tuy nhiªn, Vâ bang chñ ®∙ lµ ng­êi lôc tuÇn råi, dï cho cµng giµ cµng dÎo, cµng m¹nh ®i n÷a, g©n cèt còng kh«ng b»ng h¹ng thanh thiÕu, ký øc còng kh«ng cßn linh ®éng n÷a, lóc tËp luyÖn sù h« hÊp kh«ng nhanh b»ng bän trÎ, cho nªn dï cã häc thªm g× còng kh«ng thu thËp kÕt qu¶ nh­ thuë thiÕu thêi. Chµng thë dµi, nãi tiÕp: - §ã lµ ®iÒu bi ai nhÊt cña con nhµ vâ lóc vÒ giµ. Ai ai còng ®µnh chÞu luËt ®µo th¶i tõ tõ chi phèi! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu: - L­u huynh nhËn xÐt rÊt ®óng. T¹i h¹ còng cã nghÜ ®Õn tr­êng hîp ®ã. Kh«ng thÓ nµo Vâ bang chñ luyÖn ®­îc mét m«n c«ng ®éc ®¸o gióp l∙o ta trong vßng m­¬i chiªu h¹ s¸t næi V©n bang chñ? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - VËy theo c¸c vÞ th× sù t×nh Èn khuÊt trong c¸i chÕt cña V©n Tïng Long? L­u H­¬ng vµ H¶i Qu¸t Thiªn cïng trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t. ¸nh m¾t cña hä biÓu hiÖn mét c¶m nghÜ t­¬ng ®ång, ¸nh m¾t rÊt kú qu¸i. Hä kh«ng d¸m nãi lªn c¶m nghÜ ®ã. Cho nªn nh×n nhau råi hä lÆng thinh. Hå ThiÕt Hoa còng suy t­ m∙i vÒ c¸i chÕt cña V©n Tïng Long. Mét lóc sau y chît thèt lªn: - V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng ®¸nh nhau, ch¼ng ph¶i lÇn nµy lµ lÇn thø nhÊt. Vâ Duy D­¬ng thÕ nµo, h¼n V©n Tïng Long ph¶i biÕt râ rµng! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! §iÒu ®ã th× ch¼ng ai h¬n V©n Tïng Long! Hå ThiÕt Hoa tiÖp: - Nh­ng ®ªm qua, t¹i Tam Hßa L©u, tr­íc khi song ph­¬ng ®éng thñ, V©n Tïng Long biÓu lé mét thÇn s¾c cùc kú qu¸i dÞ. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i thÊy sao? http://www.vietkiem.com -166- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Y cã vÎ biÕt tr­íc lµ ch¹m tr¸n víi Vâ Duy D­¬ng lÇn nµy lµ ph¶i t¸ng m¹ng n¬i tay l∙o ta. Ch¼ng lÏ y biÕt ®­îc Vâ Duy D­¬ng ngµy nay cã c«ng phu cao h¬n Vâ Duy D­¬ng ngµy tr­íc gÊp mÊy phÇn? Tr­¬ng Tam l¹i hái: - Dï cho Vâ Duy D­¬ng cã luyÖn ®­îc mét vâ c«ng ®éc m«n, chuÈn bÞ ®èi phã víi y. ThÕ th× lµm sao y biÕt ®­îc? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng t¹i sao V©n Tïng Long c¶m thÊy m×nh ph¶i chÕt trong lÇn giao thñ ®ã? Ch¼ng lÏ ®ét nhiªn y ph¸t hiÖn mét bÝ mËt g×? BÝ mËt g× do y ph¸t hiÖn chø? Y nh×n qua L­u H­¬ng, tiÕp: - Lóc y s¾p söa b­íc qua cöa g¸c, ng­¬i cã uèng thay y mét chÐn r­îu, ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - Víi töu l­îng cña y, lµm g× y kh«ng uèng næi mét chÐn r­îu nhá ®ã, cho dï lµ y ®ang lóc say? Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng ung dung ®¸p: - Cã thÓ y kh«ng lµ mét töu quû nªn kh«ng thÝch r­îu. Uèng bao nhiªu ®ã ®ñ råi, kh«ng chÞu uèng thªm n÷a. Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Theo ta th× së dÜ y lµm vËy lµ cã mét dông ý! L­u H­¬ng cau mµy: - Dông ý g×? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trong chÐn r­îu y trao cho ng­¬i ph¶ng phÊt cã vËt g×. Ng­¬i kh«ng chó ý? L­u H­¬ng ®¸p: - Y trao qua, ta uèng liÒn, ch¼ng thÊy g× c¶. §o¹n chµng c­êi, råi tiÕp: - Ta b×nh sinh uèng r­îu b»ng miÖng chø kh«ng hÒ uèng b»ng m¾t. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: http://www.vietkiem.com -167- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - GÇn ®©y con m¾t cña ng­¬i kÐm qu¸, mÊt linh! Ta khuyªn ng­¬i xa n÷ s¾c ®i lµ võa. Chø nÕu kh«ng th× trong vßng vµi n¨m n÷a, ng­¬i ph¶i mï vµ ®iÕc! Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Cã quan hÖ g× ®iÒu ®ã! ThiÕu chi n÷ nh©n thÝch kÎ mï vµ ®iÕc? MiÔn lµ kÎ mï cã nhiÒu tiÒn, th©n thÓ cßn c­êng tr¸ng lµ ®­îc! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - N÷ nh©n ®ã ch¾c ®ång h¹ng víi ng­¬i, h¹ng n« tµi! H¶i Qu¸t Thiªn suy nghÜ ®Õn xuÊt thÇn, song ch¼ng ai biÕt h¾n suy nghÜ vÒ viÖc g×. VÎ hoµi nghi, thèng khæ hiÖn ra trªn g­¬ng mÆt h¾n. VÊn ®Ò ®ang lÈn quÈn trong ®Çu ãc h¾n h¼n lµ nan gi¶i! §Õn lóc ®ã, h¾n buét miÖng thë dµi, g­îng në mét nô c­êi: - T¹i h¹ ®­îc gÆp gì c¸c vÞ thËt lµ cã duyªn may! T¹i h¹. t¹i h¹ chØ cÇu mong n¬i c¸c vÞ mét ®iÒu. H¾n nãi c¸c vÞ nh­ng chØ nh×n mét m×nh L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu lµ ®iÒu trong kh¶ n¨ng, t¹i h¹ sÏ kh«ng tõ kh­íc! C©u ®ã do kÎ kh¸c nãi ra nghe rÊt tÇm th­êng, song L­u H­¬ng nãi ra nã cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. Mét lêi nãi cña H­¬ng So¸i gi¸ trÞ ngµn vµng, trªn giang hå ai ai còng hiÓu. H¶i Qu¸t Thiªn thë phµo, nÐt buån lo n¬i mÆt tan biÕn mÊt: - V¹n nhÊt t¹i h¹ gÆp ®iÒu bÊt h¹nh, th× H­¬ng So¸i... H¾n võa thèt võa lÊy trong m×nh ra mét chiÕc hép gç. Võa lóc ®ã cã tiÕng coong coong vang lªn, m­êng t­îng tiÕng gâ cöa cña kÎ nµo ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c, lËp tøc dÊu chiÕc hép vµo m×nh trë l¹i, ®o¹n b­íc ®Õn cöa, g¾t khÏ: - Ai? Cöa cã cµi then, bªn ngoµi kh«ng ®éng tÞnh. H¶i Qu¸t Thiªn cao giäng hái: - V­¬ng §¾c ChÝ! Lý §¾c Tiªu! Bªn ngoµi cã ai ®Õn ®ã? DÜ nhiªn, V­¬ng §¾c ChÝ vµ Lý §¾c Tiªu lµ hai ng­êi canh g¸c bªn ngoµi, ch¼ng râ t¹i sao c¶ hai kh«ng øng tiÕng. S¾c mÆt cña H¶i Qu¸t Thiªn biÕn ®æi ®¸ng sî! H¾n rót then cµi, x« bËt c¸nh cöa ch¹y ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -168- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Lóc L­u H­¬ng theo ra ®Õn n¬i th× mÆt h¾n biÕn thµnh mµu ®Êt, h¾n thõ ng­êi ®øng ®ã, må h«i l¹nh tõ ®Çu r¬i xuèng vang ®ép ®ép trªn v¸n thuyÒn. Hai ng­êi canh g¸c bªn ngoµi ®∙ biÕn thµnh hai x¸c chÕt. Kh«ng cã dÊu m¸u trªn hai c¸i x¸c. MÆt n¹n nh©n rÊt an t­êng, tùa hå chÕt rÊt b×nh tÜnh, kh«ng ®au ®ín. H¶i Qu¸t Thiªn më y phôc cña hä, ph¸t hiÖn n¬i hËu t©m cã mét Ên ch­ëng mµu ®á nh¹t, hiÓn nhiªn c¶ hai bÞ ch­ëng k×nh ®¸nh tróng, t©m m¹ch ®øt ®o¹n. Hå ThiÕt Hoa ph× h¬i l¹nh: - Ch­ëng lùc lîi h¹i thËt! Ch­ëng Ên do hai tay ph¸t ra, mçi n¹n nh©n høng mét tay nªn cã t¶ cã h÷u râ rÖt. HiÓn nhiªn hai ch­ëng Ên do mét ng­êi l­u l¹i, vµ ch­ëng lùc ®¸nh ra ph¶i lµ ®ång thêi. Ng­êi nµo ®ã dïng song ch­ëng víi khÝ lùc ®ång ®Òu, t¶ còng nh­ h÷u! L­u H­¬ng thèt: - Xem ra m­êng t­îng c«ng phu Chu Sa Ch­ëng! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - §óng vËy! ChØ cã Chu Sa Ch­ëng míi l­u l¹i Ên tÝch mµu ®á nh¹t. L­u H­¬ng tiÕp: - C¸i tªn Chu Sa Ch­ëng ai ai còng biÕt song t©m ph¸p bÝ quyÕt luyÖn ch­ëng ph¸p ®ã th× ®∙ thÊt truyÒn tõ l©u. Hai ba m­¬i n¨m gÇn ®©y trªn giang hå kh«ng cßn cao thñ nµo sö dông ch­ëng ph¸p ®ã n÷a. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ta cã nghe nãi ®Õn mét ng­êi, tªn lµ L©m Vâ, ngo¹i hiÖu §¬n Ch­ëng Truy Hån. Nh©n vËt nµy thiÖn dông Chu Sa Ch­ëng. Song ®ã lµ viÖc cña nhiÒu n¨m tr­íc, mµ L©m Vâ còng ®∙ chÕt råi, kh«ng nghe nãi l∙o ta cã truyÒn nh©n hay kh«ng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - §¬n Ch­ëng Truy Hån L©m Vâ qu¶ cã luyÖn Chu Sa Ch­ëng. Ng­êi ta th× chØ luyÖn mét tay, cßn l∙o th× luyÖn c¶ ®«i tay, mµ l¹i luyÖn ®­îc ®«i tay ®ång ®Òu. Sù kiÖn ®ã hiÕm cã l¾m. H¶i Qu¸t Thiªn vôt thèt: http://www.vietkiem.com -169- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× ng­êi luyÖn Chu Sa Ch­ëng cã bµn tay ®Æc biÖt. Nh×n vµo ®iÓm l¹ ®ã lµ biÕt ngay! L­u H­¬ng ®¸p: - Lóc míi luyÖn, lßng bµn tay rùng ®á. Nh­ng sau khi thµnh c«ng råi th× bµn tay trë l¹i tr¹ng th¸i b×nh th­êng. ChØ khi nµo sö dông ch­ëng ph¸p, lßng bµn tay míi öng mµu chu sa. Do ®ã lóc th­êng kh«ng ai ph¸t hiÖn næi. H¶i Qu¸t Thiªn thë dµi: - NÕu vËy th× trõ bèn chóng ta ra, bÊt cø ng­êi nµo kh¸c còng kh¶ nghi lµ hung thñ h¹ s¸t chóng! Tr­¬ng Tam thèt: - Cßn cã mét ng­êi, ng­êi ®ã kh«ng thÓ lµ hung thñ. H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Ai? Tr­¬ng Tam bu«ng gän: - Kim Linh Chi. H¶i Qu¸t Thiªn l¹i hái: - B»ng vµo ®©u? Tr­¬ng Tam gi¶i thÝch: - L­u l¹i ch­ëng Ên nh­ vËy, ph¶i lµ ng­êi cã bµn tay lín. TuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ tay n÷ nh©n! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Thä tiÒn cña ng­êi, th× ph¶i lµm tiªu t¸n häa cho ng­êi! Kim Linh Chi mua ng­¬i qu¶ kh«ng uæng tiÒn! H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - N÷ nh©n còng cã ng­êi cã bµn tay lín vËy chø! Nghe nãi n÷ nh©n tay lín lµ cã sè ®¹i phó, ®¹i quý. Kim c« n­¬ng kh«ng ph¶i thuéc thµnh phÇn phó quý sao? Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Th× ra H¶i bang chñ kiªm lu«n c¸i tµi xem t­íng! Nghe nãi kÎ giÕt ng­êi cã hung t­íng hiÖn n¬i mÆt, ch¼ng râ H¶i bang chñ cã nhËn ra ch¨ng? http://www.vietkiem.com -170- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn ch­a kÞp ®¸p, bçng cã tiÕng thÐt kinh hoµng vang lªn. TiÕng vang tõ tÇng trªn väng xuèng, tuy xa nh­ng nghe lanh l¶nh, rÊt râ rµng. H¶i Qu¸t Thiªn kinh h∙i, ch¹y bay lªn thang. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Xem ra trªn con thuyÒn nµy nhiÒu n¹n qu¸! Cßn sèng sãt mµ vÒ ®Êt liÒn t­ëng ch¼ng ph¶i dÔ dµng g×? L­u H­¬ng nhÆt mét vËt chi ®ã n¬i m×nh V­¬ng §¾c ChÝ råi trÇm giäng b¶o: - Hai ng­¬i xem vËt g× ®©y! VËt ®ã lµ mét h¹t tr©n ch©u, chíp s¸ng, to b»ng m¾t rång! Tr­¬ng Tam biÕn s¾c, kªu lªn thÊt thanh: - ChÝnh h¹t tr©n ch©u do ta trém cña Kim c« n­¬ng! L­u H­¬ng hái: - Cã nhËn lÇm ch¨ng? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Lµm sao lÇm ®­îc! Ta cã con m¾t xem ngäc mµ! H¾n lau må h«i l¹nh võa ®æ h¹t, tiÕp: - Nh­ng t¹i sao tr©n ch©u cña Kim c« n­¬ng l¹i ë trong m×nh cña g∙ nµy? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ nµng s¬ ý ®Ó r¬i! Tr­¬ng Tam kinh h∙i: - Nãi nh­ vËy lµ ng­¬i cho r»ng nµng xuèng ®©y giÕt ng­êi? Nµng lµ hung thñ? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p lêi h¾n. Chµng m¬ mµng, trÇm t­, mét lóc l©u cÊt h¹t tr©n ch©u vµo m×nh råi b­íc nh÷ng b­íc dµi, lªn thang. Hå ThiÕt Hoa vç tay lªn ®Çu vai Tr­¬ng Tam thèt: - NÕu chñ nh©n lµ hung thñ th× n« tµi lµ tßng ph¹m. Ng­¬i h∙y cÈn thËn ®Ò phßng. *** vietkiem.com *** Khi Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng, Tr­¬ng Tam lªn ®Õn s©n thuyÒn th× l¸i thuyÒn chËt nÝch ng­êi. Kim Linh Chi, §inh Phong, C©u Tö Tr­êng, C«ng T«n http://www.vietkiem.com -171- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc ®Òu cã mÆt. H­íng Thiªn Phi vèn gi÷ tay l¸i, lóc ®ã biÕn ®©u mÊt. N¬i v¸n thuyÒn cã dÊu m¸u. M¸u ¸nh ngêi mµu ®á, m¸u ch­a kh«. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh hái: - H­íng Thiªn Phi? Y ngé n¹n? Nh­ng x¸c cña y ë ®©u? H¶i Qu¸t Thiªn ®á ngÇu ®«i m¾t, bçng cao giäng gäi: - TiÒn Phong! Lç Tr­êng KiÕt! Cã ph¶i nh»m phiªn trùc h«m nay cña hai ng­¬i t¹i l¸i thuyÒn ch¨ng? Tõ trong ®¸m ®«ng, hai ng­êi b­íc ra nghiªng m×nh ®¸p: - V©ng! H¶i Qu¸t Thiªn phÉn né: - ThÕ c¸c ng­¬i bá ®i ®©u? TiÒn Phong rung giäng ®¸p: - H­íng nhÞ gia b¶o bän tiÓu nh©n ®i n¬i kh¸c, bän tiÓu nh©n kh«ng chÞu ®i, H­íng nhÞ gia trõng m¾t toan ph¸t t¸c, bän tiÓu nh©n sî bÞ ®¸nh ph¶i bá ®i. Lç Tr­êng KiÕt tiÕp: - Nh­ng bän tiÓu nh©n kh«ng d¸m ®i xa, chØ quanh quÈn t¹i ®©y gióp T«n l∙o tam quÊn d©y buåm. H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Võa råi c¸c ng­¬i cã nghe g× ch¨ng? TiÒn Phong ®¸p: - Bän tiÓu nh©n nghe tiÕng thÐt thª th¶m, lËp tøc ch¹y ®Õn. Nh­ng ch­a tíi n¬i l¹i nghe thªm mét tiÕng ïm. Nh×n ra bän tiÓu nh©n kh«ng thÊy H­íng nhÞ gia ®©u c¶! Mäi ng­êi nh×n nhau, ai ai còng hiÓu tiÕng óm lµ thinh ©m do H­íng Thiªn Phi r¬i xuèng n­íc g©y nªn. Vµ ai ai còng nghÜ lµ H­íng Thiªn Phi hung ®a kiÕt thiÓu. H¶i Qu¸t Thiªn tõng giao t×nh víi H­íng Thiªn Phi tõ nhiÒu n¨m qua, tù nhiªn ph¶i th©n mËt, tr­íc th¶m c¶nh cña b»ng h÷u h¾n kh«ng cÇm ®­îc giät lÖ, h¾n run run giäng kÓ: http://www.vietkiem.com -172- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NhÞ ®Ö! NhÞ ®Ö! ChÝnh ngu ca h¹i nhÞ ®Ö! §¸ng lÏ ngu ca kh«ng nªn l«i cuèn nhÞ ®Ö cïng ®i!. §inh Phong dÞu giäng an ñi: - H¶i bang chñ kh«ng nªn bi th­¬ng th¸i qu¸! Tr­íc khi t×m ®­îc x¸c chÕt th× chóng ta ch­a cã thÓ ®o¸n ®Þnh kÎ chÕt lµ ai! Hµ huèng vâ c«ng cña H­íng nhÞ gia rÊt cao, ®©u cã thÓ bÊt cø ai còng h∙m h¹i dÔ dµng? Tr­¬ng Tam thèt: - Thi thÓ r¬i xuèng n­íc ch­a ®­îc bao l©u, ®Ó t¹i h¹ xuèng ®ã xem, nÕu gÆp th× t¹i h¹ vít lªn. Lóc ®ã thuyÒn ®Õn vµm s«ng, s¾p söa ra biÓn, sãng næi cao ngän ®Ëp Çm Çm. Tr­¬ng Tam kh«ng hÒ do dù, nhón ch©n tung m×nh phãng lu«n xuèng n­íc nh­ con c¸ lín. H¶i Qu¸t Thiªn lËp tøc qu¸t to: - Gi¶m tèc ®é ®Ó dõng thuyÒn råi kiÓm tra nh©n sè! Thñy thñ ph©n c«ng lo viÖc t¶n m¸c liÒn! Thuéc h¹ cña Tö K×nh Bang qu¶ lµ nh÷ng tay ®­îc huÊn luyÖn kü, gÆp biÕn vÉn kh«ng hoang mang rèi lo¹n, chØ trong kho¶nh kh¾c thuyÒn dõng l¹i. Råi tiÕng gäi ®iÓm danh vang lªn ch¸t tai. Mét lóc sau, TiÒn Phong b­íc gÊp trë l¹i, nghiªng m×nh t­êng tr×nh: - Trõ V­¬ng §¾c ChÝ vµ Lý §¾c Tiªu, tÊt c¶ ®Òu ®ñ mÆt kh«ng thiÕu mét ai! Kh«ng thiÕu mét ai, nh­ng v¾ng mÆt H­íng Thiªn Phi. Ch¼ng qua chóng kiÓm kª ®ång bän, ®©u d¸m ghÐp b»ng h÷u cña chñ nh©n vµo h¹ng chóng! Kh«ng thiÕu mét ai, nghÜa lµ tÊt c¶ cßn sèng, trõ hai tªn Lý vµ V­¬ng. Vµ H­íng Thiªn Phi còng kh«ng cßn! H¶i Qu¸t Thiªn quú xuèng tr­íc vòng m¸u. §inh Phong chíp m¾t, trÇm giäng thèt: - Vâ c«ng cña H­íng nhÞ gia t¹i h¹ thõa hiÓu! T¹i h¹ kh«ng tin cã ng­êi h∙m h¹i næi. Trªn giang hå sè ng­êi h¹ næi H­íng nhÞ gia ch¼ng ph¶i nhiÒu ®©u! Sè ®ã bÊt qu¸ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay th«i! H¾n thèt xong c©u ®ã, ®¶o m¾t quÐt qua mét vßng, tõ C©u Tö Tr­êng ®Õn L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, cuèi cïng lµ B¹ch L¹p Chóc. H¾n kh«ng nh×n ®Õn C«ng T«n KiÕp D­ vµ Kim Linh Chi. C¸i ý tø cña h¾n lµ chØ bèn ng­êi ®ã cã kh¶ n¨ng giÕt H­íng Thiªn Phi mµ th«i. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: http://www.vietkiem.com -173- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh c«ng tö cã vâ c«ng cao, ch¼ng nh÷ng t¹i h¹ biÕt mµ toµn thÓ c¸c vÞ ®©y ®Òu biÕt, song ch¼ng râ lóc sù t×nh x¶y ra, c«ng tö ë ®©u? C©u hái ®ã qu¶ râ rµng, c©u hái ®ã lµ lêi buéc téi! Buéc téi §inh Phong lµ hung thñ! §inh Phong kh«ng hÒ dao ®éng thÇn s¾c, ®iÒm nhiªn ®¸p: - T¹i h¹ ngñ! Lu«n lu«n n»m trªn gi­êng, trong phßng mµ ngñ. Hå ThiÕt Hoa day qua C©u Tö Tr­êng, tiÕp: - C©u huynh vµ §inh c«ng tö ë chung phßng ch¾c cã thÊy? Chõng nh­ thÇn s¾c cña C©u Tö Tr­êng cã vÎ kh¸c l¹, h¾n Êp óng: - Lóc ®ã. lóc ®ã t¹i h¹ ®i... vµo phßng vÖ sinh, kh«ng cã mÆt trong phßng ngñ. L­u H­¬ng vôt thèt: - Thùc ra giÕt chÕt H­íng nhÞ gia kh«ng cÇn g× ph¶i lµ tay cã vâ c«ng trªn bËc n¹n nh©n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Vâ c«ng kh«ng cao h¬n, hung thñ lµm sao ®¾c thñ? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Cã thÓ H­íng nhÞ gia kh«ng t­ëng lµ ng­êi ®ã cã ý giÕt m×nh nªn kh«ng ®Ò phßng. Do ®ã hung thñ h¹ thñ lµ ®¾c thñ ngay! H¶i Qu¸t Thiªn ngÈng mÆt lªn, bu«ng giäng c¨m hên: - Ph¶i! NÕu kh«ng vËy th× khi song ph­¬ng ®éng thñ ph¶i cã tiÕng ®éng, hoÆc vò khÝ ch¹m nhau hoÆc hä qu¸t n¹t nhau vµ bän TiÒn Phong ®∙ nghe lät. Hung thñ thùc hiÖn mét cuéc hµnh thÝch nªn xuÊt thñ bÊt ngê, do ®ã bµng nh©n kh«ng hay biÕt g× c¶! L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh thÞ nh­ vËy. Cho nªn tÊt c¶ nh÷ng ng­êi trªn thuyÒn nµy ®Òu cã thÓ lµ hung thñ! §inh Phong trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng l¹nh lïng thèt: - C¸i lý lµ thÕ, song ng­êi kh«ng thï o¸n H­íng nhÞ gia th× ®©u cã lý do h¹ thñ! Ai l¹i ®i giÕt mét ng­êi kh«ng m¶y may liªn quan ®Õn m×nh? Häa ch¨ng th× cã kÎ lo¹n ãc míi hµnh ®éng nh­ vËy! C©u Tö Tr­êng næi giËn: http://www.vietkiem.com -174- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sao c¸c h¹ trõng m¾t nh×n t¹i h¹? Ch¼ng lÏ c¸c h¹ cho r»ng t¹i h¹ cã thï víi y? §inh Phong ®iÒm nhiªn: - Lóc C©u huynh khiªu khÝch H­íng nhi gia, còng may lµ ch¼ng ph¶i chØ cã mét m×nh t¹i h¹ hay biÕt! H¶i Qu¸t Thiªn lËp tøc trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng, niÒm o¸n hËn bèc rùc n¬i ¸nh m¾t. Chõng nh­ h¾n tin ch¾c C©u Tö Tr­êng lµ hung thñ. C©u Tö Tr­êng ®á mÆt, kªu to: - T¹i h¹ chØ nãi lµ muèn cïng y tû thÝ th«i! T¹i h¹ ®©u cã ý muèn s¸t h¹i y! §inh Phong l¹nh lïng: - Muèn s¸t h¹i H­íng nhÞ gia hay kh«ng, ®iÒu ®ã chØ mét m×nh C©u huynh biÕt mµ th«i! Hµ huèng, cø theo t¹i h¹ hiÓu th× lóc H­íng nhÞ gia bÞ h¹i, ch¼ng râ C©u huynh ë t¹i chç nµo! C©u Tö Tr­êng ph¸t c¸u: - T¹i h¹ ®∙ nãi råi, t¹i h¹ vµo phßng vÖ sinh! T¹i h¹ ®¹i tiÖn mµ! §inh Phong hõ mét tiÕng: - Phßng vÖ sinh? §¹i tiÖn? C©u Tö Tr­êng næi giËn: - Kh«ng vµo phßng vÖ sinh th× ch¼ng lÏ t¹i h¹ phãng uÕ ngay trong phßng ngñ, tr­íc mÆt c¸c h¹ µ? §inh Phong hái: - Cã ai thÊy ch¨ng? C©u Tö Tr­êng l¾c ®Çu: - Kh«ng ai thÊy c¶. T¹i h¹ kh«ng gÆp ng­êi nµo t¹i phßng vÖ sinh c¶! §inh Phong c­êi l¹nh: - Hay ghª! Hay l¹ lïng! C©u huynh kh«ng sím, kh«ng mu«n chÝnh ngay c¸i lóc H­íng nhÞ gia thä h¹i, l¹i ®óng lóc phßng vÖ sinh v¾ng ng­êi l¹i vµo ®ã mµ phãng uÕ! TÊu x¶o kh«ng t­ëng næi! C©u Tö Tr­êng hÐt lªn: http://www.vietkiem.com -175- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i h¹ cã biÕt lóc nµo ph©n nã muèn ra? Nã ®ßi ra lóc nµo th× t¹i h¹ ®i lóc ®ã chø? §i sím lµm g×? §i muén l¹i ®­îc sao? V¶ l¹i t¹i h¹ cã bao thÇu phßng vÖ sinh ®©u mµ biÕt lóc nµo cã ng­êi, lóc nµo v¾ng ng­êi? L­u H­¬ng chît thèt: - C©u huynh bÊt tÊt ph¶i tranh biÖn. Sù thËt ®©y nµy, C©u huynh kh«ng ph¶i lµ hung thñ ®©u! §inh Phong trÇm giäng: - Sù thËt ®©y nµy? ë ®©u? L­u H­¬ng tiÕp: - Hung thñ tõ trong chç tèi t¨m hµnh thÝch c¸ch H­íng nhÞ gia kh«ng xa. Mµ C©u huynh vµ H­íng nhÞ gia th× kh«ng hßa víi nhau, H­íng nhÞ gia khi nµo ®Ó cho C©u huynh ®Õn gÇn m×nh? C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - Ph¶i! NÕu h¾n thÊy t¹i h¹ ®i tíi, chØ sî h¾n sím nh¶y dùng lªn mµ qu¸t, mµ hÐt! Råi nhµo vµo t¹i h¹ ®¸nh ®¸ ngay! L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - Tr«ng vµo c¸c dÊu m¸u nµy, ch¾c lµ H­íng nhÞ gia cã ®æ m¸u nhiÒu. Vµ m¸u ®ã ph¶i vÊy sang ¸o hung thñ. Chµng liÕc m¾t sang C©u Tö Tr­êng, ®o¹n tiÕp lu«n: - Nh­ng hiÖn t¹i y phôc cña C©u huynh s¹ch sÏ thÕ kia, mµ l¹i chØnh chØnh tÒ tÒ, nÕu cho r»ng sau khi hµnh thÝch råi C©u huynh thay ®æi y phôc th× kh«ng thÓ nµo thay ®æi nhanh chãng nh­ vËy! C©u Tö Tr­êng l¹i kªu lªn: - §óng! §óng! Võa nghe tiÕng ró th¶m vang lªn, t¹i h¹ lËp tøc ch¹y ®Õn ®©y, cßn th× giê ®©u mµ thay ®æi y phôc? Kim Linh Chi vôt thèt: - §iÒu ®ã ta cã thÓ lµm chøng! Lóc ta ®Õn ®©y h¾n ®∙ cã mÆt råi. L­u H­¬ng lËp luËn: - V« luËn ai lµ hung thñ còng ®Òu kh«ng kÞp thêi thay ®æi y phôc, chØ cã c¸ch lµ cëi bá chiÕc ¸o vÊy m¸u ra, hoÆc qu¨ng xuèng sèng hoÆc dÊu t¹i mét n¬i bÝ mËt. http://www.vietkiem.com -176- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Nãi nh­ vËy lµ hung thñ kh«ng chØnh tÒ y phôc? Y võa døt lêi liÒn nh×n qua §inh Phong. §inh Phong lóc ®ã vËn ¸o lãt, kh«ng cã ¸o ngoµi. Nh­ng h¾n vÉn b×nh tÜnh, ®iÒm nhiªn thèt: - T¹i h¹ kh«ng cã thãi quen vËn ¸o ngoµi. Kim Linh Chi chen vµo: - Ph¶i ®ã! Lµm sao mµ chØnh tÒ y phôc ®­îc! Trong khi ngñ, Ýt nhÊt còng cëi bá ¸o ngoµi, cëi giµy cëi ví chø! Nh­ ta khi nghe tiÕng ró, giËt m×nh thøc dËy lµ ch¹y ®Õn ®©y ngay, kh«ng kÞp mÆc ¸o, ch¼ng lÏ ta lµ hung thñ? Qu¶ nhiªn nµng vËn ¸o ng¾n, ch©n kh«ng ví ®Ó lé ®«i bµn ch©n tr¾ng nân. Hå ThiÕt Hoa nh×n ®«i ch©n nµng, th¶n nhiªn thèt: - Tr­íc khi tra cøu ra hung thñ th× mäi ng­êi ®Òu cã thÓ ®¸ng nghi ngê. Cho dï lµ kÎ cã thõa tiÒn, thõa b¹c còng thÕ, kh«ng ®­îc h­ëng ngo¹i lÖ! KÎ cã tiÒn kh«ng h¼n lµ kÎ kh«ng thÓ giÕt ng­êi. Kim c« n­¬ng nghÜ cã ph¶i vËy ch¨ng? Kim Linh Chi vèn muèn nh¶y dùng lªn, ph¸t t¸c ngay, song tr«ng thÊy ¸nh m¾t cña Hå ThiÕt Hoa, nµng ®á mÆt bÊt gi¸c lui mét b­íc råi nÝn lÆng lu«n. Lóc ®ã Tr­¬ng Tam tõ d­íi n­íc tråi ®Çu lªn, cao giäng thèt: - T×m kh«ng thÊy g× c¶! N­íc ch¶y xiÕt qu¸, c¸ chÕt còng kh«ng cã nãi chi ng­êi chÕt? H¶i Qu¸t Thiªn qu¨ng xuèng mét ®­êng d©y, ®¸p: - V« luËn nh­ thÕ nµo, Tr­¬ng huynh còng ®∙ tËn lùc gióp ®ì. H¶i t«i vµ H­íng nhÞ ®Ö, mét sèng mét chÕt ®Òu c¶m kÝch v« cïng. N­íc ch¶y m¹nh, Tr­¬ng huynh lªn gÊp th«i! *** vietkiem.com *** Trêi ®∙ s¸ng. VÒ ®Õn phßng, Hå ThiÕt Hoa n¾m ¸o L­u H­¬ng võa giËt võa g¾t: - Hay cho ng­¬i! HiÖn t¹i ng­¬i ph¶i nãi thËt tr­íc mÆt bän ta! Ng­¬i t­ëng lõa ®­îc Hå tiªn sinh nµy µ? http://www.vietkiem.com -177- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng c­êi lín: - Ai lõa ng­êi? Ng­¬i næi chøng g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng lõa ta? Tr­íc khi ®i vµo câi chÕt, V©n Tïng Long cã nhê ng­¬i uèng chÐn r­îu, trong chÐn r­îu râ rµng cã mét vËt g× ®ã. T¹i sao ng­¬i nãi lµ kh«ng cã? Tr­¬ng Tam ®∙ thay xong y phôc do H¶i Qu¸t Thiªn trao cho, khoan kho¸i duçi ch©n trªn gi­êng, bçng c­êi khan thèt: - Tr­íc kia cã ng­êi nãi Hå ThiÕt Hoa lµ mét tªn ngu ngèc, ta kh«ng tin, nh­ng b©y giê ta ph¶i tin! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i lµ mét con chã ngöi ph©n, biÕt g× mµ nãi? Tr­¬ng Tam mØa: - Cßn ng­¬i? Ng­¬i biÕt c¸i g×? BiÕt ph©n ph¶i kh«ng? Võa råi h¾n kh«ng nãi thËt lµ v× cã H¶i Qu¸t Thiªn bªn c¹nh. T¹i sao ng­¬i ph¸t c¸u? Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Cã H¶i Qu¸t Thiªn bªn c¹nh råi sao? Ta xem h¾n kh«ng ®Õn ®çi b¹i ho¹i, h¾n l¹i ®øng chung víi ta trªn mét giíi tuyÕn. Chóng ta dÊu h¾n lµm g×? Tr­¬ng Tam thë dµi: - VËy mµ ch­a chÞu nhËn lµ m×nh ngu! Ta cø t­ëng dï ng­¬i kh«ng hiÓu g× hÕt, Ýt nhÊt còng biÕt ®­îc ph©n! Th× ra c¶ ®Õn ph©n ng­¬i còng kh«ng biÕt lu«n! BÊt qu¸ H¶i Qu¸t Thiªn ®­a ng­¬i ®i xem mÊy vß r­îu råi ng­¬i muèn mãc tim, mãc gan ra trao cho h¾n! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta kh«ng gièng c¸c ng­¬i, bÊt cø ai c¸c ng­¬i còng nghi ngê ®­îc c¶! Thö hái trong thiªn h¹ cã ng­êi nµo ®¸ng cho c¸c ng­¬i tin ch¨ng? M∙i råi c¸c ng­¬i còng nghi ngê lu«n ®Õn cá c©y m©y n­íc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ng­¬i nãi ®óng! Ch¼ng cã mét ai trªn ®êi nµy ®¸ng cho ta tin ®­îc! ChÝnh ta, l¾m lóc ta còng kh«ng tin ®­îc ta! Hµ huèng chi kÎ kh¸c! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: http://www.vietkiem.com -178- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ýt nhÊt ng­¬i còng nãi ®­îc mét c©u tr¾ng trîn! Ch¼ng gièng l∙o Xó Trïng! Tr­¬ng Tam hái: - ThËt ng­¬i tin ®­îc H¶i Qu¸t Thiªn? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - C¸i g× h¾n còng nãi hÕt ra cho chóng ta nghe, h¾n kh«ng hÒ dÊu diÕm. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Muèn c©u c¸, ng­êi ta ph¶i chuÈn bÞ måi. Måi cµng ngon c¸ cµng dÔ m¾c c©u! Lµm sao ng­¬i biÕt ®­îc nh÷ng lêi cña H¶i Qu¸t Thiªn ch¼ng ph¶i lµ måi c©u c¸? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C©u c¸? C©u c¸ g×? Tr­¬ng Tam gi¶i thÝch: - H¾n muèn khai khÈu chóng ta nªn tr­íc hÕt ph¶i tù khai khÈu. Sù thËt µ? Sù thËt th× nh÷ng g× h¾n nãi toµn lµ do suy ®o¸n c¶. H¾n suy ®o¸n ®­îc, thÕ ng­êi kh¸c l¹i kh«ng suy ®o¸n ®­îc sao? H¾n nãi d«ng dµi suèt mÊy tiÕng ®ång hå, chung quy còng nh­ ch¼ng nãi g× c¶. H¾n kh«ng ®îi Hå ThiÕt Hoa c∙i, tiÕp lu«n: - Cßn nh­ s¸u cç quan tµi ®ã, cã ph¶i lµ kh«ng ai biÕt ai mang lªn thuyÒn ch¨ng? BiÕt ®©u chÝnh h¾n mang lªn! Hå ThiÕt Hoa bu«ng v¹t ¸o L­u H­¬ng. B©y giê L­u H­¬ng míi ®iÓm mét nô c­êi, cÊt tiÕng: - Ph¶i! Trªn thuyÒn nµy ng­êi ng­êi ®Òu kh«ng ®iÕc kh«ng mï, nÕu cho r»ng cã kÎ mang nh÷ng chiÕc quan tµi ®ã lªn ®©y, thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt th× thËt lµ mét vô ch¼ng ai lµm næi. Trõ ra mét m×nh h¾n! Trõ ra h¾n dµn c¶nh. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Nh­ng Ýt nhÊt h¾n còng ph¶i lµ hung thñ h¹ s¸t H­íng Thiªn Phi! Lóc H­íng Thiªn Phi bÞ h¹i th× h¾n ®ang cã mÆt chç bän ta! Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -179- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2