Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

87
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 8

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø t¸m Bãng tö thÇn C öa võa më, Hå ThiÕt Hoa nghe mét mïi kú qu¸i ph¶ vµo mòi, mïi ®ã thèi, tanh m­êng t­îng mïi cña muèi, mïi tanh cña h¶i s¶n, mïi tö thi. Kh«ng ai t×m ®­îc danh tõ nµo cho c¸i mïi hçn hîp ®ã. Tr­¬ng Tam cau mµy nh×n ®«i ch©n kh«ng cña Hå ThiÕt Hoa råi nh×n thÇn s¾c cña H¶i Qu¸t Thiªn. Lóc rêi phßng y quªn xá ch©n vµo giµy. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t g¾t: - Nh×n g× mµ kü thÕ? Ch©n ta dï thèi còng kh«ng thèi ®­îc nh­ vËy! H¶i Qu¸t Thiªn g­îng ®iÓm mét nô c­êi: - Mïi thèi ®ã ë bÊt cø khoang thuyÒn ®i biÓn nµo còng cã nh­ng vËt thùc vµ n­íc uèng th× ®­îc chøa ë n¬i kh¸c riªng biÖt. Hå ThiÕt Hoa thë phµo: - T¹ thiªn ®Þa. Chø nÕu tÊt c¶ vËt dông ®Òu ®­îc dån chøa n¬i ®©y th× ch¾c t¹i h¹ nuèt c¬m kh«ng tr«i! Tr­¬ng Tam chen vµo: - Nh­ng r­îu th× l¹i ®­îc ®Ó t¹i ®©y! Ch¼ng lÏ tõ ®©y vÒ sau ng­¬i kh«ng uèng n÷a? Qu¶ nhiªn trong ®èng vËt dông ®ã cã mÊy tr¨m vß r­îu. Gi÷a gian phßng vèn ®Ó trèng, hiÖn t¹i cã mét ®èng g× ®ã, bªn trªn phñ mét líp v¶i dÇu. Hå ThiÕt Hoa ch­a nãi g×, ®ét nhiªn H¶i Qu¸t Thiªn giËt m¹nh tÊm v¶i dÇu. §ång thêi h¾n b¶o: - C¸c vÞ h∙y xem vËt g× ®©y! D­íi tÊm v¶i dÇu lµ s¸u cç quan tµi! Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: - Quan tµi th× chóng ta ®∙ thÊy qu¸ nhiÒu råi, H¶i bang chñ gäi bän t¹i h¹ ®Õn ®©y ch¼ng lÏ chØ ®Ó cho xem quan tµi? H¶i Qu¸t Thiªn ng­ng träng thÇn s¾c ®¸p: http://www.vietkiem.com -160- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trªn thuyÒn nµy kh«ng hÒ cã quan tµi! T¹i h¹ kh«ng cã dù phßng mang theo vËt ®ã! Còng nh­ hÇu hÕt c¸c h¶i thuyÒn kh¸c. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - T¹i sao? Ng­êi ®i biÓn kh«ng bao giê chÕt µ? H¶i Qu¸t Thiªn gi¶i thÝch: - V­ît biÓn cã mÊy h¹ng ng­êi: h¹ng du kh¸ch vµ h¹ng sinh nhai trªn mÆt biÓn. Du kh¸ch v× lé tr×nh ph¶i v­ît biÓn, do ®ã kh«ng th­êng xuyªn vµ ch¼ng ai nghÜ m×nh l¹i chÕt trong chuyÕn du hµnh cho nªn kh«ng mang theo quan tµi. Cßn h¹ng sinh nhai trªn mÆt biÓn còng cã hai lo¹i, mét lo¹i ra kh¬i råi trë vÒ lôc ®Þa, hä cã nhµ cã cöa trªn lôc ®Þa, nÕu chÕt lóc hµnh nghÒ th× thi thÓ ®­îc mang vÒ lôc ®Þa mai t¸ng. Hä còng kh«ng cÇn mang theo quan tµi. Mét lo¹i n÷a lµ lÊy biÓn lµm nhµ, sèng trªn biÓn, nhê biÓn, lªnh ®ªnh nh­ mét con thuyÒn, hä kh«ng cã c¨n cø trªn lôc ®Þa nªn khi chÕt lµ x¸c ®­îc qu¨ng xuèng biÓn. Hä còng ch¼ng cÇn quan tµi lu«n, võa tèn hao võa chiÕm chç trong thuyÒn, l¹i kh«ng h÷u dông. Cho nªn h¶i thuyÒn ch¼ng bao giê chë quan tµi theo. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - ThÕ th× s¸u cç quan tµi nµy do ®©u mµ cã? H¶i Qu¸t Thiªn l¾c ®Çu: - Cã trêi míi biÕt ®­îc t¹i sao! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ch¼ng lÏ kh«ng mét ai tr«ng thÊy ng­êi mang s¸u cç quan tµi nµy lªn thuyÒn? H¶i Qu¸t Thiªn l¾c ®Çu lu«n: - Ch¼ng ai tr«ng thÊy c¶! H¾n l¹i ng­ng träng thÇn s¾c, tiÕp: - Cø mçi lÇn thuyÒn ra kh¬i lµ t¹i h¹ chiÕu lÖ kiÓm tra tÊt c¶ ®å vËt. Do ®ã míi ph¸t hiÖn ra s¸u cç quan tµi sau khi c¸c vÞ vÒ phßng råi, t¹i h¹ míi b¾t ®Çu lµm c¸i viÖc quan s¸t. H¾n tiÕp lu«n: - Hai tªn thuéc h¹ canh gi÷ t¹i ®©y rÊt mùc trung thµnh, chóng kh«ng bao giê nãi ngoa víi t¹i h¹. ChÝnh chóng ë t¹i ®©y mµ còng ch¼ng thÊy ai mang vµo. http://www.vietkiem.com -161- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng thèt: - NÕu kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®¸ng tin cËy th× khi nµo H¶i bang chñ giao cho hä c¸i nhiÖm vô qu¶n lý thùc vËt? Sinh m¹ng cña mäi ng­êi trªn thuyÒn mµ! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu: - §óng vËy ®ã! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Dï cho cã ng­êi v« duyªn v« cí mang s¸u cç quan tµi lªn thuyÒn ®i n÷a, thiÕt t­ëng còng ch¼ng quan hÖ g×. Hµ huèng s¸u cç quan tµi lµm b»ng lo¹i gç tèt, Ýt nhÊt còng ®ªm ®æi ®­îc mÊy vß r­îu. Tr­¬ng Tam thë dµi: - §òng lµ ng«n ng÷ cña mét con s©u r­îu! Cø nãi vµi c©u lµ nh¾c ®Õn r­îu mét lÇn! Sao ng­¬i kh«ng nghÜ con thuyÒn cña H¶i bang chñ ®©u ph¶i lµ vïng hoang ®Þa, ai muèn ®Õn cø ®Õn, ai muèn ®i cø ®i, muèn lµm g× th× lµm? NÕu cã kÎ cho r»ng thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt c¸i viÖc mang quan tµi lªn thuyÒn th× ch¼ng hãa ra lµ viÖc rÊt dÔ lµm sao? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Khã thËt! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hä dông t©m c¬ ®ªm c¸c cç quan tµi vµo ®©y, nÕu kh«ng cã mét m­u ®å g× th× qu¶ lµ hä cã c¸i tËt ng«ng rÊt lín! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Ng­¬i nãi sao? Hä cã m­u ®å? L­u H­¬ng ®ang vuèt vuèt chãt mòi, vôt hái: - Ta hái ng­¬i, cã bao nhiªu ng­êi lªn thuyÒn? Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét chót: - Ng­¬i, ta, l∙o Tr­¬ng, Kim Linh Chi, C©u Tö Tr­êng, §inh Phong, C«ng T«n KiÕp D­, B¹ch L¹p Chóc, kÓ lu«n H¶i bang chñ vµ H­íng Thiªn Phi, tÊt c¶ lµ m­êi ng­êi. Bçng nhí ra ®iÒu g×, y biÕn s¾c mÆt lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -162- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - M­êi ng­êi! S¸u cç quan tµi! Ch¼ng lÏ kÎ nµo ®ã c¶nh c¸o chóng ta trong m­êi ng­êi cã s¸u ng­êi chÕt t¹i ®©y? Tr­¬ng Tam thë dµi: - KÎ ®ã cã h¶o ý ®Êy! BiÕt bän ta sinh tr­ëng trªn ®Êt liÒn, khi chÕt ph¶i ®­îc mai t¸ng kü trong lßng ®Êt! Cho nªn y chuÈn bÞ quan tµi s½n sµng! H¾n liÕc m¾t sang H¶i Qu¸t Thiªn mét tho¸ng, tiÕp lu«n: - H¶i bang chñ vµ H­íng Thiªn Phi lµ ng­êi cña biÓn, tù nhiªn kh«ng cÇn quan tµi. H¶i Qu¸t Thiªn trÇm g­¬ng mÆt, thë dµi mÊy tiÕng: - Së dÜ thÕ, kÎ ®ã nghÜ r»ng trong m­êi ng­êi chóng ta, Ýt nhÊt còng cã t¸m ng­êi ph¶i chÕt, kh«ng thÓ kh«ng chÕt. T¹i h¹ vµ H­íng Thiªn Phi nhÊt ®Þnh ë trong sè ®ã. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nãi nh­ vËy lµ Ýt nhÊt còng cã hai ng­êi khái chÕt? Hai ng­êi ®ã lµ ai chø? H¶i Qu¸t Thiªn g»n tõng tiÕng: - Hai ng­êi khái chÕt lµ hai ng­êi giÕt chÕt t¸m ng­êi kia! Tr­¬ng Tam nh×n qua s¸u cç quan tµi, lÈm nhÈm: - T¹i h¹ m­êng t­îng thÊy s¸u ng­êi n»m trong quan tµi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - S¸u ng­êi? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Mét lµ L­u H­¬ng, kÕ ®Õn lµ Hå ThiÕt Hoa, ng­êi thø ba cã vÎ lµ mét thiÕu n÷. H¾n nãi rÊt nhá, rÊt chËm, m¾t h¾n nh×n quan tµi, thÇn th¸i ©m trÇm nghiªm träng. Hå ThiÕt Hoa thõa hiÓu lµ h¾n nãi vu v¬, nh­ng nghe h¾n nãi, y còng b¾t l¹nh m×nh, chÞu kh«ng næi n÷a, y hÐt lªn: - Cã mét quan tµi cña ng­¬i chø, ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam thë dµi ®¸p: http://www.vietkiem.com -163- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng sai mét ®iÓm nhá! Ta nh­ ®∙ n»m trong mét cç, c¸i cç ®ã ®ã! H¾n ®­a tay chØ! Ai ai còng håi hép, con tim suýt nh¶y vät ra khái ngùc. ChÝnh h¾n còng rîn ng­êi, må h«i l¹nh ®Ém ­ít lßng bµn tay! H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c mÆt nhît nh¹t, rung rung giäng: - Cßn hai cç quan tµi kia? C¸c h¹ thÊy ai trong ®ã? Tr­¬ng Tam lau må h«i mÆt c­êi khæ: - Kh«ng thÊy næi! L­u H­¬ng thèt: - H¶i bang chñ chõng nh­ hoµi nghi C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc? H¶i Qu¸t Thiªn lÆng thinh kh«ng ®¸p. L­u H­¬ng chíp m¾t, tiÕp: - Giao t×nh gi÷a H¶i bang chñ vµ §inh c«ng tö cã vÎ hËu mµ sao bang chñ kh«ng t×m y th¶o luËn vÒ vÊn ®Ò nµy? H¶i Qu¸t Thiªn vÉn lÆng thinh mét lóc n÷a. Sau cïng h¾n thë dµi, thèt: - Tr­¬ng huynh nãi kh«ng sai! T¹i h¹ cã c¶m t­ëng lµ ba vÞ vµ Kim c« n­¬ng kh«ng ph¶i lµ hung thñ s¸t nh©n nªn míi t×m ®Õn ba vÞ th¶o luËn. L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Ch¼ng lÏ H¶i bang chñ l¹i hoµi nghi §inh c«ng tö? H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng ®¸p. Må h«i l¹nh xuÊt ra ®Ém ­ít ®Çu h¾n, r¬i xuèng mÆt ch¶y rßng rßng. L­u H­¬ng chùa chÞu bu«ng tha, l¹i hái: - Xem ra H¶i bang chñ vµ §inh c«ng tö th©n nhau tõ l©u l¾m råi! H¶i Qu¸t Thiªn do dù mét chót råi gËt ®Çu. L­u H­¬ng s¸ng m¾t lªn, hái lu«n: - NÕu vËy h¼n bang chñ ph¶i biÕt râ con ng­êi cña §inh c«ng tö nh­ thÕ nµo? Nh÷ng thí thÞt trªn g­¬ng mÆt H¶i Qu¸t Thiªn giËt giËt m∙i. Bçng h¾n thèt lªn: - T¹i h¹ kh«ng hoµi nghi y, chØ bÊt qu¸.... C¸i ®iÒu s¾p nãi, hoÆc khã nãi, hoÆc kh«ng muèn nãi, H¶i Qu¸t Thiªn ngõng l¹i, bá löng c©u ®ã. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - BÊt qu¸ lµm sao? http://www.vietkiem.com -164- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn tùa hå kh«ng nghe y hái, ®«i m¾t ®¨m ®¨m nh×n tíi phÝa tr­íc nh­ ph¸t hiÖn ra c¸i g× ë h­íng ®ã. MÊy phót tr«i qua. H¾n tõ tõ tiÕp: - Kh«ng râ t¹i sao, tõ lóc V©n Tïng Long chÕt ®i, t¹i h¹ c¶m thÊy lßng håi hép, thÞt giËt m∙i. M­êng t­îng c¸ch c¸i chÕt kh«ng xa. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - T¹i sao? L­u H­¬ng tiÕp hái: - C¸i chÕt cña V©n bang chñ cã liªn quan g× ®Õn H¶i bang chñ? H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p: - T¹i h¹... t¹i h¹... nhËn thÊy c¸i chÕt ®ã kú qu¸i qu¸ chõng! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Kú qu¸i? Cã c¸i g× kú qu¸i ®©u? H¶i Qu¸t Thiªn gi¶i thÝch: - Vâ bang chñ Vâ Duy d­¬ng vèn së tr­êng vÒ còng tiÔn do ®ã mµ cã hiÖu x­ng ThÇn TiÔn X¹ NhÊt, vÒ m«n nµy th× ai ai còng ph¶i nh×n nhËn l∙o lµ tay v« song. Nh­ng nÕu x¸p vµo nhau, ®¸nh nhau b»ng néi lùc th× vÞ tÊt trªn bËc V©n bang chñ? Tr­¬ng Tam chËn lêi: - §óng vËy! NÕu c¶ hai dïng vò khÝ, ch­ëng, quyÒn mµ tranh h¬n kÐm th× ch­a ch¾c ai th¾ng ai b¹i, vÒ khinh c«ng vµ ¸m khÝ còng thÕ. BÊt qu¸ Vâ Duy D­¬ng giái vÒ háa c«ng cßn V©n Tïng Long th× chuyªn thñy c«ng. §iÓm kh¸c biÖt lµ ë chç ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - §ªm qua, t¹i Tam Hßa L©u, lóc song ph­¬ng giao thñ hai vÞ ®Òu cã mÆt t¹i tr­êng, ch¾c còng thÊy cuéc giao thñ cña hä hÇu nh­ chíp nho¸ng, hä trao ®æi nhau ch­a ®­îc m­¬i chiªu, V©n bang chñ bÞ h¹. C¸i chÕt qu¸ gÊp, hay nãi c¸i b¹i qu¸ gÊp còng thÕ ph¶i ®­îc cho lµ kú qu¸i. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét chót, nhÝn qua L­u H­¬ng mét tho¸ng råi cÊt tiÕng hái: - Hay lµ Vâ bang chñ còng nh­ Kim Linh Chi, häc ®­îc tuyÖt kú c«ng phu ®éc m«n cùc kú lîi h¹i? http://www.vietkiem.com -165- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng ®¸p: - Còng cã thÓ lµ vËy l¾m. Tuy nhiªn, Vâ bang chñ ®∙ lµ ng­êi lôc tuÇn råi, dï cho cµng giµ cµng dÎo, cµng m¹nh ®i n÷a, g©n cèt còng kh«ng b»ng h¹ng thanh thiÕu, ký øc còng kh«ng cßn linh ®éng n÷a, lóc tËp luyÖn sù h« hÊp kh«ng nhanh b»ng bän trÎ, cho nªn dï cã häc thªm g× còng kh«ng thu thËp kÕt qu¶ nh­ thuë thiÕu thêi. Chµng thë dµi, nãi tiÕp: - §ã lµ ®iÒu bi ai nhÊt cña con nhµ vâ lóc vÒ giµ. Ai ai còng ®µnh chÞu luËt ®µo th¶i tõ tõ chi phèi! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu: - L­u huynh nhËn xÐt rÊt ®óng. T¹i h¹ còng cã nghÜ ®Õn tr­êng hîp ®ã. Kh«ng thÓ nµo Vâ bang chñ luyÖn ®­îc mét m«n c«ng ®éc ®¸o gióp l∙o ta trong vßng m­¬i chiªu h¹ s¸t næi V©n bang chñ? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - VËy theo c¸c vÞ th× sù t×nh Èn khuÊt trong c¸i chÕt cña V©n Tïng Long? L­u H­¬ng vµ H¶i Qu¸t Thiªn cïng trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t. ¸nh m¾t cña hä biÓu hiÖn mét c¶m nghÜ t­¬ng ®ång, ¸nh m¾t rÊt kú qu¸i. Hä kh«ng d¸m nãi lªn c¶m nghÜ ®ã. Cho nªn nh×n nhau råi hä lÆng thinh. Hå ThiÕt Hoa còng suy t­ m∙i vÒ c¸i chÕt cña V©n Tïng Long. Mét lóc sau y chît thèt lªn: - V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng ®¸nh nhau, ch¼ng ph¶i lÇn nµy lµ lÇn thø nhÊt. Vâ Duy D­¬ng thÕ nµo, h¼n V©n Tïng Long ph¶i biÕt râ rµng! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! §iÒu ®ã th× ch¼ng ai h¬n V©n Tïng Long! Hå ThiÕt Hoa tiÖp: - Nh­ng ®ªm qua, t¹i Tam Hßa L©u, tr­íc khi song ph­¬ng ®éng thñ, V©n Tïng Long biÓu lé mét thÇn s¾c cùc kú qu¸i dÞ. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i thÊy sao? http://www.vietkiem.com -166- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Y cã vÎ biÕt tr­íc lµ ch¹m tr¸n víi Vâ Duy D­¬ng lÇn nµy lµ ph¶i t¸ng m¹ng n¬i tay l∙o ta. Ch¼ng lÏ y biÕt ®­îc Vâ Duy D­¬ng ngµy nay cã c«ng phu cao h¬n Vâ Duy D­¬ng ngµy tr­íc gÊp mÊy phÇn? Tr­¬ng Tam l¹i hái: - Dï cho Vâ Duy D­¬ng cã luyÖn ®­îc mét vâ c«ng ®éc m«n, chuÈn bÞ ®èi phã víi y. ThÕ th× lµm sao y biÕt ®­îc? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng t¹i sao V©n Tïng Long c¶m thÊy m×nh ph¶i chÕt trong lÇn giao thñ ®ã? Ch¼ng lÏ ®ét nhiªn y ph¸t hiÖn mét bÝ mËt g×? BÝ mËt g× do y ph¸t hiÖn chø? Y nh×n qua L­u H­¬ng, tiÕp: - Lóc y s¾p söa b­íc qua cöa g¸c, ng­¬i cã uèng thay y mét chÐn r­îu, ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - Víi töu l­îng cña y, lµm g× y kh«ng uèng næi mét chÐn r­îu nhá ®ã, cho dï lµ y ®ang lóc say? Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng ung dung ®¸p: - Cã thÓ y kh«ng lµ mét töu quû nªn kh«ng thÝch r­îu. Uèng bao nhiªu ®ã ®ñ råi, kh«ng chÞu uèng thªm n÷a. Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Theo ta th× së dÜ y lµm vËy lµ cã mét dông ý! L­u H­¬ng cau mµy: - Dông ý g×? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trong chÐn r­îu y trao cho ng­¬i ph¶ng phÊt cã vËt g×. Ng­¬i kh«ng chó ý? L­u H­¬ng ®¸p: - Y trao qua, ta uèng liÒn, ch¼ng thÊy g× c¶. §o¹n chµng c­êi, råi tiÕp: - Ta b×nh sinh uèng r­îu b»ng miÖng chø kh«ng hÒ uèng b»ng m¾t. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: http://www.vietkiem.com -167- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - GÇn ®©y con m¾t cña ng­¬i kÐm qu¸, mÊt linh! Ta khuyªn ng­¬i xa n÷ s¾c ®i lµ võa. Chø nÕu kh«ng th× trong vßng vµi n¨m n÷a, ng­¬i ph¶i mï vµ ®iÕc! Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Cã quan hÖ g× ®iÒu ®ã! ThiÕu chi n÷ nh©n thÝch kÎ mï vµ ®iÕc? MiÔn lµ kÎ mï cã nhiÒu tiÒn, th©n thÓ cßn c­êng tr¸ng lµ ®­îc! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - N÷ nh©n ®ã ch¾c ®ång h¹ng víi ng­¬i, h¹ng n« tµi! H¶i Qu¸t Thiªn suy nghÜ ®Õn xuÊt thÇn, song ch¼ng ai biÕt h¾n suy nghÜ vÒ viÖc g×. VÎ hoµi nghi, thèng khæ hiÖn ra trªn g­¬ng mÆt h¾n. VÊn ®Ò ®ang lÈn quÈn trong ®Çu ãc h¾n h¼n lµ nan gi¶i! §Õn lóc ®ã, h¾n buét miÖng thë dµi, g­îng në mét nô c­êi: - T¹i h¹ ®­îc gÆp gì c¸c vÞ thËt lµ cã duyªn may! T¹i h¹. t¹i h¹ chØ cÇu mong n¬i c¸c vÞ mét ®iÒu. H¾n nãi c¸c vÞ nh­ng chØ nh×n mét m×nh L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®¸p: - NÕu lµ ®iÒu trong kh¶ n¨ng, t¹i h¹ sÏ kh«ng tõ kh­íc! C©u ®ã do kÎ kh¸c nãi ra nghe rÊt tÇm th­êng, song L­u H­¬ng nãi ra nã cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. Mét lêi nãi cña H­¬ng So¸i gi¸ trÞ ngµn vµng, trªn giang hå ai ai còng hiÓu. H¶i Qu¸t Thiªn thë phµo, nÐt buån lo n¬i mÆt tan biÕn mÊt: - V¹n nhÊt t¹i h¹ gÆp ®iÒu bÊt h¹nh, th× H­¬ng So¸i... H¾n võa thèt võa lÊy trong m×nh ra mét chiÕc hép gç. Võa lóc ®ã cã tiÕng coong coong vang lªn, m­êng t­îng tiÕng gâ cöa cña kÎ nµo ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn biÕn s¾c, lËp tøc dÊu chiÕc hép vµo m×nh trë l¹i, ®o¹n b­íc ®Õn cöa, g¾t khÏ: - Ai? Cöa cã cµi then, bªn ngoµi kh«ng ®éng tÞnh. H¶i Qu¸t Thiªn cao giäng hái: - V­¬ng §¾c ChÝ! Lý §¾c Tiªu! Bªn ngoµi cã ai ®Õn ®ã? DÜ nhiªn, V­¬ng §¾c ChÝ vµ Lý §¾c Tiªu lµ hai ng­êi canh g¸c bªn ngoµi, ch¼ng râ t¹i sao c¶ hai kh«ng øng tiÕng. S¾c mÆt cña H¶i Qu¸t Thiªn biÕn ®æi ®¸ng sî! H¾n rót then cµi, x« bËt c¸nh cöa ch¹y ra ngoµi. http://www.vietkiem.com -168- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Lóc L­u H­¬ng theo ra ®Õn n¬i th× mÆt h¾n biÕn thµnh mµu ®Êt, h¾n thõ ng­êi ®øng ®ã, må h«i l¹nh tõ ®Çu r¬i xuèng vang ®ép ®ép trªn v¸n thuyÒn. Hai ng­êi canh g¸c bªn ngoµi ®∙ biÕn thµnh hai x¸c chÕt. Kh«ng cã dÊu m¸u trªn hai c¸i x¸c. MÆt n¹n nh©n rÊt an t­êng, tùa hå chÕt rÊt b×nh tÜnh, kh«ng ®au ®ín. H¶i Qu¸t Thiªn më y phôc cña hä, ph¸t hiÖn n¬i hËu t©m cã mét Ên ch­ëng mµu ®á nh¹t, hiÓn nhiªn c¶ hai bÞ ch­ëng k×nh ®¸nh tróng, t©m m¹ch ®øt ®o¹n. Hå ThiÕt Hoa ph× h¬i l¹nh: - Ch­ëng lùc lîi h¹i thËt! Ch­ëng Ên do hai tay ph¸t ra, mçi n¹n nh©n høng mét tay nªn cã t¶ cã h÷u râ rÖt. HiÓn nhiªn hai ch­ëng Ên do mét ng­êi l­u l¹i, vµ ch­ëng lùc ®¸nh ra ph¶i lµ ®ång thêi. Ng­êi nµo ®ã dïng song ch­ëng víi khÝ lùc ®ång ®Òu, t¶ còng nh­ h÷u! L­u H­¬ng thèt: - Xem ra m­êng t­îng c«ng phu Chu Sa Ch­ëng! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - §óng vËy! ChØ cã Chu Sa Ch­ëng míi l­u l¹i Ên tÝch mµu ®á nh¹t. L­u H­¬ng tiÕp: - C¸i tªn Chu Sa Ch­ëng ai ai còng biÕt song t©m ph¸p bÝ quyÕt luyÖn ch­ëng ph¸p ®ã th× ®∙ thÊt truyÒn tõ l©u. Hai ba m­¬i n¨m gÇn ®©y trªn giang hå kh«ng cßn cao thñ nµo sö dông ch­ëng ph¸p ®ã n÷a. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ta cã nghe nãi ®Õn mét ng­êi, tªn lµ L©m Vâ, ngo¹i hiÖu §¬n Ch­ëng Truy Hån. Nh©n vËt nµy thiÖn dông Chu Sa Ch­ëng. Song ®ã lµ viÖc cña nhiÒu n¨m tr­íc, mµ L©m Vâ còng ®∙ chÕt råi, kh«ng nghe nãi l∙o ta cã truyÒn nh©n hay kh«ng! L­u H­¬ng mØm c­êi: - §¬n Ch­ëng Truy Hån L©m Vâ qu¶ cã luyÖn Chu Sa Ch­ëng. Ng­êi ta th× chØ luyÖn mét tay, cßn l∙o th× luyÖn c¶ ®«i tay, mµ l¹i luyÖn ®­îc ®«i tay ®ång ®Òu. Sù kiÖn ®ã hiÕm cã l¾m. H¶i Qu¸t Thiªn vôt thèt: http://www.vietkiem.com -169- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cø theo lêi truyÒn thuyÕt th× ng­êi luyÖn Chu Sa Ch­ëng cã bµn tay ®Æc biÖt. Nh×n vµo ®iÓm l¹ ®ã lµ biÕt ngay! L­u H­¬ng ®¸p: - Lóc míi luyÖn, lßng bµn tay rùng ®á. Nh­ng sau khi thµnh c«ng råi th× bµn tay trë l¹i tr¹ng th¸i b×nh th­êng. ChØ khi nµo sö dông ch­ëng ph¸p, lßng bµn tay míi öng mµu chu sa. Do ®ã lóc th­êng kh«ng ai ph¸t hiÖn næi. H¶i Qu¸t Thiªn thë dµi: - NÕu vËy th× trõ bèn chóng ta ra, bÊt cø ng­êi nµo kh¸c còng kh¶ nghi lµ hung thñ h¹ s¸t chóng! Tr­¬ng Tam thèt: - Cßn cã mét ng­êi, ng­êi ®ã kh«ng thÓ lµ hung thñ. H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Ai? Tr­¬ng Tam bu«ng gän: - Kim Linh Chi. H¶i Qu¸t Thiªn l¹i hái: - B»ng vµo ®©u? Tr­¬ng Tam gi¶i thÝch: - L­u l¹i ch­ëng Ên nh­ vËy, ph¶i lµ ng­êi cã bµn tay lín. TuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ tay n÷ nh©n! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Thä tiÒn cña ng­êi, th× ph¶i lµm tiªu t¸n häa cho ng­êi! Kim Linh Chi mua ng­¬i qu¶ kh«ng uæng tiÒn! H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - N÷ nh©n còng cã ng­êi cã bµn tay lín vËy chø! Nghe nãi n÷ nh©n tay lín lµ cã sè ®¹i phó, ®¹i quý. Kim c« n­¬ng kh«ng ph¶i thuéc thµnh phÇn phó quý sao? Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Th× ra H¶i bang chñ kiªm lu«n c¸i tµi xem t­íng! Nghe nãi kÎ giÕt ng­êi cã hung t­íng hiÖn n¬i mÆt, ch¼ng râ H¶i bang chñ cã nhËn ra ch¨ng? http://www.vietkiem.com -170- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn ch­a kÞp ®¸p, bçng cã tiÕng thÐt kinh hoµng vang lªn. TiÕng vang tõ tÇng trªn väng xuèng, tuy xa nh­ng nghe lanh l¶nh, rÊt râ rµng. H¶i Qu¸t Thiªn kinh h∙i, ch¹y bay lªn thang. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Xem ra trªn con thuyÒn nµy nhiÒu n¹n qu¸! Cßn sèng sãt mµ vÒ ®Êt liÒn t­ëng ch¼ng ph¶i dÔ dµng g×? L­u H­¬ng nhÆt mét vËt chi ®ã n¬i m×nh V­¬ng §¾c ChÝ råi trÇm giäng b¶o: - Hai ng­¬i xem vËt g× ®©y! VËt ®ã lµ mét h¹t tr©n ch©u, chíp s¸ng, to b»ng m¾t rång! Tr­¬ng Tam biÕn s¾c, kªu lªn thÊt thanh: - ChÝnh h¹t tr©n ch©u do ta trém cña Kim c« n­¬ng! L­u H­¬ng hái: - Cã nhËn lÇm ch¨ng? Tr­¬ng Tam l¾c ®Çu: - Lµm sao lÇm ®­îc! Ta cã con m¾t xem ngäc mµ! H¾n lau må h«i l¹nh võa ®æ h¹t, tiÕp: - Nh­ng t¹i sao tr©n ch©u cña Kim c« n­¬ng l¹i ë trong m×nh cña g∙ nµy? L­u H­¬ng ®¸p: - Cã lÏ nµng s¬ ý ®Ó r¬i! Tr­¬ng Tam kinh h∙i: - Nãi nh­ vËy lµ ng­¬i cho r»ng nµng xuèng ®©y giÕt ng­êi? Nµng lµ hung thñ? L­u H­¬ng kh«ng ®¸p lêi h¾n. Chµng m¬ mµng, trÇm t­, mét lóc l©u cÊt h¹t tr©n ch©u vµo m×nh råi b­íc nh÷ng b­íc dµi, lªn thang. Hå ThiÕt Hoa vç tay lªn ®Çu vai Tr­¬ng Tam thèt: - NÕu chñ nh©n lµ hung thñ th× n« tµi lµ tßng ph¹m. Ng­¬i h∙y cÈn thËn ®Ò phßng. *** vietkiem.com *** Khi Hå ThiÕt Hoa vµ L­u H­¬ng, Tr­¬ng Tam lªn ®Õn s©n thuyÒn th× l¸i thuyÒn chËt nÝch ng­êi. Kim Linh Chi, §inh Phong, C©u Tö Tr­êng, C«ng T«n http://www.vietkiem.com -171- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc ®Òu cã mÆt. H­íng Thiªn Phi vèn gi÷ tay l¸i, lóc ®ã biÕn ®©u mÊt. N¬i v¸n thuyÒn cã dÊu m¸u. M¸u ¸nh ngêi mµu ®á, m¸u ch­a kh«. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh hái: - H­íng Thiªn Phi? Y ngé n¹n? Nh­ng x¸c cña y ë ®©u? H¶i Qu¸t Thiªn ®á ngÇu ®«i m¾t, bçng cao giäng gäi: - TiÒn Phong! Lç Tr­êng KiÕt! Cã ph¶i nh»m phiªn trùc h«m nay cña hai ng­¬i t¹i l¸i thuyÒn ch¨ng? Tõ trong ®¸m ®«ng, hai ng­êi b­íc ra nghiªng m×nh ®¸p: - V©ng! H¶i Qu¸t Thiªn phÉn né: - ThÕ c¸c ng­¬i bá ®i ®©u? TiÒn Phong rung giäng ®¸p: - H­íng nhÞ gia b¶o bän tiÓu nh©n ®i n¬i kh¸c, bän tiÓu nh©n kh«ng chÞu ®i, H­íng nhÞ gia trõng m¾t toan ph¸t t¸c, bän tiÓu nh©n sî bÞ ®¸nh ph¶i bá ®i. Lç Tr­êng KiÕt tiÕp: - Nh­ng bän tiÓu nh©n kh«ng d¸m ®i xa, chØ quanh quÈn t¹i ®©y gióp T«n l∙o tam quÊn d©y buåm. H¶i Qu¸t Thiªn hái: - Võa råi c¸c ng­¬i cã nghe g× ch¨ng? TiÒn Phong ®¸p: - Bän tiÓu nh©n nghe tiÕng thÐt thª th¶m, lËp tøc ch¹y ®Õn. Nh­ng ch­a tíi n¬i l¹i nghe thªm mét tiÕng ïm. Nh×n ra bän tiÓu nh©n kh«ng thÊy H­íng nhÞ gia ®©u c¶! Mäi ng­êi nh×n nhau, ai ai còng hiÓu tiÕng óm lµ thinh ©m do H­íng Thiªn Phi r¬i xuèng n­íc g©y nªn. Vµ ai ai còng nghÜ lµ H­íng Thiªn Phi hung ®a kiÕt thiÓu. H¶i Qu¸t Thiªn tõng giao t×nh víi H­íng Thiªn Phi tõ nhiÒu n¨m qua, tù nhiªn ph¶i th©n mËt, tr­íc th¶m c¶nh cña b»ng h÷u h¾n kh«ng cÇm ®­îc giät lÖ, h¾n run run giäng kÓ: http://www.vietkiem.com -172- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NhÞ ®Ö! NhÞ ®Ö! ChÝnh ngu ca h¹i nhÞ ®Ö! §¸ng lÏ ngu ca kh«ng nªn l«i cuèn nhÞ ®Ö cïng ®i!. §inh Phong dÞu giäng an ñi: - H¶i bang chñ kh«ng nªn bi th­¬ng th¸i qu¸! Tr­íc khi t×m ®­îc x¸c chÕt th× chóng ta ch­a cã thÓ ®o¸n ®Þnh kÎ chÕt lµ ai! Hµ huèng vâ c«ng cña H­íng nhÞ gia rÊt cao, ®©u cã thÓ bÊt cø ai còng h∙m h¹i dÔ dµng? Tr­¬ng Tam thèt: - Thi thÓ r¬i xuèng n­íc ch­a ®­îc bao l©u, ®Ó t¹i h¹ xuèng ®ã xem, nÕu gÆp th× t¹i h¹ vít lªn. Lóc ®ã thuyÒn ®Õn vµm s«ng, s¾p söa ra biÓn, sãng næi cao ngän ®Ëp Çm Çm. Tr­¬ng Tam kh«ng hÒ do dù, nhón ch©n tung m×nh phãng lu«n xuèng n­íc nh­ con c¸ lín. H¶i Qu¸t Thiªn lËp tøc qu¸t to: - Gi¶m tèc ®é ®Ó dõng thuyÒn råi kiÓm tra nh©n sè! Thñy thñ ph©n c«ng lo viÖc t¶n m¸c liÒn! Thuéc h¹ cña Tö K×nh Bang qu¶ lµ nh÷ng tay ®­îc huÊn luyÖn kü, gÆp biÕn vÉn kh«ng hoang mang rèi lo¹n, chØ trong kho¶nh kh¾c thuyÒn dõng l¹i. Råi tiÕng gäi ®iÓm danh vang lªn ch¸t tai. Mét lóc sau, TiÒn Phong b­íc gÊp trë l¹i, nghiªng m×nh t­êng tr×nh: - Trõ V­¬ng §¾c ChÝ vµ Lý §¾c Tiªu, tÊt c¶ ®Òu ®ñ mÆt kh«ng thiÕu mét ai! Kh«ng thiÕu mét ai, nh­ng v¾ng mÆt H­íng Thiªn Phi. Ch¼ng qua chóng kiÓm kª ®ång bän, ®©u d¸m ghÐp b»ng h÷u cña chñ nh©n vµo h¹ng chóng! Kh«ng thiÕu mét ai, nghÜa lµ tÊt c¶ cßn sèng, trõ hai tªn Lý vµ V­¬ng. Vµ H­íng Thiªn Phi còng kh«ng cßn! H¶i Qu¸t Thiªn quú xuèng tr­íc vòng m¸u. §inh Phong chíp m¾t, trÇm giäng thèt: - Vâ c«ng cña H­íng nhÞ gia t¹i h¹ thõa hiÓu! T¹i h¹ kh«ng tin cã ng­êi h∙m h¹i næi. Trªn giang hå sè ng­êi h¹ næi H­íng nhÞ gia ch¼ng ph¶i nhiÒu ®©u! Sè ®ã bÊt qu¸ ®Õm trªn ®Çu ngãn tay th«i! H¾n thèt xong c©u ®ã, ®¶o m¾t quÐt qua mét vßng, tõ C©u Tö Tr­êng ®Õn L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, cuèi cïng lµ B¹ch L¹p Chóc. H¾n kh«ng nh×n ®Õn C«ng T«n KiÕp D­ vµ Kim Linh Chi. C¸i ý tø cña h¾n lµ chØ bèn ng­êi ®ã cã kh¶ n¨ng giÕt H­íng Thiªn Phi mµ th«i. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: http://www.vietkiem.com -173- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh c«ng tö cã vâ c«ng cao, ch¼ng nh÷ng t¹i h¹ biÕt mµ toµn thÓ c¸c vÞ ®©y ®Òu biÕt, song ch¼ng râ lóc sù t×nh x¶y ra, c«ng tö ë ®©u? C©u hái ®ã qu¶ râ rµng, c©u hái ®ã lµ lêi buéc téi! Buéc téi §inh Phong lµ hung thñ! §inh Phong kh«ng hÒ dao ®éng thÇn s¾c, ®iÒm nhiªn ®¸p: - T¹i h¹ ngñ! Lu«n lu«n n»m trªn gi­êng, trong phßng mµ ngñ. Hå ThiÕt Hoa day qua C©u Tö Tr­êng, tiÕp: - C©u huynh vµ §inh c«ng tö ë chung phßng ch¾c cã thÊy? Chõng nh­ thÇn s¾c cña C©u Tö Tr­êng cã vÎ kh¸c l¹, h¾n Êp óng: - Lóc ®ã. lóc ®ã t¹i h¹ ®i... vµo phßng vÖ sinh, kh«ng cã mÆt trong phßng ngñ. L­u H­¬ng vôt thèt: - Thùc ra giÕt chÕt H­íng nhÞ gia kh«ng cÇn g× ph¶i lµ tay cã vâ c«ng trªn bËc n¹n nh©n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Vâ c«ng kh«ng cao h¬n, hung thñ lµm sao ®¾c thñ? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Cã thÓ H­íng nhÞ gia kh«ng t­ëng lµ ng­êi ®ã cã ý giÕt m×nh nªn kh«ng ®Ò phßng. Do ®ã hung thñ h¹ thñ lµ ®¾c thñ ngay! H¶i Qu¸t Thiªn ngÈng mÆt lªn, bu«ng giäng c¨m hên: - Ph¶i! NÕu kh«ng vËy th× khi song ph­¬ng ®éng thñ ph¶i cã tiÕng ®éng, hoÆc vò khÝ ch¹m nhau hoÆc hä qu¸t n¹t nhau vµ bän TiÒn Phong ®∙ nghe lät. Hung thñ thùc hiÖn mét cuéc hµnh thÝch nªn xuÊt thñ bÊt ngê, do ®ã bµng nh©n kh«ng hay biÕt g× c¶! L­u H­¬ng tiÕp: - ChÝnh thÞ nh­ vËy. Cho nªn tÊt c¶ nh÷ng ng­êi trªn thuyÒn nµy ®Òu cã thÓ lµ hung thñ! §inh Phong trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng l¹nh lïng thèt: - C¸i lý lµ thÕ, song ng­êi kh«ng thï o¸n H­íng nhÞ gia th× ®©u cã lý do h¹ thñ! Ai l¹i ®i giÕt mét ng­êi kh«ng m¶y may liªn quan ®Õn m×nh? Häa ch¨ng th× cã kÎ lo¹n ãc míi hµnh ®éng nh­ vËy! C©u Tö Tr­êng næi giËn: http://www.vietkiem.com -174- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sao c¸c h¹ trõng m¾t nh×n t¹i h¹? Ch¼ng lÏ c¸c h¹ cho r»ng t¹i h¹ cã thï víi y? §inh Phong ®iÒm nhiªn: - Lóc C©u huynh khiªu khÝch H­íng nhi gia, còng may lµ ch¼ng ph¶i chØ cã mét m×nh t¹i h¹ hay biÕt! H¶i Qu¸t Thiªn lËp tøc trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng, niÒm o¸n hËn bèc rùc n¬i ¸nh m¾t. Chõng nh­ h¾n tin ch¾c C©u Tö Tr­êng lµ hung thñ. C©u Tö Tr­êng ®á mÆt, kªu to: - T¹i h¹ chØ nãi lµ muèn cïng y tû thÝ th«i! T¹i h¹ ®©u cã ý muèn s¸t h¹i y! §inh Phong l¹nh lïng: - Muèn s¸t h¹i H­íng nhÞ gia hay kh«ng, ®iÒu ®ã chØ mét m×nh C©u huynh biÕt mµ th«i! Hµ huèng, cø theo t¹i h¹ hiÓu th× lóc H­íng nhÞ gia bÞ h¹i, ch¼ng râ C©u huynh ë t¹i chç nµo! C©u Tö Tr­êng ph¸t c¸u: - T¹i h¹ ®∙ nãi råi, t¹i h¹ vµo phßng vÖ sinh! T¹i h¹ ®¹i tiÖn mµ! §inh Phong hõ mét tiÕng: - Phßng vÖ sinh? §¹i tiÖn? C©u Tö Tr­êng næi giËn: - Kh«ng vµo phßng vÖ sinh th× ch¼ng lÏ t¹i h¹ phãng uÕ ngay trong phßng ngñ, tr­íc mÆt c¸c h¹ µ? §inh Phong hái: - Cã ai thÊy ch¨ng? C©u Tö Tr­êng l¾c ®Çu: - Kh«ng ai thÊy c¶. T¹i h¹ kh«ng gÆp ng­êi nµo t¹i phßng vÖ sinh c¶! §inh Phong c­êi l¹nh: - Hay ghª! Hay l¹ lïng! C©u huynh kh«ng sím, kh«ng mu«n chÝnh ngay c¸i lóc H­íng nhÞ gia thä h¹i, l¹i ®óng lóc phßng vÖ sinh v¾ng ng­êi l¹i vµo ®ã mµ phãng uÕ! TÊu x¶o kh«ng t­ëng næi! C©u Tö Tr­êng hÐt lªn: http://www.vietkiem.com -175- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i h¹ cã biÕt lóc nµo ph©n nã muèn ra? Nã ®ßi ra lóc nµo th× t¹i h¹ ®i lóc ®ã chø? §i sím lµm g×? §i muén l¹i ®­îc sao? V¶ l¹i t¹i h¹ cã bao thÇu phßng vÖ sinh ®©u mµ biÕt lóc nµo cã ng­êi, lóc nµo v¾ng ng­êi? L­u H­¬ng chît thèt: - C©u huynh bÊt tÊt ph¶i tranh biÖn. Sù thËt ®©y nµy, C©u huynh kh«ng ph¶i lµ hung thñ ®©u! §inh Phong trÇm giäng: - Sù thËt ®©y nµy? ë ®©u? L­u H­¬ng tiÕp: - Hung thñ tõ trong chç tèi t¨m hµnh thÝch c¸ch H­íng nhÞ gia kh«ng xa. Mµ C©u huynh vµ H­íng nhÞ gia th× kh«ng hßa víi nhau, H­íng nhÞ gia khi nµo ®Ó cho C©u huynh ®Õn gÇn m×nh? C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - Ph¶i! NÕu h¾n thÊy t¹i h¹ ®i tíi, chØ sî h¾n sím nh¶y dùng lªn mµ qu¸t, mµ hÐt! Råi nhµo vµo t¹i h¹ ®¸nh ®¸ ngay! L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - Tr«ng vµo c¸c dÊu m¸u nµy, ch¾c lµ H­íng nhÞ gia cã ®æ m¸u nhiÒu. Vµ m¸u ®ã ph¶i vÊy sang ¸o hung thñ. Chµng liÕc m¾t sang C©u Tö Tr­êng, ®o¹n tiÕp lu«n: - Nh­ng hiÖn t¹i y phôc cña C©u huynh s¹ch sÏ thÕ kia, mµ l¹i chØnh chØnh tÒ tÒ, nÕu cho r»ng sau khi hµnh thÝch råi C©u huynh thay ®æi y phôc th× kh«ng thÓ nµo thay ®æi nhanh chãng nh­ vËy! C©u Tö Tr­êng l¹i kªu lªn: - §óng! §óng! Võa nghe tiÕng ró th¶m vang lªn, t¹i h¹ lËp tøc ch¹y ®Õn ®©y, cßn th× giê ®©u mµ thay ®æi y phôc? Kim Linh Chi vôt thèt: - §iÒu ®ã ta cã thÓ lµm chøng! Lóc ta ®Õn ®©y h¾n ®∙ cã mÆt råi. L­u H­¬ng lËp luËn: - V« luËn ai lµ hung thñ còng ®Òu kh«ng kÞp thêi thay ®æi y phôc, chØ cã c¸ch lµ cëi bá chiÕc ¸o vÊy m¸u ra, hoÆc qu¨ng xuèng sèng hoÆc dÊu t¹i mét n¬i bÝ mËt. http://www.vietkiem.com -176- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Nãi nh­ vËy lµ hung thñ kh«ng chØnh tÒ y phôc? Y võa døt lêi liÒn nh×n qua §inh Phong. §inh Phong lóc ®ã vËn ¸o lãt, kh«ng cã ¸o ngoµi. Nh­ng h¾n vÉn b×nh tÜnh, ®iÒm nhiªn thèt: - T¹i h¹ kh«ng cã thãi quen vËn ¸o ngoµi. Kim Linh Chi chen vµo: - Ph¶i ®ã! Lµm sao mµ chØnh tÒ y phôc ®­îc! Trong khi ngñ, Ýt nhÊt còng cëi bá ¸o ngoµi, cëi giµy cëi ví chø! Nh­ ta khi nghe tiÕng ró, giËt m×nh thøc dËy lµ ch¹y ®Õn ®©y ngay, kh«ng kÞp mÆc ¸o, ch¼ng lÏ ta lµ hung thñ? Qu¶ nhiªn nµng vËn ¸o ng¾n, ch©n kh«ng ví ®Ó lé ®«i bµn ch©n tr¾ng nân. Hå ThiÕt Hoa nh×n ®«i ch©n nµng, th¶n nhiªn thèt: - Tr­íc khi tra cøu ra hung thñ th× mäi ng­êi ®Òu cã thÓ ®¸ng nghi ngê. Cho dï lµ kÎ cã thõa tiÒn, thõa b¹c còng thÕ, kh«ng ®­îc h­ëng ngo¹i lÖ! KÎ cã tiÒn kh«ng h¼n lµ kÎ kh«ng thÓ giÕt ng­êi. Kim c« n­¬ng nghÜ cã ph¶i vËy ch¨ng? Kim Linh Chi vèn muèn nh¶y dùng lªn, ph¸t t¸c ngay, song tr«ng thÊy ¸nh m¾t cña Hå ThiÕt Hoa, nµng ®á mÆt bÊt gi¸c lui mét b­íc råi nÝn lÆng lu«n. Lóc ®ã Tr­¬ng Tam tõ d­íi n­íc tråi ®Çu lªn, cao giäng thèt: - T×m kh«ng thÊy g× c¶! N­íc ch¶y xiÕt qu¸, c¸ chÕt còng kh«ng cã nãi chi ng­êi chÕt? H¶i Qu¸t Thiªn qu¨ng xuèng mét ®­êng d©y, ®¸p: - V« luËn nh­ thÕ nµo, Tr­¬ng huynh còng ®∙ tËn lùc gióp ®ì. H¶i t«i vµ H­íng nhÞ ®Ö, mét sèng mét chÕt ®Òu c¶m kÝch v« cïng. N­íc ch¶y m¹nh, Tr­¬ng huynh lªn gÊp th«i! *** vietkiem.com *** Trêi ®∙ s¸ng. VÒ ®Õn phßng, Hå ThiÕt Hoa n¾m ¸o L­u H­¬ng võa giËt võa g¾t: - Hay cho ng­¬i! HiÖn t¹i ng­¬i ph¶i nãi thËt tr­íc mÆt bän ta! Ng­¬i t­ëng lõa ®­îc Hå tiªn sinh nµy µ? http://www.vietkiem.com -177- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng c­êi lín: - Ai lõa ng­êi? Ng­¬i næi chøng g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng lõa ta? Tr­íc khi ®i vµo câi chÕt, V©n Tïng Long cã nhê ng­¬i uèng chÐn r­îu, trong chÐn r­îu râ rµng cã mét vËt g× ®ã. T¹i sao ng­¬i nãi lµ kh«ng cã? Tr­¬ng Tam ®∙ thay xong y phôc do H¶i Qu¸t Thiªn trao cho, khoan kho¸i duçi ch©n trªn gi­êng, bçng c­êi khan thèt: - Tr­íc kia cã ng­êi nãi Hå ThiÕt Hoa lµ mét tªn ngu ngèc, ta kh«ng tin, nh­ng b©y giê ta ph¶i tin! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i lµ mét con chã ngöi ph©n, biÕt g× mµ nãi? Tr­¬ng Tam mØa: - Cßn ng­¬i? Ng­¬i biÕt c¸i g×? BiÕt ph©n ph¶i kh«ng? Võa råi h¾n kh«ng nãi thËt lµ v× cã H¶i Qu¸t Thiªn bªn c¹nh. T¹i sao ng­¬i ph¸t c¸u? Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - Cã H¶i Qu¸t Thiªn bªn c¹nh råi sao? Ta xem h¾n kh«ng ®Õn ®çi b¹i ho¹i, h¾n l¹i ®øng chung víi ta trªn mét giíi tuyÕn. Chóng ta dÊu h¾n lµm g×? Tr­¬ng Tam thë dµi: - VËy mµ ch­a chÞu nhËn lµ m×nh ngu! Ta cø t­ëng dï ng­¬i kh«ng hiÓu g× hÕt, Ýt nhÊt còng biÕt ®­îc ph©n! Th× ra c¶ ®Õn ph©n ng­¬i còng kh«ng biÕt lu«n! BÊt qu¸ H¶i Qu¸t Thiªn ®­a ng­¬i ®i xem mÊy vß r­îu råi ng­¬i muèn mãc tim, mãc gan ra trao cho h¾n! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta kh«ng gièng c¸c ng­¬i, bÊt cø ai c¸c ng­¬i còng nghi ngê ®­îc c¶! Thö hái trong thiªn h¹ cã ng­êi nµo ®¸ng cho c¸c ng­¬i tin ch¨ng? M∙i råi c¸c ng­¬i còng nghi ngê lu«n ®Õn cá c©y m©y n­íc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ng­¬i nãi ®óng! Ch¼ng cã mét ai trªn ®êi nµy ®¸ng cho ta tin ®­îc! ChÝnh ta, l¾m lóc ta còng kh«ng tin ®­îc ta! Hµ huèng chi kÎ kh¸c! Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng: http://www.vietkiem.com -178- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ýt nhÊt ng­¬i còng nãi ®­îc mét c©u tr¾ng trîn! Ch¼ng gièng l∙o Xó Trïng! Tr­¬ng Tam hái: - ThËt ng­¬i tin ®­îc H¶i Qu¸t Thiªn? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - C¸i g× h¾n còng nãi hÕt ra cho chóng ta nghe, h¾n kh«ng hÒ dÊu diÕm. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Muèn c©u c¸, ng­êi ta ph¶i chuÈn bÞ måi. Måi cµng ngon c¸ cµng dÔ m¾c c©u! Lµm sao ng­¬i biÕt ®­îc nh÷ng lêi cña H¶i Qu¸t Thiªn ch¼ng ph¶i lµ måi c©u c¸? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C©u c¸? C©u c¸ g×? Tr­¬ng Tam gi¶i thÝch: - H¾n muèn khai khÈu chóng ta nªn tr­íc hÕt ph¶i tù khai khÈu. Sù thËt µ? Sù thËt th× nh÷ng g× h¾n nãi toµn lµ do suy ®o¸n c¶. H¾n suy ®o¸n ®­îc, thÕ ng­êi kh¸c l¹i kh«ng suy ®o¸n ®­îc sao? H¾n nãi d«ng dµi suèt mÊy tiÕng ®ång hå, chung quy còng nh­ ch¼ng nãi g× c¶. H¾n kh«ng ®îi Hå ThiÕt Hoa c∙i, tiÕp lu«n: - Cßn nh­ s¸u cç quan tµi ®ã, cã ph¶i lµ kh«ng ai biÕt ai mang lªn thuyÒn ch¨ng? BiÕt ®©u chÝnh h¾n mang lªn! Hå ThiÕt Hoa bu«ng v¹t ¸o L­u H­¬ng. B©y giê L­u H­¬ng míi ®iÓm mét nô c­êi, cÊt tiÕng: - Ph¶i! Trªn thuyÒn nµy ng­êi ng­êi ®Òu kh«ng ®iÕc kh«ng mï, nÕu cho r»ng cã kÎ mang nh÷ng chiÕc quan tµi ®ã lªn ®©y, thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt th× thËt lµ mét vô ch¼ng ai lµm næi. Trõ ra mét m×nh h¾n! Trõ ra h¾n dµn c¶nh. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Nh­ng Ýt nhÊt h¾n còng ph¶i lµ hung thñ h¹ s¸t H­íng Thiªn Phi! Lóc H­íng Thiªn Phi bÞ h¹i th× h¾n ®ang cã mÆt chç bän ta! Ph¶i vËy kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -179- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2