Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

84
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 6

 1. 75 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Saùu LAÀN ÑAÀU NGHI NGAÏI M aïnh Tinh Hoàn naèm moät mình trong khaùch ñieám. Haén choïn moät khaùch ñieám vöøa phaûi ñeå khoâng gaây neân söï chuù yù cuûa baát cöù ai. Ngay töø khi baét ñaàu böôùc vaøo nghieäp saùt nhaân, Cao laõo ñaïi ñaõ giaùo huaán nhö vaäy. Baây giôø haén chæ coøn thôøi gian chín möôi moát ngaøy ñeå gieát Laõo Baù. Rieâng trong vuï naøy, Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng trong thôøi gian moät thaùng theo döï ñònh, haén chöa ñuû ñeå xaùc ñònh veà tính caùch Laõo Baù laø ñoái töôïng haén caàn tieâu dieät. Chöa bao giôø Maïnh Tinh Hoàn thaáy thôøi gian khoâng ñuû cho moät cuoäc saùt nhaân nhö luùc naøy. Ñöông nhieân tröôùc khi nhaän leänh töø Cao laõo ñaïi, haén bieát raèng nhieäm vuï khoâng deã daøng, nhöng maõi tôùi baây giôø, sau vaøi cuoäc trinh saùt, haén môùi hieåu roõ raèng nhieäm vuï haén phaûi hoaøn thaønh hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn. Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi Maïnh Tinh Hoàn nghó tôùi ñieàu naøy. Ñaõ laø keû saùt nhaân chuyeân nghieäp, ñöông nhieân khoâng caàn nghó tôùi haäu quaû, coát sao mình löôïng ñònh tröôùc taát caû nhöõng tình huoáng coù theå phaùt sinh vaø saün saøng öùng phoù vôùi nhöõng baát traéc coù theå xaûy ra. Nhöng laàn naøy Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå tin chaéc raèng mình coù theå thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï. Cuõng laø laàn ñaàu tieân, Maïnh Tinh Hoàn khoâng tin raèng ngöôøi coù voõ coâng cao hôn laø chaéc thaéng. Söï thaät, haén coù tin chaéc raèng veà voõ coâng mình hôn ñoái phöông khoâng? Khoâng phaûi theá. Maïnh Tinh Hoàn thöøa hieåu muoán gieát ngöôøi, haén chæ nhôø vaøo söï leàu lónh laø coát yeáu, nöûa kia môùi laø voõ coâng. Nhöng söï lieàu lónh baét nguoàn töø nieàm tin vaøo chính mình. Chæ caàn coù söï nghi ngôø vaøo naêng löïc cuûa baûn thaân töùc söï töï tin bò haïn cheá, cuõng laø haønh ñoäng maát moät nöûa hieäu quaû. Vieäc naøy Maïnh Tinh Hoàn chöa töøng gaëp vì haén tin raèng ñoái thuû töø tröôùc tôùi nay xöa nay chöa bao giôø laøm haén maát loøng tin vaøo chính baûn thaân mình. Rieâng laàn naøy, ñoái thuû laø Laõo Baù laøm cho Maïnh Tinh Hoàn phaûi do döï vaø hoaøi nghi veà taát caû nhöõng gì tröôùc ñaây haén ñaõ hoaøn thaønh troùt loït. 75 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 76 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thoâng thöôøng tröôùc khi thöïc hieän moät vuï gieát ngöôøi, Maïnh Tinh Hoàn xaùc ñònh baûn lónh cuûa ñoái phöông. Chæ caàn ngöôøi bò gieát coù voõ coâng khoâng cao hôn laø Maïnh Tinh Hoàn chaúng caàn lo laéng ñeán keát quaû. Bôûi vì cho duø voõ coâng khoâng hôn ñoái phöông, nhöng quyeát taâm vaø yeáu toá baát ngôø laøm haén ñuû ñieàu kieän hoaøn thaønh nhieäm vuï. Laàn naøy thì söï vieäc khaùc haún. Do ñöôïc Cao laõo ñaïi baùo tröôùc, Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng ñaây laø ñoái thuû khaùc thöôøng, nguy hieåm hôn baát cöù ngöôøi naøo tröôùc ñaây. Vì theá Maïnh Tinh Hoàn ñaõ phaûi boû ra nhieàu coâng söùc ñeå trinh thaùm ñieàu tra. Quaû nhieân nhöõng gì ñöôïc chöùng kieán laøm haén voâ cuøng lo laéng. Laàn ñoù vôùi hoùa danh Traàn Chí Bình, Maïnh Tinh Hoàn tôùi Cuùc Hoa Vieân ñeå doø xeùt, khoâng ngôø nhöõng gì chöùng kieán ñöôïc laøm haén voâ cuøng kinh haõi. Leõ ra Maïnh Tinh Hoàn phaûi raát yeân taâm vì haén tôùi Cuùc Hoa Vieân ñuùng luùc xaûy ra söï coá, ñoù laø ñieàu kieän toát nhaát ñeå xaùc ñònh baûn lónh vaø thaân thuû cuûa ñoái phöông. Theá nhöng cho duø tröôøng hôïp thuaän lôïi nhö vaäy, Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng sao xaùc ñònh ñöôïc nhöõng gì mình caàn bieát. Laõo Baù coù baûn lónh theá naøo? Voõ coâng cao cöôøng bao nhieâu? Maïnh Tinh Hoàn hoaøn toaøn khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Bôûi vì Laõo Baù hoaøn hoaøn khoâng coù haønh ñoäng gì. Chæ rieâng söï traàm tónh kinh ngöôøi ñoù ñuû laøm Maïnh Tinh Hoàn phaûi khieáp sôï. Haén baên khoaên töï hoûi: – Thuoäc haï cuûa Laõo Baù coù bao nhieâu cao thuû? Vaø ngay caû boïn thuoäc haï maø coøn khoâng bieát ñöôïc thì laøm sao xaùc ñònh ñöôïc chuû nhaân coù baûn lónh theá naøo? Maëc duø söï vieäc dieãn ra heát söùc nhanh, nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn nhaän ra thieáu nieân vaên só ñöùng sau Laõo Baù xuaát thuû voâ cuøng thaàn dieäu, phoùng ra moät luùc tôùi möôøi maáy muõi aùm khí, vaø Toân Kieám tính noùng nhö löûa baát chaáp tay khoâng xoâng vaøo ñoái ñòch laïi vôùi kieám cuûa Hoaøng Sôn Tam Höõu. Maïnh Tinh Hoàn bieát roõ hai ngöôøi naøy ñaõ rôøi khoûi Cuùc Hoa Vieân, nhöng coøn coù bao nhieâu cao thuû khaùc coøn ôû laïi? Ngoaøi ra ngöôøi aùo xaùm laø ai? Laø moät saùt thuû, ñöông nhieân Maïnh Tinh Hoàn raát quan taâm ñeán nhaân vaät naøy. Tuy cuõng laø keû gieát ngöôøi chuyeân nghieäp, nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng khoûi kinh hoaøng khi nghó tôùi haønh ñoäng gieát ngöôøi thaàn toác, chuaån xaùc vaø taøn khoác cuûa nhaân vaät quaùi dò naøy. Vaø caâu noùi cuûa ngöôøi ñoù laøm haén phaûi suy nghó nhieàu nhaát: – Ai voâ leã vôùi Laõo Baù thì phaûi cheát! 76 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 77 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ñaõ boû ra nhieàu thôøi gian ñeå ñieàu tra nhaân vaät ñaùng sôï naøy. Nhöng ñeán caû Luïc Höông Xuyeân coøn khoâng ñuû khaû naêng ñieàu tra ñöôïc lai lòch cuûa Haøn Ñöôøng thì laøm sao Maïnh Tinh Hoàn coù theå tra ñöôïc? Tröôùc khi gieát ngöôøi thì vieäc caàn thieát phaûi laøm laø ñieàu tra nhöõng thuû haï, taäp tính sinh hoaït vaø choã ôû cuûa ñoái phöông. Caû ba vieäc naøy, Maïnh Tinh Hoàn ñeàu khoâng laøm ñöôïc. Thaäm chí haén khoâng bieát chính xaùc Laõo Baù ôû ñaâu. Chæ rieâng Cuùc Hoa Vieân ñaõ raát lôùn, trong ñoù coù tôùi möôøi maáy gian bieät thaát, roài ñaïi saûnh, hoa saûnh, traø phoøng, nôi ôû cuûa gia nhaân... huoáng nöõa cô ngôi cuûa Laõo Baù khoâng chæ rieâng Cuùc Hoa Vieân maø coøn coù Lan Hoa Vieân, Mai Hoa Vieân, Maãu Ñôn Vieân, Töôøng Vi Vieân, Traø Vieân... Nhöõng hoa vieân naøy lieân keát nhau ñeàu raát caån maät ngöôøi ngoaøi khoâng sao bieát ñöôïc moãi nôi chieám bao nhieâu dieän tích. Chæ bieát ngöôøi duø ñi nhanh thì cuõng phaûi maát heát moät ngaøy môùi ñi heát moät coâng vieân nhö theá. Ñieàu laøm Maïnh Tinh Hoàn lo nhaát laø sau ngaøy ñoù, haén khoâng heà troâng thaáy Laõo Baù ôû ñaâu caû. Nhaân vaät naøy gioáng nhö moät vò ñeá vöông thôøi coå ñaïi, khoâng bao giôø rôøi khoûi laõnh thoå cuûa mình. Trong caùc hoa vieân ñoù vieäc canh phoøng theá naøo? Coù nhieàu caïm baãy hoaëc cô quan mai phuïc khoâng? Chaúng ai bieát ñöôïc. Thaäm chí Maïnh Tinh Hoàn khoâng daùm khinh suaát thaâm nhaäp vaøo nhöõng hoa vieân ñoù. Lieàn maáy ngaøy, Maïnh Tinh Hoàn ôû rieát trong gian phoøng nhoû ôû khaùch ñieám baàn thaàn suy tính. Khi ñöôïc Cao laõo ñaïi giao nhieäm vuï, khoâng rieâng gì Maïnh Tinh Hoàn maø caû nhöõng huynh ñeä khaùc ñeàu tìm moät nôi bí maät caùch bieät haún vôùi theá giôùi beân ngoaøi ñeå khoâng ai coù theå tìm thaáy daáu veát, cuõng nhö con thuù neùm vaøo nôi bí aån trong luùc rình moài. Töø khi trôû thaønh keû saùt nhaân chuyeân nghieäp, Maïnh Tinh Hoàn chaúng khaùc gì moät con thuù, khoâng danh taùnh, daáu kín toâng tích, khoâng coù thaân nhaân vaø baèng höõu, thaäm chí khoâng daùm loä maët vôùi ngöôøi ñôøi. Maïnh Tinh Hoàn choïn khaùch ñieám ñeå truù laïi cuõng phaûi caân nhaéc caån thaän, khoâng quaù lôùn laøm ngöôøi ta chuù yù, cuõng khoâng quaù nhoû vaø hoaøn toaøn chaúng coù gì ñeå laøm ngöôøi khaùc löu taâm. Ñoù laø baûn naêng ñeå traùnh khoûi tai maét moïi ngöôøi. Theá nhöng laàn naøy laïi coù ngöôøi tìm ñeán haén. 77 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 78 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn aên nguû ngay trong phoøng. Hoâm ñoù môùi aên toái xong thì chôït nghe tieáng goõ cöûa. Haén böïc mình buoâng ra tieáng hoûi: – Ai ñoù? Cöûa phoøng baät môû. Maïnh Tinh Hoàn vöøa ñònh lao ra keát lieãu tính maïng keû daùm ñoät nhaäp thì döøng laïi giöõa chöøng, nhíu maøy noùi: – Thì ra laø ngöôi... Ngöôøi kia bình thaûn vaøo phoøng ñeán beân baøn ngoài xuoáng. Maïnh Tinh Hoàn cuõng quay laïi ngoài phòch xuoáng gheá hoûi: – Laøm sao ngöôi bieát ta ôû ñaây? Ngöôøi môùi vaøo phoøng laø Tieåu Haø, huynh ñeä cuûa Maïnh Tinh Hoàn, cuõng laø ngöôøi cuûa Cao laõo ñaïi. Tuy soáng vôùi nhau ñaõ gaàn 20 naêm, nhöng trong boán huynh ñeä, khoâng ai daùm noùi raèng ñaõ hieåu heát nhau. Boán ngöôøi naøy ñeàu ñöôïc Cao laõo ñaïi cöu mang töø hoài coøn nhoû goàm Maïnh Tinh Hoàn, Dieäp Töôøng, Thaïch Quaàn vaø Tieåu Haø. Trong boán anh em ñöôïc Cao laõo ñaïi thu nhaët thì Tieåu Haø nhoû tuoåi nhaát nhöng ñöôïc Cao laõo ñaïi cöu mang sôùm nhaát. Sau khi ñöôïc Cao laõo ñaïi thu nhaän vaø nuoâi soáng, haén ghen tò vôùi nhöõng ngöôøi khaùc cuøng soá phaän nhö haén nhöng ñöôïc Cao laõo ñaïi thu nhaän sau mình. Loøng ghen tò ñoù chaúng phaûi do Cao laõo ñaïi ñoái xöû vôùi nhöõng teân khaùc toát hôn vôùi Tieåu Haø maø do baûn tính ích kyû heïp hoøi cuûa haén, sôï ngöôøi khaùc chia bôùt mieáng côm manh aùo cuûa mình. Khoâng nhöõng haén cho raèng ba teân kia san seû bôùt côm aùo cuûa mình maø coøn cöôùp maát moät phaàn tình thöông maø leõ ra Cao laõo ñaïi daønh troïn cho haén. Coù leõ ñieàu naøy khoâng sai, vì neáu khoâng thu nhaän theâm Dieäp Töôøng, Maïnh Tinh Hoàn vaø Thaïch Quaàn thì chaéc raèng töø tröôùc haén ñaõ sung söôùng khoâng thieáu thöù gì. Keå töø ngaøy ñoù, Tieåu Haø coá laøm moïi caùch ñeå Cao laõo ñaïi toáng khöù nhöõng keû voâ tích söï ñaõ cöôùp moät phaàn côm aên aùo maëc cuûa haén. Luùc ñoù haén môùi coù baûy taùm tuoåi ñaàu. Laàn ñaàu tieân, Cao laõo ñaïi baûo haén thoâng baùo cho ba teân huynh ñeä cuûa mình taäp trung ôû phía taây moät traán thaønh, nhöng Tieåu Haø ñaõ noùi thaùc ra vôùi chuùng laø nôi taäp trung ôû phía ñoâng thaønh. Ñoù laø thôøi gian ñoùi keùm, caû boán teân vöøa ñöôïc Cao laõo ñaïi cöu mang, ngay caû ngöôøi lôùn cuõng khoù maø xin ñuû boá thí cho mình, noùi gì moät ñöùa treû ñuû no buïng baèng 78 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 79 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG caùch xin boá thí? Theo lôøi Tieåu Haø, ba ñöùa treû kia chôø trong moät ngoâi mieáu coå ôû phía ñoâng traán thaønh suoát hai ngaøy chôø Cao laõo ñaïi mang ñeán chuùt thöùc aên caàm hôi nhö nhöõng laàn khaùc. Sau hai ngaøy chôø ñôïi voâ ích, caû ba teân ñoùi laû, may nhôø Cao laõo ñaïi quyeát taâm coá tìm baèng ñöôïc, neáu khoâng caû ba coù leõ ñaõ cheát ñoùi trong ngoâi coå mieáu ñoù, ñaâu coøn soáng ñeán nay. Coøn laàn khaùc, chính Tieåu Haø ñaõ baùo quan nha raèng ba teân huynh ñeä mình laø keû troäm. Ñeå lôøi khai cuûa mình ñuû chöùng cöù, chính haén coá yù laáy troäm maáy thöù ñoà roài bí maät giaáu vaøo ngöôøi ba huynh ñeä mình. Coù ñuû lôøi khai vaø chöùng cöù, ba teân kia coù caùch gì ñeå choái caõi cho thoaùt toäi? Chæ caàn bò baét, taát khoâng teân naøo thoaùt khoûi söï cheát ñoùi trong nhaø lao. Thôøi buoåi ñoùi keùm naøy, ñeán cai nguïc coøn chöa chaéc ñuû löông thöïc nuoâi soáng gia ñình, thöû hoûi laáy ñaâu ra maø nuoâi boïn tuø phaïm cho khoûi cheát ñoùi? May laàn ñoù khoâng bieát Cao laõo ñaïi duøng caùch gì giaûi thoaùt ñöôïc, neáu khoâng caû ba teân ñaõ thaønh quyû ñoùi töø laâu. Coøn nhieàu chuyeän khaùc töông töï. Veà sau Cao laõo ñaïi tuy bieát nhöng chæ traùch maéng vaøi ba caâu chöù khoâng ñuoåi haén ñi, bôûi coâ ta cho raèng Tieåu Haø chaúng qua chæ laø moät ñöùa beù taùm chín tuoåi ñaàu vaø laøm theá moät phaàn cuõng vì coâ ta nöõa neân cuõng ñaùng ñöôïc tha thöù. Cao laõo ñaïi haønh söï tuøy theo caûm höùng cuûa mình, quan nieäm phaûi traùi raát mô hoà vaø chuû quan, vì xöa nay khoâng ai phaân tích cho coâ ta moät caùch taùch baïch raèng theá naøo laø ñuùng, theá naøo laø sai. Bôûi theá maø gaàn hai möôi naêm qua, Tieåu Haø vaãn chöùng naøo taät ñoù, luoân tìm caùch baøi xích nhöõng keû coù cuøng caûnh ngoä vôùi mình vaø thuû ñoaïn ngaøy caøng tinh vi hôn, nham hieåm hôn. Ñaëc bieät ñoái vôùi Maïnh Tinh Hoàn, loøng ghen tò cuûa haén caøng lôùn. Tröø Dieäp Töôøng ñöôïc luyeän voõ coâng sôùm hôn, ba teân coøn laïi taäp voõ cuøng moät luùc, nhöng voõ coâng Maïnh Tinh Hoàn taêng tieán nhanh hôn hai teân ñoàng boïn. Vì theá Maïnh Tinh Hoàn chieám ñöôïc uy tín cuûa Cao laõo ñaïi hôn Tieåu Haø vaø Thaïch Quaàn. Sau khi Dieäp Töôøng gaàn nhö thoaùt ly khoûi coâng vieäc, ñòa vò cuûa Maïnh Tinh Hoàn caøng lôùn, trôû thaønh nhaân vaät troïng yeáu ñaûm ñöông nhöõng vuï vieäc nguy hieåm nhaát vaø bôûi theá ñöôïc Cao laõo ñaïi heát möïc tin töôûng. Ñieàu naøy laøm cho Tieåu Haø khoâng theå chòu ñöôïc. oOo 79 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 80 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Sau phuùt baát ngôø, Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy nhìn vaøo maët Tieåu Haø vôùi nhöõng ñöôøng neùt hoaøn myõ vaø laøn da traéng mòn nhö moät myõ nöõ. Quaû thaät neáu baän y phuïc nöõ nhaân, Tieåu Haø seõ laøm khoâng ít nam nhaân phaûi ñaém ñuoái. Maïnh Tinh Hoàn traùch nheï: – Khoâng ngôø ngöôi tôùi taän ñaây tìm ta. Leõ ra neân cho ta bieát tröôùc môùi phaûi. Tieåu Haø chæ cöôøi nhaït khoâng ñaùp. Duø sao cuõng laø huynh ñeä ñaõ töøng möôøi maáy naêm chung soáng beân nhau, Maïnh Tinh Hoàn khoâng giaän, hoûi tieáp: – Cao laõo ñaïi phaùi ngöôi tôùi ñaây aø? Tieåu Haø chæ cöôøi, coù theå hieåu ñoù laø söï thöøa nhaän. Maïnh Tinh Hoàn maët boãng sa saàm. Xöa nay Cao laõo ñaïi giao cho haén nhieäm vuï gì, chöa bao giôø töï mình hoaëc cho ngöôøi khaùc hoûi han ñieàu gì. Haønh ñoäng ñoù bieåu thò söï tín nhieäm ñoái vôùi ngöôøi thuoäc quyeàn. Nhöng luùc naøy ñaõ khoâng coøn nhö tröôùc nöõa. Baát giaùc Maïnh Tinh Hoàn nhôù laïi laàn mình ñöôïc Cao laõo ñaïi cöû ñi ngaàm giaùm saùt haønh ñoäng cuûa Dieäp Töôøng. Cuõng töø ñoù Dieäp Töôøng khoâng coøn ñöôïc Cao laõo ñaïi tín nhieäm nhö tröôùc nöõa, vì ñaõ laàn thöù hai haén khoâng ñuû khaû naêng hoaøn thaønh nhieäm vuï. Tieåu Haø ñöa ñoâi maét gian giaûo quan saùt ñoái phöông vaø hình nhö haén ñoaùn ra Maïnh Tinh Hoàn ñang nghó gì, cöôøi noùi: – Ngöôi cuõng bieát raèng Cao laõo ñaïi vaãn tín nhieäm ngöôi. Chaúng qua chæ phaùi ta ñeán noùi moät vieäc.... Maïnh Tinh Hoàn traàm maët moät luùc môùi hoûi: – Cao laõo ñaïi baûo ngöôi noùi gì? Tieåu Haø boãng thaáp gioïng: – Ngöôi coù bieát hai teân thuû haï ñaéc löïc nhaát cuûa Toân Ngoïc Baù ñeàu ñöôïc cöû ñi haønh söï beân ngoaøi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn hoûi laïi: – Ngöôi ñònh noùi veà hai teân Toân Kieám vaø Luïc Höông Xuyeân? Tieåu Haø gaät ñaàu: – Thì ra ngöôi cuõng ñaõ bieát. Theá maø Cao laõo ñaïi sôï ngöôi coøn chöa naém ñöôïc tin töùc naøy.... Maïnh Tinh Hoàn nín laëng. Tieåu Haø chôït hoûi: 80 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 81 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy sao ngöôi khoâng tranh thuû ngay thôøi cô naøy maø haï thuû? Chaúng leõ khoâng cho raèng khi hai teân thuû haï ñaéc löïc nhaát cuøng ñöôïc phaùi ñi thì ñoù laø thôøi cô raát thuaän lôïi? Maïnh Tinh Hoàn nghe caâu: “Cao laõo ñaïi sôï ngöôi chöa naém ñöôïc tin töùc naøy” ñaõ böïc, vì caâu ñoù chöùng toû Cao laõo ñaïi khoâng tin mình. Nay nghe theâm caâu giaùo huaán cuûa Tieåu Haø, haén khoâng nhòn ñöôïc, hoûi gay gaét: – Ñaây laø vieäc cuûa ta hay ngöôi? Tieåu Haø ñaùp: – Ñöông nhieân laø vieäc cuûa ngöôi. – Neáu vaäy thì cöù ñeå maëc ta giaûi quyeát. Tieåu Haø xuoáng gioïng: – Ngöôi giaän ö? Ta chæ nghó theá naøo thì noùi ra nhö vaäy chöù khoâng coù yù gì... Khoâng chôø Maïnh Tinh Hoàn kòp traû lôøi, haén laïi cöôøi noùi tieáp: – Cao laõo ñaïi vaãn thöôøng noùi ngöôi baûn tính laïnh luøng bình tónh nhaát trong chuùng ta, khoâng ngôø laïi deã noåi noùng nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc roài thôû daøi: – Coù leõ ta caûm thaáy khoâng ñöôïc thoaûi maùi. Caû hai cuøng im laëng. Hoài laâu, Tieåu Haø chôït leân tieáng: – Ta coù caâu naøy, khoâng bieát coù neân noùi ra khoâng... – Ngöôi cöù noùi xem. Tieåu Haø cöôøi veû bí aån: – Coù leõ khoâng neân noùi thì hôn. Maïnh Tinh Hoàn chôït noåi côn toø moø, voäi giuïc: – Ngöôi noùi ñi. Tieåu Haø lieác nhìn ñoái phöông thaêm doø, laùt sau môùi noùi: – Ta thaáy raèng thôøi gian vöøa roài ngöôi ñaõ toû ra meät moûi. Coù leõ neân nghæ ngôi maáy thaùng thì hôn. Neáu ngöôi khoâng muoán laøm vieäc naøy nöõa thì cöù ñeå ta laøm thay cuõng ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn töø töø ñöùng leân nhìn thaúng vaøo maét Tieåu Haø hoûi: – Ngöôi bieát Toân Ngoïc Baù laø loaïi ngöôøi theá naøo khoâng? Tieåu Haø khoâng traû lôøi maø phaûn vaán: – Ngöôi cho raèng ta khoâng gieát ñöôïc hay sao? 81 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 82 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Cuõng coù theå caû ta cuõng khoâng gieát ñöôïc haén. Tieåu Haø cöôøi nhaït: – Chaúng leõ heã ngöôøi naøo ngöôi khoâng gieát döôïc thì ta cuõng khoâng gieát noåi? Maët haén chôït taùi ñi, gioïng trôû neân caêng thaúng: – Cöù cho laø ngöôi voõ coâng cao hôn ta. Nhöng gieát ngöôøi khoâng phaûi hoaøn toaøn chæ döïa vaøo voõ coâng. Caùi chính laø ngöôi coù theå haï thuû ñöôïc hay khoâng. Ngöôi cuõng bieát raèng neáu so veà voõ coâng, Dieäp Töôøng ñaâu coù keùm ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn cuùi maët ngaãm nghó hoài laâu roài naëng neà ngoài xuoáng noùi: – Neáu ngöôi thích laøm thay ta vieäc naøy thì cöù laøm ñi. Haén khoâng töùc giaän maø töï nhieân caûm thaáy chaùn gheùt cuoäc soáng vaø ngheä nghieäp cuûa mình, chaùn gheùt teân huynh ñeä baûn tính ti tieän vaø ñaày phaûn traéc naøy. Chaùn gheùt caû vieäc tranh luaän vôùi haén veà vieäc gieát ngöôøi... Thaáy neùt maët ñoái phöông loä veû ñaéc yù, Maïnh Tinh Hoàn chôït thaáy thöông haïi noùi theâm moät caâu: – Tröôùc khi ngöôi laøm vieäc naøy, toát nhaát neân xaùc ñònh möùc ñoä nguy hieåm... Tieåu Haø ngaét lôøi: – Ta ñaõ xaùc ñònh roõ. Ta khoâng sôï nguy hieåm. Quaû thaät haén laø ngöôøi chöa bao giôø luøi böôùc tröôùc baát kyø moái nguy hieåm naøo, huoáng chi haén ñaõ chôø ñôïi cô hoäi naøy töø laâu, bôûi theá ñôøi naøo chòu boû qua. Chæ caàn hoaøn thaønh vieäc gieát Toân Ngoïc Baù thay Maïnh Tinh Hoàn coù nghóa töø nay ñòa vò cuûa hai ngöôøi ñaõ thay ñoåi ngöôïc laïi. Ñöông nhieân Maïnh Tinh Hoàn cuõng hieåu roõ ñieàu ñoù, nhöng haén khoâng löu taâm nhieàu tôùi ñòa vò. Luùc naøy haén chæ muoán ngaõ ngöôøi xuoáng giöôøng nguû moät giaác cho thoûa thích. Theá nhöng sau khi Tieåu Haø ñi khoûi, haén vaãn khoâng sao chôïp maét ñöôïc. Cöù thao thöùc maõi tôùi môø saùng thì haén ñöùng daäy rôøi khoûi khaùch ñieám löõng thöõng ñi ra ngoaøi traán. Söông mai löõng lôø phuû traéng nöông ñoài vaø röøng nuùi caøng laøm cho taâm söï Maïnh Tinh Hoàn theâm tróu naëng Haén töï hoûi: – Mình ñi ñaâu baây giôø? Ñaàu oùc haén troáng roãng, khoâng phaûi vì hoaøn toaøn khoâng coù yù töôûng naøo maø vì quaù nhieàu suy nghó maø trôû neân hoãn loaïn. Chôït coù tieáng nöôùc chaûy roùc raùch, Maïnh Tinh Hoàn baát giaùc ñi laïi gaàn vaø ngoài xuoáng moät phieán ñaù beân bôø suoái. 82 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 83 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Neáu treân ñôøi haén thích thuù moät ñieàu gì thì ñoù laø nhöõng veät sao baêng vaø tieáng nöôùc suoái roùc raùch. AÙnh sao böng tuy ngaén nguûi nhöng choùi saùng hôn moïi vì sao, coøn tieáng rì raøo thì seõ dieãn ra voâ taän. Treân theá gian, chæ coù nhöõng vaät voâ tri nhö vaäy môùi khoâng bao giôø chaùn gheùt cuoäc soáng cuûa mình. Maïnh Tinh Hoàn chôït thôû daøi, töôûng chöøng muoán ñem cuoäc soáng cuûa mình hoøa nhaäp vôùi doøng nöôùc... Ñang nghó vaån vô, chôït haén troâng thaáy moät boùng ngöôøi lôø môø trong söông tieán laïi gaàn. Maïnh Tinh Hoàn vaãn ngoài baát ñoäng, lô ñaõng ñöa maét nhìn ñoái phöông. Khi chæ coøn caùch vaøi böôùc, haén môùi nhaän ra ngöôøi ñoù laø moät thieáu nöõ baän hoàng y. Thieáu nöõ coù teân laø Tieåu Ñieäp, laø moät nhaân vaät coù lai lòch raát bí aån, vaøi laàn xuaát hieän ôû ñaây moät mình vôùi daùng veû phieàn muoän. Tieåu Ñieäp tôùi gaàn, roài khoâng moät lôøi chaøo, chôït hoûi: – Anh muoán cheát ö? Thieáu nöõ raát ñeïp, ñaëc bieät laø coù gioïng noùi thaùnh thoùt raát deã nghe vaø Maïnh Tinh Hoàn caûm giaùc raèng naøng raát ñaëc bieät, khaùc haún moïi thieáu nöõ khaùc. Maïnh Tinh Hoàn ñònh traû lôøi, nhöng khoâng nghó ra lôøi naøo ñeå ñoái ñaùp. Tieåu Ñieäp laïi tieáp: – Anh muoán cheát cuùng khoâng sao. Nhöng toâi chæ muoán hoûi moät caâu. Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng: – Coâ hoûi gì? Thieáu nöõ nhìn saâu vaøo maét haén, hoûi: – Anh ñaõ töøng soáng bao giôø chöa? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngôø moät nöõ nhaân laïi hoûi mình caâu ñoù. Haén chôït nhôù laïi nhöõng cuoäc truy hoan cuoàng loaïn cuûa mình, ngoâi nhaø ñôn ñoäc trong nuùi vaø cuoäc soáng khoâng baèng höõu, khoâng thaân nhaân, cuõng khoâng moät ngöôøi tri kyû... Chæ coù gieát ngöôøi vaø laån troán ngöôøi ñôøi, khoâng ñeå loä tung tích cuûa mình, coát sao ñeå khoûi bò ngöôøi khaùc gieát cheát. Quaû thaät haén coù cuoäc soáng thaät söï hay khoâng? Nhö vaäy maø goïi laø cuoäc soáng ö? Haén coá ngaên ñeå hai doøng leä khoûi traøo ra khoùe maét. Gioïng Tieåu Ñieäp laïi vang leân truy böùc: – Moät ngöôøi khoâng theå khaúng ñònh raèng mình ñaõ töøng soáng hay chöa maø ñaõ 83 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 84 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG muoán cheát, nhö theá haù chaúng ngu muoäi laém sao? Haén ñònh phaûn vaán: – Vaäy coâ thì tính sao? Chaúng leõ coâ xöùng ñaùng ñöôïc goïi laø soáng hôn toâi? Nhöng kòp thôøi ghìm laïi. Naøng xinh ñeïp töôi treû nhö theá, ñöông nhieân laø soáng roài. Naøng tôùi ñaây laøm gì? Vaø taïi sao laïi ñaët ra nhöõng caâu hoûi hoùc buùa nhö vaäy? Maïnh Tinh Hoàn baên khoaên töï hoûi moät luùc, khi ngaång leân thì ñaõ khoâng thaáy Tieåu Ñieäp ñaâu nöõa. Haén nhìn vaøo maøn söông, loøng ñaày nghi hoaëc khoâng bieát söï vieäc vöøa roài coù thaät hay khoâng? Vaø laàn ñaàu tieân, loøng Maïnh Tinh Hoàn chôït xoán xang. Khoâng ít laàn, nöõ nhaân töøng thoû theû beân tai haén nhöõng lôøi aân aùi ñöôøng maät. Nhöng chöa bao giôø haén thaáy loøng mình rung ñoäng. Theá maø laàn naøy, chæ maáy caâu hoûi chua chaùt, haén chôït thaáy traùi tim ñaäp roän leân. Maïnh Tinh Hoàn ñöa maét nhìn vaøo maøn söông, vaøo coõi xa xaêm hy voïng thieáu nöõ trôû laïi. Nhöng boùng hoàng vaãn baët taêm. Cuoái cuøng haén thôû daøi ñöùng leân rôøi khoûi bôø suoái. oOo Maáy ngaøy nay khoâng coù tin töùc gì veà Tieåu Haø. Cuõng khoâng nghe ñoäng tónh gì töø Cuùc Hoa Vieân. Maïnh Tinh Hoàn quyeát ñònh trôû veà Khoaùi Hoaït Laâm. Cao laõo ñaïi gaëp haén tröôùc haønh lang hoa saûnh, nhíu maøy hoûi: – Ngöôi ñaõ veà roài ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu khoâng ñaùp. Haén hieåu yù Cao laõo ñaïi haøm chöùa ôû caâu noùi chính ra laø “Ngöôi ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc roài hay sao?” Bôûi vì tröôùc ñaây, neáu nhö chöa hoaøn thaønh nhieäm vuï, haén tuyeät ñoái khoâng trôû veà Khoaùi Hoaït Laâm. Haén chôït hoûi: – Tieåu Haø ñaâu? Cao laõo ñaïi nhöôùng maøy ngaïc nhieân: – Tieåu Haø? Ai maø bieát haén ñi ñaâu chöù? Daïo naøy haén ñaâu coù laøm gì? 84 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 85 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Coâ ta cöôøi noùi theâm: – Caùc ngöôi ñeàu theá caû. Khi coù vieäc thì boû ñi maát huùt, chaúng bieát ñaâu maø tìm. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm noùi: – Toâi coù gaëp haén.... Cao laõo ñaïi ñöa Maïnh Tinh Hoàn vaøo phoøng rieâng cuûa mình, ñoùng cöûa laïi caån thaän xong roài môùi hoûi: – Ngöôi coù gaëp haén? ÔÛ ñaâu vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Haén ñeán tìm toâi. Cao laõo ñaïi ngaïc nhieân hoûi: – Haén tìm ngöôi laøm gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp. Cao laõo ñaïi laïi hoûi: – Ngöôi bieát haén ñi ñaâu khoâng? Maïnh Tinh Hoàn vaãn nín laëng. Cao laõo ñaïi bieán saéc. Thò raát hieåu tính caùch cuûa Tieåu Haø, bieát roõ tham voïng vaø nhöõng thuû ñoaïn cuûa haén. Chæ khoâng ngôø haén daùm boäc loä thuû ñoaïn cuûa mình sôùm vaø voäi vaõ ñeán theá. Maïnh Tinh Hoàn quay ngöôøi ñònh boû ñi. Nhö vaäy ñaõ roõ, Tieåu Haø tôùi tìm haén khoâng phaûi laø theo leänh cuûa Cao laõo ñaïi, chæ do tình côø maø haén bieát nhieäm vuï vaø choã ôû cuûa Maïnh Tinh Hoàn neân tìm ñeán lung laïc tinh thaàn, laøm moïi caùch ñeå thay söù maïng vaø ñòa vò cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân Tieåu Haø haønh ñoäng nhö theá, nhöng laàn naøy haén ñaõ phaïm phaûi sai laàm nghieâm troïng. Haén khoâng hieåu ñöôïc Laõo Baù laø nhaân vaät nguy hieåm theá naøo, coù theå noùi ñang daán thaân vaøo choã cheát. Cao laõo ñaïi chôït noùi: – Ngöôi chôù voäi ñi. Haõy noùi xem, coù phaûi Tieåu Haø muoán laøm thay ngöôi vieäc naøy vaø ñònh ñi tìm Toân Ngoïc Baù khoâng? Maïnh Tinh Hoàn laëng leõ gaät ñaàu. Cao laõo ñaïi keâu leân: – Laøm sao ngöôi laïi ñeå cho haén ñi chöù? Maïnh Tinh Hoàn quay laïi, traàm gioïng ñaùp: – Haén quyeát yù nhö vaäy. Cao laõo ñaïi khoâng giaáu söï töùc giaän: 85 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 86 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi bieát roõ Toân Ngoïc Baù laø ngöôøi ñaùng sôï theá naøo. Ngay caû ngöôi laøm vieäc naøy môùi chæ caàm chaéc naêm saùu phaàn. Coøn haén, ñôn giaûn daán thaân vaøo choã cheát. Vì sao laïi chòu ñeå haén ñi? – Chính toâi cuõng ñaõ noùi vôùi haén nhö vaäy. Haén baûo raèng mình khoâng sôï cheát, coøn cho raèng haén coù theå laøm vieäc naøy toát hôn toâi... Cao laõo ñaïi ngaét lôøi: – Nhöng ngöôi bieát roõ haén khoâng ñuû naêng löïc. Maïnh Tinh Hoàn cuõng noåi giaän: – Nhöng ñaïi thö haõy noùi xem vì sao haén bieát ñöôïc toâi ñang ôû ñaâu? Cao laõo ñaïi cöùng löôõi khoâng bieát traû lôøi theá naøo. Xöa nay, ngoaøi thò ra, khoâng ai bieát moãi thaønh vieân laøm nhieäm vuï gì vaø nôi lieân laïc ñöôïc giöõ voâ cuøng bí maät. Vaäy laø sao Tieåu Haø bieát ñöôïc Maïnh Tinh Hoàn ñöôïc giao nhieäm vuï gieát Laõo Baù vaø truù ôû ñaâu? Hoài laâu Cao laõo ñaïi môùi thôû daøi noùi: – Khoâng phaûi ta traùch ngöôi, chaúng qua ta chæ lo laéng cho haén thoâi. Khoâng nhöõng haén maø caû boán ngöôøi, ai gaëp chuyeän nguy hieåm ta cuõng ñeàu lo laéng nhö nhau caû. Maïnh Tinh Hoàn cuùi thaáp ñaàu. Cao laõo ñaïi noùi khoâng sai, vaø khoâng ai trong soá boán huynh ñeä chuùng coù theå queân ôn cöu mang cuûa Cao laõo ñaïi. Thò chôït nheï gioïng hoûi: – Baây giôø ngöôi ñònh ñi ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi laáp löûng: – Tôùi choã naøo caàn. Cao laõo ñaïi laéc ñaàu: – Baây giôø khoâng theå ñi ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy: – Sao theá? – Neáu Tieåu Haø ñaõ tôùi tìm Toân Ngoïc Baù thì cho duø haén coøn soáng hay ñaõ cheát, ngöôi cuõng khoâng theå tôùi ñoù nöõa vì Toân Ngoïc Baù ñaõ caûnh giaùc. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi hoûi: – Chaúng leõ nhöõng laàn khaùc khoâng nguy hieåm? – Nhöng laàn naøy nghieâm troïng hôn. – Cuõng khoâng coù gì khaùc bieät. Vieäc gì caàn laøm, toâi phaûi hoaøn thaønh. 86 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 87 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñuùng theá. Cho duø gaëp phaûi hoaøn caûnh nguy hieåm ñeán ñaâu, chöa bao giôø Maïnh Tinh Hoàn döøng laïi giöõa chöøng. Cao laõo ñaïi traàm ngaâm noùi: – Neáu ngöôi muoán ñi thì cuõng neân chôø cho tình hình dòu laïi môùi ñöôïc. – Toâi thaáy tình hình coù leõ cuõng ñaõ laéng dòu roài. Cao laõo ñaïi phaûn ñoái: – Khoâng ñöôïc. Vieäc ñeán Cuùc Hoa Vieân baây giôø laø haønh ñoäng raát maïo hieåm. Ta khoâng cho pheùp ngöôi maïo hieåm ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn ngaäp ngöøng hoûi: – Vaäy coøn Tieåu Haø? – Neáu soáng, tröôùc sau haén cuõng trôû veà. Coøn neáu cheát ñi, ta khoâng theå vì ngöôøi ñaõ cheát maø hy sinh theâm moät ngöôøi coøn soáng. – Nhöng duø sao haén cuõng laø huynh ñeä cuûa chuùng ta... Cao laõo ñaïi toû veû kieân quyeát: – Huynh ñeä laø moät chuyeän, coøn nhieäm vuï laïi laø chuyeän khaùc. Haén ñaõ phaïm vaøo nguyeân taéc trong vieäc naøy. Neáu chuùng ta khoâng bieát phaân bieät raïch roøi tình caûm vaø nguyeân taéc thì ngaøy dieät vong ñaõ caän keà. Ñoâi maét ñeïp cuûa thò chôït loùe leân, noùi tieáp: – Neáu chuùng ta cheát, thaäm chí khoâng coù ai nhaët xaùc cho nöõa. Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì. Haén nhaän ra thaùi ñoä cuûa Cao laõo ñaïi ñaõ daàn daàn thay ñoåi. Töø sau söï coá veà Dieäp Töôøng, thò khoâng coøn nhö tröôùc nöõa, laïnh luøng vaø taøn nhaãn hôn. Chôït trong ñaàu haén loùe leân moät caâu hoûi: – Vì sao Cao laõo ñaïi khoâng sôï Tieåu Haø tieát loä bí maät? Chôït coù tieáng goõ cöûa. Ñaây laø phoøng rieâng cuûa Cao laõo ñaïi, neáu khoâng coù vieäc gì quan troïng thì khoâng ai ñöôïc pheùp quaáy raày. Thò hoûi voïng ra: – Coù vieäc gì vaäy? Tieáng ngöôøi ngoaøi cöûa ñaùp: – Ñoã ñaïi gia môøi chuû nhaân sang uoáng röôïu. Cao laõo ñaïi hoûi: – Ñoà Thaønh phaûi khoâng? Ngöôøi beân ngoaøi ñaùp: 87 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 88 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Daï! – Ñöôïc roài! Ta seõ ñi. Ngöôi cöù baùo laïi vôùi Ñoà Thaønh nhö vaäy. Tieáng böôùc chaân ngoaøi cöûa xa daàn. Cao laõo ñaïi quay laïi nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi coù bieát Ñoà Thaønh khoâng? – Coù phaûi haén laø ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, coøn goïi laø Ñoà Ñaïi Baèng? Cao laõo ñaïi gaät ñaàu: – Chính haén. Ñoà Thaønh veû ngoaøi laø moät thöông nhaân, thöïc chaát haén laø moät ñaøn chuû cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, cuõng laø moät thuû haï thaân tín cuûa Vaïn Baèng Vöông. Laïi hoûi theâm: – Ngöôi coù bieát vöøa roài Toân Ngoïc Baù ñaõ sai Luïc Höông Xuyeân ñeán gaëp Vaïn Baèng Vöông khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Toâi bieát Luïc Höông Xuyeân ñöôïc phaùi ñi khoûi Cuùc Hoa Vieân coù coâng vieäc nhöng khoâng bieát haén ñeán gaëp ai. Bôûi vieäc ñoù khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán nhieäm vuï neân Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñieàu tra cuï theå. Cao laõo ñaïi noùi: – Luïc Höông Xuyeân laø thuû haï ñöôïc Toân Ngoïc Baù tin duøng nhaát. Neáu khoâng phaûi vieäc troïng yeáu thì laõo khoâng deã daøng phaùi haén ra ngoaøi. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Cao laõo ñaïi cöôøi noùi theâm: – Neáu giöõa Toân Ngoïc Baù vaø Vaïn Baèng Vöông naûy sinh tranh chaáp thì chuùng ta seõ deã daøng haønh ñoäng hôn nhieàu. Laàn naøy Ñoà Thaønh rôøi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang tôùi ñaây, khoâng chöøng coù lieân quan ñeán Toân Ngoïc Baù. Ngöôi cöù ngoài chôø ôû ñaây, ñeå ta sang xem tình hình theá naøo ñaõ. Noùi roài böôùc ra khoûi phoøng. Maïnh Tinh Hoàn ngoài theâm moät laùt roài cuõng môû cöûa ñi ra ngoaøi. Haén cuõng neân tra hoûi vaøi tin töùc quan troïng. oOo Dieäp Töôøng moät mình naèm xoaøi ra treân ñaùm coû khoâ döôùi moät goác caây, daùng raát thoaûi maùi. 88 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 89 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tröôùc kia, moïi luùc moïi nôi haén ñeàu phaûi caûnh giaùc, coøn baây giôø ñaõ qua vieäc bao giôø cuõng phaûi soáng trong nôm nôùp ñeà phoøng. Hieän taïi haén khoâng caàn phaûi baän taâm lo laéng tôùi ñieàu gì caû. Dieäp Töôøng mæm cöôøi thaàm nghó: – Trong cuoäc soáng, söï thaát baïi cuõng coù nieàm haïnh phuùc cuûa noù maø ngöôøi thaønh coâng khoâng bao giôø höôûng thuï ñöôïc. Chaúng hay trong loøng haén caûm thaáy chua chaùt hay thaät söï vui veû? Chôït haén phaùt hieän coù tieáng böôùc chaân nheï nhö tieáng chaân cuûa loaøi meøo röøng. Dieäp Töôøng khoâng ngoài daäy, thaäm chí khoâng caàn ngaång ñaàu leân cuõng bieát ai ñang tôùi. Ngoaøi Maïnh Tinh Hoàn ra, khoâng ai coù khinh coâng cao cöôøng nhö vaäy. Chôø tieáng chaân caùch ba boán thöôùc, Dieäp Töôøng vaãn naèm baát ñoäng, chæ caát tieáng hoûi: – Ngöôi ñeán töø bao giôø? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vöøa môùi tôùi. Dieäp Töôøng cöôøi hoûi: – Vaäy laø roát cuoäc ngöôi cuõng coù haûo yù tìm thaêm ta. Chöùng toû ngöôi hôn haún chuùng noù. Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaây töï hoå theïn. Ñaõ gaàn hai naêm, caû ba teân huynh ñeä ñeàu xa laùnh Dieäp Töôøng. Luùc naøy nghe caâu ñoù, haén thaáy mình cuõng khoâng ngoaïi leä. Dieäp Töôøng ngoài leân, ñöa tay voã vaøo ñaùm coû tröôùc maët noùi: – Ngoài xuoáng ñi, tröôùc heát haõy uoáng vaøi cheùn roài noùi xem ngöôi ñeán tìm ta coù vieäc gì? Haén hieåu raèng neáu khoâng coù vieäc gì taát nhieân Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng tôùi tìm mình. Maïnh Tinh Hoàn ngoài xuoáng ñôõ laáy cheùn röôïu, thaàm höùa raèng neáu laøm xong chuyeän naøy maø vaãn khoâng cheát thì nhaát ñònh seõ tìm Dieäp Töôøng chôi maáy böõa, uoáng röôïu cho thoûa thích. Thôøi gian qua haén xa laùnh Dieäp Töôøng chaúng phaûi vì khinh gheùt hay ngaïi nguøng gì maø chæ sôï raèng neáu tieáp xuùc vôùi Dieäp Töôøng, Maïnh Tinh Hoàn sôï phaûi ñoái maët vôùi keát cuïc taát yeáu cuûa mình. Uoáng xong ba cheùn röôïu, Dieäp Töôøng leân tieáng: – Ñöôïc roài! Baây giôø haõy noùi xem, roát cuoäc laø coù chuyeän gì vaäy? 89 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 90 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc roài môùi traû lôøi: – Ngöôi thöôøng noùi raèng treân ñôøi chæ coù hai haïng ngöôøi. Moät laø keû gieát ngöôøi, hai laø bò ngöôøi gieát. Dieäp Töôøng noùi ngay: – Haàu heát keû gieát ngöôøi sôùm muoän roài cuõng bò gieát. – Khoâng coù ngoaïi leä hay sao? Dieäp Töôøng cöôøi ñaùp: – Ta noùi haàu heát, töùc cuõng coù ngoaïi leä. Nhöng ngöôi coù phaûi ñònh hoûi raèng ngöôøi naøo coù theå vónh vieãn laøm chuyeän gieát ngöôøi maø khoâng bò gieát? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Chính laø yù ñoù. – Chæ sôï raát ít, thaäm chí khoâng coù.... - Coøn ngöôi? – Hieän taïi thì khoâng ai tìm gieát ta nöõa. – Coøn coù ai ñöôïc nhö ngöôi nöõa khoâng? Dieäp Töôøng chôït nhìn vaøo maét Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Chaúng phaûi laø ngöôi töøng bieát moät keû gieát ngöôøi raát ñaùng sôï hay sao? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Dieäp Töôøng laïi hoûi: – Haén laø loaïi ngöôøi theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn ngaãm nghó moät luùc roài noùi: – Nhìn qua haén khoâng cao khoâng thaáp, khoâng beùo khoâng gaày, chæ nhö ngöôøi bình thöôøng thoâi.... – Ngöôi khoâng thaáy roõ maët haén? – Khoâng. Dieäp Töôøng laïi hoûi: – Coù phaûi luùc gieát ngöôøi, haén baän moät boä y phuïc maøu xaùm khoâng? Maïnh Tinh Hoàn hoûi laïi: – Ngöôi cuõng bieát haén sao? Dieäp Töôøng khoâng traû lôøi, tieáp tuïc hoûi: – Coù phaûi gieát ngöôøi xong, haén laáy maùu naïn nhaân boâi leân ñaày maët mình ñeå khoâng ai thaáy roõ dieän maïo? – Chính theá. Dieäp Töôøng chaäm raõi noùi: 90 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 91 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chöa töøng ai bieát haén laø ngöôøi theá naøo, chæ laø... laàn sau neáu ngöôi gaëp phaûi nhaân vaät ñoù thì neân traùnh caøng xa caøng toát. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao? Dieäp Töôøng ñaùp: – Vì laøm coâng vieäc nguy hieåm naøy khoâng phaûi chæ coù chuùng ta, thaäm chí coù ngöôøi coøn ñaùng sôï hôn chuùng ta nöõa. – ÖØm... ta bieát. Dieäp Töôøng laïi tieáp: – Ngheà nghieäp cuûa chuùng ta heát söùc kyø quaëc, taøn baïo. Vaø chính söï taøn baïo vaø cheát choùc cuõng ñoàng haønh vôùi chuùng ta. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ngöôi töøng baûo raèng trong ngheà chuùng ta, neáu ñaõ noåi danh töùc laø moät saùt thuû khoâng gioûi. Dieäp Töôøng gaät ñaàu: – Chính theá! Chaúng nhöõng theá, chuùng ta buoäc phaûi khöôùc töø nhöõng nhu caàu khaùc cuûa cuoäc soáng: thanh danh, gia ñình, baèng höõu, ñòa vò, vôï con... Cho neân chaúng coù ai nguyeän yù laøm vieäc naøy, ngoaïi tröø keû ñieân. Maïnh Tinh Hoàn chôït nghó ñeán caâu hoûi cuûa Tieåu Ñieäp: – Ngöôi ñaõ töøng soáng bao giôø chöa? Boãng buoät mieäng: – Cho duø khoâng phaûi laø keû ñieân thì daàn daàn cuõng thaønh ngöôøi ñieân thoâi... – Thaät ra coù ngöôøi thieân tính laø keû maùu laïnh, hoaøn toaøn khoâng coù tình caûm vaø löông taâm. Ñoù môùi thaät laø saùt thuû thöôïng thaëng. Haén gieát ngöôøi khoâng chuùt ñoäng taâm. Nhöõng keû ñoù khoâng bao giôø chaùn gheùt ngheà nghieäp cuûa mình, vaø khoâng bao giôø run tay. Dieäp Töôøng maân meâ cheùn röôïu, noùi theâm: – Ngöôøi maø ngöôi vöøa noùi laø moät trong soá ñoù, vì theá neân coi haén laø moät keû thieân tính gieát ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi cho raèng haén laø teân saùt thuû ñaùng sôï nhaát? – Khoâng sai! Theo ta bieát thì treân theá gian khoâng tìm ñaâu ra ñöôïc moät ngöôøi thöù hai coù theå saùnh ñöôïc vôùi haén. Caû ngöôi cuõng vaäy. Coù theå ngöôi bình tónh hôn, thoâng minh vaø nhanh nheïn hôn haén. Nhöng ngöôi khoâng baèng ñöôïc haén, vì ngöôi khoâng phaûi laø keû ñieân hay thieân tính sinh ra ñeå gieát ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc roài hoûi: 91 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 92 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi ñaõ töøng thaáy qua haén gieát ngöôøi bao giôø chöa? Dieäp Töôøng gaät ñaàu: – Coù thaáy! Tröø phi taän maét thaáy haén gieát ngöôøi, neáu khoâng chaúng bao giôø hình dung ngöôøi ta coù theå gieát ngöôøi phaøm toác vaø chính xaùc ñeán nhö theá. Luùc haén gieát ngöôøi, chaéc chæ coi naïn nhaân cuûa mình laø loaøi vaät naøo ñoù ñaùng ghe tôûm. Maïnh Tinh Hoàn taùn thaønh: – Phaûi! Luùc ñoù chính haén cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi. Dieäp Töôøng chôït hoûi: – Ngöôi thaáy haén gieát ngöôøi ôû ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – ÔÛ Cuùc Hoa Vieân cuûa Toân Ngoïc Baù. – AØ... haén gieát ai vaäy? – Hoaøng Sôn Tam Höõu. – Vì sao? – Vì ba laõo quaùi vaät ñoù ñaéc toäi vôùi Toân Ngoïc Baù. Dieäp Töôøng gaät ñaàu, traàm ngaâm noùi: – Thaät ra Hoaøng Sôn Tam Höõu cuõng chaúng phaûi gioáng toát laønh gì. Tröôùc ñaây ta vaãn ngôø raèng phía sau haén phaûi coù moät theá löïc naøo ñoù, nhöng khoâng ngôø laïi laø Toân Ngoïc Baù. Haén chôït caàm laáy tay Maïnh Tinh Hoàn khaån thieát noùi: – Ngöôi haõy nhanh choùng queân chuyeän veà Toân Ngoïc Baù ñi, queân saïch caû ñi. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Ta khoâng theå queân ñöôïc. – Khoâng queân ñöôïc cuõng phaûi queân! Neáu khoâng ngöôi seõ cheát, maø cheát raát nhanh. Cho duø ngöôi coù gieát ñöôïc Toân Ngoïc Baù chaêng nöõa, roát cuoäc cuõng bò ngöôøi kia gieát cheát. Maïnh Tinh Hoàn traàm maëc khoâng ñaùp. Dieäp Töôøng laïi noùi: – Ngöôøi khaùc thì khoâng theå bieát ai gieát Toân Ngoïc Baù, laïi caøng khoâng theå tìm ñöôïc ngöôi. Nhöng ngöôøi ñoù thì coù theå. Maïnh Tinh Hoàn nín laëng hoài laâu roài chôït nhìn vaøo maét Dieäp Töôøng hoûi: – Haén bieát ngöôi laø ngöôøi theá naøo chöù? Dieäp Töôøng chaäm raõi gaät ñaàu: – Bieát! Chæ caùi nhìn ñaàu tieân, haén ñaõ bieát ta laø ngöôøi theá naøo. Maïnh Tinh Hoàn tin lôøi haén. Duø treân ñôøi khoâng ai vôùi caùi nhìn ñaàu tieân ñaõ 92 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 93 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñoaùn ra moät saùt thuû ñaày kinh nghieäm nhö Dieäp Töôøng. Nhöng nhaân vaät ñaùng sôï ñoù coù theå nhìn ra caùi maø ngöôøi khaùc khoâng theå. Dieäp Töôøng noùi theâm: – Haén ñaõ nhaän ñöôïc ta, taát cuõng coù theå ñoaùn ra ngöôi. – Ta seõ khoâng ñeå cho haén troâng thaáy, tuy nhieân... – Tuy theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Neáu haén ñaõ nhaän ra ngöôi laø moät saùt thuû, sau khi Toân Ngoïc Baù cheát, theá naøo haén cuõng tìm ñeán ñaây. – Bôûi theá ta khuyeân ngöôi haõy quen vieäc naøy ñi. Maïnh Tinh Hoàn nhaéc laïi: – Ta khoâng theå queân ñöôïc. Haén noùi ñieàu ñoù tôùi hai laàn, vaø thaùi ñoä raát kieân quyeát. Dieäp Töôøng hoûi: – Ngöôi khoâng tin raèng haén nhaát ñònh seõ gieát ñöôïc ngöôi sao? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp. Dieäp Töôøng laïi noùi: – Cho duø haén khoâng gieát ñöôïc ngöôi chaêng nöõa, nhöng sau khi bieát haén laø ngöôøi theá naøo, moïi luùc ñeàu laån quaát beân caïnh mình, ngöôi coù coøn soáng noåi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm hoài laâu roài chôït nghieán raêng noùi: – Bôûi theá tröôùc tieân ta caàn gieát haén! Dieäp Töôøng nhíu maøy: – Gieát haén ö? Ngöôi thaät muoán gieát haén? Maïnh Tinh Hoàn bình thaûn ñaùp: – Haén cuõng chæ laø moät ngöôøi. – Nhöng ngöôi hoaøn toaøn khoâng bieát gì veà haén, caû lai lòch, thaân theá vaø choã ôû ñeàu muø tòt thì gieát haén baèng caùch naøo? Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm giaây laùt roài chôït nhìn thaúng vaøo maét Dieäp Töôøng noùi: – Tuy ta khoâng bieát, nhöng nhaát ñònh ngöôi bieát. Dieäp Töôøng boái roái laéc ñaàu, töø töø naèm trôû laïi nhö tröôùc, chaäm raõi noùi: – Ta cuõng khoâng bieát. Maïnh Tinh Hoàn nhìn haén roài ñöùng leân ñònh boû ñi, nhöng chôït döøng laïi nghó thaàm: 93 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 94 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Nhaát ñònh ngöôøi kia vôùi Dieäp Töôøng phaûi coù moái quan heä bí maät naøo ñoù. Nhöng haén laïi khoâng muoán eùp buoäc, khoâng muoán ñaåy Dieäp Töôøng ñeán choã khoù xöû. Haén töø töø böôùc ñi. Dieäp Töôøng chôït nhoåm daäy noùi: – Chôø moät chuùt! Maïnh Tinh Hoàn döøng laïi. Dieäp Töôøng thaáp gioïng noùi: – Haén thích caâu caù, khoâng phaûi vì thích aên caù. Ngöôi hieåu chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Dieäp Töôøng theâm: – Ngöôøi thích caâu caù ôû vuøng naøy khoâng nhieàu ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn ñònh hoûi gì theâm nhöng luùc ñoù Dieäp Töôøng ñaõ böng caû huõ röôïu leân doác vaøo mieäng. AÙnh taø döông chieáu vaøo maët haén, tuy Maïnh Tinh Hoàn khoâng nhìn roõ maët nhöng cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc raèng Dieäp Töôøng ñang raát thoáng khoå. Maïnh Tinh Hoàn caûm kích nhìn ñoái phöông. Xöa nay chöa moät ngöôøi naøo coù theå laøm cho Dieäp Töôøng phaûi noùi ra ñieàu haén khoâng muoán noùi, coù leõ ñaây laø laàn duy nhaát. Vì chuùng laø baèng höõu, cuõng laø huynh ñeä. Nhöng haén coù xöùng ñaùng ñöôïc Dieäp Töôøng ñoái xöû nhö vaäy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng caûm ôn, chaäm raõi rôøi khoûi khu röøng. Nhöõng lôøi caùm ôn luùc naøy seõ maát heát yù nghóa. oOo Maïnh Tinh Hoàn veà tôi Khoaùi Hoaït Laâm thì trôøi toái mòt. Cao laõo ñaïi ñaõ veà, ngoài moät mình trong phoøng. Nghe goõ cöûa, thò ñöùng leân. Vöøa troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn, thò chæ traùch kheõ: – Ngöôi höùa chôø ta veà maø boû ñi maát. Maïnh Tinh Hoàn ñoû maët ñaùp: – Toâi cuõng khoâng ñi ñaâu xa. Cao laõo ñaïi chôït hoûi: – Ngöôi vöøa tôùi gaëp Dieäp Töôøng? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngôø Cao laõo ñaïi tinh nhaïy nhö theá, ñaønh gaät ñaàu: 94 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2