intTypePromotion=1

Lưu ý về Marketing trực tuyến

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
293
lượt xem
126
download

Lưu ý về Marketing trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing trực tuyến là một kênh quảng bá thương hiệu được nhiều doanh nghiệp (DN) và giới làm marketing trong nước quan tâm, nhưng để khai thác hình thức marketing mới mẻ này một cách hiệu quả thì phải hiểu và áp dụng đúng cách. Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực marketing, đưa ra dẫn chứng về hiệu quả của marketing trực tuyến mà công ty ông đã từng thực hiện cho khách hàng trong năm 2009. Đó là chương trình khuyến mãi của một nhãn hàng sữa của Mỹ đang phân phối tại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu ý về Marketing trực tuyến

  1. Lưu ý v Marketing tr c tuy n
  2. Marketing tr c tuy n là m t kênh qu ng bá thương hi u ư c nhi u doanh nghi p (DN) và gi i làm marketing trong nư c quan tâm, nhưng khai thác hình th c marketing m i m này m t cách hi u qu thì ph i hi u và áp d ng úng cách. Ông Nguy n Hoàng Tâm, Giám c m t công ty chuyên v lĩnh v c marketing, ưa ra d n ch ng v hi u qu c a marketing tr c tuy n mà công ty ông ã t ng th c hi n cho khách hàng trong năm 2009. ó là chương trình khuy n mãi c a m t nhãn hàng s a c a M ang phân ph i t i Vi t Nam. Thay vì làm cách thông thư ng là g i phi u tham gia khuy n mãi cho ngư i tiêu dùng, ông Tâm ã tư v n cho khách hàng ch n cách nh n tin qua i n tho i di ng. V i hình th c này, hãng s a có th tính ư c hi u qu bán hàng. Ngoài ra, còn n m ư c thông tin chính xác v khách hàng trung thành c a mình. ó là ví d v hi u qu c a marketing tr c tuy n. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, marketing ch là phương ti n h tr vi c bán hàng, ch không ph i là công c bán hàng. Ph n ông các ho t ng marketing tr c tuy n hi n nay ch y u là qu ng cáo, rao v t c a các cá nhân và ơn v nh . M t s DN l n có tham gia nhưng chưa th t s quan tâm n marketing tr c tuy n.
  3. Kh o sát c a Công ty Nh t Duy, m t DN chuyên xây d ng thương hi u tr c tuy n, cho th y, có n 82% website DN không ư c c p nh t thông tin thư ng xuyên, 73% DN chưa u tư úng m c vào xây d ng và phát tri n thương hi u tr c tuy n, 85% DN chưa có b ph n marketing tr c tuy n chuyên nghi p. Theo ông Ph m Năng Khoa, Giám c Công ty Nh t Duy: “M c dù ti p th tr c tuy n (hay ti p th s ) ang ngày càng ư c nhi u DN quan tâm, nhưng ph n l n nh ng ho t ng này u ư c th c hi n trong kho ng th i gian ng n, ch y u ch qu ng bá m t chương trình, k ho ch c a DN, ch chưa có chi n lư c bài b n, chuyên nghi p”. "Theo ánh giá c a các chuyên gia trong lĩnh v c marketing tr c tuy n, xác nh chính xác m c tiêu chi n lư c, ch n thư c o úng, ch n kênh truy n thông phù h p là nh ng y u t quan tr ng làm nên m t chi n d ch marketing tr c tuy n hi u qu ." Cùng quan i m này, ông Trương Văn Quý, Giám c Công ty c ph n Phát tri n Công ngh và Truy n thông EQ, thông tin thêm, m c dù lư ng ngư i s d ng internet cao, nhưng kinh phí dành cho marketing tr c tuy n ch chi m 1 - 2% trong t ng ngân sách marketing. Và có m t th c t là nhi u DN l n, tuy chưa có nhu c u s d ng marketing tr c tuy n, nhưng nhân viên vì áp l c công vi c ã “lang thang” trên m ng và qu ng cáo, rao
  4. v t hàng hóa c a DN. Làm như th s nh hư ng không ít n thương hi u c a DN ó. Ông Quý cho r ng, Vi t Nam v i 27% dân s s d ng internet là i u ki n t t marketing tr c tuy n phát tri n. Hi n nay, các DN nh bư c vào th trư ng nhanh và năng ng hơn nhi u so v i các DN l n. Cũng vì s DN nh s d ng công c marketing tăng nhanh nên ã thúc y các DN l n cùng tham gia. Ông Chris Tr n, Giám c truy n thông s c a New Media Edge, cho r ng, marketing tr c tuy n mang l i hi u qu th c s , DN c n ưa ra các tiêu chí ánh giá chính xác m c tiêu marketing và khi ã xác nh ư c m c tiêu r i thì s bi t mình nên o lư ng như th nào. M i ngành hàng có cách ch n kênh marketing tr c tuy n riêng. Ch ng h n, hàng tiêu dùng nhanh c n có cách o lư ng và ti p c n khác v i các m t hàng d ch v , công nghi p thông thư ng. C th , các DN thu c ngành hàng tiêu dùng nhanh có ngân sách marketing l n, nhưng khách hàng l i không có nhu c u mua hàng qua m ng. Vì v y, ch nên nh m n m c tiêu qu ng bá thương hi u, t o ra nh n bi t thương hi u. Và hình th c qu ng bá này nên d a vào tiêu chí ti p c n và ti p c n bao nhiêu l n làm thư c o hi u qu .
  5. ng quan i m v i ông Chris Tr n, bà Phan Th M L , ngư i sáng l p m ng xã h i Motibee v i hơn 270.000 thành viên, chia s : “Ngoài vi c ch n kênh tùy theo yêu c u c a t ng ngành hàng, chi n d ch c th , các DN cũng ph i bi t ch n m ng tr c tuy n phù h p th c hi n. Ngoài ra, cũng nên ch n v trí c a và ít DN qu ng bá. Vì quá nhi u DN qu ng bá thì thương hi u s b loãng”.Cũng theo bà L , hi u qu nh t c a marketing tr c tuy n Vi t Nam hi n nay là các m ng xã h i. Tuy nhiên, n u tham gia các m ng này thì s n ph m và d ch v ph i có “n i dung” ngư i truy c p có th ánh giá, nh n xét thì m i thành công”, bà L nói thêm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2