intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối lăng trụ (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Thành Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

208
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối lăng trụ (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ và bài tập tự luyện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học 2015 cũng như các kỳ thi Đại học sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi ĐH môn Toán 2015: Thể tích khối lăng trụ (phần 1) - Thầy Đặng Việt Hùng

Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> 08. TH TÍCH KH I LĂNG TR<br /> Th y D NG 1. KH I LĂNG TR NG u ABC.A'B'C' có áy là tam giác b) ( A ' BC '; A ' B ' C ') = 300 d) d ( AC ; BM ) = ng Vi t Hùng<br /> <br /> – P1<br /> <br /> Ví d 1: [ VH]. Cho lăng tr tam giác Tính th tích lăng tr ã cho bi t r ng a) ( AB '; A ' B ' C ') = 600 c) d ( C ; ABC ' ) =<br /> a 3 4<br /> <br /> u c nh a.<br /> <br /> a , v i M là trung i m c a CC '. 3<br /> <br /> Ví d 2: [ VH]. Cho lăng tr ng ABC.A'B'C' có áy ABC là tam giác vuông cân t i A, v i AB = a 2. G i M là trung i m c a CC '. Tính kho ng cách gi a hai ư ng th ng B ' M và A ' C bi t th tích lăng tr b ng<br /> 2a 3 . Ví d<br /> <br /> 3: [ VH]. Cho lăng tr<br /> <br /> ng ABCD. A ' B ' C ' D ' có<br /> <br /> áy ABCD là hình thoi tâm O, v i<br /> <br /> AC = 2a; BD = 2a 3. Tính th tích kh i lăng tr<br /> <br /> ã cho bi t r ng<br /> <br /> a) ( B ' D; ABCD ) = 450 b) ( A ' CD; ABCD ) = 600 d) d ( B ' C '; DE ) =<br /> a 2 1 , v i E là i m trên CC ' sao cho CE = EC '. 3 2<br /> <br /> BÀI T P T<br /> <br /> LUY N:<br /> n m t ph ng (A'BC) b ng a và<br /> <br /> Bài 1: [ VH]. Cho lăng tr tam giác u ABC.A'B'C' có kho ng cách t A AA' h p v i m t ph ng (A'BC) m t góc 300. Tính th tích lăng tr . /S: V =<br /> <br /> 32a 3 9 Bài 2: [ VH]. Cho hình h p ch nh t ABCD.A'B'C'D' có ư ng chéo A'C = a và bi t r ng A'C h p v i (ABCD) m t góc 300 và h p v i (ABB'A') m t góc 450. Tính th tích c a kh i h p ch nh t. a3 2 /s: V = 8 Bài 3: [ VH]. Cho lăng tr ng ABCD.A'B'C'D' có áy ABCD là hình vuông và BD' = a. Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) BD' h p v i áy ABCD m t góc 60o. b) BD' h p v i m t bên (AA'D'D) m t góc 30o. a3 3 a3 2 b) V = 16 8 Bài 4: [ VH]. Cho lăng tr ng ABC.A'B'C' có áy ABC vuông t i B, bi t BB' = AB = a và B'C h p v i áy 0 ABC m t góc 30 . Tính th tích lăng tr .<br /> <br /> /s:<br /> <br /> a) V =<br /> <br /> /s: V =<br /> <br /> a3 3 2<br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn<br /> <br /> Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> Bài 5: [ VH]. Cho lăng tr (BCC'B') m t góc 300. Tính /s: AB ' = a 3, V =<br /> <br /> ng ABC.A'B'C' có áy ABC là tam giác dài AB' và th tích lăng tr .<br /> <br /> u c nh a, bi t AB' h p v i m t bên<br /> <br /> a3 3 2 Bài 6: [ VH]. Cho lăng tr ng ABC.A'B'C' có áy ABC vuông t i A, AC = a và góc ACB b ng 600. Bi t r ng BC' h p v i m t bên (AA'C'C) m t góc 300. Tính th tích lăng tr và di n tích tam giác ABC'. 3a 2 3 2 Bài 7: [ VH]. Cho lăng tr ng ABC.A'B'C' có áy ABC u bi t c nh bên AA' = a. Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t ph ng (A'BC) h p v i áy ABC m t góc 600. b) A'B h p v i áy ABC m t góc 450. c) Chi u cao k t A' c a tam giác A'BC b ng dài c nh áy c a lăng tr .<br /> <br /> /s: V = a 3 6, S ∆ABC =<br /> <br /> /s:<br /> <br /> a) V = a 3 3<br /> <br /> Bài 8: [ VH]. Cho lăng tr t giác các trư ng h p sau ây: a) M t (ACD') h p v i áy ABCD m t góc 450. b) BD' h p v i áy ABCD m t góc 600. c) Kho ng cách t D n m t (ACD') b ng a. /s: a) V = 16a3<br /> <br /> a3 3 c) V = a 3 3 4 u ABCD.A'B'C'D' có c nh bên AA' = 2a . Tính th tích lăng tr trong<br /> <br /> b) V =<br /> <br /> b) V = 12a3<br /> <br /> c) V =<br /> <br /> 16a 3 3<br /> <br /> Bài 9: [ VH]. Cho lăng tr ng ABCD.A'B'C'D' có áy ABCD là hình vuông c nh a. Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t ph ng (BDC') h p v i áy ABCD m t góc 600 . b) Tam giác BDC' là tam giác u. c) AC' h p v i áy ABCD m t góc 450<br /> a3 6 b) V = a3 c) V = a3 2 2 Bài 10: [ VH]. Cho lăng tr ng ABCD.A'B'C'D' có áy ABCD là hình thoi c nh a và góc nh n A b ng 0 60 . Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t ph ng (BDC') h p v i áy ABCD m t góc 600. b) Kho ng cách t C n (BDC') b ng a/2 c) AC' h p v i áy ABCD m t góc 450<br /> <br /> /s:<br /> <br /> a) V =<br /> <br /> 3a 3 3 3a 3 2 3a 3 b) V = c) V = 4 8 2 Bài 11: [ VH]. Cho hình h p ch nh t ABCD.A'B'C'D' có BD' = 5a, BD = 3a. Tính th tích kh i h p trong các trư ng h p sau ây: a) AB = a b) BD' h p v i AA'D'D m t góc 300 c) (ABD') h p v i áy ABCD m t góc 300<br /> <br /> /s:<br /> <br /> a) V =<br /> <br /> /s: a) V = 8a3 2 b) V = 5a3 11 c) V = 16a3 Bài 12: [ VH]. Cho lăng tr ng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC vuông cân t i A, BC = 2a , M t ph ng (A’BC) t o v i m t áy (ABC) m t góc 600.<br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br /> Khóa h c LT H môn Toán 2015 – Th y<br /> <br /> NG VI T HÙNG<br /> <br /> Facebook: LyHung95<br /> <br /> a) Ch ng minh AB ⊥ ( ACC ' A ')<br /> <br /> b) Tính th tích kh i lăng tr theo a.<br /> <br /> b) Tính kho ng cách t A n n (A’BC). d) Tính kho ng cách t AA’ n (BCC’B’). Bài 13: [ VH]. Cho lăng tr u ABC.A’B’C’, góc gi a m t ph ng (C’AB) v i (ABC) b ng 300, kho ng cách t C n m t ph ng (ABB’A’) b ng a. Tính kho ng cách t C n mp(C’AB) và th tích kh i lăng tr . Bài 14: [ VH]. Cho lăng tr t giác u ABCD. A1 B1C1 D1 có kho ng cách gi a AB và A1 D b ng 2. dài ư ng chéo m t bên b ng 5. a) H AK ⊥ A1 D . Ch ng minh AK = 2. b) Tính th tích kh i lăng tr ã cho. Bài 15: [ VH]. Cho lăng tr ng ABCD A'B'C'D' có áy ABCD là hình vuông ư ng chéo b ng 2a. Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t ph ng (BDC') h p v i áy ABCD m t góc 600. b) Tam giác BDC' là tam giác u. c) AC' h p v i áy ABCD m t góc 450. d) Kho ng cách gi a AC v i BD’ b ng<br /> a 3 2<br /> <br /> Bài 16: [ VH]. Cho lăng tr ng ABCDA'B'C'D' có áy ABCD là hình thoi c nh a và góc nh n BAC = 600. Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t (BDC') h p v i áy ABCD m t góc 600. b) Kho ng cách t C n (BDC’) b ng a c) AC' h p v i áy ABCD m t góc 450.<br /> a2 2 u ABC.A'B'C' có c nh bên AA' = a. Tính th tích lăng tr trong các trư ng<br /> <br /> d) Di n tích tam giác BDC’ b ng<br /> <br /> Bài 17: [ VH]. Cho lăng tr h p sau: a) M t ph ng (A'BC) h p v i áy (ABC) m t góc 600. c) Kho ng cách t A<br /> n (A’BC) b ng<br /> <br /> b) A'B h p v i áy (ABC) m t góc 450.<br /> <br /> a a2 . d) Di n tích tam giác A’BC b ng . 4 2 Bài 18: [ VH]. Cho lăng tr t giác u ABCDA'B'C'D' có c nh bên AA' = 2a .Tính th tích lăng tr trong các trư ng h p sau ây: a) M t (ACD') h p v i áy ABCD m t góc 450. b) BD' h p v i (ABCD) m t góc 600.<br /> <br /> c) Kho ng cách t D<br /> <br /> n m t (ACD') b ng a.<br /> <br /> a2 5 d) Di n tích tam giác ACD’ b ng 2<br /> <br /> Tham gia tr n v n khóa LT H môn Toán 2015 t i Moon.vn<br /> <br /> t i m s cao nh t trong kỳ TS H 2015!<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=208

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2