Mẫu biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
333
lượt xem
36
download

Mẫu biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

  1. BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG Nguoàn: Ñieåm 1 – 5 ñ Stt Lónh vöïc 1 Giaù caû (3.5 ñ) 2 Chaát löôïng saûn phaåm (4.75 ñ) 3 Thanh toaùn (4.25 ñ) 4 Giaûi quyeát coâng nôï (4.5 ñ) 5 Chính saùch öu ñaõi hoã trôï (4ñ) 6 Tinh thaàn thaùi ñoä phuïc vuï cuûa CBCNV (4.5 ñ) 7 Giao nhaän (thôøi gian, ñòa ñieåm, soá löôïng) (4.75 ñ) 8 Tính chính xaùc veà soá lieäu khi laøm vieäc vôùi khaùch haøng (4.75 ñ) 9 Thoâng tin cuûa Coâng ty khoâng kòp thôøi (4.5ñ) 10 Goùp yù veà chaát löôïng saûn phaåm ((4.5ñ) 11 Hình thöùc saïch ñeïp cuûa saûn phaåm (4.25ñ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản