intTypePromotion=1

Thư viện Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Hiển thị 1-10 trên 1246 kết quả
 • "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 5: Lập kế hoạch dự án" cung cấp cho học viên những kiến thức về phạm vi dự án, vấn đề chung về lập kế hoạch dự án, nội dung cơ bản của lập kế hoạch dự án, các công cụ lập kế hoạch, kế hoạch ngân sách dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p  vukhoi22 16-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy p...

  pdf14p  viellenkullman 13-05-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án gồm các nội dung: tổng quan về rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), phân tích rủi ro (risk analysis), mô phỏng theo MONTE – CARLO. Mời các bạn tham khảo.

  pdf47p  lavender2022 21-04-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư giới thiệu nội dung nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư

  pdf44p  lavender2022 21-04-2022 10 2   Download

 • Tiếp tục chương 5, chương 6 bài giảng Lập và phân tích dự án Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế gồm các nội dung giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều – SL, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT.

  pdf27p  lavender2022 21-04-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án chương 5 phân tích phương án theo tỉ số lợi ích gồm các nội dung tỉ số lợi ích (B/C), So sánh các phương án theo tỉ số B/C, so sánh 3 PP phân tích phương án, phân tích điểm hòa vốn, phân tích thời gian bù vốn. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p  lavender2022 21-04-2022 7 1   Download

 • Tiếp tục chương 3, chương 4 của bài giảng Lập và phân tích dự án có nội dung phân tích phương án theo suất sinh lợi nội tại, định nghĩa suất sinh lợi nội tại (IRR), phương pháp tính IRR, nguyên tắc chọn dự án theo IRR, so sánh các phương án theo IRR, so sánh phương pháp PW và IRR. Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p  lavender2022 21-04-2022 6 1   Download

 • Chương 3 của bài giảng Bài giảng Lập và phân tích dự án trình bày nội dung phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương phương pháp loại trừ nhau, phương pháp giá trị hiện tại, phương pháp giá trị tương lai và phương pháp giá trị hằng năm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p  lavender2022 21-04-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 2 - giá trị theo thời gian của tiền tệ trình bày nội dung về giá trị theo thời gian của tiền, tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ, các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p  lavender2022 21-04-2022 9 1   Download

 • Chương 1 Bài giảng Lập và phân tích dự án trình bày các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp, kinh doanh, vốn điều lệ, vốn pháp định, các loại hình doanh nghiệp, các loại chi phí. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p  lavender2022 21-04-2022 5 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2