Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn

Chia sẻ: Phan Minh Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
587
lượt xem
84
download

Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu bản đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------------- BẢN ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh Tên đơn vị:…………………………………………………………………………... Mã số thuế:…………………………………………………………………………... Địa chỉ: …………………………………………………………………………........ Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………. Tài khoản số: ……………………………………………………………………….. Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………………..Fax:…………………………….. Vốn điều lệ (ghi theo số vốn đã góp đủ): …………………………………………… Số lượng lao động: ………………………………………………………………….. Đơn vị chúng tôi xin đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về háo đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010*TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính với nội dung (Đơn vị đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn nào đánh dấu X vào ô trống và dự kiến số lượng sử dụng năm 2011) theo các phương án sau: 1. Hóa đơn tự in (theo điều 6 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:…………..………. …...số. Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ. 2. Hóa đơn điện tử (theo điều 7 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 7 Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:…………..…….. ……..số. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. 3. Hóa đơn đặt in (theo điều 4, điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:………….. ……...số. Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc Cục thuế với doanh nghiệp nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định. 4. Hóa đơn mua của cơ quan thuế bán (theo điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ- CP, điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC) □ Số lượng phát hành năm 2011:……………..số. Đơn vị chúng tôi xin thực hiện đầy đủ, đúng hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010*TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ./.
  2. Ngày tháng năm Giám đốc
Đồng bộ tài khoản