intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

194
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

  1. Tên cơ sở ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- ………, ngày tháng năm 200… ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Kính gửi: Cục Thú y Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 2004; Căn cứ Qui chế đăng ký lưu hành thuốc thú y ban hành kèm theo Quyết định số ……../2007/QĐ-BNN ngày ….. tháng ….. năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Căn cứ thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y đã được Cục trưởng Cục Thú y cấp, Công ty chúng tôi xin gia hạn các sản phẩm sau đây: TT Tên sản phẩm Số giấy chứng Số đăng ký Ngày hết Những nhận hạn thay đổi của sản phẩm (nếu có) 1. 2. 3. . . Chúng tôi xin gửi kèm theo: Giấy chứng nhận lưu hành xin gia hạn và những giấy tờ liên quan đến những thay đổi của sản phẩm (nếu có) Kính đề nghị Cục Thú y xem xét, giải quyết./. Nơi nhận : ĐẠI DIỆN CƠ SỞ - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Lưu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2