intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1.212
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường" được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm xác nhận dự án đã cam kết và thực hiện các điều khoản nhất định về việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong suốt quá trình thi công và vận hành dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Đoạn trích dưới dây sẽ giúp các bạn xem được nội dung chi tiết của tài liệu "Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường". Các bạn có thể sử dụng trực tiếp biểu mẫu này nếu thấy phù hợp với điều kiện của công ty. Hoặc có thể dựa trên hình thức và nội dung của tài liệu để soạn thảo một mẫu giấy xác nhận mới.

… (1) …                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   -------                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                         -------------- 
                     Số: ...                                                    (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 
                                 
                                      GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  
                             BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
                                             của Dự án: “… (2) …” 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 
Căn cứ … (3) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 
Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường …, 
Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …, 
                                           … (1) … XÁC NHẬN 
Điều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số … ngày … tháng … năm … đăng ký bản cam kết bảo vệ 
môi trường của Dự án “… (2) …”. 
Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường nêu 
trong bản cam kết bảo vệ môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 
1. … 
2. … 
3. … 
Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và Giấy xác nhận này là cơ sở để các cơ quan quản lý 
nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong suốt 
quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 
Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 
                                                                                                       … (6) … 
Nơi nhận:                                                          (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
- Chủ dự án; 
- Lưu … 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; 
(2) Tên đầy đủ của dự án; 
(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của … (1) …; 
(4) Người đứng đầu tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp giấy xác nhận; 
(5) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 
(6) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp giấy xác nhận; 
(*) Tên đầy đủ của văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao, khu chế xuất. 

Để tiện tham khảo "Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường", bạn đọc có thể đăng nhập và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, Tailieu.vn còn cung cấp một số mẫu giấy xác nhận khác như: Mẫu giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Dùng cho người hưởng già yếu, ốm đau), Mẫu giấy xác nhận mức lươngGiấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2