Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

Chia sẻ: Upload Monster | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
2.674
lượt xem
651
download

Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

  1. LOGO ̀ Phong ban: Bộ phân: ̣ ́ ̣ PHIÊU NHÂP KHO ́ Sô: ̀ Ngay: Kho: Nhà cung câp: ́ Đơn đăt hang sô: ̣ ̀ ́ ̉ Đơn đăt hang ngay: ̣ ̀ ̀ Đia chi: STT Mã hang ̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú Tên hang Quy cach ĐVT Theo đơn hang Thưc tế ̀ Chưng tư kem theo: ̀ Đơn đăt hang ̣ ̀ ́ Hoá đơn ́ - Sô: - Sô: o o ́ ̀ ́ ́ Phiêu giao hang - Sô: - Sô: o o Ngươi lâp phiêu ̣ ́ Ngươi giao hang ̀ Thủ kho Kế toan ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́
  2. LOGO ̀ Phong ban: Bộ phân: ̣ ́ ́ PHIÊU XUÂT KHO ́ Sô: ̀ Ngay: Kho: ̀ Phiêu đề nghi: ́ ̣ Công trinh: ̉ Phiêu đề ngay: ́ ̀ Đia chi: STT Mã hang ̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú Tên hang Quy cach ĐVT Theo đề nghị Thưc tế Chưng tư kem theo: ̀ Phiêu đề nghị ́ ́ Hoá đơn ́ - Sô: - Sô: o o Đơn đăt hang ̣ ̀ ́ ́ - Sô: - Sô: o o Ngươi lâp phiêu ̣ ́ Ngươi nhân hang ̣ ̀ Thủ kho Kế toan ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́
  3. LOGO ̀ Phong ban: Bộ phân: ̣ ́ ̀ ̀ PHIÊU YÊU CÂU MUA HANG ́ Sô: ̀ Ngay: Ngươi đề nghi: ̣ ̣ ́ Muc đich: Chủ quan: ̉ Công cụ dung cụ ̣ Vât tư ̣ o o STT Mã hang ̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú Tên hang Quy cach ĐVT Đề nghị Đươc duyêt ̣ Chưng tư kem theo: ̀ Ban kế hoach ̉ ̣ ́ Đề nghị hoi giá ̉ ́ - Sô: - Sô: o o Đơn đăt hang ̣ ̀ ́ ́ - Sô: - Sô: o o Ngươi lâp phiêu ̣ ́ Chủ quan ̉ Kế toan ́ ́ ́ Giam đôc (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́
  4. LOGO ̀ Phong ban: Bộ phân: ̣ PHIÊU ĐỀ NGHỊ XUÂT KHO ́ ́ ́ Sô: ̀ Ngay: Ngươi đề nghi: ̣ ̀ Công trinh: Chủ quan: ̉ ̣ ̣ Hang muc: STT Mã hang ̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú Tên hang Quy cach ĐVT Đề nghị Đươc duyêt ̣ Chưng tư kem theo: ̀ Dư toan ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ - Sô: Phiêu yêu câu mua hang Sô: o o Đơn đăt hang ̣ ̀ ́ ́ - Sô: Sô: o o Ngươi lâp phiêu ̣ ́ Chủ quan ̉ Kế toan ́ ́ ́ Giam đôc (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́ (Ky, họ tên) ́
Đồng bộ tài khoản