intTypePromotion=1

Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
276
lượt xem
16
download

Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt) -------Số: ……../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt)

  1. Mẫu số 2 Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án UBND….(Cấp thẩm quyền phê CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM duyệt) Độc lập - T ự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… Số: ……../QĐ-……. QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án) ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; (hoặc căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ- CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ đối với dự án đầu tư không xây dựng công trình) Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Căn cứ…… (Các căn cứ pháp lý khác có liên quan); Xét đề nghị của….(tên chủ đầu tư) tại Tờ trình số … ngày / /201… và Báo cáo kết quả thẩm tra số … …… ngày / /201… của … Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với cấp thành phố) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện) hoặc bộ phận chuyên môn (đối với cấp xã), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án ……(tên dự án) với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Địa điểm đầu tư: 4. Mục tiêu đầu tư: 5. Quy mô đầu tư: 6. Hình thức đầu tư: 7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 8. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án: 9. Thời gian thực hiện dự án: 10. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: 11. Kinh phí chuẩn bị đầu tư:
  2. 12. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư: 13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kết thúc). Điều 2. Tổ chức thực hiện. Điều 3. (Điều khoản thi hành). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT/CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND……(cấp thẩm quyền) (để BC); - …..; - Lưu. Nguyễn Văn A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2