intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế (Mẫu số: 04/NDAN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế (Mẫu số: 04/NDAN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế (Mẫu số: 04/NDAN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế (Mẫu số: 04/NDAN)

  1. Mẫu số: 04/NDAN  (Ban hành kèm theo Thông tư  số 156 / 2013/TT­BTC ngày   6 /11/2013 của Bộ Tài   TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BAN HÀNH THÔNG BÁO Số: ……./TB­.....          ........, ngày..........tháng ........năm ...... THÔNG BÁO Về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa   đổi, bổ  sung một số   điều của Luật Quản lý thuế  số  21/2012/QH13 ngày   20/11/2012; Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT­BTC ngày 6/11/2013 của Bộ  Tài chính hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa  đổi,   bổ   sung   một   số   điều   của   Luật   Quản   lý   thuế   và   Nghị   định   số  83/2013/NĐ­CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Sau khi xem xét văn bản số  ... ngày…/../.. kèm theo hồ sơ  đề  nghị  nộp  dần tiền thuế  nợ…. của ....  (tên người nộp thuế), MST, địa chỉ  nhận thông  báo: ... ...(Tên cơ quan thuế)................. thông báo: .....(Tên người nộp thuế)  không thuộc trường hợp được nộp dần tiền  thuế nợ. Lý do: ­………………………………………………………………………… ­………………………………………………………………………… ......................................................................................................... ...(Tên người nộp thuế) có nghĩa vụ  nộp ngay số  tiền thuế còn nợ  vào   ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cơ  quan thuế  thông báo để  ...(tên người nộp thuế)  được biết và thực  hiện./. Nơi nhận:                     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ  ­ ...(tên người nộp thuế)..; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ­ ...(tên tổ chức bảo 
  2. lãnh)...; ­…. ­ Lưu: VT, .... 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2