intTypePromotion=1

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)

Chia sẻ: Nam Nữ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
1.510
lượt xem
122
download

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản về cho vay tín dụng được quy định trong các ngân hàng (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)Các mẫu tờ trình, Những mẫu tờ trình hay, Mẫu tờ trình, Tờ trình thường được sử dụng, Những mẫu tờ trình, Tờ trình thẩm định tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (Áp dụng cho cá nhân có SXKD)

  1. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Tp.HCM, ngày...........tháng............năm.................. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (Áp dụng cho cá nhân có SXKD) I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG 1. Tên khách hàng: Phan Thò Ngoïc Leä 2. Họ tên vợ/chồng: Tröông Taán Ñaït (QUÍ) 3. Hộ khẩu thường trú: 2/10 Bình Phöôùc B, Bình Chuaån, Thuaän An, Bình Döông 4. Chỗ ở hiện tại: 2/10 Bình Phöôùc B, Bình Chuaån, Thuaän An, Bình Döông 5. Điện thoại liên hệ: Fax: 6. Giấy CN ĐKKD số: 05/1964TA/HKD Đăng ký lần đầu ngày: 28/07/2000 7. Ngành nghề kinh doanh: Mua baùn phuï tuøng, söûa chöõa xe oâtoâ II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG 1. Số tiền đề nghị vay: 1.8 tyû ñoàng Thời hạn vay: 12 thaùng 2. Hình thức vay: Thoâng thöôøng 3. Mục đích vay: Mua trang thieát bò, xe cuû phuïc vuï garage vaø söûa chuõa nhaø ,naâng caáp garage 4. Phương thức trả nợ đề nghị: Goác traû 2 ñôït 6 thaùng moät laàn, laõi traû haøng thaùng theo dö nôï töøng thôøi kyø 5. Tài sản bảo đảm tiền vay: QSD ñaát 831 m2 coù nhaø vaù garage ñang xaây döïng taïi 2/10 Bình Phöôùc B, Bình Chuaån, Thuaän An, Bình Döông vaø 1092 m2 ñaát taïi Vónh Taân, Taân Uyeân, Bình Döông 6. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Laø chính ngöôøi ñöùng vay: Chò Phan Thò Ngoïc Leä III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC 1. Quan hệ với Navibank a) Quan hệ tín dụng: Khaùch haøng môùi quan heä tín duïng vôùi Navibank laàn ñaàu. b) Quan hệ phi tín dụng: Chöa coù. 2. Quan hệ với các TCTD khác a) Quan hệ tín dụng: Ngaøy 24/09/1997 vaø 02/10/1998 khaùch haøng theá chaáp QSD ñaát vay … taïi NH Coâng Thöông KV Laùi Thieâu vaø ñaõ giaûi chaáp vaøo caùc ngaøy 02/10/1998 vaø 12/01/2000 coù xaùc nhaän cuûa phoøng Taøi Nguyeân moâi tröôøng ñoùng daáu xaùc nhaän. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 1/8
  2. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT 3. Tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng theo phiếu trả lời thông tin CIC : [ghi rõ số, ngày phiếu trả lời thông tin CIC, các nội dung chính trong CIC, nếu có sự khác biệt giữa thông tin CIC và các thông tin ở mục 1, 2 nêu trên thì cũng nêu rõ (nếu có thể), nếu phiếu trả lời thông tin CIC có những thông tin như nợ cần chú ý, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi,... thì cần phải giải trình rõ các vấn đề này] IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH 1. Thẩm định chung về khách hàng, quá trình hoạt động SXKD của khách hàng a) Lịch sử hình thành và hoạt động : Khaùch haøng laø hoä kinh doanh caù theå. Ñaêng kyù kinh doanh mang teân QUÍ. Ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 28/07/2000. b) V oá n ÑKKD : 400 trieäu ñoàng c) Ngành nghề kinh doanh: Mua baùn phuï tuøng vaø söûa chöõa oâtoâ d) Chủ sở hữu: Chuû sôû höõu laø chò Phan Thò Ngoïc Leä ñöùng teân ÑKKD, nhöng choàng laø anh Tröông Taán Ñaït laø ngöôøi thôï chính tröïc tieáp quaûn lyù garage coù tay ngheà cao vaø hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøy gaàn möôùi name. 2. Tình hình sản xuất kinh doanh a) Sản phẩm, dịch vụ: Dòch vuï chuû yeáu cuûa khaùch haøng laø laø söûa chöõa vaø mua baùn phuï tuøng xe oâtoâ chieám khoaûng 98% toång dooanh thu , 2% coøn laïi laø cho thueâ xe haøng thaùng. Dòch vuï söûa chöõa vaø mua baùn xe cuû cuûa khaùch haøng khaù oån ñònh vì kinh nghieäm vaø tay ngheà laøm ñoàng , phuïc hoài maùy moùc vaø ñaïi tu hoaøn chænh cuûa anh Tröông Taán Ñaït (QUÍ) laø khaù cao vaø kinh nghieäm laâu naêm. Cho neân löôïng khaùch haøng luoân doài daøo vaø oån ñònh. Söï phuïc vuï taän tình, chu ñaùo maø anh chi chuû cô sôû chuù yù huaán luyeän cho coâng nhaân vaø boä phaän phuïc vuï raát kyõ caøng ngaøy laøm danh tieáng vaø chaát löôïng phuïc vuï cuûa Garage QUÍ trôû neân khaù noåi tieáng hieän nay treân ñòa baøn Thò xaõ Thuû Daàu Moät vaø khu vöïc laân can. b) Văn phòng, nhà xưởng, kho bãi: Hieän taïi Garaage môùi ñang söûa chöõa naâng caáp taïi ñòa chæ 2/10 Bình Phöôùc B, Bình Chuaån, Thuaän An, Bình Döông laø ñaát cuûa gia ñình khaùch haøng sôû höõu do chính chò Phan Thò Ngoïc Leä ñöùng teân. Dieän tích toaøn khu vöïc laø 831 m 2 laø khaù roäng raõi, phuø hôïp vôùi dòch vuï garage ñang hoaït ñoäng. Ngoaøi ra cô sôû ñaõ môû theâm Garage Bình Döông taïi 27/5 K7 Phuù Hoaø, Thò Xaõ Thuû Daàu Moät, Bình Döông treân danh nghóa laø hôïp taùc kinh doanh nhöng thöïc chaát laø mua laïi toaøn boä quyeàn kinh doanh cô sôû naøy. Ñòa ñieåm naøy naèm ngay khu trung taâm thò xaõ TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 2/8
  3. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT caøng taïo cô hoäi thuaän tieän ñeå cô sôû phaùt trieån thöông hieäu vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh. c) Máy móc thiết bị, công nghệ : Maùy moùc thieát bò söû duïng hieän taïi laø coâng ngheä trung bình trong phuïc vuï garage toång giaù trò öôùc tính khoaûng 100 trieäu ñoàng. Nhöng khi garage môùi hoaøn thieän cô sôû döï tính seõ ñaàu tö thieát bò qui moâ hôn, hieän ñaïi hôn ñeå tieán tôùi phuïc vuï caùc khaùch haøng sang troïng hôn coù giaù trò xe cao hôn vaø caùc loaïi xe ñôøi môùi hieän giôø. Thieát bò cô sôû döï tính ñaàu tö cho garage môùi trò giaù khoaûng 300 trieäu ñoàng. d) Lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh: Khi caû hai garage cuøng hoaït ñoäng thì toàng soá lao ñoäng laø khoaûng 20 ngöôøi. Trong ñoù coù 4 thôï maùy tay ngheà cao vaø 2 thôï chính laøm ñoàng cuõng coù kinh nghieäm laâu naêm. e) Nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào: Chuû yeáu laø mua laïi xe cuû hay xe bò hö do tai naïn vaø caùc loaïi xe cuû nhaäp khaåu do caùc salon ñöa veà phuïc hoài, daïi tu. Phuï tuøng, tthieát bò cuõng ña daïng töø caùc haõng vaø caùc chôï ñaàu môùi taïi TPHCM raát doài daøo. Thanh toaùn thöôøng laø traû haøng thaùng sau khi keát soå coâng nôï. Nhìn chung nguoàn haøng ñaàu vaøo khaù phong phuù, khoâng bò ñoäc quyeàn, deå tìm kieám nhaø cung caáp. f) Thị trường tiêu thụ: Chuû yeáu laø khaùch haøng quen ñaõ bieát danh tieáng cuûa cô sôû. Thanh toaùn raát thuaän lôïi. Thöôøng khaùch haøng ñaët tröôùc kieåu daùng loaïi xe, ñôøi vaø model xe roài cô sôû tìm kieám vaø ñaùp öùng. Cho neân khaùch thöôøng ñaët tieàn coïc tröôùc töø hôn 50% giaù trò. Coøn caùc dòch vuï söûa chöõa thì tieàn maët ngay sau khi hoaøn thaønh.Thôøi gian tôùi khi maø chuû tröông cho pheùp nhaäp xe cuû töø nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam hoaït ñoäng manh thì dòch vuï garage cuûa cô sôû caøng gaëp thuaän lôïi cho söï phaùt trieån vaø môû roäng cuûa mình. 3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh Đvt: triệu đồng/tháng Khoản mục Số tiền TT 1 Doanh thu bình quân 669 2 Chi phí nguyên vật liệu chính, haøng hóa đầu 540 vào 3 Chi phí nhân công 19.2 4 Chi phí xăng dầu, điện, nước, điện thoại,… 4 5 Chi phí thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng 4 6 Đóng thuế và các khoản chi phí khác bằng tiền 1.3 10 Lợi nhuận 100.5 TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 3/8
  4. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Doanh thu naøy döïa treân keâ khai cuûa cô sôû vaø qua thöïc teá khaûo saùt töø caùc garage cuøng ñòa baøn vaø qui moâ nhaän thaáy coù cô sôû tin caäy. Nguoàn thu nhaäp töø 2 garage nhö treân coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 4. Tình hình tồn kho, công nợ a) Tồn kho NVL, hàng hóa: Thöôøng cô sôû thu mua caùc loaïi xe cuû, xe hö hoûng naëng döï tröõ trung bình töø 7 ñeán 10 chieác caùc loaïi ñeå laøm saün vaø giôùi thieäu chaøo baùn cho khaùch haøng trò giaù khoaûng töø 630 trieäu ñoàng ñeán 900 trieäu ñoàng vaø phuï tuøng döï tröõ cuõng khoaûng 200 trieäu ñoàng b) Coâng nợ phải thu: Thöôøng raát ít, khoâng ñaùng keå. Chæ khaùch haøng thaät thaân tình môùi cho thieáu töø 20% ñeán 30% giaù trò. c) Coâng nợ phải trả: Cuõng khoâng nhieàu. Sau khi keát toaùn chæ thieáu laïi nhaø cung caáp khoâng quaù 100 trieäu ñoàng vaø thôøi gian cuõng khoâng hôn 15 ngaøy. 5. Thu nhập hiện tại Tổng thu nhập: 100.5 trieäu ñoàng töø 2 garagevaø 14 trieäu ñoàng töø a) cho thueâ 3 xe. Toång coäng thu nhaäp laø 114.5 trieäu ñoàng. Tổng chi (ngoài chi phí SXKD kể trên): Chi tieâu gia ñình haøng thaùng b) khoaûng 10 trieäu ñoàng. Thu nhập coøn laïi: 104.5 trieäu ñoàng. c) V. THẨM ĐỊNH NHU CẦU VAY VỐN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ MANG LẠI TỪ VỐN VAY M uïc ñích kho a û n vay : Söûa chöõa naâng caáp nhaø vaø garage, mua mua trang thieát bò, phuï tuøng phuïc vuï dòch vuï garage. Tổng nguồn vốn cần thiết: 3 tyû ñoàng goàm: a) Söûa chöõa, naâng caáp nhaø vaø garage: 1.6 tyû ñoàng - Mua trang thieát bò phuïc vuï naâng caáp garage môùi: 400 trieäu - ñoàng Mua xe cuû, phuï tuøng döï tröõ: 1 tyû ñoàng - Phần vốn tự có của khách hang: Khoaûng 1.5 tyû ñoàng. Goàm: Ñaõ chi söûa b) chöõa, naâng caáp nhaø vaø garage laø hôn 1 tyû ñoàng vaø khoaøng 500 trieäu ñoàng laø voán löu ñoäng ñang mua xe cuû vaø phuï tuøng phuïc vuï kinh doanh. Vốn vay ngân haøng: 1.5 tyû ñoàng c) Thời hạn vay: 12 thaùng d) TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 4/8
  5. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Phương thức vay: Thoâng thöôøng e) Phương thức trả nợ: Goác traû laøm 2 laàn moåi 6 thaùng, laõi traû haøng f) thaùng theo dö nôï töøng thôøi kyø. Nguồn thu nhập trả nợ: Töø nguoàn thu nhaäp 2 garage vaø cho thueâ 3 xe du g) lòch Quản lý khoản vay và giải ngân: Kieåm tra hoaït ñoäng cô sôû 2 thaùng moät h) laàn. Giaûi ngaân tieàn maët theo hôïp ñoàng söûa chöõa, naâng caáp nhaø vaø garage; theo hôïp ñoàng mua baùn xe cuû vaø trang thieát bò phuïc vuï hoaït ñoäng garage môùi 2. Hiệu quả kinh tế mang lại từ vốn vay Thöïc hieän muïc ñích naâng caáp cô sôû kinh doanh, ñoåi môùi trang thieát bò môû roäng dòch vuï. Töøng böôùc phaùt trieån thöông hieäu vaø qui moâ cô sôû. VI. TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm: Theá chaáp QSD ñaát 831 m2 taïi 2/10 AÁp Bình phöôùc B, Xaõ Bình Chuaån, Huyeän Thuaän An, Bình Döông vaø 1092 m2 taïi Vónh Taân, Taân Uyeân, Bình Döông Chủ sở hữu: Phan Thò Ngoïc Leä a) Trị giá tài sản bảo đảm: 3.1 tyû ñoàng theo tôø trình thaåm ñònh giaù ngaøy b) thaùng naêm c) Giá trị tài sản được định giá theo tờ trình thẩm định giá ngày.......tháng........năm.............. VII. HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ KHOẢN VAY VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG 1. Hiệu quả mang lại từ khoản vay: Tổng số lãi dự kiến từ khoản vay laø khoaûng 155.25 trieäu ñoàng 2. Khả năng phát triển khách ha ø n g : Khaû naêng phaùt trieån theâm nöõa cuûa khaùch haøng laø coøn khaù lôùn, neân nhu caàu veà voán cuõng seõ taêng leân. Neáu khaùch haøng laàn naøy giao quan heä giao dòch uy tín traû nôï ñuùng haïn chuùng ta seõ duy trì phuïc vuï thì töông lai khaùch haøng seõ coù möùc giao dòch lôùn hôn höùa heïn mang theâm lôïi nhuaän cho Navibank. VIII. RỦI RO TỪ KHOẢN VAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO 1. Rủi ro từ khoản vay: Nguoàn thu nhaäp coøn laïi khoâng ñuû traû goác khi ñeán haïn, khaùch haøng phaûi söû duïng nguoàn voán kinh doanh töï coù ñeå buø ñaép laøm nguoàn voán kinh doanh ít ñi seõ haïn cheá cô hoäi phaùt trieån vaø môû roäng kinh doanh. Neân ít nhieàu cuõng aûnh höôûng ñeán traû nôï khoaûn vay. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 5/8
  6. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT 2. Các biện pháp hạn chế rủi ro Ruûi ro neâu treân khoâng aûnh höôûng lôùn ñeán khaû naêng traû nôï cuû khoaûn vay. Vì thu nhaäp coøn laïi cuûa khaùch haøng laø 104.5 trieäu ñoàng/thaùng tröø laõi vay haøng thaùng khoaûng 17.5 trieäu ñoàng cho 6 thaùng ñaàu coøn laïi moåi thaùng laø 87.5 trieäu ñoàng ñeán haïn traû goác cuõng tích luõy ñöôïc 525 trieäu ñoàng chæ phaûi laáy töø voán kinh doanh laù 225 trieäu ñoàng cho laàn ñaàu.Cuoái kyø soá buø ñaép seõ ít hôn. Thôøi gian vay laø ngaén haïn, neân ruûi ro neâu treân khoù coù caùch giaûi quyeát tröïc tieáp. Chuùng ta chæ coù theå IX. ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI TRỢ 1. Đề xuất tài trợ Tài sản bảo đảm tiền vay: Theá chaáp QSD ñaát 831 m2 coù nhaø vaø a) garage ñang xaây döïng taïi 2/10 AÁp Bình phöôùc B, Xaõ Bình Chuaån, Huyeän Thuaän An, Bình Döông vaø 1092 m2 ñaát taïi Vónh Taân, Taân Uyeân, Bình Döông Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay: 3.1 tyû ñoàng b) Số tiền cho vay: 1.5 tyû ñoàng c) Thời hạn cho vay: 12 thaùng d) Hình thức cho vay: Thoâng thöôøng e) Lãi suất cho vay: 1.15%/thaùng cho 6 thaùng ñaàu vaø ñieàu chænh theo f) laõi suaát theo töøng thôøi kyø cuûa Navibank cho 6 thaùng sau. Phương thức trả lãi, vốn: Voán traû laøm 2 laàn moåi 6 thaùng, laõi traû g) haøng thaùng theo dö nôï töøng thôøi kyø. Nguồn trả lãi, vốn: Töø thu nhaäp sau khi tröø chi phí sinh hoaït cuûa cô sôû h) vaø nguoàn voán töï coù cuûa khaùch haøng Lịch giải ngân, hình thức giải ngân, điều kiện giải ngân: Giaûi ngaân moät laàn i) baèng tieàn maët theo hôïp ñoàng theå hieän muïc ñích vay ñaõ neâu ôû treân. j) Đề xuất khác (nếu có) 2. Các điều kiện tài trợ a) Chế độ kiểm tra mục đích vay, các hồ sơ bổ sung để chứng minh mục đích vay: Hôïp ñoàng theâ hieän muïc ñích vay, Kieåm tra thöïc teá MMTB vaø phuï tuøng ,thieát bò döï trö.û b) Chế độ kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa cô sôû ñònh kyø 2 thaùng moat laàn. CHUYÊN VIÊN QHKH TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 6/8
  7. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT XII. XÉT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 1. Ý kiến của Trưởng Phòng QHKH Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............ TRƯỞNG PHÒNG QHKH 2. Ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 3. Ý kiến của Tổng Giám đốc TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 7/8
  8. NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............ TỔNG GIÁM ĐỐC TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Trang 8/8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2