intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1.766
lượt xem
606
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án

  1. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n trong lËp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n PGS.TS Vũ Thành Hưng Gi¸ trÞ thêi gian vµ tÝnh to¸n gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn • Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn • TÝnh to¸n gi¸ trÞ hiÖn t¹i, gi¸ trÞ t−¬ng lai, cña mét luång tiÒn • TÝnh to¸n gi¸ trÞ hiÖn t¹i gi¸ trÞ t−¬ng lai, cña nhiÒu luång tiÒn • Thêi gian hoµn vèn • Kh¶ n¨ng sinh lîi 1
  2. Mét sè kh¸i niÖm 0 1 2 3 t ... PV (2004) (2005) FV (2003) • PV: gi¸ trÞ hiÖn t¹i (Present Value), Gi¸ trÞ cña 1000$ ë thêi ®iÓm mét n¨m sau cã thÓ chiÕt khÊu vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i, ®ã lµ Gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) • Gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña nh÷ng dù ¸n ®Çu t− kh¸c nhau do ®ã cã thÓ ®−îc ®em ra so s¸nh • Sè kú (vÝ dô n¨m hoÆc th¸ng) gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i PV vµ gi¸ trÞ t−¬ng lai FV lµ “t”. • Tû lÖ l·i xuÊt, chiÕt khÊu “r” Dù ¸n ®Çu t− • Th«ng th−êng, mét dù ¸n ®Çu t− liªn quan ®Õn viÖc bá tiÒn ®Çu t− ra mét lÇn ®Çu vµ nhËn ®−îc c¸c kho¶n thu vµo c¸c n¨m sau. • Cã thÓ m« t¶ c¸c luång tiÒn cña mét dù ¸n nh− sau: N¨m 0 1 2 3 ... n LT C0 P1 P2 P3 ... Pn 2
  3. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) Trong ®ã: P0 lµ gi¸ trÞ t¹i n¨m thø 0 - hiÖn t¹i Pn lµ gi¸ trÞ ë n¨m thø n C«ng thøc tÝnh Po (PV) Thõa sè hiÖn t¹i ho¸ 1 P0 = Pn × n ⎛ r ⎞ ⎜1 + ⎟ ⎝ 100 ⎠ PV TÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) VD. B¹n sÏ nhËn ®−îc 1000$ trong vßng 3 n¨m. NÕu tû lÖ (l·i suÊt) chiÕt khÊu lµ 5% th× gi¸ trÞ cña PV lµ 1 PV = 1000 x Thõa sè hiÖn 1.053 t¹i ho¸ = 1000 x 0.8638 = 863$ V× vËy 1000 Đô la ë thêi ®iÓm 3 n¨m sau víi møc l·i suÊt lµ 5% sÏ cã gi¸ trÞ hiÖn t¹i lµ 863 Đô la 3
  4. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) • Lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu ®−îc (doanh thu - chi phÝ) trong luång tiÒn dù tÝnh dù ¸n mang l¹i trong thêi gian ho¹t ®éng vµ møc ®Çu t− ban ®Çu vµo dù ¸n. NPV = - C0 + PV • Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ t¨ng thªm (hoÆc gi¶m ®i) cña chñ doanh nghiÖp nÕu chÊp nhËn dù ¸n Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña DA ®Çu t− P P2 Pn NPV = −C0 + 1 + + ... + (1 + r )1 (1 + r )2 (1 + r )n Trong ®ã: NPV: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña ®Çu t− C0: tæng vèn ®Çu t− ban ®Çu (Vèn cè ®Þnh n¨m 0) Pi : kho¶n thu ®−îc trong luång tiÒn n¨m i r: Tû lÖ triÕt khÊu t−¬ng øng víi ph−¬ng ¸n kinh doanh 4
  5. VÝ dô • Gi¶ sö b¹n cã th«ng tin sau ®©y vÒ dù ¸n X: §Çu t− ban ®Çu $1.200, lãi xuất = 10% Sè liÖu hµng n¨m vÒ doanh thu vµ chi phÝ (b»ng tiÒn) nh− sau: N¨m Doanh thu Chi phÝ 1 1.200 800 2 2.200 1.000 • Gi¶ sö dù ¸n kÕt thóc sau 2 n¨m ho¹t ®éng • TÝnh NPV cho dù ¸n? VÝ dô vÒ NPV 0 1 2 §Çu t− Doanh thu $1.200 Doanh thu $2.200 ($1.200) Chi phÝ 800 Chi phÝ 1.000 Thu ®−îc $400 Thu ®−îc $1.200 $1.200.00 1 $400 x 1.10 +363.64 1 $1.200 x 1.10 2 +991.74 +$155.38 NPV 5
  6. Tû suÊt hoµn vèn néi bé (IRR) • IRR lµ gi¸ trÞ cña r (l·i suÊt) khi NPV = 0 • §©y lµ mét th−íc ®o tû suÊt sinh lîi cña mét dù ¸n . • Ví dụ: IRR = 7%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ta sÏ thu ®−îc møc lîi nhuËn b»ng (tương đương) víi viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm víi møc l·i suÊt lµ 7% • NÕu IRR cña mét dù ¸n nhá h¬n l·i suÊt phæ biÕn trªn thÞ tr−êng, xÐt vÒ mÆt tµi chÝnh chóng ta kh«ng ®Çu t− vµo dù ¸n nµy. • Víi møc ®Çu t− nh− nhau, dù ¸n nµo cã IRR lín h¬n dù ¸n ®ã mang l¹i hiÖu qu¶ tµi chÝnh cao h¬n. VÝ dô vÒ chØ tiªu IRR §Çu t− = -$3000 N¨m Luång tiÒn 1 500$ 2 2000$ 3 1000$ • T×m IRR lµ tû lÖ chiÕt khÊu lµm cho NPV = 0 500 2000 1000 0 = -3000 + + + (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3 500 2000 1000 3000 = + + (1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3 6
  7. VÝ dô vÒ chØ tiªu IRR (tiÕp) • Thö sai sè: Tû lÖ chiÕt khÊu NPV 5% 154 7% 30 8% -28.5 10% -141 7%< IRR < 8% -- kho¶ng 7.5% C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh IRR C«ng thøc −íc tÝnh §−îc tÝnh xÊp xØ b»ng c¸ch néi suy tuyÕn tÝnh. Ta ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc mét gi¸ trÞ d−¬ng vµ ©m cña NPV (N1 vµ N2) ®èi víi nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau cña r (r1 vµ r2) C«ng thøc N 1 r2 − N 2 r1 IRR = N1 − N 2 Dïng ®å thÞ 7
  8. Dïng Excel tÝnh NPV and IRR • VÝ dô: tÝnh NPV vµ IRR cho dù mét dù ¸n víi dù kiÕn luång tiÒn nh− sau • N¨m tiÒn 0 (6000)$ 1 2000$ 2 2000$ 3 1000$ 4 500$ 5 2000$ NPV = ? IRR = ? NPV vµ IRR NPV 120 N¨m Luång tiÒn 100 0 – $275 80 1 100 2 100 60 3 100 4 100 40 20 0 – 20 – 40 Tû lÖ chiÕt khÊu 2 6 10 14% 18% 22% % % % IRR 8
  9. IRR, NPV vµ c¸c dù ¸n “lo¹i trõ” nhau NPV N¨m 0 1 2 3 4 160 140 Dù ¸n A: - $350 50 100 150 200 120 100 Dù ¸n B: - $250 125 100 75 50 80 60 Chọn dự án nào ? 40 20 §iÓm c¾t nhau 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 Tû lÖ chiÕt khÊu 0 2% 6% 10% 14% 18% 22% 26% IRR A IRR B C¸c chØ tiªu kh¸c • Thu nhËp kÕ to¸n b×nh qu©n • Thêi gian hoµn vèn th−êng vµ chiÕt khÊu • Kh¶ n¨ng sinh lîi Ph©n tÝch, so s¸nh −u nh−îc ®iÓm cña c¸c chØ tiªu 9
  10. Thêi gian hoµn vèn (§Çu t− 1.800$) N¨m Luång tiÒn 1 800 2 400 3 1200 Luång tiÒn N¨m luü kÕ 1 800 2 1200 3 2400 Thêi gian hoµn vèn = 2 n¨m 1/2 ChØ sè kh¶ n¨ng sinh lîi • Xem xÐt mét dù ¸n víi: §Çu t− ban ®Çu -$2.500, r = 10% Lîi Ých b»ng tiÒn hµng n¨m: N¨m Luång tiÒn PV 1 $2.000 $1818 2 $1.000 $826 2644 TÝnh chØ sè kh¶ n¨ng sinh lîi (PI) PI = 2644/2500 = 1.06 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2