intTypePromotion=1

Một số kết quả ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và sử dụng nguồn năng lượng từ quá trình xử lý trong ngành chế biến nông - lâm sản và chăn nuôi miền Trung

Chia sẻ: Lê Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
19
lượt xem
0
download

Một số kết quả ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và sử dụng nguồn năng lượng từ quá trình xử lý trong ngành chế biến nông - lâm sản và chăn nuôi miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu trình bày một số kết quả ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và sử dụng nguồn năng lượng từ quá trình xử lý trong ngành chế biến nông - lâm sản và chăn nuôi miền Trung. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số kết quả ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và sử dụng nguồn năng lượng từ quá trình xử lý trong ngành chế biến nông - lâm sản và chăn nuôi miền Trung

Trao đi - Bàn lu!n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MÔT SÔ KÊT QUA ƯNG DUNG<br /> CÔNG NGHÊ XƯ LY CHÂT THAI VA SƯ DUNG<br /> NGUÔN NĂNG LƯƠNG TƯ QUA TRINH XƯ LY<br /> TRONG NGANH CHÊ BIÊN NÔNG - LÂM SAN VA<br /> CHĂN NUÔI MIÊN TRUNG – TÂY NGUYÊN<br /> TS. Vöông Nam Ñaøn<br /> Phaân vieän BHLÑ & BVMT mieàn Trung<br /> <br /> <br /> <br /> öû lyù chaát thaûi vaø söû ngheä sinh hoïc töï nhieân theo phaùp buøn hoaït tính. Tuy<br /> <br /> X duïng nguoàn naêng<br /> löôïng taïo ra töø quaù<br /> trình xöû lyù laø mong muoán<br /> kieåu leân men yeám khí hôû (theo<br /> coâng ngheä cuûa Thaùi Lan) ñeå<br /> xöû lyù nöôùc thaûi. Coâng ngheä<br /> nhieân, hieän nay caùc heä thoáng<br /> naøy chæ giaûi quyeát ñöôïc<br /> khoaûng 30-50% löôïng nöôùc<br /> khoâng chæ cuûa caùc nhaø khoa naøy coù chi phí ñaàu tö vaø vaän thaûi.<br /> hoïc Vieät Nam maø cuûa caû caùc haønh thaáp, phuø hôïp vôùi caùc cô Nöôùc thaûi töø cheá bieán muû<br /> nhaø khoa hoïc treân theá giôùi. sôû coù dieän tích maët baèng roäng. cao su gaây oâ nhieãm moâi<br /> Vieät Nam trong nhöõng naêm Veà nguyeân taéc, taïi caùc heä tröôøng vôùi caùc chæ tieâu nhö<br /> qua ñaõ phaùt trieån maïnh meõ beå thoáng naøy, nöôùc töï chaûy töø hoà BOD, COD, TSS, Amoni...<br /> Biogas ñeå xöû lyù chaát thaûi chaên ñaàu tieân ñeán hoà cuoái cuøng, coù Trong nhöõng naêm ñaàu 1990,<br /> nuoâi vaø cheá bieán noâng saûn. thôøi gian löu ñuû daøi ñeå phaân nhieàu heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi<br /> Trong chaên nuoâi, ñaõ söû duïng huyû chaát oâ nhieãm trong nöôùc cheá bieán muû cao su ñaõ ñöôïc<br /> haàm uû khí sinh hoïc (Biogas) thaûi ñaït tieâu chuaån tröôùc khi thöïc hieän, nhöng chaát löôïng<br /> vôùi moâ hình KT1, KT2 vaø KT3 ñoå vaøo thuyû vöïc. Tuy nhieân, nöôùc thaûi sau xöû lyù chöa ñaït<br /> vöøa xöû lyù chaát thaûi vöøa taïo ra haàu heát caùc heä thoáng xöû lyù tieâu chuaån cho pheùp. Nhìn<br /> khí ñoát phuïc vuï cho caùc hoä gia nöôùc thaûi theo coâng ngheä naøy chung, nöôùc thaûi sau xöû lyù coù<br /> ñình ôû noâng thoân Vieät Nam. ñeàu hoaït ñoäng keùm hieäu quaû, caùc chæ tieâu COD vaø BOD ôû<br /> Coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi keát noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm höõu giaù trò trung bình cao hôn<br /> hôïp vôùi vieäc taïo ra nguoàn cô trong nöôùc thaûi ñi vaøo heä khoaûng 9 laàn so vôùi giôùi haïn<br /> naêng löôïng trong chaên nuoâi thoáng vaãn cao hôn tieâu chuaån theo TCVN 5945:1995. Trong<br /> ñaõ ñöôïc moät soá nöôùc treân theá cho pheùp. Ñaùng löu yù laø ôû caùc khi ñoù, noàng ñoä amoniac (theo<br /> giôùi aùp duïng töø nhöõng naêm hoà yeám khí daïng hôû, trong N) vöôït khoaûng 8 laàn so vôùi<br /> 1980. AÁn Ñoä vaø Trung Quoác quaù trình phaân huyû yeám khí, tieâu chuaån. Hieän nay, nhieàu<br /> laø hai quoác gia phaùt trieån phaùt sinh nhieàu loaïi khí coù muøi nöôùc treân theá giôùi ñaõ öùng<br /> maïnh coâng ngheä xöû lyù chaát hoâi. Ngoaøi vieäc aùp duïng coâng duïng thöïc vaät ñeå laøm saïch<br /> thaûi baèng beå Biogas. ngheä phaân huyû sinh hoïc töï moâi tröôøng baèng baõi loïc thöïc<br /> Töø nhöõng naêm 2000, moät nhieân ñeå xöû lyù nöôùc thaûi nhö vaät. Keát quaû öùng duïng loaøi<br /> soá nhaø maùy cheá bieán tinh boät treân, taïi moät soá nhaø maùy ñaõ Thuyû truùc (Cypeus alteru-<br /> saén ôû nöôùc ta ñaõ coù heä thoáng aùp duïng caùc heä thoáng xöû lyù folius) treân moät loaïi hình ñaát<br /> xöû lyù nöôùc thaûi söû duïng coâng sinh hoïc khaùc nhö phöông ngaäp nöôùc môùi ôû mieàn Nam<br /> <br /> <br /> 106 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Trao đi - Bàn lu!n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trung Quoác ñaõ cho thaáy hieäu Xí ngheäp chaên nuoâi gia suùc Leä Ninh laép ñaët heä thoáng xöû lyù oâ<br /> quaû trong vieäc xöû lyù Amoni, nhieãm nöôùc thaûi vôùi coâng suaát 150m3/ngaøy-ñeâm. Nhaø maùy cheá<br /> COD trong nöôùc thaûi. bieán tinh boät saén soâng Dinh laép ñaët heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm nöôùc<br /> Töø naêm 2010 ñeán 2012, thaûi vôùi coâng suaát 600m3/ngaøy-ñeâm. Nhaø maùy cheá bieán cao su<br /> Phaân vieän BHLÑ vaø BVMT Leä Ninh laép ñaët heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm nöôùc thaûi vôùi coâng suaát<br /> mieàn Trung – Taây Nguyeân 120m3/ngaøy-ñeâm.<br /> (vieát taét tieáng Anh laø SILEP) Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cao su hoaït ñoäng theo nguyeân lyù töï<br /> ñaõ öùng duïng thaønh coâng coâng chaûy, quaù trình xöû lyù caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc theo cô cheá<br /> ngheä vi sinh ñeå xöû lyù chaát thaûi laøm saïch töï nhieân baèng thöïc vaät thuûy sinh vaø caùc vi sinh vaät<br /> vaø söû duïng nguoàn khí sinh<br /> hoïc biogas töø quaù trình xöû lyù Baûng 1. Chaát löôïng nöôùc thaûi moät soá cô sôû saûn xuaát<br /> cho moät soá cô sôû cheá bieán<br /> noâng – laâm saûn vaø chaên nuoâi.<br /> Sau ñaây laø moät soá keát quaû<br /> öùng duïng.<br /> 1. Caùc heä thoáng xöû lyù chaát<br /> thaûi cheá bieán noâng - laâm<br /> saûn vaø chaên nuoâi<br /> Baûng 1 laø chaát löôïng nöôùc<br /> thaûi cuûa caùc cô sôû cheá bieán<br /> tinh boät saén, cao su vaø chaên<br /> nuoâi gia suùc.<br /> Theo baûng 1, deã daøng thaáy<br /> raèng nöôùc thaûi cuûa caùc cô sôû<br /> saûn xuaát ñöôïc khaûo saùt phuø<br /> hôïp vôùi vieäc aùp duïng coâng<br /> ngheä xöû lyù sinh hoïc (tyû leä<br /> BOD5/COD töø 0,5 – 0,64 laø<br /> phuø hôïp). Maët khaùc, nöôùc Nguoàn: SILEP<br /> thaûi caùc côû sôû neâu treân raát<br /> thích hôïp cho quaù trình leân<br /> men kî khí.<br /> Theo nghieân cöùu, vi sinh vaät<br /> kî khí thöôøng söû duïng nguoàn<br /> höõu cô cacbon nhanh hôn söû<br /> duïng ni tô khoaûng 30 laàn (tyû leä<br /> C/N laø 30/1). Baûng 1 cho thaáy<br /> tyû leä C/N ≈ 21/1 ôû nöôùc thaûi<br /> chaên nuoâi lôïn, tyû leä C/N ≈ 40/1<br /> ôû nöôùc thaûi cheá bieán tinh boät<br /> saén, vaø tyû leä C/N ≈ 15/1 ôû nöôùc<br /> thaûi cheá bieán muû cao su. Nöôùc<br /> thaûi coù caùc tyû leä C/N treân ñöôïc<br /> xem laø nguyeân lieäu chuû yeáu<br /> trong saûn xuaát CH4. Hình 1: Thi coâng laép ñaët heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 107<br /> Trao đi - Bàn lu!n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Baûng 2. Chaát löôïng nöôùc thaûi cheá bieán cao su sau khi xöû lyù trong nöôùc (baûng 2).<br /> Keát quaû cho thaáy caùc chæ<br /> tieâu trong nöôùc thaûi chaên nuoâi<br /> ñeàu ñaït quy chuaån Vieät Nam<br /> (baûng 3).<br /> Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi<br /> nhaø maùy cheá bieán tinh boät saén<br /> ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhaát<br /> ñònh. Haøm löôïng BOD, COD<br /> giaûm hôn 10 laàn, taêng pH töø 4<br /> leân 6-7, giaûm haøm löôïng<br /> Cyanua 3 laàn (baûng 4).<br /> 2. Söû duïng nguoàn naêng<br /> löôïng sinh hoïc Biogas töø<br /> Nguoàn: Trung taâm Ño löôøng chaát löôïng khu vöïc 2 quaù trình xöû lyù chaát thaûi<br /> Hoãn hôïp khí sinh hoïc<br /> Baûng 3. Chaát löôïng nöôùc thaûi chaên nuoâi gia suùc sau khi xöû lyù (Biogas) bao goàm CH4, hôi<br /> nöôùc, CO2 vaø moät haøm löôïng<br /> nhoû khí H2S. Ñeå loaïi boû hôi<br /> nöôùc, khí CO2 vaø moät soá khí<br /> taïp khaùc nhaèm taêng khí CH4<br /> thoâng qua thieát bò loïc khí<br /> (hình 2).<br /> Hoãn hôïp khí ñöôïc huùt töø beå<br /> vaøo thieát bò, ñöôøng daãn khí ñi töø<br /> döôùi leân treân. Thieát bò caáu taïo<br /> baèng caùc choùp noùn ñuïc loã ñeå<br /> taùch khí vaø ngöng tuï hôi nöôùc.<br /> Khí H2S, CO2, NH3 cuøng vôùi<br /> nöôùc taùch ra töø thieát bò ñöôïc<br /> Nguoàn: Trung taâm quan traéc vaø Kyõ thuaät moâi tröôøng Quaûng Bình daãn veà vaø hoøa tan cuøng vôùi<br /> nöôùc thaûi töø Biogas vaøo hoà xöû<br /> lyù sinh hoïc. Trong ñöôøng oáng<br /> Baûng 4: Chaát löôïng nöôùc thaûi tinh boät saén sau khi xöû lyù thu khí xaåy ra quaù trình nöôùc<br /> chaûy xuoâi veà hoà sinh hoïc vaø<br /> doøng khí chuyeån ñoäng ngöôïc<br /> laïi veà thieát bò loïc. Löôïng nöôùc<br /> ñöôïc taùch ra töø thieát bò cuøng<br /> vôùi caùc loaïi khí H2S, CO2, NH3<br /> chaûy vaøo hoà xöû lyù oâ nhieãm<br /> nöôùc thaûi baèng sinh vaät thuûy<br /> sinh ñaït tieâu chuaån cho pheùp<br /> tröôùc khi thaûi vaøo moâi tröôøng.<br /> Löôïng khí CH4 thu ñöôïc naïp<br /> vaøo bình chöùa khí thay daàu DO<br /> Nguoàn: Ñeà taøi maõ soá 209-03/TLÑ<br /> <br /> <br /> 108 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Trao đi - Bàn lu!n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> phuïc vuï ñoát loø hôi. Baûng 5. Keát quaû phaân tích CH4 tröôùc vaø sau thieát bò loïc khí<br /> Löôïng khí CH4 thu ñöôïc töø nhaø maùy cao su<br /> heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cheá<br /> bieán tinh boät saén, cheá bieán cao<br /> su vaø chaên nuoâi gia suùc laøm<br /> nhieân lieäu thay theá daàu CO vaø<br /> than B4 ñoát loø hôi saáy saûn<br /> phaåm.<br /> Taïi nhaø maùy cheá bieán tinh<br /> boät saén, khí CH4 sau khi loïc<br /> ñöôïc phun thaúng vaøo buoàng<br /> ñoát vaø thay theá ñöôïc 60%<br /> löôïng than B4 ñoát loø hôi. Sau<br /> khi vaän haønh ñoát thöû nghieäm<br /> thaønh coâng vôùi ñaàu ñoát löôõng<br /> nhieân lieäu daàu DO vaø khí CH4<br /> do Italia saûn xuaát, theo nhaän<br /> xeùt cuûa Giaùm ñoác nhaø maùy, coù<br /> theå tieát kieäm ñöôïc 6 lít daàu DO<br /> cho 1 taán saûn phaåm do söû<br /> duïng khí CH4.<br /> Nhaø maùy cheá bieán cao su Leä<br /> Ninh coù coâng suaát 1000<br /> taán/naêm saûn phaåm. Moãi moät<br /> taán saûn phaåm cao su caàn tieâu<br /> thuï 47 lít daàu DO ñeå saáy. Moãi<br /> naêm nhaø maùy phaûi tieâu toán<br /> 47.000 lít daàu DO. Theo nhaän Hình 2: Thieát bò xöû lyù H2S, CO2, NH3 taêng CH4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3: Söû duïng khí CH4 thay than B4 vaø daàu DO ñoát loø hôi<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 109<br /> Trao đi - Bàn lu!n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> xeùt, nhaø maùy coù theå tieát kieäm laø haøm löôïng Amoni trong chaên nuoâi. Trong ñoù, chaát<br /> ñöôïc 3,4 lít daàu DO cho moät nöôùc thaûi cheá bieán cao su, thaûi töø cheá bieán tinh boät saén<br /> taán saûn phaåm do söû duïng khí chaên nuoâi sau khi qua xöû lyù taïo ra khí sinh hoïc lôùn nhaát,<br /> CH4. yeám khí, hieáu khí vaãn cao tieáp ñeán laø dòch thaûi chaên<br /> Moät soá trao ñoåi thay lôøi keát hôn giaù trò theo qui chuaån nuoâi gia suùc vaø cuoái cuøng laø<br /> nhieà u laà n . Thoâ n g thöôø n g, nöôùc thaûi cheá bieán cao su.<br /> Phaân vieän BHLÑ vaø BVMT<br /> ngöôøi ta söû duïng moät soá loaïi Nghieân cöùu cuûa Phaân Vieän<br /> mieàn Trung - Taây Nguyeân ñaõ<br /> hoùa chaát ñeå loaïi boû yeáu toá cho thaáy, trong hoãn hôïp khí<br /> öùng duïng thaønh coâng coâng<br /> naøy. Phaân vieän ñaõ öùng duïng sinh hoïc thì CH4 chieám 40 –<br /> ngheä sinh hoïc ñeå xöû lyù nöôùc<br /> möông “ñaát öôùt” keát hôïp vôùi 60% (thoâng thöôøng laø 60 –<br /> thaûi cheá bieán cao su, tinh boät<br /> moät soá loaøi thöïc vaät soáng 80%), hôi nöôùc chieám 10-<br /> saén vaø chaên nuoâi. Phöông<br /> chìm trong nöôùc ñeå xöû lyù oâ 15%, CO2 töø 20-30%, H2S<br /> phaùp sinh hoïc nhö söû duïng<br /> nhieãm Amoni. Keát quaû haøm coøn laïi laø moät soá taïp khí khaùc.<br /> caùc vi khuaån yeám khí, hieáu<br /> löôïng Amoni trong nöôùc thaûi Ñeå taêng tyû leä CH4, caàn thieát<br /> khí hoaït ñoäng toát khi giaù trò<br /> sau xöû lyù giaûm ñaùng keå vaø phaûi loaïi boû caùc taïp khí trong<br /> pH trong nöôùc thaûi > 6,5.<br /> ñaït qui chuaån Vieät Nam. hoãn hôïp. Phaân Vieän ñaõ cheá<br /> Nöôùc thaûi cheá bieán cao su,<br /> tinh boät saén vôùi giaù trò pH < 5, Phaân Vieän BHLÑ vaø BVMT taïo thaønh coâng thieát bò loaïi boû<br /> chöông trình phoái hôïp ñaõ söû mieàn Trung - Taây Nguyeân taïp khí. Vieäc söû duïng CH4<br /> duïng moät soá vaät lieäu töï nhieân cuõng ñaõ öùng duïng thaønh thay daàu DO ñoát loø hôi cho<br /> ñeå taêng pH > 6,5, thuaän lôïi coâng caùc phöông phaùp taïo nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia<br /> cho caùc loaïi vi khuaån hoaït khí sinh hoïc töø chaát thaûi cheá suùc ñaõ giaûm ñaùng keå chi phí<br /> ñoäng. Moät ñieàu deã nhaän thaáy bieán cao su, tinh boät saén vaø saûn xuaát.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh minh họa, Nguồn: Internet<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 110 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2