Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: Ngô Sao Ly | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
252
lượt xem
33
download

Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

*Mục tiêu - Mục tiêu chung: Độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. - Mục tiêu cụ thể: + Về chính trị: Chế độ chính trị mà chúng ta xây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

  1. Mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội *Mục tiêu - Mục tiêu chung: Độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. - Mục tiêu cụ thể: + Về chính trị: Chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ do nhân dân làm chủ. + Về kinh tế: Nền kinh tế mà chúng ta xây dựng đó là nền kinh tế phát tri ển cao, công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến, không còn quan h ệ người bóc lột người. Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế còn tồn tại 4 hình thức sở hữu chính: Sở hữu Nhà nước tức là của toàn dân; sở hữu hợp tác xã tức là sở hữu tập thể của nhân dân lao đ ộng; sở hữu của người lao động riêng lẻ; một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản. + Về văn hóa: Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa phải là nền văn hóa vì con người, phục vụ con người. + Về quan hệ xã hội: Xã hội mà chúng ta xây dựng là một xã hội công bằng, dân chủ có quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Mọi chế độ, chính sách xã hội phải là chế độ, chính sách về con người, vì con người, cho con người. + Về con người: con người xã hội chủ nghĩa phải là con người có tinh thần và năng lực làm chủ, có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có kiến thức khoa học - kỹ thuật, nhạy bén với cái mới, có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. * Động lực và trở lực trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; những nhân tố đ ảm bảo thắng lợi chủ nghĩa xã hội? - Động lực: - Động lực bên ngoài: + Thành tựu khoa học công nghệ + Sự giúp đỡ của các nước tiến bộ (nhất là phe xã hội chủ nghĩa) - Động lực bên trong: + Thiên thời: những thời cơ, thách thức + Địa lợi: vị trí địa lý tự nhiên ở Việt Nam + Nhân hòa: nguồn lực lao động trẻ, dồi dào - Động lực của chủ nghĩa xã hội là một hệ thống rất phong phú nhưng suy đ ến cùng các động lực này phát huy tác dụng đều phải thông qua con người. Đ ộng l ực con người được xét trên hai phương diện: cộng đồng và xã hội. - Trở lực: + Chủ nghĩa cá nhân (đây là căn bệnh mẹ đẻ của mọi căn bệnh nguy hiểm khác). + Tham ô, lãng phí, quan liêu. + Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật. + Sự chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập cái mới.
  2. - Những nhân tố đảm bảo thắng lợi chủ nghĩa xã hội: + Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng + Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước. + Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội. + Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu của s ự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản