intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

87
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này phân tích các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài, khảo sát hình thức thâm nhập thị trường nước ngoài phổ biến đối với các doanh nghiệp Việt Nam qua cuộc điều tra 152 doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam có tham gia hoạt động tại thị trường nước ngoài vào tháng 1/2011, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh gay gắt của giai đoạn 2011-2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

NGHIlN CtiU-TRAO Otfl<br /> <br /> <br /> <br /> Nan^ eao klia nan^ tliam nliap tlij Mki<br /> mik ngoai ena doanli ngliiep Viet Nam<br /> I<br /> • TS. NGUYEN X U A N MINH<br /> <br /> <br /> <br /> hi nhu cdu trcng nifdc<br /> <br /> K dang tien de'n tinh<br /> trang b a c hda, tinh<br /> hinh canh tranh trong nifdc ngdy<br /> nwiflfaws ctoser<br /> <br /> cang gay gat nhifng theo chie'n<br /> lifde cua minh, cac DN tiep tuc<br /> phat tridn sdn xuat kinh dcanh<br /> va khai thac td't hdn vdng ddi<br /> sdn pham eua cac mat hang chu<br /> life thi thi tnfdng nifdc ngdai la<br /> muc tieu tie'p thed cua cac DN.<br /> Phan Idn cae DN Viet Nam cd<br /> quy md vifa vd nhd va trong nd<br /> life tham nhap thi tnfdng nifdc Mang di d0ng Metfone, thuang hi$u CLia Viettel d Campucdiia<br /> ngodi, cac DN cdn lifa chpn eae<br /> phu hdp nhU; XK. cap phep kinh can thifdng mai, khdng ndm<br /> phifdng thdc tham nhap thi<br /> ddanh, nhUdng quyen kinh dUdc tam ly tieu dung, thi hieu<br /> tnfdng mdt each phu hdp. Bai<br /> ddanh. phifdng thdc chia khda cua khaeh hang dd phdi phan<br /> viet nay phan tich cac phifdng<br /> trac tay, lien ddanh vd thanh lap phd'i hdng hda mdt each gian<br /> thdc tham nhap thi tnfdng nifdc<br /> DN 100% vdn. tiep. Neu hdng hda la mat hang<br /> ngddi, khdd sat hinh thdc tham<br /> XK la phifdng thdc tham dd vd, edng kdnh thi chi phi van<br /> nhap thi tnfdng nifdc ngddi phd<br /> nhap thi tnfdng nifdc ngodi ddn tdi va mdt sd rui ro phdt sinh se<br /> bien dd'i vdi cac DN Viet Nam<br /> gian nha't. Todn bd cdc hoat ldm gidm hieu qua kinh doanh<br /> qua cupc didu tra 152 DN d cac<br /> ddng sdn xuat, ddng gdi bao bi... va nang life canh tranh.<br /> tinh phia Nam cd tham gia hoat<br /> ddng tai thi tnfdng nifdc ngodi ddu du'dc thifc hien trcng nifdc Cap phep kinh doanh (licens-<br /> vdo thang 1/2011, td dd dUa ra vd chi XK ra thi tnfdng nifdc ing) la hinh thdc ma trong do<br /> mpt so giai phdp va kien nghi ngddi b a n t h a n h pham hay ben cap phep cho phep ben<br /> giup DN Viet Nam cd thd nang thanh pham thed nhu cdu cua difdc cap phep quyen sd dung tai<br /> cao khd nang tham nhap thi khaeh hang. Uu diem cua sdn vd hinh de tien hdnh sdn<br /> tnfdng nifdc ngodi trong didu phifdng thdc nay la gidm thieu xua't, kinh doanh mpt hoac mot<br /> kien hdi nhap kinh te qud'c te vd difdc rui ro va chi phi khi boat sd mat hang nao dd trong mot<br /> canh tranh gay gdt cua giai doan ddng tai thi tnfdng nifdc ngodi, thdi h a n nhdt dinh, ddi lai ngifdi<br /> 2011- 2015. giup cac DN cd the khai thdc difdc cap phep phdi trd cho<br /> hieu dng hieu qud nhd quy md ngifdi cap phep mdt khodn tien<br /> 1. Tdng quan ve tham nhap vd difdng cong kinh nghiem cung nhat dinh gpi la tidn tra ky \'U-<br /> thi tnfdng nu'dc ngoai nhif khai thdc tdt cac giai doan Cdc tai sdn vd hinh cd the la<br /> Dd cd the tham nhap thi cua vdng ddi sdn pham... Nhifdc phdt minh, sang che, quy trinh,<br /> tnfdng nifdc ngodi, DN cd the lifa diem cua phddng thdc nay la DN thiet ke, b a n quydn.<br /> cd thd vifdng phdi mdt so rdo (JP<br /> chpn phifdng thifc tham nhap nhan hieu... Lfu diem cua<br /> 1 2 1 THUOHG MAI So 6/2011<br /> NGHIEN CI)U-TRAO OOI<br /> <br /> phifdng thdc nay la ben difng nha may. tuydn dung lac khdng dap dng dUdc thi se ddn<br /> difdc cap phep khdng phdi chiu ddng va cac cdng tac khae ddm ddn trd thanh DN 100% eua met<br /> rui ro va chi phi cho cdng tac bdo DN sdn sang van hanh va ben nad dd.<br /> nghien cdu, trien khai hoac tiep chuyen giao cho mdt ben khae. DN cung cd the nop hd sd xin<br /> can thi tnfdng. Nhifdc didm cua Day la met phifdng thdc dd cac thanh lap DN 100% vd'n nUde<br /> phifdng thdc nay la ben cap DN cd thd chuyen giac cdng ngodi va tu minh td chdc todn<br /> phep khdng thd kidm sodt qua nghe ra nifdc ngoai trong mpt sd bp cae heat dpng ddu tU tU giai<br /> trinh sdn xua't, kinh doanh cua nganh cdng nghiep vi du nhU dean ban ddu de'n khi DN di vao<br /> ben dUdc cap phep va trcng difdc pham, hda chat, Ipc ddu... heat ddng sdn xua't kinh doanh<br /> nhidu tnfdng hdp cd the lam tdn Lfu didm cua phifdng thdc ndy la va phat trien mdt each Mu dai.<br /> hai de'n uy tin cua tai sdn vd nha thdu cd thd chuydn giac Lfu didm cua phUdng thUc nay la<br /> hinh cua ben cap phep ddng cdng nghe vdi ldi nhuan cac cdn DN cd thd chu ddng trong chie'n<br /> thdi bi quyet, cdng nghe bi nha ddu tu cd the gidm thieu rui lUdc kinh doanh. cd the dd dang<br /> chuydn giad, cd khd nang dnh rd trdng hdat ddng ddu tU. ndm bat dien bien thi trUdng. thi<br /> hifdng de'n khd nang canh tranh NhUdc diem cua phUdng thdc hieu khaeh hang. NhUdc diem<br /> hoac duy tri tinh ddc dao trong ndy la sau khi chuyen giao cong cua phUdng thUe nay Id chu ddu<br /> cdng nghe, quy trinh cua ben nghe ra nUdc ngoai, DN khong tu phdi ganh chiu toan bp chi<br /> cap phep.<br /> cdn lien he gi trong cdc boat phi va rui ro cho toan bp qua<br /> Nhifdng quydn kinh doanh ddng sdn xuat kinh doanh de trinh kinh doanh tai thi trUdng<br /> (franchising) la mot hinh thdc duy tri sU hien dien tai thi nUdc ngoai.<br /> dac biet cua hinh thdc cap phep trUdng nUdc ngodi ddng thdi lai<br /> 2. ThvCc trang tham nhap thi<br /> kinh doanh, theo dd ben nhUdng tao them ddi thu canh tranh<br /> tru'dng nifdc ngoai cua DN Viet<br /> quydn cho phep ben difdc trong cung ngdnh nghd, linh vxfc<br /> Nam qua cupc khao sat<br /> nhifdng quydn khdng nhdng kinh doanh.<br /> Trong thdi gian qua, cac DN<br /> difdc sd dung cdc tai san vd hinh Lien doanh la hinh thdc DN<br /> Viet Nam cdng da tich cUc<br /> cua ben nhifdng quydn ma cdn trong nUdc hdp tdc vdi DN nUdc<br /> tham nhap thi trUdng nUdc<br /> nhan difdc sif he trd trong qua ngodi thanh lap mpt phap nhan<br /> ngoai thdng qua nhieu hinh<br /> trinh kinh doanh, ben dUdc mdi, hai ben cung gdp vdn de td<br /> thdc khdc nhau, phd bien la<br /> nhifdng quydn cd traeh nhiem chdc, qudn ly, dieu hanh boat XK, ddu tu ra nUdc ngoai,<br /> thanh todn tidn tra ky vu va dpng sdn xuat kinh doanh. Lu nhUdng quyen kinh doanh....<br /> phai tuan thu chat che quy dinh diem cua phUdng thdc nay la cac<br /> cua ben nhifdng quydn ve each Vd ddu tu ra nUdc ngoai,<br /> ben cd thd khai thdc am hidu.<br /> thdc kinh doanh. Cd bdn, nam 2010 cac DN Viet Nam cd<br /> kinh nghiem va he thdng mdi<br /> nhifdng quydn kinh doanh cd cdc 107 du an dau tU ra nUdc ngoai<br /> quan he cua ddi tdc nUdc ngodi<br /> lfu, nhifdc didm nhif cap phep den 25 qude gia va vdng lanh<br /> de khdi ddu, phat tridn quan he<br /> nhifng cdn them met ban che thd vdi vd'n dang ky tdng cpng<br /> kinh doanh ddng thdi chia se rui<br /> nda vd kidm sddt chat lifdng; dat 2,93 ty USD. Ngodi ra, cd 9<br /> ra khi boat ddng tai mpt thi<br /> ben nhifdng quydn phdi kiem du dn didu chinh tang vdn them<br /> trUdng hoan todn mdi me. NhUdc<br /> Sdat chat che quy trinh kinh 87,1 trieu USD. Sd vdn thifc<br /> diem cua phUdng thdc ndy la khi<br /> doanh va chat lifdng sdn pham, hien nam 2010 dat khodng 900<br /> mdt ben gdp vd'n bang cdng<br /> dich vu dd khdng ten hai den trieu USD, trong dd cdc dU an<br /> nghe thi cdng nghe dd bi chia se<br /> hinh dnh va uy tin cua ben trong linh vUc khai khoang<br /> vdi dd'i tdc trong lien doanh va<br /> nhifdng quydn edn ben nhan chiem hdn 70% tdng sd vd'n<br /> cac phat sinh trong cdng tac<br /> nhifdng quyen phdi chap nhan thUc hien. Cac linh vUc khae<br /> quan tri cd the ddn den sU chia<br /> sif kidm sddl dd va nghiem tdc gdm: ndng, lam nghiep, thuy<br /> re ddn de'n sU tan ra cua cac<br /> thifc hien. sdn; phan phdi. dich vu vien<br /> lien doanh. Cung cd nhieu<br /> thdng. ngan hang...<br /> Chia khda trao tay (turn key) trUdng hdp. lien dcanh dUdc xem<br /> la phifdng thifc md trcng dd mdt Id hinh thdc bUdc dem dd DN Ve nhUdng quydn thifdng<br /> ben tien hanh tat cd cdc cdng tie'p can thi trUdng va sau dd mai, tinh den ngay 2 / 1 / 2 0 1 1 ,<br /> tac chuan bi can thie't nhif xay lien tuc tang vdn vd mdt ben tren trang tin dien tif cua Bp<br /> THUONG MAI So 6/2011 I 1 3<br /> g NGHIlN COU-TRAO DOI<br /> <br /> hdn sd vdi kinh ddanh trong<br /> nddc dd sU khdc biet ve moi<br /> trUdng kinh ddanh. Qua khao<br /> sat, cdc khd khan phd bien la:<br /> chUa ndm chdc he thd'ng phap<br /> luat, cac quy dinh cua nUdc sd<br /> tai hdac cdc rac cdn thUdng mai:<br /> khd khan ve thdng tin hen quan<br /> de'n cung, cdu, thi hieu khaeh<br /> hang; tham gia vdo kenh phan<br /> phd'i; qudng bd hinh dnh DN.<br /> sdn pham, dich vu; khd nang<br /> chu ddng ngudn hang dap ifng<br /> yeu cdu cua thi trUdng; chat<br /> lUdng hdng hda ddp dng quy<br /> dinh cua nUdc ngoai va nhu cau<br /> khaeh hang; bien ddng ciia ty<br /> gid hdi deal; td chdc heat dpng<br /> logistics va khd khan khi n6 life<br /> May mSc la mdt trong nhOng nganh XK mui nhon cua Vi$t Nam. Anh: T.M tham gia sau hdn vao chudi gia<br /> tri toan cdu. Tuy nhien, kho<br /> Cdng thUdng, cd 15 DN da dUdc Ve phUdng thUe boat ddng<br /> khan dd'i vdi nhdng loai hang<br /> cap phep thifc hien boat ddng tai thi trUdng nUdc ngoai. cd<br /> hda va dich vu khdc nhau co sif<br /> nhUdng quydn thUdng mai ra 145 DN ehi tham gia vdi hinh<br /> khae biet.<br /> nUde ngoai vdi Iinh vUc nhUdng thdc XK. 2 DN heat ddng vdi<br /> quydn thUdng mai la: thifc hinh thdc cap phep, 3 DN boat Cae DN tham gia vao cuoc<br /> pham - an udng, dao tad. ban ddng theo phUdng thUc nhUdng khdo sdt da trd ldi cho cau hoi<br /> le, giay dep... quyen, 3 DN boat ddng theo vd nhdng khd khan khi hoat<br /> phUdng thdc lien doanh, khdng ddng tai thi trUdng nUdc ngoai<br /> Vd XK. kim ngach XK cd nUdc<br /> cd DN nao dau tU thee phUdng bdng each cho diem vdi diem 1<br /> nam 2010 dat 71.6 ty USD. tang<br /> thUc chia khda trac tay, DN cho nhUng yeu td it khd khan va<br /> 25,5% Sd vdi nam 2009 [7].<br /> 100% vd'n. didm 4 cho nhdng yeu td ma DN<br /> Theo ngudi viet, chd den nay<br /> chUa cd mdt cupc khdc sat toan Bang 1: Phu'dng thufc tham nhap thi triTdng<br /> dien nao vd tinh hinh hoat<br /> ddng tai thi trUdng nUdc ngddi STT Phuong thOc So DN suf dung Tv le (%)<br /> cua cdc DN Viet Nam. Dd gdp 1 XK 147 94,9<br /> p h a n tim hidu thUc trang tham 2 Cap phep kinh doanh 2 1,3<br /> n h a p thi trUdng nUdc ngodi cua 3 Nhuong quyen kinh doanh 3 1,9<br /> cac DN Viet Nam, ngUdi viet da 4 Chia khda trao tay 0 0<br /> td ehUe khdo sat 152 DN d cac 5 Lien doanh 3 1,9<br /> tinh phia Nam cd hoat dpng tai 6 DN 100% von 0 0<br /> thi trUdng nUdc ngoai theo 7 Sap nhap - mua iai 0 0<br /> phUdng p h a p chpn mdu thuan<br /> tien. Dac didm cua mdu; sc (Nguon: Khdo sdt do tdc gid thUc hien thdng 1 /2011)<br /> nam trung binh hdat ddng tai<br /> Nhu vay, da so cdc DN tham chd la khd khan nhat. Ket qua<br /> thi trUdng nUdc ngcai; 6,2 nam;<br /> nhap thi trUdng nUdc ngodi khdo sat the hien d bdng 2.<br /> doanh thu td thi trUdng nUdc<br /> ngoai trung binh; 6,32 trieu thdng qua phUdng thUc cd b a n Trong dd:<br /> USD: sd thi trUdng nUdc ngoai nhat Id XK. Kl; khd khan ve he thdng<br /> trung binh DN cd boat ddng: DN boat dpng tai thi tnfdng luat, quy dinh va cac rao<br /> 6,9 thi trUdng. nUdc ngddi gap nhidu khd khan cdn thUdng mai cr<br /> 1 4 1 THUOHG MAI So 6/2011<br /> NGHltN cdo-TRAO DOI<br /> <br /> c^ Bang 2: Khd khan khi hoat dpng tai thi tnldng nifdc ngoai<br /> <br /> STT San pham Khd khan<br /> l:HAr 'iGHOA K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9<br /> 1 Caphfe 173 2.43 3,76 3,12 3,59 2,78 3,26 3,52 3,81<br /> 2 May mSc 2,53 3.26 3,82 3,26 3.24 2,96 3,51 3,68 3,74<br /> 3 Giay dep 3,19 3,34 3,62 2,65 3.27 2,61 3,46 3,29 3,65<br /> 4 Thuy san 3,91 3.52 3,B4 2,15 3.71 3,26 3,12 3,17 3,24<br /> 5 Go", san pham go" 3,12 2,97 3,54 3,27 2,87 2,54 2,96 3,44 3,52<br /> 6 Gao 2,83 3,15 3,45 2,29 3,26 3,48 3,18 3,21 2,95<br /> 7 Thiet bl dien, dien tii 1,26 3.05 3,19 2,42 2,96 2,07 3,02 2,98 2,74<br /> 8 Hang khae 2,74 3,08 3,51 2,83 3,02 2,86 3,21 3,07 3.15<br /> II: DICHVU 2,87 3,17 3,78 2,69 2.06 3,42 3,14 3,25 3,11<br /> (Nguon: Khdo sdt do tdc gid thUc Men thdng 01/2011)<br /> <br /> K2: khd k h a n vd thdng tin cua ty gid hdi deal. chudi gia tri toan edu.<br /> lien quan den cung, cdu, thi hieu K8; khd khan vd td chdc heat De khdc phuc nhUng khd<br /> ngUdi tieu dung. ddng logistics. khan dd va gidp DN nang cao<br /> K3; khd khan vd kenh phan K9: khd khan vd khd khan khd nang tham nhap vao thi<br /> phd'i. khi nd life tham gia sau hdn vdd trUdng nUde ngoai vdi cac cd hdi<br /> K4: khd khan vd qudng ba chudi gia tri tcan cdu. kinh doanh hien dang rat rdng<br /> hinh dnh DN, sdn pham. md, cdn cd gidi phdp tU ban<br /> Nhin chung, DN Viet Nam<br /> K5; khd khan vd khd nang than DN cung nbU chinh sach va<br /> thudng gap nhidu khd khan vd<br /> chu dpng ngudn hang ddp dng sif hd trd eua Chinh phu trong<br /> am hidu he thd'ng luat phap, rao<br /> yeu edu cua thi trUdng. chUng mifc cac gidi phap dd<br /> cdn thUdng mai, thong tin thi<br /> K6: khd khan vd dap dng quy khdng vi pham cac nguyen tdc<br /> trUdng, kenh phan phdi, ddi phd<br /> dinh cua nUdc ngoai, nhu cdu vd hd trd DN cua Td chdc<br /> vdi sif bien ddng cua ty gia hdi<br /> khaeh hdng vd chat lUdng. ThUdng mai The gidi WTO.<br /> dodi, td chdc boat ddng logistics<br /> K7: khd khan ve bien dpng cdng nhu tham gia sau hdn vao 3. Giai phap va kien nghi<br /> giup nang cao kha nang tham<br /> nhap thi tru'dng nu'dc ngoai<br /> cua DN Viet Nam giai doan<br /> 2011 - 2015<br /> 3.1 Gidi phdp DN cdn thUc<br /> hien<br /> Mot Id. ddu tu ddng kd cbo<br /> cdng tac thu thap thdng tin ve<br /> quy dinh eua cdc thi trUdng, he<br /> thdng luat phap, eae rao cdn<br /> thUdng mai lien quan cung nbU<br /> thdng tin thi trUdng va mdi<br /> trUdng kinh ddanh. DN cd Ihd<br /> tie'p can thdng tin lif nhidu<br /> ngudn khae nhau nhU: thdng Uu<br /> chinh thdc cua nha nUdc<br /> Dau tu trdng cay cao su d nudc ngoai. Anh: T.tJI cdng bd tren cdc trang C ^<br /> THUONG MAI So 6/2011 I 1 5<br /> y i l ^ NGHIEN ciiu-TRAO Ddi<br /> <br /> Mot Id. thdng qua cdc kenh<br /> thdng tin eua Chinh phu, cung<br /> cap eho DN cdc thdng tin thiet<br /> yeu vd thi trUdng nUde ngoai.<br /> cdc quy dinh phap ly de ho tro<br /> chd DN trdng qua trinh dUa ra<br /> cac quyet dinh md rpng hoat<br /> ddng kinh doanh tai thi trUdng<br /> nUdc ngodi.<br /> Hai Id. khan trUdng ban hanh<br /> cac van ban hUdng ddn tao di6u<br /> kien thuan ldi che viec day<br /> m a n h cac boat dpng nhUdng<br /> quyen kinh doanh, cap phep sijf<br /> dung hoac ddu tU ra nUdc ngoai<br /> de cd the khai thac td't ldi the so<br /> s a n h cua DN trcng mdi tnfdng<br /> kinh ddanh md nhU hien nay va<br /> Day chuyen lap rap linh kiin diin tO XK. Anh: S. T trdng tUdng lai.<br /> Ba Id. phat trien he thd'ng cd<br /> tin dien td cua cac bd tham gia sau vao chudi gia tri<br /> sd ha tdng, dap dng yeu cdu<br /> nganh, Phdng ThUdng mai va toan edu dd'i vdi sdn pham, dich<br /> phat tridn dich vu logistics giup<br /> Cdng nghiep Viet Nam (VCCI), vu DN dang kinh doanh.<br /> DN tiet kiem thdi gian, chi phi va<br /> Cue Xdc tien thUdng mai (Bd Ba id. xay dUng he thd'ng nang eao nang life canh tranh.<br /> Cdng thUdng) hdac cac td chUc cung dng dang tin cay dd chu<br /> Bdn Id, kip thdi phd'i hdp cac<br /> phi chinh phu cua nUdc ngoai ddng vd ngudn hdng. ddm bao<br /> ehinh sach tdi chinh. tidn te, tin<br /> dang hoat ddng tai Viet nam nhU chat lUdng ngudn hang cdng dung de dam bao dieu hanh ty<br /> JETRO. KOTRA... Trdng nhUng nhu ngudn gd'c sdn phdm. ddp gia hdi dodi linh heat nhifng<br /> trUdng hdp cdn thie't, DN ed thd Ung quy dinh vd truy xua't ddm bde heat ddng kinh doanh<br /> sd dung dich vu tU va'n td cac ngudn gd'c sdn pham cua nhidu cua DN dn dinh.<br /> chuyen gia giau kinh nghiem nUdc dd'i vdi cdc sdn pham nhU<br /> hoac mua thdng tin tU cac Cty Thi trUdng nUdc ngoai dang<br /> thuy sdn, gd...<br /> nghien cdu thi tnfdng. De nang vd se md ra che DN Viet Nam<br /> Bdn Id, sd dung cac cdng cu nhidu cd hdi kinh doanh ddy<br /> cae nang life phap ly cho dpi ngu<br /> phdng ngUa bien ddng ty gid hdi trien vpng. Tuy nhien. DN cdn<br /> chuyen mdn eua DN. viec cd<br /> doai nhu nghiep vu mua ban tich cUc nd lUc chuan bi chu<br /> n h a n vien tham gia cac khda<br /> ngoai te ky b a n (forward), tUdng dao cho nd lUc phat trien hoat<br /> dao tao he thd'ng cd y nghia rat<br /> lai (futures) hay hoan ddi ngoai ddng kinh doanh ra nudc ngoai<br /> quan trpng trong didu kien he<br /> te (swap). vdi cac phUdng thUc tham nhap<br /> thdng quy dinh cua cac nUdc<br /> thi trUdng phd hdp. SU hd trd<br /> rat phdc tap vd trong thdi gian Ndm Id. khai t h a c tien ich<br /> cua Chinh phu cd y nghia quan<br /> gdn day thUdng dUa ra nhieu de dich vu logistics mang lai<br /> trpng trdng viec tao ra hanh<br /> quy dinh mdi, cdn trd khd nang nhdm gidm thieu thdi gian, ehi<br /> lang phdp ly thuan ldi. he<br /> tham n h a p thi trUdng eua DN. phi kinh doanh gidp tiet kiem<br /> thdng cd sd ha tdng hien dai va<br /> chi phi. td'i da hda ldi nhuan va<br /> Hai Id, xay difng cdc lien ket khd n a n g ket nd'i td't, tao da<br /> td'i da hda dp thda m a n cua<br /> vdi cdc ddu mdi phan phd'i chd eho DN t h a m n h a p thi tnfdng<br /> khaeh hang.<br /> yeu tai cdc thi trUdng dd tdng nUdc ngoai thdnh cdng trong<br /> budc tham nhap vdo kenh phan 3.2 Kien nghi ve nhvTng hd bdi cdnh mdi trUdng canh tranh<br /> phd'i tai thi tnfdng nUdc ngoai vd trd cua Chinh phu qud'c te ngdy cang gay gdt •<br /> <br /> 161 THU0N6MAIS66/2011<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2