intTypePromotion=3

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
142
lượt xem
25
download

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ôn thi môn Đường lối cách mạng, mời các bạn cùng tham khảo ngân hàng câu hỏi ôn tập môn "Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 101 câu hỏi bài tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN (Dùng cho sinh viên ngoại thương hệ Đại học và Cao đẳng chính quy) 1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên  các lĩnh vực? 3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách   mạng của ĐCSVN là gì? 5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng ta cần  phải sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào? 6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với sinh viên? 7. Hoàn cảnh lịch sử  thế  giới trong những năm cuối thế  kỷ  XIX đầu thế  kỷ  XX? 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ  XIX đầu thế  kỷ XX tác động như  thế  nào đối với chính trị, kinh tế, văn  hoá? 9. Sự  phân hoá giai cấp và mâu thuẫn cơ  bản trong lòng xã hội Việt Nam  dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp? 10.Nguyên nhân thất bại của các phong tròa yêu nước theo khuynh hướng   phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? 11.Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho   việc thành lập Đảng? 12.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở  Việt Nam đầu thế  kỷ  XX phát triển như thế nào? 13.Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ra đời như thế nào? 14.Nội dung Hội nghị thành lập Đảng? 15.Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? 1
  2. 16.Phân tích chủ  trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh  chính trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa? 17.Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN? 18.Ý nghĩa ĐCSVN ra đời? 19.Hãy làm rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng   sản Việt Nam (3/2/1930) 20.Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10­1930 và nội dung cơ  bản của Luận cương chính trị của ĐCS Đông Dương? 21.So sánh sự  giống nhau và khác nhau những nội dung cơ bản của Cương   lĩnh chính ttrị  đấu tiên của Đảng với Luận cương chính ttrị  tháng 10­ 1930? 22.Những nhận thức mới của Đảng ta về  mối quan hệ  giữa hai nội dung   dân tộc và dân chủ, giữa hai nhiệm vụ  chống đế  quốc và chống phong  kiến của cách mạng Việt Nam  được  nêu trong Luận cương  chính trị  tháng 10­1930? 23.Làm rõ nhận xét sau: “Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10­1930  đã không chấp nhận những quan điểm mới, sáng tạo, độc lập tự chủ của   Nguyến Ái Quốc được nêu trong Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn  tắt và Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN,  Nxb CTQG, H. tr.52) 24.Chủ  trương khôi phục tổ  chức Đảng và phong trào cách mạng những   năm 1932­1935? 25.Chủ trương và nhận thức mới của Đảng trong thời kỳ 1936­1939? 26.Những  căn cứ  để  Hội  nghị  Trung  ương  tháng 7­1936, Đảng ta đề  ra   nhiệm vụ  trước mắt của cách mạng Việt Nam là chống phát xít, chống  chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân   chủ và cơm áo hòa bình? 2
  3. 27.Tại sao nói nhận thức của Đảng tại Hội nghị  Trung  ương tháng 7­1936  phù hợp với tinh thần trong Cương lĩnh chính trị  đầu tiên và bước đầu  khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10­1930? 28.Những nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân   tộc và dân chủ thời kỳ 1936­1939? 29.Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng tại các hội nghị  Trung ương tháng 11­1939, tháng 11­1940, tháng 5­1941? 30.Bước hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng từ  Hội nghị  trung  ương tháng 11­1939 đến Hội nghị  Trung  ương tháng 5­ 1941? 31.So sánh nhận thức về giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống   đế  quốc và chống phong kiến của cách mạng Việt Nam được nêu ra  trong Luận cương chính trị  tháng 10­1930 với Nghị  quyết hội nghị BCH   trung ương tháng 5­1941? 32.Những   tác   động   của   trong   nước   và   thế   giới   đến   quyết   định   chuyển  hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng thời kỳ 1939­1945? 33.Sự lãnh đạo của Đảng trong cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939­ 1945? 34.Chủ  trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách   mạng tháng Tám của Đảng ta? 35.Những thành công nổi bật của Cách mạng tháng Tám năm 1945? 36.Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng thời kỳ 1930­1945? 37.Chủ trương của Đảng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ  chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến thời kỳ 1930­1945? 38.Trình bày hoàn cảnh lịch sử nước ta sau tháng Tám năm 1945? 39.Trình bày nội dung Chỉ  thị  Kháng chiến kiến quốc của BCH trung  ương   Đảng ra ngày 25­ 11­ 1945? Ý nghĩa của Chỉ thị? 40.Kết quả, ý nghĩa và kinh nghiệm của thời kỳ xây dựng và bảo vệ  chính  quyền cách mạng 1945­ 1946? 3
  4. 41.Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân   Pháp của Đảng? 42.Nội dung đường lối cách mạng dân tộc dân chủ  nhân dân được Đảng ta  thông qua tại Đại hội II (2­ 1951)? 43.Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử  của cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp? 44.Sau tháng 7 năm 1954, hoàn cảnh lịch sử nước ta như thế nào? 45.Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng của Đảng giai đoạn  1954­ 1964? 46.Phân tích nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của  Đảng giai  đoạn cách mạng 1954­ 1964? 47.Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng của Đảng  giai đoạn  1965­1975? 48.Kết quả và ý nghĩa lịch sử của đường lối cách mạng Việt Nam giai đoạn  1965­1975? 49.Phân tích nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử  của giai đoạn cách  mạng 1965 ­ 1975? 50.Mục tiêu và phương hướng công nghiệp hoá của Đảng thời kỳ trước đổi  mới? 51.Phân tích đường lối công nghiệp hoá được thông qua tại Đại hội Đảng   toàn quốc lần thứ IV (12­ 1976) và rút ra nhận xét? 52.So sánh đường lối công nghiệp hoá của Đại hội IV (12­ 1976) và đường  lối công nghiệp hoá của Đại hội V (3­1982)? 53.Phân tích những đặc trưng chủ yếu của đường lối công nghiệp hoá thời  kỳ trước đổi mới? 54.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của quá trình công nghiệp hoá  thời kỳ trước đổi mới? 4
  5. 55.Nêu và phân tích khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng ta  được nêu ra trong Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành trung ương 7 (khoá  VII) tháng 7 năm 1994? 56.Tại sao Đảng ta xác định công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá? 57.Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội   X của Đảng? 58.Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay? 59.Trong bối cảnh hiện nay Việt Nam tiến hành CNH, HĐH có những lợi thế  gì? 60.Phân tích nội dung CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức? 61.Vì sao trong quá trình CNH, HĐH hiện nay Đảng ta xác định phải gắn với  phát triển kinh tế tri thức? 62.Trình bày định hướng cơ  bản phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế  trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức? 63.Trình bày những kết quả  đặt được trong quá trình thực hiện đường lối  CNH, HĐH? Ý nghĩa? 64.Trình bày những hạn chế và nguyên nhân của quá trình CNH, HĐH và từ  đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế?  65.Vì sao Đảng ta xác định CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ  hàng đầu trong giai đoạn hiện nay? Nội dung CNH, HĐH nông nghiệp,  nông thôn?   66.Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị XHCN? Hệ thống chính trị ở  Việt Nam hiện nay? 67.Đặc trưng của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân giai đoạn 1945­ 1954? 68.Hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành dựa trên những   cơ sở nào? 69.Chủ  trương  xây dựng hệ  thống chuyên chính vô sản  ở  nước  ta gồm   những nội dung gì? 5
  6. 70.Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế  và đổi mới hệ thống chính trị; nhận thức về  mục tiêu đổi mới hệ  thống  chính trị? 71.Phân tích nhận thức mới của Đảng về  đấu tranh giai cấp, về  động lực  chủ yếu để phát triển đất nước trong giai đoạn mới? 72.Phân tích nhận thức mới của Đảng về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ  thống chính trị? 73.Phân tích nhận thức mới của Đảng về  xây dựng Nhà nước pháp quyền,   về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị? 74.Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ  thống chính trị  của Đảng ta như  thế  nào? 75.Chủ  trương của Đảng về  xây dựng hệ  thống chính trị  trong thời kỳ  đổi   mới? 76.Đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới xây dựng hệ  thống chính trị  của Đảng từ (1986­2006)? 77.Văn hoá là gì? Bản Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 có mấy nguyên  tắc?  78.Quan   điểm,   chủ   trương   xây   dựng   nền   văn   hoá   mới   của   Đảng   trong  những năm từ 1943­ 1954?  79.Quan   điểm,   chủ   trương   xây   dựng   nền   văn   hoá   mới   của   Đảng   trong  những năm từ 1955­ 1986? 80.So với thời kì 1975­1985, quan điểm về hệ thống chính trị của Đảng giai   đoạn từ 1986 đến nay có điểm gì mới? 81.Quá trình đổi mới tư  duy của Đảng về  xây đựng và phát triển nền văn  hoá từ Đại hội VI (12­1986) đến Đại hội X (4­2006)? 82.Tại sao nói văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa   là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế ­ xã hội? 83.Như thế nào là một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Biểu   hiện của nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc? 6
  7. 84.Phân tích tính thống nhất mà đa dạng của nền văn hoá trong cộng đồng   các dân tộc Việt Nam? 85.Tại sao nói xây dựng và phát triển văn hoá là sự  nghiệp của toàn dân do  Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng? 86.Hiểu như thế nào về văn hoá là một mặt trận? Tại sao xây dựng và phát   triển văn hoá là một sự  nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí,  sự kiên trì và thận trọng? 87.Chủ  trương của Đảng giải quyết các vấn đề  xã hội thời kỳ  trước đổi   mới? 88.Quá trình đổi mới nhận thức giải quyết các vấn đề  xã hội của Đảng từ  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội X? 89.Trong thời kỳ đổi mới Đảng ta có quan điểm như thế  nào để  giải quyết   các vấn đề xã hội? 90.Chủ  trương của Đảng giải quyết các vấn đề  xã hội trong thời kỳ  đổi  mới? 91.Đánh giá việc thực hiện đường lối giải quyết các vấn đề  xã hội của  Đảng sau 20 năm đổi mới? 92.Sau tháng Tám năm 1945, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm đối ngoại  của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như thế nào? 93.Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam thập niên 70 của thế kỷ XX? 94.Nội dung đường lối đối ngoại của ĐCSVN thời kỳ 1975­ 1985? 95.Những thành quả về đối ngoại Việt Nam đạt được thời kỳ 1975­ 1985? 96.Những hạn chế và nguyên nhân của đường lối đối ngoại của Đảng 1975­  1986? 97.Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX? 98.Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối đối ngoại của Đảng thời  kỳ đổi mới? 7
  8. 99.Hội   nghị   BCH   Trung   ương   4   (khoá   X)   ĐCSVN   đã   đề   ra   những   chủ  trương, chính sách về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc   tế như thế nào? 100. Thành tựu về đối ngoại Việt Nam đặt được trong thời kỳ đổi mới như  thế nào? 101. Hạn chế  và nguyên nhân của việc thực hiện  đường  lối đối ngoại  trong thời kỳ đổi mới?   8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản