intTypePromotion=1

Ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
56
lượt xem
3
download

Ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng thương mại

 1. MÔN H C: NGÂN HÀNG THƯƠNG M I GV: PGS.TS. Phan Th Thu Hà TS. Lê Thanh Tâm tamlt@neu.edu.vn 1 Gi i thi u b n thân trong 2 phút H tên Cơ quan – v trí công tác i m n tư ng nh t c a cơ quan anh/ch ? S thích, mong mu n Kỳ v ng i v i môn h c NHTM tài d ki n tamlt@neu.edu.vn 2 HOT TOPIC NH TRONG TU N Câu h i - B n ch t ho t ng c a NHTM - Các ho t ng cơ b n - Các v n c n quan tâm i v i NHTM Vi t nam hi n nay tamlt@neu.edu.vn 3 1
 2. Tài li u tham kh o Peter Rose, (2002), Qu n tr Ngân hàng thương m i, NXB Tài chính. PGS. TS. Phan Th Thu Hà (ch biên), (2009), Qu n tr Ngân hàng thương m i,, NXB Giao thông V n t i. T p chí Ngân hàng T p chí Th trư ng tài chính ti n t Th i báo Ngân hàng Các văn b n pháp lu t trong ho t ng c a NHTM Websites c a NHTM và NHNNVN … 4 1 Tæng quan vÒ ng©n hµng TM 2 Qu¶n lý tµi s¶n – nî trong nhTM Néi dung 3 Qu¶n trÞ rñi ro cña nhtm 4 CÊu tróc tæ chøc cña ng©n hµng tamlt@neu.edu.vn 5 ChUY£N §Ò I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng th−¬ng m¹i I. Giíi thiÖu vÒ ng©n hµng II. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét ng©n hµng III. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ng©n hµng tamlt@neu.edu.vn 6 2
 3. I. Tæng quan vÒ ng©n hµng 1. Ngân hàng thương m i 1.1 Các khái ni m– s ti n tri n c a các khái ni m 1.2 Các ho t ng cơ b n c a ngân hàng 1.3. Các khuynh hư ng nh hư ng t i ho t ng ngân hàng 2. Tác ng c a chính sách và các quy nh i v i ho t ng ngân hàng 2.1 Quy nh i v i ho t ng ngân hàng 2.2 nh hư ng c a quá trình phi qu n lý hóa iv i ho t ng ngân hàng tamlt@neu.edu.vn 7 Ice breaking Hãy vi t ba c m t b n nghĩ t i khi nói v ngân hàng thương m i – Vi t trong vòng 5 phút. Hãy c to cho c l p. 8 §Þnh nghÜa vÒ ng©n hµng - LuËt Mü (90s): Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt - ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n - vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông VN: " Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n" tamlt@neu.edu.vn 9 3
 4. §Þnh nghÜa vÒ ng©n hµng - NghÞ ®Þnh 59/2009: Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ ng©n hµng ®−îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng NH vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan v× môc tiªu lîi nhuËn theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c TCTD vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. - LuËt TCTD 47/2010: Ngân hàng thương m i là lo i hình ngân hàng ư c th c hi n t t c các ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n. tamlt@neu.edu.vn 10 1.2 nh nghĩa - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông VN 2010: "T ch c tín d ng phi ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng ư c th c hi n m t ho c m t s ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t này, tr các ho t ng nh n ti n g i c a cá nhân và cung ng các d ch v thanh toán qua tài kho n c a khách hàng. - T ch c tín d ng phi ngân hàng bao g m công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác" 11 S KHÁC Bi T V CÁCH Ti P C N QUA NH NGHĨA NHTM ho t ng như th nào? Cách th c qu n lý ra sao? tamlt@neu.edu.vn 12 4
 5. §Þnh nghÜa vÒ ng©n hµng - LuËt TCTD 47/2010: Ho t ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng thư ng xuyên m t ho c m t s các nghi p v sau ây: a) Nh n ti n g i; b) C p tín d ng; c) Cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n. tamlt@neu.edu.vn 13 Sù tiÕn triÓn cña NH H×nh thøc ng©n hµng ®Çu tiªn - NH cña c¸c thî vµng: cho vay víi c¸c c¸ nh©n, nh»m môc ®Ých phôc vô tiªu dïng. H×nh thøc cho vay chñ yÕu lµ thÊu chi Ng©n hµng th−¬ng m¹i: tµi trî ng¾n h¹n (tµi trî cho tµi s¶n l−u ®éng), thanh to¸n hé, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña t− b¶n th−¬ng nghiÖp. Ng©n hµng tiÒn göi: kh«ng cho vay, chØ thùc hiÖn gi÷ hé, thanh to¸n hé ®Ó lÊy phÝ. tamlt@neu.edu.vn 14 Sù tiÕn triÓn cña NH Ng©n hµng tiÕt kiÖm: Huy ®éng tiÕt kiÖm, ®Çu t− vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ Ng©n hµng ph¸t triÓn: WB, ADB, NH ph¸t triÓn quèc gia: Tµi trî cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch cho vay −u ®·i (l·i suÊt thÊp, thêi gian dµi, …) Ng©n hµng ®Çu t−: b¶o l·nh ph¸t hµnh, hïn vèn, mua tr¸i phiÕu dµi h¹n… Ng©n hµng chÝnh s¸ch: Cho vay chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ: ®ãi nghÌo, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm tamlt@neu.edu.vn 15 5
 6. Môc tiªu kinh doanh ng©n hµng An Vèn huy Dù tr÷ toµn - Nguån Tµi lîi ®éng vèn s¶n TÝn dông nhuËn vµ ®Çu t− – ph¸t Vèn tù cã triÓn Thu Chi nhËp phÝ tamlt@neu.edu.vn 16 Sù tiÕn triÓn cña NH * Sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng. - C¸c lo¹i h×nh NH ®a d¹ng: - C¸c nghiÖp vô míi ngµy cµng ph¸t triÓn: Cho vay, huy ®éng…… - C«ng nghÖ ng©n hµng gãp phÇn thay ®æi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cu¶ ng©n hµng. tamlt@neu.edu.vn 17 Sù tiÕn triÓn cña NH Qui m« cña mçi ng©n hµng: TÝch tô vµ tËp trung vèn ®· t¹o ra c¸c c«ng ty ng©n hµng cùc lín víi sè vèn t− cã hµng chôc tû ®« la Mü Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®ang t¹o ra mèi liªn hÖ rµng buéc ngµy cµng chÆt chÏ, sù phô thuéc lÉn nhau ngµy cµng lín gi÷a chóng. tamlt@neu.edu.vn 18 6
 7. Mét sè tËp ®oµn NH trong 500 c«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi, 2002 Tªn c«ng ty Cña n−íc Vèn t− b¶n ho¸* XÕp h¹ng (tû USD) Citigroup Mü 255,29 5 HSBC Holding Anh 108,72 27 Bank of Mü 104,82 29 America Royal Bank of Anh 77,41 43 Scotland JP Morgan Mü 70,48 44 chase • Vèn t− b¶n ho¸= sè cæ phiÕu x gi¸ cæ phiÕu • Nguån: financial times, T/c ng/cøu KT N. 8 (291), 2002, tr. 43 Trong 500 c«ngty hµng ®Çu thÕ giíi do Financial Times b×nh chän, vÒ tæng sè vèn t− b¶n ho¸, c¸c c«ng ty NH chiÕm hµng thø nhÊt, ngµnh c«ng nghiÖp d−îc phÈm thø 2, c«ng nghÖ th«ng tin thø 3. tamlt@neu.edu.vn 19 Top 10 NH l n nh t trên th gi i 2007 Rank Tên NH T ng TS Nư c T USD 1 UBS 1,963.227 Switzerland 2 Barclays PLC 1,951.041 England 3 BNP Paribas 1,899.186 France 4 Royal Bank of 1,705.680 Scotland Scotland Group 5 Credit Agricole SA 1,663.101 France 6 Deutsche Bank 1,485.008 Germany 7 The Bank of Tokyo- 1,362.598 Japan Mitsubishi 8 ABN AMRO Holding NV 1,301.508 Netherlands, 9 Societe Generale 1,261.657 France 10 Bank of America 1,196.124 USA tamlt@neu.edu.vn 20 Top 10 NH l n nh t trên th gi i (2008) Rank Tên NH T ng TS (t Nư c USD) 1 Industrial and 277.514 China Commercial bank of China 2 Bank of America 195.933 USA 3 HSBC Holdings 176.788 UK 4 China Construction 165.234 China 5 Bank of China 165.087 China 6 JP Morgan Chase 159.615 US 7 Citigroup 140.698 US 8 Wells Fargo 112.365 US 9 Banco Sandander 109.862 Spain 10 Mitsubishi UFJ 105.412 Japan Financial, tamlt@neu.edu.vn 21 7
 8. TOP 10 NH L N NH T TRÊN TH GI I 2012 Market cap Rank Bank Country ($b, 20/1/2012) Industrial & Commercial 1 China 240.95 Bank of China (ICBC) 2 China Construction Bank China 195.85 3 Wells Fargo & Co US 160.72 4 HSBC Holdings UK 150.90 5 Agricultural Bank of China China 141.73 6 JP Morgan Chase US 140.95 7 Bank of China China 128.80 8 Itau Unibanco Brazil 88.17 9 Citigroup US 86.67 10 Commonwealth Australia 82.62 22 Sù tiÕn triÓn cña NH L ch s phát tri n c a các ngân hàng cũng ã ch ng ki n nhi u kh ng ho ng và ho ng lo n ngân hàng trong m i qu c gia Bài c: 12 cu c kh ng ho ng ngân hàng Câu h i: c i m chung c a các cu c kh ng ho ng? Vi n Ngân hàng - Tài chính - 23 h c Kinh t qu c dân i Sù tiÕn triÓn cña NH Các cu c kh ng ho ng NH Vi t nam: - Th i gian - Lý do - H u qu - Cách th c x lý Vi n Ngân hàng - Tài chính - 24 h c Kinh t qu c dân i 8
 9. Câu h i t i l p 1. Trình bày s phát tri n c a các t ch c tín d ng Vi t nam hi n nay, so sánh NHTM v i các lo i hình t ch c tín d ng khác. 2. Phân tích các ho t ng phi tín d ng m i phát tri n c a các ngân hàng thương m i Vi t nam. 3. So sánh các t ch c tài chính phi ngân hàng như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty ch ng khoán v i ngân hàng. Phân tích xu hư ng phát tri n c a ngân hàng thương m i trong th i kỳ h i nh p. tamlt@neu.edu.vn 25 1.2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng C©u hái t¹i líp 1. H·y liÖt kª c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NH mµ anh/chÞ biÕt? 2. Theo anh/chÞ, nh÷ng ho¹t ®éng nµo lµ quan träng nhÊt? T¹i sao? 3. So s¸nh víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng, nh÷ng ho¹t ®éng nµo cña NH cã thÕ m¹nh nhÊt? T¹i sao? tamlt@neu.edu.vn 26 tamlt@neu.edu.vn 27 9
 10. Các d ch v NH Truy n th ng và hi n i (Rose, tr. 8- 17) Vi t Nam: ang giai o n nào? Các khuynh hư ng nh hư ng t i ho t ng NH (tr17-22) tamlt@neu.edu.vn 28 1.2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng - Mua b¸n ngo¹i tÖ - NhËn tiÒn göi - Cho vay - B¶o qu¶n tµi s¶n hé - Cung cÊp c¸c tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n - Qu¶n lý ng©n quü - Tµi trî c¸c ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ tamlt@neu.edu.vn 29 1.2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng - B¶o l·nh - Cho thuª thiÕt bÞ trung vµ dµi h¹n (Leasing) - Cung cÊp dÞch vô uû th¸c vµ t− vÊn - Cung cÊp dÞch vô m«i giíi ®Çu t− chøng kho¸n - Cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm - Cung cÊp c¸c dÞch vô ®¹i lý tamlt@neu.edu.vn 30 10
 11. C¸c ho¹t ®éng cña NH Huy ®éng vèn TÝn dông vµ DÞch vô ng©n C¸c ho¹t ®éng - NhËn tiÒn göi ®Çu t− hµng kh¸c KD -§I vay - Cho vay Thanh to¸n, - KD ngo¹i tÖ + Ph¸t hµnh - ChiÕt khÊu qu¶n lý ng©n - KD chøng c¸c c«ng cô nî -B¶o l·nh quü, uû th¸c, kho¸n + §i vay trùc - Leasing ®¹i lý b¶o hiÓm, - KD vµng b¹c tiÕp: thÞ tr−êng - Bao thanh t− vÊn, qu¶n lý -... liªn NH, to¸n rñi ro, m«I giíi NHNN… - §Çu t− ®Çu t− chøng - Vèn CSH kho¸n….. tamlt@neu.edu.vn 31 1.3. C¸c xu h−íng ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng ng©n hµng C©u hái th¶o luËn t¹i líp - LiÖt kª c¸c xu h−íng ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng NH? - Minh häa b»ng thùc tÕ ho¹t ®éng hiÖn nay t¹i ®Þa ph−¬ng? tamlt@neu.edu.vn 32 PhÇn 2: B¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n Hµng Th−¬ng M¹i C©u hái th¶o luËn: Sù liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh? Xem xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét NHTM Mü (tr. 147-156- 166-173) Xem xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét NHTM ViÖt nam (mçi nhãm chän 1 NH) So s¸nh tû träng – ý nghÜa cña sù kh¸c biÖt nµy? tamlt@neu.edu.vn 33 11
 12. PhÇn 2: B¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n Hµng Th−¬ng M¹i 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ 2.2. Nh÷ng th«ng tin cÇn tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng th−¬ng m¹i tamlt@neu.edu.vn 34 2.1. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ Môc ®Ých cña b¸o c¸o tµi chÝnh Nh÷ng gi¶ ®Þnh c¬ b¶n cho c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh cña c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh: Nh÷ng tÝnh chÊt lµm cho c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh trë nªn h÷u Ých C¸c cÊu phÇn cña c¸c BCTC Néi dung tr×nh bµy cña BCTC tamlt@neu.edu.vn 35 nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ – Môc ®Ých cña BCTC + Cung cÊp th«ng tin h÷u Ých cho ng−êi sö dông BCTC vÒ . T×nh h×nh tµi chÝnh . KÕt qu¶ kinh doanh . Nh÷ng thay ®æi vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh C¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ + Bøc tranh kinh tÕ vÒ ¶nh h−ëng tµi chÝnh cña c¸c sù kiÖn kinh tÕ ®· xÈy ra + Kh«ng nhÊt thiÕt cung cÊp c¸c th«ng tin phi tµi chÝnh + KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ban gi¸m ®èc tamlt@neu.edu.vn 36 12
 13. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo CMKTqt – Nh÷ng gi¶ ®Þnh c¬ b¶n cho c¸c BCTC + Nguyªn t¾c dù thu dù chi: KÕt qu¶ ho¹t ®éng KD & c¸c sù kiÖn kh¸c ®−îc ghi nhËn khi ph¸t sinh – kh«ng ph¶i khi ph¸t sinh c¸c luång tiÒn + Kh¸i niÖm ho¹t ®éng liªn tôc: Gi¶ ®Þnh r»ng ®¬n vÞ vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng trong mét t−¬ng lai cã thÓ dù ®o¸n => Sö dông nguyªn t¾c gi¸ gèc tamlt@neu.edu.vn 37 nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt – C¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh cña th«ng tin trªn BCTC TÝnh dÔ hiÓu: Th«ng tin cÇn dÔ hiÓu ®èi víi ng−êi sö dông cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh doanh, kinh tÕ, kÕ to¸n vµ muèn nghiªn cøu th«ng tin TÝnh phï hîp TÝnh ®¸ng tin cËy Kh¶ n¨ng so s¸nh: Th«ng tin cÇn tr×nh bµy nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kú vµ c¸c doanh nghiÖp Nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi viÖc cung cÊp th«ng tin phï hîp vµ ®¸ng tin cËy tamlt@neu.edu.vn 38 nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt – C¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh cña th«ng tin trªn BCTC TÝnh phï hîp + Th«ng tin phï hîp: ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña ng−êi sö dông; gióp hä ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai; kh¼ng ®inh hay xem xÐt nh÷ng ®¸nh gi¸ tr−íc ®©y + TÝnh phï hîp phô thuéc: B¶n chÊt vµ TÝnh trong yÕu cña th«ng tin TÝnh träng yÕu: Th«ng tin cã tÝnh träng yÕu khi viÖc bá qua nã hay tr×nh bµy kh«ng ®óng cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña ng−êi sö dông th«ng tin dùa trªn c¬ së c¸c BCTC tamlt@neu.edu.vn 39 13
 14. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt – C¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh cña th«ng tin trªn BCTC TÝnh ®¸ng tin cËy + Th«ng tin mang tÝnh ®¸ng tin cËy: Kh«ng m¾c nh÷ng sai sãt träng yÕu vµ kh«ng bÞ thiªn lÖch + TÝnh ®¸ng tin cËy phô thuéc: - Coi träng néi dung h¬n h×nh thøc - TÝnh trung lËp - TÝnh thËn träng - TÝnh ®Çy ®ñ - Tr×nh bµy trung thùc tamlt@neu.edu.vn 40 nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt – C¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh cña th«ng tin trªn BCTC Nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi cung cÊp c¸c th«ng tin phï hîp vµ ®¸ng tin cËy - H¹n chÕ vÒ thêi gian - C©n ®èi gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých cña viÖc cung cÊp th«ng tin - C©n ®èi gi÷a c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh * ViÖc vËn dông c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh tÝnh c¬ b¶n vµ c¸c CMKT phï hîp mang l¹i tÝnh trung thùc vµ hîp lý cho c¸c BCTC tamlt@neu.edu.vn 41 nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt Tæng hîp c¸c yÕu tè chi phèi qu¸ tr×nh lËp BCTC Gi¶ ®Þnh c¬ b¶n: Dù thu - dù chi Doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng §Æc ®iÓm vÒ chÊt: DÔ hiÓu Kh¶ n¨ng so Phï h¬p §¸ng tÝn cËy s¸nh Träng yÕu Tr×nh bµy x¸c thùc B¶n chÊt Coi träng néi dung Giíi h¹n: - KÞp thêi (giíi h¹n vÒ thêi gian) h¬n h×nh thøc: Xem xÐt - So s¸nh Chi phÝ - Lîi Ých theo khÝa c¹nh kinh tÕ - C©n b»ng c¸c ®Æc ®iÓm ®Þnh Trung lËp vÒ gi¸ trÞ tÝnh ThËn träng §Çy ®ñ tamlt@neu.edu.vn 42 14
 15. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bctc theo cmktqt Néi dung cña b¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B¸o c¸o t×nh h×nh thay ®æi VCSH B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ ThuyÕt minh cho c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c thuyÕt minh tamlt@neu.edu.vn 43 Th«ng tin trªn BCTC theo IAS Tr×nh bµy hîp lý Cã ý nghÜa cho viÖc quyÕt ®Þnh Kh«ng cã chøc n¨ng Kh«ng cã chøc n¨ng tÝnh phÇn chia cæ tøc Chøc n¨ng tÝnh thuÕ th«ng tin Nguyªn t¾c Môc tiªu: hÇu nh− dù thu dù chi kh«ng cã quyÒn lùa chän Minh b¹ch: T×nh h×nh thu nhËp - c¸c cÊu thµnh thu nhËp vµnhËp chi phÝ B¸o c¸o thu kÕt qu¶ KD ghi nhËn - c¸c t¸c ®éng ®Æc biÖt ®ãng gãp vµo thu nhËp T×nh h×nh tµi s¶n Thay ®æi c¬ cÊu "cã thÓ thùc hiÖn" B¶ng c©n ®èi vèn tù cã vµ "Comprehensive Income" ph−¬ng ¸n thay thÕ: Mark-to-Market x¸c ®Þnh gi¸ trÞ míi So s¸nh VTC T×nh h×nh tµi chÝnh B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ ThuyÕt minh t×nh h×nh VFE ThuyÕt minh b¸o c¸o (vÝ dô: b¸o c¸o thµnh phÇn) tamlt@neu.edu.vn 44 Xem các báo cáo tài chính c a m t NHTM - Các kho n m c chính - c i m c a BCTC - S khác bi t so v i BCTC c a doanh nghi p tamlt@neu.edu.vn 45 15
 16. ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ThuyÕt minh c¸c BCTC cña NHTM cÇn tr×nh bµy c¸c th«ng tin sau: Lç tõ c¸c kho¶n cho vay vµ c¸c kho¶n t¹m øng Cam kÕt vµ c«ng nî ch−a x¸c ®Þnh Thêi gian ®¸o h¹n cña tµi s¶n vµ c«ng nî Møc ®é tËp trung cña TS, c«ng nî vµ c¸c kho¶n môc ngo¹i b¶ng C¸c ho¹t ®éng tÝn th¸c Nh÷ng rñi ro tÝn dông chung C¸c tµi s¶n ®−îc thÕ chÊp b¶o ®¶m Giao dÞch víi c¸c bªn liªn quan tamlt@neu.edu.vn 46 PhÇn 3: Ph©n TÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ng©n hµng 3.1. Kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu vµ hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ 3.2. Nguån sè liÖu 3.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tamlt@neu.edu.vn 47 3.1. ChØ tiªu vµ hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ ChØ tiªu kinh tÕ: ph¶n ¸nh l−îng g¾n víi chÊt cña c¸c mÆt, c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña hiÖn t−îng kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ. HÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ: mét tËp hîp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ cã thÓ ph¶n ¸nh c¸c mÆt, c¸c tÝnh chÊt quan träng nhÊt, c¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n gi÷a c¸c mÆt cña hiÖn t−îng kinh tÕ vµ mèi quan hÖ cña hiÖn t−îng kinh tÕ nµy víi hiÖn t−îng kh¸c cã liªn quan. => T¸c dông: l−îng ho¸ c¸c mÆt quan träng nhÊt, c¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¸c mÆt cña ®èi t−îng nghiªn cøu. tamlt@neu.edu.vn 48 16
 17. ChØ tiªu vµ hÖ thèng chØ tiªu ktÕ (tiÕp) HÖ thèng chØ tiªu (tiÕp): + Theo néi dung: chØ tiªu khèi l−îng & chØ tiªu chÊt l−îng. + Theo ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n: chØ tiªu tuyÖt ®èi, chØ tiªu t−¬ng ®èi vµ chØ tiªu b×nh qu©n. + Theo c¸ch thu thËp sè liÖu: chØ tiªu ®−îc h×nh thµnh qua tæng hîp sè liÖu trùc tiÕp vµ nh÷ng chØ tiªu ®−îc h×nh thµnh qua tæng hîp sè liÖu gi¸n tiÕp. + Theo ®¬n vÞ ®o l−êng: chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ gi¸ trÞ. => §Ó biÓu hiÖn ®−îc tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña bÊt kú hiÖn t−îng kinh tÕ nµo, cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu t−¬ng ®èi hoµn chØnh, víi nh÷ng ph©n hÖ chØ tiªu kh¸c nhau thÓ hiÖn c¸c mÆt, c¸c mèi quan hÖ kh¸c nhau cña hiÖn t−îng kinh tÕ. tamlt@neu.edu.vn 49 ChØ tiªu vµ hÖ thèng chØ tiªu ktÕ (tiÕp) Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ - Môc ®Ých nghiªn cøu hiÖn t−îng kinh tÕ: Môc ®Ých nghiªn cøu sÏ quyÕt ®Þnh nhu cÇu th«ng tin vÒ nh÷ng mÆt nµo cña hiÖn t−îng kinh tÕ cÇn nghiªn cøu. - TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña hiÖn t−îng kinh tÕ cÇn nghiªn cøu: HiÖn t−îng kinh tÕ cµng phøc t¹p th× sè l−îng c¸c chØ tiªu kinh tÕ cÇn ph¶n ¸nh cµng nhiÒu vµ ng−îc l¹i. - Kh¶ n¨ng nh©n tµi vËt lùc vµ c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp ®Ó cã thÓ thu thËp ®−îc tµi liÖu tÝnh to¸n chØ tiªu. tamlt@neu.edu.vn 50 иNH GI¸ Ho T Đ NG C A M T NHTM 1. Chương 5 – tr. 191 – Peter Rose 2. C©u h i: - T¹i sao cÇn ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña NHTM? - C¸c tû lÖ ®¸nh gi¸ chÝnh? - ¸p dông thùc tÕ c¸c NHTM ViÖt nam (b¸o c¸o th−êng niªn) tamlt@neu.edu.vn 51 17
 18. Néi dung Ph©n tÝch ho¹t ®éng NHTM 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t tµi s¶n – nguån vèn 2. Ph©n tÝch vèn tù cã 3. Ph©n tÝch ho¹t ®éng huy ®éng vèn 4. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t− 5. Ph©n tÝch t×nh h×nh thu nhËp-chi phÝ, & kh¶ n¨ng sinh lêi 6. Ph©n tÝch rñi ro + Ph©n tÝch rñi ro thanh kho¶n + Ph©n tÝch rñi ro l·i suÊt + Ph©n tÝch rñi ro ngo¹i hèi tamlt@neu.edu.vn 52 3.2. nguån tµi liÖu C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh C¸c b¸o c¸o thèng kª C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ tamlt@neu.edu.vn 53 3.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch C¸c nguyªn t¾c cÇn ®¶m b¶o Ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn. Ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng trong mèi liªn hÖ biÖn chøng. Khi xem xÐt chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan vµ ph¶i cã quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ. Xem xÐt c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng ph¶i th−êng xuyªn ph¸t hiÖn m©u thuÉn gi÷a c¸c mÆt ho¹t ®éng, ph©n lo¹i m©u thuÉn vµ t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn ®ã. tamlt@neu.edu.vn 54 18
 19. c¸c Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch Ph−¬ng ph¸p so s¸nh. Ph−¬ng ph¸p ph©n tæ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ, CAMELS, CAMEL HIS, PEARLS Ph−¬ng ph¸p Dupont: §¸nh gi¸ sù t¸c ®éng t−¬ng hç gi÷a c¸c chØ tiªu -> x¸c ®Þnh ®−îc nguyªn nh©n cña hiÖn t−îng tamlt@neu.edu.vn 55 4. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ Kh¸i qu¸t tµi s¶n, nguån vèn - Ph©n tÝch quy m«, tèc ®é t¨ng tr−ëng, c¬ cÊu tµi s¶n - Ph©n tÝch quy m«, tèc ®é t¨ng tr−ëng, c¬ cÊu nguån vèn - Ph©n tÝch t−¬ng quan gi÷a tµi s¶n, nguån vèn tamlt@neu.edu.vn 56 B¶ng tæng kÕt tµi s¶n Tµi s¶n Nguån vèn 1. TiÒn mÆt vµ kho¶n t−¬ng ®−¬ng 1. Vay c¸c tõ NHNN vµ kho b¹c 2. TiÒn göi t¹i NHNN 2. Vay c¸c TCTD kh¸c 3. TiÒn göi t¹i c¸c TCTD kh¸c 3. TiÒn göi cña c¸c TCTD 4. Cho vay 4. TiÒn göi cña c¸ nh©n vµ 5. C¸c kho¶n ®Çu t− TCKT 6. Tµi s¶n cè ®Þnh 5. C¸c kho¶n vay kh¸c 7. Tµi s¶n cã kh¸c 6. Vèn ®iÒu lÖ 7. Quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ 8. Quü kh¸c 9. Lîi nhuËn ®Ó l¹i Tæng tµi s¶n Tæng nguån vèn tamlt@neu.edu.vn 57 19
 20. Ph©n tÝch quy m«, tèc ®é t¨ng tr−ëng, c¬ cÊu tµi s¶n - Mçi tµi s¶n cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vÒ: + Kh¶ n¨ng sinh lêi + Kh¶ n¨ng thanh kho¶n + Møc ®é rñi ro => Ph©n tÝch quy m«, c¬ cÊu tµi s¶n ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qña, an toµn cña sö dông tµi s¶n. tamlt@neu.edu.vn 58 Ph©n tÝch quy m«, c¬ cÊu tµi s¶n (tiÕp) 1. Quy m« tæng Gi¸ trÞ tµi s¶n Ph¶n ¸nh quy tµi s¶n, tõng cña NH m« tµi s¶n cña lo¹i tµi san NH 2. Tèc ®é t¨ng Tµi s¶n(t) – Tµi s¶n(t-1) §¸nh gi¸ tèc ®é tr−ëng tµi s¶n Tæng tµi s¶n (t-1) t¨ng tr−ëng cña (Tæng TS hoÆc tµi s¶n tõng lo¹i TS) §¸nh gi¸ tû träng 3. Tû träng Tæng tµi s¶n sinh lêi (BQ) ®Çu t− vµo tµi s¶n tµi s¶n sinh Tæng tµi s¶n (BQ) sinh lêi trªn tæng lêi TS cña NH tamlt@neu.edu.vn 59 Ph©n tÝch quy m«, c¬ cÊu tµi s¶n (tiÕp) 4. Tû träng Tæng d− nî tÝn dông §¸nh gi¸ tû träng tÝn dông Tæng tµi s¶n (BQ) ®Çu t− ho¹t ®éng tÝn dông cña NH 5. Tû träng Gi¸ trÞ ®Çu t− §¸nh gi¸ tû träng kho¶n môc (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu) ho¹t ®éng ®Çu t− ®Çu t− Tæng tµi s¶n trong tæng TS §¸nh gi¸ tû träng 6. Tû träng Tæng gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t− vµo TSC§ Tæng tµi s¶n TSC§, kh«ng sinh lêi trùc tiÕp §¸nh gi¸ tû träng 7. VTC ®Çu t− Tæng gi¸ trÞ TSC§ VTC ®Çu t− vµo vµo TSC§ Vèn tù cã TSC§, kh«ng tamlt@neu.edu.vn sinh lêi trùc tiÕp 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2