Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
148
lượt xem
7
download

Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  04/2000N§­C P  n g µ y   11 th¸ng 02 n¨ m  2000 V Ò    h µ n h  L u Ë t s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ò u   thi m c ñ a  u Ë t § Ê t ® ai  L C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 14    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  m s® c Lu       02    n¨m 1998; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh . NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc    µnh  Ët söa  æi,bæ   ®Þ vi thih Lu   ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  c Lu       02    n¨m  1998. §i Ò u    È m   Òn   2. Th quy cho  thuª ®Êt.   1. C¬     quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao  t  ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  vµ  3  23  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai lµc¬  24  Lu         quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho    t. thuª®Ê Trong  êng  îp cho    t  ö  ông  µo  ôc  ch  tr h  thuª®Ê s d vm ®Ý n«ng  nghiÖp,nu«i     trång  û  thu s¶n, lµm  èi,th×  ùc  Ön    mu   th hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    5  1 cña  NghÞ   nh   è  ®Þ s 85/1999/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 28    n¨m  1999  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   öa  æi,bæ   vs ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c b¶n  Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi giao ®Êt    n«ng  nghiÖp  cho  é    nh, c¸ nh©n  ö  ông    nh,  ©u  µivµo  ôc   h gia ®×    sd æn ®Þ l d  m ®Ých  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µ    v bæ sung  Öc  vi giao ®Êt  µm  èi cho  é      l mu   h gia ®×nh   µ   nh©n   ö  ông    nh   ©u  µi  äi t¾t  µ  v c¸  sd æn ®Þ l d (g   l NghÞ   nh   è  ®Þ s 85/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ);trong  êng  îp  CP c Ch ph   tr h cho  thuª ®Êt  ö  ông  µo    sd v m ôc   ch  ©m   ®Ý l nghiÖp, th×  îc thùc  Ön    ®  hi theo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 16  NghÞ   nh  è  ®Þ s 163/1999/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 16    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  vi giao ®Êt,cho      thuª®Êt  ©m    l nghiÖp cho  chøc,hé    nh  µ    tæ    gia ®× v c¸ nh©n  ö  ông    nh, l©u  µivµo  ôc  ch  ©m  sd æn ®Þ   d  m ®Ý l nghiÖp  äit¾tlµNghÞ   (g       ®Þnh  è  s 163/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ). CP c Ch ph     2. Tr×nh  ù cho  t  thuª®Êt    ùc hiÖn  ù  nh  ×nh  ù giao  t      ®Ó th   d ¸n  tr t  ®Ê quy ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  t i 19  §i 20  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u    Êp  Êy  3. C gi chøng  Ën  nh quy Ò n   ö  ông  t. sd ®Ê 1. Tæ     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  ang  ö  ông  t  ã  ét    gia ®×    ® sd ®Ê c m trong c¸c    lo¹  Êy  ê quy  nh  ¹  igi t   ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  2  3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng 3  29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  c Ch ph v th t   ®   nhîng,cho    thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp    ith k quy , sd ®Ê v th ch   vèn  b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  äit¾t lµ NghÞ   nh  è  gi¸tr   sd ®Ê (g       ®Þ s 17/1999/N§­ CP   ña  Ýnh  ñ),th× ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. c Ch ph       gi   nh quy sd ®Ê   Trong  êng  îp  chøc, hé   tr h tæ    gia  nh,  nh©n   ö  ông  t  ®× c¸  sd ®Ê nªu  ¹t  i kho¶n  µy  µ   t    n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch x©y  ùng  ∙  îcc¬    ho   d ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm   th quyÒn  phª duyÖt  ng  a  ã  nh ch c quyÕt  nh  ®Þ thu  åi ®Êt    ùc h  ®Ó th   hiÖn quy  ¹ch ®ã   × vÉn  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ­ ho   th   ®  gi   nh quy s d ®Ê nh ng ph¶ichÊp  µnh  ng      h ®ó c¸cquy  nh  Ò   ©y  ùng.KhiNhµ   ícthu håi®Êt  ®Þ vx d    n      ®Ó   ùc hiÖn  th   quy  ¹ch  ©y  ùng  ×  chøc, hé    nh,    ©n  ho x d th tæ    gia ®× c¸ nh ph¶i   chÊp  µnh  Õt  nh    åi®Êt  ña  ¬  h quy ®Þ thu h   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  µ  nh n   th quy v ® îc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t,tµis¶n  ã    t    b      ®Ê     c trªn®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Tæ     chøc, hé    nh,    ©n  ang  ö  ông  t  µ     gia ®× c¸ nh ® sd ®Ê m kh«ng  ã    c c¸c giÊy tê nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,® îcñy      ti   1  n     ban  ©n  ©n  Êp      Ën  µ®Êt  nh d c x∙x¸c nh l   ®ã  kh«ng  ã  c tranh chÊp  ×  îcxem   Ðt ®Ó   Êp  Êy    th ®   x  c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t. ®Ê Trong  êng  îptæ  tr h   chøc,hé    nh,c¸nh©n  ö  ông  t    gia®×     sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  c gi tênªu  ¹ kho¶n  µy  µ   t      ti   n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch x©y  ùng  ∙  îcc¬    ho   d ® ®   quan  nhµ  íccã  Èm  Òn    Öt  × kh«ng  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  n   th quy phª duy th   ®  gi   nh quy sö  ông  t. d ®Ê 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© a) Tæ     chøc  ö  ông  t; sd ®Ê b) Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông    ¹ ®Êt  ¹ néithµnh  è,néithÞ      gia®×     sd c¸clo   i t    i ph     x∙ vµ  t  ,®Êt  ®Ê ë   chuyªn dïng t¹ thÞ  Ên;       tr i c)Nhµ   ê,nhµ  ïa,th¸nhthÊtt«n gi¸o;   th   ch        d) Céng  ng  ©n    ö  ông  t  ã    ®å d cs d ®Ê c c«ng  ×nh nh:®×nh, ®Ò n,  Õu, tr       mi   am,  õ® êng,nhµ  ê hä  ¹ ®«  Þ. t    th   t   th i 4. ñy    ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Êp  Êy  nh d c huy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© a)  é   H gia  nh,  nh©n  ö  ông  t  µo  ôc   ch  ®× c¸  sd ®Ê v m ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm  èi  ¹    mu t i n«ng th«n  µ  ¹  Þ  v ti th trÊn; b) Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông  t  ,®Êt    gia®×     sd ®Ê ë   chuyªn dïng t¹ n«ng       i th«n; c) Céng  ng  ©n    ö  ông  t  ã    ®å d cs d ®Ê c c«ng  ×nh nh:®×nh, ®Ò n,  Õu, tr       mi   am,  õ® êng,nhµ  ê hä  ¹ n«ng  t    th   t  i th«n. §i Ò u    Êt  ö  ông  µo  ô c   ch  4. § s d vm ®Ý c«ng  éng. c 1. §Êt sö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý c«ng  éng  c quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti® 5  5 §iÒu  cña  Ët söa  æi, bæ   1  Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai  m s® c Lu     bao  å m   g ®Êt    ©y  ùng  êng  ®Ó x d ® giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp          h   th c tho¸t ­  n
 3. 3 íc,s«ng,hå, ®ª, ®Ëp,  êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng        tr h  vi     viªn,vên    hoa,khu      vui ch¬icho  Î   tr  em, qu¶ng  êng,s©n  Ën  ng, s©n  tr   v ®é   bay,b Õn    c¶ng. 2.§Êt sö  ông    ©y  ùng      d ®Ó x d c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸cbao  åm   t    g ®Ê x©y  ùng  µ  d nh m¸y  iÖn, tr¹m  Õn  Õ  iÖn, hå  û  iÖn, ® êng  ©y  ®   bi th ®   thu ®   d th«ng  tin  êng  ©y    iÖn,® êng  ng  Én  ,® d t¶i ®   è d x¨ng dÇu, ® êng  ng  Én  Ý,®µi khÝ ­     è d kh     t îngthuû v¨n,c¸ctr¹m quan  ¾c phôc  ô           tr   v nghiªncøu  µ  Þch  ô    vd v c«ng  éng,c«ng  c   tr×nh thuû  î  Õn  µu,bÕn    Õn  µ, s©n    ên  èc      l ib , t  xe, b ph   ga, v qu gia,khu  dìng, an    khu  nu«idìng tr    ã  µn      Î c ho c¶nh  ã  em kh kh¨n,c¬  ë  Ên  Ön,tËp  Ön  Ó    s hu luy   luy th dôc,thÓ    thao,c¬  ë  ôc  åichøc    s ph h   n¨ng cho  Î   tr  khuyÕt  Ët,trung t©m   ¹y em t    d  nghÒ,  c«ng  ×nhv¨n ho¸,t ng®µi,biat ng  Öm,  ©u  ¹cbé,nhµ  , tr      î      ë ni c l    h¸t b¶o  µng, t   tr Ón l∙m,r¹pchiÕu  i      phim, r¹pxiÕc,trung t©m            cainghiÖn    ý,tr¹gi¸odìng, ma tu       i   tr¹phôc  åinh©n  È m,  Üa    i h  ph ngh trang,nghÜa  a,  xö  ýchÊtth¶i b∙i   ®Þ khu  l        , r¸c. §i Ò u    êi h¹n  5. Th   giao  t,cho  ®Ê   thuª ®Êt,thêih¹n  ö  ông  t         sd ®Ê do nhËn  chuy Ó n   îng  nh quy Ò n   ö  ông  t. sd ®Ê   1.Thêih¹n      giao ®Êt,cho    t:     thuª®Ê a)  êi h¹n  Th   giao  t, thêih¹n  ®Ê     cho thuª ®Êt    cho  é    nh,    ©n   h gia ®× c¸ nh ®Ó   ång c©y  µng  tr   h n¨m, trång c©y  ©u      l n¨m, nu«itrång thuû s¶n,lµm  èi ® ­           mu   îc thùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  3  kho¶n    Òu  cña  5, §i 1  NghÞ   nh   ®Þ sè 85/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ; CP c Ch ph   Thêih¹n    giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n    tæ    gia ®×    ®Ó sö  ông  µo  ôc  ch  ©m  d vm ®Ý l nghiÖp  îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   14 cña NghÞ  ®Þnh  è    s 163/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph b)  êi h¹n  Th   giao  t  ®Ê cho  é    nh,    ©n    µm  µ    µ æn   h gia ®× c¸ nh ®Ó l nh ë l   ®Þnh  ©u  µi,Nhµ   íc chØ  håitrong c¸c tr ng  îp  ld  n  thu        ê h quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 26 vµ  Òu  cña  Ët §Êt ®ai; §i 27  Lu     c) Thêih¹n      giao ®Êt    cho  chøc  tæ  kinh tÕ    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹    ®Ó t   xd csh tÇng theo  ù    µæn   nh  ©u  µi,Nhµ   ícchØ    åitrong c¸c tr ng  îp d ¸n l   ®Þ ld  n  thu h      ê h   quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët §Êt ®ai; ®Þ t i 26  §i 27  Lu     d) Thêih¹n      giao ®Êt    cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng   x d k c h  ®Ó  chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho    Òn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi Õt  Êu  ¹  thuªquy s d ®Ê g li     kch tÇng    theo  êih¹n  ña  ù  ® îc c¬  ®ã   th   c d ¸n    quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy phª duyÖt  ng  nh kh«ng    n¨m. §èivíidù  cÇn  ã  êih¹n  ö  ông  t  µi qu¸ 50        ¸n  c th   sd ®Ê d   h¬n, th×  Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ng    do  t Ch ph quy ®Þ nh kh«ng  qu¸  n¨m;    70  sau thêih¹n  ,  Õu  chøc    ®ã n tæ  cßn nhu  Çu  Õp tôcsö  ông,th× ph¶ilµm  ñ tôc c ti     d      th     ®Ó   ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. Nh n   th quy quy   2.  êi h¹n  ö  ông  t  nhËn  Th   sd ®Ê do  chuyÓn  îng  nh theo quy  nh     ®Þ sau ®©y: a)  êng  îp  é   Tr h h gia  nh,  nh©n   Ën  ®× c¸  nh chuyÓn  îng  t  ,  t  nh ®Ê ë ®Ê chuyªn dïng;tæ      chøc kinhtÕ  Ën    nh chuyÓn  îng ®Êt  ,®Êt  nh   ë  chuyªn dïng cña      hé    nh, c¸ nh©n  µ   è  Òn  gia ®×    m s ti ph¶itr¶khinhËn      chuyÓn  îng  nh kh«ng  ã  c nguån  èc  õ ng©n  g t  s¸ch nhµ  íc,th×  êih¹n  ö  ông  t  ∙  Ën    n   th   sd ®Ê ® nh chuyÓn  nhîng lµæn   nh  ©u  µi;     ®Þ ld b) Trêng  îp tæ    h   chøc  kinh tÕ,hé    nh, c¸nh©n  Ën      gia®×     nh chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  i  íilo¹  t  ã  sd ®Ê ®è v   i ®Ê c quy  nh  êih¹n  ö  ông  µ   ®Þ th   sd m kh«ng  thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t,th× thêih¹n sö  ông  t  µthêigian cßn  ¹   m ®Ý s d ®Ê         d ®Ê l       l  i
 4. 4 trong thêih¹n  ö  ông  t  ;      sd ®Ê ®ã sau  êih¹n ®ã,  Õu  chøc,hé    nh, c¸ th     n tæ    gia®×     nh©n  cßn nhu  Çu  Õp tôcsö  ông,th× ph¶ilµm  ñ tôc ®Ó   ¬  c ti     d      th     c quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh;   th quy quy   c)Trêng  îp tæ    h   chøc  kinh tÕ,hé    nh, c¸nh©n  Ën      gia®×     nh chuyÓn  îngnh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, kÌm    theo chuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  t  îc c¬  sd ®Ê ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ×  êi ph th th   h¹n  ö  ông  t  îc tÝnh  sd ®Ê ®   theo  êih¹n  ña  ù  ® îc c¬  th   c d ¸n    quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy phª  Öt  duy hoÆc   Êp  Ën  ng  ch thu nh kh«ng    n¨m.  qu¸ 50  Riªng  ­ tr êng  îp hé    nh, c¸ nh©n  Ën  h   gia ®×    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý sang  µm  t    × thêi  ¹n  ö  ông  t  µæn   nh  ©u  l ®Ê ë th    h s d ®Ê l   ®Þ l dµi. §i Ò u    Êt    ña  é  ®×nh,    ©n . 6. § ë c h gia  c¸ nh 1. §Êt    ña  é    nh,    ©n  µ ®Êt    ©y  ùng  µ    µ      ë c h gia ®× c¸ nh l  ®Ó x d nh ë v c¸c c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v sinh ho¹tnh  Õp,  ©n, giÕng  íc,nhµ  ¾ m,  µ  Ö     b s  n  t nh v sinh,  lèi®i,chuång     ch¨n nu«igia sóc,gia cÇ m,  µ        nh kho, n¬i ®Ó      thøc  gia sóc, ¨n      giacÇ m,  ¬i®Ó   Êt®èt,n¬i®Ó     n   ch       «t«. 2.H¹n    møc  giao ®Êt    cho  é    nh, c¸nh©n  µm  µ  . h gia®×     l nh ë a) H¹n    møc  giao ®Êt    cho  é    nh, c¸ nh©n  µm  µ    ¹ n«ng  h gia ®×    l nh ë t i   th«n.   C ¨n cø  µo  ü  t  ña  a  ¬ng,ñy    v qu ®Ê c ®Þ ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh   quy ®Þ møc  t  ®Ê giao cho  çi  é    nh, c¸ nh©n    µm  µ      m h gia ®×     ®Ó l nh ë theo  quy  nh    ®Þ nh sau: ­C¸c    ng    x∙®å b»ng  kh«ng    qu¸ 300m 2;   ­C¸c      x∙trungdu,miÒn  ói,   ¶o     n ® h¶i kh«ng    qu¸ 400m 2; ­ §èivíi ÷ng  ¬icã  Ëp       nh n   t qu¸n nhiÒu  Õ  Ö   ïng chung  èng    th h c   s trong m ét    hé hoÆc   ã  iÒu  Ön  ù nhiªn ® Æc   Öt,th×  c® ki t     bi   møc   t    ã  Ó  ®Ê ë c th cao  ¬n, h  nhng  èi a  t   kh«ng  ît     Çn  ® v   hail møc  qu¸ quy  nh  i víi ïng ®ã. ®Þ ®è    v  b)  ¹n  H møc  giao  t  ®Ê cho  é    nh,    ©n  µm  µ    ¹  «   Þ  h gia ®× c¸ nh l nh ë t i ® th thùc  Ön  hi theo  ù  ®Ç u    ©y  ùng  µ      d ¸n  tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc  cho thuª ® îc c¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt. nh n   th quy phª duy Trong  êng  îp cha  ã    iÒu  Ön    tr h  c ®ñ ® ki ®Ó giao ®Êt    theo  ù    ×  y  d ¸n,th ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    vµo  ü  t  ña  a   ¬ng    c¨n cø  qu ®Ê c ®Þ ph ®Ó quy  nh   ®Þ møc  giao cho  çi  é    nh,    ©n  ù x©y  ùng  µ    m h gia ®× c¸ nh t  d nh ë theo  ng    ®ó quy ho¹ch ®«  Þ  µ    Èn    th v tiªuchu quy  ¹m  ÕtkÕ   ph thi   quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ. ho   d ® th 3. H¹n    møc   giao  t  ®Ê quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  µy  2  n chØ   dông    ¸p  cho nh÷ng  êng  îp giao ®Êt  íi®Ó   µm  µ  ,kh«ng    ông  tr h     m   l nh ë   ¸p d cho  ÷ng  êng  îp nh tr h   ®ang  ö  ông  t    ã  ícngµy  Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh. sd ®Ê ë c tr   Ngh ®Þ n c hi l     h §i Ò u  .§èit ng  îcgiao  t  7    î ®   ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t. ti s d ®Ê   1.Tæ     chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  å m    thu ti   d ®Ê g : a)    Tæ chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  õng  µ  t    ång rõng  ®    l  cr v ®Ê ®Ó tr   phßng  hé  u   ån, phßng  é  ¾n  ã,ch ¾n    ®Ç ngu   h ch gi   c¸tbay,phßng  é  ¾n  ãng  Ên    h ch s l biÓn, phßng  é    h b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸i c¸c  chøc  îc Nhµ   íc giao   ; tæ  ®  n   
 5. 5 qu¶n  ývên  èc    l  qu gia,khu  õng  r b¶o  ån thiªnnhiªn,khu  õng        Þch sö  t      r v¨n ho¸ ­ l   ­m«i  êng;   tr b) Doanh nghiÖp  µ  íc ®ang  ö  ông  t  Nhµ   íc giao  íc ngµy  nh n   sd ®Ê do  n  tr   01 th¸ng 01    n¨m  1999  µo  ôc   ch  vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m     nghiÖp,   nu«itrång thuû s¶n,lµm  èi;         mu c) C¬     quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,®¬n   ch tr         vÞ  ò  v trang nh©n  ©n  ö  ông  t    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,sö  ông    d sd ®Ê ®Ó x d tr   l vi   d ®Êt  µo  ôc  ch  èc  vm ®Ý qu phßng,an    ninh,sö  ông  t    ©y  ùng     d ®Ê ®Ó x d c¸cc«ng  tr×nh thuéc c¸cngµnh  µ  Ünh  ùc  ù       vl v s nghiÖp  Ò   v kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,            khoa  häc  ü  Ët,ngo¹igiao,tæ  k thu       chøc  îcgiao qu¶n  ý®Êt  ã  ®    l  c c«ng  ×nh ditÝch  tr     lÞch sö,v¨n hãa  ∙  îcxÕp  ¹ng;     ®®   h d)    Tæ chøc  ö  ông  t  µo    ôc   ch  sd ®Ê v c¸c m ®Ý c«ng  éng  c quy  nh   ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Hé     nh, c¸ nh©n  ùctiÕp    ng    gia ®×    tr   lao ®é n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,  nu«i trång  û    thu s¶n, lµm  èi  ö  ông  t  µo  ôc   ch    mu s d ®Ê v m ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«itrång thñy s¶n, lµm  èi            mu trong h¹n    møc  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 3.Tæ     chøc      ang  ö  ông  t. t«n gi¸o® sd ®Ê §i Ò u    èit ng  îcgiao  t  ã  tiÒn  ö  ông  t. 8. §  î ®   ®Ê c thu  sd ®Ê   1.Hé     nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt    µm  µ  .   gia®×     ®  n    ®Ó l nh ë 2.Tæ     chøc  kinh tÕ  u    ©y  ùng  µ          ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª. 3. Tæ     chøc kinh tÕ  u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng      ®Ç tx d k c h  ®Ó chuyÓn  îng nh   hoÆc   cho    Òn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi Õt  Êu  ¹ tÇng  . thuªquy sd ®Ê g li     k c h  ®ã 4. Tæ     chøc kinh tÕ  îc giao  t  ã   ®  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t    ¹o vèn  ti s d ®Ê ®Ó t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  d c s h  theo dù    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ¸n do  t  ph quy   §i Ò u    èit ng  îcNhµ   íccho  9. §  î ®   n  thuª ®Êt.   1. Hé     nh,    ©n  ã    gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  t    c sd ®Ê ®Ó s¶n  Êt,kinh xu     doanh. 2. Hé     nh  ö  ông  t    gia ®× sd ®Ê n«ng  nghiÖp  îth¹n  v   møc  theo quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  Ët söa  æi,bæ   1  5  1  Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt m s® c Lu     ®ai. 3.Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t      sd ®Ê ®Ó s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     4. Tæ     chøc kinh tÕ  u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng      ®Ç tx d k c h  ®Ó chuyÓn  îng nh   hoÆc  cho thuªquyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn víikÕt  Êu  ¹  Çng    ¹      sd ®Ê g li     c ht ®ã t ikhu c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. §i Ò u    Ôn,  10. Mi gi¶m  Òn  ö  ông  t,tiÒn  ti s d ®Ê   thuª ®Êt.   1. Ng êi sö  ông  t  îc mi Ôn  Òn  ö  ông  t     d ®Ê ®   ti s d ®Ê trong    êng  îp c¸c tr h  sau  y: ®© a) Sö  ông  t    ©y  ùng  µ  ×nh  Üa;  d ®Ê ®Ó x d nh t ngh
 6. 6 b)  ö   ông  t    ©y  µ    Sd ®Ê ®Ó x nh ë chung   cao  Çng    c t ®Ó b¸n hoÆc     cho thuª; ©y  ùng  ý  ócx¸;  xd kt  c) Sö  ông  t  ¹ h¶i®¶o, biªngií   ïng cao,vïng s©u, vïng xa    µm   d ®Ê t i         iv   ,         ®Ó l nhµ  ; ë d)  ö   ông  t    ©y  ùng  µ    i  íitr ng  îp  Sd ®Ê ®Ó x d nh ë ®è v   ê h ph¶i di dêi do       thiªntai  ; ®)  êi®ang  ö  ông  t  ên,ao  îcc¬  Ng   sd ®Ê v   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn cho  nh n   th quy   phÐp  chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë trongh¹nmøc    t,phïhîpví  ho¹ch.    giao®Ê       iquy    2. Ng êi cã      c«ng  íic¸ch  ¹ng  ö  ông  t    îc miÔn,  v  m sd ®Ê ë ®   gi¶m  Òn  ö  ti s dông  t  ®Ê theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     c Th t   ph 3.MiÔn, gi¶m  Òn thuª®Êt:     ti     a)    Tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n    gia ®×    thuª®Êt      khigÆp  thiªntai   , ho¶  ¹n ho   ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  h ®Õ ho   s¶n  Êt,kinh doanh; xu     b)    Tæ chøc, hé    gia  nh,  nh©n  ®× c¸  thuª ®Êt    ùc  Ön    ù      ®Ó th hi c¸c d ¸n thuéc  Ünh  ùc  ®∙i®Ç u    l v u    t theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   khuyÕn  Ých  kh ®Ç u    ttrongníchoÆc     t  u       thuª®Ê ®Ç tkhaith¸c®Êt  èng,®åi nóiträc.    tr        4. C¸c doanh nghiÖp  ã  µ  c nh m¸y,xÝ    nghiÖp n»m  trong néithµnh  è,    ph   néithÞ      ùc hiÖn    x∙khith   quy  ¹ch dichuyÓn  µo    ho     v c¸c khu c«ng nghiÖp  × ® ­ th   îcmiÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t,tiÒn thuª®Êt.     ti   d ®Ê      §i Ò u    11. Qu¶n  ý,sö  ông  t  l  d ®Ê hoang  ho¸,®Êt  a  ö  ông .   ch s d   §èivíi ÷ng    êng,thÞ  Ên cã  Ön  Ých  t  ïng®µo, thïng®Êu,     nh x∙,ph   tr   di t ®Ê th       c¸c ®o¹n    s«ng  ôt,kªnh,r¹ch,®ª, ®Ëp,  êng  c       ® giao th«ng    kh«ng  ö  ông,®Êt  sd   míi båi ven     s«ng, ven  Ón, ®Êt    bi   hoang  ãa, ®Êt  a  ö  ông, th×  y    h  ch s d   ñ ban nh©n  ©n  Êp    ã  d c x∙c tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýdiÖn  Ých  t  . l  t ®Ê ®ã ThÈ m   Òn  quy giao ®Êt,cho    t,thêih¹n  ö  ông  t  µy  µo  ôc       thuª®Ê     s d ®Ê n v m ®Ých  s¶n  Êt,kinh doanh  ùc hiÖn  xu     th   theo quy  nh  ¹  Òu      cña  ®Þ ti §i 20, 23, 24  LuËt §Êt ®ai vµ  Òu    Òu  cña        §i 2,§i 5  NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  II  Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a t æ  c h ø c, h é  gia ® × n h, c¸ n h © n  ® î c  N h µ  n í c giao ® Ê t k h « n g  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t M ô c  1  § èi víi t æ  ch øc   §i Ò u 12. Quy Ò n   ña  chøc  îc  µ   íc giao  t  c tæ  ® Nh n   ®Ê kh«ng    thu    tiÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 1. Tæ     chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  îchëng  thu ti   d ®Ê ®   c¸cquyÒn    quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. ®Þ t    i 1,2,4,5,6  8  73  Lu       §èivíi chøc     tæ  kinh tÕ  ö  ông  t    sd ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti   d  1  7  NghÞ   nh   µy  ®Þ n cßn  ã  c quyÒn  Õ  Êp    Þ tµis¶n  éc  ë  ÷u  ña  th ch gi¸tr     thu s h c
 7. 7 m × nh  ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t    g li     sd ®Ê ®Ó vay  èn  v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. §èivíi      doanh nghiÖp  µ  ícsö  ông  t  nh n   d ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,  nu«i trång  û    thu s¶n, lµm  èi  Nhµ   íc giao  íc ngµy  th¸ng 01     mu do  n  tr   01    n¨m   1999, ngoµi c¸c quyÒn       quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  µy  1  n cßn  ã  Òn  Õ  c quy th chÊp  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t    ¹  t  thu s h c m g li     sd ®Ê ®ã t i tæ chøc  Ýn  ông  ÖtNam     td Vi   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh;gãp  èn  xu       v b»ng  gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t    îp       sd ®Ê ®Ó h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  xu     v   chøc, c¸    nh©n  trong  íc,tæ  n   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ®Ó   Õp  ôc sö  ông  µo  ôc      n    ti t   d vm ®Ých  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm  èi,m ë     mu   réng c«ng nghiÖp  Õ   Õn,dÞch  ô  ch bi   v nh»m     iÓns¶n  Êt. ph¸ttr   xu   §i Ò u    Üa   ô  ña  chøc  îc Nhµ   íc giao  t  13. Ngh v c tæ  ®  n  ®Ê kh«ng    thu tiÒn  ö  ông  t. sd ®Ê   1. Tæ     chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  ã  Üa  thu ti   d ®Ê c ngh vô  quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. ®Þ t    i 1,2,3,4,6  7  79  Lu     2. Tæ     chøc  ö  ông  t  µo  ôc  ch  sd ®Ê v m ®Ý c«ng  éng,tæ  c   chøc  îcNhµ   ­ ®  n íc giao  t     ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  èi  íc   mu tr   ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1999, khi ® îc c¬        quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn    cho phÐp  ö  ông  t    µo  ôc  ch  sd ®Ê ®ã v m ®Ý kh¸c,th×    ph¶i chuyÓn    sang thuª ®Êt    hoÆc   îcgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t. ®    c thu ti   d ®Ê M ô c  2  § èi víi é  gia  × n h, c¸ n h © n  h ® §i Ò u  .Quy Ò n   ña  é  ®×nh,    ©n   îc Nhµ   íc giao  t  14   c h gia  c¸ nh ®  n  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ông  t. ti s d ®Ê Hé     nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  gia ®×     ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê cã    Òn  c¸c quy quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt  c¸c 1, 2, 4, 5, 6  8  73  Lu   ®ai,cã  Òn    quy chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ,    i th k , thÕ  Êp  ch quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   t  ai, lu   ®Ê ®   ngoµi ra    cßn  ã  Òn  ãp  èn  c quy g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê trong thêi    h¹n  îcgiao ®Êt    îp t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  ®    ®Ó h     xu     v   chøc,c¸ nh©n     trong  níc;tr ng  îp gãp  èn   ê h   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    îp t¸cs¶n  Êt, gi¸tr   sd ®Ê ®Ó h     xu   kinh doanh  íitæ  v   chøc, c¸ nh©n     trong  íc ®Ó   n  ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  Õ   ch biÕn, dÞch  ô, th×    v  ph¶i® îc ñy      ban  nh©n  ©n  Êp    d c tØnh  cho  Ðp  µ  ph v ph¶i  chuyÓn  sang    t. thuª®Ê §i Ò u     Üa   ô  ña  é  ®×nh,  nh ©n   îc Nhµ   íc giao  15. Ngh v c h gia  c¸  ®  n  ®Êt  kh«ng  tiÒn  ö  ông  t. thu  sd ®Ê Hé     nh, c¸ nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  gia ®×     ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê cã  Üa  ô  ngh v quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai  ®Þ t    i 1,2,3,4,6  7  79  Lu     vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  Ët söa  æi, bæ   ® 1  5  1  Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   §Êt®ai.  
 8. 8 C h ¬ n g  III Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a t æ  c h ø c  kinh t Õ  ® î c N h µ  n í c giao ® Ê t c ã  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t  §i Ò u 16. Quy Ò n   ña  chøc  c tæ  kinh  Õ  îc Nhµ   íc giao  t  ã  t®  n  ®Ê c   thu  Òn  ö  ông  t. ti s d ®Ê Tæ  chøc  kinh tÕ  îc Nhµ   íc giao  t  ã  tiÒn  ö  ông  t  ã     ®  n  ®Ê c thu  sd ®Ê c c¸c quyÒn quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët  Êt  ai, c¸c 1, 2, 4, 5, 6  8  73  Lu § ®   ngoµira cßn  ã  Òn:    c quy   1. Chuy Ón  îng quyÒn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi   nh   sd ®Ê g li    c«ng  ×nh kiÕn  óc, tr   tr   víi Õt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcx©y  ùng    t  ;  k c h  ®®   d trªn®Ê ®ã 2. Cho    thuª quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íic«ng  ×nh  Õn  óc,víi   sd ®Ê g li v   tr ki tr     kÕt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcx©y  ùng    t  ; c h  ®®   d trªn®Ê ®ã 3. Th Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹ tæ    ch gi¸tr   sd ®Ê t i chøc  Ýn  ông  Öt Nam     td Vi   ®Ó   vay  èn  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     4.G ãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  ïng víi µis¶n  éc së  ÷u  gi¸tr   sd ®Ê c      t thu   h cña  × nh  ¾n   Òn víi®Êt      îp    m g li     ®ã ®Ó h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  xu     v   chøc,   c¸nh©n    trong níc,tæ      chøc,c¸nh©n  ícngoµitheo quy  nh  ña     n      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Üa   ô  ña  chøc  17. Ngh v c tæ  kinh  Õ  îc Nhµ   íc giao  t  ã  t®  n  ®Ê c thu  Òn  ö  ông  t. ti s d ®Ê   Tæ   chøc    Õ  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t  ã  Üa  kinh t ®   n    c thu ti   d ®Ê c ngh vô quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt  ai,ngoµira  ®Þ ti   79  Lu   ®    cßn  ã    Üa  ô    c c¸c ngh v sau ®©y  : 1. ChÊp  µnh  ng      h ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý®Çu    µ  ©y  l  tv x dùng. 2.Tr¶  ¹®Êt    l  i cho  µ   íckhih Õt  êih¹n sö  ông  t. Nh n     th     d ®Ê Ch ¬ng  IV giao ®Êt    u    ©y  ùng  µ          ®Ó ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª,   ¹ovèn  ©y  ùng    t  ®Ó xd c¬  ë  ¹ tÇng  s h  M ô c  1 Giao ® Ê t ® Ó  ® Ç u  t x © y  d ù n g  n h µ  ë  ® Ó  b¸n h o Æ c  ch o  thuª §i Ò u    18. Quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ©y  ùng  µ  . ho   ho sd ®Ê x d nh ë   §Êt sö  ông    u    ©y  ùng  µ         d ®Ó ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   thuªph¶it     cho      rongquy ho¹ch ph¸  r Ónkhu  ©n  ,khu  «  Þ  ∙  îcc¬    tt i   d c   ® th ® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn phª nh n   th quy     duyÖt.
 9. 9 §i Ò u 19. LËp   å   ¬  giao  t, tr×nh  ù  Ðt  Öt  å   ¬      h s xin  ®Ê   t x duy h s xin giao  t. ®Ê   1.Hå   ¬      s xingiao ®Êt  å m:   g a) §¬n      xingiao ®Êt;   b) Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy phª  Öt  ù    duy d ¸n ®Ç u    ©y  ùng  µ        tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª; c)Ph¬ng    n   ïgi¶i ãng  Æt     ¸n ®Ò b     ph m b»ng; d)  Ých  ôc b¶n    a   Ýnh  Tr l  ®å ®Þ ch hoÆc   Ých  o   a   Ýnh  tr ® ®Þ ch khu  t  ®Ê hoÆc   b¶n ®å     khu  t  ®Ê trong ®ã     nh  â ranh  í   Ön  Ých    x¸c ®Þ r  gi idi t , khu  t    ®Ê do Së  Þa  Ýnh  § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh   µ   t  ¬icã  t      Ën. S § ch ­Nh ®Ê n   ®Ê ®ã x¸cnh Hå   ¬    s xin giao  t  îc lËp  µnh    é  i  íitr ng  îp  éc  Èm   ®Ê ®   th hai b ®è v   ê h thu th quyÒn giao ®Êt  ña  y    c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,lËp  µnh  èn  é  i víi ­   th b b ®è     tr êng  îp  éc  Èm   h thu th quyÒn giao  t  ña  Ýnh  ñ  µ  öi ®Õ n   ë   Þa  ®Ê c Ch ph v g   S§ chÝnh hoÆc   ë  Þa  Ýnh   µ   t  ¬icã  t. S § ch ­Nh ®Ê n   ®Ê 2.Tr×nh  ùxÐt duyÖt hå  ¬      t      s xingiao ®Êt    :   a) Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  th   20    t  nh ®ñ h s h   quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  µy, Së   Þa  Ýnh  1  n § ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t  µn  S§ ch ­ Nh ®Ê ho thµnh    c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© ­ Tæ     chøc  Èm     µ    th trav x¸c minh  ¹  ùc ®Þa,  Ëp    ti th   l biªn b¶n  Èm     å  th trah s¬    xingiao ®Êt;   ­  Ëp  ê tr×nh  µ  ×nh  å  ¬    L t  v tr h s xin giao  t    y  ®Ê lªn ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    ®Ó xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    b) Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  Së   Þa    th   10    t  nh ®ñ h s h   do  § chÝnh  hoÆc   ë   Þa  Ýnh  Nhµ   t  ×nh,ñy  S§ ch ­  ®Ê tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh  ®Þ giao ®Êt  i víitr ng  îp thuéc thÈm  Òn    ®è     ê h     quy hoÆc   Ëp  ê tr×nh l t    tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  öi kÌm    é  å  ¬      t Ch ph v g   hai b h s xin giao  t  n   ®Ê ®Õ Tæng   côc  Þa  Ýnh  i víi êng  îp thuéc thÈm  Òn  § ch ®è     tr h    quy giao ®Êt  ña  Ýnh  ñ.   c Ch ph c) Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  ñy      th   10    t  nh ®ñ h s h   do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  öi ®Õ n,  g  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Èm   nh  å  ¬    c§ ch th ®Þ h s xin giao ®Êt  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   v tr   t  ph quy   §i Ò u  .Tæ   20   chøc  ùc  Ön  Õt  nh   th hi quy ®Þ giao  t. ®Ê ViÖc  chøc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  tæ  th   quy   giao ®Êt  îcquy  nh      ®  ®Þ nh sau: 1. Sau    ã  khi c quyÕt  nh   ®Þ giao  t  ña  ¬  ®Ê c c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn, tæ    chøc  kinh tÕ  îcgiao ®Êt   ®    ph¶ithùc hiÖn  n   ï thiÖth¹icho  ­     ®Ò b      ng êi cã  t  Þ     ®Ê b thu  åi theo  ¬ng  ®Ò n   ï ® îc c¬  h  ph ¸n  b     quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn    Öt vµ  ép  Òn sö  ông  t  phª duy   n ti   d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     2. ñy    ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  nh d c huy c tr¸chnhiÖ m   chøc  n   ï thiÖt   tæ  ®Ò b     h¹ivµ  iÓn khaiviÖc    ãng  Æt     tr     gi¶iph m b»ng trong ph¹m    a   ¬ng  ×nh     vi®Þ ph m qu¶n  ý; l 3.   ë   Þa  Ýnh   S § ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t  ñ  ×phèihîp cïng S§ ch ­ Nh ®Ê ch tr        víi  Phßng  Þa  Ýnh,ñy  § ch   ban  ©n  ©n  Êp    chøc  µn  nh d c x∙tæ  b giao m èc  íkhu    gi   i
 10. 10 ® Êt    ùc ®Þa   trªnth   theo  Õt  nh  quy ®Þ giao  t  ña  ¬  ®Ê c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn cho  chøc    tæ  kinh tÕ.   §i Ò u  .ChuyÓn   îng  Òn  ö  ông  t    ¾n  iÒn  íi Õt  Êu  ¹  21   nh quy sd ®Ê ë g l v  c hk tÇng. ViÖc chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    ¾n   Òn víikÕt  Êu  ¹ tÇng  nh   sd ®Ê ë g li     c h  ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 13, §iÒu 14  cña NghÞ  ®Þnh   i sè  17/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 29  3  1999  ña  Ýnh  ñ. Ng êi nhËn  c Ch ph     chuyÓn  îng ® îcNhµ   íccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh     n  gi   nh quy sd ®Ê   M ô c  2 Giao ® Ê t ® Ó  t¹o  è n x © y  d ù n g   v c ¬  s ë   ¹ t Ç n g   h theo d ù  ¸n §i Ò u    Ëp  µ  ×nh duyÖt  ù    ö  ông  ü  t    ¹ovèn  ©y  22. L v tr   d ¸n s d qu ®Ê ®Ó t   x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng. c s h  Hµng n¨m  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp vµ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  l   tr   t  ph phª duyÖt:   1. Danh  ôc    ù    îcsö  ông  ü  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë    m c¸cd ¸n ®   d qu ®Ê ®Ó t   xd cs h¹ tÇng.   2.K Õ   ¹ch sö  ông  ü  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   ho   d qu ®Ê ®Ó t   xd c s h  §i Ò u    ×nh  ù  ùc  Ön  ù   sö  ông  ü   t    ¹o vèn  23. Tr t th hi d ¸n  d qu ®Ê ®Ó t   x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng. d csht 1.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m:    a) ChØ   o  Öc  Ëp  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    ®¹ vi l v tr   c th quy phª  Öt  ù    ©y  duy d ¸n x dùng c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  tr csht ®®  t Ch ph cho  Ðp  ùc ph th   hiÖn; b)    Tæ chøc  u   Çu    än  ñ  u    thùc  Ön  ù   n Õu   ã  ®Ê th ®Ó ch ch ®Ç t hi d ¸n  c nhiÒu  n  Þ  ®¬ v tham    êng  îp  gia,tr h chØ   ã  ét  n  Þ    ùc hiÖn  ù    c m ®¬ v xin th   d ¸n, th× ® îcphÐp     chØ  nh  Çu; ®Þ th c) Giao  t    ®Ê hoÆc   ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph giao  t    ©y  ùng  ®Ê ®Ó x d c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  tr csht theo  Èm   Òn  th quy quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  ®Þ ti §i 23  Lu §Êt ®ai;   d) Tæ     chøc  nghiÖm     µ    nh    Þ ®Ç u    ©y  ùng  thu v x¸c ®Þ gi¸tr   tx d c«ng  ×nh tr   c¬  ë  ¹ tÇng  s h  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ®)  Þnh    § gi¸khu  t  Ïtr¶cho  ñ  u    ∙  á  èn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ ®Ê s     ch ®Ç t® b v x d c s h  tÇng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) H íng dÉn  Öc  Ëp  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  duyÖt  ù    ©y      vi l v tr   c th quy phª  d ¸n x dùng  ¬  ë  ¹  Çng    csht trªnkhu  t    ®Ê tr¶cho  ñ  u     µ  Õt  nh  ch ®Ç t v quy ®Þ giao  t  ®Ê hoÆc   ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph giao  t  ®Ê cho  ñ  u    ch ®Ç t theo  Èm   Òn  th quy quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. ®Þ t  i 23  Lu     2. TiÒn    îctõ viÖc    thu ®     giao ®Êt,tiÒn x©y  ùng       d c«ng  ×nh ph¶i® îch¹ch tr        to¸n®Çy    µo  ©n    µ  íctheo quy  nh  ña    ®ñ v ng s¸chnh n     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©n      ng s¸ch.
 11. 11 §i Ò u 24. Quy Ò n   µ  Üa   ô  ña  chøc    v ngh v c tæ  kinh  Õ  îc Nhµ   íc t®  n  giao  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng. ®Ê ®Ó t   x d csht 1. Tæ     chøc  kinh tÕ  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  ®  n    ®Ó t   xd c s h  tÇng  ã    Òn  c c¸cquy quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 16  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Tæ     chøc  kinh tÕ  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  ®  n    ®Ó t   xd c s h  tÇng  ã  Üa  ô  c ngh v quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  Êt  ai,ngoµi ra  ®Þ ti §i 79  Lu § ®     cßn  ã  c nghÜa  ô  Êp  µnh  ng    v ch h ®ó c¸c quy  nh   Ò   ©y  ùng  ®Þ vx d c«ng  ×nh  ∙  îc tr ®®  cÊp  ã  Èm  Òn phª duyÖt. c th quy    C h ¬ n g  V gi¶i u y Õ t c¸c tr n g  h î p ® ∙ ® î c N h µ  n í c   q ê giao ® Ê t, c h o  thuª ® Ê t, n h Ë n  c h u y Ó n  n h î ng q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Êt §i Ò u    Ò n   µ  Üa  ô  ña  é  ®×nh,    ©n   ö  ông   25. Quy v ngh v c h gia  c¸ nh sd ®Êt  chuyªn  ïng. d Hé     nh,c¸nh©n  ang  ö  ông  t  gia®×     ® sd ®Ê chuyªndïng mµ       kh«ng    t    ph¶i®Ê do Nhµ   íccho  n  thuª  × thêih¹n  ö  ông  t  µæn   nh  ©u  µivµ  ã  Òn  µ  ,th     s d ®Ê l   ®Þ l d   c quy v nghÜa  ô    é    nh,c¸nh©n  îcNhµ  ícgiao®Êt  ã    iÒnsö  ông  t. v nh h gia®×     ®  n     c thut   d ®Ê §i Ò u  .Hé   ®×nh,  nh ©n   26   gia  c¸  chuy Ó n   ô c   ch   ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l© m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  èi.   mu Hé  gia  nh,  nh©n   ö  ông  t  ®× c¸  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i     trång thñy s¶n,lµm  èi,khi® îcc¬        mu       quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   ch  ö  ông, th×  m ®Ý sd   kh«ng ph¶i chuyÓn    sang  thuª ®Êt  µ  îc   v®  tiÕp tôcsö  ông    d theo thêih¹n quy  nh  i víi   ¹ ®Êt  .     ®Þ ®è     lo i c¸c   ®ã §i Ò u  27. Tæ  chøc kinh  Õ   ∙  Ën   t ® nh chuyÓ n   îng  nh quy Ò n   ö  s dông  t. ®Ê   1. Tæ     chøc kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  , ®Êt  nh quy sd ®Ê ë   chuyªn dïng  îp ph¸p  õ ngêi kh¸c m µ   Òn  ∙      h  t      ti ® tr¶cho  Öc  Ën  vi nh chuyÓn  ­ nh îng kh«ng  ã  ån  èc  õng©n    c ngu g t   s¸ch nhµ  íc,th× ® îcsö  ông  t    nh     n   d ®Ê æn ®Þ l©u  µivµ  d   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang    t. thuª®Ê 2. Tæ     chøc kinh  Õ  ∙  Ën  t ® nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  Ìm  k theo  chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t  îc c¬  m ®Ý sd ®Ê ®   quan nhµ  níc cã thÈm  quyÒn  cho phÐp  m µ  tiÒn ®∙ tr¶ cho viÖc nhËn  chuyÓn  îng,chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  nh   m ®Ý sd ®Ê kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n   c ngu g t   s¸ch nhµ  íc,th×    n   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang thuª®Êt  µ  êih¹n  ö  ông  t    v th   sd ®Ê ® îc tÝnh    theo  êih¹n  ña  ù  ® îc c¬  th   c d ¸n    quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy phª duyÖt nhng    kh«ng    n¨m. qu¸ 50 
 12. 12 3. Tæ     chøc  kinh tÕ  ö  ông  t    sd ®Ê quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ ti   1  kho¶n  §iÒu  2  nµy  µ  chøc  v tæ  kinh tÕ  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    ãp   ®  n    c thu ti   d ®Ê khig vèn b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    ªndoanh  íitæ  gi¸tr   sd ®Ê ®Ó li   v   chøc,c¸ nh©n  íc    n  ngoµith× kh«ng     ph¶ichuyÓn    sang    t. thuª®Ê §i Ò u    28. Doanh  nghiÖp  µ  ícthuª®Êt    ãp  èn  ªndoanh  íi nh n     ®Ó g v li   v  . nícngoµi   1. Doanh    nghiÖp  µ  íc® îc Nhµ   íccho  nh n     n  thuª®Êt  îc sö  ông    Þ   ® d gi¸tr   tiÒn thuª®Êt    ãp  èn  ªndoanh  íi ícngoµi.    ®Ó g v li   v    n Gi¸ trÞ tiÒn     thuª ®Êt  îc coilµ vèn  ©n    ®      ng s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   cho doanh  nghiÖp. Doanh    nghiÖp  kh«ng ph¶ighi nhËn  î vµ     n   kh«ng  ph¶ihoµn    Òn    tr¶ti thuª®Êt,nhng      ph¶inép  Õ  µis¶n    thu t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Bé  µichÝnh  µ    T  v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  ô  Ó  Öc      c § ch h  c th vi ghit¨ng vèn  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t  i 1  n cho  doanh  nghiÖp. §i Ò u      29. Tæ chøc  ∙  îcNhµ   ícgiao  t,®∙  Ën  ®®  n  ®Ê   nh chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  µ   Òn sö  ông  t,tiÒn nhËn  sd ®Ê m ti   d ®Ê     chuyÓn  îng ®∙    ã  nh   tr¶c n. nguån  èc  õng©n  g t  s¸ch nhµ  íc   Tæ  chøc  ∙  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®®  n    hoÆc   ∙  Ën  ® nh chuyÓn  îng quyÒn  nh   sö  ông  t  µ   Òn sö  ông  t,tiÒn nhËn  d ®Ê m ti   d ®Ê     chuyÓn  îng ®∙    ã  ån  nh   tr¶c ngu gèc  õ ng©n  t  s¸ch  µ  íc,th×  nh n   ph¶ichuyÓn    sang  thuª®Êt    theo  êih¹n  ña  th   c dù    ng  ¸n nh kh«ng    n¨m. qu¸ 50  §i Ò u      30. Tæ chøc, c¸  ©n     nh thuª l¹i t     ®Ê trong khu  Õ   Êt,khu   ch xu   c«ng  nghiÖp, khu    c«ng  ngh Ö   . cao 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n     thuªl¹ ®Êt    i trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghiÖp,  khu c«ng  nghÖ  cao  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. §èi víi nh quy sd ®Ê       phÇn  Ön  Ých  t  ∙  Êp  Êy  di t ®Ê ® c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    tæ chøc,c¸nh©n    ¹ ®Êt,th× Së  Þa  Ýnh     thuªl   i     § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh    µ   t  S § ch ­ Nh ®Ê ph¶ichØnh  ýtrªngiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp    l      nh quy sd ®Ê ® c cho  chøc  tæ  kinhdoanh  Õt  Êu  ¹ tÇng    k c h  cho  ïhîp. ph   2. Thêih¹n      thuªl¹ ®Êt     i trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp,khu    c«ng  nghÖ  cao theo  êih¹n  ña  ù  ®Ç u    ®∙  îc c¬  th   c d ¸n  t ®   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn    Öt. phª duy 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n     thuªl¹ ®Êt  ∙    Òn thuªl¹ ®Êt     i ® tr¶ti       i cho  thêigian  c¶    thuªl¹ hoÆc   ∙    íctiÒn thuªl¹ ®Êt     i ® tr¶tr        i cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n ®∙    Òn m th     tr¶ti   cßn  ¹Ýt  Êt lµ5  l   nh     n¨m  × cã  Òn: i th   quy a) Th Õ   Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t    ch gi¸tr   sd ®Ê thuªl¹ vµ  µis¶n  éc së  ÷u     t  i thu   h cña  × nh  ã    t    ¹t¹ tæ  m c trªn®Ê thuªl     chøc  Ýn  ông  ÖtNam; ii td Vi   b)  Chuy Ón  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê thuª l¹ vµ  µis¶n  éc  ë  ÷u   i t    thu s h cña  × nh  ã    t  m c trªn®Ê trong thêigian thuªl¹®Êt;         i
 13. 13 c)G ãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t    ¹®Ó   îp t¸cli   gi¸tr   sd ®Ê thuªl   h     ªndoanh  i víi chøc,c¸ nh©n   tæ     trong níc;víi chøc,c¸ nh©n  ícngoµitheo       tæ     n    quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   d) Ngoµi c¸c    quyÒn  quy  nh   ¹  iÓ m   b  µ  cña  ®Þ t i® a,  v c  kho¶n  µy, c¸ n    nh©n thuªl¹ ®Êt     i trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp,khu    c«ng  Ö     ngh cao cßn  ã  Òn    õa kÕ   Òn  ö  ông  t  c quy ®Ó th   quy s d ®Ê trongthêigian thuªl¹®Êt.         i 4. Tæ     chøc,c¸ nh©n     thuªl¹ ®Êt     i trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp,  khu c«ng  Ö   ngh cao  µ     Òn thuªl¹ ®Êt  µng  m tr¶ti       i h n¨m, chØ  ã  Òn    c quy chuyÓn  nhîng,thÕ  Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông    ch t   thu   h c m g li     sd ®Êt    ¹  thuªl i  . C h ¬ n g  VI ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 31. Tr¸ch  Ö m   ña  Bé,  ¬    nhi c c¸c  c quan ngang  é,  ¬  B c quan   trùc thuéc  Ý nh   ñ, ñy    Ch ph   ban  © n   © n   cÊp  µ  êisö  ông  t. nh d c¸c  v ng   d ®Ê C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    Êp  µ  êi sö  ông  t  Þu  nh d c¸c c v ng   d ®Ê ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u   HiÖu  ùc    µnh . 32.   l thih NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. C¸c  15  k t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản