Nghị định 09/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
308
lượt xem
7
download

Nghị định 09/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 09/CP của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 09/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  09/CP N G µ Y  12 T H¸ N G  02 N¨ M   S 1996 V Ò   C H Õ  ® é  Q U ¶ N  L ý  , S ö  D ô N G  ® Ê T   U è C  P H ß N G ,  A N  NI N H Q   C H Ý N H   P H ñ ­C¨n    Ët Tæ     cø Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­C¨n cø  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng7      Lu       14    n¨m  1993; ­ Theo    Þ  ña  é   ëng  é   èc    ®Ò ngh c B tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi vô  µ    tr BN v Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG    I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u      Þ   nh  µy  ®Þnh  Ò   Õ     1. ­ Ngh ®Þ n quy  v ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  t  l  ds ®Ê quèc  phßng,an    ninh.   §Êt  ö  ông  ña    sd c c¸c doanh nghiÖp  èc  qu phßng, an    ninh,®Êt  ö  ông    sd lµm  kinh tÕ    nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  µ  t  ö  ông  µm  µ      nh    v ®Ê s d l nh ë gia ®× qu©n  ©n  nh kh«ng  éc ph¹m    iÒu  thu   vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy  ®Þ n. §i Ò u 2. 1­  Êt  èc  § qu phßng, an   ninh  µ ®Êt  l  chuyªn  ïng  îc Nhµ   íc giao    d ®  n  cho ®¬n  Þ  ò  v v trang nh©n  ©n  ö  ông  µo  ôc  ch  èc    d sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh qui    ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. t i 1  65  Lu       2­  Êt sö  ông  µo  Öc  ©y  ùng    § d v vi x d c¸c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng, an    ninh  kh¸cqui®Þnh  ¹ ®iÓ m       t i ikho¶n  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai gå m:  t  ö  ông  1  65  Lu       ®Ê s d lµm  µ  nh c«ng  ô; ®Êt  ö  ông  µm  ¹ giam  ÷;®Êt  éc    v  sd l tr  i gi   thu c¸c khu  ùc  v kh¸c   m µ   Ýnh  ñ  Ch ph giao  cho  é   èc  B Qu phßng, Bé   éi  ô    N v qu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v theo  tõng khu  ùc    v riªng.   §i Ò u    é   ëng  é   èc  3.­B tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi  ô    tr B N v trong ph¹m      vi nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  Þu  v  hcm ch tr¸chnhiÖm   íc ChÝnh  ñ  Ò   Öc    tr   ph v vi qu¶n  ý, ö  ông  t  èc  l  ds ®Ê qu phßng,an    ninh ® îcNhµ   ícgiao.    n    §i Ò u 4.­ ¬n  Þ  ò   § v v trang  ©n  ©n  îc Nhµ   íc giao  ö  ông  t  nh d ®  n  sd ®Ê quèc  phßng,an    ninh gå m:    1­  ¬n  Þ   éc  é   èc  § v thu B Qu phßng: C¸c Tæng   ôc, Qu © n   c  khu, Qu © n     ®oµn, Qu © n   ñng,Binh  ñng,Bé    Önh      ch   ch   Tl biªnphßng,Bé    chØ  huy  ©n  ù  qu s tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Häc  Ön, Nhµ   êng  µ    n  Þ  ¬  vi   tr v c¸c ®¬ v trùcthuéc Bé  èc      Qu phßng;   2­  ¬n  Þ  éc  é   éi  ô: Tæng   ôc  Ëu   Çn, C«ng  tØnh, thµnh  § v thu B N v   cH c   an    phè  ùcthuéc Trung  ng  µ    n  Þ  ùcthuéc Bé  éi vô. tr     ¬ v c¸c®¬ v tr     N  
  2. 2 §i Ò u  5.­ ¬n vÞ  vò trang nh©n  d©n  ® îc Nhµ  níc giao ®Êt quèc   § phßng,an    ninh sö  ông  ã  ÷ng  Òn   d c nh quy sau  y:  ®© 1­ §ù¬c  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   c gi   nh quy sd ®Ê   2­ §ù¬c    b¶o  Ö   v theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h   §i Ò u  6.­ ¬n vÞ  vò trang nh©n  d©n  ® îc Nhµ  níc giao ®Êt quèc   § phßng,an    ninh sö  ông  ã  ÷ng  Üa  ô   d c nh ngh v sau  y:  ®© 1­  ö   ông  t  ng  ôc  ch,  ng  Þ  Ý,ranh  í diÖn  Ých  µ  Sd ®Ê ®ó m ®Ý ®ó v tr   gi i   t v c¸cyªu cÇu     kh¸c®∙  îcqui®Þnh     ®   khigiao ®Êt    2­ Tu©n    theo  ÷ng    nh  Ò   nh qui®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng, kh«ng  µm  tr   l tæn  ¹i h  ®Õ n   îÝch  ña  êisö  ông  t  l  i c ng   d ®Ê xung  quanh;   3­ Kh«ng  îcchuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho    ®  ®   nh   thuª,thÕ  Êp, gãp  èn    ch   v li   ªndoanh  µ  v ph¶itu©n    theo c¸cqui®Þnh  ña      c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ®   CH ¬NG     II CH Õ     ®é QU¶N   ý,Sö   ô NG   T   è C   L  D ®Ê QU PHßNG,    AN NINH  §i Ò u    7.­ 1­ Bé  èc    Qu phßng,Bé  éi vô  Ëp quiho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  èc    N l     ho   d ®Ê qu phßng,an    ninh trongph¹m    nícvµ      vic¶    trong tõng ®Þa  ¬ng.     ph   2­ C¸c  n  Þ  ò    ®¬ v v trang nh©n  ©n    d ®ù¬c  µ   ícgiao sö  ông  t  èc  Nh n    d ®Ê qu phßng, an    ninh    nh  ¹  Òu  cña  qui ®Þ ti §i 4  NghÞ   nh  µy  Ëp    ¹ch,kÕ   ®Þ n l qui ho   ho¹ch sö  ông  t  ña  n  Þ  ×nh.  d ®Ê c ®¬ v m   §i Ò u 8.­Qui  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  èc    ho   ho sd ®Ê qu phßng, an    ninh    bao gå m     éidung  c¸cn   sau  y:  ®© 1­ X¸c  nh  ô  Ó  ôc  ch  ö  ông, diÖn  Ých,ranh  í cho  õng  ®Þ c th m ®Ý sd   t   gi i   t ®¬n  Þ; v  2­ §iÒu    chØnh    ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  quiho   ho   d ®Ê cho  õng  n  Þ  t ®¬ v trong  tõng thêikú  ïhîp víi Öm  ô  îcgiao;     ph       nhi v®    3­  Ön  Ých,ranh  í ®Êt,néidung  iÒu  Di t   gi   i    ® chØnh quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ho   ho sö  ông  t  d ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n  §iÒu  µy  2  n ph¶i® îcthÓ  Ön       hi trªn b¶n    a  Ýnh  ®å ®Þ ch theo quy  nh  ña    ®Þ c Tæng  ôc  a  Ýnh. c ®Þ ch   §i Ò u    È m   Òn  Ðt  Öt  ho¹ch  µ  Õ   ¹ch  ö  ông  t  9.­Th quy x duy quy  v k ho sd ®Ê quèc  phßng,an    ninh ® îcquy  nh       ®Þ nh sau:   1­  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph phª  duyÖt quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ho   ho chung  Ò   ö  vs dông  t  èc  ®Ê qu phßng,an   ninh trªnph¹m    nícvµ      «  Þ  ¹ I,lo¹ II    vic¶    ë c¸c® th lo     i   i  ; 2­  é   ëng  é   èc  B tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi vô  Ðt  Öt    tr B N   x duy quy  ¹ch,ho   kÕ   ¹ch    Õtsö  ông  t  ña    n  Þ  éc Bé   îcNhµ   ícgiao sö  ho chiti   d ®Ê c c¸c ®¬ v thu   ®   n    dông  µo  ôc  ch  èc  vm ®Ý qu phßng,an    ninh;   3­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xÐt  Öt  duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ña    n  Þ  éc  ho   ho sd ®Ê c c¸c ®¬ v thu c«ng    an tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,sau    ∙    ph tr         khi® tho¶ thuËn  íi é  éi vô;   v  N     B
  3. 3 4­  Öc    Vi bæ sung, ®iÒu    chØnh quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  èc  ho   ho sd ®Ê qu phßng, an    ninh ph¶i® îcc¬        quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  cña  iÒu  µy  Ðt duyÖt. 2  ® n x    §i Ò u 10.­C¸c  n  Þ  ò    ®¬ v v trang nh©n  ©n    ã    d khic nhu  Çu    µ   íc c xinNh n   giao  t  ö  ông  µo  ôc  ch  èc  ®Ê s d vm ®Ý qu phßng, an    ninh ph¶i tu©n    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   t  ai.Hå   ¬        ®Ê ®   s xingiao ®Êt    bao  å m:  g 1­ §¬n      xingiao ®Êt  ña  n  Þ  ò    c ®¬ v v trang nh©n  ©n  îcNhµ   ícgiao sö    d ®  n    dông  t  èc  ®Ê qu phßng,an   ninh quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 4  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  2­ C«ng      Þ    v¨n ®Ò ngh giao ®Êt  ña  é  èc    c B Qu phßng hoÆc   é  éi vô; BN   3­ C«ng      Þ    v¨n ®Ò ngh giao ®Êt  ña  û     c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng;     ¬  4­  Ých  ôc vÒ   a   iÓ m,  Ön  Ých  t, diÖn  Ých  ©y  ùng, nhu  Tr l   ®Þ ® di t ®Ê   t x d   cÇu  ö  ông  Ò   ¹ tÇng  ü  Ët,®¸nh      ng  sd v h  k thu   gi¸t¸c®é m«i  êng,thêigian tiÕn tr        ®é     thic«ng,vèn  u      ®Ç ttheo dù    u    îcduyÖt.   ¸n ®Ç t®     §i Ò u    ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  11. Th t Ch ph Quy ®Þ giao  t  ®Ê cho    n  Þ  c¸c ®¬ v vò trang nh©n  ©n    ã    d khic nhu  Çu  ö  ông  µo  ôc  ch  èc  c sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh.  §i Ò u 12. û    U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cÊp  Êy  gi chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t, sö  ông  µo  ôc   ch  èc  sd ®Ê   d v m ®Ý qu phßng, an    ninh cho    n  Þ  ò  c¸c ®¬ v v trang nh©n  ©n  ∙  îc Thñ íng  Ýnh    d ®®  t Ch phñ    Öt quy  ¹ch,kÕ   ¹ch chung  phª duy   ho   ho   hoÆc   Õt ®Þnh  quy   giao ®Êt.     §i Ò u 13. Hå   ¬    Êp  Êy    s xin c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  èc  nh quy sd ®Ê qu phßng,an    ninh cña  n  Þ  ò    ®¬ v v trangnh©n  ©n  å m:    d g 1­  ¬n    Êp  Êy  § xin c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  n   Þ   ò  nh quy sd ®Ê c ®¬ v v trangnh©n  ©n  îcNhµ   ícgiao sö  ông  t  èc    d ®  n   d ®Ê qu phßng,an    ninh;   2­ Quy Õt  nh  ña  é   èc  ®Þ c B Qu phßng, Bé   éi  ô  Ò   Þ  Ý ®ãng  ©n     N v v v tr   qu hoÆc   a  iÓ m   ®Þ ® c«ng  ×nh; tr   3­ Quy  ¹ch  Õ   ¹ch  Ò   ö  ông  t  ña  n   Þ   îc c¬  ho k ho vsd ®Ê c ®¬ v ®   quan  ã  c thÈm  quyÒn  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 9  NghÞ   nh   µy  Ðt  ®Þ n x duyÖt hoÆc   quyÕt ®Þnh    giao ®Êt  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   c Th t   ph   4­ B¶n      nh    ®å x¸c ®Þ ranh  í ®Êt  éc quyÒn  ö  ông  ña  n  Þ  ∙  gi   i thu   sd c ®¬ v ® ® îcUû     ban  ©n  ©n  Êp    Êp  Ön  ë  ¹ x¸cnhËn. nh d c x∙,c huy s t    i   §i Ò u 14­  Öc  o   c  t  èc  Vi ® ®¹ ®Ê qu phßng, an    ninh  ph¶ithùc hiÖn      theo  ®óng  quy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ët do  µ   íc ban  µnh. §èi víic¸c c«ng  tr   ph k thu   Nh n   h        tr×nh  èc  qu phßng, an    ninh  Çn  c b¶o  ¶m   ® yªu  Çu  Ý   Ët  ×  ¬  c bm th c quan  Þa  § chÝnh  a   ¬ng  ®Þ ph chØ   o   c  êng  ® ®¹ ® ranh  í  µ    iÓ m   èc  Çn  Õt gi i c¸c ® v m c thi   trongkhu  ùc.   v  §i Ò u 15.­ViÖc  ¨ng  ý  èng    t  ai:   ® k th kª ®Ê ®   1­  ¬n  Þ   ò  § v v trang  ©n   ©n   îc Nhµ   íc giao  ö  ông  t  èc  nh d ®  n  sd ®Ê qu phßng,an    ninh ph¶i®¨ng  ý  t  ai theo      k ®Ê ®   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®Þ t  i 33  Lu     ®ai.ViÖc  ¨ng  ý  t    ® k ®Ê ph¶ib¶o  ¶m   Ý   Ët  èc    ® bm qu phßng, an    ninh.B¶n      ®å ®Þa   Ýnh  ch khu  t  èc  ®Ê qu phßng, an    ninh giao cho  n  Þ  ò      ®¬ v v trang sö  ông   d ph¶ix¸c ®Þnh  â ranh  í vµ    Õu  è cÇn  Õtb¶o  ¶m   Ðp  èiphïhîp     r  gi   c¸c y i t  thi   ® gh n    víi  b¶n    a  Ýnh  ña  a  ¬ng; ®å ®Þ ch c ®Þ ph  
  4. 4 2­ Hµng    n¨m, ®¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n  îcNhµ   ícgiao sö  ông  t    d ®  n   d ®Ê quèc phßng,an    ninh ph¶ithèng    c¸o t×nh  ×nh  ö  ông  µ  Õn  ng      kª,b¸o    h sd v bi ®é vÒ   t  ai cña    n  Þ  éc m ×nh  ®Ê ®   c¸c®¬ v thu   qu¶n  ýtheo  l  quy  nh  ña  é  èc  ®Þ c B Qu phßng,Bé  éi vô  µ    N   v Tæng  ôc  a  Ýnh. c ®Þ ch   §i Ò u 16.­ViÖc  ö  ông  t  èc    sd ®Ê qu phßng,an    ninh do  é  èc    B Qu phßng,  Bé  éi vô  ùc hiÖn  N   th   theo quy  ¹ch ®∙  îcChÝnh  ñ  Ðt duyÖt.   ho   ®   ph x   ViÖc chuyÓn  t  ∙  îc Nhµ   íc giao  ®Ê ® ®   n  cho    n  Þ  èc  c¸c ®¬ v qu phßng, an    ninh    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ó s d vm ®Ý kh¸c do  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh     Th t Ch ph quy ®Þ tõng  êng  îp cô  Ó  tr h   th theo    Þ  ña  é   èc  ®Ò ngh c B Qu phßng, Bé   éi vô    N   sau    khi cã    Õn  ña  û   ý ki c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  §i Ò u 17.­ å   ¬, tµiliÖu  Ò   t  èc   H s     v ®Ê qu phßng, an    ninh  îc qu¶n  ý ®  l  theo chÕ       ®é b¶o  Ët  µ u  ÷t¹   m v l tr   i : 1­ Bé  èc    Qu phßng,Bé  éi vô;   N   2­  ¬n  Þ   ò  § v v trang  ©n   ©n   îc Nhµ   íc giao  ö  ông  t  èc  nh d ®  n  sd ®Ê qu phßng,an    ninh quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 4  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  3­ §¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  t;   v tr    d ®Ê   4­ C¬     quan  Þa  Ýnh  § ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  §i Ò u  ­ Khi cÇn    åi®Êt  èc  18.     thu h   qu phßng, an    ninh    ö  ông  µo  ®Ó s d v m ôc  ch  ®Ý kh¸c th×  ¬    c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho  n  Þ  ò  ®¬ v v trang nh©n  ©n  îc Nhµ   íc giao  ö  ông  t  èc    d ®  n  sd ®Ê qu phßng,   an ninh  µ  v cho  é   èc  B Qu phßng, Bé   éi  ô  Õt tr c khi ra    N v bi   í     quyÕt  nh     ®Þ 6 th¸ng.  §i Ò u 19.­§¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n  îcgiao ®Êt  ö  ông  µo  ôc     d ®    sd vm ®Ých  èc  qu phßng,an    ninh khi® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      gi   nh quy sd ®Ê th×  îc miÔn    Òn  ö  ông  t  ®  tr¶ti s d ®Ê theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  12  NghÞ   nh  ®Þ 89/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph   §i Ò u 20.­C¸c  n  Þ  ò    ®¬ v v trang nh©n  ©n  ang    d ® qu¶n  ýsö  ông  t  l  d ®Ê vµo  ôc   ch  èc  m ®Ý qu phßng, an    ninh sau    µ    ¹  khi r so¸tl iquy  ¹ch  Õu     ho n cßn thõa ®Êt  × b¸o c¸o Bé  èc    th       Qu phßng,Bé  éi vô      ¹Nhµ   íc.   N   ®Ó tr¶l   i n  §i Ò u 21.­Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ thùc hiÖn  Öc    vi qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi t  ö  ông  l  n     ®Ê s d cho  èc  qu phßng, an    ninh   trong  ¹m    a   ¬ng  × nh,  ¸p  ph vi ®Þ ph m ® øng  îc nhiÖ m   ô  ©y  ùng, b¶o  Ö   ®  vx d   v Tæ   èc  µ  ninh  èc    µ  Õn  Þ   íiThñ íng  Ýnh  ñ  håi qu v an  qu gia v ki ngh v   t Ch ph thu    ®Êt  Õu    n  Þ  ò  n c¸c®¬ v v trangnh©n  ©n  ö  ông    Ý, saim ôc  ch.   d sd l∙ngph     ®Ý Tæng   ôc  Þa  Ýnh  óp  Ýnh  ñ, Së   Þa  Ýnh  óp  û     c§ ch gi Ch ph   § ch gi U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   t  èc  ®Ê qu phßng,an   ninh theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ®   §i Ò u    22 1. ChØ     huy    n  Þ  ò  c¸c ®¬ v v trang nh©n  ©n  ö  ông  t  µo  ôc  ch     d sd ®Ê v m ®Ý quèc phßng, an    ninh cã    tr¸chnhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh  ö  ông  t  µ    b¸o    h sd ®Ê v cung  cÊp    µiliÖu cã  ªnquan    ã  c¸ct     li   khic thanh    t  ai vÒ   Öc  Êp  µnh  tra®Ê ®   vi ch h ph¸p  luËt®Êt  ai  ng  êib¶o  ¶m   Õ     Ý   Ët  èc    ® ®å th   ® ch ®é b m qu phßng, an    ninh theo  quy  nh  ña  é  èc  ®Þ c B Qu phßng,Bé  éi vô.   N   2­ Thanh    é  èc    traB Qu phßng,Thanh    é  éi vô  ã    traB N   c tr¸chnhiÖm:   
  5. 5 a) Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËt®Êt  ai cña    n  Þ  ò     ®  c¸c®¬ v v trang  nh©n  ©n; d   b) Phèihîp víi   chøc          tæ  c¸c thanh    t  ai cña  tra®Ê ®   Trung  ng  µ  a  ­ ¬ v ®Þ ph ¬ng    Õn hµnh  ®Ó ti   thanh    ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Öc  tranh v ®Ò c li   ®Õ vi qu¶n  ý, ö  l s dông  t  èc  ®Ê qu phßng,an    ninh;   c) KiÕn  Þ  íic¬    ngh v   quan  µ   íc cã  Èm  Òn  ö  ýnh÷ng    ¹m  Nh n   th quy x l  viph ph¸p  ËtvÒ   t  ai  ña    n  Þ  ò  lu   ®Ê ® c c¸c ®¬ v v trang nh©n  ©n  µ    chøc,c¸   d v c¸c tæ     nh©n  kh¸cviph¹m.      §i Ò u 23.­Bé   èc    Qu phßng, Bé   éi vô  îcquyÕt  nh  Öc    N ®  ®Þ vi thay ® æi    c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  t  èc    vsd ®Ê qu phßng,an    ninh ®Ó   µm    Öm   ô  Ò   èc    l c¸c nhi v v qu phßng,an    ninh theo c¸cquy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.     CH ¬NG   I II  §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 24.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.Nh÷ng    ®Þ n c hi l     k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i   b §i Ò u 25.­Bé   èc    Qu phßng, Bé   éi vô  µ    N   v Tæng   ôc  Þa  Ýnh, theo  c§ ch   chøc n¨ng  µ  Öm   ô  ña  × nh  ã  v nhi vc m c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   ®Þnh  µy. n  §i Ò u 26.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản