intTypePromotion=1

Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
360
lượt xem
58
download

Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ sè 105/2004/N§­CP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004  vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø §iÒu 34 cña LuËt KÕ  to¸n ngµy 17 th¸ng 6 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  kiÓm to¸n viªn,   doanh  nghiÖp   kiÓm  to¸n,   gi¸   trÞ   cña   kÕt   qu¶   kiÓm   to¸n,   c¸c   trêng   hîp   kiÓm   to¸n   b¾t   buéc   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp nh»m thèng nhÊt   qu¶n lý  ho¹t  ®éng  kiÓm  to¸n  ®éc lËp, x¸c  ®Þnh  quyÒn  vµ  tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n vµ doanh nghiÖp kiÓm  to¸n, b¶o vÖ  lîi  Ých cña céng  ®ång vµ  quyÒn lîi hîp ph¸p  cña nhµ   ®Çu t,  ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµi  chÝnh trung thùc, hîp lý, c«ng khai, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n   lý cña c¬ quan nhµ níc, doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1.  KiÓm to¸n   ®éc  lËp: lµ   viÖc kiÓm  tra  vµ  x¸c nhËn  cña   kiÓm   to¸n   viªn   vµ   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   vÒ   tÝnh   trung thùc vµ hîp lý cña c¸c tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n vµ   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   c¸c   doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   (gäi   chung lµ ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n) khi cã yªu cÇu cña c¸c ®¬n  vÞ nµy. 2. KiÓm to¸n viªn: lµ  ngêi cã   ®ñ  tiªu chuÈn vµ   ®iÒu  kiÖn hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ®éc lËp theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  13, §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 3.   KiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ:   lµ   kiÓm   to¸n   viªn   ®∙  ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ   t¹i   mét   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ® îc  thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam   vµ   ®îc  phÐp ký tªn trªn b¸o c¸o kiÓm to¸n. 4. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n: lµ  doanh nghiÖp  ®îc thµnh  lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thµnh lËp  vµ  ho¹t  ®éng doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam vµ  theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 5.  ChuÈn  mùc kiÓm  to¸n:  lµ  quy  ®Þnh vµ   híng dÉn  vÒ  c¸c   nguyªn   t¾c   vµ   thñ   tôc   kiÓm   to¸n   lµm   c¬   së   ®Ó   kiÓm  to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n  vµ lµm c¬ së kiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n. 6. B¸o c¸o kiÓm to¸n: lµ b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n do kiÓm  to¸n viªn, doanh nghiÖp kiÓm to¸n lËp vµ c«ng bè thÓ hiÖn   ý  kiÕn chÝnh thøc cña m×nh vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét  ®¬n vÞ ®∙ ®îc kiÓm to¸n. §i Ò u  3.  Gi¸ trÞ cña kÕt qu¶ kiÓm to¸n C¸c  tµi liÖu,  sè   liÖu kÕ   to¸n vµ   b¸o c¸o  tµi chÝnh  cña  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n sau khi  ®îc kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n kiÓm tra, x¸c nhËn lµ  c¨n cø tin  cËy ®Ó: 1.   C¬   quan   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   cÊp   trªn   sö   dông   cho  qu¶n lý, ®iÒu hµnh theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao; 2. C¸c cæ  ®«ng, c¸c nhµ   ®Çu t, c¸c bªn tham gia liªn  doanh, liªn kÕt, c¸c kh¸ch hµng vµ  tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c  xö  lý  c¸c mèi quan hÖ  vÒ  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña c¸c  bªn cã liªn quan trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ; 3. Gióp cho  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n ph¸t hiÖn, xö  lý  vµ  ng¨n ngõa kÞp thêi c¸c sai sãt cã  thÓ  x¶y ra trong ho¹t  ®éng cña ®¬n vÞ, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng khai b¸o c¸o tµi  chÝnh,  phôc vô  c«ng t¸c qu¶n lý,  ®iÒu  hµnh   ®¬n vÞ, lµm  lµnh m¹nh m«i trêng ®Çu t. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp 1. Tu©n thñ ph¸p luËt, chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam. 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  ho¹t  ®éng nghÒ  nghiÖp vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n. 3. Tu©n thñ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp kiÓm to¸n. 4. B¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô, lîi   Ých   vµ   tÝnh   trung  thùc,   ®óng   ph¸p  luËt,   kh¸ch  quan   cña   ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp.
 3. 3 5.  B¶o mËt  c¸c th«ng  tin  cña  ®¬n  vÞ   ®îc kiÓm  to¸n,  trõ  trêng hîp  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  ®ång  ý  hoÆc ph¸p luËt  cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u  5.  QuyÒn cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n §¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cã  quyÒn chän doanh nghiÖp kiÓm  to¸n vµ chän kiÓm to¸n viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ hîp  ph¸p t¹i ViÖt Nam  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  ký  hîp  ®ång cung cÊp dÞch vô  kiÓm to¸n, trõ  trêng hîp  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u  6.  Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n 1. Cung cÊp kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ  vµ  trung thùc mäi th«ng  tin, tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc kiÓm to¸n. 2.   Phèi   hîp,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   kiÓm   to¸n  viªn thùc hiÖn kiÓm to¸n. 3.   Thanh   to¸n   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi   phÝ   kiÓm   to¸n   theo  tháa thuËn trong hîp ®ång. 4.   Trêng   hîp   ký   hîp   ®ång   kiÓm   to¸n   víi   mét   doanh   nghiÖp kiÓm to¸n tõ  3 n¨m liªn tôc trë  lªn th×  ph¶i yªu  cÇu doanh nghiÖp kiÓm to¸n thay  ®æi kiÓm to¸n viªn hµnh  nghÒ vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ký b¸o c¸o kiÓm to¸n. §i Ò u  7.  QuyÒn tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp 1. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ doanh nghiÖp kiÓm to¸n   ®îc quyÒn  tham gia c¸c tæ chøc nghÒ  nghiÖp  vÒ  kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n. 2.   Tæ   chøc   nghÒ   nghiÖp   vÒ   kiÓm   to¸n   khi   ® îc   giao  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý viÖc hµnh nghÒ cña kiÓm to¸n viªn th×   ph¶i thiÕt lËp quy chÕ  qu¶n lý  vµ  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   8.  Tæ chøc kiÓm to¸n níc ngoµi ho¹t ®éng kiÓm  to¸n t¹i ViÖt Nam C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   kiÓm   to¸n  t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ  theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam vµ  theo c¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  khi  cã quy ®Þnh kh¸c trong c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.
 4. 4 § i Ò u  9.  KhuyÕn khÝch kiÓm to¸n Nhµ   níc   khuyÕn   khÝch   tÊt   c¶   c¸c   doanh   nghiÖp   vµ   tæ   chøc thuª doanh nghiÖp kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o  c¸o tµi chÝnh hµng n¨m hoÆc b¸o c¸o quyÕt to¸n dù  ¸n  ®Çu  t tríc khi nép cho c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn hoÆc tr­ íc khi c«ng khai tµi chÝnh. §i Ò u  10.  KiÓm to¸n b¾t buéc 1. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp vµ   tæ chøc díi  ®©y b¾t buéc ph¶i  ®îc doanh nghiÖp kiÓm to¸n  kiÓm to¸n: a) Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; b) Tæ chøc cã ho¹t ®éng tÝn dông, ng©n hµng vµ Quü hç  trî ph¸t triÓn; c) Tæ chøc tµi chÝnh vµ  doanh nghiÖp kinh doanh b¶o   hiÓm; d) Riªng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n cã tham gia niªm yÕt vµ kinh doanh trªn thÞ trêng  chøng   kho¸n   th×   thùc   hiÖn   kiÓm   to¸n   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p   luËt   vÒ   kinh   doanh   chøng   kho¸n;   nÕu   vay   vèn   ng©n  hµng th×  thùc hiÖn kiÓm to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ tÝn dông. 2. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp vµ   tæ chøc díi ®©y ph¶i ®îc doanh nghiÖp kiÓm to¸n kiÓm to¸n  theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy: a) Doanh nghiÖp nhµ níc; b) B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng cña c¸c dù  ¸n thuéc nhãm A. 3. C¸c ®èi tîng kh¸c mµ luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh vµ  quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ cã quy ®Þnh. 4. Doanh nghiÖp nhµ  níc, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn vµ  dù  ¸n ®Çu t ®∙ cã trong th«ng b¸o kÕ ho¹ch kiÓm to¸n n¨m cña   c¬  quan KiÓm to¸n Nhµ  níc th×  b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m  ®ã  kh«ng b¾t buéc ph¶i ®îc doanh nghiÖp kiÓm to¸n kiÓm to¸n. §i Ò u   11.  C¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc b¾t buéc ph¶i   kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña  NghÞ   ®Þnh  nµy  th×  ph¶i  ký  hîp   ®ång  kiÓm to¸n víi doanh  nghiÖp kiÓm to¸n chËm nhÊt lµ  30 ngµy tríc khi kÕt thóc  kú kÕ to¸n n¨m.
 5. 5 § i Ò u   12.  Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n can thiÖp   vµo   viÖc   chän  kiÓm   to¸n   viªn   vµ   doanh  nghiÖp   kiÓm  to¸n   cña c¸c  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n, trõ  khi ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh kh¸c. Ch¬ng II KiÓm to¸n viªn §i Ò u  13.  Tiªu chuÈn kiÓm to¸n viªn 1. KiÓm to¸n viªn ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm   khiÕt, cã   ý  thøc chÊp hµnh ph¸p luËt; Kh«ng thuéc  ®èi t ­ îng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, 4, 5, 6 vµ  7 §iÒu 15 cña NghÞ  ®Þnh nµy; b) Cã b»ng cö nh©n chuyªn ngµnh Kinh tÕ ­ Tµi chÝnh ­  Ng©n hµng hoÆc chuyªn ngµnh KÕ  to¸n ­ KiÓm to¸n vµ  thêi  gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  tµi chÝnh, kÕ  to¸n tõ  5 n¨m trë   lªn hoÆc thêi gian thùc tÕ  lµm trî  lý  kiÓm to¸n  ë  doanh  nghiÖp kiÓm to¸n tõ 4 n¨m trë lªn; c) Cã  kh¶ n¨ng sö  dông tiÕng níc ngoµi th«ng dông vµ  sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh; d)   Cã   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   do   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh cÊp. 2.   Nh÷ng   ngêi   cã   chøng   chØ   chuyªn   gia   kÕ   to¸n   hoÆc   chøng chØ kÕ to¸n, kiÓm to¸n do tæ chøc níc ngoµi hoÆc tæ  chøc quèc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n cÊp,  ®îc Bé  Tµi chÝnh  ViÖt Nam thõa nhËn th×  ph¶i  ®¹t kú  thi s¸t h¹ch vÒ  ph¸p  luËt kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ  to¸n, kiÓm to¸n ViÖt Nam do  Bé   Tµi   chÝnh   tæ   chøc   vµ   ®îc   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   cÊp  Chøng chØ kiÓm to¸n viªn th×   ®îc c«ng nhËn lµ  kiÓm to¸n  viªn. 3. Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh néi dung thi, héi  ®ång thi  tuyÓn, thñ tôc cÊp vµ thu håi Chøng chØ kiÓm to¸n viªn. §i Ò u  14.  §iÒu kiÖn cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ 1. Ngêi ViÖt Nam cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn sau  ®©y th×   ®îc  c«ng nhËn lµ kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ ®îc ®¨ng ký hµnh  nghÒ kiÓm to¸n ®éc lËp: a) Cã ®ñ tiªu chuÈn kiÓm to¸n viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n   1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy; b)   Cã   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµm   viÖc   trong   mét   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   ph¸p 
 6. 6 luËt ViÖt Nam, trõ  trêng hîp ph¸p luËt ViÖt Nam quy  ®Þnh   kh«ng ph¶i ¸p dông hîp ®ång lao ®éng. 2. Ngêi níc ngoµi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc  c«ng nhËn lµ kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vµ ®îc ®¨ng ký hµnh  nghÒ kiÓm to¸n ®éc lËp ë ViÖt Nam: a) Cã ®ñ tiªu chuÈn kiÓm to¸n viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n   1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) §îc phÐp c tró t¹i ViÖt Nam tõ mét n¨m trë lªn; c)   Cã   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµm   viÖc   trong   mét   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   ph¸p  luËt ViÖt Nam. 3. T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, kiÓm to¸n viªn chØ ® ­ îc  ®¨ng ký  hµnh nghÒ   ë  mét doanh nghiÖp kiÓm to¸n. Tr êng  hîp kiÓm to¸n  viªn   ®∙  ®¨ng  ký  hµnh  nghÒ  kiÓm to¸n  nhng  trªn thùc tÕ  kh«ng hµnh nghÒ  hoÆc  ®ång thêi hµnh nghÒ   ë  doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh¸c th×  sÏ  bÞ  xãa tªn trong danh  s¸ch ®¨ng ký hµnh nghÒ kiÓm to¸n. 4.  Ngêi  ®¨ng ký   hµnh nghÒ  kiÓm  to¸n  tõ  lÇn thø  hai  trë ®i ph¶i cã thªm ®iÒu kiÖn tham gia ®Çy ®ñ ch¬ng tr×nh  cËp   nhËt   kiÕn   thøc   hµng   n¨m   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   Tµi  chÝnh. §i Ò u   15.   Nh÷ng   ngêi   kh«ng   ®îc   ®¨ng   ký   hµnh   nghÒ  kiÓm to¸n ®éc lËp 1.  Kh«ng  ®ñ  c¸c  ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 14  cña  NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸n bé, c«ng chøc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c¸n bé, c«ng chøc. 3. Ngêi  ®ang bÞ  cÊm hµnh nghÒ  kiÓm to¸n theo b¶n ¸n  hay quyÕt   ®Þnh  cña Tßa ¸n, ngêi  ®ang bÞ  truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù, ngêi ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc   ®∙ bÞ  kÕt ¸n vÒ  mét trong c¸c téi vÒ  kinh tÕ, vÒ  chøc vô   liªn quan ®Õn tµi chÝnh ­ kÕ to¸n mµ cha ®îc xãa ¸n tÝch. 4. §ang bÞ qu¶n chÕ hµnh chÝnh. 5. BÞ h¹n chÕ hoÆc mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù.  6. BÞ  tiÒn ¸n v×  vi ph¹m c¸c téi nghiªm träng vµ   ®Æc  biÖt nghiªm träng vÒ kinh tÕ. 7. C¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m g©y thiÖt h¹i lín  ®èi  víi ho¹t  ®éng  tµi  chÝnh,  kÕ  to¸n,  kiÓm  to¸n vµ  qu¶n lý  kinh tÕ bÞ thi hµnh kû luËt tõ møc c¶nh c¸o trë lªn trong   thêi h¹n 3 n¨m.
 7. 7 § i Ò u  16.  QuyÒn cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ 1. §éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. 2. §îc thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c¸c  dÞch vô  cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22  cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Yªu cÇu  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp  thêi tµi liÖu kÕ  to¸n vµ  c¸c tµi liÖu, th«ng tin kh¸c cã  liªn quan ®Õn hîp ®ång dÞch vô. 4.   KiÓm   tra,   x¸c   nhËn   c¸c   th«ng   tin   kinh   tÕ,   tµi   chÝnh cã  liªn quan  ®Õn  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  ë  trong vµ  ngoµi  ®¬n vÞ. §Ò  nghÞ  c¸c  ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã  thÈm quyÒn  gi¸m ®Þnh vÒ mÆt chuyªn m«n hoÆc lµm t vÊn khi cÇn thiÕt. §i Ò u  17.  Tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ 1. ChÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c ho¹t  ®éng kiÓm to¸n  ®éc   lËp quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dÞch vô, kiÓm to¸n viªn  kh«ng   ®îc   can   thiÖp   vµo   c«ng   viÖc   cña   ®¬n   vÞ   ®ang   ®îc  kiÓm to¸n. 3. Ký  b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  ho¹t  ®éng nghÒ nghiÖp cña m×nh. 4. Tõ  chèi lµm kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng nÕu xÐt thÊy  kh«ng   ®ñ   n¨ng   lùc   chuyªn   m«n,   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   hoÆc  kh¸ch hµng vi ph¹m quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 5. Thêng xuyªn trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n vµ  kinh  nghiÖm nghÒ  nghiÖp. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cËp nhËt kiÕn  thøc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 6. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vi ph¹m §iÒu 15, 17, 18,  19 cña NghÞ ®Þnh nµy, th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi   ph¹m sÏ  bÞ  t¹m  ®×nh chØ, cÊm vÜnh viÔn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  kiÓm   to¸n  hoÆc   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p luËt. 7. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   18.   KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  kh«ng  ®îc thùc  hiÖn kiÓm to¸n trong c¸c trêng hîp: 1. Kh«ng cã  trong th«ng b¸o danh s¸ch kiÓm to¸n viªn  hµnh nghÒ kiÓm to¸n; 2. §ang thùc hiÖn c«ng viÖc ghi sæ kÕ  to¸n, lËp b¸o  c¸o tµi chÝnh, thùc hiÖn kiÓm to¸n néi bé  hoÆc cung cÊp  dÞch vô   ®Þnh gi¸ tµi s¶n, t vÊn qu¶n lý, t vÊn tµi chÝnh 
 8. 8 cho  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n hoÆc  ®∙ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc  trªn trong n¨m tríc; 3. Cã quan hÖ kinh tÕ ­ tµi chÝnh víi ®¬n vÞ ®îc kiÓm  to¸n nh gãp vèn, mua cæ phÇn; 4.  Cã  bè, mÑ,  vî, chång,   con, anh,  chÞ,  em ruét  lµ  thµnh viªn trong Ban l∙nh  ®¹o hoÆc kÕ  to¸n tr ëng cña  ®¬n  vÞ ®îc kiÓm to¸n; 5. §¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n cã nh÷ng yªu cÇu tr¸i víi ®¹o  ®øc   nghÒ   nghiÖp   hoÆc   tr¸i   víi   yªu   cÇu   vÒ   chuyªn   m«n,   nghiÖp vô kiÓm to¸n hoÆc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   19.   Nh÷ng   hµnh   vi   nghiªm   cÊm   ®èi   víi   kiÓm  to¸n viªn hµnh nghÒ 1. Mua bÊt kú  lo¹i cæ phiÕu nµo, kh«ng ph©n biÖt sè  lîng lµ bao nhiªu cña ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 2. Mua tr¸i phiÕu hoÆc c¸c tµi s¶n kh¸c cña ®¬n vÞ ®­ îc kiÓm to¸n. 3. NhËn bÊt kú  mét kho¶n tiÒn hoÆc lîi  Ých vËt chÊt  nµo tõ   ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n ngoµi kho¶n phÝ  dÞch vô  vµ  chi phÝ   ®∙ tháa thuËn  trong  hîp  ®ång,  hoÆc  lîi dông vÞ  trÝ  kiÓm to¸n viªn cña m×nh  ®Ó  thu c¸c lîi  Ých kh¸c tõ  ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n. 4.  Cho thuª,  cho  mîn  hoÆc cho  c¸c bªn  kh¸c  sö  dông  tªn vµ chøng chØ kiÓm to¸n viªn cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c  ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp. 5. Lµm viÖc cho tõ hai doanh nghiÖp kiÓm to¸n trë lªn   trong cïng mét thêi gian. 6. TiÕt lé  th«ng tin vÒ   ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n mµ  m×nh  biÕt  ®îc trong  khi hµnh nghÒ,  trõ  trêng  hîp   ®¬n  vÞ   ®îc  kiÓm to¸n ®ång ý hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 7.  Thùc hiÖn  c¸c  hµnh vi  kh¸c mµ   ph¸p luËt  vÒ  kiÓm  to¸n nghiªm cÊm. Ch¬ng III doanh nghiÖp kiÓm to¸n §i Ò u  20.  Doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt theo c¸c h×nh thøc: C«ng ty  hîp danh, doanh nghiÖp t  nh©n vµ  doanh nghiÖp theo LuËt  §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
 9. 9 2. ViÖc thµnh lËp, tæ chøc, qu¶n lý  vµ  ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i tu©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ doanh nghiÖp vµ theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   kiÓm   to¸n,   c«ng   ty   cæ   phÇn  kiÓm to¸n vµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  ®∙ thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  doanh nghiÖp tõ  tríc ngµy NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc  ®îc phÐp chuyÓn  ®æi  theo   mét   trong   ba   h×nh   thøc   doanh   nghiÖp   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n   1   §iÒu   nµy   trong   thêi   h¹n   3   n¨m   kÓ   tõ   ngµy   NghÞ  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc. 4.  Khi thay   ®æi tªn  gäi,  thay  ®æi  trô  së,  lÜnh  vùc  hµnh nghÒ, danh s¸ch kiÓm to¸n viªn, th×  chËm nhÊt lµ  10  ngµy sau khi thùc hiÖn viÖc thay  ®æi, doanh nghiÖp kiÓm  to¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé Tµi chÝnh. §i Ò u  21.  Chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1.   Chi   nh¸nh   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   lµ   ®¬n   vÞ   phô  thuéc  cña  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n,  ho¹t   ®éng   theo   sù   uû   quyÒn  cña  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n,  phï  hîp  víi  lÜnh   vùc   hµnh   nghÒ   ghi   trong   GiÊy   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cña   doanh  nghiÖp kiÓm to¸n. 2. Chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  thµnh  lËp chi  nh¸nh vµ  ngêi  ®øng  ®Çu chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ph¶i lµ  kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  cã   ®ñ  c¸c tiªu chuÈn vµ  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  ho¹t ®éng cña chi nh¸nh kiÓm to¸n do m×nh thµnh lËp ra. §i Ò u  22.  C¸c lo¹i dÞch vô cung cÊp: 1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc  ®¨ng ký  thùc hiÖn c¸c  dÞch vô kiÓm to¸n sau: a) KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh; b)  KiÓm to¸n  b¸o  c¸o tµi  chÝnh  v×  môc  ®Ých  thuÕ  vµ  dÞch vô quyÕt to¸n thuÕ; c) KiÓm to¸n ho¹t ®éng; d) KiÓm to¸n tu©n thñ; ®) KiÓm to¸n néi bé; e) KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  hoµn thµnh  (kÓ c¶ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m); g) KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n dù ¸n; h) KiÓm to¸n th«ng tin tµi chÝnh;
 10. 10 i)  KiÓm tra  th«ng  tin tµi  chÝnh  trªn  c¬  së  c¸c  thñ  tôc tháa thuËn tríc. 2. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc  ®¨ng ký  thùc hiÖn c¸c  dÞch vô kh¸c sau: a) T vÊn tµi chÝnh; b) T vÊn thuÕ; c) T vÊn nguån nh©n lùc; d) T vÊn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin; ®) T vÊn qu¶n lý; e) DÞch vô kÕ to¸n; g) DÞch vô ®Þnh gi¸ tµi s¶n; h) DÞch vô båi dìng, cËp nhËt kiÕn thøc tµi chÝnh, kÕ  to¸n, kiÓm to¸n; i) C¸c dÞch vô  liªn quan kh¸c vÒ  tµi chÝnh, kÕ  to¸n,  thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; k) DÞch vô so¸t xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh. 3.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   kh«ng   ®îc   ®¨ng   ký   kinh  doanh vµ  kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ  kh«ng liªn quan víi  c¸c dÞch vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu nµy. §i Ò u   23.   §iÒu   kiÖn   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   cña  doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n chØ ®îc thµnh lËp khi cã Ýt  nhÊt 3 kiÓm to¸n viªn cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kiÓm to¸n,  trong   ®ã   Ýt nhÊt cã  mét trong  nh÷ng  ngêi qu¶n  lý  doanh  nghiÖp kiÓm to¸n ph¶i lµ kiÓm to¸n viªn cã Chøng chØ hµnh   nghÒ. 2.   Trong   thêi   h¹n   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   GiÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  ph¶i   th«ng   b¸o   víi   Bé   Tµi   chÝnh   viÖc   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp kiÓm to¸n vµ danh s¸ch kiÓm to¸n viªn ®¨ng ký hµnh   nghÒ t¹i doanh nghiÖp. 3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ph¶i thêng xuyªn ®¶m b¶o cã Ýt nhÊt 3 kiÓm to¸n viªn hµnh  nghÒ. Sau 6 th¸ng liªn tôc doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh«ng   ®¶m   b¶o   ®iÒu   kiÖn   nµy   th×   ph¶i   ngõng   cung   cÊp   dÞch   vô  kiÓm to¸n. §i Ò u  24.  QuyÒn cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô   ®∙  ®îc ghi trong GiÊy phÐp  ®Çu t  hoÆc GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh;  tõ  chèi 
 11. 11 thùc hiÖn dÞch vô khi xÐt thÊy kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vµ n¨ng  lùc hoÆc vi ph¹m nguyªn t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. 2.   Thuª   chuyªn   gia   trong   níc   vµ   níc   ngoµi   ®Ó   thùc  hiÖn   hîp   ®ång   dÞch   vô   hoÆc   hîp   t¸c   kiÓm   to¸n   víi   c¸c  doanh nghiÖp kiÓm to¸n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thµnh lËp chi nh¸nh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña  NghÞ   ®Þnh nµy, hoÆc  ®Æt c¬  së  ho¹t  ®éng  ë  níc ngoµi theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.   Tham   gia   c¸c   tæ   chøc   nghÒ   nghiÖp   vÒ   kiÓm   to¸n;   tham gia lµ thµnh viªn cña tæ chøc kiÓm to¸n quèc tÕ. 5. Yªu cÇu  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp  thêi   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   vµ   c¸c   tµi   liÖu,   th«ng   tin   cÇn  thiÕt kh¸c cã liªn quan ®Õn hîp ®ång dÞch vô. 6.   KiÓm   tra,   x¸c   nhËn   c¸c   th«ng   tin   kinh   tÕ,   tµi   chÝnh cã  liªn quan  ®Õn  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  ë  trong vµ  ngoµi  ®¬n vÞ. §Ò  nghÞ  c¸c  ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã  thÈm quyÒn  gi¸m ®Þnh vÒ mÆt chuyªn m«n hoÆc lµm t vÊn khi cÇn thiÕt. 7.   Thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt ®èi víi doanh nghiÖp. §i Ò u  25.  NghÜa vô cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1. Ho¹t  ®éng theo  ®óng lÜnh vùc hµnh nghÒ  ghi trong   GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2. Thùc hiÖn  ®óng nh÷ng néi dung theo hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt víi kh¸ch hµng. 3. Båi thêng thiÖt h¹i do lçi mµ  kiÓm to¸n viªn cña  m×nh g©y ra cho kh¸ch  hµng  trong khi thùc  hiÖn  dÞch vô  kiÓm to¸n vµ c¸c dÞch vô liªn quan kh¸c. 4. Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho kiÓm to¸n   viªn hoÆc trÝch lËp Quü  dù  phßng rñi ro nghÒ  nghiÖp theo  quy  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  t¹o nguån chi tr¶ båi thêng  thiÖt h¹i do lçi cña doanh nghiÖp g©y ra cho kh¸ch hµng.  Chi phÝ  mua b¶o hiÓm hoÆc trÝch lËp Quü  dù  phßng rñi ro  nghÒ nghiÖp ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo quy ®Þnh   cña Bé Tµi chÝnh. 5. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nÕu ph¸t hiÖn ®¬n vÞ ® ­ îc kiÓm to¸n cã hiÖn tîng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh,  kÕ  to¸n th×  doanh nghiÖp kiÓm to¸n cã  nghÜa vô  th«ng b¸o  víi ®¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n hoÆc ghi ý kiÕn nhËn xÐt vµo b¸o   c¸o kiÓm to¸n. 6.  Cung cÊp  hå  s¬,  tµi liÖu  kiÓm  to¸n theo  yªu  cÇu  b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.
 12. 12 7. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt vÒ doanh nghiÖp. §i Ò u  26.  Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n 1. Trùc tiÕp qu¶n lý  ho¹t  ®éng nghÒ  nghiÖp cña kiÓm   to¸n viªn  ®¨ng ký  hµnh nghÒ  t¹i doanh nghiÖp. ChÞu tr¸ch  nhiÖm  d©n  sù   ®èi víi c¸c ho¹t   ®éng  nghÒ  nghiÖp  do kiÓm  to¸n viªn thùc hiÖn liªn quan ®Õn doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 2. Mäi dÞch vô  cung cÊp cho kh¸ch hµng  ®Òu ph¶i lËp  hîp  ®ång dÞch vô  hoÆc v¨n b¶n cam kÕt theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ hîp ®ång vµ theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kiÓm  to¸n. 3. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång   dÞch vô ®∙ ký kÕt. 4. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc kh¸ch hµng  vµ  ngêi sö  dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n vµ  c¸c dÞch vô   ®∙ cung   cÊp. 5. Tù  tæ chøc kiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t  ®éng vµ  chÞu  sù   kiÓm   so¸t   chÊt   lîng   ho¹t   ®éng   kiÓm   to¸n   cña   Bé   Tµi  chÝnh hoÆc cña tæ chøc nghÒ nghiÖp vÒ kiÓm to¸n. §i Ò u   27.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   kh«ng   ®îc   thùc  hiÖn kiÓm to¸n trong c¸c trêng hîp sau: 1. Kh«ng th«ng b¸o danh s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ   kiÓm to¸n víi Bé Tµi chÝnh; 2. §ang cung cÊp dÞch vô  ghi sæ kÕ  to¸n, lËp b¸o c¸o  tµi chÝnh, dÞch vô  kiÓm to¸n néi bé,  ®Þnh gi¸ tµi s¶n, t  vÊn qu¶n lý, t  vÊn tµi chÝnh hoÆc  ®∙ thùc hiÖn c¸c dÞch  vô trªn trong n¨m tríc cho kh¸ch hµng. 3. Thµnh viªn Ban l∙nh ®¹o cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n   cã  quan hÖ  kinh tÕ, tµi chÝnh víi  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  hoÆc   lµ   bè,   mÑ,   vî,   chång,   con,   anh,   chÞ,   em   ruét   víi  thµnh viªn Ban l∙nh ®¹o hoÆc kÕ to¸n trëng cña ®¬n vÞ ®îc  kiÓm to¸n; 4. §¬n vÞ ®îc kiÓm to¸n cã nh÷ng yªu cÇu tr¸i víi ®¹o  ®øc nghÒ  nghiÖp hoÆc tr¸i víi yªu cÇu chuyªn m«n nghiÖp   vô kiÓm to¸n hoÆc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 13. 13 § i Ò u   28.   Nh÷ng   hµnh   vi   nghiªm   cÊm   ®èi   víi   doanh   nghiÖp kiÓm to¸n 1.  Th«ng  ®ång,  mãc nèi  víi  ®¬n  vÞ   ®îc kiÓm  to¸n  ®Ó  lµm sai lÖch néi dung b¸o c¸o tµi chÝnh; 2. Mua hoÆc nhËn biÕu tÆng bÊt kú  lo¹i cæ phiÕu nµo,  kh«ng ph©n biÖt sè  lîng lµ  bao nhiªu cña  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm  to¸n; 3. Mua tr¸i phiÕu hoÆc c¸c tµi s¶n kh¸c cña ®¬n vÞ ®­ îc kiÓm to¸n; 4. Gîi  ý  hoÆc nhËn thï  lao díi bÊt kú  h×nh thøc nµo  ngoµi  phÝ  kiÓm  to¸n vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  ghi trong  hîp  ®ång hoÆc lîi dông vÞ trÝ cña doanh nghiÖp ®Ó thu ®îc c¸c  lîi Ých kh¸c; 5. Dïng lîi Ých vËt chÊt, quan hÖ víi bªn thø ba, hèi  lé, g©y søc  Ðp, mua chuéc  ®èi víi  ®¬n vÞ   ®îc kiÓm to¸n  khi cung cÊp dÞch vô hoÆc t×m kiÕm kh¸ch hµng; 6. ChÊp nhËn thùc hiÖn c«ng viÖc thu nî cho ®¬n vÞ ®­ îc kiÓm to¸n; 7.   Cho   bªn   kh¸c   sö   dông   tªn   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  cña m×nh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp; 8.   C¸c   ho¹t   ®éng   kh¸c   tr¸i   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt. §i Ò u  29.  B¸o c¸o kiÓm to¸n 1. C«ng viÖc kiÓm to¸n  ®éc lËp do c¸c kiÓm to¸n viªn  vµ   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n  thùc   hiÖn.   Khi   kÕt   thóc  c«ng   viÖc kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ph¶i lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n, trong ®ã ghi râ ý kiÕn vÒ kÕt   qu¶ kiÓm to¸n. 2. B¸o c¸o kiÓm to¸n ph¶i  ®éc lËp, kh¸ch quan, trung  thùc,  cã  ch÷  ký  cña kiÓm to¸n  viªn  hµnh nghÒ  thùc  hiÖn  kiÓm to¸n  vµ  kiÓm  to¸n  viªn lµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p  luËt   cña   doanh   nghiÖp  kiÓm   to¸n   hoÆc   ngêi   ®îc   uû   quyÒn  b»ng   v¨n   b¶n   cña   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt   ký   tªn,  ®ãng dÊu. KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  doanh nghiÖp kiÓm  to¸n   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt,   tríc   ®¬n   vÞ   ®îc  kiÓm to¸n vÒ ý kiÕn kiÓm to¸n cña m×nh. 3. Mét trong hai ch÷  ký  cña kiÓm to¸n viªn trªn b¸o  c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n níc ngoµi  ®îc thµnh  lËp vµ  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam hoÆc cha  ®îc thµnh lËp  ë 
 14. 14 ViÖt Nam ph¶i  lµ  ngêi ViÖt Nam, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  30.  Tæ chøc kiÓm to¸n níc ngoµi Tæ chøc kiÓm to¸n ë níc ngoµi cha thµnh lËp chi nh¸nh  t¹i ViÖt Nam  ®îc thùc hiÖn kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam trong  c¸c trêng hîp díi ®©y, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong c¸c  ®iÒu íc quèc tÕ  mµ  Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam cã   tham gia ký kÕt hoÆc gia nhËp: 1.   Sau   khi   kÕt   n¹p   mét   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc  thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµm thµnh  viªn   th×   thùc   hiÖn   kiÓm   to¸n   díi   tªn   cña   tæ   chøc   níc  ngoµi vµ tæ chøc thµnh viªn. 2. Hîp t¸c víi mét doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc thµnh  lËp vµ  ho¹t  ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam trong tõng cuéc  kiÓm to¸n riªng lÎ  th×  b¸o c¸o kiÓm to¸n ph¶i cã  ch÷  ký  cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n cña ViÖt Nam. 3.  NÕu muèn  thùc  hiÖn  ®éc  lËp mét  cuéc  kiÓm to¸n   ë  ViÖt Nam vµ lu hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n ë ViÖt Nam th× ph¶i   ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn cho tõng cuéc kiÓm to¸n. §i Ò u   31.  ChÊm døt ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp kiÓm  to¸n, chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm to¸n Doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ chi nh¸nh doanh nghiÖp kiÓm  to¸n chÊm døt ho¹t ®éng trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Tù chÊm døt ho¹t ®éng; 2.  BÞ  thu håi  GiÊy  phÐp  ®Çu  t  hoÆc GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng ký kinh doanh; 3.   Trêng   hîp   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   doanh nghiÖp. §i Ò u  32.  PhÝ dÞch vô kiÓm to¸n vµ phÝ dÞch vô kh¸c 1.   Doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®îc   thu   phÝ   dÞch   vô   kiÓm  to¸n cho dÞch  vô  mµ  doanh  nghiÖp  cung  cÊp.  PhÝ  dÞch vô  kiÓm to¸n  do doanh  nghiÖp  kiÓm  to¸n vµ   ®¬n vÞ   ®îc kiÓm  to¸n tháa thuËn trong hîp  ®ång kiÓm to¸n theo c¨n cø sau  ®©y: a) Néi dung, khèi lîng vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®îc x¸c  ®Þnh trong hîp ®ång kiÓm to¸n; b) Thêi gian vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn   sö dông ®Ó thùc hiÖn dÞch vô;
 15. 15 c)   Tr×nh   ®é,   kinh   nghiÖm   vµ   uy   tÝn   cña   kiÓm   to¸n   viªn, cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n; d)  Trêng  hîp c¬   quan nhµ  níc  quy  ®Þnh  møc phÝ  kiÓm  to¸n th×  c¨n cø vµo møc phÝ  kiÓm to¸n theo quy  ®Þnh  ®èi  víi tõng lo¹i h×nh dÞch vô kiÓm to¸n. 2. Doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ   ®¬n vÞ   ® îc kiÓm to¸n cã  thÓ  tháa thuËn ¸p dông mét trong c¸c ph ¬ng thøc tÝnh phÝ  dÞch vô kiÓm to¸n sau ®©y: a) Theo giê  lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  vµ  møc phÝ mét giê; b) Theo tõng dÞch vô kiÓm to¸n víi møc phÝ trän gãi; c) Theo tõng dÞch vô  kiÓm to¸n víi møc phÝ  tÝnh theo  tû lÖ phÇn tr¨m (%) cña gi¸ trÞ hîp ®ång, gi¸ trÞ dù ¸n; d)  Theo hîp   ®ång  kiÓm to¸n  nhiÒu  kú  víi  møc phÝ  cè  ®Þnh tõng kú. 3.   C¨n   cø   vµo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   cña  §iÒu nµy, doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ kh¸ch hµng tháa thuËn   møc phÝ cho c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c. Ch¬ng IV Qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp  §i Ò u   33.   Néi   dung   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng  kiÓm to¸n ®éc lËp 1. X©y dùng, chØ  ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc, quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn nghÒ  nghiÖp kiÓm to¸n  ®éc lËp  ë  ViÖt  Nam. 2. Ban hµnh, phæ biÕn, chØ  ®¹o vµ  tæ chøc thùc hiÖn  chuÈn mùc kiÓm to¸n vµ  c¸c híng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc  kiÓm to¸n vµ ph¬ng ph¸p chuyªn m«n nghiÖp vô kiÓm to¸n. 3. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ ®µo t¹o, båi  dìng nghiÖp vô  kiÓm to¸n vµ  cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m;   quy  ®Þnh thÓ  thøc  thi  tuyÓn  vµ  cÊp chøng chØ kiÓm  to¸n  viªn;   thµnh   lËp   Héi   ®ång   thi   cÊp   Nhµ   níc,   tæ   chøc   thi  tuyÓn vµ cÊp chøng chØ kiÓm to¸n viªn. 4.   Qu¶n   lý   thèng   nhÊt   danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn   vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®ang hµnh nghÒ  kiÓm to¸n  ®éc lËp  trong c¶ níc. §Þnh kú  2 n¨m, Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o c«ng  khai danh s¸ch kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®¨ng ký hµnh nghÒ.
 16. 16 5. Thùc hiÖn kiÓm tra tu©n thñ ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n   ®éc lËp, chuÈn  mùc kiÓm to¸n vµ  c¸c quy  ®Þnh liªn  quan  trong c¸c doanh nghiÖp kiÓm to¸n. 6.   §×nh   chØ   thi   hµnh   vµ   yªu   cÇu   söa   ®æi   nh÷ng   quy  ®Þnh, quyÕt  ®Þnh cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n tr¸i víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  tæ chøc doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ  hµnh nghÒ kiÓm to¸n. 7.   Thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   hç   trî   ph¸t   triÓn   nghÒ  nghiÖp kiÓm to¸n ®éc lËp. 8. Qu¶n lý ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ kiÓm to¸n. 9. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m ph¸p  luËt vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp. §i Ò u   34.   Tr¸ch nhiÖm cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp 1. ChÝnh phñ  thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  ho¹t  ®éng  kiÓm to¸n ®éc lËp. 2. Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ  thùc  hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc  lËp. 3. C¸c bé, c¬  quan ngang Bé  trong ph¹m vi nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t  ®éng   kiÓm  to¸n   ®éc   lËp   vµ  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   trong   lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch. 4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng trong ph¹m vi, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã  tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng kiÓm to¸n  ®éc lËp vµ  doanh nghiÖp kiÓm to¸n t¹i ®Þa ph¬ng. §i Ò u  35.  Xö lý c¸c bÊt ®ång hoÆc tranh chÊp 1.  Khi cã  bÊt   ®ång  hoÆc tranh  chÊp  vÒ  kÕt  qu¶ kiÓm  to¸n liªn  quan   ®Õn hîp  ®ång kiÓm to¸n  th×  c¸c  bªn  tiÕn  hµnh thñ tôc xö lý bÊt ®ång hoÆc tranh chÊp theo quy ®Þnh  cña ph¸p.  2. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ  kÕt qu¶   kiÓm to¸n,  c¬  quan  tµi chÝnh cã  tr¸ch  nhiÖm  tham gia  ý  kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc   kiÓm   to¸n  vµ   ph¬ng   ph¸p   chuyªn   m«n   nghiÖp   vô  kiÓm   to¸n  cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn theo yªu cÇu   cña c¬ quan ph¸p luËt cã liªn quan.
 17. 17 § i Ò u   36.  Thu håi GiÊy phÐp  ®Çu t, GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh hoÆc Chøng chØ kiÓm to¸n viªn 1. Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan chøc n¨ng cã  quyÒn  ®Ò  nghÞ  víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  hoÆc c¬  quan  ®¨ng ký  kinh  doanh  thu  håi  GiÊy  phÐp  ®Çu t, GiÊy  chøng nhËn   ®¨ng  ký  kinh doanh dÞch vô kiÓm to¸n hoÆc kh«ng chÊp nhËn ®¨ng ký   hµnh   nghÒ  kiÓm   to¸n   khi   doanh  nghiÖp   kiÓm  to¸n   vi  ph¹m   §iÒu 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé  Tµi chÝnh cã  quyÒn thu håi Chøng chØ kiÓm to¸n  viªn cña kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ vi ph¹m §iÒu 17, 18, 19  cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng V khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  37.  Khen thëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã  thµnh tÝch trong ho¹t  ®éng kiÓm   to¸n  ®éc lËp th×   ®îc khen thëng  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. §i Ò u  38.  Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh nµy th×  tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö   lý   kû   luËt,   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   39.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 07/ CP ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ  ban hµnh "Quy  chÕ KiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n". Bé tr­ ëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh nµy.
 18. 18 § i Ò u   40.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   41.  C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi NghÞ   ®Þnh  nµy ®Òu b∙i bá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2