intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

204
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  110/1997/N§/CP n g µ y  18 th¸ng 11 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c b æ  s u n g   Ö  s è  m ø c  l¬ n g   h ø c   ô  q u ¶ n  lý v µ h c v p h ô  c Ê p   h ø c   ô  l∙nh ®¹ o d o a n h  n g hi Ö p  b a n  h µ n h c v kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è   26/CP n g µ y 23/5/1993 C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  é     X∙    B tr ng  é  µiChÝnh, ë BT  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u      1.­Bæ sung  µo  ¹ng   ña  vh Ic B¶ng ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  v B¶ng  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ doanh  nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ t¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi trong c¸c doanh  th   ®é ti l m     nghiÖp, c¸c h Ö   è      s møc  ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ývµ  ô  Êp  l   ph c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ doanh  nghiÖp    nh sau: 1­ H Ö   è    s møc ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ý: l ­Gi¸m  c:   ®è   6,34 ­6,72    ­Phã    Gi¸m  c  µ  Õ     ëng: ®è v k to¸ntr   5,72 ­6,03.    2­ H Ö   è  ô  Êp    s ph c chøc  ô    o: v l∙nh®¹ ­Trëng    phßng  µ ¬ng  ¬ng: vt ®   0,5 ­Phã    phßng  µ ¬ng  ¬ng: vt ®   0.4 §i Ò u 2.­ Quy  nh  ¹i Òu  cña  Þ   nh  µy  dông  i  íi   ®Þ t  §i 1  Ngh ®Þ n ¸p  ®è v   nh÷ng  êi gi÷ chøc  ô  ng     v qu¶n  ý,l∙nh ®¹o  l    Tæng  c«ng    îc thµnh  Ëp  ty ®   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m 1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ   Öc  Õp tôc s ¾p  Õp  vi ti     x doanh nghiÖp  µ   íc,kh«ng    iÒu  Ön  Õp   Nh n   ®ñ ® ki x h¹ng  Æc   Öt theo  ® bi   quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u    é   ëng  é  3.­B tr B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé  ëng  é  ®é ­ Th binh v X∙    tr B TµichÝnh  Þu    ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4.­  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k
  2. 2 §i Ò u    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  5.­B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2