intTypePromotion=3

Nghị định 179/2004/NĐ-CP về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
105
lượt xem
16
download

Nghị định 179/2004/NĐ-CP về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 179/2004/nđ-cp về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 179/2004/NĐ-CP về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2004/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 179/2004/N -CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY NNH QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, các t ch c ho t ng trong lĩnh v c tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i các s n phNm, hàng hoá trong quá trình s n xu t, lưu thông trên th trư ng trong nư c, xu t khNu, nh p khNu. 2. Vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i các s n phNm, hàng hoá thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng, bí m t qu c gia ư c quy nh t i các văn b n khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S n ph m là k t qu c a các ho t ng, các quá trình, bao g m d ch v , ph n m m, ph n c ng và v t li u ch bi n ho c ã ư c ch bi n. Hàng hoá là s n phNm ư c ưa vào tiêu dùng thông qua trao i, buôn bán.
 2. 2. Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá là t ng th nh ng thu c tính (nh ng ch tiêu k thu t, nh ng c trưng) c a chúng, ư c xác nh b ng các thông s có th o ư c, so sánh ư c phù h p v i các i u ki n k thu t hi n có, th hi n kh năng áp ng nhu c u c a xã h i và c a cá nhân trong nh ng i u ki n s n xu t tiêu dùng xác nh, phù h p v i công d ng c a s n phNm, hàng hoá. Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c th hi n thông qua các ch tiêu k thu t, nh ng c trưng c a chúng. 3. Qu n lý ch t lư ng s n ph m, hàng hoá là ho t ng c a m t t ch c nh m nh hư ng phát tri n, nâng cao và ki m soát ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 4. Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa là ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c nh m nh hư ng phát tri n, nâng cao và ki m soát ch t lư ng s n phNm, hàng hoá áp ng các m c tiêu kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. Chương 2: BAN HÀNH VÀ ÁP D NG TIÊU CHU N CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 4. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là văn b n k thu t quy nh các c tính, yêu c u k thu t i v i s n phNm, hàng hoá, phương pháp th các c tính, yêu c u k thu t c a s n phNm, hàng hoá, các yêu c u v bao gói, ghi nhãn, v n chuy n, b o qu n s n phNm, hàng hoá, các yêu c u i v i h th ng qu n lý ch t lư ng và các v n khác có liên quan n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá (trách nhi m i v i ngư i tiêu dùng, ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng v.v...). 2. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá do Th trư ng các cơ quan, t ch c có thNm quy n ban hành theo th t c xác nh. Tiêu chuNn ư c xây d ng d a trên thành t u khoa h c, công ngh và tham kh o tiêu chuNn qu c t , khu v c và nư c ngoài, có tính n i u ki n kinh t - xã h i th c t c a Vi t Nam. 3. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph i thư ng xuyên ư c soát xét, i u ch nh cho phù h p v i s phát tri n c a khoa h c, công ngh và h i nh p kinh t qu c t . i u 5. H th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. H th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a Vi t Nam bao g m: a) Tiêu chuNn Vi t Nam là văn b n k thu t ư c xây d ng do yêu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng và thương m i, ư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, do B trư ng B Khoa h c và Công ngh ch o xây d ng và ban hành; b) Tiêu chuNn ngành là văn b n k thu t ư c xây d ng do nhu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i các s n phNm, hàng hoá chưa xây d ng ư c tiêu chuNn Vi t
 3. Nam tương ng, ư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B (sau ây g i chung là B ) ch o xây d ng và ban hành; c) Tiêu chuNn cơ s là văn b n k thu t do Th trư ng ơn v cơ s ban hành áp d ng trong cơ s . Tiêu chuNn cơ s không ư c trái v i quy nh có liên quan c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài ư c s d ng xây d ng các tiêu chuNn trong h th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ho c ư c áp d ng tr c ti p khi c n thi t. i u 6. Xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh th t c xây d ng, ban hành và áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam; hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s ; quy nh th t c ăng ký tiêu chuNn ngành và ph i h p v i B qu n lý chuyên ngành quy nh vi c áp d ng tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài; soát xét, quy t nh các tiêu chuNn ngành ph i nâng c p thành Tiêu chuNn Vi t Nam cho phù h p v i danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam (quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này), danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Ngh nh này), danh m c hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng (quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này) ư c ban hành hàng năm. 2. B qu n lý chuyên ngành có trách nhi m xây d ng tiêu chuNn ngành và tham gia xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t , khu v c; ch o vi c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài. 3. B qu n lý chuyên ngành xu t nhu c u xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam i v i các i tư ng c n qu n lý; th ng nh t v i B Khoa h c và Công ngh v k ho ch xây d ng tiêu chuNn ngành. 4. B Khoa h c và Công ngh và các B qu n lý chuyên ngành gi i thi u r ng rãi k ho ch xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành hàng năm các t ch c, cá nhân quan tâm bi t và tham gia óng góp ý ki n. 5. Tiêu chuNn Vi t Nam do các Ban k thu t Tiêu chuNn Vi t Nam xây d ng d th o và hoàn thi n trư c khi trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh ban hành. B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban k thu t Tiêu chuNn Vi t Nam. i u 7. Nghĩa v trong xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá M i t ch c, cá nhân có quy n ngh xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành; có nghĩa v góp ý ki n và cung c p thông tin cho vi c xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn qu c t và khu v c. i u 8. Nguyên t c áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá
 4. 1. Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành là tiêu chuNn t nguy n áp d ng. 2. Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ch b t bu c áp d ng i v i nh ng s n phNm, hàng hóa thu c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. 3. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh n i dung, th t c công b s n phNm, hàng hoá phù h p tiêu chuNn và pháp quy k thu t (technical regulations - quy nh k thu t do các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ban hành có tính ch t b t bu c áp d ng). i u 9. Danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam trong t ng th i kỳ i v i các s n phNm, hàng hóa liên quan n th c phNm, an toàn, v sinh, s c kho con ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác thu c di n áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam. Danh m c s n phNm hàng hoá này ư c soát xét hàng năm b sung các s n phNm, hàng hoá b t bu c ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam do các B qu n lý ngành quy nh áp d ng theo yêu c u qu n lý ch t lư ng trên th trư ng. 2. B qu n lý chuyên ngành ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác (bao g m tiêu chuNn qu c t , khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài và Tiêu chuNn Vi t Nam) theo nhu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá chưa n m trong danh m c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 10. B n quy n, xu t b n và ăng b Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành 1. Cơ quan ban hành Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành gi b n quy n và ch u trách nhi m xu t b n, phát hành văn b n tiêu chuNn. 2. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m th c hi n vi c ăng b Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành. Chương 3: CH NG NH N CH T LƯ NG VÀ CÔNG NH N H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG i u 11. Ch ng nh n ch t lư ng, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. Ch ng nh n ch t lư ng là ho t ng ánh giá và xác nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn. 2. Công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là ho t ng ánh giá và xác nh n năng l c c a các t ch c sau ây phù h p v i yêu c u quy nh trong các tiêu chuNn tương ng: a) Phòng th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá;
 5. b) T ch c giám nh ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; c) T ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; d) T ch c ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. i u 12. Phương th c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c ti n hành theo m t trong các phương th c sau: a) Th nghi m m u i n hình; b) Th nghi m m u i n hình và giám sát m u th nghi m l y trên th trư ng ho c cơ s s n xu t; c) Th nghi m m u i n hình và ánh giá i u ki n m b o ch t lư ng; d) Th nghi m lô s n phNm, hàng hoá; ) Th nghi m ho c ki m nh toàn b s n phNm, hàng hoá. 2. Tùy theo nhu c u qu n lý, B qu n lý chuyên ngành l a ch n phương th c ch ng nh n quy nh t i kho n 1 i u này ti n hành vi c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh t i i u 18 c a Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá. i u 13. Danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ch ng nh n ch t lư ng 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam trong t ng th i kỳ trên cơ s danh m c s n phNm, hàng hoá thu c di n ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này và hư ng d n n i dung và th t c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 2. Các B qu n lý chuyên ngành ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác (không bao g m tiêu chuNn Vi t Nam). i u 14. T ch c ch ng nh n ch t lư ng 1. T ch c ch ng nh n ch t lư ng th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 2. T ch c quy nh t i kho n 1 i u này, k c t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Là t ch c ho t ng d ch v k thu t bao g m: T ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t thu c các B qu n lý chuyên ngành;
 6. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c; Doanh nghi p nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n ch ng nh n ch t lư ng theo các lĩnh v c ã ghi trong gi y phép u tư; Chi nhánh t i Vi t Nam c a t ch c ch ng nh n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t Thương m i th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng theo các lĩnh v c ã ghi trong gi y phép thành l p chi nhánh. b) Là t ch c ho t ng c l p, khách quan, ư c t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này công nh n có năng l c qu n lý, k thu t áp ng các yêu c u quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng. 3. T ch c ch ng nh n ch t lư ng ph i ăng ký lĩnh v c ho t ng và m u d u, m u bi u tư ng, m u gi y ch ng nh n ch t lư ng t i B Khoa h c và Công ngh . i u 15. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là t ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t ánh giá, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng c a các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh này. 2. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) áp ng các yêu c u quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng; b) Ho t ng c l p, khách quan. c) B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch thành l p và ho t ng c a t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 3. B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng qu c gia v công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. B Khoa h c và Công ngh thành l p và qu n lý ho t ng c a H i ng này và qu n lý ho t ng c a t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. i u 16. ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. T ch c, cá nhân có phòng th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, t ch c giám nh ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, t ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và t ch c ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng có quy n ngh v i t ch c công nh n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 2. Căn c ti n hành ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là các yêu c u chung v năng l c và ho t ng áp ng ư c yêu c u c a Tiêu chuNn Vi t Nam và phù h p v i các chuNn m c qu c t .
 7. 3. K t qu th nghi m, giám nh, ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và h th ng qu n lý ch t lư ng c a các t ch c th nghi m, giám nh và ch ng nh n tương ng ã ư c công nh n, ư c ưu tiên s d ng như nh ng văn b n có tính pháp lý trong ho t ng qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong nư c và quan h thương m i v i nư c ngoài. i u 17. Tham gia h p tác qu c t v ch ng nh n ch t lư ng và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho t ch c công nh n và các t ch c ư c công nh n quy nh t i kho n 1 i u 15 và kho n 1 i u 16 c a Ngh nh này tham gia vào ho t ng c a các t ch c qu c t và khu v c v công nh n và ch ng nh n; tham gia vào các tho thu n th a nh n l n nhau v tiêu chuNn và ánh giá s phù h p. Chương 4: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN S N XU T, KINH DOANH I V I CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 18. Công b ch t lư ng s n phNm, hàng hoá T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa thu c danh m c quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này ph i công b ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a mình phù h p v i tiêu chuNn b t bu c áp d ng. i u 19. B t bu c ch ng nh n và ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh các s n phNm, hàng hoá thu c danh m c s n phNm, hàng hoá b t bu c ph i ch ng nh n ch t lư ng quy nh i u 13 c a Ngh nh này và danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này ph i th c hi n vi c ch ng nh n ho c ki m tra ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng. Chương 5: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 20. N i dung qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n nhi m v th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu v i các nhi m v c th sau ây: 1. Xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các chính sách, quy ho ch và k ho ch v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 2. Ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và t ch c th c hi n các văn b n ó;
 8. 3. Ph i h p t ch c và qu n lý ho t ng c a các cơ quan qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B , ngành và a phương; 4. Quy nh nguyên t c, i u ki n, tiêu chí ho t ng c a các t ch c công nh n, ch ng nh n, giám nh và th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và qu n lý ho t ng c a các t ch c này; 5. Ban hành và quy nh th t c xây d ng, áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam; hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s ; quy nh th t c ăng ký tiêu chuNn ngành và ph i h p v i B qu n lý chuyên ngành quy nh vi c áp d ng tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài; 6. Ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan ký k t và th c hi n các th a thu n, i u ư c qu c t v vi c th a nh n l n nhau trong ho t ng công nh n và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 7. T ch c nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b k thu t trong lĩnh v c ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; thư ng xuyên cung c p thông tin v k t qu nghiên c u khoa h c và áp d ng ti n b k thu t cho các B , ngành và các cơ s s n xu t kinh doanh. 8. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan, các a phương t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 9. Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 10. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 11. Ch trì t ch c gi i quy t các tranh ch p v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c B Khoa h c và Công ngh là cơ quan giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 21. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B qu n lý chuyên ngành b o m tính th ng nh t trong qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia và yêu c u h i nh p kinh t qu c t , các B qu n lý chuyên ngành theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thu c ph m vi qu n lý c a ngành phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t chung c a nhà nư c v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; xây d ng và ban hành các văn b n pháp quy k thu t quy nh các ch tiêu k thu t b t bu c áp d ng i v i các s n phNm, hàng hoá liên quan n th c phNm, an toàn, v sinh, s c kho con
 9. ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác do nhu c u ph i qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban hành tiêu chuNn ngành và ăng ký tiêu chuNn ngành t i B Khoa h c và Công ngh , quy nh danh m c s n phNm, hàng hoá thu c di n ph i áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn khác quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này; hư ng d n xây d ng, áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s trong lĩnh v c ư c phân công qu n lý. 3. T ch c vi c công b và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá phù h p tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn khác thu c ph m vi ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý phù h p v i các quy nh c a Ngh nh này. 4. Ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c n thi t cho vi c qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; xây d ng và th c hi n các chương trình nâng cao ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ph m vi qu n lý. 5. Thanh tra, ki m tra các ho t ng v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a ngành, c a cơ s b o m vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, x lý các vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 22. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương v i các nhi m v sau ây: a) Ban hành các văn b n hư ng d n i v i công tác qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; b) Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch và dành kinh phí thích h p xây d ng cơ s v t ch t, k thu t và mua s m trang thi t b c n thi t cho vi c qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; c) T ch c th c hi n và tuyên truy n, giáo d c nhân dân th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; d) Ch o, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t; ) T ch c ti p nh n và gi i quy t ho c chuy n n các cơ quan có trách nhi m gi i quy t các khi u n i, t cáo và các ki n ngh v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 2. S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành có liên quan giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c và Công ngh là cơ quan tr c ti p giúp S Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương.
 10. i u 23. Phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá c thù 1. Các B qu n lý chuyên ngành th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. i v i các s n phNm, hàng hoá c thù Chính ph phân công c th như sau: a) B Y t : các lo i nguyên li u làm thu c và các lo i thu c phòng và ch a b nh cho ngư i, các lo i v c xin, sinh phNm y t ; các lo i v t tư v sinh, trang thi t b y t , xà phòng và hoá ch t gia d ng, ph n rôm, thu c ánh răng, m phNm; v sinh an toàn th c phNm, nư c ăn u ng, nư c sinh ho t. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, các ch phNm sinh h c ph c v tr ng tr t và chăn nuôi; thu c thú y; v t tư nông nghi p, lâm nghi p và diêm nghi p, ch t b o qu n nông s n, lâm s n và công trình th y l i. c) B Th y s n: th y s n, th c phNm th y s n xu t khNu, gi ng th y s n, th c ăn nuôi tr ng th y s n, thu c thú y th y s n, các lo i v t tư, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng th y s n; ngư lư i, d ng c ánh b t th y s n; các thi t b òi h i yêu c u nghiêm ng t v an toàn trong ngành th y s n. d) B Giao thông v n t i: phương ti n giao thông cơ gi i và các thi t b liên quan n an toàn cho ngư i và phương ti n giao thông v n t i ( ư ng không, ư ng th y, ư ng b , ư ng s t); phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng; container, n i hơi, bình ch u áp l c và các phương ti n, thi t b chuyên dùng khác s d ng trong giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i, hàng không dân d ng; phương ti n, thi t b , công trình thăm dò và khai thác d u khí trên bi n; các công trình h t ng giao thông. ) B Xây d ng: công trình xây d ng, v t li u xây d ng. e) B Công nghi p: hóa ch t, v t li u n công nghi p; máy, trang thi t b k thu t dùng cho công nghi p và tiêu dùng; các phương ti n, trang thi t b chuyên dùng s d ng trong thăm dò, khai thác m và luy n kim; các thi t b s n xu t hoá ch t, v t li u n ; các thi t b s n xu t trong công nghi p ch bi n th c phNm. f) B Lao ng, Thương binh và Xã h i: máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, an toàn i v i công trình vui chơi công c ng. g) B Bưu chính, Vi n thông: s n phNm bưu chính, vi n thông, s n phNm công ngh thông tin. h) B Văn hóa - Thông tin: s n phNm văn hóa, văn h c, ngh thu t, thông tin báo chí. i) B Tài nguyên và Môi trư ng: các s n phNm v o c b n và a ch t khoáng s n, các s n phNm i u tra cơ b n và d báo v tài nguyên môi trư ng; các thành ph n môi trư ng như t, nư c, không khí. k) B Thương m i: d ch v thương m i, thương m i i n t ;
 11. l) B Giáo d c và ào t o: sách giáo khoa, dùng d y h c và thi t b k thu t dùng trong nhà trư ng, sách nghiên c u, sách khoa h c k thu t. m) B Tài chính: các s n phNm liên quan n d tr qu c gia, kinh doanh x s , ho t ng ch ng khoán; d ch v b o hi m, k toán, ki m toán, tư v n tài chính, thu , thNm nh giá, h i quan. n) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: ti n t , ho t ng ngân hàng, các thi t b chuyên dùng cho ngân hàng. o) y ban Th d c Th thao: công trình th thao, trang thi t b luy n t p, thi uc a các cơ s th d c th thao và c a các môn th thao. p) B Khoa h c và Công ngh : thi t b an toàn b c x h t nhân; các ngu n phóng x ; phương ti n, d ng c o lư ng và các s n phNm, hàng hoá khác (tr các s n phNm, hàng hoá ã nêu t i các i m a, b, c, d, , e, f, g, h, i, k, l, m, n, o nói trên và các s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh, bí m t qu c gia). 2. Trong trư ng h p có s ch ng chéo và trùng l p v lĩnh v c ư c phân công qu n lý gi a các B qu n lý chuyên ngành quy nh t i kho n 1 i u này, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 6: QUY CH KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 24. Danh m c và căn c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Căn c yêu c u qu n lý ch t lư ng trong t ng th i kỳ, B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành có liên quan xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng, kèm theo căn c ki m tra và danh sách các t ch c ư c ch nh th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Hàng năm, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B soát xét, b sung danh m c s n phNm, hàng hoá và danh m c các t ch c nói trên trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Căn c ki m tra ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá thu c danh m c quy nh t i kho n 1 i u này là các quy nh c a pháp lu t liên quan n các yêu c u v m b o ch t lư ng, an toàn, v sinh, s c kho con ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Phương pháp và vi c s d ng k t qu công b và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ho t ng ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c ti n hành theo phương pháp do các B qu n lý chuyên ngành quy nh, phù h p v i lĩnh v c ư c phân công qu n lý quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Ngh nh này và hư ng d n c a các t ch c tiêu chuNn hoá qu c t ho c khu v c có liên quan có tính n các i u ki n th c t c a Vi t Nam.
 12. 2. Khuy n khích s d ng các k t qu công b phù h p tiêu chuNn c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ư c cơ quan qu n lý nhà nư c xác nh n và k t qu ch ng nh n phù h p tiêu chuNn c a các t ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph c v vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 26. T ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Các t ch c ư c ch nh th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá bao g m: a) Các t ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t c a các B qu n lý chuyên ngành; b) Các t ch c kinh doanh d ch v giám nh ư c thành l p phù h p v i Ngh nh s 20/1999/N -CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hóa và ư c t ch c công nh n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này ánh giá và công nh n phù h p v i chuNn m c qu c t i v i t ch c giám nh ch t lư ng. Các t ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph i áp ng các i u ki n quy nh c a B Khoa h c và Công ngh và các B qu n lý chuyên ngành. 2. B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành quy nh c th i u ki n và th t c ch nh t ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 27. Ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng, hàng hoá xu t khNu và nh p khNu 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá căn c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này có trách nhi m t ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng trong nư c và hàng hoá nh p khNu. 2. S n phNm, hàng hoá nh p khNu tiêu th t i Vi t Nam ph i tuân th các quy nh v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trong nư c. Trư ng h p ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng và nh p khNu không phù h p v i quy nh, cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i Chương V c a Ngh nh này có quy n ình ch vi c lưu thông s n phNm, hàng hoá ó trên th trư ng và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá xu t khNu t Vi t Nam ra nư c ngoài do các bên th a thu n nhưng không trái v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t. S n phNm, hàng hoá c a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài b tr v ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trong nư c. i u 28. Mi n ho c gi m ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá
 13. 1. S n phNm, hàng hoá thu c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này s ư c mi n ho c gi m ki m tra ch t lư ng trong các trư ng h p sau ây: a) S n phNm, hàng hoá ã ư c các t ch c ch ng nh n ch t lư ng quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác. b) S n phNm, hàng hoá nh p khNu có gi y ch ng nh n ho c d u phù h p tiêu chuNn c a nư c xu t khNu ư c Vi t Nam th a nh n theo hi p nh ho c tho thu n th a nh n l n nhau v tiêu chuNn và s phù h p mà Vi t Nam tham gia ký k t. c) S n phNm, hàng hoá c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh có h th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch ng nh n b i t ch c ch ng nh n quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này. 2. S n phNm, hàng hoá ư c mi n ho c gi m ki m tra nói trên có th b ki m tra t xu t n u phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Căn c k t qu ki m tra, cơ quan qu n lý quy nh t i Chương V c a Ngh nh này quy t nh h y b ho c ti p t c vi c mi n ho c gi m ki m tra i v i s n phNm, hàng hoá ó. i u 29. Hư ng d n th c hi n cơ ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành có liên quan hư ng d n vi c th c hi n quy ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i Chương VI c a Ngh nh này. Chương 7: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 30. Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là thanh tra chuyên ngành. 2. N i dung thanh tra chuyên ngành ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, x ph t, áp d ng ho c ki n ngh áp d ng theo thNm quy n các bi n pháp phòng ng a và ch m d t các hành vi vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Vi c thanh tra do oàn thanh tra ho c thanh tra viên th c hi n. 3. Phương th c, th t c thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 31. Nhi m v c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá có nhi m v sau:
 14. 1. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, xây d ng chương trình, k ho ch, công tác thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trình cơ quan có thNm quy n quy t nh; 2. B i dư ng nghi p v công tác thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá cho Thanh tra viên chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 3. Ti p nh n ơn, thư khi u n i, t cáo, xác minh, k t lu n và ki n ngh bi n pháp gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; 4. Thanh tra, k t lu n v vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 5. X ph t vi ph m hành chính v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Quy n h n c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá có quy n: 1. Ki n ngh v i th trư ng cơ quan cùng c p, t ch c thanh tra c p trên v bi n pháp ngăn ch n, x lý sau khi thanh tra; 2. Yêu c u cá nhân, t ch c liên quan cung c p thông tin, tài li u c n thi t ph c v cho công tác thanh tra, yêu c u cơ quan, t ch c liên quan c ngư i tham gia công tác thanh tra; 3. T m ình ch vi c thi hành quy t nh c a cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a cơ quan cùng c p ho c c a c p dư i liên quan n v , vi c, i tư ng thanh tra n u xét th y vi c thi hành quy t nh ó gây tr ng i cho công tác thanh tra; 4. T m ình ch hành vi vi ph m các quy nh v ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa n u xét th y hành vi ó vi ph m pháp lu t, gây tác h i ho c có nguy cơ gây tác h i n l i ích c a nhà nư c ho c quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, công dân; 5. Niêm phong tài li u, kê biên tài s n; yêu c u cơ quan có thNm quy n t m gi ti n, v t, ình ch ho c thu h i gi y ch ng nh n, ch ng ch có liên quan trong trư ng h p có căn c xác nh là có vi ph m pháp lu t và c n ph i ngăn ch n, tìm bi n pháp x lý k p th i; 6. Trưng c u giám nh; 7. áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, x ph t theo các quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính; 8. Chuy n h sơ v hành vi vi ph m pháp lu t sang cơ quan i u tra hình s x lý theo quy nh c a pháp lu t n u xét th y có d u hi u c u thành t i ph m;
 15. 9. Thanh tra viên chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c c p th Thanh tra viên, ư c trang b trang ph c th ng nh t; 10. Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c s d ng con d u riêng trong ho t ng thanh tra và ư c m tài kho n t m gi t i kho b c nhà nư c; 11. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Th c hi n các yêu c u và quy t nh c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Các t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra ho c liên quan n vi c thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa có trách nhi m th c hi n yêu c u, ki n ngh và quy t nh v thanh tra theo quy nh c a pháp lu t, t o i u ki n t ch c thanh tra và thanh tra viên hoàn thành nhi m v ; các i tư ng thanh tra nói t i i u này có quy n gi i trình, khi u n i i v i k t lu n, ki n ngh , quy t nh c a thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. T ch c Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Thanh tra chuyên ngành c a các B , ngành th c hi n ch c năng thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo ph m vi, lĩnh v c ư c phân công qu n lý quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. 2. B Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân c p; xây d ng h th ng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trình Chính ph xem xét, quy t nh. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c hư ng d n chi ti t ho t ng thanh tra v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B , ngành theo quy nh t i kho n 1 c a i u này và Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i kho n 2 c a i u này. Chương 8: X PH T VI PH M PHÁP LU T V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 35. X ph t vi ph m i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh 1. Cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c th c hi n theo Ngh nh riêng c a Chính ph . i u 36. X ph t vi ph m i v i t ch c, cá nhân thu c cơ quan qu n lý nhà nư c
 16. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n c n tr ho t ng h p pháp ho c vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Gi i quy t khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t các khi u n i, t cáo v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo, pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 38. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . B trư ng B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 39. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản