intTypePromotion=1

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
404
lượt xem
45
download

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 206/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp  trong c¸c c«ng ty nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ph¹m vi ¸p dông c¸c quy  ®Þnh qu¶n lý  lao  ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: ­ Tæng c«ng ty nhµ níc; ­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ  c«ng ty. §i Ò u   2.   §èi   tîng   ¸p   dông,   bao   gåm   ngêi   lao   ®éng  lµm viÖc theo chÕ   ®é  hîp  ®ång lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña  Bé  luËt Lao  ®éng vµ  Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng (kh«ng kÓ  Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc, KÕ   to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång). §i Ò u  3.  Qu¶n lý lao ®éng 1. C¨n cø vµo khèi lîng, chÊt lîng, yªu cÇu, nhiÖm vô  s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng n¨m c«ng ty x¸c  ®Þnh kÕ  ho¹ch 
  2. 2 sö  dông lao  ®éng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u tr íc  khi thùc hiÖn; 2. Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng  ®∙  ®¨ng ký,  c«ng ty trùc tiÕp tuyÓn dông theo quy chÕ  tuyÓn dông lao  ®éng   cña   c«ng   ty   vµ   ký   kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng;  3. Hµng n¨m c«ng ty cã  tr¸ch nhiÖm  ®¸nh gi¸ kÕ  ho¹ch  sö  dông lao  ®éng vµ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é   ®èi víi lao  ®éng  kh«ng cã viÖc lµm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. §i Ò u   4.  C«ng ty  ®îc ¸p dông hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng  thªm kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  ®Ó  lµm c¬  së  tÝnh  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.  Khi ¸p dông hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm nµy c«ng ty ph¶i  b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn:  1. Nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.   Møc   t¨ng   tiÒn   l¬ng   b×nh   qu©n   ph¶i   thÊp   h¬n   møc  t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n; 3. Lîi nhuËn kÕ ho¹ch kh«ng thÊp h¬n so víi lîi nhuËn   thùc hiÖn  cña  n¨m  tríc liÒn  kÒ,  trõ  trêng  hîp   ®Æc  biÖt  theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §i Ò u   5.  ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý  tiÒn l¬ng cña c¸c c«ng ty ph¶i b¶o  ®¶m c¸c quy  ®Þnh sau  ®©y: 1. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc  lao  ®éng tiªn tiÕn vµ  th«ng sè  tiÒn l¬ng phï  hîp víi c¸c  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ph¶i  ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u tríc khi thùc hiÖn. §èi  víi c«ng  ty h¹ng   ®Æc  biÖt vµ   c«ng ty  thùc hiÖn  ho¹t ®éng c«ng Ých cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ  quèc   d©n   th×   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng   do   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh vµ  b¸o c¸o Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ. 3. Quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn  ®îc x¸c  ®Þnh theo møc  ®é  hoµn thµnh chØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh, n¨ng suÊt lao  ®éng, lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  tr¶ l¬ng cho ngêi lao  ®éng  theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c«ng ty.
  3. 3 § i Ò u  6.   ChÕ ®é tiÒn thëng 1.  Quü  thëng tõ   quü  khen  thëng  cña c«ng  ty  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy  03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n  lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; 2.   TiÒn   thëng   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy chÕ thëng cña c«ng ty. §i Ò u   7.   Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty cã  tr¸ch  nhiÖm: 1.  Quý  I hµng  n¨m,  x©y dùng  kÕ  ho¹ch  lîi  nhuËn;  kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u. §ång thêi göi cho c¬  quan thuÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ; 2. X¸c  ®Þnh quü  tiÒn l¬ng thùc hiÖn, quü  tiÒn thëng  cña c«ng ty; 3. X©y dùng  ®Þnh møc lao  ®éng; tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt   c«ng   nh©n;   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   viªn  chøc, nh©n viªn; quy chÕ  n©ng ng¹ch, n©ng bËc l¬ng; quy  chÕ  tr¶ l¬ng, quy chÕ  thëng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,   b¶o ®¶m d©n chñ, c«ng b»ng, minh b¹ch, khuyÕn khÝch nh÷ng   ngêi cã  tµi n¨ng, cã  tr×nh  ®é  chuyªn m«n, kü  thuËt cao,  cã n¨ng suÊt lao ®éng cao ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng ty; 4. Cñng cè  tæ chøc bé  m¸y vµ  t¨ng cêng  ®ñ  sè  lîng,  chÊt lîng viªn chøc lµm c«ng t¸c lao  ®éng, tiÒn l ¬ng cña  c«ng ty theo quy ®Þnh cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; 5. Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vµ  Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   ®Þa   ph¬ng   kÕt   qu¶   s¶n  xuÊt,   kinh   doanh,   lîi   nhuËn,   lao   ®éng,   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  thëng n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  §i Ò u  8.  §¹i diÖn chñ së h÷u cã tr¸ch nhiÖm: 1. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty: a) Th«ng qua kÕ ho¹ch lîi nhuËn; kÕ ho¹ch sö dông lao   ®éng;   ®Þnh   møc   lao   ®éng;   ®¬n   gi¸   tiÒn  l ¬ng;   tiªu  chuÈn  cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp   vô  viªn chøc, nh©n viªn; quy chÕ  n©ng ng¹ch, n©ng bËc l ­ ¬ng, quü  tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ  quy chÕ  tr¶ l¬ng, quy  chÕ thëng cña c«ng ty; b) ChØ  ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy   ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy;
  4. 4 c) B¸o c¸o Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Bé Tµi  chÝnh vÒ   ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt  vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ  trÝ  quan  träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; d) QuyÕt  ®Þnh tæ chøc bé  m¸y, biªn chÕ  viªn chøc lµm  c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l¬ng cña c«ng ty; ®) Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi hoÆc Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   kÕt   qu¶   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh, lîi nhuËn, lao ®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tr­ íc n¨m kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  2. C¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng: a) TiÕp nhËn  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch lîi nhuËn; kÕ  ho¹ch sö  dông lao  ®éng;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; quy chÕ  tr¶ l¬ng, quy  chÕ  thëng  vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt,  kinh doanh,  lîi  nhuËn,   lao   ®éng,   tiÒn  l¬ng,   tiÒn   thëng   n¨m   tríc   n¨m   kÕ  ho¹ch cña c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Híng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy; c) Phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c«ng ty  h¹ng  ®Æc biÖt vµ  c«ng ty thùc hiÖn ho¹t  ®éng c«ng  Ých cã  vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; d) Quý  I hµng n¨m, b¸o c¸o Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi  kÕt  qu¶  s¶n  xuÊt,  kinh doanh,  lîi nhuËn,  lao  ®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch cña c¸c  c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý.  §i Ò u   9.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cã  tr¸ch nhiÖm: 1.   Híng   dÉn   ph¬ng   ph¸p   x©y   dùng   ®Þnh   møc   lao   ®éng;  tiªu chuÈn cÊp bËc kÜ  thuËt c«ng nh©n; tiªu chuÈn chuyªn  m«n, nghiÖp vô  viªn chøc, nh©n viªn; n¨ng suÊt lao  ®éng;  tiÒn l¬ng b×nh qu©n;  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ  quy chÕ  tr¶ l­ ¬ng, quy chÕ thëng cña c«ng ty; 2. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh  ®¬n  gi¸ tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸c c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt vµ  c«ng  ty   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   c«ng   Ých   cã   vÞ   trÝ   quan   träng  trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
  5. 5 § i Ò u   10.  NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè  28/CP   ngµy   28   th¸ng   3   n¨m   1997   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  03/2001/N§­CP ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  ®æi   míi   qu¶n   lý   tiÒn   l¬ng   vµ   thu   nhËp   trong   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ níc.          C¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc hiÖn  tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. §i Ò u  11.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2