Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
104
lượt xem
9
download

Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  85/1999/N§/CP n g µ y  28 th¸ng  n¨ m  1999 C 8  S ö a   æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   ñ a B ¶ n   u y  ® Þ n h ® c Q v Ò  vi Ö c giao ® Ê t n« n g  n g hi Ö p   h o  h é  gia ® × n h, c¸ n h © n c s ö  d ô n g  æ n  ® Þ n h  l © u d µi v µ o  m ô c  ® Ý c h  s¶n xu Ê t n« n g  n g hi Ö p, v µ   æ   u n g  vi Ö c giao  Ê t  µ m   u è i  h o  h é  gia ® × n h   b s ® l m c v µ  c¸  h © n  s ö  d ô n g  æ n  ® Þ n h  l © u d µi n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 14    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  m s® c Lu       02    n¨m 1998;  Theo    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,  Bé  ëng  é  ñy  tr B Th s¶n,Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c B¶n  Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi giao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp cho  é    nh, c¸ nh©n  ö  ông    nh  ©u  µi h gia ®×    sd æn ®Þ l d  vµo  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/ CP   µy  th¸ng9  ng 27    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v bæ sung  Öc  vi giao ®Êt  µm    l muèi cho  é    nh, c¸nh©n  ö  ông    nh, l©u  µi.   h gia®×     sd æn ®Þ  d 1.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     1    ®   sung    nh sau: "§iÒu    é     nh, c¸nh©n  ùctiÕp lao®éng  1.H gia®×     tr       n«ng  nghiÖp,nu«itrång       thñy s¶n, lµm  èi  µ   ån  èng  ñ  Õu  µ thu  Ëp  ã  îc tõ ho¹t®éng      mu m ngu s ch y l   nh c ®       s¶n  Êt®ã,  îcñy  xu   ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ênx¸cnhËn,th× ® îcNhµ  ­ nh d x∙, ph   tr         n íc giao  t    ®Ê trong h¹n    møc     ö  ông    nh  ©u  µi vµo  ôc  ch    ®Ó s d æn ®Þ l d  m ®Ý s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, nu«i trång  ñy      th s¶n, lµm  èi  µ    mu v kh«ng  tiÒn  ö  ông  thu  sd ®Êt. Hé     nh, c¸nh©n  ∙  îcgiao ®Êt  gia®×     ®®     n«ng  nghiÖp  theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 64/CP  µy  th¸ng 9  ng 27    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ, ® îc tiÕp  ôc sö  ông    c Ch ph     t  d æn ®Þnh  ©u  µivµ  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. l d  ®  gi   nh quy s d ®Ê Toµn  é  t  b ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  µm  èi  a    l mu ch giao th×    giao h Õt    cho  é  h gia ®×nh,    ©n    ö  ông    nh  ©u  µi vµo  ôc  ch    c¸ nh ®Ó s d æn ®Þ l d  m ®Ý s¶n  Êt xu   n«ng nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,lµm  èi,trõ®Êt  ∙            mu     ® giao cho    chøc,   c¸ctæ    ®Êt  ïng cho  d  nhu  Çu  c c«ng  ch  ña  Ý c x∙". 2.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     2    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Êt n«ng  2. §   nghiÖp    giao cho  é    nh, c¸ nh©n  ö  ông  µo  ôc   h gia ®×     sd vm ®Ých  xuÊtn«ng  s¶n    nghiÖp bao  åm:  t  g ®Ê n«ng nghiÖp  ångc©y  µng  tr   h n¨m,®Êt    n«ng nghiÖp  ångc©y  ©u  tr   l n¨m, ®Êt    ångthñys¶n.C¸c  ¹®Êt  µy  åm       nu«itr       lo   i ng c¶ ®Êt  µm    Õ    nh  íc®©y,  t  ên,®Êt  © m   l kinh t gia®× tr   ®Ê v   x canh,®Êt  ¬ng  Éy  nh     n r ®Þ
  2. 2 canh, ®Êt  èng ®åi  ói träc  t    tr   n   ,®Ê hoang  ãa  îc x¸c ®Þnh    h ®   ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,nu«itrångthñys¶n.       §Êt  µm  èi  l mu giao  cho  é    nh,    ©n  ö  ông  µo  ôc  ch  h gia ®× c¸ nh sd vm ®Ý s¶n  Êt muèi  xu   bao  å m:  t  ng  èi  µ  t  ∙  îc quy  ¹ch      g ®Ê ®å mu v ®Ê ® ®   ho ®Ó s¶n xuÊtmuèi.   §èivíinh÷ng  ¹  t       lo i®Ê trªnkh«ng giao ® îccho  é    nh, c¸ nh©n  ×    h gia ®×    th   cho  chøc, hé    nh,    ©n  ã  tæ    gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  c thuª ®Ó   ö  ông  µo  ôc     sd vm ®Ých  s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,nu«itrångthñy s¶n,lµm  èi ".           mu   3.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     4    ®   sung    nh sau: "§iÒu  4. 1. Thêi h¹n      giao  t  ®Ê n«ng nghiÖp    ång c©y  µng  ®Ó tr   h n¨m, nu«i trång     thñy s¶n  µ  t  µm  èi lµ20    v ®Ê l mu     n¨m; ®Ó   ångc©y  ©u    tr   l n¨m  µ50  l   n¨m. Khi h Õt  êih¹n  îc giao  t, n Õu   é    nh,    ©n  ã    th   ®  ®Ê   h gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  c tiÕp  ôc sö  ông  µ  t  d v trong qu¸  ×nh  ö  ông  Êp  µnh  ng    tr sd ch h ®ó ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Êt  ai th× ® îcnhµ  ícgiao ®Êt      Õp tôcsö  ông. ®     n    ®ã ®Ó ti     d   2.Thêih¹n      giao ®Êt  îctÝnh      ®  nh sau: a)   èiví  t  ∙   §   i ®Ê ® giao cho  é    nh, c¸ nh©n  õ ngµy  th¸ng 10  n¨m     h gia ®×     t  15     1993  ëvÒ   íc,® îctÝnh  èng  Êt tõngµy  th¸ng10  tr   tr     th nh     15    n¨m  1993; b)§èiví  t    hé    nh,c¸nh©n  ngµy  th¸ng10       i ®Ê giaocho  gia®×     sau  15    n¨m 1993,   th× tÝnh  õngµy    t  giao". 4.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     5    ®   sung    nh sau: "§ Òu    ¹n  i 5.H møc  t  ña  çi hé    nh    õng ®Þa  ¬ng  îcquy  nh   ®Ê c m   gia®× ë t   ph ®   ®Þ nh  sau: 1. §èivíi t       ®Ê n«ng  nghiÖp    ång c©y  µng  ®Ó tr   h n¨m, nu«itrång thñy s¶n          vµ  t  µm  èi: ®Ê l mu a)  C¸c tØnh: Cµ     Mau,  ¹c  B Liªu,Kiªn Giang, Sãc        Tr¨ng, C Ç n   ¬,      Th An Giang,V Ünh    Long,Trµ    Vinh,§ång    Th¸p,TiÒn    Giang,Long    Õ n     ©y    An, B Tre,T Ninh,B×nh  ¬ng,B×nh  íc,§ång    µ   Þa   òng  µu  µ  µnh  è  å     D   Ph   Nai,B R ­V T v th ph H ChÝ   Minh,kh«ng    ha    qu¸ 3  cho  çi lo¹ ®Êt; m i   b) C¸c  tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng  ¬ kh¸c,kh«ng    qu¸  ha  2  cho  çi lo¹ ®Êt. m   i 2.§èivíi t       ®Ê n«ng  nghiÖp    ångc©y  ©u  ®Ó tr   l n¨m: a) C¸c    ng    x∙®å b»ng  kh«ng    ha; qu¸ 10  b) C¸c      x∙trungdu,miÒn  óikh«ng    ha.    n  qu¸ 30  3. §èivíi t  èng,®åi nóiträc,®Êt  ïng tr Òu,m Æt   íceo  Þnh  m        ®Ê tr       v  i   n  v ®Ç ph¸,®Êt    khaihoang, lÊn  Ón  ×  ¹n      bi th h møc   t  ña  é, c¸ nh©n  ö  ông    ®Ê c h     sd do Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh, c¨n cø    ph tr     ¬ quy ®Þ    vµo  ü  t  ña  a   ¬ng  µ  qu ®Ê c ®Þ ph v kh¶ n¨ng s¶n  Êt  ña  ä, ®¶m   xu c h   b¶o  ùc th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch khuyÕn  Ých, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   ö  ông    ¹    kh    ki thu l   i sd c¸c lo i ®Êt  µy  µo  ôc   ch  n v m ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, nu«i trång  ñy      th s¶n, lµm    muèi. 4. Hé     nh  ö  ông  Òu  ¹  t    ång c©y  µng    gia ®× sd nhi lo i ®Ê ®Ó tr   h n¨m,  ång tr   c©y  ©u  l n¨m,  nu«i trång  ñy    th s¶n, lµm  èi  µ  t  èng  i  ói träc,®Êt    mu v ®Ê tr ®å n    
  3. 3 vïng tr Òu,m Æt   íceo  Þnh  m     t   i   n  v ®Ç ph¸,®Ê khaihoang,lÊn biÓn  × h¹n       th   møc   sö  ông  t  îcx¸c ®Þnh  d ®Ê ®     riªngcho  õng  ¹  t    t lo i®Ê theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 1, 2  µ  cña  v 3  kho¶n  µy". n 5.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     8    ®   sung    nh sau: ' §iÒu    ' 8. 1. C¨n  vµo  ü  t  ña  a   ¬ng, Uû     cø  qu ®Ê c ®Þ ph   ban  ©n  ©n    êng, nh d x∙,ph   thÞ  Ên cho    i t ng sau  y     t  ö  ông  µo  ôc  ch  tr   c¸c ®è  î   ®© thuª®Ê s d vm ®Ý s¶n  Êt xu   n«ng nghiÖp,nu«itrångthñy s¶n,lµm  èi:           mu a) C¸n  é,c«ng    b  chøc  µ   íc,c«ng  ©n, bé  i,c«ng  vÒ   u  Nh n   nh   ®é   an  h hoÆc   nghØ  Êt  m søc  ang  ® sinhsèng  ¹ ®Þa  ¬ng,   t i ph b) Hé     nh, c¸ nh©n  µ n«ng  ©n  ang    gia ®×    l  d ® sinh sèng    a   ¬ng  ∙    ë ®Þ ph ® sö  ông    ¹n møc  t  d ®ñ h   ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  µm  èi,   l mu c)Hé     nh,c¸nh©n    gia®×     kh«ng    µn«ng  ©n  ang    èng  ¹®Þa  ­ ph¶il   d® sinhs t  i ph ¬ng, d)  êng  îp    i  îng  Tr h c¸c ®è t quy  nh  ¹  iÓ m     vµ  cña  ®Þ ti ® a, b  c  kho¶n  µy  n kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    t  × cã  Ó  thuª®Ê th   th cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n    tæ    gia ®×    ë c¸c ®Þa   ¬ng    ph kh¸c thuª®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch      sd vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,   nu«itrång thñy s¶n,lµm  èi.         mu 2. Thêi h¹n      cho thuª®Êt    n«ng nghiÖp    ö  ông  µo  ôc  ch    ®Ó s d vm ®Ý s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,®Êt  µm  èi lµ20            l mu     n¨m. 3. TiÒn    thuª ®Êt  hµng    thu  n¨m hoÆc   ã  Ó  tr c m ét  è  c th thu  í   s n¨m  ng  nh kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m. TiÒn    thuª®Êt    îcph¶inép  µo  ©n    thu ®     v ng s¸ch vµ    chØ   ® îc sö  ông    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët cña    êng, thÞ   d ®Ó ®Ç t x d csht k thu   x∙,ph   trÊn' . ' 6.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     12    ®   sung    nh sau: "§iÒu    12.Giao  t  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t: ®Ê v c gi   nh quy sd ®Ê 1.§èivíi t       ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  µm  èi:   l mu a)  Õ u   y  N ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ∙  ã  ¬ ®c v¨n b¶n quy  nh  µ  ®Þ v chØ   o  ®¹ giao  t  ®Ê cho  é    nh,    ©n  ö  ông  h gia ®× c¸ nh sd æn   nh  ©u  µi,phï hîp víinh÷ng  ®Þ l d        quy  nh  ña  µ   íct¹  êi®iÓ m   ,  ®Þ c Nh n   i  th ®ã th× cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    gi   nh quy s d ®Ê cho  ä; h b) N Õ u   a    ch giao ®Êt    cho  é    nh, c¸nh©n  × ñy  h gia®×     th   ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng, thÞ  Ên  Ëp  ¬ng  ®Ò     tr l ph ¸n  nghÞ   y  ñ ban  ©n  ©n   nh d huyÖn,  Þ    th x∙, thµnh  è  éc tØnh  ph thu   giao vµ  Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê cho hä. DiÖn  Ých ®Êt  t  n«ng  nghiÖp,®Êt  µm  èisau    ∙  õ®Êt  µnh  nhu    l mu   khi® tr   d cho  cÇu c«ng  ch, tÝnh  ×nh  ©n  Ý  b qu theo  ©n  Èu  nh kh n«ng  nghiÖp,ng    nghiÖp,diªm    nghiÖp  ña    êng, thÞ  Ên    c x∙,ph   tr ®Ó giao  cho  é    nh,    ©n  ñy    h gia ®× c¸ nh do  ban nh©n  ©n  Ön,thÞ    µnh  è  éctØnh  Õt®Þnh. d huy   x∙, th ph thu   quy   2.    ÷ng  a   ¬ng, trong  ë nh ®Þ ph   qu¸  ×nh  ùc  Ön    Ýnh  tr th hi c¸c ch s¸ch  t  ®Ê ®ai tr c®©y,  y    í  ñ ban  ©n  ©n    Êp  ∙  íng dÉn  µ  nh d c¸cc ® h   v chØ  o  ®¹ n«ng  ©n  ù d t  th ng îng ®iÒu  ¬ l  chØnh  t  ®Ê cho nhau nay  ∙    nh, th× ñy  ® æn ®Þ     ban  ©n  ©n   nh d huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  cø  µo  Ön  ¹ng,xÐt    c¨n  v hi tr   ®Ó giao  µ  v cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  gi   nh quy s d ®Ê cho  ä. h
  4. 4 §èi víinh÷ng  é    nh  ã  Ön  Ých  t  îth¹n     h gia ®× c di t ®Ê v   møc   ×  ùc hiÖn  th th   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 7  1  NghÞ   nh  µy". ®Þ n 7.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     13    ®   sung    nh sau: "§iÒu 13.§èiví  t  ît ¹nmøc  ña  é    nh,® îcgi¶  Õtnh       i ®Ê v     h c h gia®×     i quy   sau: 1. Hé     nh, ®ang  ö  ông  t    gia ®×   sd ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  µm  èi  îth¹n   l mu v     møc   µ   µ ®Êt  îc giao  m l  ®  hoÆc   khaihoang, vì hãa  µ    êng  îp  Ën  do       v c¸c tr h nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  îp  nh quy sd ®Ê h ph¸p  õ ngêi kh¸c tr c ngµy  th¸ng t      í  01    01n¨m  1999  µy  Ët söa  æi, bæ   (ng Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai cã  m s® c Lu       hiÖu  ùc),th×  îc tiÕp  ôc sö  ông  µ  l  ®  t  d v ph¶inép  Õ      thu bæ sung  i  íidiÖn  ®è v   tÝch  t  îth¹n møc  ®Ê v     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Thêi h¹n  ö  ông  Çn  Ön  Ých  t  îth¹n    sd ph di t ®Ê v   møc   ña  é  c h gia  nh  ®× b»ng  ét  Çn    êih¹n  m ph hai th   giao  t  i  íitõng  ¹  t  ®Ê ®è v   lo i®Ê theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  1  NghÞ   nh  µy.Sau  êih¹n  µy  × ph¶ichuyÓn  ®Þ n  th   n th     sang  thuª®Êt.   §èi víidiÖn  Ých  t  îth¹n     t ®Ê v   møc   ña  é   c h gia  nh,  ã  ®× c sau  µy    ng 01 th¸ng 01    n¨m  1999  ×  é    nh,    ©n  th h gia ®× c¸ nh ph¶i chuyÓn    sang thuª phÇn    diÖn  Ých  t  îth¹n møc  . t ®Ê v     ®ã 2. §Êt vîth¹n        møc  chiÕm  ông    Ðp  ×  ïytr ng  îp cô  Ó, ñy  do  d tr¸ ph i th t   ê h   th   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên ®Ò   Þ  y  nh d x∙,ph   tr   ngh ñ ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    nh d huy   x∙, thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   tØnh  Ðt      åihoÆc   x ®Ó thu h   ph¶ichuyÓn    sang cho    thuª ®Êt". 8.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     15    ®   sung    nh sau: "§iÒu  15. 1. §Êt  µnh    d cho nhu  Çu  c c«ng  ch  ña    êng, thÞ  Ên  ñy    Ý c x∙,ph   tr do  ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên tæ  d x∙, ph   tr   chøc  qu¶n  ývµ  ö  ông; l  s d 2. ViÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  µnh  l  s d ®Ê d cho  nhu  Çu  c c«ng  ch  ña    ­ Ý c x∙,ph êng,thÞ  Ên ® îcquy  nh      tr     ®Þ nh sau: a)§Ó   ©y  ùng   xd hoÆc  ïl   t  ïng vµo  ©y  ùng    b   ¹®Ê d   x d i c¸cc«ng  ×nhc«ng  éng  tr   c cña         êng,thÞ  Ên® îcc¬      x∙,ph   tr     quan  µ  íccã  Èm  Òn  phÐp,kh«ng  Nh n   th quy cho    sö  ông  µo  ôc  ch  d v m ®Ý kh¸c. b) Trong  êng  îp  a  ö  ông  µo    ôc  ch  tr h ch s d v c¸c m ®Ý quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® a kho¶n  µy  × ñy  n th   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cho  é    nh, c¸ nh©n  nh d x∙,ph   tr   h gia ®×     thuª ®Ó   ö  ông  µo    sd v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, nu«i trång  ñy      th s¶n, lµm  èi.   mu   TiÒn    îcnép  µo  ©n  thu ®   v ng s¸chvµ    chØ  îcdïng vµo  ®    nhu  Çu  c c«ng  ch  ña    Ý c x∙, phêng,thÞ  Êntheo quy  nh  ña    tr     ®Þ c ph¸p luËt.  3. Thêih¹n      thuª®Êt    c«ng  ch  ña    êng, thÞ  Ên,®èi  íic¸c tr ng  Ý c x∙,ph   tr   v   ê hîp  ∙  ® cho  thuª tr c ngµy  th¸ng 01    í  01    n¨m  1999  îc thùc hiÖn  ®    theo  îp  ng  h ®å cho thuª ®Êt  ∙  ý  Õt,c¸c tr ng  îp    ® k k     ê h cho  thuª ®Êt    c«ng  ch  õ sau  µy    Ý t  ng 01 th¸ng01      n¨m 1999  × thêih¹n thuª®Êt  th         kh«ng    n¨m". qu¸ 5  §i Ò u 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  5. 5 §i Ò u 3. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t ng k   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản