intTypePromotion=1

Nghị định số 01/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Nghị định số 01/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 01/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN XÃ T SƠN, THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THN XÃ T SƠN, T NH B C NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh, NGHN NNH i u 1. Thành l p th xã T Sơn, thành l p các phư ng thu c th xã T Sơn t nh B c Ninh như sau: 1. Thành l p th xã T Sơn thu c t nh B c Ninh trên cơ s toàn b 6.133,23 ha di n tích t nhiên và 143.843 nhân khNu c a huy n T Sơn (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: ng Quang, ng Nguyên, ình B ng, Tân H ng, Châu Khê, Tam Sơn, Tương Giang, Hương M c, Phù Khê, Phù ChNn và th tr n T Sơn. Th xã T Sơn có 6.133,23 ha di n tích t nhiên và 143.843 nhân khNu. a gi i hành chính th xã T Sơn: ông giáp huy n Tiên Du, t nh B c Ninh; Tây giáp huy n ông Anh, thành ph Hà N i; Nam giáp huy n Gia Lâm, thành ph Hà N i; B c giáp huy n Yên Phong, t nh B c Ninh. 2. Thành l p phư ng thu c th xã T Sơn a. Thành l p phư ng ông Ngàn thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 29,44ha di n tích t nhiên và 4.950 nhân khNu c a th tr n T Sơn; 25,7ha di n tích t nhiên và 1.121 nhân khNu c a xã ng Nguyên; 39,6ha di n tích t nhiên và 2.477 nhân khNu c a xã Tân H ng; 15,1ha di n tích t nhiên c a xã ình B ng; 1,2ha di n tích t nhiên c a xã ng Quang. Phư ng ông Ngàn có 111,04ha di n tích t nhiên và 8.548 nhân khNu; a gi i hành chính phư ng ông Ngàn: ông giáp phư ng Tân H ng; Tây giáp phư ng Trang H ; Nam giáp phư ng ình B ng; B c giáp phư ng ng Nguyên. b. Thành l p phư ng ng K thu c th xã T Sơn trên cơ s i u ch nh 334,29ha di n tích t nhiên và 15.997 nhân khNu c a xã ng Quang.
  2. Phư ng ng K có 334,29ha di n tích t nhiên và 15.997 nhân khNu a gi i hành chính phư ng ng K : ông giáp phư ng ng Nguyên; Tây giáp xã Phù Khê; Nam giáp phư ng Trang H ; B c giáp xã Hương M c. c. Thành l p phư ng Trang H thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 255,69ha di n tích t nhiên và 5.510 nhân khNu còn l i c a xã ng Quang. Phư ng Trang H có 255,69ha di n tích t nhiên và 5.510 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trang H : ông giáp phư ng ông Ngàn; Tây giáp phư ng Châu Khê; Nam giáp phư ng ình B ng; B c giáp phư ng ng K . d. Thành l p phư ng ng Nguyên thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 688,29ha di n tích t nhiên và 15.423 nhân khNu còn l i c a xã ng Nguyên. Phư ng ng Nguyên có 688,29ha di n tích t nhiên và 15.423 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ng Nguyên: ông giáp xã Tương Quang; Tây giáp phư ng ng K ; Nam giáp phư ng Tân H ng; B c giáp xã Tam Sơn. . Thành l p phư ng Tân H ng thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 491,20ha di n tích t nhiên và 11.291 nhân khNu còn l i c a xã Tân H ng. Phư ng Tân H ng có 491,20ha di n tích t nhiên và 11.291 nhân khNu a gi i hành chính phư ng Tân H ng: ông giáp huy n Tiên Du; Tây giáp phư ng ình B ng; Nam giáp xã Phù ChNn; B c giáp phư ng ông Ngàn. e. Thành l p phư ng ình B ng thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 830,10ha di n tích t nhiên và 16.771 nhân khNu còn l i c a xã ình B ng. Phư ng ình B ng có 830,10ha di n tích t nhiên và 16.771 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ình B ng: ông giáp phư ng Tân H ng; Tây giáp huy n Gia Lâm, Hà N i; Nam giáp huy n Gia Lâm, Hà N i; B c giáp phư ng Trang H . g. Thành l p phư ng Châu Khê thu c th xã T Sơn trên cơ s toàn b 497,58ha di n tích t nhiên và 17.905 nhân khNu c a xã Châu Khê. Phư ng Châu Khê có 497,58ha di n tích t nhiên và 17.905 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Châu Khê: ông giáp phư ng ình B ng; Tây giáp huy n Gia Lâm, Hà N i; Nam giáp huy n Gia Lâm, Hà N i; B c giáp xã Phù Khê. 3. Sau khi thành l p th xã T Sơn và thành l p phư ng thu c th xã T Sơn: Th xã T Sơn có 6.133,23ha di n tích t nhiên và 143.843 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: ng K , Trang H , ng Nguyên,
  3. ình B ng, Tân H ng, Châu Khê, ông Ngàn và các xã: Tam Sơn, Tương Giang, Hương M c, Phù Khê, Phù ChNn. T nh B c Ninh có 82.271,12ha di n tích t nhiên và 1.009.779 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: Yên Phong, Qu Võ, Tiên Du, Thu n Thành, Gia Bình, Lương Tài, thành ph B c Ninh, th xã T Sơn. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u Nguy n T n Dũng tư; - H ND, UBND t nh B c Ninh; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2