intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ Công Thương

Xem 1-20 trên 19922 kết quả Bộ Công Thương
 • Bài viết tập trung đánh giá một số đặc điểm bó vỏ - tiểu não trên cộng hưởng từ sức căng khuếch tán (diffusion tensor imaging - DTI) ở người bệnh (NB) Alzheimer Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 32 NB Alzheimer, so sánh với 30 người bình thường.

  pdf9p vijaychest 16-05-2024 2 1   Download

 • Quyết định số 2941/QĐ-BCT ban hành về quy định về giá bán điện; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3110/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3133/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3185/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc16p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3235/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc13p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3293/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ tạm thời trong lãnh đạo bộ; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3302/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3315/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3376/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 3421/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2272/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch của Bộ Công thương thực hiện nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 81/2023/QH15 của quốc hội về quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 7; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2390/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2494/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2502/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương năm 2023; Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 2503/QĐ-BCT về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2536/QĐ-BCT về việc lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2537/QĐ-BCT về việc điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2657/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án thực hiện Điều tra thống kê các doanh nghiệp/cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trong ngành năng lượng năm 2022; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

  doc27p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2