intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật Viên chức

Xem 1-20 trên 3347 kết quả Luật Viên chức
 • Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 4. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về ban hành quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

  doc7p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Nghị quyết này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

  doc10p zizaybay1105 08-07-2024 2 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2023/NQ-HDND quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết này căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 24/2023/NQ-HDND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Sở An toàn thực phẩm; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2023/NQ-HDND ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu "Quyết định về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp" được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Mẫu này căn cứ vào Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám định tư pháp); Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Môn học "Giáo dục thể chất" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể nắm được kiến thức cơ bản các nguyên tắc và phương pháp GDTC; kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện một số môn thể thao phô cập phù hợp với chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT; một số phương pháp cơ bản tổ chức tập luyện, tổ chức thi đấu, một số điều luật cơ bản - trọng tài và tổ chức kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 2 2   Download

 • Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Việc ban hành Thông tư mới nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất các trường thông tin trong biểu mẫu với Luật Cư trú, Luật Căn cước. Từ đó, đảm bảo thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 2 0   Download

 • Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán - Chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 09 năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  pdf37p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT về hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập.

  pdf212p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự, gồm Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án và Thư ký thi hành án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng công lập có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (sau đây gọi chung là trường cao đẳng sư phạm).

  pdf6p zizaybay1104 08-07-2024 2 0   Download

 • Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này Quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 27/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Thông tư này quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là cơ quan) thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

  pdf3p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục. Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục; người học; tập thể, hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tập thể và người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục, đào tạo; tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

  pdf17p zizaybay1104 08-07-2024 2 0   Download

 • Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

  pdf12p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Thông tư số 09/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp. Thông tư này quy định về phạm vi các việc giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp; giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, Hội đồng giám định tư pháp; tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; thời hạn giám định tư pháp; hồ sơ, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp.

  pdf32p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Thông tư số 11/2020/TT-BTP quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Thông tư này áp dụng đối với giám định viên tư pháp; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp và quản lý thẻ giám định viên tư pháp.

  pdf9p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1230 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2