intTypePromotion=4
ADSENSE

Luật chống tham những

Tham khảo và download 15 Luật chống tham những chọn lọc sau:
 • Luật phòng, chống tham nhũng Số: 55/2005/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

  pdf22p doxuan 07-07-2009 1251 186   Download

 • Nghị định của Chính Số: 19/2008/NĐ-CP Ngày 14 tháng 02 năm 2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Nghị định do Chính phủ ban hành căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

  doc3p hoangchau 19-08-2009 201 23   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội Số: 01/2007/QH12 Ngày 04 tháng 8 năm 2007. Luật căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10.

  doc2p hkquoc 16-09-2010 198 18   Download

 • Luật Số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p naubanh_chung 23-01-2013 102 10   Download

 • Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính Số: 01/2008/TTLT-BNV-BTC Ngày 13 tháng 03 năm 2008 hướng dẫn thực hiện nghị định Số: 19/2008/NĐ-CP Ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

  doc5p hoangchau 19-08-2009 203 17   Download

 • Quyết định Số: 13/2007/QĐ-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  doc10p lawcao 21-09-2009 185 9   Download

 • Chỉ thị Số: 1113/CT-BKHCN Về việc đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 90 4   Download

 • Quyết định Số: 378-TTg Về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf1p lawtm10 22-11-2009 68 3   Download

 • Quyết định Số: 1428/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành chương trình hành động của Bộ y tế thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

  pdf5p lawttyt4 30-11-2009 83 5   Download

 • Chỉ thị Số: 36/CT-UBND Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2010. Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2009.

  pdf9p haihoabatbuom 22-04-2010 104 5   Download

 • Quyết định Số: 669/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

  pdf7p lawtttotung2 29-10-2009 78 3   Download

 • Quyết định Số: 35-TTg Về việc thành lập Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 và Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 9 ngày 21 tháng 10 năm 1995.

  pdf3p lawtm10 22-11-2009 79 3   Download

 • Thông tư Số: 02/2012/TT-TTCP Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  pdf14p noel_vui 15-11-2012 95 7   Download

 • Lệnh Số: 26/2005/L-CTN về việc công bố Luật phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành. Lệnh do Chủ tịch nước ban hành, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  pdf1p lawvhxh9 19-11-2009 110 5   Download

 • Quyết định Số: 998/QĐ-TCHQ Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện luật phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  pdf6p lawxnk2 10-11-2009 75 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
775 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=luat-chong-tham-nhung

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2