intTypePromotion=1

Quyết định Số: 1428/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 1428/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định Số: 1428/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành chương trình hành động của Bộ y tế thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1428/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1428/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 04 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A B Y T TH C HI N LU T PHÒNG,CH NG THAM NHŨNG VÀ LU T TH C HÀNH TI T KI M CH NG LÃNG PHÍ B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a B Y t th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các V trư ng, C c trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B Y T TH C HI N LU T PHÒNG,CH NG THAM NHŨNG VÀ LU T TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1428/Q -BYT ngày 26 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng B Y t )
  2. A. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu - Th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v Chương trình hành ng th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; - Nâng cao ý th c trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, ơn v , các cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Y t v công tác phòng, ch ng tham nhũng, và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, xây d ng ngành y t trong s ch, v ng m nh, hoàn thành t t nhi m v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong tình hình m i. - nh hư ng cho các c p, các cơ quan, t ch c, ơn v xây d ng K ho ch hành ng th c hi n Lu t Phòng ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; ưa công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thành nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên c a các cơ quan, t ch c, ơn v trong ngành Yt ; 2. Yêu c u - Th trư ng các ơn v t ch c tri n khai quán tri t nghiêm túc n i dung c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí n toàn th cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v ; - Xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ngành y t ; - C th hoá các nhi m v , bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ư c quy nh trong Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; - Th c hi n ngay và có k t qu m t s bi n pháp c th , t o chuy n bi n tích c c và th ng nh t trong nh n th c và hành ng c a các cơ quan, t ch c, ơn v trong công tác phòng ch ng, tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; B. N I DUNG K HO CH I. BAN HÀNH CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T HƯ NG D N, TRI N KHAI TH C HI N LU T, PHÒNG CH NG THAM NHŨNG VÀ LU T TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ 1. Các văn b n do B ban hành: Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, B Y t s ban hành các văn b n quy nh c th vi c công khai, minh b ch trong các lĩnh v c ho t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v ; - Xây d ng Quy ch làm vi c và quan h công tác, ph i h p ho t ng u tranh phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong n i b B Y t và v i các cơ quan liên quan;
  3. - Xây d ng Ngh nh Thanh tra Y t và các Thông tư hư ng d n Ngh nh. - Xây d ng và ban hành các quy t c, chuNn m c ng x , o c ngh nghi p c a cán b , công ch c, viên ch c ngành Y t trong thi hành nhi m v , công v và trong quan h xã h i; - Xây d ng Quy ch quan h gi a công ch c ngành Y t v i doanh nghi p và ngư i dân, bao g m nh ng vi c ph i làm ho c không ư c làm, phù h p v i c thù công vi c c a t ng nhóm cán b , công ch c, viên ch c và lĩnh v c ho t ng công v , nh m b o m s liêm chính và trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Y t . - Xây d ng và ban hành Quy nh thi t l p cơ s d li u chung v phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ngành Y t . - Xây d ng và ban hành Quy ch chi tiêu n i b , qu n lý và s d ng tài s n công c a B Yt . 2. Các cơ quan, t ch c, ơn v s nghi p có s d ng ngân sách Nhà nư c ph i h p v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xây d ng, ban hành và công khai ch , nh m c, tiêu chuNn áp d ng trong cơ quan, t ch c, ơn v mình. II. RÀ SOÁT, S A I, B SUNG, HOÀN CH NH CÁC TH CH , CHÍNH SÁCH 1. Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v khNn trương rà soát các văn b n thu c v lĩnh v c cơ quan, ơn v mình qu n lý; lo i b ngay nh ng n i dung, quy nh không phù h p v i chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, ch ng chéo, quan liêu, t o i u ki n nhũng nhi u, gây khó khăn, m t th i gian c a nhân dân và doanh nghi p. H th ng hoá nh ng quy nh v th t c, gi y t c n thi t và th i h n gi i quy t i v i t ng lo i công vi c, công b công khai, minh b ch trên các phương ti n thông tin i chúng và nơi công c ng làm căn c cho nhân dân th c hi n và giám sát vi c th c hi n. Các cơ quan, ơn v không ư c tùy ti n ra các th t c hành chính ngoài nh ng quy nh ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b . 2. Các cơ quan, t ch c, ơn v rà soát l i toàn b quy trình làm vi c, quy trình công tác c a cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách nh m s a i, b sung, i u ch nh phù h p v i quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 3. Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v ph i xác nh k ho ch c th và tr c ti p t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính. Trư c h t, t p trung vào các lĩnh v c: u tư xây d ng; ăng ký hành ngh ; xét duy t d án; c p v n ngân sách; mua s m trang thi t b ; qu n lý tài chính; khám ch a b nh... III. TUYÊN TRUY N, PH BI N LU T PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG VÀ LU T TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ
  4. 1. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i Thanh tra B , Văn phòng B xây d ng k ho ch, ph i h p t ch c Công oàn Y t Vi t Nam t ch c tuyên truy n, ph bi n sâu r ng n toàn th oàn viên công oàn, công ch c, viên ch c v các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Th trư ng các cơ quan, ơn v t ch c quán tri t các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí cho cán b , công ch c, viên ch c ng th i xây d ng chương trình, k ho ch phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong cơ quan, ơn v mình. 3. Thanh tra B chuNn b tài li u v Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí g i n các ơn v trong ngành. IV. PHÁT HUY VAI TRÒ LÀM CH C A QU N CHÚNG; PH I H P CH T CH V I CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG VI C TH C THI LU T PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG VÀ LU T TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ: 1. Các cơ quan, t ch c, ơn v có trách nhi m ph i h p v i t ch c Công oàn và các t ch c qu n chúng cùng c p trong quá trình xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. T p trung th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s và Quy ch giám sát c ng ng; xây d ng quy nh c th v vi c phát huy vai trò c a qu n chúng trong u tranh phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; có cơ ch b o v , khen thư ng i v i ngư i có công. Duy trì hòm thư góp ý, ư ng dây i n tho i “nóng”. Lãnh o ơn v c n thư ng xuyên quan tâm k p th i ch n ch nh nh ng tiêu c c phát sinh. Gi i quy t d t i m ơn thư khi u n i, t cáo theo úng quy nh c a pháp lu t… 3. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n có trách nhi m làm rõ, tr l i cơ quan báo chí khi n i dung ăng, phát tin v tham nhũng, lãng phí liên quan n trách nhi m qu n lý c a mình; có trách nhi m tr l i các yêu c u, ngh c a các cơ quan báo chí v n i dung liên quan n tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, ơn v , t ch c do mình qu n lý, ph trách. V. TĂNG CƯ NG HO T NG THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ CÁC V VI C TIÊU C C: Thanh tra B , Thanh tra các S Y t t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương trong quý II năm 2006 t p trung ki n toàn, b trí nh ng cán b có phNm ch t năng l c chuyên trách theo dõi ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. - Công tác thanh tra, ki m tra c n t p trung các lĩnh v c: + u tư xây d ng cơ b n, mua s m phương ti n, xây d ng tr s và qu n lý tài s n công.
  5. + Vi c qu n lý thu chi ngân sách (trong ó có thu chi vi n phí và qu BHYT i v i các b nh vi n), u th u thu c vào b nh vi n, khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i, khám ch a b nh cho ngư i nghèo. + Vi c c p, i, thu h i ch ng ch hành ngh , gi y phép nh p khNu, c p gi y ch ng sinh,... + Công tác qu n lý các d án, chương trình, m c tiêu qu c gia... + Thanh tra, ki m tra nh m phát hi n các hi n tư ng tiêu c c các cơ s khám ch a b nh như: l i d ng ch c quy n và v trí công tác gây khó d , nhũng nhi u ngư i b nh nh n quà, phong bì, bi u xén, thái ph c v ngư i b nh... - Thanh tra B ch trì ph i h p v i V T ch c - Cán b , V Pháp ch , V K ho ch tài chính, t ch c thanh tra vi c th c thi công v m t s lĩnh v c: Qu n lý u tư xây d ng cơ b n, mua s m phương ti n và xây d ng tr s , qu n lý tài s n công, u th u thu c vào b nh vi n, vi c c p i, thu h i ch ng ch hành ngh , gi y phép nh p khNu, c p gi y ch ng sinh, công tác qu n lý các d án, chương trình, m c tiêu qu c gia, khám ch a b nh...và m t s v vi c c th ư c nhân dân, công lu n ph n ánh. - V Pháp ch ch trì ph i h p v i Thanh tra B và các V , C c liên quan t ch c ki m tra vi c th c hi n các văn b n pháp quy ã ban hành. - Ch o các cơ quan, ơn v t ch c th c hi n nghiêm túc các k t lu n sau thanh tra, ki m tra, công khai k t lu n thanh tra, ki m tra và k t qu x lý theo úng quy nh c a pháp lu t. C. T CH C TH C HI N Căn c vào chương trình công tác năm 2006 c a B Y t , Chương trình hành ng c a B Y t . Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v ch o xây d ng k ho ch hành ng c a cơ quan, ơn v mình. K ho ch ph i c th th i h n và phân công ngư i ch u trách nhi m t ng ph n vi c, hàng quý báo cáo ki m i m tình hình th c hi n v B Y t . Thanh tra B , Thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là b ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban ch o Phòng, ch ng tham nhũng và Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a B Y t , S Y t t nh, thành ph có trách nhi m t ng h p k t qu th c hi n, m c hoàn thành c a t ng cơ quan, t ch c, ơn v . Yêu c u th trư ng các cơ quan, ơn v c ng c , hoàn thi n và nâng cao năng l c i ngũ thanh tra c a Th trư ng, ph i h p ch t ch v i Ban Thanh tra Nhân dân và y ban ki m tra ng cùng c p, tăng cư ng theo dõi, giám sát vi c tri n khai th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong cơ quan, ơn v , t ch c do mình qu n lý, ph trách. Lãnh o B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ch o, ki m tra các cơ quan, ơn v v vi c th c hi n k ho ch này./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2