intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 06/NĐ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

122
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 06/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 06/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ M R NG THN TR N THU C HUY N NHO QUAN VÀ HUY N GIA VI N, T NH NINH BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã m r ng th tr n Nho Quan thu c huy n Nho Quan và th tr n Me thu c huy n Gia Vi n, t nh Ninh Bình như sau: 1. i u ch nh 136,56 ha di n tích t nhiên và 1.916 nhân khNu c a xã ng Phong; 46,24 ha di n tích t nhiên và 661 nhân khNu c a xã L ng Phong v th tr n Nho Quan qu n lý. Th tr n Nho Quan có 281,26 ha di n tích t nhiên và 8.623 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nho Quan: ông giáp xã L ng Phong, huy n Nho Quan; Tây giáp xã ng Phong, huy n Nho Quan; Nam giáp xã Văn Phong, huy n Nho Quan; B c giáp xã Phú Sơn và xã L c Vân, huy n Nho Quan. 2. i u ch nh 210,49 ha di n tích t nhiên và 1.917 nhân khNu c a xã Gia Vư ng; 21,96 ha di n tích t nhiên và 131 nhân khNu c a xã Gia Th nh v th tr n Me qu n lý. Th tr n Me có 339,93 ha di n tích t nhiên và 5.736 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Me: ông giáp xã: Gia Phương, Gia Vư ng, huy n Gia Vi n; Tây giáp xã: Gia Th nh, Gia Phú, Liên Sơn, huy n Gia Vi n; Nam giáp xã: Gia Vư ng, Gia Th nh, huy n Gia Vi n; B c giáp xã: Gia Th nh, Gia Phú, Gia Hòa, Gia Phương, huy n Gia Vi n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã m r ng th tr n: - Xã ng Phong còn l i 596,85 ha di n tích t nhiên và 4.679 nhân khNu. - Xã L ng Phong còn l i 451,15 ha di n tích t nhiên và 3.563 nhân khNu. Huy n Nho Quan có 45.833,07 ha di n tích t nhiên và 147.936 nhân khNu, có 27 ơn v hành chính tr c thu c. - Xã Gia Vư ng còn l i 322,51 ha di n tích t nhiên và 3.247 nhân khNu. - Xã Gia Th nh còn l i 538,37 ha di n tích t nhiên và 7.615 nhân khNu.
  2. Huy n Gia Vi n có 17.846,37 ha di n tích t nhiên và 117.356 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài Nguy n T n Dũng chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Ninh Bình; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TH, KTN, TCCB, TCCV, PL, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2