Nghị định số 92/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
3
download

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 92/2008/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T TƯƠNG TR TƯ PHÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tương tr tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh v phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Tương tr tư pháp v chi phí th c hi n y thác tư pháp quy nh t i các i u 16, 31, 48, 60; ch báo cáo, thông báo ho t ng tương tr tư pháp t i u 61 n i u 70 và nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp trong vi c th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng tương tr tư pháp quy nh t i i u 62 c a Lu t Tương tr tư pháp. i u 2. Nguyên t c tr chi phí th c hi n tương tr tư pháp 1. Chi phí th c hi n tương tr tư pháp v dân s , hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù gi a Vi t Nam và nư c ngoài do nư c yêu c u chi tr , tr trư ng h p có th a thu n khác. Thu t ng “th a thu n khác” theo quy nh t i kho n 1 i u 16, i u 31, i u 48 và i u 60 c a Lu t Tương tr tư pháp là i u ư c qu c t theo quy nh c a Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t và th a thu n qu c t theo quy nh c a Pháp l nh Ký k t và th c hi n th a thu n qu c t . 2. Trư ng h p Vi t Nam và nư c ngoài chưa có th a thu n quy nh t i kho n 1 i u này thì vi c chi tr chi phí th c hi n tương tr tư pháp ư c th c hi n trên cơ s nguyên t c có i có l i. 3. Cá nhân, t ch c Vi t Nam yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam gi i quy t v vi c dân s làm phát sinh yêu c u y thác tư pháp ra nư c ngoài (sau ây g i là ngư i yêu c u) ph i tr chi phí th c hi n y thác tư pháp v dân s , tr cá nhân ư c h tr phí theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này.
 2. i u 3. Qu n lý và s d ng chi phí th c hi n tương tr tư pháp v dân s 1. Cá nhân, t ch c có yêu c u gi i quy t v vi c dân s mà làm phát sinh yêu c u y thác tư pháp v dân s ra nư c ngoài ph i n p chi phí th c hi n y thác tư pháp v dân s theo quy nh c a Vi t Nam và chi phí th c hi n y thác tư pháp v dân s theo yêu c u c a nư c ngoài. Chi phí th c hi n tương tr tư pháp nêu trong Ngh nh này bao g m phí và các chi phí th c t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u tương tr tư pháp v dân s ra nư c ngoài có trách nhi m thu chi phí th c hi n tương tr tư pháp trong nư c và thông báo cho cá nhân, t ch c có yêu c u nêu t i kho n 1 i u này các chi phí th c hi n y thác tư pháp theo yêu c u c a nư c ngoài th c hi n trư c khi g i h sơ ra nư c ngoài. Trong trư ng h p có phát sinh chi phí th c t trong nư c, cơ quan ti p nh n h sơ th c hi n vi c t m thu m t kho n chi phí thanh toán theo hóa ơn, ch ng t th c t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài liên quan. 3. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có yêu c u y thác tư pháp v dân s cho Vi t Nam ph i n p chi phí th c hi n y thác tư pháp theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u th c hi n y thác tư pháp v dân s có trách nhi m thu chi phí th c hi n y thác tư pháp ó. 4. B Tài chính quy nh c th v m c phí; ch thu, n p, qu n lý và s d ng các chi phí th c hi n y thác tư pháp v dân s . i u 4. H tr chi phí th c hi n y thác tư pháp v dân s 1. Công dân Vi t Nam thu c các i tư ng sau ây ư c mi n phí th c hi n y thác tư pháp v dân s : a. Ngư i nghèo ư c mi n phí tương tr tư pháp v dân s là ngư i thu c chuNn nghèo theo quy nh c a pháp lu t; b. Ngư i ho t ng cách m ng trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; c. Bà m Vi t Nam Anh hùng; d. Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng; . Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; e. B nh binh; g. Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c; h. Ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày; i. Ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c, b o v T qu c và làm nghĩa v qu c t ;
 3. k. Ngư i có công giúp cách m ng; l. Cha, m , v , ch ng c a li t sĩ; con c a li t sĩ chưa 18 tu i; ngư i có công nuôi dư ng li t sĩ; m. Ngư i già ư c mi n phí tương tr tư pháp v dân s là ngư i t 60 tu i tr lên s ng c thân ho c không có nơi nương t a; n. Ngư i tàn t t ư c mi n phí tương tr tư pháp v dân s là ngư i b khi m khuy t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng ho t ng, khi n cho lao ng, sinh ho t, h c t p g p nhi u khó khăn ho c là ngư i b nhi m ch t c hóa h c, b nhi m HIV ho c b các b nh khác làm m t năng l c hành vi dân s mà không có nơi nương t a; o. Tr em ư c mi n phí tương tr tư pháp v dân s là ngư i dư i 16 tu i không nơi nương t a. p. Ngư i dân t c thi u s ư c mi n phí tương tr tư pháp v dân s là ngư i thư ng xuyên sinh s ng t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công dân Vi t Nam có yêu c u ư c mi n phí th c hi n tương tr tư pháp ph i n p b n sao có ch ng th c và xu t trình b n g c gi y t ch ng minh là ngư i thu c m t trong các i tư ng ư c mi n phí th c hi n y thác tư pháp v dân s quy nh t i kho n 1 i u này cho cơ quan ti p nh n h sơ yêu c u th c hi n y thác v dân s . i u 5. B o m kinh phí c a nhà nư c th c hi n tương tr tư pháp 1. Chi phí c a Nhà nư c trong th c hi n tương tr tư pháp v dân s , hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù do ngân sách nhà nư c b o m. 2. Cơ quan có thNm quy n th c hi n tương tr tư pháp v dân s , hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù có trách nhi m l p d toán kinh phí ngân sách nhà nư c cho ho t ng tương tr tư pháp thu c lĩnh v c qu n lý c a mình theo các quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c và các văn b n liên quan. 3. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí cho ngân sách nhà nư c c p cho ho t ng tương tr tư pháp. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a B Tư pháp trong ho t ng tương tr tư pháp B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng tương tr tư pháp có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao và các cơ quan liên quan xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v tương tr tư pháp; ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hư ng d n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c tương tr tư pháp; ph i h p v i Tòa án
 4. nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch hư ng d n ho t ng tương tr tư pháp. 2. Ph i h p v i cơ quan xu t ký k t i u ư c qu c t v tương tr tư pháp xây d ng k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm v ký k t, gia nh p và th c hi n các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp theo quy nh t i các i u 63, 64, 65 và 66 c a Lu t Tương tr tư pháp; ch trì àm phán các hi p nh tương tr tư pháp v dân s ; ph i h p v i B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan h u quan àm phán các hi p nh tương tr tư pháp v hình s , d n , chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù theo quy nh c a pháp lu t; theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; ch trì ho c ph i h p v i B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan h u quan l p k ho ch tri n khai th c hi n các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp trình Chính ph quy t nh; t ch c th c hi n k ho ch tri n khai các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp trong lĩnh v c dân s ; ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c th c hi n k ho ch tri n khai các i u ư c qu c t v tương tr tư pháp trong lĩnh v c hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù. 3. Ch trì, ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao t ch c các l p b i dư ng pháp lu t trong nư c, i u ư c qu c t v tương tr tư pháp, hư ng d n nghi p v ho t ng tương tr tư pháp cho các cán b th c hi n ho t ng tương tr tư pháp. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng cơ s d li u pháp lu t v tương tr tư pháp. 5. Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và Toà án nhân dân t i cao t ch c oàn liên ngành ki m tra vi c th c hi n y thác tư pháp v dân s t i các Toà án nhân dân và Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an và Tòa án nhân dân t i cao ki m tra vi c th c hi n yêu c u tương tr tư pháp v hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù nh m phát hi n k p th i nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t liên quan. 6. Ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao t ch c các cu c h p nh kỳ trao i thông tin, th o lu n, quy t nh các bi n pháp ph i h p gi i quy t khó khăn, vư ng m c trong vi c th c hi n tương tr tư pháp. 7. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan t ng k t, báo cáo Chính ph v ho t ng tương tr tư pháp hàng năm theo quy nh c a Lu t Tương tr tư pháp. i u 7. Thông báo v tình hình th c hi n ho t ng tương tr tư pháp 1. Ch m nh t là ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao g i Thông báo cho B Tư pháp v tình hình th c hi n ho t ng tương tr tư pháp v lĩnh v c thu c
 5. thNm quy n c a mình theo quy nh t i các i u 63, 64, 65, 66 và 67 c a Lu t Tương tr tư pháp. 2. Thông báo c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao g i B Tư pháp có các n i dung chính sau ây: a. ánh giá chung v tình hình ho t ng tương tr tư pháp thu c lĩnh v c ư c giao; b. ánh giá hi u qu c a s ph i h p gi a các cơ quan liên quan trong vi c th c hi n tương tr tư pháp; c. ánh giá v tình hình th c hi n nguyên t c có i có l i; d. Ki n ngh v s ph i h p gi a các cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n ho t ng tương tr tư pháp; . Ki n ngh v s a i, b sung ho c ban hành m i văn b n quy ph m pháp lu t v tương tr tư pháp và nhu c u v ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t liên quan n tương tr tư pháp. Kèm theo thông báo c n có b ng t ng h p tình hình tương tr tư pháp c a B , ngành theo các Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 8. Báo cáo Chính ph , Qu c h i v ho t ng tương tr tư pháp 1. Sau khi nh n ư c các Thông báo c a các B , ngành liên quan quy nh t i i u 7 Ngh nh này, B Tư pháp có trách nhi m t ng h p các thông báo ó và l p Báo cáo Chính ph v ho t ng tương tr tư pháp theo quy nh t i kho n 5 i u 62 c a Lu t Tương tr tư pháp. 2. Báo cáo năm v tình hình ho t ng tương tr tư pháp c a B Tư pháp quy nh t i kho n 1 i u này ư c g i Chính ph trư c ngày 31 tháng 01 c a năm sau năm báo cáo. Báo cáo t ng h p c a B Tư pháp g i Chính ph ph i ính kèm các Thông báo c a các B , ngành liên quan theo quy nh t i i u 7 Ngh nh này. 3. Trong trư ng h p Qu c h i yêu c u báo cáo v tình hình th c hi n pháp lu t thu c lĩnh v c tương tr tư pháp, B Tư pháp có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Ngo i giao xây d ng Báo cáo c a Chính ph trình Qu c h i. i u 9. H p liên ngành nh kỳ B Tư pháp có trách nhi m t ch c h p nh kỳ 6 tháng và hàng năm thông báo tình hình và trao i các v n ph i h p gi a các B , ngành. i u 10. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 6. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các t p oàn kinh t , T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b). PH L C I. T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N TƯƠNG TR TƯ PHÁP C A TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph ) I. B ng t ng h p tình hình th c hi n ho t ng tương tr tư pháp v d n , chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù c a Tòa án nhân dân t i cao và c a các Toà án nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương S lư ng h sơ yêu c u tòa án S lư ng h sơ yêu c u xem xét, quy t nh xem xét, gi i quy t d n chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù Yêu c u c a nư c ngoài Yêu c u c a nư c ngoài Yêu c u c a Vi t Nam ra nư c ngoài ã xem ang Chưa ã ang Chưa ã ang Chưa xét, xem xét, xem xét, xem xem xem xem xem xem quy t gi i quy t xét, xét, xét, xét, xét, xét, nh quy t nh quy t gi i quy t quy t gi i quy t nh quy t nh nh quy t nh
 7. II. B ng t ng h p chung y thác tư pháp v dân s S lư ng các yêu c u tương tr tư pháp S lư ng các y thác tư pháp v dân s v dân s c a nư c ngoài cho Vi t Nam c a Vi t Nam ra nư c ngoài S yêu c u ư c S yêu c u th c S yêu c u ư c S yêu c u không th c hi n hi n không có k t th c hi n có (chưa có) k t qu qu III. B ng t ng h p y thác tư pháp v dân s c a nư c ngoài S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa T Lý do hi u n g i yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu x lý hi n hi n ch i c u IV. B ng t ng h p y thác tư pháp v dân s c a Vi t Nam S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa B t Lý do hi u g i nh n yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu yêu hi n hi n ch i c u c u
 8. PH L C II. T NG H P TÌNH HÌNH HO T NG TƯƠNG TR TƯ PHÁP V HÌNH S C A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph ) I. B ng t ng h p chung S lư ng các y thác tư pháp v hình s c a S lư ng các y thác tư pháp v hình nư c ngoài cho Vi t Nam s c a Vi t Nam ra nư c ngoài S y thác S y thác b S y thác b S yêu c u ư c th c S y thác b ư c th c ình ch , hoãn t ch i hi n t ch i hi n th c hi n S y S y S y Lý do S Lý S y S y Lý do S Lý thác thác thác hoãn, y do t thác thác ình y do t ư c ang b ình thác ch i ư c b ch , thác ch i th c th c ình ch b t th c ình hoãn b t hi n hi n ch , th c ch i hi n ch , th c ch i có k t chưa hoãn hi n có k t hoãn hi n qu có th c qu th c k t hi n hi n qu II. B ng t ng h p y thác tư pháp v hình s c a nư c ngoài S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa T Lý do hi u n g i yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu x lý hi n hi n ch i c u
 9. III. B ng t ng h p y thác tư pháp v hình s c a Vi t Nam S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa T Lý do hi u g i nh n yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu yêu hi n hi n ch i c u c u PH L C III. T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N YÊU C U D N C A B CÔNG AN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph ) I. B ng t ng h p chung S lư ng các yêu c u d n S yêu c u c a nư c ngoài S yêu c u c a Vi t Nam ư c ch p Không ư c Lý do ư c ch p Không ư c Lý do nh n ch p nh n không ch p nh n ch p nh n không ch p nh n nh n
 10. II. B ng t ng h p yêu c u d n c a nư c ngoài S Ngày Nư c Tên, N i Căn Lo i t i Cơ Cơ Tình hình x lý ký nh n g i ngày dung c ph m/T i quan quan Chưa ư c Không Lý do hi u yêu yêu tháng yêu yêu danh x ph i x ch p ư c không h c u c u năm c u c u theo lý h p lý/chưa nh n ch p ch p sơ sinh, * BLHS x lý nh n nh n qu c VN xong t ch c a b can ho c ngư i ang ch p hành hình ph t tù ư c yêu c u d n
 11. * Hi p nh ho c nguyên t c có i có l i, n u là Hi p nh, ghi rõ ngày tháng năm ký Hi p nh. III. B ng t ng h p yêu c u d n c a Vi t Nam S Ngày Nư c Tên, N i Căn Lo i t i Cơ Cơ Tình hình x lý ký nh n nh n ngày dung c ph m/T i quan quan Chưa ư c Không Lý do hi u yêu yêu tháng yêu yêu danh yêu ph i x ch p ư c không h c u c u năm c u c u theo c u h p lý/chưa nh n ch p ch p sơ sinh, * BLHS x lý nh n nh n qu c VN xong t ch c a b can ho c ngư i ang ch p hành hình ph t tù ư c yêu c u d n * Hi p nh ho c nguyên t c có i có l i, n u là Hi p nh, ghi rõ ngày tháng năm ký Hi p nh.
 12. PH L C IV. T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N YÊU C U CHUY N GIAO NGƯ I ANG CH P HÀNH HÌNH PH T TÙ C A B CÔNG AN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph ) I. B ng t ng h p chung S lư ng các yêu c u v chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù S yêu c u c a nư c ngoài S yêu c u c a Vi t Nam ư c ch p Không ư c Lý do ư c ch p Không ư c Lý do nh n ch p nh n không ch p nh n ch p nh n không ch p nh n nh n II. B ng t ng h p yêu c u chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù c a nư c ngoài S Ngày Nư c Tên, N i Căn Lo i t i Cơ Cơ Tình hình x lý ký nh n g i ngày dung c ph m/T i quan quan Chưa ư c Không Lý do hi u yêu yêu tháng yêu yêu danh x ph i x ch p ư c không h c u c u năm c u c u theo lý h p lý/chưa nh n ch p ch p sơ sinh, * BLHS x lý nh n nh n qu c VN xong t ch c ab
 13. can ho c ngư i ang ch p hành hình ph t tù ư c yêu c u chuy n giao * Hi p nh ho c nguyên t c có i có l i, n u là Hi p nh, ghi rõ ngày tháng năm ký Hi p nh. III. B ng t ng h p yêu c u chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù c a Vi t Nam S Ngày Nư c Tên, N i Căn Lo i t i Cơ Cơ Tình hình x lý ký nh n nh n ngày dung c ph m/T i quan quan Chưa ư c Không Lý do hi u yêu yêu tháng yêu yêu danh yêu ph i x ch p ư c không h c u c u năm c u c u theo c u h p lý/chưa nh n ch p ch p sơ sinh, * BLHS x lý nh n nh n qu c VN xong t ch c ab can ho c ngư i ang
 14. ch p hành hình ph t tù ư c yêu c u chuy n giao * Hi p nh ho c nguyên t c có i có l i, n u là Hi p nh, ghi rõ ngày tháng năm ký Hi p nh. PH L C V. T NG H P TÌNH HÌNH TH C HI N TƯƠNG TR TƯ PHÁP V DÂN S C A B TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph ) I. B ng t ng h p chung S lư ng các yêu c u tương tr tư pháp S lư ng các y thác tư pháp v dân s v dân s c a nư c ngoài cho Vi t Nam c a Vi t Nam ra nư c ngoài S yêu c u ư c S yêu c u th c S yêu c u ư c S yêu c u không th c hi n hi n không có k t th c hi n có (chưa có) k t qu qu
 15. II. B ng t ng h p y thác tư pháp v dân s c a nư c ngoài S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa T Lý do hi u n g i yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu x lý hi n hi n ch i c u III. B ng t ng h p y thác tư pháp v dân s c a Vi t Nam S ký Ngày Nư c Lo i N i Cơ ã Chưa B t Lý do hi u g i nh n yêu dung quan th c th c ch i t h sơ c u yêu yêu hi n hi n ch i c u c u
Đồng bộ tài khoản